Views
5 years ago

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Pārtikas apstrādes

Pārtikas apstrādes terminoloģija • Virtuve- telpa, kurā tiek pagatavots ēdiens. • Ēdamzāle– atsevišķa telpa, vai norobežota telpas daļa, kurā tiek pasniegts sagatavots ēdiens un viesi ietur maltīti. • HACCP- (Hazard Analyses and Critical Control Points tulkojumā no angļu valodas nozīmē ―Bīstamību analīze un kritiskie kontroles punkti). HACCP sistēmas principu ievērošana pārtikas apritē ir noteikta Latvijas un Eiropas Kopienas likumdošanā. • Kritiskais kontroles punkts- vieta, posms vai darbība pārtikas uzľēmumā, kur ir pieejama un nepieciešama kontrole, lai novērstu vai samazinātu līdz pieļaujamam līmenim pārtikas piesārľojuma cēloľus. 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 146

• Labas higiēnas prakse- ir prasību kopums, kas nodrošina atbilstošu uzľēmuma vidi darbībai ar pārtiku – telpas, inženierkomunikācijas (ūdensapgāde, kanalizācija, ventilācijas, apgaismojums), aprīkojums, apmācīts personāls, kas rīkojas higiēniski, un kvalitatīvas un drošas izejvielas. • Pārtikas aprite- rīcības ar pārtiku no produkta saľemšanas / iegūšanas līdz pasniegšanai viesim. • Pārtikas piesārņojums- jebkura ķīmiska vai bioloģiska viela, fiziski piemaisījumi, kuri nokļuvuši pārtikā ražošanas gaitā vai citos pārtikas aprites posmos veikto darbību rezultātā un kuru klātbūtne var nodarīt kaitējumu cilvēka veselībai, padarīt pārtiku nederīgu cilvēka patēriľam vai citādi izmainīt pārtikas dabu vai sastāvu. • Paškontrole- Saimnieku pašu uzraudzība vai kontrole pārtikas aprites posmos – ēdiena sagatavošanas procesos. 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 147

Ražošanas organizācija un plānošana. Uzņēmuma vadīšana
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Darba attiecību slēpšana aiz uzņēmuma līguma
Tirdzniecības uzņēmumu vadīšana - Rīgas Tehniskā universitāte
HoSt uzņēmuma brošūra
Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu kopstenda, Latgales ... - BT 1
Darba apstākļi Latvijas uzņēmumos - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
Drošības uzturēšana darbā - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
Reimatoloģiska pacienta ārstēšana-komandas darbs
Uzņēmējdarbības apdrošināšana - Rīgas Tehniskā universitāte
Informācijas izplatīšana par bīstamām vielām - Eiropas darba ...
SOCIĀLIE TĪKLI TAVAM UZŅĒMUMAM - VATP
Inovācija un uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veidošana reģionos
darba aprīkojuma apkope, remontdarbi un tīrīšana - Eiropas darba ...
darba vides risku novērtēšanas metodes - Eiropas darba drošības ...
Darba vides trokšņa un vibrācijas mērīšana
Uzņēmumu reģistra 2012. gada publiskais ... - Tieslietu ministrija
Gada publiskais pārskats 2011 - Uzņēmumu Reģistrs
ūdens telpas plānošana un tās realizācijas iespējas rīgā
Vai azbesta lietošana ir aizliegta - Eiropas darba drošības un ...
Darba vietas parametri - Eiropas darba drošības un veselības ...
APKURE UN VĒDINĀŠANA - Rīgas enerģētikas aģentūra
Nelaimes gadījumu risku samazināšana darba vietās
Nelaimes gadījumu risku samazināšana darba vietās
Vibrācijas darbā - Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības ...