Views
5 years ago

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Šefpavāra

Šefpavāra darba pienākumi: Ražošanas vadītājs (šefpavārs), tiek klasificēts kā vadītājs. • Realizē ražošanu un saimniecisko darbību ēdināšanas nozarē • Ražošanas procesa organizēšana Nepārtraukta komunikācija ar darbiniekiem Kontrolē produkcijas gatavošanas procesu un sanitāro normu ievērošanu Kontrolē izejvielu un gatavās produkcijas uzglabāšanu Veic izejvielu savlaicīgu pasūtīšanu, kontrolē to piegādes termiľus kontrolē realizācijas termiľu ievērošanu 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 156

• Tehnoloģisko procesu organizēšana sabiedriskās ēdināšanas uzľēmumā Jaunu tehnoloģiju ieviešana Vada personāla darbību, lai nodrošinātu ritmisku ražošanu, produkcijas daudzveidību un kvalitāti saskaľā ar ražošanas uzdevumu. • Administratīvo pienākumu veikšana Šefpavārs sastāda darba grafikus pavāriem, pavāru palīgiem un virtuves strādniekiem Ēdienkartes sastādišana, ēdienu kalkulācija, tehnoloģisko karšu sastādīšana • Ražošanas procesa efektivitātes paaugstināšana un izmaksu samazināšana Šefpavārs seko līdzi jaunākajām tendencēm restorānu biznesā un ievieš jauninājumus uzľēmumā Pēta pieprasījuma izmaiľas un analizē rādītājus 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 157

Ražošanas organizācija un plānošana. Uzņēmuma vadīšana
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Darba attiecību slēpšana aiz uzņēmuma līguma
Tirdzniecības uzņēmumu vadīšana - Rīgas Tehniskā universitāte
HoSt uzņēmuma brošūra
Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu kopstenda, Latgales ... - BT 1
Darba apstākļi Latvijas uzņēmumos - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
Drošības uzturēšana darbā - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
Reimatoloģiska pacienta ārstēšana-komandas darbs
Uzņēmējdarbības apdrošināšana - Rīgas Tehniskā universitāte
Informācijas izplatīšana par bīstamām vielām - Eiropas darba ...
Inovācija un uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veidošana reģionos
SOCIĀLIE TĪKLI TAVAM UZŅĒMUMAM - VATP
darba aprīkojuma apkope, remontdarbi un tīrīšana - Eiropas darba ...
darba vides risku novērtēšanas metodes - Eiropas darba drošības ...
Darba vides trokšņa un vibrācijas mērīšana
Uzņēmumu reģistra 2012. gada publiskais ... - Tieslietu ministrija
Gada publiskais pārskats 2011 - Uzņēmumu Reģistrs
Vai azbesta lietošana ir aizliegta - Eiropas darba drošības un ...
ūdens telpas plānošana un tās realizācijas iespējas rīgā
Darba vietas parametri - Eiropas darba drošības un veselības ...
APKURE UN VĒDINĀŠANA - Rīgas enerģētikas aģentūra
Darba vides riska novertešanas metode
Nelaimes gadījumu risku samazināšana darba vietās
Nelaimes gadījumu risku samazināšana darba vietās