Views
5 years ago

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Šefpavāram jābūt

Šefpavāram jābūt zināšanām par: • Noteikumu, rīkojumu, pavēles un citu normatīvu formām, kas saistīti ar jautājumiem sabiedriskās ēdināšanas uzľēmumos; • Ražošanas tehnoloģiju un organizāciju; • Sortimenta un kvalitātes prasībām pārtikas produktiem un kulināriem izstrādājumiem; • Uzturmācību; • Ēdienkartes sastādīšanas procesa secību; • Izejvielu uzskaites un izsniegšanas noteikumiem; • Izejvielu un pusfabrikātu patēriľa normām; 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 158

• Ēdienu kalkulāciju un cenu izveidi gatavai produkcijai; • Noteikumiem izejvielu un pusfabrikātu uzglabāšanu un derīguma termiľiem; • Tehnoloģisko iekārtu veidiem, to izmantošanu un ekspluatācijas noteikumiem; • Sabiedriskās ēdināšanas ekonomiku; • Darba samaksu un darbinieku motivēšanu • Darba likumdošanu; • Iekšējās kārtības noteikumu organizēšanu; • Darba aizsardzības, drošības, uguns drošības, sanitārijas un higiēnas ievērošanu ražošanas procesā. 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 159

Ražošanas organizācija un plānošana. Uzņēmuma vadīšana
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Darba attiecību slēpšana aiz uzņēmuma līguma
Tirdzniecības uzņēmumu vadīšana - Rīgas Tehniskā universitāte
HoSt uzņēmuma brošūra
Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu kopstenda, Latgales ... - BT 1
Darba apstākļi Latvijas uzņēmumos - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
Drošības uzturēšana darbā - Valsts Darba Inspekcija
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
Reimatoloģiska pacienta ārstēšana-komandas darbs
Informācijas izplatīšana par bīstamām vielām - Eiropas darba ...
SOCIĀLIE TĪKLI TAVAM UZŅĒMUMAM - VATP
darba aprīkojuma apkope, remontdarbi un tīrīšana - Eiropas darba ...
darba vides risku novērtēšanas metodes - Eiropas darba drošības ...
Darba vides trokšņa un vibrācijas mērīšana
Uzņēmumu reģistra 2012. gada publiskais ... - Tieslietu ministrija
Gada publiskais pārskats 2011 - Uzņēmumu Reģistrs
ūdens telpas plānošana un tās realizācijas iespējas rīgā
Vai azbesta lietošana ir aizliegta - Eiropas darba drošības un ...
Darba vietas parametri - Eiropas darba drošības un veselības ...
APKURE UN VĒDINĀŠANA - Rīgas enerģētikas aģentūra
Nelaimes gadījumu risku samazināšana darba vietās
Nelaimes gadījumu risku samazināšana darba vietās
Vibrācijas darbā - Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības ...