Views
5 years ago

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

• Pašgatavotai

• Pašgatavotai produkcijai (pusfabrikāts, gatavais iznākums) norāda tikai neto svaru, bruto ailē ievelkot svītru. • Ja ūdeni ēdienu gatavošanā izmanto kā šķidro vidi (piemēram, vārot dārzeľus), to var nenorādīt, bet, ja tā ir ēdiena sastāvdaļa (piemēram, vārot zupu), tad tehnoloģiskajā kartē norāda tā daudzumu. • Izejvielu nosaukumiem ielikumu tabulā un tehnoloģiskajā shēmā jāsakrīt. • Tehnoloģiskajās shēmās var izmantot dažādus saīsinājumus, kuri zemāk paskaidroti, piemēram: p/a — pirmapstrāde. 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 176

• Kulinārās produkcijas kvalitāti, tās nekaitīgumu var kontrolēt, izmantojot dažādus — organoleptiskos, fizikāli ķīmiskos un mikrobioloģiskos — rādītājus, kuri precīzi raksturos konkrētā ēdināšanas uzľēmuma prasības pašražotai produkcijai. Taču šos rādītājus var kontrolēt tikai tad, ja tie ir norādīti tehnoloģiskajās kartēs. 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 177

Ražošanas organizācija un plānošana. Uzņēmuma vadīšana
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Darba attiecību slēpšana aiz uzņēmuma līguma
Tirdzniecības uzņēmumu vadīšana - Rīgas Tehniskā universitāte
HoSt uzņēmuma brošūra
Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu kopstenda, Latgales ... - BT 1
Darba apstākļi Latvijas uzņēmumos - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
Drošības uzturēšana darbā - Valsts Darba Inspekcija
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
Reimatoloģiska pacienta ārstēšana-komandas darbs
SOCIĀLIE TĪKLI TAVAM UZŅĒMUMAM - VATP
Informācijas izplatīšana par bīstamām vielām - Eiropas darba ...
darba vides risku novērtēšanas metodes - Eiropas darba drošības ...
darba aprīkojuma apkope, remontdarbi un tīrīšana - Eiropas darba ...
Darba vides trokšņa un vibrācijas mērīšana
Vai azbesta lietošana ir aizliegta - Eiropas darba drošības un ...
ūdens telpas plānošana un tās realizācijas iespējas rīgā
Darba vietas parametri - Eiropas darba drošības un veselības ...
Uzņēmumu reģistra 2012. gada publiskais ... - Tieslietu ministrija
Gada publiskais pārskats 2011 - Uzņēmumu Reģistrs
APKURE UN VĒDINĀŠANA - Rīgas enerģētikas aģentūra
Darba vides riska novertešanas metode
Arodslimību diagnostiskie kritēriji, profilakse, ārstēšana
Vibrācijas darbā - Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības ...