Views
5 years ago

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Mikrobioloģiskie

Mikrobioloģiskie rādītāji Raksturo tehnoloģisko un sanitāri higiēnisko prasību ievērošanu tehnoloģiskā procesa laikā, uzglabāšanas, transportēšanas un realizācijas apstākļus. Ēdināšanas uzľēmumi parasti savu saražoto produkciju realizē tuvāko stundu vai dienu laikā ražošanas vietā, tāpēc tie neizstrādā mikrobioloģiskos rādītājus katram produkcijas veidam, kā to dara pārtikas rūpniecības uzľēmumi. 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 180

Ēdināšanas uzľēmumi konkrētu mikrobioloģisko fonu izvērtē paškontroles shēmās, kurās nosaka iespējamo risku un kritiskos kontroles punktus, un atbilstoši organizē procesu uzraudzību un kontroli. Ēdināšanas uzľēmumiem tehnoloģiskajā kartēs būtu jānorāda pusfabrikātu, gatavās produkcijas uzglabāšanas un realizācijas apstākļi — temperatūra un laiks, ľemot vērā iespējamos riskus konkrētajā uzľēmumā. 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 181

Ražošanas organizācija un plānošana. Uzņēmuma vadīšana
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Darba attiecību slēpšana aiz uzņēmuma līguma
Tirdzniecības uzņēmumu vadīšana - Rīgas Tehniskā universitāte
HoSt uzņēmuma brošūra
Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu kopstenda, Latgales ... - BT 1
Darba apstākļi Latvijas uzņēmumos - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
Drošības uzturēšana darbā - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
Reimatoloģiska pacienta ārstēšana-komandas darbs
Uzņēmējdarbības apdrošināšana - Rīgas Tehniskā universitāte
Inovācija un uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veidošana reģionos
SOCIĀLIE TĪKLI TAVAM UZŅĒMUMAM - VATP
Informācijas izplatīšana par bīstamām vielām - Eiropas darba ...
darba vides risku novērtēšanas metodes - Eiropas darba drošības ...
darba aprīkojuma apkope, remontdarbi un tīrīšana - Eiropas darba ...
Darba vides trokšņa un vibrācijas mērīšana
Vai azbesta lietošana ir aizliegta - Eiropas darba drošības un ...
ūdens telpas plānošana un tās realizācijas iespējas rīgā
Darba vietas parametri - Eiropas darba drošības un veselības ...
Gada publiskais pārskats 2011 - Uzņēmumu Reģistrs
Uzņēmumu reģistra 2012. gada publiskais ... - Tieslietu ministrija
APKURE UN VĒDINĀŠANA - Rīgas enerģētikas aģentūra
Darba vides riska novertešanas metode
Arodslimību diagnostiskie kritēriji, profilakse, ārstēšana
Vibrācijas darbā - Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības ...