Views
5 years ago

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

• Kā iemesli var

• Kā iemesli var būt: 1. Dabiskie cēloņi – preces svara un kvalitātes izmaiľas temperatūras, gaisa mitruma izmaiľu ietekmē, grauzēju un mikrobu radītie glabāšanas zudumi u.c. 2. Neprecizitātes preces saņemšanā un izsniegšanā – mērīšanas, svēršanas, skaitļošanas kļūdas, kuru rezultātā tiek fiksēts nepareizs preču daudzums vai to kvalitāte. 3. Kļūdas uzskaitē, aizpildot pirmatnējos dokumentus, pieļaujot aritmētiskas kļūdas aprēķinos. 4. Ļaunprātības – izlaupīšana, krāpšana svēršanā un mērīšanā, saľemot un izsniedzot preces, apskaitījumi, izsniedzot naudu, tieša līdzekļu piesavināšanās u.c. 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 184

• Atkarībā no līdzekļu aptveršanas apjoma inventarizācijas iedala pilnajās un izlases veida inventarizācijās. • Pilno inventarizāciju veic, atverot uzľēmumu, īpašnieka maiľas gadījumā, pirms gada pārskata iesniegšanas, likvidācijas gadījumā, pārdodot vai reorganizējot uzľēmumu. Tā aptver visus saimnieciskās darbības līdzekļus. • Izlases veida inventarizācija aptver kādu konkrētu saimniekošanas līdzekli, piemēram tikai inventāru, alkoholu u.c. Tā tiek veikta plānveidīgi, mainoties materiāli atbildīgai personai, aizdomu gadījumos par krāpšanu un piesavināšanos, nododot maiľu u.c. 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 185

Ražošanas organizācija un plānošana. Uzņēmuma vadīšana
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Darba attiecību slēpšana aiz uzņēmuma līguma
Tirdzniecības uzņēmumu vadīšana - Rīgas Tehniskā universitāte
HoSt uzņēmuma brošūra
Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu kopstenda, Latgales ... - BT 1
Darba apstākļi Latvijas uzņēmumos - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
Drošības uzturēšana darbā - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
Reimatoloģiska pacienta ārstēšana-komandas darbs
Uzņēmējdarbības apdrošināšana - Rīgas Tehniskā universitāte
SOCIĀLIE TĪKLI TAVAM UZŅĒMUMAM - VATP
Inovācija un uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veidošana reģionos
Informācijas izplatīšana par bīstamām vielām - Eiropas darba ...
darba vides risku novērtēšanas metodes - Eiropas darba drošības ...
darba aprīkojuma apkope, remontdarbi un tīrīšana - Eiropas darba ...
Darba vides trokšņa un vibrācijas mērīšana
Uzņēmumu reģistra 2012. gada publiskais ... - Tieslietu ministrija
Gada publiskais pārskats 2011 - Uzņēmumu Reģistrs
ūdens telpas plānošana un tās realizācijas iespējas rīgā
Vai azbesta lietošana ir aizliegta - Eiropas darba drošības un ...
Darba vietas parametri - Eiropas darba drošības un veselības ...
APKURE UN VĒDINĀŠANA - Rīgas enerģētikas aģentūra
Darba vides riska novertešanas metode
Vibrācijas darbā - Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības ...
Arodslimību diagnostiskie kritēriji, profilakse, ārstēšana