Views
5 years ago

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Plānveidīgās un

Plānveidīgās un pēkšņās inventarizācijas • Plānveidīgi inventarizācijas tiek veiktas iepriekš noteiktos termiľos, pārdomājot veikšanas mērķtiecību un labāko veikšanas iespēju. • Pēkšľās inventarizācijas tiek veiktas saskaľā ar uzľēmuma vadītāja rīkojumu. 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 186

Kā tiek veikta inventarizācija? • Inventarizācijas veic speciāla komisija, kuru nozīmē uzľēmuma vadītājs. Komisijas darbā ir jāpiedalās grāmatvedim un materiāli atbildīgai personai. Inventarizācija tiek veikta materiālo vērtību uzglabāšanas vai atrašanās vietās. • Uzsākot inventarizāciju, ir jāpabeidz visu pieľemšanas un izsniegšanas dokumentu apstrāde, jāveic visi ieraksti uzskaites dokumentos, jānosaka atlikumi un jānoslēdz kase. • Visiem priekšmetiem, kurus paredzēts inventarizēt, ir jābūt izvietotiem pēc grupu principa. 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 187

Ražošanas organizācija un plānošana. Uzņēmuma vadīšana
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Darba attiecību slēpšana aiz uzņēmuma līguma
Tirdzniecības uzņēmumu vadīšana - Rīgas Tehniskā universitāte
HoSt uzņēmuma brošūra
Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu kopstenda, Latgales ... - BT 1
Darba apstākļi Latvijas uzņēmumos - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
Drošības uzturēšana darbā - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
Reimatoloģiska pacienta ārstēšana-komandas darbs
Uzņēmējdarbības apdrošināšana - Rīgas Tehniskā universitāte
SOCIĀLIE TĪKLI TAVAM UZŅĒMUMAM - VATP
Inovācija un uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veidošana reģionos
darba vides risku novērtēšanas metodes - Eiropas darba drošības ...
Informācijas izplatīšana par bīstamām vielām - Eiropas darba ...
darba aprīkojuma apkope, remontdarbi un tīrīšana - Eiropas darba ...
Darba vides trokšņa un vibrācijas mērīšana
ūdens telpas plānošana un tās realizācijas iespējas rīgā
Vai azbesta lietošana ir aizliegta - Eiropas darba drošības un ...
Darba vietas parametri - Eiropas darba drošības un veselības ...
Gada publiskais pārskats 2011 - Uzņēmumu Reģistrs
Uzņēmumu reģistra 2012. gada publiskais ... - Tieslietu ministrija
APKURE UN VĒDINĀŠANA - Rīgas enerģētikas aģentūra
Vibrācijas darbā - Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības ...
Darba vides riska novertešanas metode
Arodslimību diagnostiskie kritēriji, profilakse, ārstēšana