Views
5 years ago

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Cenu noteikšanas

Cenu noteikšanas metodes 1. Salīdzinošā metode Tiek analizēts konkurentu noteikto cenu diapazons un ieviests uzľēmumā. Metode nav precīza, jo nav iespējams pareizi novērtēt konkurentu finansiālo stāvokli un, pieľemot šādu lēmumu, var palikt bez peļľas. 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 194

2. Uzcenojuma metode Tiek izmantots standarta paľēmiens, kad visiem ēdieniem (dzērieniem) aprēķina procentuāli vienādu uzcenojumu. Metode nav ―ideāla‖. Ēdienu pašizmaksa un to sagatavošanas darbietilpība ir dažāda, tādēļ ēdienu cenās var rasties nepamatota disproporcija. Pielietojot šo metodi, iespējama pakāpeniska ―porciju samazināšanās‖. 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 195

Ražošanas organizācija un plānošana. Uzņēmuma vadīšana
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Darba attiecību slēpšana aiz uzņēmuma līguma
Tirdzniecības uzņēmumu vadīšana - Rīgas Tehniskā universitāte
HoSt uzņēmuma brošūra
Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu kopstenda, Latgales ... - BT 1
Darba apstākļi Latvijas uzņēmumos - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
Drošības uzturēšana darbā - Valsts Darba Inspekcija
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
Reimatoloģiska pacienta ārstēšana-komandas darbs
SOCIĀLIE TĪKLI TAVAM UZŅĒMUMAM - VATP
Informācijas izplatīšana par bīstamām vielām - Eiropas darba ...
darba vides risku novērtēšanas metodes - Eiropas darba drošības ...
darba aprīkojuma apkope, remontdarbi un tīrīšana - Eiropas darba ...
Darba vides trokšņa un vibrācijas mērīšana
Uzņēmumu reģistra 2012. gada publiskais ... - Tieslietu ministrija
Gada publiskais pārskats 2011 - Uzņēmumu Reģistrs
Vai azbesta lietošana ir aizliegta - Eiropas darba drošības un ...
ūdens telpas plānošana un tās realizācijas iespējas rīgā
Darba vietas parametri - Eiropas darba drošības un veselības ...
APKURE UN VĒDINĀŠANA - Rīgas enerģētikas aģentūra
Darba vides riska novertešanas metode
Arodslimību diagnostiskie kritēriji, profilakse, ārstēšana
Vibrācijas darbā - Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības ...