Views
5 years ago

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Ēdināšanas uzņēmuma

Ēdināšanas uzņēmuma organizatoriskā struktūra • Uzľēmuma organizatoriskā struktūra ir darbinieku apvienošanas līdzeklis, lai nodrošinātu uzľēmumam noteikto ražošanas un vadības mērķu sasniegšanu • Struktūra – tas ir amatpersonu un darbinieku savstarpējo attiecību modelis. Struktūra nosaka rīkojumu un pavēļu shēmu, ar kuras palīdzību tiek plānota, virzīta un kontrolēta uzľēmuma darbība. 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 44

• Organizatoriskā struktūra dokumentāli tiek fiksēta: 1. Struktūras grafiskajās shēmās 2. Personāla štatu sarakstos 3. Atsevišķu darbinieku amata instrukcijās. • Ēdināšanas uzľēmumos struktūra pamatojas uz horizontālo un vertikālo darba dalīšanu. Vertikālais līmenis sastāv no vairākiem vadības līmeľiem, bet horizontālais uz konkrētu funkciju noteikšanu katrai uzľēmuma struktūrvienībai. 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 45

Ražošanas organizācija un plānošana. Uzņēmuma vadīšana
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Darba attiecību slēpšana aiz uzņēmuma līguma
Tirdzniecības uzņēmumu vadīšana - Rīgas Tehniskā universitāte
HoSt uzņēmuma brošūra
Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu kopstenda, Latgales ... - BT 1
Darba apstākļi Latvijas uzņēmumos - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
Drošības uzturēšana darbā - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
Reimatoloģiska pacienta ārstēšana-komandas darbs
Uzņēmējdarbības apdrošināšana - Rīgas Tehniskā universitāte
SOCIĀLIE TĪKLI TAVAM UZŅĒMUMAM - VATP
Informācijas izplatīšana par bīstamām vielām - Eiropas darba ...
Inovācija un uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veidošana reģionos
darba vides risku novērtēšanas metodes - Eiropas darba drošības ...
darba aprīkojuma apkope, remontdarbi un tīrīšana - Eiropas darba ...
Darba vides trokšņa un vibrācijas mērīšana
ūdens telpas plānošana un tās realizācijas iespējas rīgā
Uzņēmumu reģistra 2012. gada publiskais ... - Tieslietu ministrija
Gada publiskais pārskats 2011 - Uzņēmumu Reģistrs
Vai azbesta lietošana ir aizliegta - Eiropas darba drošības un ...
Darba vietas parametri - Eiropas darba drošības un veselības ...
APKURE UN VĒDINĀŠANA - Rīgas enerģētikas aģentūra
Vibrācijas darbā - Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības ...
Darba vides riska novertešanas metode
Arodslimību diagnostiskie kritēriji, profilakse, ārstēšana