Views
5 years ago

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

• Darbinieki iedalās

• Darbinieki iedalās trīs pamatgrupās: 1. vadītāji 2. speciālisti 3. tehniskie izpildītāji • Vadītāji – augstākā vadības posma menedžeri, kas organizē restorāna struktūrvienību darbu. Vadītāji organizē uzľēmuma darbu, pieľem vadības lēmumus un ir pilnībā atbildīgi par pieľemto lēmumu izpildi un uzľēmuma darba rezultātiem. Vadītājiem ir jābūt augstākai speciālai izglītībai un praktiskai darba pieredzei nozarē 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 46

• Speciālisti – vadības līmeľa darbinieki, kuriem ir speciālās zināšanas, prasmes un pieredze. Viľi piedalās vadības lēmumu variantu izstrādē un ir atbildīgi par veicamā darba kvalitāti. Speciālistiem ir augstākā vai vidējā speciālā izglītība (grāmatveži, tehnologi, šefpavāri, menedžeri). • Tehniskie izpildītāji – darbinieki, kas veic palīgfunkcijas. Viľi ir speciāli profesionāli sagatavoti (viesmīļi, bārmeľi, pavāri) 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 47

Ražošanas organizācija un plānošana. Uzņēmuma vadīšana
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Darba attiecību slēpšana aiz uzņēmuma līguma
Tirdzniecības uzņēmumu vadīšana - Rīgas Tehniskā universitāte
HoSt uzņēmuma brošūra
Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu kopstenda, Latgales ... - BT 1
Darba apstākļi Latvijas uzņēmumos - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
Drošības uzturēšana darbā - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
Reimatoloģiska pacienta ārstēšana-komandas darbs
Uzņēmējdarbības apdrošināšana - Rīgas Tehniskā universitāte
SOCIĀLIE TĪKLI TAVAM UZŅĒMUMAM - VATP
Inovācija un uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veidošana reģionos
Informācijas izplatīšana par bīstamām vielām - Eiropas darba ...
darba vides risku novērtēšanas metodes - Eiropas darba drošības ...
darba aprīkojuma apkope, remontdarbi un tīrīšana - Eiropas darba ...
Darba vides trokšņa un vibrācijas mērīšana
ūdens telpas plānošana un tās realizācijas iespējas rīgā
Vai azbesta lietošana ir aizliegta - Eiropas darba drošības un ...
Uzņēmumu reģistra 2012. gada publiskais ... - Tieslietu ministrija
Gada publiskais pārskats 2011 - Uzņēmumu Reģistrs
Darba vietas parametri - Eiropas darba drošības un veselības ...
APKURE UN VĒDINĀŠANA - Rīgas enerģētikas aģentūra
Vibrācijas darbā - Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības ...
Darba vides riska novertešanas metode
Nelaimes gadījumu risku samazināšana darba vietās