Views
5 years ago

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Telpu plānošana

Telpu plānošana ēdināšanas uzņēmumā • Telpas ēdināšanas uzľēmumos iedala divās lielās grupās: - ražošanas telpas (paredzētas produkcijas ražošanai) - tirdzniecības telpas (paredzētas apmeklētājiem, produkcijas realizācijai) Kvalitatīvai ēdienu gatavošanai nepieciešamas telpas. Liela nozīme ir to daudzumam un izvietojumam. Būtiska ir darbinieku profesionalitāte, māka pareizi organizēt darba vietu un pašu darba procesu. 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 50

Šāda tipa uzľēmumos ražošanas telpas aizľem daudz lielāku platību un ir apgādātas ar visa veida ēdināšanas uzľēmuma iekārtām, lai nodrošinātu visus tehnoloģiskā procesa posmus. Šo funkciju realizācijai uzľēmuma darbībā var izdalīt šādas specializēto telpu grupas: • noliktavu • ražošanas • apmeklētāju apkalpošanas • dienesta • tehniskās 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 51

Ražošanas organizācija un plānošana. Uzņēmuma vadīšana
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Darba attiecību slēpšana aiz uzņēmuma līguma
Tirdzniecības uzņēmumu vadīšana - Rīgas Tehniskā universitāte
HoSt uzņēmuma brošūra
Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu kopstenda, Latgales ... - BT 1
Darba apstākļi Latvijas uzņēmumos - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
Drošības uzturēšana darbā - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
Reimatoloģiska pacienta ārstēšana-komandas darbs
Uzņēmējdarbības apdrošināšana - Rīgas Tehniskā universitāte
SOCIĀLIE TĪKLI TAVAM UZŅĒMUMAM - VATP
Informācijas izplatīšana par bīstamām vielām - Eiropas darba ...
Inovācija un uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veidošana reģionos
darba vides risku novērtēšanas metodes - Eiropas darba drošības ...
darba aprīkojuma apkope, remontdarbi un tīrīšana - Eiropas darba ...
Darba vides trokšņa un vibrācijas mērīšana
ūdens telpas plānošana un tās realizācijas iespējas rīgā
Uzņēmumu reģistra 2012. gada publiskais ... - Tieslietu ministrija
Gada publiskais pārskats 2011 - Uzņēmumu Reģistrs
Vai azbesta lietošana ir aizliegta - Eiropas darba drošības un ...
Darba vietas parametri - Eiropas darba drošības un veselības ...
APKURE UN VĒDINĀŠANA - Rīgas enerģētikas aģentūra
Vibrācijas darbā - Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības ...
Nelaimes gadījumu risku samazināšana darba vietās
Nelaimes gadījumu risku samazināšana darba vietās