Views
5 years ago

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Dārzeņu apstrādes

Dārzeņu apstrādes telpa • Dārzeľu apstrādes telpā veic sakľu, dārzeľu un zaļumu pirmapstrādi, veido pusfabrikātus. Tajā var īslaicīgi uzglabāt tīrus zaļumus un saknes. • Šo telpu izvieto blakus sakľu noliktavām, tas veicina sanitāro normu ievērošanu. • Dārzeľu apstrādes telpā veic dārzeľu šķirošanu pēc kvalitātes un lieluma. To var veikt ar rokām, lielos uzľēmumos, mehāniski. Pēc tam dārzeľus mazgā, tīra. 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 62

• Sakľu apstrādes telpā paredzēta pusfabrikātu gatavošana (smalcināšana – daļēji mehāniski, daļēji ar rokām). Ar rokām pārtīra arī kartupeļus un citus dārzeľus pēc mehāniskās tīrīšanas. Vēlamās iekārtas: 1. kartupeļu mizojamā mašīna; 2. dažāda veida dārzeľu smalcinātāji; 3. beržamie mehānismi biezeľu gatavošanai. • Telpā nepieciešamas karstā un aukstā ūdens pievads, darba galdi, preču svari, naži utt. 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 63

Ražošanas organizācija un plānošana. Uzņēmuma vadīšana
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Darba attiecību slēpšana aiz uzņēmuma līguma
Tirdzniecības uzņēmumu vadīšana - Rīgas Tehniskā universitāte
HoSt uzņēmuma brošūra
Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu kopstenda, Latgales ... - BT 1
Darba apstākļi Latvijas uzņēmumos - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
Drošības uzturēšana darbā - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
Reimatoloģiska pacienta ārstēšana-komandas darbs
Uzņēmējdarbības apdrošināšana - Rīgas Tehniskā universitāte
SOCIĀLIE TĪKLI TAVAM UZŅĒMUMAM - VATP
Informācijas izplatīšana par bīstamām vielām - Eiropas darba ...
Inovācija un uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veidošana reģionos
darba vides risku novērtēšanas metodes - Eiropas darba drošības ...
darba aprīkojuma apkope, remontdarbi un tīrīšana - Eiropas darba ...
Darba vides trokšņa un vibrācijas mērīšana
ūdens telpas plānošana un tās realizācijas iespējas rīgā
Uzņēmumu reģistra 2012. gada publiskais ... - Tieslietu ministrija
Gada publiskais pārskats 2011 - Uzņēmumu Reģistrs
Vai azbesta lietošana ir aizliegta - Eiropas darba drošības un ...
Darba vietas parametri - Eiropas darba drošības un veselības ...
APKURE UN VĒDINĀŠANA - Rīgas enerģētikas aģentūra
Vibrācijas darbā - Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības ...
Darba vides riska novertešanas metode
Arodslimību diagnostiskie kritēriji, profilakse, ārstēšana