Satura rādītājs - Eiropas Parlaments

europarl.europa.eu

Satura rādītājs - Eiropas Parlaments

EIROPAS PARLAMENTS 2011 - 2012

Sēdes

PROTOKOLS

Pirmdiena

2012. gada 12. marts

P7_PV(2012)03-12 PE 485.830

LV Vienoti daudzveidībā LV


IZMANTOTO SIMBOLU SARAKSTS

* Apspriežu procedūra

*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums

***II Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums

***III Parastā likumdošanas procedūra: trešais lasījums

(Procedūras veids ir noteikts saskaņā ar tiesību akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

PARLAMENTA KOMITEJU SAĪSINĀJUMI

AFET Ārlietu komiteja

BUDG Budžeta komiteja

CONT Budžeta kontroles komiteja

LIBE Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

ECON Ekonomikas un monetārā komiteja

JURI Juridiskā komiteja

ITRE Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

IMCO Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

EMPL Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

ENVI Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

AGRI Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

PECH Zivsaimniecības komiteja

REGI Reģionālās attīstības komiteja

CULT Kultūras un izglītības komiteja

DEVE Attīstības komiteja

TRAN Transporta un tūrisma komiteja

AFCO Konstitucionālo jautājumu komiteja

FEMM Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

INTA Starptautiskās tirdzniecības komiteja

PETI Lūgumrakstu komiteja

DROI Cilvēktiesību apakškomiteja

SEDE Drošības un aizsardzības apakškomiteja

POLITISKO GRUPU SAĪSINĀJUMI

PPE Eiropas Tautas partijas grupa (Kristīgie demokrāti)

S&D Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa

ALDE Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa

ECR Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa

Verts/ALE Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa

GUE/NGL Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa

EFD Grupa "Brīvības un demokrātijas Eiropa"

NI Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti


Satura rādītājs

1. Sesijas atsākšana...............................................................................................................................3

2. Priekšsēdētāja paziņojumi................................................................................................................ 3

3. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana..................................................................................... 3

4. Pilnvaru pārbaude.............................................................................................................................3

5. Politisko grupu sastāvs..................................................................................................................... 3

6. Komiteju un delegāciju sastāvs........................................................................................................ 3

7. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana............................ 4

8. Dokumentu iesniegšana....................................................................................................................5

9. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski, un rakstiskas deklarācijas (iesniegšana)..............................7

10. Spēku zaudējušas rakstiskas deklarācijas....................................................................................... 9

11. Padomes nosūtītie nolīgumu teksti.................................................................................................9

12. Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi ...............................................9

13. Apropriāciju pārvietojumi.............................................................................................................. 9

14. Lūgumraksti....................................................................................................................................9

15. Darba kārtība................................................................................................................................ 11

16. Gads kopš Fukušimas traģēdijas — gūtās atziņas........................................................................ 12

17. Sieviešu un vīriešu līdztiesība Eiropas Savienībā — 2011. gads - Sieviešu līdzdalība politisko

lēmumu pieņemšanā (debates)............................................................................................................12

18. Parlamenta sastāvs........................................................................................................................13

19. Jurisdikcija, piemērojamie tiesību akti, lēmumu un autentisku aktu atzīšana un izpilde

mantošanas jomā un Eiropas mantojuma apliecības izveide ***I (debates)......................................14

20. Apmācība tieslietu jomā (debates) .............................................................................................. 14

21. Vienas minūtes uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem..................................................15

22. Eiropas Kooperatīvās sabiedrības statūtu papildināšana attiecībā uz darbinieku iesaistīšanu (īss

izklāsts)...............................................................................................................................................15

23. Boloņas process (īss izklāsts)....................................................................................................... 15

P7_PV(2012)03-12 PE 485.830 - 1

LV


24. Nākamās sēdes darba kārtība........................................................................................................16

25. Sēdes slēgšana.............................................................................................................................. 16

26. Gadskārtējās sesijas slēgšana........................................................................................................16

APMEKLĒJUMU REĢISTRS...........................................................................................................17

P7_PV(2012)03-12 PE 485.830 - 2

LV


1. Sesijas atsākšana

Sēde tika atklāta plkst. 17.00.

2. Priekšsēdētāja paziņojumi

EIROPAS PARLAMENTS

2011.–2012. GADA SESIJA

2012. gada 12. marta sēde

STRASBŪRĀ

PROTOKOLS

PIRMDIENA, 2012. GADA 12. MARTS

SĒDI VADA: Martin SCHULZ

Priekšsēdētājs

Priekšsēdētājs sniedza paziņojumu, kurā pievērsās stāvoklim Sīrijā un nosodīja Sīrijas varas iestāžu

īstenotās represijas pret iedzīvotājiem. Viņš aicināja Sīrijas prezidentu Bachar el-Assad atļaut

humānās palīdzības piegādi civiliedzīvotājiem.

Saistībā ar terorisma upuru piemiņas dienu priekšsēdētājs pieminēja atentātu Madridē, kas notika

2004. gada 11. martā, un Parlamenta vārdā pauda solidaritāti ar visu terora aktu upuru ģimenēm.

Noslēgumā priekšsēdētājs atgādināja, ka ir apritējis gads kopš Fukušimas katastrofas.

Parlaments ar klusuma brīdi godināja visu upuru piemiņu.

3. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.

4. Pilnvaru pārbaude

Juridiskā komiteja 2012. gada 1. marta sanāksmē saskaņā ar Reglamenta 3. panta 3. un 4. punktu

pārbaudīja Emer Costello, Phil Bennion un Nikos Chrysogelos pilnvaras un vienbalsīgi ierosināja

apstiprināt Emer Costello mandātu, sākot ar 2012. gada 15. februāri, Phil Bennion mandātu, sākot ar

2012. gada 6. februāri, un Nikos Chrysogelos mandātu, sākot ar 2012. gada 2. februāri.

5. Politisko grupu sastāvs

Roger Helmer ir pievienojies EFD grupai, sākot ar 2012. gada 5. martu.

6. Komiteju un delegāciju sastāvs

Priekšsēdētājs ir saņēmis PPE, S&D, ALDE, ECR un GUE/NGL grupas pieprasījumus veikt

turpmāk minētās izmaiņas komiteju un delegāciju sastāvā.

P7_PV(2012)03-12 PE 485.830 - 3

LV


- Starptautiskās tirdzniecības komiteja: Damien Abad — Carmen Fraga Estévez vietā.

- Budžeta komiteja: Zuzana Brzobohatá — Vladimír Maňka vietā un Juan Andrés Naranjo Escobar

— Damien Abad vietā.

- Ekonomikas un monetārā komiteja: Elena Băsescu — Juan Andrés Naranjo Escobar vietā.

- Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja: Phil Bennion.

- Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja: Eija-Riitta Korhola — Sirpa

Pietikäinen vietā.

- Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja: Sirpa Pietikäinen — Eija-Riitta Korhola vietā.

- Reģionālās attīstības komiteja: Vladimír Maňka — Zuzana Brzobohatá vietā.

- Lūgumrakstu komiteja: Ryszard Antoni Legutko — Michał Tomasz Kamiński vietā.

- Delegācija attiecībām ar Dienvidāzijas valstīm: Phil Bennion.

- Delegācija Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārajā asamblejā: Inês Cristina Zuber un Esther

Herranz García.

- Delegācija attiecībām ar Magribas valstīm un Arābu Magribas Savienību (ieskaitot Lībiju): Eva

Ortiz Vilella — Salvador Garriga Polledo vietā.

- Delegācija attiecībām ar Indiju: Eva Ortiz Vilella vairs nav delegācijas pilntiesīgā locekle.

- Delegācija attiecībām ar Japānu: Eva Ortiz Vilella — Teresa Jiménez-Becerril Barrio vietā.

- Delegācija CARIFORUM valstu un EK parlamentārajā komitejā: María Auxiliadora Correa

Zamora — Pablo Zalba Bidegain vietā.

- Delegācija attiecībām ar Mercosur valstīm: Esther Herranz García — Pilar Ayuso vietā.

Minētās izmaiņas uzskatīs par apstiprinātām, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts

neviens iebildums.

7. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu

parakstīšana

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš kopā ar Padomes priekšsēdētāju trešdien parakstīs turpmāk minētos

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemtos tiesību aktus (Reglamenta 74. pants).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par īso pārdošanu un dažiem kredītriska mijmaiņas

darījumu aspektiem (00068/2011/LEX - C7-0059/2012 - 2010/0251(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar ko Padomes Direktīvu 2000/75/EK groza attiecībā

uz vakcinēšanu pret infekciozo katarālo drudzi (00009/2012/LEX - C7-0062/2012 - 2010/0326

(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 648/2004 attiecībā uz

P7_PV(2012)03-12 PE 485.830 - 4

LV


fosfātu un citu fosfora savienojumu izmantošanu patērētāju veļas mazgāšanas līdzekļos un

patērētāju automātiskajās trauku mazgājamās mašīnās lietojamos mazgāšanas līdzekļos

(00067/2011/LEX - C7-0063/2012 - 2010/0298(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums, ar ko izveido radiofrekvenču spektra daudzgadu

politikas programmu (00010/2012/LEX - C7-0064/2012 - 2010/0252(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar ko attiecībā uz saimnieciskām mikrovienībām groza

Padomes Direktīvu 78/660/EEK par noteiktu veidu sabiedrību gada pārskatiem (00079/2011/LEX -

C7-0065/2012 - 2009/0035(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko attiecībā uz līgumattiecībām piena un piena

produktu nozarē groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1234/2007 (00077/2011/LEX - C7-0066/2012 –

2010/0362(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko nosaka tehniskās un darbības prasības kredīta

pārvedumiem un tiešā debeta maksājumiem euro un groza Regulu (EK) Nr. 924/2009

(00076/2011/LEX - C7-0067/2012 - 2010/0373(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar kuru īsteno 10. pantu Apvienoto Nāciju Organizācijas

Protokolā par šaujamieroču, to detaļu, sastāvdaļu un munīcijas nelikumīgu ražošanu un tirdzniecību,

kas pievienots Konvencijai pret transnacionālo organizēto noziedzību (ANO Šaujamieroču

protokols), un ievieš eksporta atļauju, importa un tranzīta pasākumus šaujamieročiem, to detaļām,

sastāvdaļām un munīcijai (00041/2011/LEX - C7-0068/2012 - 2010/0147(COD)).

8. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Parlamenta komiteju ziņojumi

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un

Islandes Republiku un Norvēģijas Karalisti par to, kā piemērot dažus 2000. gada 29. maija

Konvencijas par Eiropas Savienības dalībvalstu savstarpēju palīdzību krimināllietās un tās 2001.

gada protokola noteikumus (05306/2010 - C7-0030/2010 - 2009/0189(NLE)) - LIBE komiteja -

Referents: Claude Moraes (A7-0020/2012).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu 2010. gada Starptautisko kakao

nolīgumu (09771/2011 - C7-0206/2011 - 2010/0343(NLE)) - INTA komiteja - Referents: Vital

Moreira (A7-0024/2012).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes

Regulu (EK) Nr. 617/2009 par autonomas tarifu kvotas atvēršanu augstas kvalitātes liellopu gaļas

importam (COM(2011)0384 - C7-0170/2011 - 2011/0169(COD)) - INTA komiteja - Referente:

Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0025/2012).

- Otrais ziņojums par priekšlikumu par grozījumu veikšanu 1976. gada 20. septembra Aktā par

Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās (2009/2134(INI)) - AFCO

komiteja - Referents: Andrew Duff (A7-0027/2012).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza konkrētas

regulas par kopējo tirdzniecības politiku attiecībā uz konkrētu pasākumu pieņemšanas procedūru

P7_PV(2012)03-12 PE 485.830 - 5

LV


(COM(2011)0082 - C7-0069/2011 - 2011/0039(COD)) - INTA komiteja - Referente: Godelieve

Quisthoudt-Rowohl (A7-0028/2012).

- Ziņojums par sieviešu līdzdalību politisko lēmumu pieņemšanā — kvalitāti un līdztiesību

(2011/2295(INI)) - FEMM komiteja - Referente: Sirpa Pietikäinen (A7-0029/2012).

- Ziņojums par Ceļvedi virzībai uz konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju

līmeni 2050. gadā (2011/2095(INI)) - ENVI komiteja - Referents: Chris Davies (A7-0033/2012).

- Ziņojums par Eiropas Savienības iestāžu ieguldījumu Boloņas procesa konsolidācijā un progresā

(2011/2180(INI)) - CULT komiteja - Referents: Luigi Berlinguer (A7-0035/2012).

- Ziņojums par Eiropas statistikas kvalitātes pārvaldību (2011/2289(INI)) - ECON komiteja -

Referents: Edward Scicluna (A7-0037/2012).

- Ziņojums par vispārējām vadlīnijām 2013. gada budžeta sagatavošanai, III iedaļa — Komisija

(2012/2000(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: Giovanni La Via (A7-0040/2012).

- Ziņojums par sieviešu un vīriešu līdztiesību Eiropas Savienībā — 2011. gads (2011/2244(INI)) -

FEMM komiteja - Referente: Sophia in 't Veld (A7-0041/2012).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par jurisdikciju,

piemērojamiem tiesību aktiem, lēmumu un autentisku aktu atzīšanu un izpildi mantošanas jomā un

par Eiropas mantojuma apliecības izveidi (COM(2009)0154 - C7-0236/2009 - 2009/0157(COD)) -

JURI komiteja - Referents: Kurt Lechner (A7-0045/2012).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par divu vai trīs riteņu

transportlīdzekļu un kvadriciklu apstiprināšanu un tirgus uzraudzību (COM(2010)0542 - C7-

0317/2010 - 2010/0271(COD)) - IMCO komiteja - Referents: Wim van de Camp (A7-0445/2011).

2. Deputātu iesniegtie dokumenti

2.1. Rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 120. pants)

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par finansējumu projektam „Sociālā

šūšana — ietērpjam brīvību” (B7-0097/2012)

nodots atbildīgajai

komitejai:

FEMM

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par izglītības sistēmu saskaņošanu

(B7-0098/2012)

nodots atbildīgajai

komitejai:

CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par regulējumu attiecībā uz

nootropiskiem līdzekļiem (B7-0099/2012)

nodots atbildīgajai

komitejai:

LIBE

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par olīvu antraknozes novēršanas

pasākumiem (B7-0100/2012)

nodots atbildīgajai

komitejai:

AGRI

P7_PV(2012)03-12 PE 485.830 - 6

LV


- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par informēšanas kampaņu azartspēļu

apkarošanai (B7-0121/2012)

nodots atbildīgajai

komitejai:

IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par pasākumiem, lai nepieļautu Āzijas

koksngrauža izplatīšanos (B7-0122/2012)

nodots atbildīgajai

komitejai:

AGRI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par ilgtspējīgu transporta veidu

izmantošanu preču pārvadāšanai vēsturiskos centros (B7-0123/2012)

nodots atbildīgajai

komitejai:

TRAN

atzinums: CULT, ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par jūras ekosistēmas un zivju faunas

uzraudzību (B7-0124/2012)

nodots atbildīgajai

komitejai:

PECH

atzinums: ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par dzelzi saturošu šķidro ziepju

zinātniskās izpētes finansēšanu (B7-0128/2012)

nodots atbildīgajai

komitejai:

ITRE

atzinums: ENVI

2.2. Ieteikuma priekšlikums (Reglamenta 121. pants)

- Alexander Graf Lambsdorff ALDE grupas vārdā. Ieteikuma priekšlikums Padomei par Apvienoto

Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 67. sesiju (B7-0132/2012)

nodots atbildīgajai

komitejai:

AFET

atzinums: DEVE

9. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski, un rakstiskas deklarācijas

(iesniegšana)

Deputāti bija iesnieguši turpmāk minētos dokumentus.

1. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (Reglamenta 115. pants)

- (O-000327/2011), kuru uzdeva Brian Simpson TRAN komitejas vārdā Padomei: Efektīva cīņa ar

jūras pirātisma problēmu (B7-0039/2012).

- (O-000328/2011), kuru uzdeva Brian Simpson TRAN komitejas vārdā Komisijai: Efektīva cīņa ar

jūras pirātisma problēmu (B7-0040/2012).

- (O-000013/2012), kuru uzdeva Richard Seeber, Sophie Auconie, Daciana Octavia Sârbu, Gerben-

Jan Gerbrandy, Satu Hassi, Miroslav Ouzký un Sabine Wils ENVI komitejas vārdā Komisijai:

Sestais Pasaules Ūdens forums Marseļā 2012. gada 12.-17. martā (B7-0101/2012).

- (O-000014/2012), kuru uzdeva Pervenche Berès un Marian Harkin EMPL komitejas vārdā

Padomei: Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda (EGPF) krīzes izņēmuma režīms (B7-

P7_PV(2012)03-12 PE 485.830 - 7

LV


0102/2012).

- (O-000045/2012), kuru uzdeva Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, João Ferreira un Nikolaos

Chountis GUE/NGL grupas vārdā Komisijai: Šmalenbergas (Schmallenberg) vīrusa izraisītās

saslimšanas uzliesmojums (B7-0103/2012).

- (O-000047/2012), kuru uzdeva James Nicholson, Ashley Fox ECR grupas vārdā, Albert Deß un

Esther de Lange PPE grupas vārdā Komisijai: Šmalenbergas (Schmallenberg) vīrusa izraisītās

saslimšanas uzliesmojums (B7-0104/2012).

- (O-000057/2012), kuru uzdeva George Lyon un Nathalie Griesbeck ALDE grupas vārdā

Komisijai: Šmalenbergas (Schmallenberg) vīrusa izraisītās saslimšanas uzliesmojums (B7-

0105/2012).

- (O-000059/2012), kuru uzdeva Klaus-Heiner Lehne JURI komitejas vārdā un Juan Fernando

López Aguilar LIBE komitejas vārdā Komisijai: Apmācība tieslietu jomā (B7-0106/2012).

2. Rakstiskas deklarācijas iekļaušanai reģistrā (Reglamenta 123. pants)

- George Lyon, Esther de Lange, Dan Jørgensen, Marit Paulsen un Janusz Wojciechowski − par to,

kā tiek īstenots aizliegums no 2013. gada 1. janvāra turēt sivēnmātes atsevišķos aizgaldos

(0006/2012).

- Filip Kaczmarek, Maria Badia i Cutchet, Michael Gahler, Catherine Grèze un Fiona Hall − par

izglītību attīstības jomā un aktīvu globālo pilsoniskumu (0007/2012).

- Claudiu Ciprian Tănăsescu, Corina Creţu, Michèle Striffler un Eleni Theocharous − par naftas

uzņēmumu darbības ietekmi uz Āfrikas vidi, sabiedrības veselību un attīstību (0008/2012).

- Oreste Rossi − par itāļu valodas diskrimināciju Eiropas Savienības noteikumos par valodu

lietošanu (0009/2012).

- Sergio Paolo Francesco Silvestris, Louis Michel, Andreas Mölzer, Eva Ortiz Vilella un Ewald

Stadler − par Eiropas amatnieciski ražota saldējuma dienas ieviešanu (0010/2012).

- Antigoni Papadopoulou, João Ferreira, Jim Higgins, Antonyia Parvanova un Raül Romeva i Rueda

− par Eiropas nedēļu sirdsdarbības apstāšanās problēmas apzināšanai (0011/2012).

- George Sabin Cutaş, Gaston Franco, Satu Hassi un Daciana Octavia Sârbu − par atmežošanu

Eiropas Savienībā (0012/2012).

- Tanja Fajon, Roberta Angelilli un Cecilia Wikström − par Eiropas dienas bērnu aizsardzībai pret

seksuālu vardarbību iedibināšanu 13. decembrī (0013/2012).

- Raül Romeva i Rueda, Kriton Arsenis, Willy Meyer, Michèle Rivasi un Oreste Rossi − par

paaugstinātas jutības pret ķīmiskām vielām un paaugstinātas jutības pret elektromagnētisko lauku

iekļaušanu Starptautiskajā Slimību klasifikatorā (SSK) (0014/2012).

- Mario Borghezio, Magdi Cristiano Allam, Philippe de Villiers, Nigel Farage un Francesco Enrico

Speroni − par nepieciešamību atteikties no euro un atjaunot nacionālās valūtas (0015/2012).

P7_PV(2012)03-12 PE 485.830 - 8

LV


10. Spēku zaudējušas rakstiskas deklarācijas

Saskaņā ar Reglamenta 123. panta 5. punktu rakstiskās deklarācijas 0043/2011, 0044/2011 un

0046/2011 ir zaudējušas spēku, jo tās neieguva vajadzīgo parakstu skaitu.

11. Padomes nosūtītie nolīgumu teksti

Padome ir nosūtījusi oficiāli apstiprinātas kopijas turpmāk minētajiem dokumentiem.

- Protokols, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Partnerattiecību

nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Mozambikas Republiku.

- Nolīgums starp Eiropas Savienību un Jaunzēlandi, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu

un Jaunzēlandi saistībā ar atbilstības novērtējumu.

12. Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi

Komisijas paziņojumi par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Parlamenta 2011. gada oktobra otrajā

sesijā, 2011. gada novembra pirmajā un otrajā sesijā un 2011. gada decembra sesijā pieņemtajām

nostājām un rezolūcijām, ir pieejami vietnē “Séance en direct”.

13. Apropriāciju pārvietojumi

Saskaņā ar Finanšu regulas 24. panta 4. punktu, kā tas interpretēts 20. punktā kopīgajā deklarācijā

par pārejas pasākumiem, ko piemēro budžeta procedūrai pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā,

Budžeta komiteja ir noraidījusi Komisijas priekšlikumu par apropriāciju pārvietojumu DEC

01/2012 (N7-0038/2012 - C7-0023/2012 - 2012/2013 (GBD)).

Saskaņā ar Finanšu regulas 24. panta 4. punktu, kā tas interpretēts 20. punktā kopīgajā deklarācijā

par pārejas pasākumiem, ko piemēro budžeta procedūrai pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā,

Budžeta komiteja ir apstiprinājusi Komisijas priekšlikumu par apropriāciju pārvietojumu DEC

04/2012 (N7-0042/2012 - C7-0041/2012 - 2012/2018 (GBD)).

Saskaņā ar Finanšu regulas 24. panta 4. punktu un 43. pantu, kā tie interpretēti 20. punktā kopīgajā

deklarācijā par pārejas pasākumiem, ko piemēro budžeta procedūrai pēc Lisabonas līguma stāšanās

spēkā, Budžeta komiteja ir apstiprinājusi Eiropas Ārējās darbības dienesta priekšlikumu par

apropriāciju pārvietojumu DEC 1/2012.

14. Lūgumraksti

Saskaņā ar Reglamenta 201. panta 6. punktu atbildīgajai komitejai ir iesniegti šādi lūgumraksti, kas

ir iekļauti vispārējā reģistrā turpmāk minētajos datumos.

2012. gada 20. februāris

(iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0093/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr.

0094/2012); Julio Martín de Eugenio Manglano (Colectivo Espartal-Ecologistas en Acción de

Valdemoro) (Nr. 0095/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0096/2012); Gheorghe

Pasniceanu (Nr. 0097/2012); Carlos Schreier (Nr. 0098/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts)

(Nr. 0099/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0100/2012); Enrique Arraiz Curbelo (Nr.

0101/2012); Horacio Jackson Villalonga (Nr. 0102/2012); Leopoldo Hernández López (Nr.

0103/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0104/2012); Tofan Pricopie (Nr. 0105/2012);

(iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0106/2012); Alberto Peña Guillén (Nr. 0107/2012); Nokolaj

Astapenkov (Nr. 0108/2012); George Popescu (Nr. 0109/2012); David López Segura (Nr.

P7_PV(2012)03-12 PE 485.830 - 9

LV


0110/2012); Daniel Alejandro Gómez Macri (Nr. 0111/2012); Graciela Cristina Gómez (Estudio

Jurídico Gómez) (Nr. 0112/2012); Pedro Brufao Curiel (Asociación para el Estudio y Mejora de los

Salmónidos (AEMS-Ríos con Vida)) (Nr. 0113/2012); Virgil Dulea (Nr. 0114/2012); Luminiţa-

Niculina Costache (Nr. 0115/2012); Iwo Domeracki (133 paraksti) (Nr. 0116/2012); Abdul Samed

VELI (Nr. 0117/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0118/2012); Johannes Lehnert

(Lehnert Strategische Kommunikation) (Nr. 0119/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr.

0120/2012); Hans-Wilhelm Schraa (Nr. 0121/2012); Francesco Agnoli (Movimento Europeo per la

difesa della Vita e della Dignità Umana (MEVD)) (Nr. 0122/2012); Allan Ernstsen (Nr.

0123/2012); Mariella Cappai (Nr. 0124/2012); Rudy Toninato (Nr. 0125/2012); Jean-Pierre

Danloue (Nr. 0126/2012); Laura Trojanis (Nr. 0127/2012); Prodan Statev (Nr. 0128/2012); Mirko

Caminito Bernardi (Nr. 0129/2012); Marc Schaeffer (Nr. 0130/2012); Mario Di Nardo (Nr.

0131/2012).

2012. gada 9. marts

Regina Brandenburger (Nr. 0132/2012); Andrew Nicholas Duff (Eiropas Parlamenta deputāts) (3

paraksti) (Nr. 0133/2012); Anais Berthier (Client Earth – Friends of the Earth Europe) (2 paraksti)

(Nr. 0134/2012); Thomas Schmidt (Nr. 0135/2012); Ulrich Pauly (Nr. 0136/2012); Daniel Schoeler

(Nr. 0137/2012); Thomas Jähne (Nr. 0138/2012); Helmut Moreth (Nr. 0139/2012); Peter Marek

(Nr. 0140/2012); Christian Frener (Nr. 0141/2012); Mateusz Wójtowicz (Nr. 0142/2012); Zsák

Ferenc Tibor (Tiszántúli Természetvédők Társulata (Society Conservationists of Eastern Hungary))

(Nr. 0143/2012); Stefan Christof Henrykowski (Nr. 0144/2012); Heino Christophersen (Nr.

0145/2012); Konrad Schmidt (Nr. 0146/2012); Teresa Pietrzak (Stowarzyszenie Sympatykόw Ładu

Obywatelskiego, Własności i Kapitału) (Nr. 0147/2012); Wilfried Nohring (Nr. 0148/2012);

Demecs István (Nr. 0149/2012); Michael Wöstefeld (Nr. 0150/2012); Olga Lucia Lehner (Nr.

0151/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0152/2012); Klaus Samer (Nr. 0153/2012);

Georg Leising (Nr. 0154/2012); Fabian Redeker (Nr. 0155/2012); René Salhab (Nr. 0156/2012);

(iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0157/2012); Christian Franken (Nr. 0158/2012); Martina

Ledermann (Nr. 0159/2012); Lehmann Tobias (Nr. 0160/2012); Patrick Maeremans (Nr.

0161/2012); Johannes Juijn (Nr. 0162/2012); Bogdan-Adrian Clujeanu (Nr. 0163/2012); Benedicte

Franki (Nr. 0164/2012); Jerzy Nowotny (Nr. 0165/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr.

0166/2012); Reni Evstatieva (Nr. 0167/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0168/2012);

(iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0169/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr.

0170/2012); Klaus Traeger (Nr. 0171/2012); Evangelos Kolakos (Nr. 0172/2012); Reinaldo Díaz

Lobeto (Nr. 0173/2012); Nelí Linca (Nr. 0174/2012); Nicolás Vellón Amado (Asociación de

Vecinos Rosa dos Ventos de Sedes) (2 paraksti) (Nr. 0175/2012); José Palao Boilard (Nr.

0176/2012); Leandro Marques (Nr. 0177/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0178/2012);

José Manuel Martín Álvarez (Nr. 0179/2012); Adrian Maire (Nr. 0180/2012); José Antonio Torres

Espino (Nr. 0181/2012); Michel Mirpuri (Nr. 0182/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr.

0183/2012); Adrian Raviv Lerner (Romania Heliohost Organization) (Nr. 0184/2012); Anna Vena

(Nr. 0185/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0186/2012); Klaus Bitzer (Nr. 0187/2012);

Pascal Candotto (ACA France - Adaptation Automobile) (Nr. 0188/2012); Brigitte Verhauwaert

(Nr. 0189/2012); Jerzy Lekowski (Nr. 0190/2012); Adrian Simion (Nr. 0191/2012); Jussi

Airaksinen (Nr. 0192/2012); Erick Labrousse (Groupement pour le respect des fuseaux horaires en

Europe) (Nr. 0193/2012); Francesco Cosentino (Nr. 0194/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts)

(Nr. 0195/2012); Gérard Aubery (Nr. 0196/2012); Francesco Saltini (2 paraksti) (Nr. 0197/2012);

Jean-Marie Sirvins (Nr. 0198/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0199/2012); Augusto

Rossi (Bambini Senza Onde – Comitato per la lotta all'inquinamento elettromagnetico di radio

Vaticana) (Nr. 0200/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0201/2012); Annamaria Venier

(Nr. 0202/2012); Joachim Scholz (Nr. 0203/2012); Adriana Palleni (Associazione Comitati

Cittadini Indipendenti) (Nr. 0204/2012); Giorgio Gurrierri (Nr. 0205/2012); Saban Bostan (Nr.

0206/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0207/2012); Stephen Bicknell (Nr. 0208/2012);

P7_PV(2012)03-12 PE 485.830 - 10

LV


David Klein (Nr. 0209/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0210/2012); Lucian Tamaris

(Nr. 0211/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0212/2012); Pamela Baker (Nr.

0213/2012); Michael Gare-Simmons (Nr. 0214/2012); Novák László (Nr. 0215/2012); (iesniedzēja

vārds netiek izpausts) (Nr. 0216/2012); Giovanni Di Salvo (Ordine degli Avvocati di Napoli) (Nr.

0217/2012); Bencze Éva Zsuzsanna (Nr. 0218/2012); Georg Reichlin-Meldegg (Nr. 0219/2012);

Paola Sirigu (7 paraksti) (Nr. 0220/2012); Luta Antoine Mwe Katone (Nr. 0221/2012); Pescara

Employees P&G IRC (Procter & Gamble Research Development Technical Centre (Italian Research

Centre)) (Nr. 0222/2012); Alex Wilks (AVAAZ Organisation ) (2 500 000 paraksti) (Nr.

0223/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0224/2012); Irina Du Plessis (Nr. 0225/2012);

Heinrich Merkl (Nr. 0226/2012); Vladimír Hacek (Nr. 0227/2012); Dimitrios Giannos (Nr.

0228/2012); Theodoros Pitikaris (Nr. 0229/2012); Andreas Nakos (Nr. 0230/2012); Ilmi Brahaj (3

paraksti) (Nr. 0231/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0232/2012); Ioannis Simantirakis

(Nr. 0233/2012); Georgios Papageorgiou (Nr. 0234/2012); Martina Marinari (Nr. 0235/2012);

Thomas Bledau (Nr. 0236/2012); P. Dijksteel (Nr. 0237/2012); Sven D. Adler (Nr. 0238/2012);

(iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 0239/2012); Torsten Liebisch (Nr. 0240/2012); Jurgen

Kumlehn (Nr. 0241/2012); Arnd Dixit (Nr. 0242/2012); Walter Worsch (Nr. 0243/2012).

15. Darba kārtība

Nākamais punkts bija darba kārtības noteikšana.

Bija izdalīts 2012. gada marta pirmās sesijas plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE

483.918 PDOJ), kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 140. pants).

Pirmdiena

Grozījumi nav ierosināti.

Otrdiena

JURI komitejas pieņemto Eva Lichtenberger ziņojumu par pieprasījumu atcelt Krisztina Morvai

imunitāti (A7-0050/2012) iekļāva otrdienas, 2012. gada 13. marta, sēdes balsošanas laikā.

PPE grupa lūdza, lai otrdienas sēdes darba kārtībā tiktu iekļauts Godelieve Quisthoudt-Rowohl

ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza konkrētas regulas

par kopējo tirdzniecības politiku attiecībā uz konkrētu pasākumu pieņemšanas procedūru (A7-

0028/2012), kurš jau ir iekļauts otrdienas balsošanas laikā (galīgā darba kārtības projekta

33.punkts), kā arī tiktu paredzētas debates par minēto ziņojumu .

Uzstājās Daniel Caspary PPE grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu.

Parlaments šo pieprasījumu apstiprināja.

Ziņojums tika iekļauts otrdienas, 2012. gada 13. marta, sēdes darba kārtības noslēgumā, un

balsošana par to notiks trešdien, 2012. gada 14. martā.

Trešdiena

PPE grupa lūdza, lai tūlīt pēc debatēm par stāvokli Nigērijā (galīgā darba kārtības projekta 75.

punkts) darba kārtībā tiktu iekļauts Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās

pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums par stāvokli Baltkrievijā.

Uzstājās José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu.

P7_PV(2012)03-12 PE 485.830 - 11

LV


Parlaments šo pieprasījumu apstiprināja.

Paziņojumu iekļāva trešdienas sēdes darba kārtībā pēc debatēm par stāvokli Nigērijā, un balsošana

notiks ceturtdien, 2012. gada 15. martā.

Tika noteikti šādi dokumentu iesniegšanas termiņi:

rezolūciju priekšlikumi — otrdiena, 2012. gada 13. marts, plkst. 12.00,

grozījumi un kopīgi rezolūciju priekšlikumi — trešdiena, 2012. gada 14. marts, plkst. 12.00,

grozījumi kopīgiem rezolūciju priekšlikumiem — trešdiena, 2012. gada 14. marts, plkst. 13.00.

Ceturtdiena

Grozījumi nav ierosināti.

Tādējādi darba kārtība tika noteikta.

°

° ° °

Uzstājās Francesco Enrico Speroni saistībā ar paziņojumu par jūras pirātismu (galīgā darba

kārtības projekta 89. punkts).

16. Gads kopš Fukušimas traģēdijas — gūtās atziņas

Parlamenta priekšsēdētāja paziņojums: Gads kopš Fukušimas traģēdijas — gūtās atziņas.

Parlamenta priekšsēdētājs sniedza paziņojumu.

Uzstājās Jean-Pierre Audy PPE grupas vārdā, Marita Ulvskog S&D grupas vārdā, Adina-Ioana

Vălean ALDE grupas vārdā, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, Sajjad Karim ECR grupas

vārdā, Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā un Francesco Enrico Speroni EFD grupas vārdā.

Uzstājās Viviane Reding (Komisijas priekšsēdētāja vietniece).

Debates tika slēgtas.

SĒDI VADA: Anni PODIMATA

Priekšsēdētāja vietniece

17. Sieviešu un vīriešu līdztiesība Eiropas Savienībā — 2011. gads -

Sieviešu līdzdalība politisko lēmumu pieņemšanā (debates)

Ziņojums par sieviešu un vīriešu līdztiesību Eiropas Savienībā — 2011. gads [2011/2244(INI)] -

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referente: Sophia in 't Veld (A7-0041/2012).

Ziņojums par sieviešu līdzdalību politisko lēmumu pieņemšanā — kvalitāte un līdztiesība

[2011/2295(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referente: Sirpa Pietikäinen

(A7-0029/2012).

Sophia in 't Veld un Sirpa Pietikäinen iepazīstināja ar ziņojumiem.

P7_PV(2012)03-12 PE 485.830 - 12

LV


Uzstājās Franz Obermayr par debašu norisi.

Uzstājās Viviane Reding (Komisijas priekšsēdētāja vietniece).

Uzstājās Lívia Járóka PPE grupas vārdā, Antigoni Papadopoulou S&D grupas vārdā, Izaskun Bilbao

Barandica ALDE grupas vārdā, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā, Marina

Yannakoudakis ECR grupas vārdā, Mikael Gustafsson GUE/NGL grupas vārdā, Tadeusz Cymański

EFD grupas vārdā, Angelika Werthmann, pie grupām nepiederoša deputāte, Mariya Nedelcheva,

Katarína Neveďalová, Antonyia Parvanova, Ulrike Lunacek, Inês Cristina Zuber, Mara Bizzotto,

kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Sophia in 't Veld un Ulrike

Lunacek, Silvia Costa, kas sniedza precizējumu saistībā ar debatēs apspriestajiem jautājumiem,

Andrew Henry William Brons, Edit Bauer, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva

Liisa Jaakonsaari, Silvia Costa, Silvana Koch-Mehrin, Ana Miranda, Paul Nuttall, kas atbildēja arī

uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Sirpa Pietikäinen un Sophia in 't Veld, Roberta

Angelilli, Rovana Plumb un Gesine Meissner.

SĒDI VADA: Roberta ANGELILLI

Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Nicole Kiil-Nielsen, Christa Klaß, Marc Tarabella, Anneli Jäätteenmäki, Teresa Jiménez-

Becerril Barrio, Zita Gurmai, Olle Schmidt, Barbara Matera, Maria Eleni Koppa, Astrid Lulling,

Bogusław Liberadzki, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Joanna Katarzyna

Skrzydlewska, Elena Băsescu, Jutta Steinruck, Erminia Mazzoni, Michael Cashman, Anna Maria

Corazza Bildt, Vasilica Viorica Dăncilă, Elisabeth Köstinger, Joanna Katarzyna Skrzydlewska,

Constance Le Grip un Andrea Češková, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva

Edite Estrela.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Csaba Sógor, Danuta Jazłowiecka, Anna Záborská,

Zuzana Roithová, Petru Constantin Luhan, Silvia-Adriana Ţicău, Emer Costello, Cornelia Ernst,

Franz Obermayr un Krisztina Morvai.

Uzstājās Viviane Reding, Sophia in 't Veld un Sirpa Pietikäinen.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 13. marta sēdes protokola 8.4. un 8.5. punkts..

18. Parlamenta sastāvs

Somijas kompetentās iestādes bija paziņojušas, ka Risto E. J. Penttilä ir iecelts par Eiropas

Parlamenta deputātu Ville Itälä vietā, sākot ar 2012. gada 1. martu.

Pēc tam, kad Parlaments bija saņēmis šo informāciju, Risto E. J. Penttilä iesniedza paziņojumu par

atkāpšanos no Eiropas Parlamenta deputāta amata, sākot ar 2012. gada 1. martu.

Saskaņā ar Reglamenta 4. panta 1. un 3. punktu Parlaments konstatēja, ka, sākot ar minēto datumu,

šā deputāta vieta ir atbrīvojusies, un informēja par to attiecīgās dalībvalsts iestādes.

SĒDI VADA: Georgios PAPASTAMKOS

Priekšsēdētāja vietnieks

P7_PV(2012)03-12 PE 485.830 - 13

LV


19. Jurisdikcija, piemērojamie tiesību akti, lēmumu un autentisku aktu

atzīšana un izpilde mantošanas jomā un Eiropas mantojuma apliecības

izveide ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par jurisdikciju, piemērojamiem

tiesību aktiem, lēmumu un autentisku aktu atzīšanu un izpildi mantošanas jomā un par Eiropas

mantojuma apliecības izveidi [COM(2009)0154 - C7-0236/2009- 2009/0157(COD)] - Juridiskā

komiteja. Referents: Kurt Lechner (A7-0045/2012).

Kurt Lechner iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Viviane Reding (Komisijas priekšsēdētāja vietniece).

Uzstājās Klaus-Heiner Lehne PPE grupas vārdā, Luigi Berlinguer S&D grupas vārdā, Alexandra

Thein ALDE grupas vārdā, Eva Lichtenberger Verts/ALE grupas vārdā, Sajjad Karim ECR grupas

vārdā, Jaroslav Paška EFD grupas vārdā, Dimitar Stoyanov, pie grupām nepiederošs deputāts,

Tadeusz Zwiefka, Evelyn Regner, Janusz Wojciechowski, Gerard Batten, Raffaele Baldassarre,

Katarína Neveďalová un Silvia-Adriana Ţicău.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Elena Băsescu, Alajos Mészáros un Andreas Mölzer.

Uzstājās Viviane Reding un Kurt Lechner.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 13. marta sēdes protokola 8.3. punkts.

20. Apmācība tieslietu jomā (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000059/2012) un kuru uzdeva Klaus-Heiner Lehne JURI

komitejas vārdā un Juan Fernando López Aguilar LIBE komitejas vārdā Komisijai: Apmācība

tieslietu jomā (B7-0106/2012).

Tadeusz Zwiefka (kurš aizstāja Klaus-Heiner Lehne) un Juan Fernando López Aguilar izvērsa

jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski.

SĒDI VADA: László SURJÁN

Priekšsēdētāja vietnieks

Viviane Reding (Komisijas priekšsēdētāja vietniece) atbildēja uz mutisko jautājumu.

Uzstājās Salvatore Iacolino PPE grupas vārdā, Luigi Berlinguer S&D grupas vārdā, Cecilia

Wikström ALDE grupas vārdā, Andreas Mölzer, pie grupām nepiederošs deputāts, Erminia

Mazzoni, Kinga Göncz un Evelyn Regner.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Georgios Papanikolaou un Jaroslav Paška.

Uzstājās Viviane Reding.

Rezolūcijas priekšlikums, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 115. panta 5. punktu, tiks paziņots

vēlāk.

P7_PV(2012)03-12 PE 485.830 - 14

LV


- Klaus-Heiner Lehne Juridiskās komitejas vārdā un Juan Fernando López Aguilar Pilsoņu brīvību,

tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā – par tiesisko apmācību (2012/2575(RSP)) (B7-0150/2012).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 14. marta sēdes protokola 9.6. punkts.

21. Vienas minūtes uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem

Saskaņā ar Reglamenta 150. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās

pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Teresa Riera Madurell, Ana Miranda, Paul Nuttall, Georgios

Toussas, Corneliu Vadim Tudor, Petru Constantin Luhan, Vasilica Viorica Dăncilă, Nikos

Chrysogelos, Inês Cristina Zuber, Nuno Melo, Luis Yáñez-Barnuevo García, Georgios

Koumoutsakos, Joseph Cuschieri, Andrzej Grzyb, Andres Perello Rodriguez, Katarína Neveďalová,

George Sabin Cutaş, Csaba Sándor Tabajdi, María Irigoyen Pérez, Emer Costello un Daciana

Octavia Sârbu.

22. Eiropas Kooperatīvās sabiedrības statūtu papildināšana attiecībā uz

darbinieku iesaistīšanu (īss izklāsts)

Ziņojums par Eiropas Kooperatīvās sabiedrības statūtu papildināšanu attiecībā uz darbinieku

iesaistīšanu [2011/2116(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Sven Giegold

(A7-0432/2011).

Sven Giegold iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Miroslav Mikolášik, Vasilica Viorica Dăncilă,

Csaba Sógor, Katarína Neveďalová un Evelyn Regner.

Uzstājās Androulla Vassiliou (Komisijas locekle).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 2012. gada 13. marta sēdes protokola 8.6. punkts.

23. Boloņas process (īss izklāsts)

Ziņojums par Eiropas Savienības iestāžu ieguldījumu Boloņas procesa konsolidācijā un progresā

[2011/2180(INI)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referents: Luigi Berlinguer (A7-0035/2012).

Luigi Berlinguer iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Zuzana Roithová, Ivailo Kalfin, Marek Henryk

Migalski, Piotr Borys un Jaroslav Paška.

Uzstājās Androulla Vassiliou (Komisijas locekle).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 2012. gada 13. marta sēdes protokola 8.7. punkts.

P7_PV(2012)03-12 PE 485.830 - 15

LV


24. Nākamās sēdes darba kārtība

Tika noteikta nākamās dienas sēdes darba kārtība (dokuments “Darba kārtība” PE 483.918 OJMA).

25. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.00.

26. Gadskārtējās sesijas slēgšana

Eiropas Parlamenta 2011.–2012. gada sesija tika slēgta.

Saskaņā ar Līguma noteikumiem Parlaments sanāks nākamajā dienā, otrdien, 2012. gada 13. martā,

plkst. 9.00.

Klaus Welle Anni Podimata

Ģenerālsekretārs Priekšsēdētāja vietniece

P7_PV(2012)03-12 PE 485.830 - 16

LV


Parakstīja:

APMEKLĒJUMU REĢISTRS

12.3.2012

Abad, Áder, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea,

Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth,

Atkins, Auconie, Audy, Margrete Auken, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó,

Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet,

Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao

Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borys,

Boştinaru, Bové, Bowles, Bradbourn, Bratkowski, Brepoels, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton,

Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas

Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cercas,

Češková, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cochet, Coelho,

Cofferati, Colman, Corazza Bildt, Correa Zamora, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cozzolino,

Cramer, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă,

Danellis, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro,

Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac,

Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant,

Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug,

Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber,

Fernandes, Elisa Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz,

Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Garcés Ramón,

García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer

de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels,

Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck,

Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Gurmai,

Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik,

Hankiss, Hannan, Harbour, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz

García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt,

Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld,

Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot,

Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly,

Jordan, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall,

Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly,

Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-

Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík,

Kozłowski, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure , Lambert, Lamberts,

Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric,

Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope

Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling,

Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener,

Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin,

Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato

P7_PV(2012)03-12 PE 485.830 - 17

LV


Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner,

Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Migalski, Mikolášik, Milana,

Millán Mon, Miranda, Mitchell, Mölzer, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė,

Morvai, Mulder, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn,

Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr,

Ojuland, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar,

Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Parvanova,

Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen,

Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis,

Preda, Prodi, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek,

Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust,

Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig,

Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-

Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast,

Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin,

Schroedter, Schulz , Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová,

Senyszyn, Serracchiani, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner,

Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner,

Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep,

Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer,

Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor,

Teixeira, Thein, Theocharous, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Tőkés,

Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Trüpel, Trzaskowski,

Tsoukalas, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim

Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat,

Vergnaud, Verheyen, Vigenin, Vlasák, Voss, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate

Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott,

Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-

Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni,

Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

P7_PV(2012)03-12 PE 485.830 - 18

LV

More magazines by this user
Similar magazines