download - Acharyaroopchandra.com

acharyaroopchandra.com

download - Acharyaroopchandra.com

vkes t; rhFkdaZ j Hkxoku

ije i:q "k dk /kjysa /;kuA

lqfeju ls gksrk dY;k.kAA

_"kHk] vftr] lHa ko] 'kHq kuke]

vfHkuUnu] iHz kq leq fr yykeA

ine~ lqik'oZ pUnz f'ko/kkeA ¼1½

lfq of/kukFk] 'khry] J;s kla

okliq Tw ;] tiyas gj lkla A

foey] vura ] /ke]Z tx=k.kA ¼2½

'kkfa r] dFaq k]q vj] efYy] iHz kks

efq u] loq rz ] ufe] ufs e] foHkks

ik'oZukFk izHkq ohj egkuA ¼3½

fur mB pkcS hlh leq jas

tue tue ds iki gjAas

ge Hkh ik,a in fuokZ.kA ¼4½

exa ydkjh ga S vfjgra ]

exa y ^^:i** fl) Hkxora

lk/kq /keZ lq[k 'kkafr fu/kkuA ¼5½

rtZ&j?kqifrrtZ&j?kqifr jk?ko jk?ko lhrkjke---lhrkjke----

t; i;qZ"k.k t; i;qZ"k.k

ioksZa dk jktk i;qZ"k.k]

vkRek dk vnH~ kqr vkHkw"k.kA

t; i;qZ"k.k&2AA

ri l;a e l]s ru dks lk/kas

itw k ti l]s eu dks lk/kas

rys k vBk~ bZ ekl&[ke.k] t; i;"Zq k.k&2 ¼1½

gS {kek ;kpuk] dk ekSdk

dj yas viuk] y[s kk tk[s kk

fePNkfe nDq dMa dk] ys /ku] t; i;"Zq k.k&2 ¼2½

ge djas Lo;a dk] vkykps u

viuh Hkyw kas dk] l'a kk/s ku

lkekf;d ikS"k/k] izfrØe.k t; i;qZ"k.k&2 ¼3½

eu dh lkjh xkBa ]s [kkys s

vkRek dks vkRek l]s /kkys as

cu tk,a ^^:i** ije ikou] t; i;"Zq k.k&2 ¼4½

rtZ&mB rtZ&mB rtZ&mB tkx tkx tkx eqlkfQj eqlkfQj Hkksj

Hkksj

24 25

izhr ugha dh izHkqoj ls izhr ugha dh izHkqoj ls

Similar magazines