download - Acharyaroopchandra.com

acharyaroopchandra.com

download - Acharyaroopchandra.com

esjh jluk ds fy, rw gS] rsjk gh uke gS

vkjS tx dh oLrvq kas ls dNq u ejs k dke gAS A

ft/kj n[s kaw m/kj rw gh] rw utj vk, e>q s

rw gh esjk rhFkZ ikou] rw gh esjk /kke gSA ¼1½

gks rEq gkjh ona uk ds xhr] v/kjkas ij lnk]

u;u dh bu iqrfy;ksa dk] ,d rw foJke gSA ¼2½

tkxrs lkrs s dHkh Hkyw ]aw ugha Hkxou~ r>q ]s

Kku rsjk ?;ku rsjk] Hkku vkBksa ;ke gSA ¼3½

ikz .k tk,a ;k jg]as ij uke gkBs kas ij jgs

rw gh gS ?ku';ke esjk] ^^:i** rw gh jke gSA ¼4½

rtZ&,d rtZ&,d eSa eSa gwa gwa ,d ,d esjh

esjh

fny ds nfj;k esa] mrj dj ns[k yks

fny ds ni.Z k e]as utj Hkj n[s k ykAs A

NkMs + nks HkVdku]s okys jkLrs

fny dh xfy;kas l]s xtq j dj n[s k ykAs ¼1½

mez Hkj dh nkSM+ dk] ifj.kke D;k]

,d iy dks rqe Bgj] dj ns[k yksA ¼2½

fny ds vna j gh Niq ]s ijekRek]

vius ls viuk] lQj dj n[s k ykAs ¼3½

D;k feyk gkykr] tx ds tkudj

vc tjk viuh] [kcj dj n[s k ykAs ¼4½

[kcw ckgj ls loa kjk] ngs dks

^^:i** vc fny ls loa j] dj n[s k ykAs ¼5½

rtZ&fnyrtZ&fnyrtZ&fny ds ds vjaek--vjaek---vjaek--vjaek--- 70 71

izhr ugha dh izHkqoj ls izhr ugha dh izHkqoj ls

Similar magazines