download - Acharyaroopchandra.com

acharyaroopchandra.com

download - Acharyaroopchandra.com

,d cuas vkjS uds cu]as iesz dk nhi tyk,a

?kj ?kj eas vkjS ?kV ?kV e]as iezs dk nfj;k cgk,AA

ge ,d gS lnk l]s vkjS ,d gh jgxas s

bl ,drk ds [kkfrj] lguk gS tks lgxas s

thou dh Qqyokjh esa] izse ds Qwy f[kyk,aA ¼1½

ge tkfr vkjS etgc] dh rkMs + nas nhokjas

gS HkkbZ HkkbZ lkj]s fQj dlS h ;s njkjas

ekuork ds e/koq u e]as iesz dh o'a kh ctk,Aa ¼2½

bl olUq /kjk ds vka xu] ij LoxZ dks mrkjsa

gS dkuS Åpa k uhpk] >Bw s vga dks ekjs

ol/q kk gh ifjokj cu]s ^^:i** xhr ;s xk;Aas ¼3½

rtZ&Lora=--rtZ&Lora=---rtZ&Lora=-- lQj eas D;kas :d x,] pyrs pyk&s pyks

chp esa D;ksa Fkd x,] pyrs pyks&pyksAA

ftna xh gS uke pyus dk] u :dus dk

ftna xh gS uke yMu+ s dk] u >dq us dk

rqe /kqvka uk] /k/kdrh Tokyk tyks tyksA ¼1½

tks lrr xfr'khy mldk] HkkX; Hkh pyrk

tks ifjJe 'khy mldk] HkkX; Hkh Qyrk

cht ls oV o`{k] cu dj req Qyks QykAs ¼2½

rts yks req l;w Z l]s xfr yks gokvkas ls

'kq"d /kjrh lhapuk] lh[kks ?kVkvksa ls

Qyw ls eLq dku] yds j req gla k&s f[kykAs ¼3½

lc feyxs k idz `fr l]s tks pkgrs yus k

ij vdys s gh rEq gas g]S uko dks [kus k

vkaf/k;ksa dk uke] ys [kqn dks u rqe NyksA ¼4½

vkRe&cy ftleas ml]s ijekRe cy feyrk

tks Lo;a detkjs mldk]s txr Hkh Nyrk

^^:i** vius gh lgkjs req iyks iykAs ¼5½

rtZ&esjkrtZ&esjk thou thou dksjk--dksjk--- dksjk--- dksjk---

72 73

izhr ugha dh izHkqoj ls izhr ugha dh izHkqoj ls

Similar magazines