10.02.2013 Views

Darba apstākļi un riski Latvijā, 2010 - Valsts Darba Inspekcija

Darba apstākļi un riski Latvijā, 2010 - Valsts Darba Inspekcija

Darba apstākļi un riski Latvijā, 2010 - Valsts Darba Inspekcija

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

1<br />

Pētījuma „<strong>Darba</strong> <strong>apstākļi</strong> <strong>un</strong> <strong>riski</strong> <strong>Latvijā</strong>, <strong>2010</strong>”<br />

rezultāti – mikrouzņēmumi<br />

2011-02-04<br />

Linda Matisāne,<br />

SIA “Inspecta Prevention”<br />

Valdes locekle


Vispārīga informācija<br />

• Latvijas <strong>Darba</strong> devēju konfederācijas pasūtījums<br />

• Veic:<br />

− SIA “Inspecta Prevention”<br />

− SIA “TNS Latvia”<br />

• ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda <strong>un</strong> Latvijas<br />

valsts finansiālu atbalstu projekta „<strong>Darba</strong> attiecību <strong>un</strong> darba<br />

drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs <strong>un</strong><br />

uzņēmumos” (Nr. 1DP/1.3.1.3.2./08/IPIA/NVA/002) ietvaros<br />

• 2009.gada novembris – 2011.gada janvāris


Pētījuma saturs<br />

Aptaujas<br />

− <strong>Darba</strong> devēji (N=1044)<br />

− Nodarbinātie (N=2455)<br />

− <strong>Darba</strong> aizsardzības speciālisti (N=210)<br />

Datu bāzu analīze<br />

− P.Stradiņa KUS Aroda <strong>un</strong> radiācijas medicīnas centrs<br />

− <strong>Valsts</strong> sociālās apdrošināšanas aģentūra<br />

− <strong>Valsts</strong> darba inspekcija<br />

− Rīgas Stradiņa <strong>un</strong>iversitātes Higiēnas <strong>un</strong> arodslimību laboratorija


Prezentācijas saturs<br />

• Nelaimes gadījumi <strong>un</strong> ar darbu saistītie veselības traucējumi<br />

• <strong>Darba</strong> devēju veiktie darba aizsardzības pasākumi<br />

• Cēloņi<br />

• Vēlamā bezmaksas palīdzība<br />

• Secinājumi<br />

4<br />

2011-02-04


5<br />

Respondentu īpatsvars no mikrouzņēmumiem<br />

2006<br />

(1-9 nodarbinātie)<br />

<strong>2010</strong><br />

(1-10 nodarbinātie)<br />

<strong>Darba</strong> devēju aptauja 74,0% 85,3%<br />

Nodarbināto aptauja 52,5% 79,3%<br />

2011-02-04


%<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0<br />

6<br />

Neizmeklēto nelaimes gadījumu īpatsvars<br />

Nodarbināto aptauja<br />

59<br />

45<br />

2011-02-04<br />

51<br />

31<br />

1-10 nodarbinātie 11-49 nodarbinātie 50-249 nodarbinātie >250 nodarbinātie<br />

15<br />

17<br />

11<br />

13<br />

2006<br />

<strong>2010</strong>


%<br />

7<br />

<strong>Darba</strong> devēju īpatsvars, kas neveica nekādus pasākumus pēc<br />

nelaimes gadījuma<br />

Nodarbināto aptauja<br />

30<br />

25<br />

20<br />

15<br />

10<br />

5<br />

0<br />

25<br />

2011-02-04<br />

18<br />

15 15<br />

1-10 nodarbinātie 11-49 nodarbinātie 50-249 nodarbinātie >250 nodarbinātie<br />

<strong>2010</strong>


%<br />

25<br />

20<br />

15<br />

10<br />

8<br />

5<br />

0<br />

Vai Jums ir kādi veselības traucējumi, kuru cēlonis, Jūsuprāt, ir<br />

darba vidē esoši kaitīgie faktori?<br />

Nodarbināto aptauja<br />

16<br />

2011-02-04<br />

19<br />

21 20<br />

1-10 nodarbinātie 11-49 nodarbinātie 50-249 nodarbinātie >250 nodarbinātie<br />

<strong>2010</strong>


%<br />

9<br />

Pēdējā gada laikā neslimojušo īpatsvars<br />

Nodarbināto aptauja<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0<br />

65<br />

64<br />

2011-02-04<br />

60<br />

59<br />

60<br />

1-10 nodarbinātie 11-49 nodarbinātie 50-249 nodarbinātie >250 nodarbinātie<br />

55<br />

50<br />

49<br />

2006<br />

<strong>2010</strong>


10<br />

Uzņēmumu skaits <strong>Latvijā</strong>, kuros pēdējā gada laikā ir veikts darba<br />

vides riska novērtējums <strong>un</strong> sastādīts preventīvo pasākumu plāns<br />

<strong>Darba</strong> devēju aptauja<br />

%<br />

Micro-<strong>2010</strong><br />

Micro-2006<br />

Vidēji-<strong>2010</strong><br />

Vidēji-2006<br />

0 20 40<br />

2011-02-04<br />

13<br />

22<br />

24<br />

30


90<br />

80<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0<br />

11<br />

Uzņēmumu īpatsvars <strong>Latvijā</strong>, kuros pēdējā gada laikā ir veikts darba<br />

vides riska novērtējums <strong>un</strong> sastādīts preventīvo pasākumu plāns<br />

<strong>Darba</strong> devēju aptauja<br />

%<br />

13<br />

24<br />

2011-02-04<br />

45<br />

61<br />

1-10 nodarbinātie 11-49 nodarbinātie 50-249 nodarbinātie >250 nodarbinātie<br />

53<br />

78<br />

78<br />

69<br />

2006<br />

<strong>2010</strong>


%<br />

80<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0<br />

12<br />

Uzņēmumu īpatsvars, kuros nav veikts darba vides riska<br />

novērtējums, atkarībā no nodarbināto skaita<br />

<strong>Darba</strong> devēju aptauja<br />

75<br />

59<br />

2011-02-04<br />

43<br />

31<br />

15<br />

10 9 10<br />

1 2-5 6-10 11-24 25-49 50-99 100-249 250-499 500 <strong>un</strong> vairāk<br />

BET CIK KVALITATĪVI?<br />

8


13<br />

Kurš Jūsu uzņēmumā veica darba vides riska novērtējumu?<br />

<strong>Darba</strong> devēju aptauja – mikro uzņēmumi<br />

%<br />

22<br />

2011-02-04<br />

20<br />

28<br />

61<br />

Pats darba devējs<br />

DAS<br />

KS<br />

KI


Atbilstība normatīvajiem aktiem<br />

<strong>Darba</strong> devēju aptauja<br />

• Novērtējums kļūst formālāks:<br />

14<br />

− Riska novērtējumu veic nekvalificēts personāls (64,4,% - 2006.gadā, 55,7% -<br />

<strong>2010</strong>.gadā riska novērtējumu veikuši paši darba devēji, kuri nav apmācīti darba<br />

aizsardzībā) ↑<br />

− Netiek veikti laborato<strong>riski</strong>e mērījumi (84,2% - 2006.gadā, 90,5% - <strong>2010</strong>.gadā) ↓<br />

− Neviens cits nepiedalās riska novērtēšanā bez paša novērtējuma veicēja (39,2% -<br />

2006.gadā, 49,8% - <strong>2010</strong>.gadā) ↓<br />

− Samazinās uzņēmumu skaits, kur konkrētais nodarbinātais piedalās riska<br />

novērtēšanā (37,2% - 2006.gadā, 31,2% - <strong>2010</strong>.gadā) ↓<br />

− 17,0% darba devēju atzinuši, ka atbilstoši darba vides riska novērtējumam netiek<br />

veikti nepieciešamie darba aizsardzības pasākumi<br />

2011-02-04


%<br />

15<br />

Vai pēdējo 3 gadu laikā esat izgājis obligāto veselības pārbaudi?<br />

Nodarbināto aptauja<br />

100<br />

90<br />

80<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0<br />

57<br />

62<br />

2011-02-04<br />

67<br />

73<br />

1-10 nodarbinātie 11-49 nodarbinātie 50-249 nodarbinātie >250 nodarbinātie<br />

73<br />

83<br />

81<br />

87<br />

2006<br />

<strong>2010</strong>


16<br />

Kas Jūs, galvenokārt, traucē veikt nepieciešamos darba<br />

aizsardzības pasākumus Jūsu uzņēmumā (iestādē)?<br />

<strong>Darba</strong> devēju aptauja<br />

%<br />

Nav vajadzības, nesaskata nepieciešamību<br />

Informācijas trūkums (prasību nezināšana)<br />

2011-02-04<br />

Nekas netraucē<br />

Līdzekļu trūkums<br />

Laika trūkums<br />

2<br />

4<br />

3<br />

4<br />

4<br />

4<br />

8<br />

9<br />

7<br />

7<br />

7<br />

7<br />

12<br />

16<br />

23<br />

26<br />

0 10 20 30 40 50 60 70<br />

50<br />

53<br />

61<br />

66<br />

Micro - <strong>2010</strong><br />

Micro - 2006<br />

Vidēji - <strong>2010</strong><br />

Vidēji - 2006


60 %<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0<br />

17<br />

Līdzekļu trūkums darba aizsardzības pasākumu veikšanai<br />

<strong>Darba</strong> devēju aptauja<br />

12<br />

23<br />

2011-02-04<br />

23<br />

37<br />

1-10 nodarbinātie 11-49 nodarbinātie 50-249 nodarbinātie 250 <strong>un</strong> vairāk nodarbinātie<br />

46<br />

54<br />

25<br />

40<br />

2006<br />

<strong>2010</strong>


18<br />

Veiktais darba vide riska novērtējums <strong>un</strong> traucēkļi darba<br />

aizsardzības pasākumu veikšanai<br />

<strong>Darba</strong> devēju aptauja<br />

90<br />

80<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0<br />

13<br />

66<br />

1-10<br />

nodarbinātie<br />

2011-02-04<br />

52<br />

45<br />

11-49<br />

nodarbinātie<br />

53<br />

33<br />

50-249<br />

nodarbinātie<br />

78<br />

47<br />

>250<br />

nodarbinātie<br />

RN veikts-2006<br />

Nav traucēkļi-<br />

2006<br />

%<br />

90<br />

80<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0<br />

24<br />

53<br />

1-10<br />

nodarbinātie<br />

61<br />

39<br />

11-49<br />

nodarbinātie<br />

78<br />

29<br />

50-249<br />

nodarbinātie<br />

69<br />

43<br />

>250<br />

nodarbinātie<br />

RN veikts-<strong>2010</strong><br />

Nav traucēkļi-<br />

<strong>2010</strong>


%<br />

19<br />

Vai <strong>Valsts</strong> darba inspekcija pēdējo 3 gadu laikā Jūsu uzņēmumā ir<br />

veikusi pārbaudi?<br />

<strong>Darba</strong> devēju aptauja<br />

90<br />

80<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0<br />

36<br />

40<br />

2011-02-04<br />

62<br />

62<br />

1-10 nodarbinātie 11-49 nodarbinātie 50-249 nodarbinātie >250 nodarbinātie<br />

70<br />

67<br />

82<br />

62<br />

2006<br />

<strong>2010</strong>


%<br />

100<br />

20<br />

Kopumā, cik procenti no Jūsu uzņēmumā strādājošajiem ir pakļauti<br />

kaitīgajiem darba vides riska faktoriem (ķīmiskie, fizikālie,<br />

ergonomiskie, psihosociālie, traumatisma riska faktori u.c.)?<br />

<strong>Darba</strong> devēju aptauja - mikrouzņēmumi<br />

90<br />

80<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0<br />

2011-02-04<br />

17<br />

4<br />

13<br />

49<br />

1<br />

5<br />

9<br />

2006 <strong>2010</strong><br />

31<br />

4<br />

7<br />

11<br />

21<br />

26<br />

0<br />

100%<br />

80 – 99%<br />

60 – 79%<br />

40 – 59%<br />

Mazāk kā 40%<br />

Neviens nav pakļauts<br />

Grūti pateikt


Bezmaksas palīdzības izmantošana<br />

<strong>Darba</strong> devēju aptauja<br />

• <strong>Darba</strong> devēji mikrouzņēmumos neizmanto arī bezmaksas pieejamo palīdzību (30%<br />

mikro uzņēmumos pret 0,4% uzņēmumos ar 250 <strong>un</strong> vairāk darbiniekiem)<br />

• Kāpēc?<br />

− 44% no mikrouzņēmumiem - «Manam uzņēmumam ar darba aizsardzību viss ir<br />

kārtībā <strong>un</strong> papildus palīdzība nav nepieciešama»<br />

− 25% - no visiem uzņēmumiem – «Informācija <strong>un</strong> pakalpojumi nav praktiski<br />

pielietojami manam uzņēmumam» - 90% no respondentiem nāk no<br />

mikrouzņēmumiem<br />

• No vēlamajiem pasākumiem – visus grib mazāk nekā lielākie uzņēmumi, piemēram -<br />

OVP (72% pret vidēji 90% lielākos uzņēmumos)<br />

• TOP 5 no vēlamajiem pasākumiem ir elektroniska darba vides risku novērtēšanas<br />

programmatūra<br />

21<br />

2011-02-04


%<br />

22<br />

Nodarbinātie, kas snieguši kādus ieteikumus par darba vides <strong>un</strong><br />

darba tiesisko attiecību uzlabošanu<br />

<strong>Darba</strong> devēju aptauja<br />

80<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0<br />

19<br />

23<br />

1-10 nodarbinātie 11-49 nodarbinātie 50-249 nodarbinātie >250 nodarbinātie<br />

2011-02-04<br />

43<br />

47<br />

61<br />

64<br />

72<br />

68<br />

2006<br />

<strong>2010</strong>


%<br />

90<br />

80<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0<br />

23<br />

Vai pagājušā gada laikā Jūsu darba devējs Jums personīgi<br />

nodrošināja…?<br />

Nodarbināto aptauja<br />

1-10 nodarbinātie 11-49 nodarbinātie 50-249 nodarbinātie >250 nodarbinātie<br />

2011-02-04<br />

Veselības apdrošināšanas polises<br />

Vakcinācija<br />

OVP (bez polises)<br />

Sporta iespējas<br />

Apmācība pirmās palīdzības sniegšanā<br />

Darbinieku instruktāža<br />

Nenodrošināja neko


Secinājumi jeb kam jāpievērš uzmanība?<br />

• Strauji pieaug mikrouzņēmumu skaits <strong>un</strong> nodarbināto skaits mikrouzņēmumos<br />

• Jo mazāks uzņēmums, jo vairāk problēmu<br />

• Cilvēki mazajos uzņēmumos ir veselāki, bet viņi nākotnē slimos vairāk, jo….<br />

• <strong>Darba</strong> aizsardzības sistēma mikrouzņēmumos ir samērā formāla:<br />

− Nekvalitatīvs riska novērtējums<br />

− No kompetentajām institūcijām <strong>un</strong> speciālistiem biežāk pērk darba aizsardzības<br />

instrukcijas (84%) nekā riska novērtēšanu (73%)<br />

• <strong>Darba</strong> devēji mikrouzņēmumos neizprot <strong>un</strong> neapzinās darba aizsardzības prasības<br />

• <strong>Valsts</strong> darba inspekcijai vajadzētu vairāk kontrolēt mikrouzņēmumus<br />

• Nepieciešams izmantot alternatīvas informēšanas metodes<br />

• Iespējams nepieciešams informatīvi skaidrojošs materiāls mikrouzņēmumiem, it<br />

īpaši, kur ir tikai 1 nodarbinātais<br />

24<br />

2011-02-04


25<br />

2011-02-04

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!