Darba apstākļi un riski Latvijā, 2010 - Valsts Darba Inspekcija

vdi.gov.lv

Darba apstākļi un riski Latvijā, 2010 - Valsts Darba Inspekcija

1

Pētījuma „Darba apstākļi un riski Latvijā, 2010

rezultāti – mikrouzņēmumi

2011-02-04

Linda Matisāne,

SIA “Inspecta Prevention”

Valdes locekle


Vispārīga informācija

• Latvijas Darba devēju konfederācijas pasūtījums

• Veic:

− SIA “Inspecta Prevention”

− SIA “TNS Latvia”

• ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda un Latvijas

valsts finansiālu atbalstu projekta „Darba attiecību un darba

drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un

uzņēmumos” (Nr. 1DP/1.3.1.3.2./08/IPIA/NVA/002) ietvaros

• 2009.gada novembris – 2011.gada janvāris


Pētījuma saturs

Aptaujas

Darba devēji (N=1044)

− Nodarbinātie (N=2455)

Darba aizsardzības speciālisti (N=210)

Datu bāzu analīze

− P.Stradiņa KUS Aroda un radiācijas medicīnas centrs

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Valsts darba inspekcija

− Rīgas Stradiņa universitātes Higiēnas un arodslimību laboratorija


Prezentācijas saturs

• Nelaimes gadījumi un ar darbu saistītie veselības traucējumi

Darba devēju veiktie darba aizsardzības pasākumi

• Cēloņi

• Vēlamā bezmaksas palīdzība

• Secinājumi

4

2011-02-04


5

Respondentu īpatsvars no mikrouzņēmumiem

2006

(1-9 nodarbinātie)

2010

(1-10 nodarbinātie)

Darba devēju aptauja 74,0% 85,3%

Nodarbināto aptauja 52,5% 79,3%

2011-02-04


%

70

60

50

40

30

20

10

0

6

Neizmeklēto nelaimes gadījumu īpatsvars

Nodarbināto aptauja

59

45

2011-02-04

51

31

1-10 nodarbinātie 11-49 nodarbinātie 50-249 nodarbinātie >250 nodarbinātie

15

17

11

13

2006

2010


%

7

Darba devēju īpatsvars, kas neveica nekādus pasākumus pēc

nelaimes gadījuma

Nodarbināto aptauja

30

25

20

15

10

5

0

25

2011-02-04

18

15 15

1-10 nodarbinātie 11-49 nodarbinātie 50-249 nodarbinātie >250 nodarbinātie

2010


%

25

20

15

10

8

5

0

Vai Jums ir kādi veselības traucējumi, kuru cēlonis, Jūsuprāt, ir

darba vidē esoši kaitīgie faktori?

Nodarbināto aptauja

16

2011-02-04

19

21 20

1-10 nodarbinātie 11-49 nodarbinātie 50-249 nodarbinātie >250 nodarbinātie

2010


%

9

Pēdējā gada laikā neslimojušo īpatsvars

Nodarbināto aptauja

70

60

50

40

30

20

10

0

65

64

2011-02-04

60

59

60

1-10 nodarbinātie 11-49 nodarbinātie 50-249 nodarbinātie >250 nodarbinātie

55

50

49

2006

2010


10

Uzņēmumu skaits Latvijā, kuros pēdējā gada laikā ir veikts darba

vides riska novērtējums un sastādīts preventīvo pasākumu plāns

Darba devēju aptauja

%

Micro-2010

Micro-2006

Vidēji-2010

Vidēji-2006

0 20 40

2011-02-04

13

22

24

30


90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

11

Uzņēmumu īpatsvars Latvijā, kuros pēdējā gada laikā ir veikts darba

vides riska novērtējums un sastādīts preventīvo pasākumu plāns

Darba devēju aptauja

%

13

24

2011-02-04

45

61

1-10 nodarbinātie 11-49 nodarbinātie 50-249 nodarbinātie >250 nodarbinātie

53

78

78

69

2006

2010


%

80

70

60

50

40

30

20

10

0

12

Uzņēmumu īpatsvars, kuros nav veikts darba vides riska

novērtējums, atkarībā no nodarbināto skaita

Darba devēju aptauja

75

59

2011-02-04

43

31

15

10 9 10

1 2-5 6-10 11-24 25-49 50-99 100-249 250-499 500 un vairāk

BET CIK KVALITATĪVI?

8


13

Kurš Jūsu uzņēmumā veica darba vides riska novērtējumu?

Darba devēju aptauja – mikro uzņēmumi

%

22

2011-02-04

20

28

61

Pats darba devējs

DAS

KS

KI


Atbilstība normatīvajiem aktiem

Darba devēju aptauja

• Novērtējums kļūst formālāks:

14

− Riska novērtējumu veic nekvalificēts personāls (64,4,% - 2006.gadā, 55,7% -

2010.gadā riska novērtējumu veikuši paši darba devēji, kuri nav apmācīti darba

aizsardzībā) ↑

− Netiek veikti laboratoriskie mērījumi (84,2% - 2006.gadā, 90,5% - 2010.gadā) ↓

− Neviens cits nepiedalās riska novērtēšanā bez paša novērtējuma veicēja (39,2% -

2006.gadā, 49,8% - 2010.gadā) ↓

− Samazinās uzņēmumu skaits, kur konkrētais nodarbinātais piedalās riska

novērtēšanā (37,2% - 2006.gadā, 31,2% - 2010.gadā) ↓

− 17,0% darba devēju atzinuši, ka atbilstoši darba vides riska novērtējumam netiek

veikti nepieciešamie darba aizsardzības pasākumi

2011-02-04


%

15

Vai pēdējo 3 gadu laikā esat izgājis obligāto veselības pārbaudi?

Nodarbināto aptauja

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

57

62

2011-02-04

67

73

1-10 nodarbinātie 11-49 nodarbinātie 50-249 nodarbinātie >250 nodarbinātie

73

83

81

87

2006

2010


16

Kas Jūs, galvenokārt, traucē veikt nepieciešamos darba

aizsardzības pasākumus Jūsu uzņēmumā (iestādē)?

Darba devēju aptauja

%

Nav vajadzības, nesaskata nepieciešamību

Informācijas trūkums (prasību nezināšana)

2011-02-04

Nekas netraucē

Līdzekļu trūkums

Laika trūkums

2

4

3

4

4

4

8

9

7

7

7

7

12

16

23

26

0 10 20 30 40 50 60 70

50

53

61

66

Micro - 2010

Micro - 2006

Vidēji - 2010

Vidēji - 2006


60 %

50

40

30

20

10

0

17

Līdzekļu trūkums darba aizsardzības pasākumu veikšanai

Darba devēju aptauja

12

23

2011-02-04

23

37

1-10 nodarbinātie 11-49 nodarbinātie 50-249 nodarbinātie 250 un vairāk nodarbinātie

46

54

25

40

2006

2010


18

Veiktais darba vide riska novērtējums un traucēkļi darba

aizsardzības pasākumu veikšanai

Darba devēju aptauja

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

13

66

1-10

nodarbinātie

2011-02-04

52

45

11-49

nodarbinātie

53

33

50-249

nodarbinātie

78

47

>250

nodarbinātie

RN veikts-2006

Nav traucēkļi-

2006

%

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

24

53

1-10

nodarbinātie

61

39

11-49

nodarbinātie

78

29

50-249

nodarbinātie

69

43

>250

nodarbinātie

RN veikts-2010

Nav traucēkļi-

2010


%

19

Vai Valsts darba inspekcija pēdējo 3 gadu laikā Jūsu uzņēmumā ir

veikusi pārbaudi?

Darba devēju aptauja

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

36

40

2011-02-04

62

62

1-10 nodarbinātie 11-49 nodarbinātie 50-249 nodarbinātie >250 nodarbinātie

70

67

82

62

2006

2010


%

100

20

Kopumā, cik procenti no Jūsu uzņēmumā strādājošajiem ir pakļauti

kaitīgajiem darba vides riska faktoriem (ķīmiskie, fizikālie,

ergonomiskie, psihosociālie, traumatisma riska faktori u.c.)?

Darba devēju aptauja - mikrouzņēmumi

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

2011-02-04

17

4

13

49

1

5

9

2006 2010

31

4

7

11

21

26

0

100%

80 – 99%

60 – 79%

40 – 59%

Mazāk kā 40%

Neviens nav pakļauts

Grūti pateikt


Bezmaksas palīdzības izmantošana

Darba devēju aptauja

Darba devēji mikrouzņēmumos neizmanto arī bezmaksas pieejamo palīdzību (30%

mikro uzņēmumos pret 0,4% uzņēmumos ar 250 un vairāk darbiniekiem)

• Kāpēc?

− 44% no mikrouzņēmumiem - «Manam uzņēmumam ar darba aizsardzību viss ir

kārtībā un papildus palīdzība nav nepieciešama»

− 25% - no visiem uzņēmumiem – «Informācija un pakalpojumi nav praktiski

pielietojami manam uzņēmumam» - 90% no respondentiem nāk no

mikrouzņēmumiem

• No vēlamajiem pasākumiem – visus grib mazāk nekā lielākie uzņēmumi, piemēram -

OVP (72% pret vidēji 90% lielākos uzņēmumos)

• TOP 5 no vēlamajiem pasākumiem ir elektroniska darba vides risku novērtēšanas

programmatūra

21

2011-02-04


%

22

Nodarbinātie, kas snieguši kādus ieteikumus par darba vides un

darba tiesisko attiecību uzlabošanu

Darba devēju aptauja

80

70

60

50

40

30

20

10

0

19

23

1-10 nodarbinātie 11-49 nodarbinātie 50-249 nodarbinātie >250 nodarbinātie

2011-02-04

43

47

61

64

72

68

2006

2010


%

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

23

Vai pagājušā gada laikā Jūsu darba devējs Jums personīgi

nodrošināja…?

Nodarbināto aptauja

1-10 nodarbinātie 11-49 nodarbinātie 50-249 nodarbinātie >250 nodarbinātie

2011-02-04

Veselības apdrošināšanas polises

Vakcinācija

OVP (bez polises)

Sporta iespējas

Apmācība pirmās palīdzības sniegšanā

Darbinieku instruktāža

Nenodrošināja neko


Secinājumi jeb kam jāpievērš uzmanība?

• Strauji pieaug mikrouzņēmumu skaits un nodarbināto skaits mikrouzņēmumos

• Jo mazāks uzņēmums, jo vairāk problēmu

• Cilvēki mazajos uzņēmumos ir veselāki, bet viņi nākotnē slimos vairāk, jo….

Darba aizsardzības sistēma mikrouzņēmumos ir samērā formāla:

− Nekvalitatīvs riska novērtējums

− No kompetentajām institūcijām un speciālistiem biežāk pērk darba aizsardzības

instrukcijas (84%) nekā riska novērtēšanu (73%)

Darba devēji mikrouzņēmumos neizprot un neapzinās darba aizsardzības prasības

Valsts darba inspekcijai vajadzētu vairāk kontrolēt mikrouzņēmumus

• Nepieciešams izmantot alternatīvas informēšanas metodes

• Iespējams nepieciešams informatīvi skaidrojošs materiāls mikrouzņēmumiem, it

īpaši, kur ir tikai 1 nodarbinātais

24

2011-02-04


25

2011-02-04

More magazines by this user
Similar magazines