LV LV GROZĪJUMI Nr. - Eiropas Parlaments

europarl.europa.eu

LV LV GROZĪJUMI Nr. - Eiropas Parlaments

19.10.2011

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

GROZĪJUMI Nr.

1–86

Ziņojuma projekts

Sven Giegold

(PE469.787v01-00)

par Eiropas Kooperatīvās sabiedrības statūtu papildināšanu attiecībā uz

darbinieku iesaistīšanu

(2011/2116(INI))

2011/2116(INI)

AM\881073LV.doc PE473.786v02-00

LV Vienoti daudzveidībā LV


LV

AM_Com_NonLegReport

PE473.786v02-00 2/39 AM\881073LV.doc


Grozījums Nr. 1

Roger Helmer

Rezolūcijas priekšlikums

A apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā kooperatīvie uzņēmumi veicina

savu dalībnieku un lietotāju intereses, kā

arī meklē risinājumus sociālām problēmām

un necenšas gūt saviem dalībniekiem pēc

iespējas lielāku finansiālo peļņu;

Grozījums Nr. 2

Mara Bizzotto

Rezolūcijas priekšlikums

A apsvērums

A. tā kā kooperatīvie uzņēmumi veicina

savu dalībnieku un lietotāju intereses, kā

arī meklē risinājumus sociālām

problēmām;

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā kooperatīvie uzņēmumi veicina

savu dalībnieku un lietotāju intereses, kā

arī meklē risinājumus sociālām problēmām

un necenšas gūt saviem dalībniekiem pēc

iespējas lielāku finansiālo peļņu;

Grozījums Nr. 3

Nadja Hirsch, Marian Harkin

Rezolūcijas priekšlikums

A apsvērums

Or. en

A. tā kā kooperatīvajiem uzņēmumiem

būtu jāveicina savu dalībnieku un lietotāju

intereses, kā arī būtu jāmeklē risinājumi

sociālām problēmām;

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā kooperatīvie uzņēmumi veicina

savu dalībnieku un lietotāju intereses, kā

arī meklē risinājumus sociālām problēmām

Or. it

A. tā kā kooperatīvie uzņēmumi veicina

savu dalībnieku un lietotāju intereses, kā

arī meklē risinājumus sociālām problēmām

AM\881073LV.doc 3/39 PE473.786v02-00

LV


LV

un necenšas gūt saviem dalībniekiem pēc

iespējas lielāku finansiālo peļņu;

Grozījums Nr. 4

Franz Obermayr

Rezolūcijas priekšlikums

A apsvērums

un cenšas gan maksimizēt savu dalībnieku

priekšrocības un nodrošināt viņiem iztikas

līdzekļus, īstenojot ilgtermiņa un

ilgtspējīgu uzņēmējdarbības politiku, gan

noteikt visa reģiona klientu, darbinieku

un dalībnieku labklājību par

uzņēmējdarbības stratēģijas galveno

prioritāti;

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā kooperatīvie uzņēmumi veicina

savu dalībnieku un lietotāju intereses, kā

arī meklē risinājumus sociālām problēmām

un necenšas gūt saviem dalībniekiem pēc

iespējas lielāku finansiālo peļņu;

Grozījums Nr. 5

Mara Bizzotto

Rezolūcijas priekšlikums

Aa apsvērums (jauns)

Or. de

A. tā kā kooperatīvie uzņēmumi un cita

veida juridiskās formas uzņēmumi veicina

savu dalībnieku un lietotāju intereses un

meklē risinājumus sociālām problēmām un

tā kā uzņēmumu kooperatīvam būtu

jācenšas gūt saviem dalībniekiem pēc

iespējas lielāku finansiālo peļņu un

jāpaplašina sava tirgus daļa, kā arī

jāiesaista tajā visi kooperatīva dalībnieki,

lai sekmīgi konkurētu brīvajā tirgū;

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Or. de

Aa. tā kā kooperatīvie uzņēmumi savas

būtības dēļ ir strukturāli saistīti ar

apgabalu, kurā tie atrodas, un tā kā tāpēc

tiem ir svarīga loma vietējās attīstības

PE473.786v02-00 4/39 AM\881073LV.doc


Grozījums Nr. 6

Mara Bizzotto

Rezolūcijas priekšlikums

Ab apsvērums (jauns)

Grozījums Nr. 7

Roger Helmer

paātrināšanā, kas ir izšķirošs faktors

patiesas sociālās, ekonomiskās un

teritoriālās kohēzijas veidošanā; tā kā

kooperatīvajās sabiedrībās liela nozīme ir

tālākizglītības finansēšanai sociālās

atbildības un uzņēmējdarbības jomās, no

kurām neviena nav pilnībā ietverta citos

sociālās līdzdalības instrumentos;

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Rezolūcijas priekšlikums

B apsvērums

Ab. tā kā kooperatīvajās sabiedrībās

uzņēmuma dalībnieku līdzdalība ir

jānosaka par prioritāti un jāatspoguļo

kooperatīva vadības un īpašumtiesību

struktūrā;

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā kooperatīvi ir svarīgs Eiropas

ekonomikas balsts un viens no sociālās

jaunrades virzītājspēkiem un tā kā Eiropā ir

160 000 kooperatīvu, kas pieder vairāk

nekā vienai ceturtdaļai visu Eiropas

iedzīvotāju, un šie kooperatīvi nodrošina

darbu apmēram 5,4 miljoniem darbinieku;

Or. it

Or. it

B. tā kā kooperatīvi ir svarīgs dalībvalstu

ekonomikas balsts un nozīmīgs sociālās

jaunrades virzītājspēks un tā kā Eiropā ir

160 000 kooperatīvu, kas pieder vairāk

nekā vienai ceturtdaļai visu ES pilsoņu, un

šie kooperatīvi nodrošina darbu apmēram

5,4 miljoniem darbinieku;

Or. en

AM\881073LV.doc 5/39 PE473.786v02-00

LV


LV

Grozījums Nr. 8

Franz Obermayr

Rezolūcijas priekšlikums

B apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā kooperatīvi ir svarīgs Eiropas

ekonomikas balsts un viens no sociālās

jaunrades virzītājspēkiem un tā kā Eiropā ir

160 000 kooperatīvu, kas pieder vairāk

nekā vienai ceturtdaļai visu Eiropas

iedzīvotāju, un šie kooperatīvi nodrošina

darbu apmēram 5,4 miljoniem darbinieku;

Grozījums Nr. 9

Nadja Hirsch, Marian Harkin

Rezolūcijas priekšlikums

B apsvērums

B. tā kā kooperatīvi, kas veicina

ekonomikas privātā sektora attīstību, ir

svarīgs Eiropas ekonomikas balsts un,

saņemot to dalībnieku atbalstu, ir sociālās

jaunrades virzītājspēks un tā kā Eiropā ir

160 000 kooperatīvu, kas pieder vairāk

nekā vienai ceturtdaļai visu Eiropas

iedzīvotāju, un šie kooperatīvi nodrošina

darbu apmēram 5,4 miljoniem darbinieku,

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā kooperatīvi ir svarīgs Eiropas

ekonomikas balsts un viens no sociālās

jaunrades virzītājspēkiem un tā kā Eiropā ir

160 000 kooperatīvu, kas pieder vairāk

nekā vienai ceturtdaļai visu Eiropas

iedzīvotāju, un šie kooperatīvi nodrošina

darbu apmēram 5,4 miljoniem darbinieku;

Or. de

B. tā kā kooperatīvi ir svarīgs Eiropas

ekonomikas balsts un būtisks sociālās

jaunrades virzītājspēks, tādējādi tie jo īpaši

palīdz saglabāt infrastruktūru un vietējos

pakalpojumus, konkrētāk, lauku rajonos

un piepilsētās, un tā kā Eiropā ir

160 000 kooperatīvu, kas pieder vairāk

nekā vienai ceturtdaļai visu Eiropas

iedzīvotāju, un šie kooperatīvi nodrošina

darbu apmēram 5,4 miljoniem darbinieku;

Or. de

PE473.786v02-00 6/39 AM\881073LV.doc


Grozījums Nr. 10

Mara Bizzotto

Rezolūcijas priekšlikums

B apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā kooperatīvi ir svarīgs Eiropas

ekonomikas balsts un viens no sociālās

jaunrades virzītājspēkiem un tā kā Eiropā ir

160 000 kooperatīvu, kas pieder vairāk

nekā vienai ceturtdaļai visu Eiropas

iedzīvotāju, un šie kooperatīvi nodrošina

darbu apmēram 5,4 miljoniem darbinieku;

Grozījums Nr. 11

Sven Giegold

Rezolūcijas priekšlikums

Ba apsvērums (jauns)

B. tā kā kooperatīvi ir svarīgs Eiropas

ekonomikas balsts un būtisks sociālās

jaunrades virzītājspēks un tā kā Eiropā ir

160 000 kooperatīvu, kas pieder vairāk

nekā vienai ceturtdaļai visu Eiropas

iedzīvotāju, un šie kooperatīvi nodrošina

darbu apmēram 5,4 miljoniem

darbinieku; tā kā ir svarīgi atcelt

tirdzniecības šķēršļus, veicinot ražošanas

iekārtu pielāgošanu Kopienas mēroga

tirgus vajadzībām un attīstot tādus

pārrobežu pasākumus, ar kuriem var

atbalstīt Eiropas sociālo modeli, ko

raksturo tādi principi kā pilnīga

nodarbinātība, kvalitāte un integrācija;

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Or. it

Ba. tā kā daudzās tautsaimniecības jomās

kooperatīvi konkurē ar investīciju

uzņēmumiem, tā kā kooperatīvajiem

uzņēmumiem globalizētajos tirgos ir

ievērojama ekonomiska vara un pat

daudznacionāli kooperatīvi bieži vien

joprojām ir saistīti ar vietējām

vajadzībām;

Or. en

AM\881073LV.doc 7/39 PE473.786v02-00

LV


LV

Grozījums Nr. 12

Mara Bizzotto

Rezolūcijas priekšlikums

C apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā kooperatīvie uzņēmumi nodrošina

arī augstas kvalitātes, iesaistošu un krīžu

gadījumos elastīgu nodarbinātību, kurā

bieži vien ir proporcionāli daudz

iesaistītas sievietes un viesstrādnieki; tā kā

kooperatīvi, pateicoties savam

kooperatīvajam uzņēmējdarbības

modelim, šīs krīzes laikā ir palielinājuši

apgrozījumu un izaugsmi, retāk

bankrotējot vai atlaižot darbiniekus;

Grozījums Nr. 13

Sven Giegold

Rezolūcijas priekšlikums

C apsvērums

C. tā kā kooperatīvie uzņēmumi varētu būt

svarīgs Eiropas tautsaimniecības resurss,

tostarp piedāvājot augstas kvalitātes

nodarbinātību;

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā kooperatīvie uzņēmumi nodrošina

arī augstas kvalitātes, iesaistošu un krīžu

gadījumos elastīgu nodarbinātību, kurā

bieži vien ir proporcionāli daudz iesaistītas

sievietes un viesstrādnieki; tā kā

kooperatīvi, pateicoties savam

kooperatīvajam uzņēmējdarbības modelim,

šīs krīzes laikā ir palielinājuši apgrozījumu

un izaugsmi, retāk bankrotējot vai atlaižot

darbiniekus;

Or. it

C. tā kā finanšu krīzes laikā kooperatīvās

bankas ir pierādījušas, ka tām, pateicoties

to kooperatīvajam uzņēmējdarbības

modelim, piemīt augsta līmeņa ilgtspēja

un izturība; tā kā kooperatīvie uzņēmumi

nodrošina arī augstas kvalitātes, iesaistošu

un krīžu gadījumos elastīgu nodarbinātību,

kurā bieži vien ir proporcionāli daudz

iesaistītas sievietes un viesstrādnieki; tā kā

kooperatīvi, pateicoties savam

kooperatīvajam uzņēmējdarbības modelim,

šīs krīzes laikā ir palielinājuši apgrozījumu

un izaugsmi, retāk bankrotējot un atlaižot

darbiniekus;

Or. en

PE473.786v02-00 8/39 AM\881073LV.doc


Grozījums Nr. 14

Franz Obermayr

Rezolūcijas priekšlikums

C apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā kooperatīvie uzņēmumi nodrošina

arī augstas kvalitātes, iesaistošu un krīžu

gadījumos elastīgu nodarbinātību, kurā

bieži vien ir proporcionāli daudz iesaistītas

sievietes un viesstrādnieki; tā kā

kooperatīvi, pateicoties savam

kooperatīvajam uzņēmējdarbības modelim,

šīs krīzes laikā ir palielinājuši apgrozījumu

un izaugsmi, retāk bankrotējot vai atlaižot

darbiniekus;

Grozījums Nr. 15

Jean-Luc Bennahmias

Rezolūcijas priekšlikums

C apsvērums

C. tā kā kooperatīvie uzņēmumi atkarībā

no kandidātu piemērotības nodrošina arī

augstas kvalitātes, iesaistošu un krīžu

gadījumos elastīgu nodarbinātību, kurā

bieži vien ir proporcionāli daudz iesaistītas

sievietes un viesstrādnieki, tomēr tie

varētu vairāk piesaistīt vadītāju un valdes

locekļu amatiem piemērotus kandidātus,

paredzot pienācīgu atalgojumu; tā kā

kooperatīvi, pateicoties savam

kooperatīvajam uzņēmējdarbības modelim,

kas apvieno elastīgu mazo uzņēmumu un

tīkla priekšrocības, šīs krīzes laikā ir

palielinājuši apgrozījumu un izaugsmi,

retāk bankrotējot vai atlaižot darbiniekus;

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā kooperatīvie uzņēmumi nodrošina

arī augstas kvalitātes, iesaistošu un krīžu

gadījumos elastīgu nodarbinātību, kurā

bieži vien ir proporcionāli daudz iesaistītas

sievietes un viesstrādnieki; tā kā

kooperatīvi, pateicoties savam

kooperatīvajam uzņēmējdarbības modelim,

šīs krīzes laikā ir palielinājuši apgrozījumu

un izaugsmi, retāk bankrotējot vai atlaižot

darbiniekus;

Or. de

C. tā kā kooperatīvie uzņēmumi nodrošina

arī augstas kvalitātes, iesaistošu un krīžu

gadījumos elastīgu nodarbinātību, kurā

bieži vien ir proporcionāli daudz iesaistītas

sievietes un viesstrādnieki, un tā kā tie

sekmē ilgtspējīgu ekonomisko un sociālo

attīstību savā atrašanās apgabalā,

nodrošinot vietējiem iedzīvotājiem darbu,

kas nav pārvietojams; tā kā kooperatīvi,

pateicoties savam kooperatīvajam

AM\881073LV.doc 9/39 PE473.786v02-00

LV


LV

Grozījums Nr. 16

Sven Giegold

Rezolūcijas priekšlikums

Ca apsvērums (jauns)

uzņēmējdarbības modelim, šīs krīzes laikā

ir palielinājuši apgrozījumu un izaugsmi,

retāk bankrotējot vai atlaižot darbiniekus;

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Grozījums Nr. 17

Patrick Le Hyaric

Rezolūcijas priekšlikums

Ca apsvērums (jauns)

Or. fr

Ca. tā kā atbilstoši stratēģijai

„Eiropa 2020” ir nepieciešama tāda

ekonomika, kuru raksturo augsts

nodarbinātības līmenis, tādējādi veicinot

ekonomisko, sociālo un teritoriālo

kohēziju, un tā kā ir nepieciešama arī

spēcīga sociālā ekonomika;

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Or. en

Ca. tā kā kooperatīvajiem uzņēmumiem

bieži vien ir galvenā loma, apkarojot visa

veida diskrimināciju, un tie ir sociālās

reintegrācijas līdzeklis, jo atšķirībā no

parasta uzņēmuma tie īsteno labvēlīgāku

darbinieku darbā pieņemšanas praksi un

vadības politiku;

Or. fr

PE473.786v02-00 10/39 AM\881073LV.doc


Grozījums Nr. 18

Patrick Le Hyaric

Rezolūcijas priekšlikums

Cb apsvērums (jauns)

Grozījums Nr. 19

Mara Bizzotto

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Rezolūcijas priekšlikums

D apsvērums

Cb. tā kā darbinieku transnacionālā

līdzdalība Eiropas kooperatīvajās

sabiedrībās, tostarp viņu tiesības

piedalīties administratīvo valžu darbā, ir

uzskatāma par ieguvumu;

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā ES dalībvalstu tiesību akti, kas

reglamentē kooperatīvu darbību un

darbinieku līdzdalību, ir atšķirīgi;

Grozījums Nr. 20

Roger Helmer

Rezolūcijas priekšlikums

D apsvērums

Or. fr

D. tā kā ES dalībvalstu tiesību akti, kas

reglamentē kooperatīvu darbību un

darbinieku līdzdalību, ir atšķirīgi un tā kā

darbinieku līdzdalībai un

uzņēmējdarbībai ir stratēģiski svarīga

nozīme Eiropas ekonomikas attīstībā,

tomēr vēl līdz šim nav izveidots

pārskatāms tiesiskais regulējums, lai

noteiktu darbinieka kā dalībnieka lomu;

Or. it

AM\881073LV.doc 11/39 PE473.786v02-00

LV


LV

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā ES dalībvalstu tiesību akti, kas

reglamentē kooperatīvu darbību un

darbinieku līdzdalību, ir atšķirīgi;

Grozījums Nr. 21

Antigoni Papadopoulou

Rezolūcijas priekšlikums

Ea apsvērums (jauns)

D. tā kā ES dalībvalstu tiesību akti, kas

reglamentē kooperatīvu darbību un

darbinieku līdzdalību, būtiski atšķiras;

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Grozījums Nr. 22

Patrick Le Hyaric

Rezolūcijas priekšlikums

F apsvērums

Or. en

Ea. tā kā Eiropas Kooperatīvās

sabiedrības (SCE) statūtu mērķis ir

veicināt iekšējā tirgus attīstību, atvieglojot

šāda veida uzņēmuma darbību ES līmenī;

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

F. tā kā SCE statūtu ieviešana ir viens no

starpposma mērķiem, atzīstot

uzņēmējdarbības kooperatīvo modeli ES

līmenī, arī tajās dalībvalstīs, kurās

kooperatīvu jēdziens līdz šim ir bijis

noniecināts vēsturisku iemeslu dēļ,

Or. en

F. tā kā SCE statūtu ieviešana ir viens no

starpposma mērķiem, atzīstot

uzņēmējdarbības kooperatīvo modeli ES

līmenī, arī tajās dalībvalstīs, kurās

kooperatīvu jēdziens līdz šim ir bijis

noniecināts vēsturisku iemeslu un

konkurentu ekonomiskā spiediena dēļ,

Or. fr

PE473.786v02-00 12/39 AM\881073LV.doc


Grozījums Nr. 23

Sven Giegold

Rezolūcijas priekšlikums

Fa apsvērums (jauns)

Grozījums Nr. 24

Evelyn Regner

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Rezolūcijas priekšlikums

Fa apsvērums (jauns)

Grozījums Nr. 25

Roger Helmer

Fa. tā kā Apvienoto Nāciju Organizācija

ir pasludinājusi 2012. gadu par

„Kooperatīvu gadu”, kas ir lieliska

iespēja, kā veicināt kooperatīvās

uzņēmējdarbības modeli,

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Rezolūcijas priekšlikums

1. punkts

Or. en

Fa. tā kā finanšu un ekonomikas krīze ir

parādījusi, ka jautājumu par šāda veida

uzņēmējdarbības juridiskās formas

pievilcību nevar atrisināt, raugoties tikai

no daļu īpašnieku viedokļa; tā kā būtu

jāatzīmē, ka uzņēmumam kā sociālai

organizācijai ir pienākumi pret daļu

īpašniekiem, darbiniekiem, kreditoriem

un sabiedrību, un tā kā šis apstāklis būtu

jāņem vērā, apsverot šādus jautājumus;

Or. de

AM\881073LV.doc 13/39 PE473.786v02-00

LV


LV

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atgādina, ka kooperatīvi un citi sociālās

ekonomikas uzņēmumi ir daļa no Eiropas

sociālā modeļa un vienotā tirgus, un tādēļ

tiem nepieciešama stingra atzīšana un

atbalsts, kā tas paredzēts dažu dalībvalstu

konstitūcijās un dažādos būtiskos ES

dokumentos.

Grozījums Nr. 26

Franz Obermayr

Rezolūcijas priekšlikums

1. punkts

svītrots

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atgādina, ka kooperatīvi un citi sociālās

ekonomikas uzņēmumi ir daļa no Eiropas

sociālā modeļa un vienotā tirgus, un tādēļ

tiem nepieciešama stingra atzīšana un

atbalsts, kā tas paredzēts dažu dalībvalstu

konstitūcijās un dažādos būtiskos ES

dokumentos;

Grozījums Nr. 27

Patrick Le Hyaric

Rezolūcijas priekšlikums

1. punkts

Or. en

1. atgādina, ka kooperatīvi ir daļa no

Eiropas tirgus ekonomikas un Eiropas

vienotā tirgus, un tādēļ tiem nepieciešama

stingra atzīšana un atbalsts, kā tas

paredzēts dažu dalībvalstu konstitūcijās un

dažādos būtiskos ES dokumentos;

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atgādina, ka kooperatīvi un citi sociālās

ekonomikas uzņēmumi ir daļa no Eiropas

sociālā modeļa un vienotā tirgus, un tādēļ

tiem nepieciešama stingra atzīšana un

atbalsts, kā tas paredzēts dažu dalībvalstu

Or. de

1. atgādina, ka kooperatīvi un citi sociālās

ekonomikas uzņēmumi ir daļa no Eiropas

sociālā modeļa, un tādēļ tiem nepieciešama

stingra atzīšana un atbalsts, kā tas

paredzēts dažu dalībvalstu konstitūcijās un

PE473.786v02-00 14/39 AM\881073LV.doc


konstitūcijās un dažādos būtiskos ES

dokumentos;

Grozījums Nr. 28

Mara Bizzotto

Rezolūcijas priekšlikums

1. punkts

dažādos būtiskos ES dokumentos;

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atgādina, ka kooperatīvi un citi sociālās

ekonomikas uzņēmumi ir daļa no Eiropas

sociālā modeļa un vienotā tirgus, un tādēļ

tiem nepieciešama stingra atzīšana un

atbalsts, kā tas paredzēts dažu dalībvalstu

konstitūcijās un dažādos būtiskos ES

dokumentos;

Grozījums Nr. 29

Paul Murphy

Rezolūcijas priekšlikums

1.a punkts (jauns)

Or. fr

1. atgādina, ka kooperatīvi un citi sociālās

ekonomikas uzņēmumi ir daļa no Eiropas

sociālā modeļa un vienotā tirgus, un tādēļ

tiem nepieciešama atzīšana un atbalsts, kā

tas paredzēts dažu dalībvalstu konstitūcijās

un dažādos būtiskos ES dokumentos;

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Or. it

1.a atzīst, ka kooperatīvie uzņēmumi

darbojas kapitālistiskā brīvā tirgus

apstākļos un tādēļ, konkurējot ar

privātiem uzņēmumiem un citiem

uzņēmumiem, kuri maksimizē peļņu, tiek

pakļauti konkurences spiedienam, kas liek

tiem pazemināt darbaspēka atalgojuma

un darba apstākļu līmeni; tādēļ aicina

kooperatīvo uzņēmumu darbiniekus

pilnībā izmantot tiesības apvienoties

arodbiedrībās, lai viņiem būtu iespējas

aizsargāt atalgojumu un darba apstākļus;

AM\881073LV.doc 15/39 PE473.786v02-00

LV


LV

Grozījums Nr. 30

Roger Helmer

Rezolūcijas priekšlikums

1.a punkts (jauns)

Grozījums Nr. 31

Roger Helmer

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Rezolūcijas priekšlikums

3. punkts

Or. en

1.a atgādina, ka kooperatīvi varētu veidot

vēl vienu posmu ES iekšējā tirgus

pabeigšanas gaitā un to mērķis varētu būt

pašreizējo pārrobežu šķēršļu mazināšana

un konkurētspējas uzlabošana;

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. pauž nožēlu par to, ka SCE vēl nav

devusi pozitīvus rezultātus, jo šo formu

izmanto ļoti reti — līdz 2010. gadam ir

nodibinātas tikai 17 SCE ar kopumā 32

darbiniekiem¹;

Grozījums Nr. 32

Mara Bizzotto

Or. en

3. uzsver, ka SCE panākumi ir bijuši ļoti

ierobežoti, jo šo formu izmanto ļoti reti —

līdz 2010. gadam bija nodibinātas tikai

17 SCE ar kopumā 32 darbiniekiem; tam

par iemeslu var būt sarežģītas juridiskas

klauzulas, kā arī tas, ka nav

nepieciešamības pēc kooperatīvu darbības

un ka kooperatīvu darbībai ir mazs

mērogs;

Or. en

PE473.786v02-00 16/39 AM\881073LV.doc


Rezolūcijas priekšlikums

3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. pauž nožēlu par to, ka SCE vēl nav

devusi pozitīvus rezultātus, jo šo formu

izmanto ļoti reti — līdz 2010. gadam ir

nodibinātas tikai 17 SCE ar kopumā 32

darbiniekiem¹;

Grozījums Nr. 33

Frédéric Daerden

Rezolūcijas priekšlikums

3. punkts

3. norāda, ka ne SCE, ne SE vēl nav

devuši pozitīvus rezultātus, jo šo formu

izmanto ļoti reti — līdz 2010. gadam bija

nodibinātas tikai 17 SCE ar kopumā 32

darbiniekiem¹;

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. pauž nožēlu par to, ka SCE vēl nav

devusi pozitīvus rezultātus, jo šo formu

izmanto ļoti reti — līdz 2010. gadam ir

nodibinātas tikai 17 SCE ar kopumā 32

darbiniekiem¹;

Grozījums Nr. 34

Jean-Luc Bennahmias

Rezolūcijas priekšlikums

3. punkts

Or. it

3. pauž nožēlu par to, ka SCE vēl nav

devusi pozitīvus rezultātus, jo šo formu

izmanto ļoti reti — līdz 2010. gadam bija

nodibinātas tikai 17 SCE ar kopumā 32

darbiniekiem¹, lai gan daudzi uzņēmēji ir

izrādījuši interesi par SCE izveidošanu;

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. pauž nožēlu par to, ka SCE vēl nav

devusi pozitīvus rezultātus, jo šo formu

izmanto ļoti reti — līdz 2010. gadam ir

nodibinātas tikai 17 SCE ar kopumā 32

darbiniekiem¹;

Or. fr

3. pauž nožēlu par to, ka SCE vēl nav

devusi pozitīvus rezultātus, jo šo formu

izmanto ļoti reti — līdz 2010. gadam bija

nodibinātas tikai 17 SCE ar kopumā 32

darbiniekiem¹; uzsver, ka šis norādītais

skaitlis liecina par to, ka Statūti ir slikti

pielāgoti īpašajiem apstākļiem, kas saistīti

AM\881073LV.doc 17/39 PE473.786v02-00

LV


LV

Grozījums Nr. 35

Antigoni Papadopoulou

Rezolūcijas priekšlikums

3. punkts

ar kooperatīvajām sabiedrībām Eiropā;

uzskata, ka vajadzētu rūpīgi izvērtēt

Statūtus, lai pārliecinātos, kādēļ par tiem

nav intereses;

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. pauž nožēlu par to, ka SCE vēl nav

devusi pozitīvus rezultātus, jo šo formu

izmanto ļoti reti — līdz 2010. gadam ir

nodibinātas tikai 17 SCE ar kopumā 32

darbiniekiem¹;

Grozījums Nr. 36

Konstantinos Poupakis

Rezolūcijas priekšlikums

3.a punkts (jauns)

Or. fr

3. pauž nožēlu par to, ka SCE vēl nav

devusi pozitīvus rezultātus, jo šo formu

izmanto ļoti reti — līdz 2010. gadam bija

nodibinātas tikai 17 SCE ar kopumā 32

darbiniekiem¹; norāda, ka galvenais

iemesls ir pieredzes trūkums, piemērojot

direktīvu;

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Or. en

3.a uzsver, ka ārkārtīgi svarīgi ir izpētīt

iemeslus, kādēļ SCE ir bijusi tik maza

ietekme, un īstenot atbilstīgus pasākumus,

lai novērstu šķēršļus, kuri traucē tai

veiksmīgi darboties;

Or. el

PE473.786v02-00 18/39 AM\881073LV.doc


Grozījums Nr. 37

Sven Giegold

Rezolūcijas priekšlikums

4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. norāda, ka SCE bieži vien ir tikai otrās

pakāpes kooperatīvi, kas sastāv vienīgi no

juridiskām personām;

Grozījums Nr. 38

Jean-Luc Bennahmias

Rezolūcijas priekšlikums

4. punkts

4. norāda, ka SCE bieži vien veido tikai kā

otrās pakāpes kooperatīvus, kas sastāv

vienīgi no juridiskām personām, un tas

pats ir vērojams arī attiecībā uz

savstarpējām sabiedrībām, kurām nav

Eiropas statūtu, bet kuras vēlas izmantot

sociālajai ekonomikai raksturīgo juridisko

statusu;

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. norāda, ka SCE bieži vien ir tikai otrās

pakāpes kooperatīvi, kas sastāv vienīgi no

juridiskām personām;

Grozījums Nr. 39

Thomas Mann

Rezolūcijas priekšlikums

4.a punkts (jauns)

Or. en

4. norāda, ka SCE bieži vien veido tikai kā

otrās pakāpes kooperatīvus, kas sastāv

vienīgi no juridiskām personām, un tādēļ

priekšrocības gūst galvenokārt lieli

uzņēmumi, savukārt mazām kooperatīvām

sabiedrībām joprojām SCE pieejamība ir

apgrūtināta, lai gan tās Eiropā ir

vairākumā;

Or. fr

AM\881073LV.doc 19/39 PE473.786v02-00

LV


LV

Grozījums Nr. 40

Evelyn Regner

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Rezolūcijas priekšlikums

4.a punkts (jauns)

Grozījums Nr. 41

Evelyn Regner

4.a pauž nožēlu par to, ka daži valsts

līmeņa un Eiropas kooperatīvi ir dibināti

tikai tādēļ, lai mazinātu darbinieku tiesību

izmantošanas iespējas un viņu

iesaistīšanās pakāpi;

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Rezolūcijas priekšlikums

5. punkts

Or. de

4.a norāda, ka lieli nacionāli kooperatīvi

bieži vien darbojas kā kontrolakciju

sabiedrību grupa un ka bieži vien tie veic

pārrobežu darbības kā meitasuzņēmumi,

kuriem ir citas juridiskās formas

(piemēram, akciju sabiedrība,

privātsabiedrība ar ierobežotu atbildību

u.c.); tādēļ norāda, ka ir visai maza

nepieciešamība vai stimuls pārveidot šo

uzņēmējdarbības formu par Eiropas

kooperatīvu;

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. atzinīgi vērtē to, ka darbinieku

līdzdalības nosacījumi tiek uzskatīti par

vienu no SCE pamatelementiem; tomēr

5. atzinīgi vērtē to, ka darbinieku

līdzdalības nosacījumi tiek uzskatīti par

vienu no SCE pamatelementiem;

Or. de

PE473.786v02-00 20/39 AM\881073LV.doc


norāda, ka tie varētu neatbilst prasībām,

kas ir saistītas ar kooperatīvu īpašajām

iezīmēm;

Grozījums Nr. 42

Mara Bizzotto

Rezolūcijas priekšlikums

5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. atzinīgi vērtē to, ka darbinieku

līdzdalības nosacījumi tiek uzskatīti par

vienu no SCE pamatelementiem; tomēr

norāda, ka tie varētu neatbilst prasībām,

kas ir saistītas ar kooperatīvu īpašajām

iezīmēm;

Grozījums Nr. 43

Franz Obermayr

Rezolūcijas priekšlikums

5. punkts

5. atzinīgi vērtē to, ka darbinieku

līdzdalības nosacījumi tiek uzskatīti par

vienu no SCE pamatelementiem;

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. atzinīgi vērtē to, ka darbinieku

līdzdalības nosacījumi tiek uzskatīti par

vienu no SCE pamatelementiem; tomēr

norāda, ka tie varētu neatbilst prasībām,

kas ir saistītas ar kooperatīvu īpašajām

iezīmēm;

Or. de

Or. it

5. norāda, ka darbinieku līdzdalības

nosacījumi tiek uzskatīti par vienu no SCE

pamatelementiem; tomēr norāda, ka tie

varētu neatbilst prasībām, kas ir saistīti ar

kooperatīvu īpašajām iezīmēm, un tādējādi

varētu negatīvi ietekmēt attiecības ar

dalībniekiem;

Or. de

AM\881073LV.doc 21/39 PE473.786v02-00

LV


LV

Grozījums Nr. 44

Sven Giegold

Rezolūcijas priekšlikums

5.a punkts (jauns)

Grozījums Nr. 45

Thomas Mann

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Rezolūcijas priekšlikums

5.a punkts (jauns)

Grozījums Nr. 46

Paul Murphy

5.a norāda, ka Direktīvas 17. pantā ir

noteikts, ka Komisijai jānovērtē tās

ieviešana un nepieciešamības gadījumā

jāpārskata; uzsver, ka Statūtu nepilnīga

izmantošana kavē pienācīgi novērtēt

Direktīvu;

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Rezolūcijas priekšlikums

5.a punkts (jauns)

Or. en

5.a cenšas panākt, lai visās Eiropas

Savienības dalībvalstīs tiktu nodrošināta

darbinieku līdzdalība uzņēmumos;

atbalsta drīzāk darbinieku lielāku

līdzdalību pārrobežu uzņēmējdarbības

veidos, nevis atrašanos „mazākā

kopsaucēja” līmenī;

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.a aicina pārskatīt Direktīvu, lai

Or. de

PE473.786v02-00 22/39 AM\881073LV.doc


Grozījums Nr. 47

Konstantinos Poupakis

Rezolūcijas priekšlikums

5.a punkts (jauns)

nodrošinātu visu kooperatīvos vai to

meitasuzņēmumos strādājošo darbinieku

tiesības apvienoties arodbiedrībās; turklāt

aicina pārskatīt Direktīvu, lai pilnībā

nodrošinātu darbinieku tiesības risināt

sarunas par darba koplīguma noslēgšanu,

tostarp darbinieku tiesības prasīt

uzņēmuma vadībai atzīt izveidotās

arodbiedrības un tiesības sākt protesta

akcijas;

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Grozījums Nr. 48

Konstantinos Poupakis

Rezolūcijas priekšlikums

5.b punkts (jauns)

Or. en

5.a uzsver, ka turpmākajās Eiropas SCE

iniciatīvās un pasākumos uzmanība

jāpievērš pārredzamībai, ieinteresēto

personu tiesību aizsardzībai un nacionālo

paražu un tradīciju ievērošanai; šajā

sakarībā liela nozīme ir sociālo partneru

ieguldījumam;

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.b norāda uz vairākiem pašreizējiem

trūkumiem saistībā ar Direktīvas

Or. el

AM\881073LV.doc 23/39 PE473.786v02-00

LV


LV

Grozījums Nr. 49

Sven Giegold

Rezolūcijas priekšlikums

6. punkts

transponēšanu valstu līmenī attiecībā uz

uzraudzību un darbinieku iesaistīšanas

kārtības īstenošanu; uzsver, ka ir ļoti

svarīgi efektīvi novērst šos trūkumus, lai

nepieļautu SCE noteikumu ļaunprātīgu

izmantošanu nolūkā traucēt vai liegt

darbiniekiem izmantot līdzdalības

tiesības;

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. norāda, ka Direktīvu vajadzētu pārskatīt

tikai tad, kad ir pārskatīti Statūti;

Grozījums Nr. 50

Vincenzo Iovine

Rezolūcijas priekšlikums

6.a punkts (jauns)

Or. el

6. norāda, ka Direktīvu vajadzētu pārskatīt

tikai tad, kad ir pārskatīti Statūti, un

vienkāršošanas un saprātīgāka

regulējuma labad aicina apsvērt

jautājumu par darbinieku līdzdalības

nosacījumu tiešu iekļaušanu Statūtos;

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Or. en

6.a pauž nožēlu par to, ka standarta

noteikumos par darbinieku līdzdalību

administratīvajās struktūrās nav

paredzēts, ka darbinieku līdzdalībai šajās

struktūrās jābūt obligātai;

PE473.786v02-00 24/39 AM\881073LV.doc


Grozījums Nr. 51

Evelyn Regner

Rezolūcijas priekšlikums

7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. uzsver, ka, pārskatot Direktīvu, būtu

jāpievēršas kooperatīvu darbinieku

konkrētajām vajadzībām, tostarp iekļaujot

iespēju, ka uzņēmuma īpašnieks var būt

arī tā darbinieks; aicina Komisiju izstrādāt

instrumentus, kas atvieglotu darbiniekiem

un lietotājiem iespēju būt par kooperatīva

īpašniekiem;

Grozījums Nr. 52

Nadja Hirsch, Marian Harkin

Rezolūcijas priekšlikums

7.a punkts (jauns)

Grozījums Nr. 53

Csaba Sógor

Or. it

7. aicina Komisiju izstrādāt instrumentus,

kas atvieglotu darbiniekiem un lietotājiem

iespēju būt par kooperatīva īpašniekiem;

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Or. de

7.a norāda, ka, pārskatot Direktīvu, būtu

jāņem vērā tas, ka kooperatīvi, jo īpaši

lauku apgabalos, var veicināt

nodarbinātības izredžu palielināšanos,

veidojot drošas darbavietas un ļaujot

darbiniekiem elastīgi plānot dzīvi savā

izcelsmes vietā;

Or. de

AM\881073LV.doc 25/39 PE473.786v02-00

LV


LV

Rezolūcijas priekšlikums

8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzsver, ka, ņemot vērā Statūtu

sarežģītību, tie neatbilst kooperatīvu

vajadzībām un ka tie ir jāvienkāršo, lai

padarītu tos lietotājdraudzīgākus;

Grozījums Nr. 54

Rovana Plumb

Rezolūcijas priekšlikums

8. punkts

8. uzsver, ka, ņemot vērā Statūtu

sarežģītību, tie tikai daļēji atbilst

kooperatīvu vajadzībām un ka tie ir

jāvienkāršo, lai padarītu tos

lietotājdraudzīgākus;

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzsver, ka, ņemot vērā Statūtu

sarežģītību, tie neatbilst kooperatīvu

vajadzībām un ka tie ir jāvienkāršo, lai

padarītu tos lietotājdraudzīgākus;

Grozījums Nr. 55

Antigoni Papadopoulou

Rezolūcijas priekšlikums

8. punkts

Or. en

8. uzsver, ka, ņemot vērā Statūtu

sarežģītību, tie neatbilst kooperatīvu

vajadzībām un ka tie ir jāvienkāršo, ņemot

vērā gan ietekmi uz mērķi aizsargāt

ieinteresētās personas, gan ietekmi uz

nacionālo kultūru un tradīcijām, lai

padarītu tos lietotājdraudzīgākus;

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzsver, ka, ņemot vērā Statūtu

sarežģītību, tie neatbilst kooperatīvu

vajadzībām un ka tie ir jāvienkāršo, lai

padarītu tos lietotājdraudzīgākus;

Or. en

8. uzsver, ka, ņemot vērā Statūtu

sarežģītību, tie neatbilst kooperatīvu

vajadzībām un ka tie ir jāvienkāršo, lai

padarītu tos lietotājdraudzīgākus,

saprotamākus un labāk piemērojamākus,

PE473.786v02-00 26/39 AM\881073LV.doc


Grozījums Nr. 56

Patrick Le Hyaric

Rezolūcijas priekšlikums

8. punkts

tādējādi nodrošinot visu darbinieku

tiesības saņemt informāciju un

apspriesties, kā arī tiesības uz līdzdalību;

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzsver, ka, ņemot vērā Statūtu

sarežģītību, tie neatbilst kooperatīvu

vajadzībām un ka tie ir jāvienkāršo, lai

padarītu tos lietotājdraudzīgākus;

Grozījums Nr. 57

Nadja Hirsch, Marian Harkin

Rezolūcijas priekšlikums

8. punkts

8. uzsver, ka, ņemot vērā Statūtu

sarežģītību, tie neatbilst kooperatīvu

vajadzībām un ka tie ir jāvienkāršo, lai

padarītu tos lietotājdraudzīgākus,

vienlaikus nodrošinot darbinieku

līdzdalības noteikumu saglabāšanu un

uzlabošanu;

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzsver, ka, ņemot vērā Statūtu

sarežģītību, tie neatbilst kooperatīvu

vajadzībām un ka tie ir jāvienkāršo, lai

padarītu tos lietotājdraudzīgākus;

Or. en

Or. fr

8. uzsver, ka, ņemot vērā Statūtu

sarežģītību, tie neatbilst kooperatīvu

vajadzībām un ka tie ir jāvienkāršo un

jāpadara saprotamāki visiem, lai padarītu

tos lietotājdraudzīgākus, nezaudējot to

kvalitāti;

Or. de

AM\881073LV.doc 27/39 PE473.786v02-00

LV


LV

Grozījums Nr. 58

Evelyn Regner

Rezolūcijas priekšlikums

8.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Grozījums Nr. 59

Nadja Hirsch, Marian Harkin

Rezolūcijas priekšlikums

8.a punkts (jauns)

Grozījums Nr. 60

Rovana Plumb

8.a uzsver, ka Eiropas Kooperatīvās

sabiedrības statūti nebūtu jāpadara

pievilcīgāki uz standartu pazemināšanas

rēķina;

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Rezolūcijas priekšlikums

8.a punkts (jauns)

Or. de

8.a uzsver, ka vajadzētu noteikt iespēju

apvienot dažādu dalībvalstu kooperatīvus;

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Or. de

8.a uzsver, ka Statūtu jomas, kurās,

iespējams, jāveic reformas un

vienkāršošana, ir jānosaka, neierobežojot

tik būtiskās pārredzamības garantijas;

Or. en

PE473.786v02-00 28/39 AM\881073LV.doc


Grozījums Nr. 61

Csaba Sógor

Rezolūcijas priekšlikums

8.a punkts (jauns)

Grozījums Nr. 62

Franz Obermayr

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Rezolūcijas priekšlikums

9. punkts

8.a uzsver, ka pašreizējās līdznoteikšanas

un līdzdalības tiesības kooperatīvajā

sabiedrībā nav jāmazina, to pārveidojot

vai apvienojot;

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. vērš uzmanību uz to, cik dažāda ES

dalībvalstīs ir attieksme pret kooperatīviem

un atšķirīgi ir tiem paredzētie tiesību akti;

uzsver, ka vajadzētu būt atsevišķiem, tikai

SCE paredzētiem Statūtiem;

Grozījums Nr. 63

Franz Obermayr

Rezolūcijas priekšlikums

10. punkts

Or. en

9. vērš uzmanību uz to, cik dažāda ES

dalībvalstīs ir attieksme pret kooperatīviem

un atšķirīgi ir tiem paredzētie tiesību akti;

uzsver, ka līdz ar spēkā esošajiem valstu

tiesību aktiem par kooperatīviem

vajadzētu būt atsevišķiem, tikai SCE

paredzētiem Statūtiem un ka tādējādi

netiek veikta tieša saskaņošana;

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. pieprasa pārskatīšanas procesā pilnībā

iesaistīt visas ieinteresētās personas;

Or. de

10. pieprasa pārskatīšanas procesā iesaistīt

visas ieinteresētās personas;

AM\881073LV.doc 29/39 PE473.786v02-00

LV


LV

Grozījums Nr. 64

Antigoni Papadopoulou

Rezolūcijas priekšlikums

10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. pieprasa pārskatīšanas procesā pilnībā

iesaistīt visas ieinteresētās personas;

Grozījums Nr. 65

David Casa

Rezolūcijas priekšlikums

10. punkts

Or. de

10. pieprasa pārskatīšanas procesā pilnībā

iesaistīt visas ieinteresētās personas, jo

īpaši sociālos dalībniekus, kas iesaistīti

kooperatīvajā un arodbiedrību kustībā;

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. pieprasa pārskatīšanas procesā pilnībā

iesaistīt visas ieinteresētās personas;

Grozījums Nr. 66

Jean-Luc Bennahmias

Rezolūcijas priekšlikums

10.a punkts (jauns)

Or. en

10. pieprasa pārskatīšanas procesā pilnībā

iesaistīt visas ieinteresētās personas,

vienlaikus arī uzsverot, ka šis process ir

jāpabeidz savlaicīgi;

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Or. en

10.a uzskata, ka, pārskatot Statūtus,

jāveicina šāda veida sabiedrību atzīšana

PE473.786v02-00 30/39 AM\881073LV.doc


Grozījums Nr. 67

Csaba Sógor

Rezolūcijas priekšlikums

11.a punkts (jauns)

Grozījums Nr. 68

Franz Obermayr

ES; uzsver, ka kooperatīvo sabiedrību

ekonomiskā nozīme, to pretestība krīzei

un vērtības, uz kurām tās pamatojas,

nepārprotami pierāda, ka tām ir svarīga

loma mūsdienu ES;

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Rezolūcijas priekšlikums

13. punkts

Or. fr

-11.a cer, ka Komisija pieņems piemērotus

pasākumus, lai nodrošinātu Direktīvas

pilnīgu īstenošanu;

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. pauž nožēlu par to, ka no visa šo

saistību saraksta ir īstenotas tikai trīs, kas

nav devušas vērā ņemamus rezultātus;

uzsver, ka šādas nepilnības ierobežo

kooperatīvu potenciāla attīstību;

Grozījums Nr. 69

Vincenzo Iovine

Or. en

13. pauž nožēlu par to, ka no visa šo

saistību saraksta ir īstenotas tikai trīs, kas

nav devušas vērā ņemamus rezultātus;

uzsver, ka kooperatīvo sistēmu aizsardzība

ierobežo kooperatīvu potenciāla attīstību

konkurētspējas ziņā;

Or. de

AM\881073LV.doc 31/39 PE473.786v02-00

LV


LV

Rezolūcijas priekšlikums

13.a punkts (jauns)

Grozījums Nr. 70

Roger Helmer

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Rezolūcijas priekšlikums

14. punkts

13.a aicina Komisiju veicināt

kooperatīviem labvēlīgākus nosacījumus,

piemēram, kredītu pieejamību un nodokļu

atvieglojumus;

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. norāda, ka bez līdzekļiem nav

rezultāta; uzsver, ka Komisijā steidzami ir

jāuzlabo sociālajai ekonomikai paredzētā

darba organizācija un jāpalielina tai

piešķirtie līdzekļi, ņemot vērā pastāvošo

izkliedi kompetenču jomā un kadru

trūkumu;

Grozījums Nr. 71

Mara Bizzotto

Rezolūcijas priekšlikums

14. punkts

svītrots

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. norāda, ka bez līdzekļiem nav

rezultāta; uzsver, ka Komisijā steidzami ir

jāuzlabo sociālajai ekonomikai paredzētā

darba organizācija un jāpalielina tai

piešķirtie līdzekļi, ņemot vērā pastāvošo

izkliedi kompetenču jomā un kadru

svītrots

Or. it

Or. en

PE473.786v02-00 32/39 AM\881073LV.doc


trūkumu;

Grozījums Nr. 72

Csaba Sógor

Rezolūcijas priekšlikums

14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. norāda, ka bez līdzekļiem nav rezultāta;

uzsver, ka Komisijā steidzami ir jāuzlabo

sociālajai ekonomikai paredzētā darba

organizācija un jāpalielina tai piešķirtie

līdzekļi, ņemot vērā pastāvošo izkliedi

kompetenču jomā un kadru trūkumu;

Grozījums Nr. 73

Franz Obermayr

Rezolūcijas priekšlikums

14. punkts

Or. it

14. norāda, ka bez līdzekļiem nav rezultāta;

uzsver, ka Komisijā steidzami ir jāuzlabo

sociālajai ekonomikai paredzētā darba

organizācija un jāpalielina tai piešķirtie

līdzekļi;

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. norāda, ka bez līdzekļiem nav rezultāta;

uzsver, ka Komisijā steidzami ir jāuzlabo

sociālajai ekonomikai paredzētā darba

organizācija un jāpalielina tai piešķirtie

līdzekļi, ņemot vērā pastāvošo izkliedi

kompetenču jomā un kadru trūkumu;

Grozījums Nr. 74

Roger Helmer

Or. en

14. norāda, ka līdzekļu nelietderīgas

izmantošanas dēļ nav rezultāta; uzsver, ka

Komisijā steidzami ir jāuzlabo sociālajai

ekonomikai paredzētā darba organizācija

un lietderīgāk jāizmanto tai piešķirtie

līdzekļi, ņemot vērā pastāvošo izkliedi

kompetenču jomā;

Or. de

AM\881073LV.doc 33/39 PE473.786v02-00

LV


LV

Rezolūcijas priekšlikums

14.a punkts (jauns)

Grozījums Nr. 75

Csaba Sógor

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Rezolūcijas priekšlikums

15. punkts

14.a pauž pārliecību, ka ES politika

attiecībā uz sociālajiem mērķiem ir vērsta

uz to, lai nodrošinātu kooperatīvu

darbības izvēršanu līdzās tradicionālajiem

uzņēmumiem un uzņēmējdarbības

veidiem;

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. uzsver, ka visās ES politikas nostādnēs

ir jāatzīst sociālās ekonomikas uzņēmumu,

tostarp kooperatīvo uzņēmumu,

specifiskums un to pievienotā vērtība, jo

īpaši pieņemot atbilstīgus tiesību aktus

par publisko iepirkumu, valsts atbalstu un

finanšu noteikumiem;

Grozījums Nr. 76

Franz Obermayr

Rezolūcijas priekšlikums

15. punkts

Or. en

15. uzsver, ka visās ES politikas nostādnēs

ir jāatzīst sociālās ekonomikas uzņēmumu,

tostarp kooperatīvo uzņēmumu,

specifiskums un to pievienotā vērtība;

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. uzsver, ka visās ES politikas nostādnēs

ir jāatzīst sociālās ekonomikas uzņēmumu,

tostarp kooperatīvo uzņēmumu,

specifiskums un to pievienotā vērtība, jo

15. uzsver, ka ES politikas nostādnēs ir

jāatzīst joprojām pamatotais un

ierobežotais sociālās ekonomikas

uzņēmumu, tostarp kooperatīvo

Or. en

PE473.786v02-00 34/39 AM\881073LV.doc


īpaši pieņemot atbilstīgus tiesību aktus par

publisko iepirkumu, valsts atbalstu un

finanšu noteikumiem;

Grozījums Nr. 77

Patrick Le Hyaric

Rezolūcijas priekšlikums

15. punkts

uzņēmumu — no kuriem tomēr daudzi ir,

piemēram, tirdzniecības grupas, kuras

centralizēti veic iepirkumus un kuru

primārais mērķis ir dalībnieku

ekonomiskais ieguvums —, specifiskums

un pievienotā vērtība, jo īpaši pieņemot

atbilstīgus tiesību aktus par publisko

iepirkumu, valsts atbalstu un finanšu

noteikumiem, nediskriminējot citas

uzņēmumu juridiskās formas;

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. uzsver, ka visās ES politikas nostādnēs

ir jāatzīst sociālās ekonomikas uzņēmumu,

tostarp kooperatīvo uzņēmumu,

specifiskums un to pievienotā vērtība, jo

īpaši pieņemot atbilstīgus tiesību aktus par

publisko iepirkumu, valsts atbalstu un

finanšu noteikumiem;

Grozījums Nr. 78

Antigoni Papadopoulou

Rezolūcijas priekšlikums

15.a punkts (jauns)

Or. de

15. uzsver, ka visās ES politikas nostādnēs

ir jāatzīst sociālās ekonomikas uzņēmumu,

tostarp kooperatīvo uzņēmumu,

specifiskums un to pievienotā vērtība, jo

īpaši pieņemot atbilstīgus tiesību aktus par

publisko iepirkumu, valsts atbalstu un

finanšu noteikumiem, lai oficiāli atzītu šo

specifiskumu, izslēdzot šādus uzņēmumus

no vienotā tirgus noteikumu darbības

jomas;

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Or. fr

15.a aicina Komisiju ņemt vērā un risināt

jautājumu saistībā ar to, ka vairākas

AM\881073LV.doc 35/39 PE473.786v02-00

LV


LV

Grozījums Nr. 79

Nadja Hirsch, Marian Harkin

Rezolūcijas priekšlikums

17.a punkts (jauns)

Grozījums Nr. 80

Sven Giegold

dalībvalstis nav transponējušas noteiktus

Direktīvas pantus, kas attiecas uz

darbinieku tiesībām uz līdzdalību;

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Rezolūcijas priekšlikums

17.a punkts (jauns)

Grozījums Nr. 81

Csaba Sógor

Or. en

17.a norāda, ka kooperatīvu kā

organizācijas formu var uzskatīt par

izdevušos un ka kooperatīvu veidošana ir

mūsdienīga pieeja sociālajai ekonomikai;

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Rezolūcijas priekšlikums

18. punkts

17.a aicina Komisiju apsvērt „Eiropas

Sociālās ekonomikas gada” ieviešanu;

Or. de

Or. en

PE473.786v02-00 36/39 AM\881073LV.doc


Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. mudina Komisiju ierosināt sociālās

ekonomikas sistēmu, iesaistot gan

dalībvalstis, gan ieinteresētās personas, lai

veicinātu apmaiņu ar paraugpraksi un sāktu

atbilstīgo noteikumu un prakses

pakāpenisku uzlabošanu, jo īpaši attiecībā

uz nodokļu politiku, aizdevumiem,

administratīvo slogu, apspriešanos un

pasākumiem uzņēmējdarbības atbalstam;

Grozījums Nr. 82

Frédéric Daerden

Rezolūcijas priekšlikums

18. punkts

18. mudina Komisiju ierosināt sociālās

ekonomikas sistēmu, iesaistot gan

dalībvalstis, gan ieinteresētās personas, lai

veicinātu apmaiņu ar paraugpraksi un sāktu

atbilstīgo noteikumu un prakses

pakāpenisku uzlabošanu;

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. mudina Komisiju ierosināt sociālās

ekonomikas sistēmu, iesaistot gan

dalībvalstis, gan ieinteresētās personas, lai

veicinātu apmaiņu ar paraugpraksi un sāktu

atbilstīgo noteikumu un prakses

pakāpenisku uzlabošanu, jo īpaši attiecībā

uz nodokļu politiku, aizdevumiem,

administratīvo slogu, apspriešanos un

pasākumiem uzņēmējdarbības atbalstam;

Grozījums Nr. 83

Nadja Hirsch

Rezolūcijas priekšlikums

18.a punkts (jauns)

Or. en

18. mudina Komisiju ierosināt sociālās

ekonomikas sistēmu, kas jo īpaši būtu

paredzēta kooperatīvajiem uzņēmumiem,

kuri ir šīs jomas galvenie dalībnieki,

iesaistot gan dalībvalstis, gan ieinteresētās

personas, lai veicinātu apmaiņu ar

paraugpraksi un sāktu atbilstīgo noteikumu

un prakses pakāpenisku uzlabošanu, jo

īpaši attiecībā uz nodokļu politiku,

aizdevumiem, administratīvo slogu,

apspriešanos un pasākumiem

uzņēmējdarbības atbalstam;

Or. fr

AM\881073LV.doc 37/39 PE473.786v02-00

LV


LV

Grozījums Nr. 84

Csaba Sógor

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Rezolūcijas priekšlikums

19. punkts

18.a norāda uz digitālās revolūcijas

izraisītām īpašām grūtībām, ar kurām

saskaras plašsaziņas līdzekļi un jo īpaši

izdevēji, kas darbojas kā kooperatīvi;

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. aicina īstenot pasākumus

uzņēmējdarbības atbalstam, jo īpaši

saistībā ar konsultācijām uzņēmējdarbības

veikšanā un darbinieku apmācīšanā,

nodrošināt kooperatīviem piekļuvi

finansējumam, jo īpaši attiecībā uz

darbinieku vai klientu veiktu pārpirkšanu,

jo tā ir pārāk zemu novērtēts instruments,

ko var izmatot uzņēmumu glābšanai krīzes

laikā un ģimenes uzņēmumu pārņemšanai;

Grozījums Nr. 85

Sven Giegold

Rezolūcijas priekšlikums

19.a punkts (jauns)

Or. de

19. atbalsta pasākumus uzņēmējdarbības

atbalstam, jo īpaši saistībā ar konsultācijām

uzņēmējdarbības veikšanā un darbinieku

apmācīšanā, nodrošināt kooperatīviem

piekļuvi finansējumam, jo īpaši attiecībā uz

darbinieku vai klientu veiktu pārpirkšanu,

jo tā ir pārāk zemu novērtēts instruments,

ko var izmatot uzņēmumu glābšanai krīzes

laikā un ģimenes uzņēmumu pārņemšanai;

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Or. en

19.a uzsver arvien pieaugošo kooperatīvu

nozīmi sociālo pakalpojumu un

sabiedrisko preču jomā; uzsver, ka

neatkarīgi no darba devēja statusa ir

jānodrošina pienācīgi darba apstākļi un

PE473.786v02-00 38/39 AM\881073LV.doc


Grozījums Nr. 86

Sven Giegold

Rezolūcijas priekšlikums

19.b punkts (jauns)

jārisina ar veselību un darba drošību

saistīti jautājumi šajā jomā;

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Or. en

19.b uzsver, ka ir jānodrošina kooperatīvu

ieguldījums sociālajā dialogā ES līmenī;

Or. en

AM\881073LV.doc 39/39 PE473.786v02-00

LV

More magazines by this user
Similar magazines