samen maken we het onderwijs - De Groene Welle

groenewelle.nl

samen maken we het onderwijs - De Groene Welle

SAMEN MAKEN

WE ONDERWIJS

Jaarverslag 2007


2 Samen maken we onderwijs

INHOUD

Voorwoord 3

Onderwijs, kwaliteit en bedrijfsleven belangrijke speerpunten 4

Samen maken we het onderwijs 8

Werken in leergebieden onder de loep - Onderwijs in de vmbo-onderbouw 10

Zelfstandig aan de slag - Onderwijs in de vmbo-bovenbouw 12

Groen stijgt in populariteit - Onderwijs in de unit Groen 14

Dier als uitgangspunt en bindende factor - Onderwijs in de unit Dier 16

Aan de slag in het LOC - Onderwijs in de unit Hardenberg 18

Initiëren, samenwerken en ontwikkelen 20

Een professionele en klantgerichte organisatie - Ondersteunende diensten 22

Internationalisering steeds belangrijker 24

De leerlingencijfers van 2007 27

Structuur rondom zorg inzichtelijk 28

Financieel overzicht 30

Goed personeelsbeleid verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer 32

Kwaliteit altijd belangrijk 36

Medezeggenschap 39

Samenwerking bedrijfsleven 40

Nawoord 43


VOORWOORD

Het ritme van een schoolorganisatie wordt vooral bepaald door de belangrijke gebeurtenissen in een schooljaar

en niet zozeer door het kalenderjaar. Voor ons jaarverslag kiezen we toch voor een rapportage per

kalenderjaar, omdat het aansluit bij onze financiële rapportage. Het heeft als bijkomend voordeel dat wij,

halverwege het schooljaar 2007-2008, in dit verslag al bevindingen over dit schooljaar kunnen melden.

Op deze wijze proberen we in ons jaarverslag het schoolritme te combineren met het ritme van alledag.

Als thema voor dit jaarverslag is gekozen voor ‘samen’. Het geeft de kern weer van waar het bij ons om gaat.

Samen met onze leerlingen, studenten, ouders, docenten en bedrijven invulling geven aan onze pedagogische

en maatschappelijke opdracht. De wijze waarop we aan deze opdracht invulling hebben gegeven vindt u in

dit verslag.

Bij een goede samenwerking is het resultaat zowel kwantitatief als kwalitatief beter dan zonder deze samenwerking,

één plus één is drie. Samenwerking tussen studenten, samenwerking tussen docenten en studenten,

samenwerking met ouders en samenwerken met bedrijven is op De Groene Welle vanzelfsprekend.

Het afgelopen jaar is er door alle betrokkenen hard gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van ons

onderwijs en onze organisatie. Mede namens de Raad van Toezicht dank ik iedereen hiervoor hartelijk.

H. Robben

Directievoorzitter

Samen maken we onderwijs 3


4 Samen maken we onderwijs

RAAD VAN TOEZICHT EN DE DIRECTIE LICHTEN TOE

ONDERWIJS, KWALITEIT EN BEDRIJFSLEVEN

BELANGRIJKE SPEERPUNTEN

2007 Was het tweede jaar van de beleids-

agenda ‘De Groene Welle richting 2009’.

In deze beleidsagenda is de richting aan-

gegeven waarin de Groene Welle zich

ontwikkelt en wat onze omgeving van ons

mag verwachten. De agenda is dynamisch,

omdat we als organisatie wel een lijn willen

uitzetten, maar ook flexibel willen kunnen

inspelen op ontwikkelingen om ons heen.

In dit hoofdstuk licht Henk Robben, directie-

voorzitter, de ontwikkelingen en thema’s

in 2007 binnen De Groene Welle en de Raad

van Toezicht toe.

‘Creatief, innovatief en ondernemend; dat is De

Groene Welle. Wij bieden leerlingen, studenten

en deelnemers onderwijs aan op diverse niveaus.

De eigentijdse opleidingen sluiten goed aan op

toekomstig beroep, vervolgopleiding en maatschappij.

De stafdiensten ondersteunen het onder-

wijsproces daarbij professioneel.’ Henk Robben

vertelt enthousiast over De Groene Welle. ‘Alle

bestaande en toekomstige acties van De Groene

Welle moeten bijdragen aan de realisatie van onze

missie. Maar uiteindelijk komt het erop neer dat

we goed onderwijs willen geven.’

Robben: ‘Het jaar 2007 was het tweede jaar van

de beleidsagenda ‘De Groene Welle richting 2009’.

Het streven is om gedurende de looptijd van deze

driejarige periode samen met alle medewerkers de

focus te richten op de speerpunten uit de beleidsagenda.

Deze speerpunten hebben betrekking op

onderwijsontwikkeling, kwaliteitszorg en de versterking

van de relatie met het bedrijfsleven. In de

loop van 2008 bereiden we de nieuwe strategische

agenda voor die loopt van 2009 tot 2012.’

Bedrijfsleven en onderwijs

‘In 2007 is binnen het mbo een flinke stap gezet

in de richting van de implementatie van

Competentie Gericht Onderwijs (CGO). Onder de

noemer ‘Krachttoer’ is voor dit doel een projectorganisatie

ingericht. De betrokkenheid van de

medewerkers bij het onderwijs en de organisatie

én de samenwerking tussen de medewerkers zijn


hierdoor aanzienlijk toegenomen. De doelstelling

is om in 2008 het project af te ronden. CGO is dan

voor de startende, eerstejaars studenten voor een

belangrijk deel binnen alle mbo-opleidingen

ingevoerd’, aldus Robben.

De verbinding met het bedrijfsleven is binnen

het mbo versterkt in 2007. Vooral op de locatie

Hardenberg begint het dynamische netwerk steeds

meer vorm te krijgen. In dit netwerk, dat regelmatig

van samenstelling verandert, wisselen bedrijven

en de school ervaringen en kennis uit. Ook werken

ze samen aan de ontwikkeling van opleidingen.

Doelstelling is om in 2008 soortgelijke dynamische

netwerken ook voor de unit Groen en de unit Dier

te realiseren.’

Henk Robben vervolgt: ‘In de vmbo-onderbouw

(klas 1 en 2) werd voor het tweede jaar gewerkt

met Scenario 3, het zogenaamde leren in leergebieden.

Uit de evaluatie onder leerlingen, ouders

en docenten blijkt dat deze onderwijsinvulling

vraagt om bijstellingen. De kern hierbij is het vinden

van een goede balans tussen praktijk en theorie en

tussen structuur en vrijheid. Om deze balans te

optimaliseren zullen in 2008 opnieuw bijstellingen

plaatsvinden. In de vmbo-bovenbouw wordt

gezocht naar een goede aansluiting bij de

leergebieden. Hiervoor is de ‘Groen Doe-dag’

ontwikkeld. Een belangrijke uitdaging bij de

bovenbouw is daarnaast de aansluiting bij het

Centraal Examen en de doorstroming naar het mbo.’

Organisatorische veranderingen

De organisatorische inrichting van de school is

in 2007 op een aantal onderdelen aangepast’,

vertelt Robben. Hij vervolgt: ‘De directie is teruggebracht

van twee personen naar één persoon.

Voor de Ondersteunende Diensten (OD), die werden

aangestuurd door een directielid, is een manager

aangesteld. Het proces waarbij de OD meer

faciliterend zijn aan het onderwijsproces wordt

onveranderd voortgezet. Vooral op het terrein

van ICT zullen de komende jaren flinke stappen

voorwaarts worden gezet. Ten aanzien van

Personeel en Organisatie is na evaluatie vastgesteld

dat het noodzakelijk is een manager P&O

structureel en fulltime in te zetten. De tijdelijke

overeenkomst met de manager P&O is daarom

omgezet in een vast dienstverband.’

Samen maken we onderwijs 5


6 Samen maken we onderwijs

Organisatiestructuur

De Groene Welle wordt bestuurd door een College

van Bestuur (directie), waarvan dhr. H. (Henk)

Robben de directievoorzitter is. Het toezicht op

het College van Bestuur wordt uitgevoerd door de

Raad van Toezicht. Dhr. J. Houben is hiervan de

voorzitter. Overige leden zijn: J. Laarman (vicevoorzitter),

H. Dijkstra (secretaris), R. Grefelman,

R. Kalter, G. Naber en H. Dries.

P (MR)

Onderwijs ondersteuning

ICT

Administratie

Roosterbureau

Facilitaire dienst

VMBO

onderbouw

VMBO

bovenbouw

RvT

CvB

MBO

Dier

Staf algemeen

Directiesecretaresse

Beleidsmedewerkers

Marketing & Communicatie

P&O

Cursussen en Projecten

Internationalisering

MBO

Groen

MBO

Hardenberg

Nieuwe leden Raad van Toezicht

Robben: ‘De Raad van Toezicht startte 2007 in een

vernieuwde samenstelling. Tijdens de vergadering

van de Raad in december 2006 zijn vier nieuwe

leden benoemd. Door de nieuwe samenstelling

is binnen de Raad veel deskundigheid aanwezig

vanuit de verschillende, relevante sectoren uit

het bedrijfsleven. Denk aan de paardenhouderij,

kwekerij en gemechaniseerd loonwerk. Ook biedt

de Raad ruime inhoudelijke deskundigheid om als

sparringpartner voor de directie te functioneren.

De samenwerking tussen directie en Raad van

Toezicht is open en constructief.’

Per 1 juli 2007 trad J. Houben aan als voorzitter van

de Raad. Hij nam deze functie over van dhr. H.

Slijkhuis, die sinds het ontstaan van De Groene Welle

als voorzitter een waardevolle bijdrage geleverd

heeft aan de ontwikkelingen van de school. Tijdens

de afsluiting van het schooljaar is op feestelijke

wijze afscheid van hem genomen.

Governance Code

'In het kader van de Governance Code BVE heeft

de Raad van Toezicht haar eigen doelstellingen

voor het toezicht geformuleerd. Daarbij is vastgesteld

dat het toezicht betrekking heeft op de

volle breedte van de schoolorganisatie. De Raad

heeft doelstellingen geformuleerd op het gebied

van (onderwijs)kwaliteit, relatie met samenleving

(ouders en bedrijven), financiën, personeel en


evaluatie directie. Op basis van deze doestellingen

voert zij het overleg met de directie’, aldus Robben.

Robben: ‘Eveneens in het kader van de Governance

Code heeft de Raad in 2007 een offertetraject

doorlopen voor de benoeming van een externe

accountant. Dit traject, waarbij drie accountants

zijn uitgenodigd een offerte uit te brengen, is in

februari 2007 afgerond met de benoeming van

KPMG.

Belangrijke thema’s die in de loop van het jaar aan

de orde geweest zijn tijdens overlegmomenten van

de Raad van Toezicht:

• Rapportage over de kwaliteit van de examinering

van KCE.

• Bevindingen van de inspectie over de kwaliteit

van het onderwijs.

• Relatie met het bedrijfsleven.

• Afronding van de nieuwbouw in Hardenberg.

• Tussenevaluatie van de samenwerking met

manage de Haerst.

• Vaststelling jaarverslag, jaarrekening en begroting.

• Evaluatie functioneren directie.

Directie

Zoals eerder aangegeven is in 2007 de directie

teruggebracht van twee personen naar één

persoon. Uit de voortgangsbesprekingen met de

directie, kwam namelijk naar voren dat de ‘match’

tussen het lid van de directie, dhr. H. Haring,

en de school niet optimaal was. In een open en

constructief overleg is besloten het dienstverband

met wederzijds goedvinden te beëindigen. De

Raad van Toezicht heeft in het verlengde van dit

besluit kritisch gekeken naar de directiestructuur.

In overleg met de directievoorzitter is geconcludeerd

dat een eenhoofdige directie, met daar

direct onder een managementteam, op dit moment

voor De Groene Welle het meest ideale model is.

Besloten is dan ook om het directiemodel en de

managementstructuur op deze wijze in te richten.

BETROKKEN BIJ SAMENLEVING

Het onderwijs staat volop in de belangstelling.

De school is een glazen huis en een belangrijk

onderdeel van de samenleving. Er is

sprake van grote maatschappelijke betrokkenheid.

Ook op andere wijze wil De Groene

Welle haar maatschappelijke betrokkenheid

tonen. Zo ondersteunen wij diverse activiteiten

die ten goede komen aan groepen en

organisaties die extra steun goed kunnen

gebruiken.

In 2007 waren wij onder andere betrokken

bij de volgende activiteiten:

• Leontiens Ladies Ride.

• Duchenne Heroes.

• Beursvloer gemeente Zwolle.

• Koek- en taartactie voor Mappa Mondo.

• Studenten opleiding Bloemdesign fleuren

met de door hen gemaakte boeketten het

Ronald McDonaldhuis Zwolle op.

• Studenten opleidingen Dierverzorging

werken mee aan ‘Week van het zintuig’

op onderwijscentrum ‘de Twijn’.

Samen maken we onderwijs 7


8 Samen maken we onderwijs

SAMEN MAKEN WE HET ONDERWIJS

In 2007 verzorgde De Groene Welle in

Zwolle en Hardenberg onderwijs voor zo'n

450 vmbo-leerlingen, 1250 mbo-studenten

en 1663 cursisten. Al onze deelnemers willen

wij onderwijs bieden, dat aansluit bij hun

wensen en die van de samenleving. Deze

doelstelling vraagt voortdurend onze aan-

dacht en maakt dat wij in verschillende

in- en externe projecten de vormgeving

van ons onderwijs centraal stellen.

Krachttoer

‘Krachttoer’ is de werktitel voor de onderwijsvernieuwing

binnen het mbo van De Groene Welle

in het kader van het Competentie Gericht Onderwijs

(CGO). Krachttoer loopt van 2007 tot 2009. In 2007

is het kaderdocument ontwikkeld, waarin de mboonderwijsvisie

en de onderwijsstructuur zijn verantwoord.

Het belangrijkste uitgangspunt is dat

De Groene Welle ervoor kiest het CGO integraal in

te voeren. Dit houdt in dat iedereen (onderwijsgevend

personeel, ondersteunend personeel en

praktijkbedrijven) met de onderwijsvernieuwing te

maken krijgt. Krachttoer geeft handen en voeten

aan de invoering ervan.

Voor de sturing van het project is een projectorganisatie

in het leven geroepen. De projectleider

stuurt het project aan en ressorteert onder de

directie. Daarnaast stuurt hij het regieteam aan.

In het regieteam zitten elf afgevaardigden vanuit

de verschillende units. Elk lid van de regiegroep

is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de

opleidingen die onder hem vallen. Elke opleiding

wordt ontwikkeld door een zogenaamd ontwikkelteam.

Het regieteam komt driewekelijks bij elkaar om

ontwikkelingen af te stemmen en de te nemen

acties vast te stellen. Eén keer in de vier weken

heeft de projectleider een vergadering met het

managementteam om hen te informeren en te

betrekken bij belangrijke beslissingen. Om alle

docenten bij de onderwijsvernieuwing te betrekken

zijn er zes plenaire middagen gepland, waarbij de

nadruk ligt op het concreet samen ontwikkelen

van de opleidingen binnen het CGO.


In 2007 zijn verschillende resultaten geboekt:

• Opzetten en gebruiken van Livelink (extranet

waar onderwijsproducten te vinden zijn).

• Ontwikkelen van verschillende onderwijsproducten.

• Meetbaar maken van 25 SHL (nieuw opgestelde)

competenties met behulp van MyCQ (meetinstrument

om 360 graden feedback te krijgen).

• Vormgeven van de Proeven van Bekwaamheid in

de praktijk.

• Starten met het inrichten van verschillende

opleidingen.

In 2008 worden de opleidingen verder ontwikkeld.

Docenten worden verder opgeleid in het gebruik

van Livelink. Het traject van coaching voor docenten

wordt ontwikkeld en de voortgangsrapportage

wordt geprofessionaliseerd.

Vmbo-groen Hardenberg

Op gezamenlijk initiatief van het Vechtdal College en

De Groene Welle in Hardenberg is in 2007 de werkgroep

vmbo-groen geformeerd. De werkgroep onderzoekt

op welke wijze leerlingen in Hardenberg en

omgeving vanaf september 2009 met groen onderwijs

kunnen starten in het voortgezet onderwijs.

Uitkomsten van dit onderzoek worden in mei 2008

aan de directies van de beide scholen voorgelegd.

Samenwerking in Het Groene Lab 2 en Community

of Practice Dier

Het Groene Lab 2 is een project waarin twaalf AOC’s

samenwerken aan het ontwikkelen van materiaal

voor het CGO. Het gezamenlijke doel is het vullen

van een Backoffice voor de verschillende mboopleidingen

en uitstroomdifferentiaties.

Studenten en docenten halen hieruit materiaal

(oefensituaties, leervragen en leeractiviteiten)

om zo een leerarrangement samen te stellen. Dit

allemaal op basis van de - in het project De Groene

Standaard - geformuleerde Proeven van Bekwaamheid.

Vanuit De Groene Welle hebben in 2007 twee

collega’s plaatsgenomen in de werkgroep

Instructeur Paardensport en Dierverzorging.

Het grote voordeel van deelname in deze projectgroepen

is dat De Groene Welle betrokken is bij

belangrijke beslissingen over de structuur van het

kwalificatieprofiel, de indeling in thema’s of clusters

en de inhoud van het lesmateriaal. In 2007 heeft

De Groene Welle in dit kader de opleiding

Paardensport als pilot gedraaid.

Het Groene Lab 2 liep in september 2007 af. Toen

startte Community of Practice Dier. Dit project sluit

aan op Het Groene Lab 2. Community of Practice

Dier, waarin Dierverzorging, Paardenhouderij en

Paardensport vanuit De Groene Welle vertegenwoordigd

zijn, heeft een aantal doelen:

• Ontsluiten van competentiegericht lesmateriaal.

• Verder vullen van de Backoffice.

• Stimuleren van het gebruik van de Backoffice.

• Ontwikkelen en stimuleren van netwerken binnen

de verschillende vakgebieden en opleidingen.

De opleidingen Dierverzorging, Paardenhouderij

en Paardensport zullen ook in 2008 vertegenwoordigd

zijn in dit nieuwe project.

Samen maken we onderwijs 9


10 Samen maken we onderwijs

ONDERWIJS IN DE VMBO-ONDERBOUW

WERKEN IN LEERGEBIEDEN ONDER DE LOEP

In 2006 startte de vmbo-onderbouw van De

Groene Welle met het werken in leergebieden,

ook wel Scenario 3 genoemd. Daarmee is

het vmbo een voorbeeld voor andere scholen

binnen het voortgezet onderwijs. Het afge-

lopen jaar is Scenario 3 intern extra goed in

kaart gebracht om waar nodig het onderwijs

bij te stellen.

De leerlingen van klas 1 en 2 werken sinds 2006 in de

leergebieden Mens & Natuur, Mens & Maatschappij,

Mens & Cultuur en Mens & Groen. Met de start

van het nieuwe schooljaar in 2007 is een aantal

aanpassingen doorgevoerd in het werken in leergebieden.

Dit om voor docenten en leerlingen

rust te creëren. Waar eerst ongeveer vijf klassen

tegelijkertijd werkten in een leergebied, zijn het

er nu nog maximaal twee. De groepen zijn hierdoor

minder groot. Ook is een aantal leergebieden

organisatorisch in twee deelgebieden verdeeld.

Het leergebied Mens & Cultuur is in 2007 bijvoorbeeld

verdeeld in de deel-leergebieden Atelier en

Podiumkunsten. Hoewel het werken in leergebieden

goed werkt, is het belangrijk om de kwaliteit te

waarborgen en waar nodig onderdelen bij te stellen.

Samenwerken

Elk docententeam binnen een leergebied is zo

samengesteld dat alle kwaliteiten en vakdisciplines

(de traditionele vakken zoals Nederlands, wiskunde

en scheikunde) aanwezig zijn. De docenten zijn

aan elkaar gekoppeld om meer gebruik te maken

van elkaars kwaliteiten. De klassen krijgen daardoor

steeds vaker vakoverstijgende opdrachten.

Docenten hebben een eenduidige aanpak van

lesstof en begeleiden de leerlingen op eenzelfde

wijze. Veel docenten hadden de voorkeur om

alleen les te geven in hun eigen vak, maar gaandeweg

zagen zij ook dat het nuttig is om gebruik te

maken van elkaars kwaliteiten.

Ervaringen

Het werken in leergebieden bleek voor de leerlingen

in klas 1 moeilijk onder de knie te krijgen.

De manier van les krijgen is anders dan zij gewend

zijn van de basisschool. Het duurde even voordat

ze wisten hoe het systeem werkte. De docenten,

voor wie het werken in leergebieden al gesneden

koek was, gingen soms een stapje te snel. Omdat

dit probleem werd gesignaleerd, kon er ook direct


op worden ingespeeld en werden leerlingen waar

nodig extra begeleid.

De ervaringen van de klankbordgroep, bestaande

uit een aantal ouders van leerlingen uit de onderbouw,

zijn positief. Ze zijn tevreden over de

invoering en uitvoering van de leergebieden.

Voorbeeldschool

De Groene Welle is in de regio één van de eerste

scholen die binnen het vmbo werkt met leergebieden.

Ze is daarmee een voorbeeld voor andere scholen.

In 2007 hebben vier andere voortgezet onderwijsscholen

een bezoek gebracht aan De Groene Welle.

Zij hebben gezien hoe het werken in leergebieden

nu echt in zijn werk gaat. Veel scholen willen de

stap naar Scenario 3 wel maken, maar stuiten op

weerstand van collega’s. Op De Groene Welle

hebben zij een kijkje in de keuken kunnen nemen.

Aandachtspunten

In de onderbouw halen de leerlingen tijdens de

les hun informatie uit verschillende boeken. Deze

boeken zijn van school en de keus is groot, te

groot is gebleken. Daarom is in 2007 besloten de

leerlingen te laten kiezen uit een beperkter aantal

boeken. Dit biedt hen meer overzicht. In 2008

blijft dit een punt van aandacht. Ook wordt in

2008 aandacht besteed aan de overstap van de

leerlingen vmbo-onderbouw naar de vmbobovenbouw.

Leerlingen krijgen in klas 3 namelijk

veel meer huiswerk. Dit werd in de onderbouw

op school gemaakt, maar moet in de bovenbouw

in de eigen vrije tijd worden ingepland.

Er wordt meer eigen verantwoordelijkheid

gevraagd. Daarnaast krijgen de leerlingen in klas

3 veel meer boeken om uit te leren, maar ook om

mee te nemen in hun rugzak. De klankbordgroep

heeft hier haar zorg over uitgesproken. De stap

naar de bovenbouw is voor leerlingen te groot op

deze manier. Er zal meer eenheid moeten komen

tussen vmbo-onderbouw en vmbo-bovenbouw.

De komende jaren zal er ook aandacht zijn voor het

verder ontwikkelen van vakoverstijgende opdrachten

binnen de leergebieden in de onderbouw.

Samen maken we onderwijs 11


12 Samen maken we onderwijs

ONDERWIJS IN DE VMBO-BOVENBOUW

ZELFSTANDIG AAN DE SLAG

De klassen 3 en 4 in de vmbo-bovenbouw

werkten in 2007 voor het eerst een aantal

uren in de week volgens het ‘nieuwe

onderwijs. Tijdens hun Groen Doe-dag gingen

ze aan de hand van een opdrachtkaart

aan de slag. Een verandering waardoor

iedereen even moest omschakelen.

Zelfstandig aan de slag, dat werd van de bovenbouwleerlingen

verwacht tijdens hun wekelijkse

Groen Doe-dag. Een dag waarop leerlingen alleen

of in kleine groepjes aan de slag gingen met een

opdrachtkaart. Samenwerken en sociale aspecten

kwamen aan de orde. Aan het einde van de dag

moesten de leerlingen alle opdrachten van de kaart

hebben uitgevoerd. De docent keek mee vanaf

de zijlijn; hij begeleidt en coacht, maar geeft niet

klassikaal les. De Groen Doe-dag sluit aan op het

leren in leergebieden in vmbo-onderbouw en

bereidt leerlingen voor op het competentiegerichte

leren in het mbo. Deze nieuwe vorm van onderwijs

binnen vmbo-bovenbouw startte in 2007 en wordt

de komende jaren voortgezet. Vorig jaar won het

project ‘Tuincentrum’ 50.000 euro in de innovatie-

campagne 2006: durven, delen en doen. Het geld

is dit jaar besteed aan de aanschaf van materialen

voor de Groen Doe-dag, het organiseren van een

Groen Doe-dag in klas 4 en het verbeteren van het

project ‘Kerstmarkt’. Daarnaast zijn de projectresultaten

via internet inzichtelijk gemaakt voor

andere scholen.

Opdrachtkaarten

De opzet van de opdrachtkaarten is gelijk aan die

van vmbo-onderbouw. Het werken met opdrachtkaarten

was leerlingen dus niet onbekend. Ze wisten

dat ze zelfstandig opdrachten moesten uitvoeren

en oplossingen moesten zoeken. Alleen voor de

leerlingen die instroomden in klas 3 vmbo was de

opzet van de Groen Doe-dag nog even wennen.

Elke opdrachtkaart had een ander onderwerp en

alle basisvakken kwamen aan de orde. Leerlingen

maakten bijvoorbeeld een nieuwsuitzending, een

huisvestingsplan voor een dier en verzorgden de

PR van een bepaald product.

In 2007 werden de opdrachtkaarten voor de

bovenbouw voor het eerst gemaakt en gebruikt.

Daarbij moest gelet worden op het niveau van de

opdrachten, want de leerlingen van alle leerwegen

werkten immers met de opdrachtkaarten.


De opdrachten moesten niet te moeilijk zijn, maar

moesten tegelijkertijd een uitdaging bieden. Een

hele klus! In 2008 zal dan ook extra aandacht worden

besteed aan de kwaliteit van de opdrachtkaarten

en de organisatie rondom de Groen Doe-dag.

Rol van de docent

Bijna alle dagen van de week gaf de docent in

de bovenbouw klassikaal les, behalve op de Groen

Doe-dag. Dan veranderde de docent in coach.

Dat betekende een andere manier van lesgeven

en omgang met de leerlingen. De docenten zijn

hiervoor op cursus geweest. Gaandeweg ervoeren

enkelen dat coachen niet zo eenvoudig is. Niet

iedereen heeft het tenslotte direct in de vingers.

Het blijft een kwestie van: ‘al doende leert men’.

Proeven

Leerlingen die de Gemengde Leerweg volgen met als

specialisatie Landbouwbreed, krijgen de komende

jaren een ander soort praktijkdag. Het is de bedoeling

dat deze dag beter gaat aansluiten op de vmboonderbouw

en de Groen Doe-dag. De centraal schriftelijke

examens voor de specialisatie Landbouwbreed

komen uiteindelijk te vervallen en worden in 2009

vervangen door Proeven van Bekwaamheid.

Samen naar Hongarije

Derdejaars leerlingen vmbo gingen samen met

mbo-studenten op buitenland-excursie naar

Nyiregyhaza in Hongarije. Op de plaatselijke groene

school hebben de leerlingen en studenten samen

met de Hongaarse studenten gewerkt aan de sortimentstuin,

de boomkwekerij en de kaasmakerij.

Op deze manier hebben ze ervaringen en kennis

opgedaan van elkaar.

Geslaagden vmbo

De Groene Welle telde in 2007 112 geslaagden op

het vmbo. Dat betekent dat ruim 96% van de

vmbo-leerlingen zijn of haar diploma heeft

behaald. Vijftig van hen behaalden het diploma

voor de Basisberoepsgerichte Leerweg, 47 slaagden

voor het examen Kaderberoepsgerichte Leerweg,

4 leerlingen ontvingen het diploma Gemengde

Leerweg, 8 kregen het diploma Theoretische

Leerweg en 3 leerlingen behaalden hun diploma

voor mbo 1 (zie ook de grafiek op pagina 27).

Het slagingspercentage willen we blijven behouden.

Wel blijven we aandacht houden voor het gemiddelde

cijfer van het eindexamen. Deze moet meer

richting het landelijke gemiddelde komen.

Samen maken we onderwijs 13


14 Samen maken we onderwijs

ONDERWIJS IN DE UNIT GROEN

GROEN STIJGT IN POPULARITEIT

Groen is populair. De unit Groen mocht in

2007 veel studenten in de BOL en nog meer

in de BBL ontvangen. Daarnaast werden

diverse maatwerkopleidingen gestart.

Met een totaal aantal mbo-studenten van 630 in

BOL en BBL neemt de populariteit binnen het groen

toe. Hoewel het aantal studenten groeit, was er in

2007 toch veel aandacht voor het werven van

nieuwe studenten. Door de aanhoudende positieve

ontwikkelingen op de ‘groene’ arbeidsmarkt zijn

veel schoolverlaters in het vmbo geneigd om

direct aan het werk te gaan. Menno van der Kuur,

unitmanager Groen: ‘Tot een aantal jaren geleden

was het gewoon om vanuit het vmbo door te stromen

naar een Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) in het

mbo. Nu zien we een landelijke ontwikkeling dat

veel potentiële mbo-studenten gaan werken na het

behalen van hun (vmbo-)diploma. Deze groep

doet eerst werkervaring op en laat zich enige tijd

later scholen via hun werkgever. Juist dan is de

Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) populair.

Een groei van de BBL-opleidingen ten koste van

de BOL-opleidingen!’

Positie opleidingen

De unit werkte de afgelopen twee jaar hard aan

het versterken van hun marktaandeel op de

niveau’s assistent medewerker en medewerker

(niveau 1 en 2). ‘We hebben een uitstekende naam

opgebouwd in de regio. We zijn met name sterk

op het gebied van scholing en begeleiding van

groepen studenten vanuit het praktijkonderwijs

en de werkvoorziening’, zegt Van der Kuur.

Vanuit de Ambelt in Zwolle zijn in 2007 ruim dertig

studenten actief in de opleidingen Hoveniers en

Groenvoorziening. Voor de werkvoorzieningen in

Zwolle, Ommen/Dedemsvaart en Assen worden

opleidingen op maat verzorgd op locatie.

De sterkste groeier in 2007 binnen de unit Groen

is de opleiding Gemechaniseerd loonwerk. Om de

groei van deze opleiding te stimuleren, is het uitgebreid

met niveau 2 en 3 in de BOL. Ook de BOLen

BBL-opleidingen Glastuinbouw en Boomteelt

namen in 2007 toe in populariteit. Als enige AOC

in de noordelijke provincies biedt De Groene Welle

deze opleidingen aan. De groei van het studentenaantal

laat zien dat er behoefte is aan dergelijke

opleidingen. Circa 15% van de lessen binnen de

verschillende opleidingen worden verzorgd door

gastdocenten uit het bedrijfsleven.


Tuincentrum

‘Een nieuwe ontwikkeling zien we bij de opleiding

Groene detailhandel’, vertelt Van der Kuur. ‘Vanuit

tuincentra is er grote behoefte aan geschoolde

medewerkers. Met de opleiding Groene detailhandel

spelen we hier op in.’ Studenten krijgen in deze

opleiding naast plantenkennis ook vakken als

handelskennis, taal en communicatie. Zo kunnen zij

na hun opleiding uitgroeien tot waardevolle

medewerkers, die sociaal communicatief zijn en

een ruime vakkennis hebben. De opleiding werkt

zeer nauw samen met tuincentra uit de regio Zwolle.

CGO

Alle opleidingen van De Groene Welle, dus ook die

van de unit Groen, werken aan het Competentie

Gericht Onderwijs (CGO). Iedereen draagt hier zijn

steentje aan bij. De opleidingen werken met de

nieuwste kwalificatiedossiers van het CGO.

Deze zijn inmiddels ingevoerd in het eerste en

tweede leerjaar. In verschillende opleidingen binnen

de unit Groen zijn dit jaar al Proeven van Bekwaamheid

afgenomen als vervanging van het oude

examen in deelkwalificaties (binnen het KS2000).

Het CGO zal de komende jaren steeds verder

worden ingevoerd.

Groene projectweken

In 2008 organiseert de unit Groen een gezamenlijke

tweeweekse projectperiode. Studenten uit alle

groene opleidingen schrijven zich in deze periode

in voor diverse cursussen en projecten. Veel

onderdelen worden verzorgd door specialisten

uit het bedrijfsleven. Studenten kunnen in korte

tijd op een praktische manier kennis maken met

uiteenlopende bijzonderheden van het vakgebied.

De projectweken zullen in de wintermaanden

worden georganiseerd; dit is voor veel bedrijven

een rustige periode. BBL-studenten zijn in

arbeidsintensieve periodes dan extra beschikbaar

voor hun werkgever.

SPEERPUNTEN VOOR HET JAAR

¤‚‚8 VAN UNIT GROEN ZIJN:

• Ontwikkelen en invoeren van het

Competentie Gericht Onderwijs (CGO).

• Groei van het aantal studenten.

• Tevreden, deskundige en gemotiveerde

medewerkers.

• Brede scholing van medewerkers met

betrekking tot coachen en begeleiden

studenten.

• Intensiveren van externe contacten en de

betrokkenheid van het bedrijfsleven bij het

onderwijs verhogen.

• Opzetten van dynamische netwerken in

loonwerk en groenvoorziening.

• Uitvoeren van twee projectweken voor zowel

BOL als BBL.

Samen maken we onderwijs 15


16 Samen maken we onderwijs

ONDERWIJS IN DE UNIT DIER

DIER ALS UITGANGSPUNT EN BINDENDE FACTOR

In 2007 is er vervolg gegeven aan het

vergroten van de naamsbekendheid van

de opleidingen die binnen de unit Dier

vallen. Uit het studentenaantal is nog niet

af te lezen dat de acties succesvol zijn.

Een verdere daling lijkt echter uit te blijven;

de leerlingenaantallen zijn gelijk aan 2006.

Midden in het jaar was er een wisseling van de wacht.

Henk van der Vegt begon in september 2007 aan

zijn nieuwe functie als unitmanager Dier bij

De Groene Welle. Van der Vegt was 20 jaar werkzaam

in de varkenshouderij en daarvoor in het

praktijkonderwijs. Van der Vegt wil een bijdrage

leveren aan de vorming van een goede, duidelijke

structuur binnen de unit Dier. Belangrijk is dat op

een open manier en in een ontspannen sfeer met

elkaar wordt gewerkt en dat het onderwijs binnen

de unit op eenzelfde manier wordt gegeven.

Daarnaast is een verder geïntegreerde samenwerking

met het bedrijfsleven één van zijn doelen

voor de unit.

Competentie Gericht Onderwijs

Net als bij de andere units staat binnen unit Dier

het Competentie Gericht Onderwijs (CGO) op de

agenda. De opleidingsplannen liggen klaar en

worden aangepast aan de nieuwste werkprocessen

en competenties. Binnen elke opleiding zijn

ontwikkelteams gevormd. Drie personen vertegenwoordigen

de unit in het regieteam van de onderwijsvernieuwing

(Krachttoer). Juni 2007 zijn in het

kader van CGO de eerste Proeven van Bekwaamheid

afgenomen bij Dierverzorging en Paardenhouderij.

Bij Veehouderij werd een ‘proef’ Proeve afgenomen.

Veehouderij

Binnen de opleiding Veehouderij was sprake van

een significante stijging van het aantal studenten.

Het lijkt erop dat de veehouderij populairder wordt

en opnieuw wordt ontdekt als een aantrekkelijke

sector om in te werken. Van der Vegt: ‘Voorzichtig

gaan we er van uit dat dit de komende jaren zo

blijft. De werkgelegenheid in deze sector biedt

namelijk een uitstekend perspectief. De opleiding

werkt samen met een aantal veehouders in de

nabij gelegen Mastenbroekerpolder. Op deze

manier geven we het leren in de praktijk een

goede invulling.’


Dierverzorging

De grootste opleiding binnen de unit Dier, de

opleiding Dierverzorging, had te maken met een

kleine daling van het aantal studenten. De verwachting

is echter wel dat de komende jaren het

studentenaantal stabiel blijft, mede door het starten

van twee nieuwe opleidingen (Dierentrimmer

en Wildlife) in het schooljaar 2008/2009. ‘Alle

opleidingen hebben nauw contact met het werkveld,

waardoor arbeidskansen worden vergroot. Er zijn

bijvoorbeeld contacten met kinderboerderijen,

veehouderijen, dierentuinen, de dierenbescherming,

Martin Gaus Hondenschool en de KLPD (Korps

landelijke politiediensten). Studenten doen

praktijkervaring op en worden zo opgeleid dat,

wanneer zij van school komen, ze in verschillende

sectoren aan de slag kunnen’, aldus Van der Vegt.

In 2007 was er binnen de opleiding Dierverzorging

extra aandacht voor studenten van niveau 2. Er is

meer tijd en energie in hun begeleiding gestoken

en dit heeft inmiddels zijn vruchten afgeworpen.

De persoonlijke ontwikkeling van de studenten is

gemiddeld genomen zeer goed.

Paardenhouderij, Paardensport en Hoefsmid

Het aantal studenten dat een opleiding in de

paarden volgt, bleef het afgelopen jaar nagenoeg

gelijk. De opleidingen hebben een solide basis en

een enthousiast, jong, vakbekwaam team.

Evenementen en samenwerkingsverbanden met

het bedrijfsleven bieden studenten volop kans om

professionele ervaring op te doen in de praktijk.

Studenten deden praktijkervaring op bij

bijvoorbeeld Zwolle International, JumpInZwolle,

Praktijkcentrum ‘de Haerst’, KWPN (Koninklijk

Warmbloed Paardenstamboek Nederland) en KNHS

(Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie).

Ook kregen zij praktijkvakken van gerenommeerde

gastdocenten.

Tevredenheid

Binnen de hele unit Dier is in 2007 een tevredenheidsonderzoek

gehouden onder studenten. Uit

de resultaten van het onderzoek blijkt dat de unit

Dier het goed doet op het gebied van individuele

aandacht voor de student en dat de studenten

zich veilig voelen op onze school. Er heerst een

goede sfeer. Waar aan gewerkt moet worden zijn

de stagebegeleiding en de stageopdrachten.

Daarnaast willen studenten graag meer excursies

en bedrijfsbezoeken.

SPEERPUNTEN VOOR HET JAAR

¤‚‚8 VAN UNIT DIER ZIJN:

• Het onderwijs meer en beter gestructureerd

en in samenwerking met het bedrijfsleven

invullen.

• Starten met de opleidingen Wildlife,

Dierentrimmer en Paardensport.

• Organiseren van dynamische netwerken.

• Zorgen dat iedere medewerker de missie en

visie van zijn/haar afdeling voor ogen heeft

en handelt vanuit een team.

• Structuur aanbrengen binnen de unit, zodat

samenwerking en onderlinge communicatie

worden bevorderd.

Samen maken we onderwijs 17


18 Samen maken we onderwijs

ONDERWIJS IN DE UNIT HARDENBERG

AAN DE SLAG IN HET LOC

Verhuizen naar een nieuwe onderwijslocatie.

Het stond bij de unit Hardenberg hoog op

de agenda in 2007. Natuurlijk gingen ook

de overige processen gewoon door. Eimert

Fikse, unitmanager Hardenberg vertelt over

het reilen en zeilen in 2007.

Fikse: ‘Binnen de unit Hardenberg zijn we in 2007

druk bezig geweest met de voorbereidingen en de

verhuizing naar het LOC, het Lokaal Opleidingen-

Centrum in Hardenberg. In het voorjaar van 2007

lag de nadruk nog op het maken van de laatste

keuzes in ruimte-indeling, meubilair, materialen en

instrumenten. Daarnaast werden samenwerkingsverbanden

met andere huurders in het gebouw

opgezet. In de zomervakantie vond de daadwerkelijke

verhuizing plaats van de Piet Heinstraat naar

het LOC aan de Parkweg. Vanaf september gingen

de lessen van start op de nieuwe locatie. Dat was

voor iedereen natuurlijk even wennen. Is alles aanwezig

in het leslokaal en kunnen studenten alles

vinden? We kunnen concluderen dat we een

goede start hebben gehad en daar hebben we

samen voor gezorgd! Het nieuwe gebouw wordt

als waardevol gezien door studenten en medewerkers.

Wel is de knusheid van de Piet Heinstraat

verdwenen, maar daarvoor in de plaats hebben

we nu een mooie studentenkantine en goede

praktijklokalen voor techniek en dierverzorging.

Ook kunnen studenten aan de slag in een nieuw

en goed laboratorium. Bovendien heeft elke

medewerker een eigen werkplek in het LOC; dat

was in het oude gebouw niet vanzelfsprekend.’

Contact met het bedrijfsleven

Voorgaande jaren is op diverse manieren contact

gezocht met het bedrijfsleven. Het contact met de

praktijkopleiders is één van de belangrijkste. In 2007

vonden vier praktijkopleidersavonden plaats waar

school en bedrijfsleven elkaar ontmoetten. Aan de

orde kwamen het opleidingsplan van verschillende

sectoren, het toetsen door middel van Proeven van

Bekwaamheid en het geven van instructies op het

bedrijf. ‘De contactavonden zijn goed bezocht. In

het voorjaar mochten we 60 personen van diverse

bedrijven ontvangen.

In het najaar van 2007 was de opkomst nog hoger,

85 personen. De avonden hebben een hoog informatief

gehalte en zowel school als de praktijkopleiders

staan positief tegenover de overlegmomenten’,

aldus Fikse. In 2008 wil de unit Hardenberg beter


inspelen op de behoeftes van het bedrijfsleven bij

het invullen van een opleiding. Tevens komt de

verbeterde digitale toetsing (MyCQ) aan de orde.

De praktijkopleiders kunnen via dit programma

digitaal hun waardering over de vaardigheden van

de student geven.

Dynamisch netwerk

In 2007 is het dynamisch netwerk uitgebreid. Dit is

een netwerk om het bedrijfsleven te betrekken bij

ons onderwijs. Naast de reeks bestaande dynamische

netwerken (melkveehouderij, loonwerk,

akkerbouw, paraveterinair, groen en dierverzorging)

is er in 2007 een netwerk zorgbedrijven

en varkenshouderij bijgekomen. Het dynamisch

netwerk veehouderij, loonwerk en akkerbouw is

gesplitst. De nieuwe dynamische netwerken zijn

sectorspecifieker en geven beter zicht op de

verschillende branches. De afzonderlijke dynamische

netwerken zijn minimaal twee keer bij elkaar

geweest en hebben een vaste agenda gevolgd.

Onder andere de Proeven van Bekwaamheid, het

opleidingsplan, de stageperiodes, het instrueren

van studenten en de stageopdrachten kwamen

aan de orde. Door samen te werken met het

bedrijfsleven willen we de kwaliteit van ons

onderwijs op peil houden.

Contacturen

Om studenten goed te kunnen begeleiden, hebben

studenten uit klas 1 en 2 wekelijks contact met een

coach van school. Deze coach is tevens stagebegeleider

en docent ‘burgerschap’. De coach

gaat twee leerjaren met de student mee. Klas 3 en

4 werkt projectmatig, waarbij zelfstandigheid

wordt bevorderd en in groepen projecten worden

uitgevoerd. Fikse: ‘We merken nu al dat de lagere

klassen makkelijker omgaan met zelfwerkzaamheid.

De introductie van een verplichte laptop heeft

hieraan bijgedragen. Vanaf schooljaar 2007-2008

hoefden studenten geen boeken meer aan te

schaffen. Lesstof wordt aangeboden via internet

en kan hier worden gedownload. De kwaliteit en

de hoeveelheid lesstof die beschikbaar is via het

internet gaat met sprongen vooruit. Verschillende

content is via een licentie beschikbaar geworden

voor studenten.’

SPEERPUNTEN VOOR HET JAAR

¤‚‚8 VAN UNIT HARDENBERG ZIJN:

De kwaliteit van een aantal opleidingen

verbeteren.

De kwaliteit van de begeleiding van studenten

door docenten verbeteren.

• Extra aandacht voor kleinere opleidingen

waar veel werkgelegenheid in is (bijvoorbeeld

varkenshouderij).

• Meer BBL-opleidingen realiseren in het

groen en de varkenshouderijsector door

betere samenwerking met het bedrijfsleven.

• Vergroten van het leerlingenaantal van 240

naar 270.

Samen maken we onderwijs 19


20 Samen maken we onderwijs

INITIËREN, SAMENWERKEN EN ONTWIKKELEN

Cursussen en Projecten (C&P) werkt binnen

De Groene Welle aan vier themavelden:

ondersteuning van het reguliere onderwijs

door middel van projecten; volwassenen-

onderwijs (cursussen en maatwerkoplei-

dingen); arrangeren van EVC-trajecten

(Erkenning Verworven Competenties)

en internationalisering. Binnen C&P werken

drie medewerkers met in totaal 2,6 FTE. De

formatie aan docenten is 2,4 FTE. Initiëren,

samenwerken en ontwikkelen zijn binnen

C&P belangrijke kernwaarden.

In 2007 heeft C&P verschillende projecten aangevraagd,

zoals ‘Maatschappelijke stages’ en ‘Mobiel

leslokaal’. De projecten worden ter ondersteuning

van het reguliere onderwijs aangevraagd, begeleid

en verantwoord. De inhoudelijke verantwoording

van projecten ligt bij de unitmanagers. Zij moeten

de projectresultaten in het curriculum van de

student implementeren. Met de aangevraagde

projecten wordt gewerkt aan een betere kenniscirculatie

en het op een hoger peil brengen van

ondernemerschap. Ook aan het ontwikkelen van

toetsen voor het vmbo en het maken van opdrachten

voor het Competentie Gericht Onderwijs wordt

gewerkt. Nieuwe aanvragen in het kader van de

RIGO-regeling zijn in 2007 niet gehonoreerd.

Wel is afgelopen jaar de samenwerking aangegaan

met verschillende AOC’s, HASsen, WUR en LEI om

(deel)projecten uit te voeren in het kader van

GKC (Groene Kennis Coöperatie).

De doelstelling om in 2007 minimaal het aantal

deelnemers van 2006 te behalen is gerealiseerd.

In 2007 volgden 1663 deelnemers één van de

opleidingen/cursussen/trainingen; in 2006 waren

dit 1510 deelnemers. De omzet in 2007 bedroeg

€ 560.000,- en dit was in 2006 € 592.000,-.

Het aantal soorten cursussen is niet veranderd.

De doelstelling om in 2007 nieuwe cursussen te

ontwikkelen is niet behaald. Wel is een aantal

cursussen, zoals motorkettingzaag, bosmaaier en

gewasbescherming, wat betreft inhoud en niveau

geactualiseerd.


‘Leren en werken’

De uitvoering van EVC-trajecten (Erkenning

Verworven Competenties) is een doorlopend proces.

In 2007 zijn er geen grote opdrachten binnengehaald.

Wel heeft C&P succesvol EVC-trajecten

opgestart en begeleid bij de gemeente Dalfsen, Van

Lenthe groenrecycling, Krinkels B.V., gemeente

Raalte en Meijer Groen. Voor 2008 is de doelstelling

om 100 EVC-trajecten en 100 duale trajecten

te realiseren voor De Groene Welle.

In 2007 is C&P toegetreden tot het project ‘Leren

en werken’. Samen met convenantpartners als

ROC’s, gemeenten, CWI en UWV wil C&P het

komende jaar 500 EVC-trajecten en 500 duale

projecten realiseren in Zwolle. Overleg over dit

project vindt plaats in het RPA (Regionaal Platform

Arbeidsmarkt). In de gemeente Hardenberg is

eveneens een project ‘Leren en werken’ gestart.

In dit project hebben we de intentie om 30 EVCtrajecten

en 30 duale trajecten te realiseren.

Wisselingen

De personele samenstelling van C&P is in 2007

veranderd. Halverwege het jaar is de senior

projectmedewerker vertrokken. Aan het einde van

het jaar is een nieuwe junior projectmedewerker

aangesteld. Met de personele wisseling is ook het

takenpakket binnen C&P veranderd. De coördinator

C&P is nu verantwoordelijk voor alle activiteiten.

De office coördinator houdt zich voornamelijk

bezig met de coördinatie van cursussen en de

junior projectmedewerker heeft als voornaamste

taak het projectmanagement binnen C&P.

Wanneer in 2008 het C&P-team op volle sterkte is

en de taken zijn uitgekristalliseerd, wordt ook de

acquisitie en het beheer van relaties verder opgepakt

en doorontwikkeld. Mede door de personele

wisselingen zijn de doelstellingen van 2007 op dit

gebied niet behaald.

Kennisuitwisseling

De Groene Welle wil het transferpunt zijn voor

iedereen die meer wil weten, leren of kunnen

binnen de groene sector. In het kader hiervan

heeft De Groene Welle in 2007 een succesvolle

scholingsdag voor bedrijfsleven en docenten

georganiseerd. Uiteraard vond ook (met succes)

de Noordelijke Groendag Zwolle weer plaats.

Naast deze activiteiten zijn er in 2007 geen nieuwe

ontwikkelingen geweest, die De Groene Welle

op de kaart zetten als groen kennistransferpunt.

Een tekort aan menskracht is hiervan de oorzaak.

OVERZICHT PROJECTEN EN

SAMENWERKING

In 2007 werkte C&P aan onderstaande

projecten:

• Leren en werken (Zwolle) i.s.m. Deltion

College, Landstede, CWI, UWV en gemeente.

• Proeven in de praktijk i.s.m. Aequor.

• Rock the boat i.s.m. Wellant college.

• Diversiteit bij agrarische zorgbedrijven

i.s.m. AOC Oost.

• Good food in the chains i.s.m. AOC Oost.

• Ontwikkeling persoonlijke competenties

toekomstige ondernemer i.s.m. AOC Oost.

• Growing green competence center i.s.m.

Wellant college.

• Maatschappelijke stages.

• Het groene competentie leertraject i.s.m.

AOC Oost.

• Het Groene Lyceum i.s.m. AOC Oost.

• Ontsluiten kennisboxen paardenhouderij

i.s.m. CAH Dronten e.a..

De educatieve buurderij i.s.m. AOC Oost.

Samen maken we onderwijs 21


22 Samen maken we onderwijs

ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

EEN PROFESSIONELE EN

KLANTGERICHTE ORGANISATIE

2007 Stond in het teken van de allround

inzetbaarheid van medewerkers binnen de

Ondersteunende Diensten (OD). Ook lag de

nadruk op het leveren van een bijdrage

aan de onderwijsontwikkelingen. Iedere

afdeling heeft hier op zijn eigen wijze

invulling aan gegeven.

Mechteld Gerding, manager Ondersteunende

Diensten, stuurt sinds september 2007 binnen De

Groene Welle de OD aan. Hieronder vallen de facilitaire

dienst, de administratie en Informatisering en

Automatisering. Elke afdeling heeft een coördinator,

die rechtstreeks aan de manager Ondersteunende

Diensten rapporteert. Hardenberg heeft op het

gebied van facilitaire dienst en Informatisering en

Automatisering andere afspraken gemaakt. De feitelijke

afstand en de samenwerking met partijen in

het LOC zijn hiervan de redenen.

Administratie

Gerding vertelt: ‘Op de administratie heeft

iedereen een eigen hoofdtaak. Iedere medewerker

neemt de administratie van één of meerdere

opleidingen voor zijn of haar rekening. Dit geeft

een groter gevoel van verbondenheid met de

organisatie. Daarnaast zijn er altijd taken die niet

opleidingsspecifiek zijn. Dit zijn taken die iedereen

moet kunnen oppakken. In 2007 is ruim aandacht

besteed aan de onderlinge uitwisselbaarheid van

taken. Dit zorgt ervoor dat werk niet blijft liggen,

we kunnen het immers van elkaar overnemen en

het vergroot de afwisseling in het werk.’

Facilitaire dienst

Onder de facilitaire dienst verstaan we de conciërges,

de repro- en magazijnmedewerkers. ‘Alle medewerkers

van deze afdelingen kunnen nu, in geval

van ziekte en afwezigheid, taken van een collega

overnemen. Dat was voorheen niet het geval’,

zegt Gerding. ‘Elkaar helpen bij drukte is een

vanzelfsprekendheid geworden. We zijn er met

elkaar en voor elkaar. In 2007 is extra aandacht

besteed aan de professionalisering van het

conciërgeteam. Iedereen draagt zijn steentje bij

aan de ontwikkeling van de leerlingen, het uitdragen

van de normen en waarden en de zorg voor veiligheid

binnen de school. Dit komt mede doordat

conciërges dagelijks contact hebben met de


leerlingen en studenten tijdens de pauzes en

omdat zij eerste aanspreekpunt zijn in de gangen

van het schoolgebouw.’

Informatisering en Automatisering

Bij Informatisering en Automatisering werd in

2007 extra onderwijsondersteuning geboden op

het gebied van ICT en digitale lesstof. Om digitale

lesstof te kunnen gebruiken, is er geïnvesteerd in

laptops die in de les kunnen worden gebruikt.

Een groep studenten van de opleiding Bloemdesign

heeft een laptop aangeschaft. Gerding: ‘De verwachting

is dat steeds meer studenten een eigen

laptop zullen aanschaffen, te meer er steeds meer

digitale lesstof beschikbaar komt. Wij kopen ook

laptops voor studenten. De laptop kost dan relatief

minder en is voor de studenten dus voordeliger in

aanschaf.’ Een mooie toepassing voor het onderwijs

is het wegzetten van lesstof op Livelink (extranet).

Iedere student met een internetverbinding op zijn

of haar computer kan bij alle documenten, die van

belang zijn voor de opleiding. De digitale lesstof

is beter toegankelijk, sinds Livelink in 2007 is vernieuwd.

De lesstof is voortaan zelfs digitaal in te

leveren en wordt door de docent beoordeeld.

Vervolgens is het commentaar en de beoordeling

ook weer via de Livelink-omgeving beschikbaar.

Alle werkstukken van belang voor de voortgang in

het onderwijs kunnen een plekje krijgen in

het individuele digitale portfolio.

ICT doorgelicht

‘Binnen De Groene Welle wordt met diverse software(systemen)

en applicaties gewerkt’, zegt

Gerding. ‘Iedereen heeft zo zijn eigen voorkeur

voor een softwareprogramma. In 2007 hebben

we door een extern bureau laten uitzoeken welke

softwareapplicaties aanwezig zijn en voor welk

doel deze ingezet worden. Het bureau heeft naar

aanleiding van de uitkomsten aanbevelingen gedaan.

In 2008 wordt uitvoering gegeven aan een aantal

van deze aanbevelingen’, aldus Gerding.

Plannen voor 2008

Gerding: 'In 2008 zijn allround inzetbaarheid,

flexibele inzetbaarheid en kwaliteit belangrijke

aandachtspunten binnen OD. Daarnaast is ook het

mede uitdragen van het karakter van de school en

de zorg voor veiligheid binnen de school belangrijk.

Dat kan alleen door kritisch te zijn op het eigen

functioneren en door taken en verantwoordelijkheden

helder te hebben. Aan de dagelijkse werkzaamheden

van de OD wordt richting gegeven

door het onderwijs, want dat is leidend.’

Samen maken we onderwijs 23


24 Samen maken we onderwijs

INTERNATIONALISERING STEEDS BELANGRIJKER

Internationalisering neemt een steeds

belangrijkere plaats in binnen De Groene

Welle. Conform de kadernotitie Internationa-

lisering zijn de activiteiten verdeeld in vijf

verschillende groepen. De komende jaren ligt

de verantwoordelijkheid voor het stimuleren

en uitvoeren van bijvoorbeeld studenten-

mobiliteit en docentenuitwisselingen meer

bij de units. Daarnaast is internationalisering

een integraal onderdeel van het individuele

curriculum van de student geworden.

Met financiële ondersteuning vanuit verschillende

Europese subsidies hebben 48 mbo-studenten uit

de verschillende opleidingen in 2007 een

Internationale BeroepsPraktijkVorming (IBPV)

gehad in één van de landen binnen de Europese

Unie. Ruim de helft volgde een IBPV van vier

weken; de anderen gingen zes, acht of twaalf

weken naar het buitenland. Twee studenten hebben

een niet-gesubsidieerde IBPV buiten Europa gehad.

Drie studentes van de opleiding Lifestyle design

hebben in januari 2007 onder begeleiding van een

docent deelgenomen aan het flower festival

Fioritec 2007 in San Remo (Italië). Aan deze internationale

tentoonstelling en wedstrijd deden ook

studenten van negen andere Europese scholen mee.

In de categorie standbouw behaalden de studenten

van De Groene Welle de tweede plaats, bij de

boekettenwedstrijd behaalden ze plaats vier.

Vanuit de opleiding Veehouderij zijn tien leerlingen

uit Hardenberg en Zwolle naar het Lakeland

College in Vermillion (Canada) geweest. Naast het

volgen en behalen van het ‘Green Certificate’ hebben

de studenten een cursus inseminatie gevolgd.

Daarna volgde een stage van meerdere weken.

Financieel ondersteund door Europese subsidies

hebben tien medewerkers van De Groene Welle in

2007 een uitwisseling c.q. scholing van vijf dagen

in één van de Europese landen gehad. Het doel

van de buitenlandse scholingsreis was vierledig:

onderwijskundige en didactische scholing, oriëntatie

op onderwijsvernieuwing, vakinhoudelijke

scholing en oriëntatie op eventuele projecten of

mogelijkheden voor studentenmobiliteit.

Buitenlands bezoek

Vanzelfsprekend is De Groene Welle in 2007 ook

door verschillende buitenlandse delegaties

bezocht. Zo ontvingen we achttien onderwijsdirecteuren

en twee beleidsmedewerkers van het

Ministerie van Onderwijs uit Egypte. Ook is het

Chambre Syndicale Des Fleuristes d´ille de France

gedurende drie weken met drie verschillende groepen

studenten op bezoek geweest. Verdeeld over de

verschillende vakgebieden hebben we in 2007

veertien buitenlandse studenten ontvangen en

begeleid. Negen buitenlandse docenten Groene

ruimte en Plantenteelt bezochten ons voor een

uitwisseling of studiereis.

FLORNET

FLORNET’s partnerschap is een, mede door De

Groene Welle opgezet, internationaal samenwerkingsverband

van circa 25 groene onderwijsinstellingen

uit heel Europa. Zij wisselt onderling expertise uit

op het gebied van onder andere bloemsierkunst

en bloemdesign. Naast dit partnerschap is ook het

transnationale netwerk FLORNET opgezet.

De negen onderwijsinstellingen in dit netwerk

hebben evenzoveel competentiecentra voor bloemschikken

en een aanverwant onderwerp opgezet.


Samen met de Staatliche Fachschule für Blumenkunst

in Duitsland geeft De Groene Welle leiding

aan beide internationale samenwerkingsverbanden.

Net als in voorgaande jaren organiseerde FLORNET

in 2007 diverse mbo+ en kort hbo-onderwijsmodules,

workshops, conferenties en seminars. Ook

organiseerde het studentenmobiliteit en docentenuitwisselingen

tussen de 25 partners.

De komende periode ontwikkelt FLORNET samen met

de Europese brancheorganisatie voor professionele

bloemisten een Europese mbo+ opleiding voor

gediplomeerde bloemisten: European Master of

Floral Design. Ook werken ze aan de ontwikkeling

van een internationale hbo-opleiding voor vegetatief

design.

Internationale module

In oktober 2007 hebben twaalf studenten en twee

docenten van de Staatliche Fachschule für

Blumenkunst Weihenstephan een bezoek gebracht

aan Zwolle. Samen met Zwolse eindexamenstudenten

Bloemdesign werkten ze ruim een week aan de

door beide scholen ontwikkelde module

‘Woonwerelden – Lifestyle – Winkelconcept’.

Met workshops, lezingen en excursies hebben ze

ervaring opgedaan in consumentengedrag en in

het benaderen van verschillende consumentengroepen.

Ook hebben ze gekeken hoe met plantaardig

materiaal diverse leefruimtes van verschillende doelgroepen

prettiger kunnen worden gemaakt. Het

project is door de betrokken studenten en docenten

als positief ervaren.

EUROPEA

De Groene Welle is lid van het bestuur van de

vereniging EUROPEA-Nederland. Dit netwerk van

63 groene onderwijsinstellingen in Nederland,

scholen in de periferie, koepels en bedrijven richt

zich op het bevorderen van nationale en internationale

contacten en uitwisselingen tussen

scholen voor groen onderwijs. Ze heeft aandacht

voor bijvoorbeeld het ontwikkelen van gezamenlijke

opleidingsprogramma’s, het ondersteunen

of opzetten van thematische netwerken en het

stimuleren van talenonderwijs. In 2007 is het

bestuur drie keer bij elkaar gekomen en er was

één ledenvergadering. EUROPEA-Nederland organiseerde

in 2007 voor de tweede keer het door hen

ontwikkelde WEB-GAME voor vmbo en mbo. Ruim

80 scholen uit heel Europa deden hieraan mee.

Daarnaast werkten ze het ALIE Project (Authentic

Learning in Land Based Education) verder uit.

EUROPEA-Nederland is onderdeel van het netwerk

EUROPEA-International. In 2007 zijn alle EU landen

officieel aangesloten. In totaal zijn ruim 700

agrarische onderwijsinstellingen lid van EUROPEA-

International. In het groene netwerk is sprake van

tweerichtingsverkeer: iedereen haalt en brengt.

Dat deze constructie succesvol is, blijkt wel uit het

feit dat EUROPEA-International al twaalf jaar kan

bestaan zonder structurele subsidies.

Consortium

Sinds 2007 zijn zeven AOC’s lid van een consortium,

dat in 2004 is opgericht in samenspraak met De

Groene Welle en het Wellant College. De samenwerkende

AOC’s wisselen ervaring en kennis met

elkaar uit ten aanzien van bijvoorbeeld de

programma’s van Leonardo da Vinci, studentenmobiliteit

en projectmanagement. Dit leidde in

2007 tot het aanvragen van twee mobiliteitsprojecten

voor studenten en één uitwisselingsproject

voor docenten. Samenwerking vindt ook

plaats in de ontwikkeling van andere projecten

van onder meer het Ministerie van Economische

Zaken, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en

het Ministerie van LNV.

Samen maken we onderwijs 25


PLANNEN VOOR ¤‚‚8:

De positie van internationalisering in het

curriculum en binnen de organisatie wordt

nog meer verstevigd. Ook binnen het vmbo.

De units werken aan een netwerk van preferente

partnerscholen, waarbij in elk netwerk één

school per opleidingstype in het mbo zit.

De unit Groen en Dier breiden hun samenwerking

uit met de ecologische stichting Ecolonië.

De Groene Welle werkt samen met diverse

partners aan de organisatie van de bloemdesignwedstrijden

op EuroSkils 2008 in Rotterdam. Hier

worden ook demonstraties en workshops georganiseerd

en een internationale conferentie over

het onderwijs in bloemdesign.

De Groene Welle werkt met de Staatliche

Fachschule für Blumenkunst Weihenstephan aan

minimaal één modulair project, overeenkomstig

het project ‘Woonwerelden - Lifestyle -

Winkelconcept’.

• In 2008 worden de FLORNET-modules opnieuw

aangeboden.

• Studentenmobiliteit en docentenuitwisseling

worden bij opleidingen die minder gebruik

maken van deze uitwisselingsmogelijkheden

extra gepromoot.

• Opgedane kennis en ervaringen worden inzichtelijk

gemaakt, zodat duidelijk wordt wat de

meerwaarde is van een buitenlands bezoek.

26 Samen maken we onderwijs

Platform Internationalisering AOC Raad

Tweemaandelijks vindt er een bijeenkomst plaats

van de managers internationale zaken van de tien

AOC’s. Tijdens deze bijeenkomsten worden actuele

zaken op het gebied van internationalisering

besproken. Samen met het Wellant College is De

Groene Welle met regelmaat aanwezig bij de MBO

Raad om daar met collega’s van ROC’s het onderwerp

internationalisering te bespreken.

Groene Kennis Coöperatie

Binnen de Groene Kennis Coöperatie bestaan

meerdere programmateams. In deze teams zitten

vertegenwoordigers van de AOC’s, de Hogere

Agrarische Scholen en de Universiteit Wageningen.

De Groene Welle is lid van het in 2007 opgerichte

programmateam internationalisering. Eén van de

taken van het team is om binnen het groene

onderwijs internationalisering een duidelijk kader

te geven. Een bijkomende taak is de ingediende

RIGO-projecten te beoordelen en van advies te

voorzien.

Hongarije

In 2007 werkte een aantal studenten bij onze

Hongaarse partnerschool Lippai Janós aan de

verdere ontwikkeling van het project Boomteelt

en aan een project Kaasmakerij. In het project

Boomteelt beheren studenten in samenwerking met

studenten van de Hongaarse school onder meer

een schooltuin. De materialen die de studenten

nodig hadden voor het opzetten en onderhouden

van de boomkwekerij zijn geschonken door bedrijven

uit Zwolle en de regio. Nieuw was het maken

van kaas en het vermarkten daarvan. In 2007 is

ook onderzoek gedaan naar een mogelijke samenwerking

op het gebied van natuurontwikkeling

en agro-toerisme in Hongarije.


DE LEERLINGENCIJFERS VAN ¤‚‚‡

aantal

120

100

80

60

40

20

0

Geslaagden op het vmbo

deelnemers

15

10

5

0

118 116

teruggetrokken

2 4 0

examen afgelegd

gezakt

verplicht herexamen

Interne doorstroom vmbo-mbo

procent

20

12

groen

16

dier

9

bloem

vee

5

1

plant

4

paard

sector

procent

60

52

50

40

30

20

10

0

Uitstroom leerlingen vmbo naar vervolgonderwijs

De Groene Welle

aantal

600

500

400

300

200

100

0

34

Deltion

19

Landstede

overige

11 7

onbekend

Aantal uitgereikte diploma’s in het mbo

512

2005

374 358

2006

2007

school

jaar

aantal

2000

1500

1000

500

0

Leerlingenaantallen in het vmbo en mbo

1650 1710 1697

2005

2006

2007

jaar

Samen maken we onderwijs 27


28 Samen maken we onderwijs

STRUCTUUR RONDOM ZORG INZICHTELIJK

De Groene Welle vindt zorg voor haar

leerlingen en studenten belangrijk. Hierbij

speelt de coach een belangrijke rol; hij is

de spil in de leerlingbegeleiding. Om alle

coaches duidelijk te maken hoe de zorg-

structuur van De Groene Welle in elkaar

steekt, is in 2007 een flyer uitgereikt. Hierin

staat onder meer het organogram rondom

leerlingbegeleiding en er wordt uitgelegd

hoe de lijnen lopen binnen De Groene Welle

en tussen de ketenpartners. Alle coaches in

het vmbo en het mbo hebben in 2007 scho-

lingsmiddagen gevolgd, waarin coachings-

vaardigheden en intervisie zijn besproken.

De informatie rondom de zorgstructuur is ook

belangrijk voor conciërges; zij hebben namelijk

een belangrijke signaleringsfunctie betreffende

het functioneren van leerlingen en hun gedrag. De

zorgcoördinatoren hebben daarom in 2007 informatief

overleg gehad met de conciërges. Ze zijn hierin

onder meer geïnformeerd over de kenmerken van

bijvoorbeeld PDD-NOS en de specifieke aanpak die

daar bij hoort.

Samenwerking

In 2007 is het Zorg- en Adviesteam (ZAT) in het mbo

uitgebreid met MEE. De inbreng van verschillende

disciplines bij de bespreking van een leerling is

zeer waardevol. De richting en de mogelijkheden

van de aanpak van de problematiek worden hierdoor

duidelijker. Het is ook zeer waardevol dat

De Groene Welle bij alle ketenpartners een ingang

heeft om problemen voor te leggen en informatie

en adviezen te vragen. In het vmbo heeft de

orthopedagoog een aantal ZAT-bijeenkomsten

bijgewoond. Dit wordt door het multidisciplinair

samengestelde team als een waardevolle toevoeging

ervaren.

De Groene Welle participeert in een Zwols overleg

met alle mbo-scholen en de ketenpartners die

deelnemen aan de ZAT’s. Zo is het mogelijk om,

in een collegiale sfeer, zo optimaal mogelijk van

de expertise van alle deelnemers gebruik te

maken. Daarnaast neemt De Groene Welle (mbo)

ook deel aan de kenniskring, waarin scholen uit

Overijssel en Flevoland zitting hebben. Voor de

komende jaren is het belangrijk dat de ZAT’s aan

de gestelde kwaliteitseisen voldoen en dat de

financiering structureel wordt georganiseerd.

Leerlingvolgsysteem

Sinds 2007 wordt de informatie over de vmboleerlingen

vastgelegd in het nieuwe leerlingvolgsysteem:

Magister. Hoewel het systeem kinderziekten

bevat, zijn de eerste reacties positief. De individuele

handelingsplannen, die nu nog op intranet staan,

worden in 2008 ook in Magister opgenomen.

Om handelingsplannen te kunnen maken die

voldoen aan de wettelijke eisen, hebben in 2007

alle mentoren deelgenomen aan een studiemiddag.

Het mbo hoopt in 2008 ook te starten met Magister.

Zij kunnen op deze manier onder meer hun absentieregistratie

verbeteren.

Goed digitaal vastgelegde gegevens bieden

ondersteuning bij de warme overdracht. Deze

overdracht blijft ook in 2008 een punt van aandacht.

Belangrijk is dat de overdracht aan het begin van

het schooljaar plaatsvindt; de organisatie moet

hierop worden aangepast. Zo moet eerder dan nu

bekend zijn wie de coaches zijn en zij moeten eerder

worden geïnstrueerd. Een goede intake is voor het


inventariseren van de problematiek en het

vroegtijdig opzetten van de juiste begeleiding

erg belangrijk en moet plaatsvinden in een breed

kader binnen het CGO. Ook moeten de leerlingen

met Leerling Gebonden Financiering zo snel

mogelijk in beeld zijn.

De laatste jaren is een aantal opvallende signalen

in de problematiek van leerlingen waargenomen.

Zo is er een toename van ongeconcentreerde en

drukke leerlingen en problematische thuissituaties

(o.a. door echtscheiding). Er zijn meer leerlingen

met ASS (o.a. PDD-NOS) en andere jeugdpsychiatrische

stoornissen en het aantal leerlingen met

een Leerling Gebonden Financiering (rugzakleerlingen)

wordt groter.

Leerlingbegeleiders

Binnen het vmbo en mbo werken vier leerlingbegeleiders,

die elk vier uur per week beschikbaar

zijn voor de begeleiding. Het aantal gesprekken

van leerlingen met de leerlingbegeleiders is in 2007

gedaald. Coaches consulteren de leerlingbegeleiders

en de schoolmaatschappelijkwerker en begeleiden

de leerlingen meer zelf.

In 2007 zijn in het mbo de coaches van opleidingen

op niveau 2 geïnstrueerd door de Remedial Teacher

(RT-er) hoe om te gaan met studenten die taal- en

rekenproblemen hebben. Dyslectische studenten

worden nu begeleid door hun eigen coach. De RTer

zag in 2007 dus ook minder mbo-studenten.

In het mbo kregen 48 studenten begeleiding van

externe instellingen. Binnen het vmbo waren dat

er 54. Het is belangrijk goed contact te onderhouden

met de externe begeleiders. Zo kunnen we werken

aan dezelfde doelen en ontwikkelen we een eenduidige

visie op onze zorgleerlingen.

Speerpunten

Binnen de leerlingbegeleiding van De Groene

Welle zijn voor 2008 de volgende speerpunten:

• Opzetten van een structureel scholingsprogramma

voor de coaches, waarin aandacht is voor de

inhoud en vaardigheden rondom het begeleiden

van zorgleerlingen. Het scholingsprogramma maakt

onderdeel uit van een integraal scholingsplan.

• Opzetten van een goede dossiervorming rondom

zorgleerlingen.

• Realiseren van verfijnde absentieregistratie in

Magister.

DE CIJFERS VAN ¤‚‚‡

Aantal leerlingen met problematiek

Aantal leerlingen dat begeleiding

en consultatie krijgt van schoolmaatschappelijkwerkers

Aantal leerlingen dat begeleiding

krijgt van leerlingbegeleiders

Aantal gesprekken dat de leerlingbegeleiders

in totaal hebben

gevoerd

Aantal leerlingen dat begeleiding

krijgt van de RT-er

Aantal leerlingen met LGF

Aantal doorwijzigingen naar en/of

begeleiding van externe

instellingen (o.a. Karakter, RIAGG,

RMC, ATC, AB, CAD en MEE)

vmbo mbo

154 130

34 52

31 57

84 179

40 20

13 12

13 12

Samen maken we onderwijs 29


30 Samen maken we onderwijs

FINANCIEEL OVERZICHT

De Groene Welle streeft jaarlijks naar een

sluitende exploitatie. Met de gegevens die

wij op deze pagina’s presenteren, laten wij

de financiële trends van de afgelopen jaren

zien. Kort samengevat kunnen we hierover

zeggen dat het resultaat van De Groene

Welle positief is. De cijfers van 2007 zijn

niet in dit overzicht opgenomen. De cijfers

van 2007 worden in juni 2008 door de

Raad van Toezicht officieel vastgesteld.

Exploitatierekening

De afgelopen jaren laten een positief resultaat zien

op de balans van De Groene Welle. Het saldo van

de totale exploitatie was de laatste jaren steeds

positief. Het jaar 2006 sloot De Groene Welle met

een negatief exploitatieresultaat af. Dit kwam

onder andere door wijzigingen in de organisatiestructuur.

Totaal baten

(x 1000)

Totaal lasten

(x 1000)

2004 € 11.948 € 11.560

2005 € 12.639 € 11.997

2006 € 12.374 € 12.624


Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft aan in welke verhouding de

bezittingen op de activazijde van de balans zijn

gefinancierd met eigen vermogen en/of vreemd

vermogen. Een slechte solvabiliteit bemoeilijkt het

aantrekken van vreemd vermogen. In de laatste

vijf jaar is de solvabiliteit van De Groene Welle

licht gestegen van 71% naar 74%. Oorzaak: het

eigen vermogen is de laatste jaren harder gestegen

dan het balanstotaal. De solvabiliteit van De Groene

Welle is zeer goed te noemen. De verwachting is

dat de komende jaren de solvabiliteit gelijk zal

blijven.

procent

100

80

60

40

20

0

Solvabiliteit

75

2004

82

2005

74

2006

jaar

Liquiditeit

De liquiditeit geeft de verhouding aan van de

vlottende activa (vorderingen en liquide middelen)

ten opzichte van de kort lopende schulden. Met

andere woorden, de liquiditeit geeft aan in welke

mate De Groene Welle kan voldoen aan haar verplichtingen

op korte termijn. Bij een ratio van 1

of hoger is de liquiditeit van De Groene Welle voldoende.

Algemeen geldt een waarde tussen de 1,5

en 2 als goed. In de afgelopen vijf jaar is de liquiditeit

van De Groene Welle gedaald van 1,02 naar

0,99. Reden hiervan is onder andere het versneld

aflossen van leningen. De liquiditeit komt in 2007

wel onder druk te staan als gevolg van de investeringsverplichtingen

rondom het LOC in Hardenberg.

ratio

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

Liquiditeit

0,63

2004

0,83

2005

0,99

2006

jaar

Rentabiliteit

Onder rentabiliteit wordt de mate van winstgevendheid

verstaan. De rentabiliteit van De Groene

Welle is vanaf 2003 gestegen van 1,7% naar 5,0%.

Het jaar 2006 is een uitschieter. Als gevolg van het

negatieve exploitatieresultaat is in 2006 de rentabiliteit

-2,1%. De komende periode richt De Groene

Welle zich er op de rentabiliteit te laten stijgen.

De verwachting is dat deze in 2007 weer positief is.

procent

6

5

4

3

2

1

0

Rentabiliteit

3,2

2004

5,0

2005

2006

- 2,1

jaar

Samen maken we onderwijs 31


32 Samen maken we onderwijs

GOED PERSONEELSBELEID VERANTWOORDELIJKHEID

VAN WERKGEVER EN WERKNEMER

In 2005 is vanuit onder andere de

Onderwijsbond CNV, PCSO, Schoolmanagers

VO en AOB een notitie geschreven over de

indicatoren voor het integraal personeelsbeleid.

In deze notitie wordt aangegeven dat een

integraal personeelsbeleid een proces is dat

alleen tot stand kan komen met inbreng

vanuit zowel de werkgever als werknemer.

Een stelling die het management van De

Groene Welle van harte omarmt. Alleen in

een samenwerking tussen werknemer en

werkgever is het vormgeven van een goed

personeelsbeleid mogelijk.

Binnen De Groene Welle is het operationele personeelsbeleid

neergelegd bij de (unit)managers. Zij

zijn verantwoordelijk voor het functioneren van

hun unit en hebben direct zicht op de medewerkers

in hun unit. Met deze korte lijn kan op een effectieve

en efficiënte manier de verbinding tussen de

organisatie- en unitdoelstellingen en de inzet van

medewerkers om die doelstellingen te realiseren

worden vormgegeven.

De afdeling Personeel en Organisatie is ondersteunend

voor het management en medewerkers.

Daarnaast heeft de afdeling de randvoorwaarden

ontwikkeld, die medewerkers en management

faciliteren om het maximale uit zichzelf en uit de

samenwerking te halen. Alle activiteiten dragen

bij aan de verwezenlijking van onze missie: het

geven van goed onderwijs aan onze studenten.

Werkplan P&O

Als afgeleide van de strategische beleidsagenda

‘Op weg naar 2009’ heeft de afdeling Personeel en

Organisatie ook in 2007 weer een jaarplan opgesteld.

Nadat dit plan in het directie-, managementteamen

PMR-overleg besproken en goedgekeurd was,

heeft de afdeling haar activiteiten conform dit

plan vormgegeven. Belangrijke onderwerpen in

dit plan waren arbo, Wet BIO en het structureren

van de functioneringsgesprekken.

Alhoewel een groot deel van de activiteiten succesvol

is afgerond, moeten wij helaas ook constateren

dat een aantal doelstellingen niet gerealiseerd is.

Oorzaken hiervan zijn deelname van P&O aan het


project ‘Krachttoer’, deelname aan manege de

Haerst en de nieuwbouw van het LOC in

Hardenberg. Daarnaast legden zaken als wisselingen

in het management en een groter wordende vraag

vanuit medewerkers en management naar de

expertise van P&O een grotere druk op de afdeling.

Arbobeleid

De wet- en regelgeving rondom arbeidsomstandigheden

is sterk in beweging. Naar aanleiding daarvan

heeft De Groene Welle in 2007 een nieuw beleid

ontwikkeld. De eindverantwoordelijkheid voor de

arbo-zaken liggen binnen De Groene Welle bij de

manager Facilitaire Zaken. De manager Personeel

& Organisatie vervult de rol van arbo-coördinator,

terwijl de leden van de arbo-commissie de rol van

preventiemedewerker zullen gaan vervullen. In

2008 zal dit verder worden vormgegeven.

In 2007 werd de nieuwbouw voor onze locatie in

Hardenberg opgeleverd. Voordat het pand officieel

in gebruik werd genomen, is er al een zogenaamde

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) gehouden.

Het voordeel hiervan was dat bepaalde zaken nog

in de bouw konden worden meegenomen.

Inmiddels heeft er ook een RIE voor de locatie

Zwolle plaatsgevonden en wordt er in 2008 een

plan van aanpak opgesteld.

Het ziekteverzuim laat een gunstige ontwikkeling

zien. Het verzuim in 2007 was 4,65% (in 2006 was

dit 5,27%). Het accent lag in 2007 vooral op kort

frequent verzuim. In samenspraak met medewerkers

en unitmanagers, en met ondersteuning van de

bedrijfsarts en P&O, was het vaak mogelijk preventief

de nodige maatregelen te nemen. De

bedrijfsarts heeft in 2007, naast het maandelijkse

overleg met de manager P&O, ook overleg gehad

met de PMR, het managementteam en de directie.

7

6

5

4

3

2

1

0

Ziekteverzuim De Groene Welle

procent

8

5,46

6,12

6,86

5,77

6,20

jan

feb

mrt

apr

mei

4,62

2,22

1,93

2,26

3,10

5,18

6,67

jun

jul

aug

Sep

okt

nov

dec

maand

Functioneringsgesprekken

In de doelstellingen van de strategische beleidsagenda

2006-2009 is gesteld dat er jaarlijks

functioneringsgesprekken met medewerkers plaatsvinden.

Ook in 2007 hebben veel medewerkers een

functioneringsgesprek gehad. Binnen het

managementteam is afgesproken dat iedere

medewerker minimaal eenmaal per twee jaar een

functioneringsgesprek met zijn of haar leidinggevende

heeft. Een onderdeel van deze gesprekken

is het Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP).

Wet BIO

De Wet op de Beroepen In het Onderwijs (Wet BIO)

gaat over de kwaliteit van het onderwijspersoneel.

De wet bevordert dat het personeel tijdens de

loopbaan aan een minimum kwaliteit blijft voldoen.

Werkgevers moeten hun personeel in staat stellen

die kwaliteit te leveren. De Wet BIO past in een tendens,

waarin scholen zich steeds meer ontwikkelen

tot autonome, professionele arbeidsorganisaties.

Binnen De Groene Welle zijn wij het afgelopen

jaar ook begonnen vorm en inhoud te geven aan

deze wet. Er wordt van iedere medewerker een

bekwaamheidsdossier aangelegd (een activiteit

die eind 2008 afgerond moet zijn).

Samen maken we onderwijs 33


34 Samen maken we onderwijs

Daarnaast wordt er gewerkt aan een Persoonlijk

Ontwikkel Plan voor elke medewerker. In de

functioneringsgesprekken beoordelen de leidinggevende

en de medewerker aan de hand van de

bekwaamheidseisen van de Stichting Beroepskwaliteit

Leraren en ander onderwijspersoneel

(SBL) de ontwikkelpunten voor de medewerker.

Naast de individuele ontwikkeling heeft, in het

kader van het Competentie Gericht Onderwijs

(mbo) en Scenario 3 (vmbo), een grote groep

docenten de training ‘Coach de coach’ gevolgd.

Doelstelling van deze training was docenten te

trainen in hun nieuwe rol als coach. Aansluitend

op deze training is in zogenaamde intervisiegroepen

doorgewerkt aan het verder ontwikkelen

van de coachingsvaardigheden. Ook in 2008 zal

dit onderwerp veel aandacht genieten.

Functiebeschrijvingen

Door de vele zaken die er het afgelopen jaar hebben

gespeeld, is het project ‘onderhoud FUWASYS’

uitgesteld. Inmiddels is dit project, waarin de

functiebeschrijvingen worden aangepast aan de

actualiteit, weer opgepakt. Het ligt in de planning

dit project in 2008 af te ronden.

Invalpool

De Groene Welle wil medewerkers aan zich binden.

Het personeelsbeleid is hier op afgestemd. Dit

komt onder andere tot uiting in het in dienst

nemen van medewerkers met een dienstverband

voor bepaalde tijd. Tot voorheen waren zij via

inhuur bij De Groene Welle werkzaam.

In 2007 is er binnen het vmbo een zogenaamde

invalpool opgezet. Binnen deze invalpool zit een

aantal medewerkers, dat bij dreigend lesuitval

door bijvoorbeeld ziekte, direct kan inspringen.

Deze medewerkers zijn bij De Groene Welle in

dienst. Door deze medewerkers nu al aan de

school te binden, zijn zij van de regels en werkwijzen

van de school op de hoogte en kennen zij

de collega’s en leerlingen. Met de invalpool is

vervanging sneller en effectiever georganiseerd.

Wanneer er geen lessen uitvallen, houden deze

medewerkers zich bezig met het ontwikkelen van

lesstof en het organiseren en uitvoeren van projecten.

Het komende jaar

Het onderwijs ontwikkelt zich momenteel erg snel.

Competentie Gericht Onderwijs en Scenario 3;

allemaal zaken die veel van onze medewerkers

vragen. Ook het komende jaar liggen er veel zaken

die opgepakt worden of die inmiddels al zijn

gestart.

Belangrijke projecten voor 2008 zijn het onderhoud

van het functiewaarderingsgebouw (FUWASYS),

de training voor assessoren, de Persoonlijk

Ontwikkel Plannen voor medewerkers, het opstellen

en uitvoeren van de plannen van aanpak voor de

uitgevoerde Risico Inventarisatie & Evaluatie, de

verdere implementatie van de Wet BIO, het uitvoeren

van de nieuwe CAO met daarin het nieuwe taakbeleid

en het uitvoeren van een medewerkerstevredenheidsonderzoek.

Alle projecten moeten uiteindelijk bijdragen aan

de realisering van de doelstelling, geformuleerd in

de kadernotitie: in 2009 moet het personeelsbeleid

van De Groene Welle meer proactief zijn. Dit kan

alleen door een goede samenwerking tussen werkgever

en werknemer. Integraal personeelsbeleid is

namelijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid.


Betrekkingsomvang (totaal)

procent

77

80

70

60

50

40

30

20

10

0

0,00 t/m 0,25

15

12

9

6

3

0

VASTE FORMATIE

Peildatum 1 januari 2007

6

14

7

1

0,26 t/m 0,50

21

0,51 t/m 0,75

TIJDELIJKE FORMATIE

6

0,76 t/m 1,00

Betrekkingsomvang (totaal)

procent

18

1

0,00 t/m 0,25

8

0

1

0

0,26 t/m 0,50

6

0,51 t/m 0,75

10

0,76 t/m 1,00

32

3

ˇ

ˇ

OP totaal

OBP totaal

0

1,00

0

1,00

0

OP totaal

OBP totaal

0

fte

fte

Leeftijd (totaal)

procent

40

35

30

25

20

15

9

10

5

7 2

2

0

ˇ

20

20 t/m 29

Leeftijd (totaal)

procent

20

15

10

5

0

ˇˇ

20

7

6

20 t/m 29

14

12

30 t/m 39

3

4

1

14

18

40 t/m 49

5

7

5

33

50 t/m 59

3

1

1 1 1 1 1 1

30 t/m 39

OP = Onderwijsgevend Personeel

OBP = Ondersteunend en Beheerspersoneel

4

40 t/m 49

50 t/m 59

5

12

OP man

OP vrouw

OBP man

OBP vrouw

1

5

59

ˇ

ˇ

4

4

OP man

OP vrouw

OBP man

OBP vrouw

59

ˇ

jaar

jaar

Samen maken we onderwijs 35


36 Samen maken we onderwijs

KWALITEIT ALTIJD BELANGRIJK

Kwaliteit is binnen het onderwijs en onze

organisatie altijd een belangrijk thema.

De Groene Welle speelt hier op diverse

manieren op in. Zo werken we bijvoorbeeld

met kwaliteitskaarten en klachtenregelingen

en worden (bijna) jaarlijks tevredenheids-

onderzoeken uitgevoerd. De kwaliteit van

de examens van De Groene Welle werd

onderzocht door het Kwaliteitscentrum

Examinering.

In het kader van kwaliteitszorg werkt De Groene

Welle met kwaliteitskaarten. Op deze kaarten

wordt bijgehouden hoe de kwaliteit zich ontwikkelt.

Op de kaarten wordt gesproken over acht afgebakende

werkgebieden: Onderwijs, Veiligheid en

zorg, Bedrijfsleven, Personeelszorg, Leiderschap,

Communicatie, Externe verantwoording en

Financiën. Op elk werkgebied moeten werkzaamheden

worden uitgevoerd om de kwaliteit te waarborgen.

In 2007 is een start gemaakt met de verslaglegging

van de kwaliteit binnen de verschillende werkge-

bieden. Onderwerpen zoals het rooster, personele

zaken en de onderwijsontwikkeling kwamen aan

de orde. Doel is om in 2009 te werken met een

volledig geïntegreerd kwaliteitszorgsysteem.

Bevindingen Onderwijsinspectie

In februari 2007 bezocht de Onderwijsinspectie

twee dagen De Groene Welle. De inspectie werd

ontvangen door Henk Robben, directievoorzitter.

Vervolgens heeft de inspectie gepraat met managers

van de unit Dier en de units vmbo-onderbouw en

vmbo-bovenbouw. Ook namen zij een kijkje in de

school om het echte onderwijs te proeven. Zo

hoorden zij ervaringen van docenten, leerlingen

en studenten.

Unit Dier

De Onderwijsinspectie kwam tot de conclusie dat

het onderwijs binnen de unit Dier voldoende

kwaliteit heeft. Natuurlijk zijn er aandachtspunten.

Bijvoorbeeld: informatievoorziening richting

studenten en het absentieregistratiesysteem.

De inspectie is positief over het initiatief om stagebieders

op te leiden tot assessoren voor de Proeven

van Bekwaamheid.


Unit vmbo

De inspectie is kritischer over de kwaliteit van het

onderwijs binnen het vmbo. Zo vond de inspectie

dat de vmbo-onderbouw niet voldeed aan de

1040-uren norm. In augustus 2007 voldeed De

Groene Welle echter wel aan deze eis. Ook gaf de

inspectie aan dat een duidelijk handelingsplan

voor leerlingen met een LWOO-indicatie ontbreekt.

Daarnaast maakte de inspectie nog opmerkingen

over de beheersmatige en procesmatige kant van

het vmbo-onderwijs. Denk hierbij aan het controleren

van gemaakte afspraken en de mate van

informatievoorziening. De inspectie ziet er op toe

dat De Groene Welle het komende jaar aan de

gestelde eisen voldoet. Naar aanleiding van het

inspectierapport is door de vmbo-managers een

actieplan opgesteld.

KCE

Het KwaliteitsCentrum Examinering legt jaarlijks

haar bevinden rondom de examinering vast in een

rapportage. In het rapport staat weergegeven hoe

de processen en producten van De Groene Welle

worden beoordeeld. Het KCE beoordeelt aan de

hand van acht standaarden waaraan een onderwijsinstelling

moet voldoen.

KCE geeft De Groene Welle onder andere een

onvoldoende voor de deskundigheid van betrokkenen

bij de examinering, de mate van betrokkenheid van

het beroepenveld bij de examinering en de borging

van de examenprocessen. De ‘onvoldoende’waarderingen

hebben vaak te maken met vastlegging

van processen en documenten. Het KCE is

positief over de transparantheid van de examineringsprocessen

KCE verstrekte in 2007 voor een aantal opleidingen

een afkeurende verklaring. Dat wil zeggen dat de

examinering bij de beroepsopleiding niet in overeenstemming

is met de standaarden zoals deze

door KCE zijn opgesteld.

Het examenbureau heeft voor deze opleidingen

inmiddels actiepunten geformuleerd. Ook rondom

de standaarden zijn maatregelen getroffen.

Zo is er een nieuwe commissie ingesteld, die

het afnemen van de tevredenheidsonderzoeken

stroomlijnt. Ook is er per opleiding een OER

(OnderwijsExamenReglement) gemaakt en is door

vaktechnische scholing de deskundigheid van

examinatoren verhoogd. De maatregelen moeten

leiden tot een positievere beoordeling in 2008.

Het toezicht op de kwaliteit van de examinering

is vanaf 2008 ondergebracht bij de inspectie.

Samen maken we onderwijs 37


38 Samen maken we onderwijs

Klachtenregelingen

Hoewel medewerkers van De Groene Welle werken

met bezieling, toewijding en zorg voor de student,

kan het voorkomen dat leerlingen, ouders of

medewerkers een klacht hebben. Deze klachten

worden in eerste instantie in onderling overleg

opgelost. Lukt dit niet, dan bestaat er een aantal

mogelijkheden om de klacht voor een onafhankelijke

commissie voor te leggen. Binnen De Groene

Welle werken we met vier klachtenregelingen:

algemene klachten, klachten die verband houden

met de onderwijsresultaten (mbo, vmbo klas 1 t/m

3 en vmbo klas 4), arbeidsconflicten en klokkenluidersregeling.

Elke klachtenregeling heeft specifieke

contactpersonen.

In 2007 is de interne klachtencommissie opnieuw

vormgegeven en is er, mede door veranderende

wettelijke kaders, een nieuw reglement voor deze

commissie opgesteld. De commissie heeft in 2007

één klacht binnengekregen. In de afhandeling van

deze klacht is de aangeklaagde in het ongelijk

gesteld.

Rondetafelgesprekken

De Groene Welle wil jaarlijks tevredenheidsonderzoeken

afnemen onder leerlingen, studenten,

medewerkers en BPV-bedrijven. In 2007 is onder

meer wegens tijdgebrek niet aan deze doelstelling

voldaan. Wel heeft De Groene Welle in 2007 rondetafelgesprekken

georganiseerd voor medewerkers.

Doel van deze gesprekken is de communicatie tussen

werkvloer’ en management te versterken.

Gevoelens, belevingen en ideeën die niet in regulier

overleg naar voren komen, kunnen in deze

gesprekken aan bod komen. 70% Van de medewerkers

heeft meegedaan aan de gesprekken, die

in een goede sfeer verliepen. De resultaten uit de

rondetafelgesprekken zijn bekend gemaakt via

een extra interne nieuwsbrief. De input is vertaald

naar actiepunten, die in de afzonderlijke unitplannen

worden opgenomen.

De rondetafelgesprekken voldeden zeker aan de

doelstelling. Ze worden daarom met een vaste

frequentie georganiseerd. De gesprekken zijn op

die manier een instrument binnen de kwaliteitszorg

van De Groene Welle.


MEDEZEGGENSCHAP

Binnen De Groene Welle bestaan meerdere

vormen van medezeggenschap. Op ver-

schillende niveaus en manieren houden we

elkaar op de hoogte. Met de inbreng vanuit

diverse kanalen werken we samen aan het

optimaliseren van ons onderwijs.

PMR

De Personele geleding van de Medezeggenschapsraad

(PMR) kwam in 2007 tien keer bij elkaar. Dit is

inclusief twee vergaderingen met de MR (PMR,

ouderraad vmbo en de leerlingenraad van Zwolle

en Hardenberg). Ook hebben er vergaderingen

plaatsgevonden in het IGO, met de vakbonden en

met de Raad van Toezicht.

Onderwerpen op de agenda waren de begroting,

de personeelsformatie, Krachttoer, Scenario 3,

de nieuwe cao, sollicitaties met betrekking tot

nieuwe unitmanagers, de Wet BIO en diverse

arbo-gerelateerde zaken. Daarnaast hield de

PMR organisatiebreed de vinger aan de pols over

diverse ontwikkelingen en overlegde het met de

directie.

2008 Staat in het teken van de invoering van de

nieuwe cao en het herzien van het functiebouwwerk.

Er is een stappenplan ontwikkeld voor de

invoering van roosters en taakbelasting van

medewerkers. Hierover vindt komend jaar overleg

plaats met de directie. Tevens staan de rol van

de leerlingen- en ouderraad en de competentieprofielen

van medewerkers op de agenda. Net als

in 2007 geldt dat de PMR alle ontwikkelingen

binnen De Groene Welle blijft volgen.

Leerlingenraad

Binnen De Groene Welle zijn twee leerlingenraden

actief; één in Zwolle en één in Hardenberg.

De leerlingenraad behartigt primair de belangen

van alle mbo-studenten. De raad overlegt een

paar keer per jaar met de directievoorzitter en is

ook vertegenwoordigd in de PMR. De leerlingenraad

mbo Zwolle bestaat uit tien studenten van

verschillende mbo-opleidingen. De leerlingenraad

Hardenberg bestaat uit twee personen en werd in

2007 uitgebreid met vier personen. Deze personen

hebben in verband met drukte en gebrek aan

motivatie de leerlingenraad inmiddels weer

verlaten. De studenten in Zwolle organiseerden

activiteiten, zoals een rozenactie tijdens Valentijn

en het eindexamenfeest. De leerlingenraad in

Hardenberg organiseerde de kerstviering en hielp

mee met de openingsweek van het LOC. Echte

samenwerking tussen de leerlingenraad van

Zwolle en Hardenberg is in 2007 nog niet van de

grond gekomen. In 2008 staan wel gezamenlijke

overlegmomenten op de planning.

Klankbordgroep/ouderraad

Ouders/verzorgers van vmbo-leerlingen zijn

vertegenwoordigd in de ouderraad en in klankbordgroepen.

De klankbordgroep is een adviesorgaan, maar

heeft geen officiële status. Dit in tegenstelling tot

de ouderraad, zij heeft stemrecht in de MR.

In het overleg met de klankbordgroep wordt de

dagelijkse gang van zaken besproken. De klankbordgroep

is in 2007 vier keer bij elkaar gekomen.

Een vertegenwoordiging van de klankbordgroep

heeft in 2007 zitting genomen in de ouderraad.

De ouderraad vergaderde afgelopen jaar twee keer.

Onderwerpen die in beide adviesorganen aan de

orde kwamen: lestijden, Magister en zorgleerlingen.

Samen maken we onderwijs 39


40 Samen maken we onderwijs

SAMENWERKING BEDRIJFSLEVEN

Onderwijs maak je niet alleen. Daarom

werkt De Groene Welle samen met verschil-

lende organisaties en instellingen. Ook in

2007 zijn er diverse gezamenlijke projecten

gestart en uitgevoerd. Van samenwerking op

het gebied van onderwijs tot het gezamenlijk

beheer van (natuur)gebieden. Alles onder

het motto: samen voor goed onderwijs.

LOC

Samen met diverse bedrijven uit de gemeente

Hardenberg is De Groene Welle in 2007 verhuisd

naar het LOC+ aan de Parkweg. De ‘bewoners’ van

het LOC werken op verschillende gebieden samen.

Zo werkt De Groene Welle samen met het Alfacollege

aan onder andere leerlingbegeleiding, het

uitwerken van maatschappelijke thema’s en het

organiseren van een Open dag. Daarnaast maakt

De Groene Welle voor haar onderwijs gebruik van

de vakbibliotheek. In samenwerking met het werkplein

in het LOC worden werkzoekenden getest en

worden cursussen aangeboden. Vanaf augustus

2008 zal de beplanting (hydrocultuur) van alle

‘bewoners’ worden verzorgd door studenten van

de groenopleidingen van De Groene Welle.

Zwieseborg

De Groene Welle zorgt 24 uur per dag, 7 dagen per

week voor de dieren en het groen op landhoeve

‘Zwieseborg’ in Loozen. Hier krijgen studenten de

gelegenheid om in een bedrijfssituatie praktijkervaring

op te doen tijdens een stage of het

praktijkleren. De camping, fruitbomen, heggen en

het gras worden verzorgd door studenten van de

opleidingen Hoveniers en groenvoorziening en

Bos- en natuurbeheer.

Wijkboerderij

In 2007 is een onderzoek gestart naar de haalbaarheid

van de opening van wijkboerderij

‘Baalder’ in Hardenberg. De uitkomst was positief;

in april 2008 wordt de wijkboerderij weer geopend

voor het publiek. Vanaf dat moment voeren

derde- en vierdejaars studenten van de opleiding

Dierverzorging er verschillende opdrachten uit.

Wijkboerderij ‘Baalder’ krijgt een buurtkarakter,

waar jong en oud kan samenkomen, over planten

en dieren kan leren en kan kennis maken met de

natuur en de landschappelijke waarden.


Doepark de Nooterhof

Het milieu-educatiepark ‘de Nooterhof’ in Zwolle

ondergaat momenteel een omvangrijke metamorfose

tot stadspark, waar natuurtoerisme en -recreatie,

educatie en een duurzame, natuurlijke leefomgeving

in de stad hand in hand gaan. De Nooterhof

wordt een park waar ‘meer doen met de natuur’

centraal staat. Studenten van de opleidingen

Hoveniers en groenvoorziening zijn in 2007 gestart

met het wegwerken van achterstallig onderhoud.

De herinrichting van het park wordt gezamenlijk

met Landstede en de Stichting Milieuraad Zwolle

vormgegeven. Hierbij wordt nauw samengewerkt

met de gemeente Zwolle, diverse vrijwilligersgroepen

en de buurt-/wijkbewoners. Wanneer

het park klaar is, blijven studenten van De Groene

Welle een belangrijke rol spelen bij het onderhoud

van het park. Ook zullen er in de toekomst lessen

vanuit het Doepark worden verzorgd.

Samenwerking Windesheim

Voor het bieden van goed onderwijs zijn goede

medewerkers een vereiste. Om ook op langere termijn

over voldoende gekwalificeerde medewerkers

te kunnen beschikken moet een goede opleiding

gecombineerd worden met een professionele

praktijk. In onze regio wordt de opleiding voor

docenten verzorgd door de Christelijke Hogeschool

Windesheim. De Groene Welle biedt al vele jaren

stageplaatsen voor studenten van Windesheim.

Om praktijk en opleiding beter op elkaar af te

stemmen zijn Windesheim en De Groene Welle een

samenwerking aangegaan onder de noemer

‘opleiden in de school’. In december 2007 hebben

beide partijen de samenwerkingsovereenkomst

ondertekend. Een goed voorbeeld van succesvolle

samenwerking.

Samenwerking Ichthus College

Zorgen voor een betere aansluiting op het mbo;

dat is de doelstelling van de samenwerking tussen

De Groene Welle uit Zwolle en het Ichthus College

uit Kampen. Beide organisaties ondertekenden in

juni 2007 een convenant, waarin de samenwerking

werd bekrachtigd. Doordat beide scholen samenwerken,

krijgen leerlingen van het Ichthus College

binnen hun vmbo- en praktijkonderwijsopleiding

al de kans om het mbo-diploma niveau 1 te halen.

Met dit diploma kunnen zij makkelijker doorstromen

naar een hoger niveau en zijn zij beter voorbereid

op een startkwalificatie.

De Haerst

De Groene Welle is samen met Landstede en Les

Deux Alpes actief betrokken bij hippisch centrum de

Haerst. In 2007 hebben op deze manege studenten

van De Groene Welle verschillende praktijklessen

gevolgd. Zo volgden vmbo-leerlingen er lessen in

het hanteren en verzorgen van paarden en werkten

mbo-studenten aan onderwerpen als voeren, verzorgen

en preventieve gezondheidszorg.

In 2007 werd op de Haerst de eerste editie van

JumpIn Zwolle georganiseerd. De organisatie lag

onder meer in handen van studenten van De

Groene Welle. Het jaarlijkse schoolconcours, georganiseerd

door studenten Paardenhouderij, vond

ook plaats op de manege. De samenwerkingsbanden

met de Haerst en LR (Landelijke Rijvereniging)

Salland werden hiermee verstevigd.

In 2008 wordt er verder gewerkt aan de nieuwbouwplannen

voor het hippisch centrum. Hierbij wordt

gedacht aan uitbreiding in het aantal stallen en

praktijklokalen, het opzetten van een hoefsmederij

en het inrichten van een ruitersportzaak. Met deze

vernieuwing zal de Haerst een prima onderdeel

zijn van de nieuw op te zetten sportboulevard, die

aan de noordkant van Zwolle moet verschijnen.

Samen maken we onderwijs 41


42 Samen maken we onderwijs

Aequor

Het middelbaar beroepsonderwijs in Nederland

wordt ondersteund door de zogenaamde

kenniscentra beroep en bedrijfsleven (KBB). Deze

kenniscentra hebben de wettelijke taak de relatie

onderwijs bedrijfsleven te borgen. Hiervoor worden

onder andere de volgende activiteiten uitgevoerd:

• Arbeidsmarktonderzoek.

• Kwaliteitsborging van stagebedrijven.

• Vaststellen van de kwalificatiedossiers

(de documenten waarop het onderwijs

gebaseerd is).

De kenniscentra leveren een belangrijke bijdrage

aan de samenwerking tussen onderwijs en

bedrijfsleven. Voor het groene onderwijs is Aequor

het kenniscentrum. Het onderwijs is via de AOC

Raad vertegenwoordigd binnen Aequor. Tot 2007

was de relatie tussen Aequor en de AOC Raad niet

optimaal. Vanaf 2007 is deze relatie hersteld en

doet het onderwijs weer volop mee.

Directievoorzitter H. Robben maakt sinds 1 januari

2007 deel uit van het bestuur van Aequor. Het

bestuur dat samengesteld is uit personen uit het

bedrijfsleven, de vakbonden en onderwijs (zogenaamde

tripartiete samenstelling) bepaalt op

hoofdlijnen het beleid van Aequor en keurt

formeel de kwalificatiedossiers goed, die vervolgens

worden vastgesteld door de minister. De dossiers

worden voorbereid door de paritaire commissie,

die is samengesteld uit personen uit het bedrijfsleven

en onderwijs. De belangrijkste opdracht van

de paritaire commissie in 2007 was het vaststellen

van de kwalificatiedossiers voor het Competentie

Gericht Onderwijs (CGO). H. Robben was gedurende

2007 voorzitter van deze commissie.


NAWOORD

Door het lezen van ‘Samen maken we onderwijs’, het jaarverslag 2007 van De Groene Welle heeft u een kijkje

kunnen nemen in de keuken van onze onderwijsinstelling. U heeft kunnen lezen over de belangrijkste

ontwikkelingen en doelen van 2007. Zoals u ziet willen wij samen ons onderwijs maken. Elke unit en ondersteunende

afdeling heeft daar op één of andere manier zijn steentje aan bijgedragen.

In dit jaarverslag hebben wij verteld hoe wij zijn omgegaan met de plannen en activiteiten die wij ons in

2006 hebben gesteld. Op sommige onderdelen zijn de doelen en activiteiten in 2007 bijgesteld. Wij willen

namelijk snel en soepel kunnen inspelen op vragen en ontwikkelingen uit de maatschappij. Alleen op deze

manier kunnen we goed en effectief onderwijs bieden, dat aansluit bij het bedrijfsleven en bij de belevingswereld

van jongeren. Uiteraard verliezen wij hierbij de ontwikkelingen bij onze medewerkers niet uit het oog.

Voor 2008 staan er weer veel activiteiten op de planning. De directie wenst iedereen veel succes bij de

uitvoering van de plannen en bedankt alle medewerkers voor hun bijdrage in 2007. Want ook hier geldt:

samen maken we het onderwijs!

De Groene Welle heeft vestigingen in Zwolle en Hardenberg.

Op de vestiging in Zwolle worden vmbo- en mbo-opleidingen

aangeboden. De vestiging in Hardenberg biedt alleen mboopleidingen.

De Groene Welle biedt ook diverse educatieve

trajecten voor volwassenen.

De Groene Welle, april 2008

Colofon

Coördinatie en redactie:

Mariëlle Boerman - de Lange en Susan van de Wijngaard,

afdeling Marketing en Communicatie, De Groene Welle

Vormgeving:

Comma, Zwolle (comma-communicatie.nl)

Druk:

Plantijn Casparie, Zwolle

Fotografie:

De Groene Welle

Gerlinde Schrijver, Zwolle

Harro Bannink fotografie, Ermelo

AOC Raad, Ede

Loura Kok, ’s Heerenbroek

Met dank aan: Ad Bontje, Dirk Bosch, Agnes Csengo, Jolanda

Drent, Jacobien Dijkstra, Eimert Fikse, Mechteld Gerding, Dick

Idema, Jeanne Ilsink, Jacco Klappe, Gjalt Kootstra, Menno van

der Kuur, Harry Meijer, Hennie Oteman, Henk Robben, Theo

Schotman, Willem Snijder, Marco Theunis, Henk van der Vegt,

Hylke Jorg Wolthuis.

Meer weten over deze uitgave? Bel (038) 467 11 20 en vraag

naar de afdeling Marketing en Communicatie.

Samen maken we onderwijs 43


De Groene Welle Zwolle

Koggelaan 7

8017 JN Zwolle

Postbus 552

8000 AN Zwolle

tel. (038) 467 11 20

fax (038) 422 34 36

info@groenewelle.nl

De Groene Welle Hardenberg

Parkweg 1-2

7772 XP Hardenberg

tel. (0523) 26 14 93

fax (0523) 26 08 21

hardenberg@groenewelle.nl

www.groenewelle.nl

More magazines by this user
Similar magazines