Sportbeleidsplan 2008 – 2013 van de Stad Oudenburg

isb.colo.ba.be

Sportbeleidsplan 2008 – 2013 van de Stad Oudenburg

Hoofdstuk 9: De interne werking.

In dit laatste hoofdstuk wordt de interne werking van de sportdienst besproken.

Strategische doelstelling 9: De sportdienst zal in die mate uitgebouwd worden

dat het sportbeleidsplan verwezenlijkt kan worden.

Analyse en duiding

Er is momenteel nood aan een sportpromotor-lesgever.

- De huidige zaaltoezichtster werd op 1 april 2001 tewerk gesteld door de vzw Sport en

Recreatie. Hiervoor kon de vzw premies ontvangen voor het tewerkstellen van een

langdurige werkloze. Intussen zijn deze premies vervallen. Naast de zaaltoezicht vervult zij

ook andere taken voor de vzw: de reservatie en de facturatie van de sporthal, verwerken

uitslagen minivoetbalcompetitie kern Oudenburg-Zedelgem…

Zij neemt, door gebrek aan personeel op de sportdienst, ook taken van de sportdienst op

zich: dienstverlening, inschrijvingen en controle betalingen initiaties, hulp bij

sportmanifestaties …

- De sportdienst organiseert zelf tal van activiteiten (zie vorige hoofdstukken). Alle initiaties

en sportkampen worden gegeven door externe lesgevers, hoofdzakelijk met een contract via

Vlabus.

Overdag (voor de seniorensport en sportacademie) is het moeilijk om een lesgever te

vinden. Tevens willen sommige lesgevers niet samenwerken met Vlabus, daar dit nadelig is

voor hun werkloosheidsuitkering of ze worden er op belast waardoor niet veel loon overblijft.

Zwart werk wordt niet getolereerd. Met gevolg gebeurt vrij regelmatig dat de sportfunctionaris

zelf moet invallen waardoor andere administratieve taken blijven liggen.

- De senioren hechten zich aan een vaste lesgever. Momenteel is er geregeld een andere

lesgever waardoor hun aantal sterk teruggedrongen is.

- Daar de sportdienst bestaat uit een éénmansdienst kan de permanentie op de sportdienst

niet verzekerd worden.

- Een aantal wettelijk verplichte documenten worden momenteel niet opgemaakt wegens

tijdsgebrek. O.a. het opstellen van een juridisch en wettelijk draaiboek voor het organiseren

van avonturensporten en voor het openstellen van de klimmuur.

- Bijscholingen en opleidingen kunnen door de sportfunctionaris niet gevolgd worden wegens

tijdsgebrek.

- Naast het leiden van de sportdienst heeft de sportfunctionaris een extra zware taak

gekregen n.a.v. het nieuw decreet, nl. het opmaken, tussentijds evalueren en het uitvoeren

van het sportbeleidsplan.

Operationele doelstelling 9.1: Tegen 2009 zal het nodige personeel aangeworven

worden.

Nr. Maatregel Timing Indicator Fin. Prognose

9.1.1. De zaaltoezichtster 2008 Overdracht € 11500

(parttime) wordt

personeel van

personeelslid van de stad.

de vzw naar de

stad.

9.1.2. Het uitbouwen van de

administratieve

ondersteunende cel voor de

vrijetijdsdiensten (o.a. sport)

2009 De aanwerving. € 31.700

41

More magazines by this user
Similar magazines