27.02.2013 Views

Genealogie Sonnendach, Sondach, Sondag, Zondag

Genealogie Sonnendach, Sondach, Sondag, Zondag

Genealogie Sonnendach, Sondach, Sondag, Zondag

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Sondag</strong>(h), <strong>Sonnendach</strong> , <strong>Zondag</strong>(h)<br />

Samengesteld door John Vos, 2009 (jtmvos@hetnet.nl)<br />

De familienaam <strong>Sonnendach</strong> komt al in de 14 e eeuw voor in de Duffelt. Zo woondem er in de 14 e , 15 e en<br />

16 e eeuw leden van de familie <strong>Sonnendach</strong>, <strong>Sondach</strong> en <strong>Sondag</strong> in Mehr, Millingen, Leuth, Spaldorp en<br />

Kekerdom. Een echte Duffeltse familie dus. Daarnaast komt de naam <strong>Sondag</strong>h ook sinds de 15 e eeuw voor<br />

in Nijmegen en vanaf de 17 e eeuw in Bemmel. Onderstaand is een opsomming van generaties <strong>Sondag</strong>(h),<br />

<strong>Sonnendach</strong> en <strong>Zondag</strong>(h) opgenomen, die in en rond de Duffelt woonden. Mogelijke familiebanden zijn<br />

hierbij opgenomen, maar deze opsomming is geenszins als volledige genealogie te beschouwen.<br />

Henneken <strong>Sonnendach</strong> woonde in 1369 in Mehr (Bron: Schattingslijst van het Hertogdom Gelre, transcriptie<br />

Guido van Benthem)<br />

Gherrit Sonnendag leefde in 1417 “im Kirchspiel von Meere und von Donsbruggen” en bewoonde daar<br />

een hoeve in “de Ekolt” 1 . Hij is mogelijk de vader van:<br />

Goissen <strong>Sondach</strong> leefde in 1474 in Millingen op “Masschaps Hoffstat” 2 , en is mogelijk identiek aan de<br />

hiernavolgende onbekende vader.<br />

NN <strong>Sondag</strong>, geboren omstreeks 1450-1460 en verm. vader van:<br />

1. Goissen <strong>Sondag</strong>, geboren omstreeks 1490, zie hieronder<br />

2. Liesken, Lijesken <strong>Sondach</strong>, ook <strong>Sonnendach</strong>, geboren verm. omstreeks 1500, leefde in 1554 in<br />

Leuth 3 , waar zij een perceel “de Wenge” in gebruik had. Dit is verm. identiek aan “de Weninge”.<br />

Goissen <strong>Sonnendach</strong> (<strong>Sondach</strong>), ook Gossen en Goessen genaamd, verm. geboren omstreeks 1490,<br />

woonde in 1536 in Spaldorp 3 , waar hij “guet en weykamp” had en in 1554 in Leuth 4 , waar hij grond in<br />

“de Weninge” bezat. Hij is overleden voor 1561. Hij is verm. de vader van de onderstaande vier kinderen,<br />

die gezamenlijk “de Leistongh” behorende tot het goed Spaldorp, in erfpacht hadden 5 :<br />

1. Johan <strong>Sondach</strong>, leefde in ieder geval tussen 1539 en 1561 en was voor 1539 getrouwd met Naell<br />

Koeppers. Zij waren tot 1539 mede-eigenaar van het “Maesenkämpchen” in de kerspel Mehr,<br />

grenzend aan de kerk van Mehr. 6<br />

2. Herman <strong>Sonnendach</strong>, ook Herman Goissens 7 genoemd, woonde in 1554 in Leuth, waar hij “de<br />

Krommenacker” weidde, en van 1561-1566 in Kekerdom, waar hij een huis en hofstad pachtte van<br />

Werner van Palland, Heer van Selhem. 8<br />

3. Styne <strong>Sondach</strong>, was voor 1561 getrouwd met Reyn van Doringen. Hij werd als Rheijn van<br />

Doeringen in 1554 als eigenaar van land in “de Weninge” en van een hofstad 9 , beiden in Leuth,<br />

vermeld.<br />

4. Derrixken <strong>Sondach</strong>, was voor 1561 getrouwd met Johan Anssum<br />

In 1645 werd “Sonntags Katstätte” vermeld, gelegen in Keeken, waaruit de heer van Zelm jaarlijks een<br />

“alter Taler” erfpacht ontving. Mogelijk is dit op dezelfde plaats gelegen als de vermelde “<strong>Sonnendach</strong>s<br />

Hoff” op een kaart van voor 1620 rondom de splitsing van de oude en nieuwe waal.<br />

De familie <strong>Sondag</strong>h, die vanaf de 17 e eeuw in Bemmel woonde, was afkomstig uit Oosterhout<br />

(“Osterholt”) en vermoedelijk geen naaste familie van de Duffeltse familie <strong>Sondag</strong>.<br />

NB. Derck <strong>Sondag</strong>h, getrouwd met Marijken Antonissen. Zij worden vermeld als kopers in het ORA<br />

Bemmel (15 april 1663). Dit is vermoedelijk dezelfde persoon als de Derick Sonnendag, die in<br />

1638 in Bemmel trouwde met Nelleken Rutgers. Hierbij werd hij als Jongeman uit Osterholt<br />

vermeld en is dus waarschijnlijk geen familie van de Duffeltse familie <strong>Sondag</strong>.<br />

Hierna volgt een eerste aanzet voor een genealogie <strong>Sondag</strong>. Familiebanden, die niet rechtstreeks uit<br />

doopregisters, e.d. zijn gebleken, worden in de voetnoten nader toegelicht. Daar worden ook de bronnen<br />

vermeld.


Fragmentgenealogie <strong>Sondag</strong>, <strong>Zondag</strong>, <strong>Sonnendach</strong><br />

I. (Gossen?) <strong>Sondag</strong>, geboren omstreeks 1580 en mogelijke vader 10 van:<br />

1. Gerrit of Geurt <strong>Sondag</strong>h 11 , geboren omstreeks 1620, volgt IIa.<br />

2. Roeloff <strong>Sondag</strong>, geboren omstreeks 1620, volgt IIb.<br />

3. Gijsbert <strong>Sondag</strong>, geboren omstreeks 1620, volgt IIc.<br />

4. Rijck <strong>Sondach</strong>, geboren omstr. 1620, volgt IId.<br />

IIa. Gerrit of Geurt <strong>Sondag</strong>h ook Goert <strong>Sondach</strong> en Sonnendagh genoemd, geboren omstreeks<br />

1620, vermeld 1649-1676 in Gendt , eigenaar van “den Rosmolen” en van huis en hofstad met<br />

bouw- en weiland, groot 6 mergen, en twee mergen bouwland in Erlecom (1649). Hij verpachtte<br />

aan Pouwels de Cleermaeker een huijs en hofstad groot 2 hont, eveneens in Erlecom (1649).<br />

Tevens was Gerrit zelf pachter van “de wintmolen” in Erlecom, in eigendom bij de heer van<br />

Gendt (1649). Gerrit <strong>Sondach</strong> was doopgetuige bij Jan Severijnen en Jenneken Francken<br />

(Bemmel, 1653). Geurt/Gerrit <strong>Sondag</strong>h was borgermeester van Erlecom (1649-1668) en schepen<br />

van Gendt-en-Erlecom (1675) en werd vermeld als belastingplichtig inwoner van Erlecom (1676).<br />

Hij trouwde (1 e ) N.N. en hertrouwde als weduwnaar (2 e ) op 15 februari 1663 in Gendt (NG) met<br />

Hilleken Bouwmans, ook Hilleken Hermens genoemd, “sijn meijt”, vermoedelijke dochter van<br />

Borgermeester Henrick Bouwmans (get. Henric Bouman, Jacob Pels, secretarius) en hertrouwde<br />

(3 e ) op 11 juli 1668 in Gendt (NG) met Beeltjen Janssen. Zij hertrouwde met Gerrit de Waal, die<br />

in 1689 weer hertrouwde met Grietien van Megen, dochter van Gijsbert van Megen. Beeltjen<br />

Janssen zal dus omstreeks 1688 overleden zijn. Kinderen uit de drie huwelijken van Gerrit<br />

<strong>Sondag</strong>h zijn niet bekend.<br />

IIb. Roeloff <strong>Sondag</strong>, ook <strong>Sondach</strong>, geboren omstreeks 1620, vermeld 1649-1678 in Erlecom,<br />

overleden vermoedelijk omstreeks 1680 (in ieder geval na 1678 en voor 1681). Hij was omstreeks<br />

1650, maar in ieder geval voor 1667, getrouwd met Giesken (Gisbert, Giesbert) van Megen. Hij<br />

bezat huis en hofstad met de helft van de weide, groot vijf morgen, gekocht van de heer van Ooij,<br />

in Erlecom (1649) en was tevens pachter van de heer van Ooij van twee morgen bouwland<br />

genaamd “de Hel” (Erlecom, 1649). Rulof <strong>Sondag</strong>, op “Gelres grondgebied wonende” was<br />

schuldeiser voor een bedrag van 100 gulden van Jan Jansen, vermeld in de gerichtsprotocollen<br />

van Leuth-en-Kekerdom (1665). In 1671 werd Roelof <strong>Sondag</strong> mede-eigenaar van “het<br />

Blaeijcamp” in Erlecom, groot 2 morgen, met hypotheek van Thomas Pels uit Nijmegen 12 . In<br />

1675 bleken Roelof <strong>Sondag</strong> en Giesken van Megen een schuld van 2.500 gulden te hebben aan<br />

Gerard van der Lijnden met als onderpand hun bezittingen, huis, hof, wei- en bouwland in<br />

Erlecom, groot ongeveer acht morgen, die zij van de heer van Ooij in 1667 hadden aangekocht. In<br />

datzelfde jaar 1675 bleken zij ook een schuld van 300 gulden te hebben bij de erfgenamen van<br />

Herman van Buse. Roeloff was belastingplichtige in Erlecom (1676). Roeloff en Giesken werden<br />

vermeld als schuldenaars van Juffr. Gerarda van der Lijnden, erfgename van haar oom Gerard<br />

van der Lijnden wegens achterstallige pachtgelden. Zij verbonden onroerend goed gelegen in<br />

Erlecom, waaronder het “Blaijkampken”, groot 2 morgen, aan deze schuld (Gendt, 1678). In<br />

1681 werd de weduwe en boedelhouderse van Roeloft <strong>Sondag</strong> genoemd als eigenaresse van “het<br />

Blaijkempke” in Erlecom, waarbij Albert Girrits als schuldenaar voor een bedrag van 125 gulden<br />

werd vermeld. Roelof was doopgetuige bij Jan van Ree en Petronell Hendrix (Ooij, 1677).<br />

Uit dit huwelijk 13 :<br />

1. Gijsbert <strong>Sondag</strong>, geboren omstreeks 1650, vermeld als schuldenaar van Gerarda van der<br />

Lijnden voor een bedrag van 800 gulden (1680) wegens achterstallige pachtgelden. Hij is<br />

vermoedelijk de Gijsbert <strong>Sondag</strong>, die ondertrouwde als jongeman van Erlecom op 29 oktober<br />

1676 in Gendt (NG) en trouwde op 19 november 1676 in Beek met Elsken Nas, j.d. uit<br />

(verm.) Mehr 14 . Kinderen uit dit huwelijk zijn niet bekend. Een Elske <strong>Sondag</strong>h (= Elisabeth)<br />

was doopgetuige bij Jacob Jansen van der Linden en Hendrina Goossens (Zyfflich, 1709) en<br />

bij Jan Dercks en Anna Arents (Ooij, 1712). Mogelijk betreft het hier Elske Nas, weduwe van<br />

Gijsbert <strong>Sondag</strong>h.<br />

IIc. Gijss(bert) <strong>Sondag</strong>s, ook <strong>Sonnendach</strong>, Sonnendag, geboren omstreeks 1620, woonde aan de<br />

Bandijk in Kekerdom en was pachter van de Langenacker in Kekerdom (1665-1670) 15 . Hij werd<br />

tevens vermeld in Kekerdom als pachter van het Stift Bedbur (1666). Gijssbert is overleden voor 7


juli 1682. Hij trouwde omstr. 1650 met Anna Hess 16 , overleden na 7 juli 1682, verm. dochter van<br />

schepen Bart Hess. Anna Hess was voorheen gehuwd met Beekman of Beckman [mogelijk Willem<br />

Beekman].<br />

Uit het huwelijk van Gijsbert <strong>Sondag</strong> en Anna Hess 17 :<br />

1. Wilhelm, Willem <strong>Sondach</strong>, geboren rond 1650, volgt IIIa.<br />

IIIa. Wilhelm, Willem <strong>Sondach</strong> ook <strong>Sondag</strong>, Sontag, Sonnedach, geboren omstreeks 1650. Hij trad<br />

in 1682 en 1688 op als bloedvoogd voor de kinderen van Jan Beekman, zijn halfbroer 18 en<br />

verkocht in datzelfde jaar samen met Henrich von Stein een halve morgen land buitendijks in<br />

Kekerdom. Willem was kerkmeester van Leuth (1698-1700) 19 en huwelijksgetuige bij Jan Arns en<br />

Bolcke Hess, zijn tante (Leuth, 1686) en bij Henricus Ewens en Joanna Valx (Leuth, 1717). Hij<br />

was bovendien doopgetuige bij een dochter van Hendrick van Steen en Meghtel Jansen<br />

(Kekerdom, 1708). Hij is overleden op 16 mei 1729 in Leuth. Willem woonde eerst in Erlecom<br />

(verm. tot 1692) en later in Leuth (1698-1729). Hij was omstreeks 1675, maar in ieder geval voor<br />

1688, gehuwd met Jenneken de Hoogh, mogelijke dochter van Bart de Hoogh [of d’Hoogh], die<br />

in 1676 in Gendt belastingplichtig inwoner was. Zij is overleden op 9 april 1727 in Leuth. In 1688<br />

hadden Willem <strong>Sondag</strong> en Jenneke de Hoogh een bedrag van 400 gulden geleend van Juff.<br />

Susanne Smetius, daaraan verbindende Bart de Hoogh land en een halve morgen bouwland 20 . In<br />

1693 werd deze schuld afbetaald. Willem <strong>Sondag</strong>h en Jenneken de Hoogh verkochten<br />

verschillende percelen boomgaard en bouwland, waaronder “Bart de Hoogh Landt”, gelegen in<br />

Erlecom (1692) 21 , waarvan zij ¼ bezaten en Derck Bouwman ¾. In 1718 verkopen zij voor 433<br />

gulden hun 1/3 deel in huis, hofstad en land in Erlecom, waaronder “Palmers Land” en “de<br />

Beijtel” aan Gertjen van Kerkchoff, weduwe van Roelof Vos. Dit onroerend goed was medeeigendom<br />

van Jan Huijsman en Elisabeth van de Kerckhof en van Jantien van de Kerckhof e.v.<br />

Gijsbert Coppers, die tesamen eveneens 1/3 deel bezaten.<br />

Uit dit huwelijk (verm.):<br />

1. Gerarda Sonnedach, ook <strong>Sondag</strong>h, geboren omstreeks 1675, doopgetuige bij Wilhelm<br />

Beeckman en Hendrina Vervoorst (Leuth, 1717), trouwde op 5 oktober 1696 in Leuth met<br />

Walraeven, Walravius, Walramus van Kolck (get. Gerardus Otten en Catharina Coppen),<br />

zoon van Henrick van Kolck en Judith Spronck. Uit dit huwelijk:<br />

a. Joes van Kolck, ged. op 19 februari 1703 in Kekerdom (get. Lucas van Benthum, Wilhelmus van de<br />

Kerckhof, Joanna van Benthum)<br />

b. Wilhelma van Kolck, gedoopt op 17 maart 1705 in Kekerdom (get. Henricus Arnts, Gerarda van<br />

Kolck, Joanna van de Kerckhoff)<br />

c. Joes van Kolck, gedoopt op 19 november 1707 in Kekerdom (get. Gisbertus Sonnedach, Lambertus<br />

Vos en Joanna van de Kerckhoff)<br />

d. Henricus van Kolck, gedoopt op 25 juli 1710 in Kekerdom (get. Wilhelmus Sonnedach, Henricus<br />

van Benthum en Margareta van Kolck)<br />

e. Gerarda van Kolck, gedoopt op 23 juli 1713 in Kekerdom (get. Anthonius Wolters, Christina Janse<br />

en Theodora van Kolck).<br />

f. Wilhelmus van Kolck, gedoopt op 5 juni 1718 in Kekerdom (get. Henricus van Kolck, Wilh. Van<br />

Kolck en Maria Aerndts)<br />

2. Gisbertus <strong>Sondag</strong>, geboren omstr. 1680. Volgt IVa.<br />

3. Elisabeth <strong>Sondach</strong>, geboren omstr. 1680 en overleden in Erlecom en begraven op 28 oktober<br />

1746 in Kekerdom. Zij trouwde omstr. 1700 met Henricus van Kolck. Mogelijk is dit de<br />

Henricus van Kolck gedoopt op 22 maart 1654 in Zyfflich, pachter van de Poelwijk in Leuth<br />

(1681-1688), zoon van Henrick van Kolck en Judith Spronck. Uit dit huwelijk:<br />

a. Henrica van Kolck, gedoopt op 21 oktober1706 in Kekerdom (get. Arnoldus Steperij, Gisbertus<br />

<strong>Sondach</strong> en Joanna Senets)<br />

Elisabeth <strong>Sondag</strong>h (uit Erlecom) hertrouwde mogelijk (2 e ) op 12 juni 1718 in Gendt (NG) en<br />

op 14 juni 1718 in Kekerdom (RK) met Thomas Witjes, overleden op 2 augustus 1723 in<br />

Kekerdom. Uit dit 2 e huwelijk:<br />

b. Gerardus Witjes, gedoopt in maart 1719 in Kekerdom<br />

c. Gisbertus Witjes, geboren in Erlecom en gedoopt op 7 juli 1722 in Leuth (get. Joannes Thönnissen,<br />

Fredericus Nass en Henricus Euwen) en op 19 juli 1722 overleden in Erlecom, begraven in<br />

Kekerdom.<br />

Zij hertrouwde (3 e ) op 22 april 1733 in Kekerdom (RK) en op 26 april 1733 in Gendt (NG)<br />

met Henricus (Hendrik) Remy, ook Rymie genoemd, afkomstig uit Erlecom.


IVa. Gies (Gisbertus) <strong>Sondag</strong>h geboren omstreeks 1680, woonde in Zeelandt, en is overleden op 15<br />

april 1721. Gies trouwde op 3 mei 1719 in Leuth (RK) met Maria Holterman (get. Joannes<br />

Rijcken en Petrus Bonekamp), dochter van Wilhelmus Holterman en Cunera Jansen. Hij is<br />

vermoedelijk de Gies <strong>Sondag</strong>s, die vermeld wordt als belastingplichtige over “de Langenacker” in<br />

de Hebezettel van Kekerdom (1719). Gisbertus was doopgetuige bij Hermanus Wessels en<br />

Catharina Gerits (Leuth, 1705), bij Wilhelmus van Kolck en Cristina Jansen (Leuth, 1706), bij<br />

Arnoldus Geukens en Wilhelmina Kaeltjes (Leuth, 1720) en bij Joannes Staijen en Maria<br />

Vermegen (Kekerdom-Zeelandt, 1721) en was huwelijksgetuige bij Joes Lipits en Margaretha<br />

Nieuwenhuis (Leuth, 1702). Maria Holterman hertrouwde op 4 november 1721 in Leuth met<br />

Joannes Kreghting (get. Henricus Rijcken, Rutgerus Hermen en Henr. Coenders).<br />

Uit dit huwelijk:<br />

1. Cunera <strong>Sondag</strong>h, ook Cunegonda en Cornelia genoemd, geboren in Zeelandt, gedoopt op 25<br />

februari 1720 in Leuth (get. Arnoldus Holterman, Anna van Kolck en Elisabetha Holteman)<br />

en overleden op 19 november 1803, begraven in Millingen. Zij trouwde op 6 februari 1742 in<br />

Kekerdom (RK) en 9 februari 1742 in Millingen (NG) met Bern(ar)d Dunck, ook Berent<br />

genoemd, gedoopt op 13 april 1718 in Bimmen, overleden op 19 januari 1795 in Leuth en<br />

zoon van Wilhelmus Dunck en Henrica Arndts. Cunegonda was doopgetuige bij Hendricus<br />

Reijmer en Maria Dunck (Millingen, 1780). Zij was universeel erfgename van haar oom<br />

Arndt Holterman, v/h gehuwd met Jenneke Coenders. Hij liet aan Cunera <strong>Sondag</strong> zijn in<br />

Leuth gelegen goederen na, te weten “einen Kohlgarten, weijdeland und bauland zusammen 3<br />

morgen 228 ruthe”(testament d.d. 21 december 1771). Het betrof hier de door Arndt Holterman<br />

in 1740 aangekochte “hauss und hoffstette cum annex en bouwgrond, genaamd das Scheel<br />

kampgen, een stuk bouwgrond Achthund genaamd en een stuk bouwland die Kleine Wenge<br />

genaamd.<br />

Uit dit huwelijk<br />

a. Hendrica (Hendrina) Dunck, geboren in Zeelandt, gedoopt op 22 februari 1742 in de RK kerk van<br />

Kekerdom (get. Joes Kreghting en Maria Dunck)<br />

b. Gijsbertha Dunck, geboren in Zeelandt, gedoopt op 9 november 1743 in de RK kerk van Kekerdom<br />

(get. Henricus Huijsman, Arnoldus Holteman, Emerana van Ackere)<br />

c. Wilhelmus Dunck, geboren in Zeelandt, gedoopt op 2 januari 1746 in de RK kerk van Kekerdom<br />

(get. Stephanus Nol)<br />

d. Gerardus Dunck, geboren in Zeelandt, gedoopt op 15 april 1748 in de RK kerk van Kekerdom (get.<br />

Theodorus van Baal, Theodorus Kregting en Rutgera Arns)<br />

e. Stephanus Dunck, geboren in Zeelandt, gedoopt op 19 juni 1750 in de RK kerk van Kekerdom (get.<br />

Arnoldus Kreghting, Henricus Tönnissen, Maria Holterman)<br />

IId. Rijck [Richardus, Rick] <strong>Sondach</strong>, geboren omstreeks 1620 en overleden na 1682, pachter van 2<br />

hont weiland van Jan van Triest (Erlecom, 1649) en 1½ mergen boomgaard en weiland van<br />

Willem Schuijlingh (Erlecom, 1649). Rijck bezat huijs en hoffstat, groot omtrent een mergen, en<br />

een mergen bouw- en weiland in Erlecom (1649) en was medepachter van een mergen bouwland<br />

op de Middeltromp in Gendt (1649). Hij was voor 1653 gehuwd met Lysken Aernts. In 1653<br />

hebben zij een lening van 280 gulden afgesloten bij Bernt en Petronilla Jans met als onderpand<br />

hun land en boomgaard “de Cleine Hoffstadt” in Erlecom. Rijck <strong>Sondag</strong>h en Lijsken Arnts blijken<br />

een schuld te hebben van ruim 940 gulden bij Derck Buijt en verbinden daartoe huis, hofstad en<br />

bouwland in de Erlecom (Gendt, 1670). Rijck heeft vermoedelijk kort voor 1676 al zijn<br />

bezittingen verkocht, want hij wordt niet vermeld in het register van het familiegeld van 1676. In<br />

1682 wordt hij nog wel vermeld in Gendt als pretentiehouder van een mergen grond.<br />

Uit dit huwelijk (verm.): 22 :<br />

1. Rijck <strong>Sondag</strong>, vermoedelijk ongehuwd gebleven, trad op als getuige bij Gerrit Rutjes en<br />

Gerritje Jansen (Hulhuizen, 1718).<br />

2. Grietje (Grijetjen) <strong>Sondag</strong>h, Sonnendagh, geboren omstreeks 1645-1650 en afkomstig uit<br />

Erlecom, trouwde op 14 september 1669 (OT) in de NG kerk van Gendt “consensus parentis”<br />

met Derrick Rutgers, weduwnaar van Trijneken van Zanten. Vermoedelijk is zij ook de<br />

Margaretha Sondaechs, die als doopgetuige optrad bij Joannes Rutgers (Hulhuizen, 1689).<br />

Uit dit huwelijk:<br />

a. Gerrit Rutgers, gedoopt in Gendt op 1 januari 1670 (get. Ruleff <strong>Sondag</strong>h en Naeleken Dibbits)<br />

3. Goossen <strong>Sondag</strong>s, geboren omstr. 1655, volgt III-b.


4. Bart <strong>Sondag</strong>, geboren omstr. 1655, volgt III-c.<br />

5. Roelof <strong>Sondag</strong>h, geboren omstreeks 1650-1655, getrouwd voor 18 juni 1694 met Enneke<br />

Reijmers, ook Erneke genoemd, vermoedelijke dochter van Arnd Reijmers. Roelof was<br />

schuldig aan de gebroeders Jan en Marten Reimers 23 een bedrag van 500 gulden en verbond<br />

hieraan de helft van zijn bezittingen “de Witten Steen”, groot 1½ morgen, in Erlecom (1685).<br />

Op 18 juni 1694 bleken Roelof <strong>Sondag</strong>h en Enneke Reijmers schuldig aan Jan Haeck 24 en<br />

Trijneken Hermans 500 gld. op een stuk land in de Erlecom, genaamd “de Wittensteen”,<br />

waarvan haer zuster Anna <strong>Sondag</strong> ook een deel heeft (ORA Gendt). Met dit bedrag losten zij<br />

op dezelfde dag de schuld af aan Jan Reimers en Willentien Claese en aan Marten Reimers.<br />

Het land “de Wittensteen” was aangekocht van Alart Tonisse, nazaat van Derck Buijt.<br />

Kinderen uit hun huwelijk zijn niet bekend.<br />

6. Anna <strong>Sondag</strong>, tesamen met haar broer Roelof eigenaresse van “de Wittensteen” in Erlecom<br />

(1694).<br />

IIIb. Goossen <strong>Sondag</strong>s, geboren omstreeks 1655, woonde in Erlecom (1683), was tapper in de<br />

heerlijkheid Ooij (1693), pachter in Ooij (1702) , doopgetuige bij Willem Gossens en Gertrude<br />

Hendriks (Beek, 1688), bij Wolter Arents (Ooij, 1691), bij Derk Janssen en Engel Hendrijcks<br />

(Ooij, 1691), bij Willem Huijber uit Persingen (Beek, 1697), bij Adolp Fijt en Anna Sibilla Heek<br />

(Ooij, 1702), bij Jacob van Poelwijck (Ooij, 1702) en bij Jan van Kempen en Johanna Rijcks<br />

(Ooij, 1705). Mogelijk was hij ook de Goossen <strong>Sondag</strong>, die vermeld werd als lid van het St.<br />

Sebastianusgilde in Gendt (1706). Hij trouwde (1 e ) op 21 januari 1683 in Ooij (NG) met<br />

Petronella Bout, wonende “op de Sluis” in Ooij (1683), overleden omstreeks 1699, weduwe van<br />

Gijsbert Vijghboom in Ooij en weduwe van Hendrick Duijm. Goossen trouwde (2 e ) op 21<br />

november 1700 in Ooij met Maria Stockelmans, voorheen in 1688 getrouwd met Marten<br />

Reijmers, overleden voor 1700, zoon van Arnd Reijmers.<br />

Uit 1 e huwelijk:<br />

1. Cornelis <strong>Sondag</strong>s, gedoopt in Ooij op 11 november 1683 (get. B.W in Oij, Christian<br />

Vijgeboom, Roeleff <strong>Sondag</strong>s, Lijsken <strong>Sondag</strong>hs Bestemoeder = grootmoeder)<br />

IIIc. Bart <strong>Sondag</strong>, geboren omstreeks 1655, trouwde op 13 november 1681 in Nijmegen met<br />

Margarita Boijers, later ook Grijtjen Beijers (of Boeijers) genaamd. Hij was keuter in de<br />

Heerlijkheid Ooij (1693) en was doopgetuige bij Cornelis van Megen en Jantjen Janssen (Ooij,<br />

1700). In 1709 legt rentmeester Willem van Trijst beslag op de roerende goederen van Bart<br />

<strong>Sondag</strong>, ter waarde van ruim 178 gulden, in verband met achterstallige pacht voor “huijs,<br />

hoffstadt en landerijen” in de heerlijkheid Ooij 25 .<br />

Uit dit huwelijk:<br />

1. Jantjen <strong>Sondag</strong>h (Johanna, Anna) geboren omstreeks 1685, was doopgetuige bij Ruth<br />

Kragting en Geesken Frederijcks (Zyfflich, 1705), waarbij ook haar broer Thomas als<br />

doopgetuige optrad in 1710. Vermoedelijk is zij identiek aan Anna <strong>Sondag</strong>, die trouwde (1 e )<br />

op 14 augustus 1721 in Gendt (NG) en op 23 augustus 1721 in Kekerdom (RK) met Peter<br />

Boelders, ook Boljers genaamd, afkomstig van Erlecom, overleden op 27 oktober 1726 in<br />

Erlecom en begraven in Kekerdom. Zij ondertrouwde (2 e ) op 4 april 1727 in Gendt (NG) en<br />

trouwde op 22 april 1727 in Kekerdom (RK) met Jan (Joannes) van Megen, ook Vermegen<br />

genoemd, afkomstig van Erlecom.<br />

Uit het 1 e huwelijk:<br />

a. Joes Boelders, geboren in Erlecom en gedoopt op 17 februari 1723 in Kekerdom (get. Antonius<br />

Tonnisse en Maria Hendriks)<br />

b. Joanna Boelders, geboren in Erlecom en gedoopt op 13 oktober 1726 in Kekerdom (get. Joes<br />

Tonnisse en Hendrina Boelders)<br />

Uit het 2 e huwelijk:<br />

c. Petrus Vermegen, geboren in Erlecom en gedoopt op 23 september 1729 in Kekerdom (get.<br />

Hermannus Kampman, Lambertus Vos en Joanna Holterman)<br />

d. Gertrudis Vermegen, geboren in Erlecom en gedoopt op 8 december 1733 in Kekerdom (get.<br />

Theodorus van Steen, Hendrina van Steen en Joanna Peters)<br />

e. Gertrudis Vermegen, geboren in Erlecom en gedoopt op 21 december 1734 in Kekerdom (get.<br />

Wilhelmus Klepping, Bartholomea Nienhuijs en Petronella Tonnisse)<br />

f. Henricus Vermegen, geboren in Erlecom en gedoopt op 5 april 1738 in Kekerdom (get. Rudolphus<br />

van Steen, Anna Maria Tonnisse)


g. Theodora van Megen, geboren in Erlecom en gedoopt op 20 november 1741 in Kekerdom (get.<br />

Jacobus van Steen, Cunera Nullen en Hendrina van Megen)<br />

2. Thomas <strong>Sondag</strong>, geboren omstreeks 1685, volgt IV-b.<br />

3. (mog. Gijsbertje <strong>Sondag</strong>) een dochter, gedoopt op 27 maart 1698 in Ooij (get. Peter Nuijs,<br />

Thijs van Gisteren, Marij van Megen, Meghtelt Hendrijcks, Marij Hermens). Mogelijk betreft<br />

het hier Gijsbertje <strong>Sondag</strong>, die in 1715 doopgetuige was bij een kind van Thomas<br />

<strong>Sondag</strong>.<br />

4. Derrisken <strong>Sondag</strong>, ook Derske, gedoopt op 23 januari 1701 in Ooij (get. Arent Valxs<br />

Cornelis van Megen, Marij Nijmans huijsvrouw van Jan Simons, Magdalina Hegers mea<br />

anulla Elijsabeth <strong>Sondag</strong>h). Zij trouwde op 11 nov 1731 in Nijmegen (OT okt 1731, NG Ooij)<br />

en op 14 november 1731 in Nijmegen (get. Jan van Megen en Hendrick van Megen) met<br />

Gijsbert Sweegers, ruiter onder het regiment van de generaal Nassauw Seleki, onder de<br />

comp. van kolonel Spanbroek (get. Jan van Seelen ruiter en Jan van Bergeren). Uit dit<br />

huwelijk:<br />

a. Henricus Swegers, gedoopt op 11 mei 1733 in de RK Statie der Augustijnen in Nijmegen (get.<br />

Joannes Meulder, Joannes van Meghen, Anna Catharina Burgers)<br />

5. Maria <strong>Sondag</strong> overleden kort na 1 oktober 1725, vermoedelijk in het kraambed. Zij trouwde<br />

(1 e ) voor 1720 met Johannes Thönnessen en (2 e ) voor 1725 met Godefridus Raucus. Hij<br />

hertrouwde in 1726 met Maria Reimers. Uit deze huwelijken:<br />

a. Nicolaas Thönnessen, gedoopt op 19 mei 1720 in de RK Statie Predikheren in Nijmegen (get.<br />

Nicolaus Boijers, Margaretha Boijer, uit Bommel).<br />

b. Anthonius Raucus, gedoopt op 1 oktober 1725 in de RK Statie Predikheren in Nijmegen (get.<br />

Fredericus Meijer en Elisabeth van Daal)<br />

IVb Thomas <strong>Sondag</strong>h,(ook <strong>Zondag</strong>) geboren omstreeks 1685, trad op als doopgetuige bij Ruth<br />

Krachtingh en Geesken Frederijcks (Ooij, 1710) en is overleden na 1750. Hij trouwde op 31 mei<br />

1711 in Nijmegen en op 1 juni 1711 in de RK Statie Predikheren in Nijmegen (get. Ambrosius<br />

van de Velde, Margaretha Booijers, Aleijdis Trist) met Johanna Beckers (bij<br />

huwelijksinschrijving ook Johanna Baggheringh en Becchering genoemd). Op 15 januari 1749<br />

woonde Thomas <strong>Sondag</strong> met zijn vrouw, zoon en dochter in de heerlijkheid Ooij.<br />

Uit dit huwelijk:<br />

1. (verm.) Hermen <strong>Sondag</strong>, gedoopt omstr. 1712-1713. Volgt V-a.<br />

2. Bart <strong>Sondag</strong>, later Bernardus genoemd, gedoopt op 10/18 febr 1715 in Ooij. Volgt V-b.<br />

3. Joannes <strong>Sondag</strong>, gedoopt op 13 november 1718 in Zyfflich (get. Joannes Haeck)<br />

4. Hendrick <strong>Sondag</strong>, gedoopt op 10 mei 1722 in Ooij. Volgt V-c.<br />

5. Catrijn <strong>Sondag</strong>, ook Catharina, gedoopt op 4 of 14 mei 1724 in Ooij (get. Cornelis van<br />

Megen, Jenneke Derks, Catrijn Gerlachs uxor van Jan Derkse Wilemans), wonende in<br />

Persingen (1763), ondertrouwde (1 e ) op 4 augustus 1750 in NG Ooij en op 29 september 1750<br />

in de RK Statie Augustijnen in Nijmegen (get: Joanne Gisbers en Mechtilde Rutte) met<br />

Hendrik Klaassen, j.m. uit Cranenburg (get. Mechtel Jansen, mater sponsae en Thomas<br />

<strong>Sondag</strong>). Catharina trouwde (2 e ) op 22 mei 1763 in Ooij en in de RK Statie Augustijnen te<br />

Nijmegen met Hendrik Elders afk. van Nijmegen en wedr. van Peternel Janssen (get. Geurt<br />

Valks). Uit het 1 e huwelijk:<br />

a. Wilhelma Claesen, gedoopt op 18 november 1750 in de RK Statie Augustijnen in Nijmegen (get.<br />

Henricus <strong>Sondag</strong> en Gertrudis Genen)<br />

b. Bertha Claessen, gedoopt op 23 oktober 1752 in de RK Statie Augustijnen in Nijmegen (get.<br />

Wilhelmus van Haere en Aleijdis <strong>Sondag</strong>)<br />

c. Joannes Claesen , gedoopt op 28 november 1754 in de RK Statie Augustijnen in Nijmegen (get.<br />

Hermanus <strong>Sondag</strong>h en Petronilla van Megen)<br />

Uit het 2 e huwelijk:<br />

d. Nicolaus Helders, gedoopt op 2 augustus 1764 in de RK Statie Augustijnen in Nijmegen (get.<br />

Nicolaus Bien en Hendrina Nas)<br />

e. Petrus Elders, gedoopt op 25 september 1766 in de RK Statie Augustijnen in Nijmegen (get.<br />

Jacobus Meulenwijk en Hendrina <strong>Sondag</strong>)<br />

6. Aleijdis <strong>Sondag</strong>, gedoopt op 7 maart 1728 in de RK Statie der Predikheren in Nijmegen (get.<br />

Gosuinus Rike en Anne Willemans) en overleden na 1749. Bij haar doop wordt zij als<br />

onwettig vermeld en haar moeder alleen met voornaam Joanna.<br />

Va. Hermen <strong>Sondag</strong>, geboren omstr. 1712-1713, afkomstig uit Ooij en overleden omstreeks 1757.


Hij trouwde (1 e ) op 6 mei 1742 in Ooij (get. Thomas <strong>Sondag</strong> en Marij Jacobs de Jager) en in de<br />

RK Statie Augustijnen in Nijmegen (get. Maria Helmes en Petronella Berns) met Anna Jansen de<br />

Jager, ook Joanna Jagers genoemd, afkomstig uit Hatert. Zij was gedoopt op 13 juli 1722 in de<br />

RK Statie Minderbroeders in Nijmegen en dochter van Jan Hendriks de Jager en Maria Jacobs.<br />

Anna Jansen de Jager is vermoedelijk in het kraambed overleden. Hermen <strong>Zondag</strong>, later vermeld<br />

als afkomstig uit Neerbosch, hertrouwde (2 e ) op 19 juli 1744 in Nijmegen Schependom met<br />

Geertruij Aalbers, overleden na 1783. Geertruij Aalbers hertrouwde op 23 april 1758 in Beek<br />

met Henricus Hopman, weduwnaar van Theodora Verwaaijen (ook Derris van Waaijen genoemd).<br />

Hermen <strong>Sondag</strong> woonde op 15 januari 1749 met zijn vrouw en drie kinderen in de heerlijkheid<br />

Ooij. Later zijn zij vermoedelijk verhuisd naar het Nederrijksen Walt, want dat werd als<br />

woonplaats van enkele van hun kinderen vermeld bij hun huwelijken (1768-1784). Hermen<br />

<strong>Sondag</strong> was doopgetuige bij Gerardus Tack en Hendrina de Jager (Nijmegen, 1741) en<br />

huwelijksgetuige bij Gerrit Cocker en Willemijn de Jager (Ooij, 1744).<br />

Uit het 1 e huwelijk:<br />

1. Johannes, geboren op 26 november 1743 en gedoopt op 27 november 1743 in de RK Statie<br />

der Augustijnen (get. Thomas <strong>Sondag</strong>h en Catharina <strong>Sondag</strong>h)<br />

Uit het 2 e huwelijk:<br />

2. Hendrina/Henrica <strong>Zondag</strong>, gedoopt op 2 november 1745 in de RK Statie Augustijnen in<br />

Nijmegen (get. Bernardus <strong>Sondag</strong>h en Joanna Albers) en overleden op 25 augustus 1821 in<br />

Nijmegen, 75 jaar oud. Hendrina trouwde op 25 januari 1768 in de RK Statie Predikheren in<br />

Nijmegen met Jan (Joannes) Ansems, overleden omstreeks 1784. Zij hertrouwde op 22<br />

augustus 1784 in Beek (NG) en in Nijmegen (RK) met Jan (Joannis) Claessen, ook Klaassen<br />

genaamd, afkomstig uit het Nederriksen Walt.<br />

Uit 1e huwelijk:<br />

a. Elisabetha Ansems, ged. 10 februari 1778 in de RK Statie Predikheren in Nijmegen (get. Joannes<br />

Derricksen en Maria Houthuysen)<br />

b. Hendrina Ansems, ged. 12 mei 1780 in de RK Statie Predikheren in Nijmegen (get. Jacobus Jacobs<br />

en Anna Ansums)<br />

c. Joanna Ansems, ged. 22 september 1782 in de RK Statie Predikheren in Nijmegen (get. Antonius<br />

Opman en Elisabeth van Londen)<br />

Uit 2 e huwelijk:<br />

a. Martinus Claessen, ged. 16 mei 1785 in de RK Statie Predikheren (get. Daniel van Welberen en<br />

Maria Gerrits)<br />

3. Roelof (Rolandus) <strong>Sondag</strong>, gedoopt op 4 juli 1747 in RK Statie Augustijnen in Nijmegen.<br />

Hij volgt VI-a.<br />

4. Willem (Wilhelmus) <strong>Sondag</strong>/<strong>Zondag</strong>, gedoopt op 17 januari 1749 in de RK Statie<br />

Augustijnen in Nijmegen (get. Carolus Janse en Aleijdis <strong>Sondag</strong>), en overleden op 26 oktober<br />

1816 in Nijmegen. Hij volgt VI-b.<br />

VIa. Roelof <strong>Sondag</strong> (ook <strong>Zondag</strong>), ook Roelandus <strong>Sondag</strong> genoemd, gedoopt op 4 juli 1747 in RK<br />

Statie Augustijnen in Nijmegen (get. Gerardus van Bergh en Joanna de Haegh), boer van beroep,<br />

overleden op 1 november 1813 in Nijmegen, 64 jaar oud. Hij heeft vermoedelijk in Hatert<br />

gewoond (vermeld in overlijdensacte). Hij was doopgetuige bij Cornlius Sanders en Antonia<br />

Hendrix wonende in Hatert (Neerbosch, 1767). Hij trouwde op 3 mei 1772 in de NH kerk van<br />

Nijmegen met Elizabeth Meijer. Verm. is zij de Elisabeth Meijer, die op 21 februari 1812 in<br />

Nijmegen overleden is. Volgens deze inschrijving was zij geboren omstreeks 1739 en gedoopt in<br />

Koblenz. Zij waren van 1780-1786 eigenaren van een huis en erf aan de Bloemerstraat in<br />

Nijmegen (kad. C1239) en van 1786-1811 eigenaren van een huis en erf (kad. C1299), eveneens<br />

aan de Bloemerstraat in Nijmegen. Hier woonde in 1818 H. <strong>Zondag</strong> (verm. zoon Hermanus of<br />

Henricus,) die hier drie runderen hield 26<br />

Uit dit huwelijk:<br />

1. Hermanus <strong>Zondag</strong>, volgt VII-a.<br />

2. Jacomina <strong>Zondag</strong>, ook Jockemijna genoemd, gedoopt op 14 april 1783 in de RK Statie<br />

Predikheren in Nijmegen (get. Wilhelmus Meijer en Elisabeth van Londen) en begraven op<br />

het Regulierenkerkhof in Nijmegen op 1 december 1784.<br />

3. Jacomina <strong>Zondag</strong>, ged. Op 30 september 1785 in de RK Statie Predikheren in Nijmegen<br />

(get. Henricus Meijer en Catahrina Meijer)


4. Henricus <strong>Zondag</strong>, ged. op 15 juni 1787 in de RK Statie Predikheren in Nijmegen (get.<br />

Joannes Willemsen en Antonia Guerts). Hij volgt VII-b.<br />

5. Jacobus <strong>Zondag</strong>, ged. Op 1 februari 1789 in de RK Statie Predikheren in Nijmegen (get.<br />

Jacobus Meijer en Catharina Meijer) en begraven op het Regulierenkerkhof in Nijmegen op 3<br />

maart 1789.<br />

VIIa. Herman (Hermanus) <strong>Sondag</strong> ged. op 2 oktober 1777 in de RK Statie Predikheren in Nijmegen<br />

(get. Henricus Meijer, Maria Kersten loco Hendrina <strong>Sondag</strong>h), landbouwer van beroep (1816) en<br />

overleden op 20 december 1816 in Nijmegen, 39 jaar oud. Hij trouwde (1) op 11 mei 1802 in<br />

Nijmegen met Joanna Ockers (ook Okkers genoemd). Hij hertrouwde (2) op 10 juni 1804 in<br />

Nijmegen met Wilhelmina Siebers, ook Sijbers genoemd, geboren omstr. 1780 in Nijmegen,<br />

boerenarbeidster, overleden op 23 april 1840 in Nijmegen en dochter van Wilhelmus Sibers en<br />

Antonia Poele.<br />

Uit het 1 e huwelijk:<br />

1. Lambertus <strong>Sondag</strong>, geboren op 17 september 1802 in Nijmegen en overleden voor 1805.<br />

2. Maria <strong>Sondag</strong>, gedoopt op 23 oltober 1803 in Nijmegen.<br />

Uit het 2 e huwelijk:<br />

3. Lambertus <strong>Sondag</strong>, geboren op 31 maart 1805 in Nijmegen. Volgt VIII-a.<br />

4. Johannes <strong>Sondag</strong>, gedoopt op 16 april 1807 in Nijmegen en overleden voor 19 juli 1809.<br />

5. Johannes <strong>Zondag</strong>, gedoopt op 19 juli 1809 in Nijmegen, overleden op 25 oktober 1813 in<br />

Nijmegen<br />

6. Gertrude <strong>Zondag</strong>, geboren op 6 oktober 1812 in Nijmegen en overleden op 11 september<br />

1843 in Nijmegen, 30 jaar oud, trouwde op 27 februari 1834 in Nijmegen met Jan Henderik<br />

Maters, geboren op 5 augustus 1813 in Oosterhout, boerenarbeider, zoon van Johannes<br />

Maters, boerenarbeider, en Everdina Verburgt.<br />

7. Willem <strong>Zondag</strong>, geboren op 13 november 1815 in Nijmegen en overleden op 22 mei 1816 in<br />

Nijmegen, een half jaar oud.<br />

VIIIa. Lambertus <strong>Sondag</strong> geboren op 31 maart 1805, militair (1835) en boerenarbeider (1846),<br />

overleden op 1 oktober 1848 in Nijmegen, 43 jaar oud. Hij trouwde (1 e ) op 9 mei 1835 in<br />

Nijmegen met Helena Jansen, geboren op 2 mei 1803 in Nijmegen, dochter van Wessel Jansen en<br />

Anna Maria Wanders. Lambertus hertrouwde (2 e ) op 24 december 1846 in Nijmegen met Maria<br />

van de Weem, geboren op 20 september 1815 in Mil en St. Hubert, dochter van Cornelis<br />

Hermanus van de Weem en Agnes Kempen.<br />

Uit 1 e huwelijk:<br />

1. Hermanus <strong>Sondag</strong>, geboren op 1 januari 1836 in Nijmegen, schoenmaker van beroep (1865).<br />

Hij trouwde op 1 juni 1865 in Nijmegen met Geertruida Theodora Hendrina Bekker,<br />

geboren op 20 maart 1840 in Nijmegen, dochter van Hermanus Bekker, kleermaker, en<br />

Hendrina Gertrude Gisbers. Uit dit huwelijk is een groot aantal kinderen geboren in Nijmegen<br />

tussen 1866 en 1880.<br />

2. Anna Maria <strong>Sondag</strong>h, geboren op 2 oktober 1837 in Nijmegen en overleden op 2 november<br />

1850 in Nijmegen, 13 jaar oud<br />

3. Johanna Wesselina <strong>Sondag</strong>h, geboren op 23 oktober 1839 in Nijmegen<br />

4. Geertruida Wilhelmina <strong>Sondag</strong>h, geboren op 16 oktober 1842 in Nijmegen en overleden op<br />

13 oktober 1848 in Nijmegen, 6 jaar oud en enkele dagen na het overlijden van haar vader.<br />

Uit 2 e huwelijk:<br />

1. Agnes <strong>Sondag</strong>h, geboren op 17 oktober 1847 in Nijmegen en overleden op 24 oktober 1848<br />

in Nijmegen, 1 jaar oud, en enkele weken na het overlijden van haar vader.<br />

VIIb. Hendrik (Hendrikus) <strong>Zondag</strong>, ook Henri genoemd, geboren omstreeks 1787, slagtveeschatter<br />

(1842), overleden op 28 november 1853 in Nijmegen, 66 jaar oud. Hij trouwde op 30 april 1809<br />

in Nijmegen met Hermina van Kempen, ook van Kampen genoemd, geboren omstreeks 1787 en<br />

overleden op 1 juli 1830 in Nijmegen, dochter van Bart van Kempen en Wilhelmina Peters.<br />

Uit dit huwelijk:<br />

1. Elizabetha Maria <strong>Sondag</strong>, gedoopt op 12 april 1810 in Nijmegen<br />

2. Guillelmine [=Wilhelmina] <strong>Zondag</strong>, dochter, geboren op 14 februari 1812 in Nijmegen en<br />

overleden op 14 juli 1868, 56 jaar oud.


3. Geertrui <strong>Sondag</strong>, geboren op 31 oktober 1813 in Nijmegen en overleden op 27 januari 1892<br />

in Nijmegen, trouwde op 8 september 1842 in Nijmegen met Mathias Roos, geboren op 21<br />

april 1807 in Goch (D), timmermansknecht, zoon van Jacques Roos en Clare Elisabeth<br />

Janssen<br />

4. Hendrina <strong>Zondag</strong> geboren op 24 october 1815 in Nijmegen en overleden op 17 februari 1878<br />

in Nijmegen. Zij trouwde op 22 mei 1845 in Nijmegen met Theodorus de Grood, geboren op<br />

5 mei 1818 in Nijmegen, zoon van Willem de Grood en Maria Elias<br />

5. Maria <strong>Zondag</strong>, geboren op 20 november 1817 in Nijmegen en overleden op 13 september<br />

1872 in Nijmegen. Zij trouwde op 13 november 1845 in Nijmegen met Joannes Reintjes,<br />

geboren op 22 october 1819 in Nijmegen, zoon van Jan Reintjes en Margarita Meier<br />

6. Roelof <strong>Zondag</strong> geboren op 7 juni 1820 in Nijmegen. Hij trouwde 30 april 1846 in Nijmegen<br />

met Christina de Groot, geboren op 4 april 1822 in Nijmegen en dochter van Jan de Groot en<br />

Theodora Hijmans. Uit dit huwelijk o.m. een dochter Maria Theodora, geb. op 15 nov 1847 in<br />

Nijmegen en (Berendina) Dina, geb. 15 dec 1857 in Nijmegen en overl. 16 okt 1858 in<br />

Nijmegen. Maria Theodora was gehuwd met Antoon Penders uit Nijmegen, arbeider,<br />

landbouwer, koetsier en pauselijk zouaaf van 1867 tot 1870.<br />

7. Johanna <strong>Zondag</strong> geboren op 1 november 1822 in Nijmegen en overleden op 10 november<br />

1899 in Hengelo (Ov.). Zij trouwde op 20 mei 1846 in Nijmegen met Wessel Veldhuis,<br />

geboren op 9 maart 1813 in Hengelo en zoon van Gerrit Veldhuis en Geziena Nijhuis.<br />

8. Petronella Hubertina <strong>Sondag</strong>, ged. op 20 mei 1826 in Nijmegen, overleden op 5 april 1827<br />

in Nijmegen<br />

VIb. Willem (Wilhelmus) <strong>Sondag</strong>(h) geboren in Ooij en gedoopt omstreeks 1751 in Nijmegen en<br />

overleden op 26 oktober 1816 in Nijmegen, 65 jaar oud. Hij woonde in de Marrewijck in het<br />

Nederrijkse Walt (1783). Hij ondertrouwde op 21 februari 1783 in de NG kerk van Beek (met<br />

schriftelijke toestemming van de moeder van Willem) en trouwde (1 e ) op 9 maart 1783 in<br />

Nijmegen met Elisabeth van Londen, later van Lom genoemd, geboren in Reek en overleden<br />

omstreeks 1791-1792. Hij hertrouwde (2 e ) op 4 november 1792 in de NH kerk van Nijmegen met<br />

Anna Maria van Heukelum. Zij was geboren in Groesbeek en overleed op 22 december 1845 in<br />

Nijmegen in de leeftijd van 85 jaar.<br />

Uit het 2 e huwelijk:<br />

1. Hermanus <strong>Sondag</strong>, geb. omstr. 1793 in Nijmegen en overleden op 28 oktober 1869 in<br />

Nijmegen, 76 jaar oud<br />

2. Elisabeth <strong>Sondag</strong>, ged. omstreeks 1795 in Nijmegen en overleden op 20 juni 1840 in<br />

Nijmegen<br />

3. Gertrudis <strong>Sondag</strong>h, geboren op 5 december 1798 in Nijmegen, boerenarbeidster, en<br />

overleden op 22 juli 1874 in Nijmegen, 75 jaar oud. Zij trouwde op 6 mei 1837 in Nijmegen<br />

met Nicolaus Houbag, geboren op 20 april 1810 in Nijmegen, militair van beroep en zoon<br />

van Joannes Martinus Houbag en Elisabetha Peters.<br />

4. Jacobus <strong>Sondag</strong>h, gedoopt op 16 december 1803 in de RK Statie Predikheren in Nijmegen<br />

(get. Rijnier van Heuckelom en Hendrina <strong>Sondag</strong>h)<br />

Vb. Bart <strong>Sondag</strong>, later Bernardus genoemd, gedoopt op 10/18 febr 1715 in Ooij (get. Hendrick<br />

Bechgers, Jan Simons, Jantie <strong>Sondag</strong>h, Gijsbertje <strong>Sondag</strong>h, Gerritje Bechers), ondertrouwde op<br />

20 april 1748 in Gendt (NG) en trouwde met attestatie op 5 mei 1748 in Ooij (NG) met Hendrien<br />

Lamerts, j.d. van Gendringen (get. Thomas <strong>Sondag</strong> pater sponsi en Dijertjes, weduwe Lamerts<br />

mater sponsae). Uit dit huwelijk<br />

1. Joanna <strong>Sondag</strong>, gedoopt op 26 februari 1749 in de RK Statie Augustijnen in Nijmegen (get.<br />

Joannes Roelofs en Catharina Vissers)<br />

Vc. Hendrick <strong>Sondag</strong>, gedoopt op 10 mei 1722 in Ooij (get. Ruth Arens, Bart Janssen, Jenneke<br />

Derckse), wonende in Erlecom (1761), trouwde op 11 september 1761 in Gendt (OT) en op 30<br />

september 1761 in Kekerdom (get. Henricus Holterman en Theodora de Bruijn) met Theodora<br />

(Dersken) Holterman, gedoopt op 9 januari 1729 in Kekerdom (get. Christianus Wijsmar en<br />

Joanna van Steen). Uit dit huwelijk:<br />

1. Joanna <strong>Sondag</strong>h, gedoopt op 1 mei 1766 in Kekerdom (get. Henricus Holterman en Joanna<br />

Coppens) en overleden op 20 mei 1766


2. Joannes <strong>Sondag</strong>, gedoopt op 1 augustus 1767 in Kekerdom (get. geen) en overleden op 28<br />

augustus 1767 in Kekerdom<br />

3. Maria Joanna <strong>Sondag</strong>h, gedoopt op 1 maart 1769 in Kekerdom (get. Theodorus de Bruijn en<br />

Helena van Haaren)<br />

De onderstaande personen zijn (nog) niet te plaatsen in bovenstaande familiebanden:<br />

NB Wendelina <strong>Sondag</strong>h was op 24 januari 1723 in Leuth doopgetuige bij Johannes Reimers en<br />

Wilhelmina van Kolck.<br />

NB Lamberta <strong>Sondag</strong> was doopgetuige bij Wilhelmus Gijben en Henrica van Baal (Millingen, 1775)<br />

NB Joanna <strong>Sondag</strong>h, trouwde voor 1729 met Joannes Derk HELSEN . Uit dit huwelijk:<br />

1. Judocus Helsen, gedoopt op 27-12-1729 in de RK Statie Predikheren in Nijmegen (get. Derck<br />

Zelen en Anna Maria de Hoog)<br />

NB Anna <strong>Sondag</strong>h, trouwde voor 1732 met Joannes van ELDEREN. Hij hertrouwde op 1 juni 1740<br />

in Wijler met Maria Lamers. Uit dit huwelijk van Elderen - <strong>Sondag</strong>h:<br />

1. Henricus van Elderen, overleden op 18-11-1732 te Wyler, begraven te Wyler<br />

NB Sander <strong>Sondag</strong>h was doopgetuige op 26 september 1734 in Kekerdom bij Otto Lintzen en Aleida<br />

Rutjes.<br />

NB Gijsberdt <strong>Sondag</strong>h geboren omstreeks 1690, trouwde op 1 mei 1718 in Elst met Hendrijn<br />

Hendrickse. Op dezelfde dag trouwden ook Jacob Geling met Feitje Hendrickse, mogelijk een<br />

zus van Hendrijn. Gezien de naam Gijsbert zou hij familie kunnen zijn van de Duffeltse familie<br />

<strong>Sondag</strong>.<br />

Bronnen, noten en verantwoording:<br />

1 Bron: Regesten, d.d. 4 juli 1417, (transcriptie Guido van Benthem)<br />

Inventar der Urkunden des Stiftsarchivs Xanten (1119-1449), erster Band (Inventare Nichtstaatlicher Archive 2), von Carl<br />

Wilkes, regestnr. 1188.<br />

2 Bron: Rekeningen van de heerlijkheid Millingen 1474 (transacriptie Guido van Benthem)<br />

3 Bron: “Tiendboek Leuth 1554”, Bron: Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Archiv Stift Kranenburg-Zyfflich, Urkundennr. 51,<br />

(Bron: transcriptie Guido van Benthem);<br />

4 Bron:“Tiendboek Leuth 1554” (Bron: Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Archiv Stift Kranenburg-Zyfflich, Urkundennr. 51,<br />

transcriptie Guido van Benthem);<br />

5 Bron: Regesten, d.d. 12 juni 1561 (transcriptie Guido van Benthem)<br />

Stift Monterberg-Kleve (Gorissen), regestnr. 3449.<br />

6 Bron: Regesten, d.d. 20 februari 1539 (transcriptie Guido van Benthem)<br />

Urkunden des Archivs von Schloss Diersfordt bei Wesel 1272-1599 (INA 5), nr. 800, Carl Wilkes und Rudolf Brandts.<br />

7 Nader te onderzoeken of de Duffeltse familienaam Goissens, Goossens, als patroniem afstamt van de familie <strong>Sondag</strong><br />

8 Bronnen: Regesten, d.d. 28 novemver 1565 en 19 december 1566 (transcriptie Guido van Benthem)<br />

Urkunden des Archivs von Schloss Diersfordt bei Wesel 1272-1599 (INA 5), nr. 981, Carl Wilkes und Rudolf Brandts.<br />

Urkunden des Archivs von Schloss Diersfordt bei Wesel 1272-1599 (INA 5), nr. 985, Carl Wilkes und Rudolf Brandts.<br />

9 Bron: Tiendboek Leuth 1554 (Transcriptie Guido van Benthem)<br />

10 Alle genoemde kinderen zijn in dezelfde periode geboren en hadden allen een band met Erlecom. Dat wil overigens niet zeggen<br />

dat het dus vier broers waren. Het kunnen bijvoorbeeld ook neven zijn geweest.<br />

11 Het is twijfelachtig of Gerrit/Geurt <strong>Sondag</strong> familie is van de Duffeltse tak, aangezien niemand binnen de verdere familie naar<br />

hem vernoemd is. Hij komt slechts een keer voor als getuige, namelijk in Bemmel, en is wellicht familie geweest van de<br />

Bemmelse, van oorsprong Oosterhoutse familie <strong>Sondag</strong>.<br />

12 ORA Gendt: Blijkens Vestenis d.d. 23.11.1674: Mede-eigenaar was Stijneke Robbe, weduwe van Peter Jans Sloots<br />

13 Gijsbert <strong>Sondag</strong> wordt verondersteld de (enige) zoon van Roelof <strong>Sondag</strong> te zijn geweest, aangezien hij eveneens schuldenaar<br />

was van Gerarda van der Lijnden. Hij heeft vermoedelijk deze schuld geërfd na het overlijden van zijn vader Roelof <strong>Sondag</strong>. De<br />

datum waarop Gijsbert als schuldenaar wordt vermeld (1680) past exact in de periode waarin Roelof <strong>Sondag</strong> overleden is (1678-<br />

1681)<br />

14 In het ondertrouwregister van Gendt wordt Boxmehr vermeld<br />

15 Bronnen: Gerichtsprotocollen van Kekerdom-en-Leuth 1664-1700 (transcriptie Guido van Benthem), acten d.d. 21 oktober<br />

1665, 15 mei 1668 en 1 februari 1670.<br />

16 Vermoedelijk is deze Anna Hess een zus van Bolcke Hess, die in 1686 in Leuth trouwde met Jan Arnts en waarbij ondermeer<br />

zoon Wilhelmus <strong>Sonnendach</strong> getuige was.<br />

17 Bron: Gerichtsprotocollen van Kekerdom-en-Leuth 1664-1700 (transcriptie Guido van Benthem), acte d.d.7 juli 1682, waarbij<br />

Anna Hess, weduwe Gijssberth <strong>Sondag</strong> vermeld wordt met haar zoon Willem <strong>Sondag</strong>, tevens ‘blutmomber’ voor de door zijn<br />

halfbroer Johannes Bekmans nagelaten kinderen. Willem <strong>Sondag</strong> wordt dus verondersteld de enige zoon te zijn geweest,<br />

aangezien geen verdere kinderen of voogden voor verdere kinderen worden vermeld<br />

18 Bronnen: Gerichtsprotocollen van Kekerdom-en-Leuth 1664-1700 (transcriptie Guido van Benthem), twee acten gedateerd 7<br />

juli 1682 en 29 juni 1688.


19<br />

Bron: Gerichtsprotocollen van Kekerdom-en-Leuth 1664-1700 (transcriptie Guido van Benthem), acte d.d.28 april 1700<br />

20<br />

Bron: ORA Gendt-en-Erlecom, “Protocol van Bezwaar”, toegang 0152, inv. nr 45<br />

21<br />

Bron: ORA Gendt-en-Erlecom, “Dagelijks Signaat”, toegang 0152, inv.nr. 30<br />

22<br />

De onderlinge familieband is moeilijk aan te tonen en gebaseerd op het navolgende:<br />

- De broers van Rijck <strong>Sondag</strong> hadden waarschijnlijk geen verdere kinderen als degenen die in dit document worden genoemd.<br />

Uitzondering hierop vormt mogelijk Gerrit of Geurt <strong>Sondag</strong>, maar hij wordt nergens in relatie gebracht met de andere<br />

genoemde personen en is dus wellicht helemaal geen (naaste) familie.<br />

- Bij de doop van de zoon van Goossen <strong>Sondag</strong> in 1683 werd Lysken <strong>Sondag</strong>hs vermeld als ‘bestemoeder’ (=grootmoeder).<br />

Dit was vermoedelijk Lysken Aernts, aangezien Rijck <strong>Sondag</strong>h de enige was die, voor zover bekend, met een Lysken<br />

(Elisabeth) getrouwd was.<br />

- Rijck <strong>Sondag</strong>, die in 1718 als doopgetuige optrad, is onmogelijk dezelfde persoon als ‘vader’ Rijck <strong>Sondag</strong><br />

- Roelof en Anna <strong>Sondag</strong> worden beiden in verband gebracht met “de Wittensteen” in Erlecom, die oorspronkelijk aangekocht<br />

was van Derck Buijt. Dezelfde Derck Buijt werd bij vader Rijck als schuldeiser genoemd.<br />

- Roelof was doopgetuige bij Goossen <strong>Sondag</strong> en bij Grietje <strong>Sondag</strong><br />

- Bart woonde, evenals Goossen, in 1693 in de heerlijkheid Ooij. Bart is echter moeilijk te plaatsen. Veel doopgetuigen bij zijn<br />

kinderen dragen de naam van Megen en daarmee zou Bart ook een zoon van Roelof <strong>Sondag</strong> en Grietje van Megen kunnen<br />

zijn. Maar dan is het wel vreemd dat in dat geval Bart’s broer Gijsbert de gehele schuld heeft geërfd na het overlijden van<br />

vader Roelof <strong>Sondag</strong><br />

23<br />

Jan en Marten Reijmers waren beide broers van Enneke Reijmers. Goossen <strong>Sondag</strong>, verm. broer van Roelof <strong>Sondag</strong>, trouwde<br />

later met Maria Stockelmans, de weduwe van Marten Reijmers.<br />

24<br />

Jan Haeck trad in 1718 weer op als doopgetuige bij een kleinkind van broer Bart <strong>Sondag</strong>. In 1689 woonde Jan Haack “aan de<br />

Torense Muul”<br />

25<br />

Bron: ORA Ooij-en-Persingen,”Gerichtelijke signaet der heerlickheijt Oij 1666-1710, toegang 0192, inv.nr. 4, d.d. 13 maart<br />

1709, Gelders Archief Arnhem<br />

26 Bron: Zoeklicht 2005, pag. 90

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!