28.02.2013 Views

Basis CMYK - Sparta Enschede

Basis CMYK - Sparta Enschede

Basis CMYK - Sparta Enschede

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Hoofdsponsor<br />

<strong>Sparta</strong> Klanken<br />

Officieel orgaan van de cvv <strong>Sparta</strong> <strong>Enschede</strong>


GLASHARDE HOOGSTANDJES<br />

Maak eens kennis met het GlasCon-team,<br />

het innovatieve glasbedrijf met kennis LID VAN DE<br />

Business Club<br />

en een compleet assortiment<br />

GlasCon Oost BV Tolstraat 17A 7482 DC Haaksbergen<br />

T 053 - 574 34 14 F 053 - 574 33 34 E info@glasconoost.nl<br />

ESSO<br />

Voordelig in:<br />

� Tanken<br />

� Wassen<br />

� Shop<br />

ERIC REINK<br />

Burg. M. v. Veenlaan 130 <strong>Enschede</strong> Tel. 053 - 476 35 01 Fax 053 - 477 84 49<br />

Self Service Station ‘t Boswinkel<br />

LID VAN DE<br />

Business Club


REDACTIE<br />

Redactie: Ab Bakker, Herman Post, Frank Bakker, Wim Mulder, Henk van der Hoeven<br />

Eindredactie: Jan Hendrik Gosseling<br />

43ste jaargang nr. 2 - april 2012<br />

Kopij inleveren voor het juni-nr. kan tot maandag 11 juni - klanken@sparta-enschede.nl<br />

In dit nummer<br />

3<br />

7<br />

9<br />

11<br />

13<br />

15<br />

17<br />

19<br />

25<br />

27<br />

33<br />

35<br />

39<br />

ontwikkelingen<br />

in memoriam Hans Alberts<br />

personalia<br />

13 mei 2000 - 13 mei 2012<br />

vrijwilligersavond<br />

snuffelstage SportZappcard<br />

in de schijnwerper Isha Swelheim<br />

accommodatie medewerkers<br />

herkenbaar<br />

Pollemans & Walhof, stersponsor<br />

met <strong>Sparta</strong> hart.<br />

Beltona Beloften Competitie<br />

niet moeilijk doen als het makkelijk kan<br />

foto’s F-league<br />

meimaand - overschrijvingsmaand<br />

het wel en wee van <strong>Sparta</strong> 1 en 2<br />

supporters vereniging<br />

Kopij voor het juni-nummer<br />

kan worden ingeleverd tot<br />

maandag 11 juni.<br />

<strong>Sparta</strong> Klanken<br />

Officieel orgaan van de<br />

CVV <strong>Sparta</strong> <strong>Enschede</strong><br />

Opgericht 21 april 1921<br />

Drukwerk<br />

Ipskamp Drukkers te <strong>Enschede</strong><br />

Redactiebabbels<br />

Hoop<br />

Op het moment dat u deze editie van <strong>Sparta</strong> Klanken<br />

onder ogen ziet hopen wij dat we inmiddels een mooi<br />

feestje achter de rug hebben. Het kan en mag immers<br />

niet zo zijn dat ons vlaggenschip <strong>Sparta</strong> 1 haar zeer riante<br />

koppositie in het zicht van de haven nog prijs gaat geven,<br />

of toch … Laten we optimistisch gestemd blijven en onze<br />

mannen blijven steunen op weg naar de beloning van<br />

een mooi seizoen van hard werken en laten we ook alvast<br />

kijken naar de komende periode. Een periode<br />

waarin verder gewerkt zal moeten worden aan het leggen<br />

van de organisatorische fundamenten van een hopelijk<br />

succesvol voetbalseizoen 2012/2013.<br />

In het weekend van vrijdag 7 en zaterdag 8 september<br />

zal het e.e.a. zijn officiële afronding krijgen en hopen we<br />

met een uitgebreid en feestelijk programma invulling te<br />

geven aan een vliegende start van het nieuwe voetbalseizoen.<br />

Op vrijdagavond 7 september wordt na een<br />

aantal jaren van radiostilte de vrijwilligersavond georganiseerd.<br />

Een absolute noodzaak en een evenement dat<br />

jaarlijks zou moeten terugkeren op de verenigingskalender.<br />

Verderop in deze editie treft u alvast de vooraankondiging<br />

aan. Op zaterdag 8 september hopen we met<br />

velen van u getuige te zijn van de langverwachte rentree<br />

van het 1e elftal in de 1e klasse van het zaterdagvoetbal.<br />

Deze dag zal tevens in het teken staan van de officiële<br />

opening van ons nieuwe kunstgrasveld. Wij hopen en<br />

verwachten dat de competitieleider van de KNVB medewerking<br />

verleent aan dit gewenste scenario.<br />

Op deze dag zal ook aandacht worden geschonken aan<br />

de vele sponsoren die onze mooie vereniging nog steeds<br />

rijk is. Ook zij mogen 8 september alvast vrij houden in<br />

hun agenda’s.<br />

Al met al mooie vooruitzichten, nu maar hopen dat alles<br />

op zijn plaats gaat vallen.<br />

Wij wensen u veel leesplezier toe bij deze editie van<br />

<strong>Sparta</strong> Klanken.<br />

1<br />

SPARTA KLANKEN APRIL 2012


� Water- en gasinstallaties<br />

� Dak- zink en koperwerk<br />

� Medische aanpassingen<br />

� Rioleringstechniek<br />

� Luchtbehandeling<br />

� Airconditioning<br />

� Verwarming<br />

� Sanitair<br />

� Elektra<br />

LID VAN DE<br />

Business Club<br />

De Reulver 26<br />

7544 RT <strong>Enschede</strong><br />

Tel. 053 - 433 70 31<br />

e-mail: info@velovanderbij.nl<br />

internet: www.velovanderbij.nl


Ontwikkelingen<br />

In de vorige <strong>Sparta</strong> Klanken heb ik geprobeerd een<br />

aantal indrukken weer te geven rondom de interne gebeurtenissen<br />

en ontwikkelingen van de club. Naast een<br />

aantal interne ontwikkelingen zijn er ook maatschappelijke<br />

gebeurtenissen die invloed op de cluborganisatie<br />

uitoefenen. Een aantal wil ik u daarbij niet onthouden.<br />

Al enige tijd hebben de clubs in <strong>Enschede</strong> Noord en<br />

Oost contacten met de Stichting Sportboulevard. Deze<br />

stichting heeft als doelstelling het organiseren en faciliteren<br />

van activiteiten om zo de kernactiviteiten van de<br />

verenigingen te ondersteunen. In <strong>Enschede</strong> Zuid heeft<br />

deze doelstelling al duidelijk vorm gekregen.<br />

De verenigingen in Noord en Oost in <strong>Enschede</strong> waaronder<br />

<strong>Sparta</strong> <strong>Enschede</strong> hebben de volledige medewerking<br />

toegezegd aan het tot stand komen van de zgn.<br />

“Sport Zappkaart”. Met deze kaart wordt het de jeugd<br />

in de wijken mogelijk gemaakt vrijblijvend kennis te<br />

maken met verschillende sporten die door de deelnemende<br />

verenigingen worden aangeboden. Deze activiteit<br />

van de Stichting Sportboulevard draagt in hoge<br />

mate bij aan de maatschappelijke noodzaak kinderen<br />

tot bewegen te brengen en hen van een gezonde leefwijze<br />

bewuster te maken.<br />

De stichtingsmedewerkers hebben de medewerking<br />

van de schoolbesturen in de wijk gekregen en hebben<br />

o.a. langs die weg kinderen benaderd en op de hoogte<br />

gebracht van de mogelijkheden van deze “Sport Zappkaart”.<br />

Dit heeft er toe geleidt dat in korte tijd meer dan<br />

200 kinderen de weg naar de verenigingen hebben<br />

gevonden. <strong>Sparta</strong> biedt de kinderen die hebben aangegeven<br />

trainingen bij onze vereniging te willen bijwonen<br />

de mogelijkheid dit te doen. <strong>Sparta</strong> <strong>Enschede</strong> drukt<br />

daarmee ook zijn betrokkenheid uit rondom gezond<br />

opgroeien, het laten ontstaan van sociale vaardigheden<br />

bij de jeugd in onze wijk en ook daarbuiten. Ik feliciteer<br />

de organisatoren met dit mooie resultaat<br />

hetgeen recht doet aan de door hen gedane inspanningen.<br />

Een tweede initiatief (in de kinderschoenen) wil ik kort<br />

onder de aandacht brengen. De Stichting “Vitale Sportvereniging”<br />

is een door de gemeente ondersteund project<br />

met als doel (accommodaties van) de verenigingen<br />

in de wijken een meer centrale rol te laten vervullen binnen<br />

het door de gemeentelijke instanties uitgezette so-<br />

tekst Herman Post<br />

ciaal maatschappelijke beleid. Gedacht wordt aan<br />

het ondersteunen van de verenigingen door het tijdelijk<br />

onderbrengen van hen die door welke omstandigheden<br />

dan ook tijdelijk de weg naar een<br />

maatschappelijk verantwoord zelfstandig bestaan<br />

zijn kwijtgeraakt. Deze stichting stelt zich onder meer<br />

ten doel deze groepen middels het aanleren van<br />

zelfstandigheid en zelfwerkzaamheid weer de weg<br />

naar de maatschappelijke processen te laten terug<br />

vinden. Tevens wil het Stichtingsbestuur het “maatschappelijk<br />

verantwoorde ondernemen” onder de<br />

aandacht van de verenigingsbesturen brengen. Gesprekken<br />

hierover met betrokken verenigingen vinden<br />

plaats.<br />

Recent heeft bouwbedrijf Siers van gemeentelijke instanties<br />

toestemming gekregen voor het plaatsen<br />

van een groot aantal containers op de toch al beperkte<br />

ons ter beschikking staande parkeergelegenheid<br />

aan de Kotkampweg. Navraag bij betrokkenen<br />

levert als antwoord op dat men voorlopig niet voornemens<br />

is de containers te verwijderen of te verplaatsen.<br />

Het bestuur sprak hier zijn teleurstelling al<br />

over uit. <strong>Sparta</strong> is in de afgelopen periode gewezen<br />

op parkeerproblemen rondom de accommodatie.<br />

Het bestuur heeft daarna getracht de verkeerscirculatie<br />

rondom ons complex te verbeteren. Deze<br />

plaatsing van containers bemoeilijkt dit proces natuurlijk<br />

aanzienlijk. Het bestuur zal pogingen in het<br />

werk blijven stellen de containers verplaatst te krijgen.<br />

Na het lezen van bovenstaande zou men haast de<br />

primaire doelstelling van de CVV <strong>Sparta</strong> vergeten.<br />

Het bestuur neemt waar dat de resultaten van elftallen<br />

die deelnemen aan de betreffende competities<br />

goed te noemen zijn. Ook het plezier waarmee<br />

wordt gespeeld biedt perspectieven voor de toekomst.<br />

Niet alles binnen de vereniging loopt echter<br />

altijd op rolletjes. Er zijn en blijven natuurlijk aandachtspunten.<br />

Er blijven altijd nog een aantal knelpunten<br />

waarin aandacht voor de mensen binnen<br />

de organisatie tekort schiet. Ook wanneer juist dit<br />

als een van de kenmerken van de <strong>Sparta</strong> organisatie<br />

benoemt wordt. Het bestuur blijft pogingen in het<br />

werk stellen knelpunten te verbeteren en op te lossen.<br />

Individuele vrijwilligers zijn met hart en ziel bezig<br />

3<br />

SPARTA KLANKEN APRIL 2012


Voordeel scoren met de<br />

Voordelen: � korting op notaristarief, taxatiekosten<br />

en afsluitprovisie<br />

� de scherpste rente<br />

� keuze uit vrijwel alle geldverstrekkers<br />

� objectief en deskundig advies<br />

� elke hypotheek sponsort <strong>Sparta</strong><br />

Kom langs in de Menkotoren, Bosuilstraat 21.<br />

CAP FINLEX<br />

FINANCIËLE PLANNING - HYPOTHEKEN<br />

BELEGGINGEN - JURIDISCH ADVIES<br />

Bel of mail voor een afspraak met<br />

Jan-Hendrik Gosseling.<br />

Tel.: 053 - 789 18 53 of 06 - 52 45 52 00<br />

Fax: 053 - 789 18 54<br />

e-mail: janhendrik@capfinlex.nl<br />

www.spartahypotheek.nl<br />

* Aantrekkelijke kortingen<br />

voor <strong>Sparta</strong>leden.<br />

Vraag naar de voorwaarden.<br />

LID VAN DE<br />

Business Club


<strong>Sparta</strong> te ondersteunen. Ik denk aan spelers en staf van<br />

ons eerste elftal. Na de overwinning op ESA is de voorsprong<br />

in punten nog verder toegenomen. Een stabiele<br />

organisatie geboden door de staf en de rust en overtuiging<br />

binnen de totale spelersgroep brengt een kampioenschap<br />

nu wel heel dicht bij. Deze teamprestatie<br />

draagt naar verwachting heel erg bij aan de plaats die<br />

<strong>Sparta</strong> <strong>Enschede</strong> wil innemen. Het eersteklasserschap<br />

nadert met rasse schreden.<br />

Al enkele jaren was het heel dicht bij maar ging het in<br />

de laatste fase mis. Nu echter kan het zijn dat op het<br />

moment dat u dit leest het kampioenschap al een feit is.<br />

Een en ander geldt ook voor ons tweede elftal. Na een<br />

moeizaam vorig seizoen staat er dit jaar een stabiele<br />

organisatie. Ook hier uit zich dit in een opwaartse prestatiecurve.<br />

Een resultaat dat er mag zijn. Complimenten<br />

zijn op zijn plaats.<br />

Een volgend aandachtspunt waarover ik u wil informeren<br />

betreft de ontwikkeling van het zaalvoetbal binnen<br />

onze club. Recent ontving het bestuur een aantal spelers<br />

die onder de vlag van <strong>Sparta</strong> <strong>Enschede</strong> op hoog<br />

niveau het zaalvoetbal van <strong>Sparta</strong> <strong>Enschede</strong> willen ondersteunen<br />

en verder vorm geven.<br />

Het zaalvoetbal heeft de laatste jaren een grote vlucht<br />

genomen. Inmiddels zijn er een achttal teams in competities<br />

ingedeeld of gaan in de toekomst zaalvoetbal<br />

spelen. <strong>Sparta</strong> <strong>Enschede</strong> wil graag ook deze voetbalontwikkelingen<br />

blijven ondersteunen.<br />

Dit kan echter alleen wanneer er binnen de teams een<br />

grote mate van zelfwerkzaamheid aan de dag wordt<br />

gelegd. <strong>Sparta</strong> blijft een organisatie waar met man en<br />

macht gewerkt wordt aan de organisatie als geheel.<br />

Het bestuur tracht met man en macht deze organisatie<br />

zo te faciliteren dat zowel prestatief als recreatief voetbal<br />

binnen onze vereniging mogelijk is en mogelijk blijft.<br />

Een deel van <strong>Sparta</strong> <strong>Enschede</strong> dat in ontwikkeling is, is<br />

het dames voetbal. Het bestuur is erkentelijk voor de<br />

inzet door alle betrokkenen. Ondergetekende is informeel<br />

uitgenodigd een training te volgen en/of bij te<br />

wonen. Ik maak natuurlijk van die uitnodiging graag op<br />

termijn gebruik.<br />

Ook voor het vrouwenvoetbal geldt dat <strong>Sparta</strong> <strong>Enschede</strong><br />

graag prestatieve en recreatieve voetbalsport<br />

mogelijk maakt. Dit kan echter alleen met hulp en<br />

ondersteuning van vele betrokkenen.<br />

In de afgelopen periode is de C Jeugd van een aantal<br />

clubs in <strong>Enschede</strong> betrokken bij het project “Respectquiz”.<br />

Quizvragen m.b.t. de voetbalsport werden<br />

afgewisseld met vragen over maatschappelijk<br />

actuele thema’s. Dit met als doel meer bewustzijn te<br />

creëren rond het thema respect hebben voor de<br />

leefruimte van anderen.<br />

<strong>Sparta</strong> zal ook voor andere leeftijdsgroepen en betrokkenen<br />

proberen bewustzijn te vergroten rondom<br />

maatschappelijke thema’s. In april zullen de jeugdspelers<br />

en hun ouders worden uitgenodigd om uit te<br />

wisselen over het thema: “Ouders langs de lijn”. Het<br />

bestuur van <strong>Sparta</strong> komt graag in contact met (ouders<br />

van) de leden. Een goede uitwisseling is van<br />

groot belang en kan worden verbetert.<br />

<strong>Sparta</strong> groeit, bloeit, bruist en leeft. <strong>Sparta</strong> is maatschappelijk<br />

betrokken. <strong>Sparta</strong> kan dat alleen maar<br />

zijn met hulp en inzet van allen. Biedt uw diensten<br />

aan. Maak uzelf bekend. Ondersteun <strong>Sparta</strong> of<br />

sponsor een van onze elftallen.<br />

Wordt lid van de Businessclub, koop een bord langs<br />

ons nieuwe kunstgrasveld. Maar bovenal: Zorg dat<br />

onze kinderen kunnen genieten van het voetbalspel.<br />

Laat hen de sociale vaardigheden ontwikkelen<br />

noodzakelijk om in de maatschappij gezond te kunnen<br />

deelnemen.<br />

Tot slot doet het bestuur een beroep op uw incasseringsvermogen.<br />

De komende werkzaamheden op<br />

en rond de accommodatie kunnen hinder met zich<br />

mee brengen. Een en ander is echter noodzakelijk<br />

en onontkoombaar. Wij vragen hiervoor om uw begrip.<br />

Wederom realiseer ik me dat ik niet volledig zal zijn<br />

geweest. In de volgende “klanken” meer.<br />

Ik wens u een bloeiende deelname aan ons verenigingsleven<br />

toe. In deze lentemaanden en ook<br />

daarna.<br />

5<br />

SPARTA KLANKEN APRIL 2012


Pollemans & Walhof B.V. Houtimporteurs<br />

Hanzepoort 23B, 7575 DB Oldenzaal<br />

Tel. 0541 - 53 20 33, fax 0541 - 53 14 20<br />

www.polwal.nl<br />

Dorpsstraat 137<br />

tel. 433 43 40<br />

fax. 436 42 02<br />

www.cafesprakel.nl<br />

info@cafesprakel.nl<br />

LID VAN DE<br />

Business Club


In memoriam<br />

Hans Alberts<br />

Maandag 5 maart jl. overleed op de leeftijd van 61 jaar onze sportvriend Hans Alberts.<br />

Hij wilde nog zo graag verder met zijn leven maar er werd anders beschikt. Al op jonge leeftijd (21 jaar)<br />

werd diabetes bij hem vastgesteld hetgeen een zekere beperktheid van leven duidelijk maakte. Hij moest<br />

leren leven met zijn ziekte en dat viel hem zwaar.<br />

Toch weerhield het hem er niet van als actieve voetballer op een hoog, zelfs internationaal niveau te presteren.<br />

Het maakte de prestatie des te indrukwekkender.<br />

Na zijn voetballoopbaan bleef hij actief en met name de jeugd had zijn interesse. Als jeugdleider heeft hij<br />

vele jaren bijgedragen aan de prestaties van onze jeugdige voetballers.<br />

In de begin jaren ’90 heeft hij samen met zijn vriend Paul Wibier (leider) onze eerste selectie als grensrechter<br />

begeleidt. Aan spelregelkennis ontbrak het niet. Hij toonde passie en <strong>Sparta</strong> had zijn hart. Hij ontving<br />

en begeleidde vele seizoenen de pupil van de week bij de thuiswedstrijden van ons eerste elftal. Hiermee<br />

bevestigde hij zijn niet aflatende, bijzondere belangstelling voor onze jeugd. Tevens was hij betrokken binnen<br />

de organisatie van de senioren soos als vakman ober en barkeeper.<br />

Op velerlei gebied in ons verenigingsleven droeg hij, enthousiast en gemotiveerd, bij aan de leefbaarheid<br />

van onze club. In de laatste decennia van zijn leven bewees hij onze vereniging zijn diensten als acquisiteur<br />

en heeft hij op zijn unieke wijze een geweldige financiële bijdrage geleverd. Met name de verkoop<br />

van wedstrijdballen, lichttegels en vooral reclameborden hebben onze financieën versterkt. In de laatste<br />

maanden heeft hij nog met energie en vasthoudendheid het masterbord voor de komende drie seizoenen<br />

opnieuw vol verkocht.<br />

Jarenlang waren we getuige van zijn beperkingen en de daarbij gepaard gaande pijn. We hebben, vervuld<br />

met dankbaarheid afscheid moeten nemen en zullen hem missen. Onze gedachten en medeleven<br />

gaan uit naar zijn vrouw Jolanda, zijn dochter Priscilla en haar partner Ronny, zijn kleinzoon Danicio, zijn<br />

vriend Paul en verdere familie.<br />

In dankbaarheid voor zijn leven en werken koesteren wij de mooie herinneringen.<br />

We voelen ons verbonden in lief en leed en zullen vol vertrouwen onze verenigingsweg vervolgen.<br />

A.R. Bakker<br />

7<br />

SPARTA KLANKEN APRIL 2012


Eetcafé Down Town:<br />

Een wereld van<br />

verschil!<br />

Zuiderhagen 16/18 7511 GL <strong>Enschede</strong> - Reservering 053-436 77 87<br />

van kempen reizen bv<br />

Laaressingel 123, 7514 EN <strong>Enschede</strong>,<br />

Telefoon 053 - 435 78 23, Fax 053 - 433 46 51<br />

info@vankempenreizen.nl - www.vankempenreizen.nl<br />

Wij beschikken over LUXE TOURINGCARS<br />

o.a. met: koelkast - toilet - video - koffiebar en<br />

touringcar met<br />

speciale lage<br />

instap.<br />

<strong>Sparta</strong>nen eten uiteraard bij:<br />

www.eetcafedowntown.nl - info@eetcafedowntown.nl<br />

LID VAN DE<br />

Business Club<br />

Maandag gesloten<br />

Dinsdag vanaf 17.00 uur<br />

Woensdag vanaf 17.00 uur<br />

Donderdag vanaf 17.00 uur<br />

Vrijdag vanaf 17.00 uur<br />

Zaterdag vanaf 17.00 uur<br />

Zondag vanaf 17.00 uur<br />

In overleg kunt u ook<br />

buiten onze normale<br />

openingstijden bij<br />

ons terecht.<br />

Bel of mail ons voor meer<br />

informatie.<br />

Alsmede een touringcar met lift voor rolstoelgebruikers.<br />

waar de betere reizen heel gewoon zijn


Personalia tekst Ab Bakker<br />

Eind februari jl. overleed na een ernstig ziekbed mevr.<br />

De Vries, moeder respectievelijk schoonmoeder van<br />

onze sportvriend en vriendin Anne en Petra de Vries.<br />

Veel fijne herinneringen verzachten onze smart maar<br />

het gemis blijft. We wensen echtgenoot en vader Ab de<br />

Vries, de kinderen en kleinkinderen sterkte bij het verwerken<br />

van dit verlies.<br />

De endeldarmoperatie waarop zolang in spanning<br />

door onze sportvriend Jan Binnenmars werd gewacht,<br />

heeft vrijdag 9 maart jl. succesvol plaats gevonden. Het<br />

ziekenhuis verblijf duurde slechts een paar dagen en<br />

de opluchting is groot. Ook met Joke gaat het na omstandigheden<br />

steeds beter, voor beiden reden tot grote<br />

dankbaarheid. We wensen jullie van harte een verder<br />

volledig herstel toe.<br />

Na het operatief ingrijpen en de noodzakelijke chemobehandeling<br />

vanwege bij haar geconstateerde borstkanker<br />

in het voorjaar van 2011, heeft onze<br />

sportvriendin Inge Nijboer, na aanvankelijke beterschap,<br />

een terugval. Heel complex, vervelend en verdrietig.<br />

Een spannende, moeilijke tijd. We hopen dat<br />

voor Inge herstel intreedt en haar kwaliteit van leven<br />

sterk mag verbeteren. De laatste berichten zijn positief.<br />

Heel veel sterkte en kracht gewenst voor haar, voor Patrick<br />

en de kinderen.<br />

Tijdens de competitiewedstrijd Tubantia B1 - <strong>Sparta</strong> B1<br />

op maandagavond 12 maart jl. heeft onze jeugdige<br />

voetbalvriend Rob van Holland een enkelbreuk opgelopen.<br />

Zeker een zestal weken in het gips en daarna revalideren,<br />

het zal niet mee vallen. We wensen hem<br />

sterkte en van harte een volledig herstel. Hij zal, als een<br />

echte <strong>Sparta</strong>an sterk terug komen! Zeker weten.<br />

Onze sportvriend Dick Scholten zet op een bewonderenswaardige<br />

wijze zijn strijd tegen de kanker voort. Na<br />

enige ziekenhuisopnames waarbij dagelijks een chemobehandeling<br />

plaats vond kon, na een scanonderzoek<br />

worden vastgesteld dat hij zgn. “schoon” bleek.<br />

Een constatering die ons allen blij maakte. Enige nabehandeling<br />

zal nog gaan plaatsvinden maar hij en wij<br />

zijn en blijven vol goede moed. Beste Dick, namens de<br />

gehele <strong>Sparta</strong> familie proficiat, waarin we zeker ook<br />

Henriette en je kinderen betrekken die met een niet aflatende<br />

liefde en zorg je dagelijks omringen. Dankbaarheid<br />

voert de boventoon!<br />

Woensdag 7 maart jl. is Daan geboren, zoon van<br />

Tomas Prinsen en Farien Latka en broertje van Sofie.<br />

Voor hen is de wereld weer een stukje mooier geworden.<br />

We hopen dat gezondheid en geluk z’n<br />

deel mag zijn. Van harte gefeliciteerd namens ons<br />

allen.<br />

Dinsdag 20 maart jl. overleed op de leeftijd van 75<br />

jaar Jan Gosseling, de vader respectievelijk schoonvader<br />

van onze sportvriend en eindredacteur van<br />

<strong>Sparta</strong> Klanken Jan-Hendrik en Marjolein. In de<br />

voorbije lijdensweken en de opstandingweek zijn<br />

we opnieuw bepaald bij de zekerheid van de tekst<br />

op de rouwkaart: “Veilig in Jezus armen”. Die geloofswerkelijkheid<br />

zij zijn partner Netty, de kinderen<br />

en kleinkinderen tot troost en sterkte. Wij voelen ons<br />

verbonden in hun verdriet.<br />

We hopen dat onze sportvriend en erelid Wim Hesselink,<br />

die voor de vierde!! keer geholpen wordt aan<br />

zijn prostaat probleem, eindelijk baat mag hebben<br />

bij de uitgevoerde og nog uit te voeren behandeling.<br />

Nogmaals Wim, een volledig herstel gewenst.<br />

Voor ons onverwacht moest onze sportvriend Hans<br />

Jongman met hartklachten opgenomen worden in<br />

het ziekenhuis. We zijn drie stents aangebracht die<br />

een goed herstel hebben bewerkstelligd. Enige liesproblemen<br />

vertraagden aanvankelijk zijn herstel,<br />

maar die zijn inmiddels verholpen. Hij voelt zich<br />

prima al is enige voorzichtigheid geboden. Hans,<br />

van harte volledige beterschap gewenst.<br />

Met de gezondheid van onze sportvriend Coen<br />

Analders gaat het heel wat beter. De stoma is of<br />

wordt verwijderd. Een hele opluchting na een zware,<br />

moeilijke tijd. We vertrouwen dat het herstel zich verder<br />

voortzet. Veel sterkte en gezondheid gewenst.<br />

Opnieuw een teleurstelling voor onze sportvriendin<br />

Hannerie Zandvoort die in een laatste poging om<br />

van haar pijn verlost te worden naar ‘t Roessingh<br />

werd verwezen en daar na enige behandelingen te<br />

horen kreeg dat men niets voor haar kan betekenen.<br />

We wensen je veel sterkte Hannerie en blijven<br />

hopen op een wonder. Een hartelijke groet van ons<br />

allen.<br />

Ook dit keer werden we als vereniging geconfron-<br />

9<br />

SPARTA KLANKEN APRIL 2012


teerd met de werkelijkheid van het leven.<br />

“Er is zoveel te klagen<br />

Er is zoveel geween en zoveel leed te dragen”<br />

Het is goed in verbondenheid aandacht voor elkaar te<br />

hebben. Het geeft een warm gevoel en stemt tot dankbaarheid.<br />

We willen blijven delen in het lief en het leed.<br />

Lieve mensen,<br />

iedereen hartelijk bedankt die heeft meegeleefd en ons<br />

tot steun is geweest tijdens de ziekte en na het overlijden<br />

van Gerrit. Omzien naar elkaar is zo belangrijk!<br />

Mede daardoor kijken wij terug op een liefdevol en<br />

waardig afscheid van hem.<br />

Hartelijke groeten<br />

Riky Dubbeldam<br />

Ria en Hans<br />

Pim en José<br />

Arielle en Stefan<br />

en kleinkinderen<br />

Dankbetuiging<br />

13 mei 2000 - 13 mei 2012<br />

Hartelijk bedankt<br />

Bij deze wil ik de collega’s van de bar en de keuken<br />

bedanken voor de schitterende fruitmand, die ik heb<br />

gekregen na de dotterbehandeling, die ik heb ondergaan.<br />

Daar moet je wel van opknappen. Alle<br />

belangstelling, die ik ontmoette toen ik weer op het<br />

<strong>Sparta</strong>complex kwam, hebben mij erg goed gedaan.<br />

Iedereen bedankt.<br />

Hans Jongman<br />

Bedankjes<br />

Wij willen de S.V. hartelijk bedanken voor de mooie<br />

vaas met bloemen die we hebben mogen ontvangen<br />

om ons een hart onder de riem te steken om<br />

de moeilijke tijden die we hebben moeten doormaken<br />

te vergeten. Dit heeft ons heel goed gedaan.<br />

Hiervoor onze hartelijke dank. Gelukkig gaat het nu<br />

iets beter.<br />

Wil en Bob Nieuwenhuis<br />

De vuurwerkramp die ons twaalf jaar geleden trof staat nog steeds in<br />

ons geheugen gegrift. We herdenken in verbondenheid de vele<br />

slachtoffers, met name ook onze sportvriend Nick Azink.<br />

We zullen nooit vergeten.<br />

11<br />

SPARTA KLANKEN APRIL 2012


Vrijwilligersavond<br />

Beste vrijwilligers, pak de agenda en noteer:<br />

VRIJDAG 7 SEPTEMBER 2012<br />

VRIJWILLIGERSAVOND<br />

Aan de vooravond van de opening van het kunstgrasveld<br />

organiseert het account vrijwilligers in samenwerking<br />

met de supportersvereniging en het account<br />

activiteiten een vrijwilligersavond, omdat wij vinden dat<br />

onze vrijwilligers in het zonnetje gezet mogen worden.<br />

Snuffelstage SportZappcard<br />

Alle vrijwilligers krijgen terzijnertijd een uitnodiging<br />

thuis. Over de invulling van de avond krijgt iedereen<br />

op een later tijdstip meer te horen.<br />

We stellen jullie vroeg op de hoogte, want het zou<br />

toch zonde zijnde, wanneer je op die avond al iets<br />

anders gepland zou hebben.<br />

Het account vrijwilligers<br />

Renske van der Lippe<br />

Hans Jongman<br />

Wij zijn met 12 kinderen gestart bij <strong>Sparta</strong> <strong>Enschede</strong> in kader SportZappcard waar veel animo voor is op noord.<br />

We trainen op het hoofdveld met deze groep van 12 die 4 voetbaltrainingen kunnen volgen.<br />

Er zijn al een aantal talenten binnen deze eerste groep door onze scouts in het speciale talentenboek gezet waarbij<br />

ze allerlei voetbalvormen moeten doen in een circuitmodel om de eerste kennismaking met voetbal goed te<br />

doorstaan, en indien ze het leuk vinden kunnen ze zich via een inschrijfformulier aanmelden om volgend seizoen<br />

te worden ingedeeld bij de jongste jeugd, dit kan landenteams of F of E groep zijn al naar gelang leeftijd.<br />

CVV <strong>Sparta</strong> is een voetbalclub in noord die veel biedt voor de jongste jeugd en we hopen natuurlijk dat ze dan<br />

ook voor ons kiezen.<br />

De 2e , 3e en 4e sessie wordt hierna gepland met weer 2x12 deelnemers en 1x 8 zoals de tellerstand voor deelname<br />

er nu uitziet, deze kan dus nog weer hoger worden als zich nog meer kinderen melden.<br />

Deelnemers aan de 2e sessie snuffelstage SportZappcard. Op de foto van links naar rechts: Leo (trainer), Niels,<br />

Jesse, Adnan, Bram, Wouter, Sem, Tars, Jorik, Matthijs, Raven, Koen en Kirsten (stagaire).<br />

13<br />

SPARTA KLANKEN APRIL 2012


Voor advies op maat een notaris van Formaat<br />

www.notariskantoor-enschede.nl<br />

Hengelosestraat 42/44<br />

Postbus 18, 7500 AA <strong>Enschede</strong><br />

Tel.: 053-431 49 77<br />

Fax: 053-431 02 99<br />

E-mail: notarissen@henw.nl


In de schijnwerper Isha Swelheim<br />

Naam: Isha Swelheim<br />

Leeftijd: 8 jaar<br />

In welk elftal speel je: <strong>Sparta</strong> F8<br />

Op welke positie speel je: overal een beetje<br />

Hoelang al lid van <strong>Sparta</strong>: 2 jaar<br />

Wie is je trainer/leider: Lex en Jos<br />

Heb je al doelpunten gemaakt: Ja<br />

Zijn er nog meer familieleden actief bij <strong>Sparta</strong>: Ja,<br />

mijn broer Gidon<br />

Wat is je allermooiste actie ooit op het voetbalveld:<br />

van achteren aanvallen, langs de keeper en dan scoren<br />

Wat vind je het aller leukste om te doen buiten voetballen:<br />

knutselen en piano spelen<br />

Favoriete club Nederland: FC Twente<br />

Favoriete club buitenland: Barcelona<br />

Favoriete voetballer: Luuk de Jong<br />

Broers/zussen: Gidon<br />

Op welke school zit je: Het Zeggelt<br />

Favoriete vak op school: Gym<br />

Isha samen met broer Gidon en FC Twente speler<br />

Ola John.<br />

Vervelendste vak op school: werken<br />

Wat eet je het liefst: patat met knakworst<br />

Wat eet je liever niet: vissoep<br />

Wat drink je graag: ranja<br />

Als ik groot ben dan word ik: profvoetballer<br />

Tot slot, wil je nog aan iemand de groeten doen:<br />

Nee<br />

15<br />

SPARTA KLANKEN APRIL 2012


LID VAN DE<br />

Business Club<br />

OP DE MAN<br />

DIE BIER VOORAL<br />

VOOR ZICHZELF<br />

BROUWDE!<br />

Ze moe mmoesten este ste s te ten<br />

ni n ni n i iin<br />

n n1615 1 11615<br />

615 61 15 we w we wel ele<br />

l le l e eeven<br />

even ven v n we wenne we wennen nne nn n na n a aaan<br />

an a de sma sm smaak m ak van v van Pe<br />

Pe PPeter ter tter er<br />

Cu<br />

Cu CCuype<br />

Cuyper. ype pe per. r. r<br />

Hij<br />

ij gaf fG Grolsch l h bi bier een kkrachtigere h i smaak k ddan andere d bi bbieren.<br />

Precies zoals hij het zelf lekker vond.<br />

En dat moesten anderen dan ook maar vinden.<br />

Bleek nog vrij aardig te kloppen ook.


Accommodatie medewerkers herkenbaar<br />

In het kader van uitstraling en herkenning hebben onze<br />

accommodatie medewerkers Henk Speek en Arend<br />

Kamphuis een goed uitziende werkkleding ontvangen.<br />

Hun vele werkzaamheden worden vaak onderschat<br />

terwijl hun bijdrage voorwaarde scheppend voor een<br />

vlekkeloos verloop van een de te spelen wedstrijden,<br />

buitengewoon belangrijk zijn.<br />

Een verzorgd uitziende, goed onderhouden sportcomplex<br />

is toch het visitekaartje van onze vereniging. Het is<br />

de verantwoordelijkheid van de accommodatie medewerkers<br />

om daar op toe te zien en er een actieve, gemotiveerde<br />

bijdrage aan te leveren.<br />

Gelukkig zijn behalve Henk en Arend nog een aantal<br />

sportvrienden bereidt wekelijks assistentie te verlenen.<br />

Henk Speek en Arend Kamphuis in hun nieuwe werkkleding.<br />

We vinden dat vaak heel gewoon maar zo is het beslist<br />

niet. Hulde aan de mannen en vrouwen die een<br />

deel van hun vrije tijd willen besteden aan een verzorgde<br />

accommodatie die wij als vereniging zo<br />

waardevol vinden.<br />

Het is aan ons te zorgen dat hun taak niet wordt ondermijnt<br />

door ergernis vanwege het veroorzaken<br />

van onnodige rommel op ons complex, terwijl voldoende<br />

vuilnisbakken aanwezig zijn waar de afval<br />

in gedeponeerd kan worden.<br />

Samen zorgen voor een clean sportcomplex is toch<br />

niet te veel gevraagd. We willen een nette club zijn<br />

van “binnen en van buiten”!!!<br />

Succes met alle werkzaamheden.<br />

17<br />

SPARTA KLANKEN APRIL 2012


Wij zijn er voor u, altijd.<br />

� �� ��� ������� ���������� �������������� ��� ��������� ��� ����� ������������� �� ����� �������<br />

������ �������������<br />

� ������������������ ���� ���� ���������� ����� ����������� ��� �����������������<br />

� ��� ��������������� �������� ���� ��������� �������������������<br />

� ��� ������ ������ �������������<br />

Uitvaartleiders<br />

��������� ������� ������ ������� �� ����� ��� ��� �����<br />

Stichting Diacon<br />

������������ ���� ���� �� �������� � ��� ��� �� �� � ��� ��� �� �� � ��� ��� �� ��<br />

� ������������������������� � ������������������������


Pollemans & Walhof, stersponsor met <strong>Sparta</strong> hart<br />

tekst Wim Mulder<br />

Een club als <strong>Sparta</strong> kan bestaan door mensen met<br />

een <strong>Sparta</strong> hart die wat over hebben voor de club.<br />

Dat kan zijn door als vrijwilliger actief te zijn, bardiensten<br />

te draaien, leider van een elftal te zijn, lid te<br />

zijn van een van de vele commissies. Of, als je een<br />

eigen bedrijf hebt, sponsor te worden.<br />

Pollemans en Walhof is een van die sponsoren, stersponsor<br />

om precies te zijn. Pollemans en Walhof is het<br />

bedrijf van Hugo Walhof, al vele, vele jaren een bekend<br />

gezicht in de <strong>Sparta</strong> kantine. En behalve stersponsor<br />

ook nog eens voorzitter van de supportersvereniging<br />

en o.a. twee keer per maand op pad om oud papier<br />

voor de club op te halen.<br />

Ik weet niet hoe dat met jullie zit, maar ik heb enkele<br />

brandende vragen voor Hugo naar aanleiding van het<br />

bovenstaande.<br />

Vertel eens Hugo, stersponsor, wat houdt dat eigenlijk<br />

in?<br />

“Goede vraag. Dat is eigenlijk een bijzondere titel. Die<br />

is ontstaan toen een aantal jaren geleden de toenmalige<br />

hoofdsponsor aangaf door omstandigheden de<br />

drie jarige termijn niet vol te kunnen maken. Ab Bakker<br />

heeft mij toen benaderd met de vraag of ik iets voor de<br />

club kon betekenen. Dat wilde ik met alle plezier.<br />

Maar ik vond het niet nodig om met de naam van mijn<br />

bedrijf op het shirt te staan. Toen werd ik een soort sub<br />

hoofdsponsor: de stersponsor. Die rol is mijn bedrijf<br />

daarna steeds blijven vervullen. Tegenwoordig staat de<br />

naam van mijn bedrijf trouwens wel op het shirt, aan<br />

de achterkant om precies te zijn.”<br />

Wat is Pollemans en Walhof voor soort bedrijf?<br />

“ We halen tropisch hardhout uit Zuid-oost Azië. En dat<br />

verkopen we vervolgens. Vooral binnen de Benelux,<br />

maar ook in de rest van Europa. We hebben een opslag<br />

in Roosendaal, maar zijn gevestigd in Oldenzaal.”<br />

Een internationaal bedrijf dus. Maar naast je drukke<br />

werkzaamheden ben je ook nog eens voorzitter van<br />

de supportersvereniging.<br />

“Dat klopt. Ab Bakker heeft mij in de jaren 80 bij de<br />

supportervereniging gehaald. in die tijd had je iedere<br />

vrijdag nog kaartavonden. Ik ben toen ober<br />

gaan spelen, zodat de kaarters niet steeds het spel<br />

hoefden te onderbreken om een drakje te halen. Ab<br />

zag dat ik enthousiast bezig was voor de club en<br />

toen is dat balletje gaan rollen. En inmiddels ben ik<br />

alweer 25 jaar actief voor de supportersvereniging.<br />

Als bestuurslid en tussen 1992 en 1999 als voorzitter.<br />

Sinds twee jaar vervul ik die rol opnieuw met veel<br />

plezier.”<br />

Je bent al heel erg lang <strong>Sparta</strong>an. Wat is het hoogste<br />

elftal waar je hebt gespeeld?<br />

“Ik ben inderdaad al sinds mijn 10de lid, inmiddels<br />

ben ik 49. Dus binnenkort ben ik 40 jaar lid. Ik heb<br />

wel eens bij het eerste meegespeeld, maar was al<br />

die jaren vooral actief als speler van het tweede. In<br />

1992 kwam er een einde aan mijn actieve voetballoopbaan<br />

toen de taxi waar ik in zat tegen een<br />

boom reed.”<br />

Dat klinkt heftig. Wat is er gebeurt?<br />

“Ruim 10 jaar gingen we jaarlijks met de selectie een<br />

weekend naar Ommen. We reden met de auto naar<br />

een camping en van daaruit gingen we dan met<br />

een taxi op pad als we uitgingen. Op een avond<br />

was ik op pad met Willem Bakker, Jeroen Veenstra<br />

en Ronald Westerman. Jeroen raakten we kwijt tijdens<br />

het stappen dus Willem, Ronald en ondergetekende<br />

stapten in de taxi in de veronderstelling dat<br />

die ons veilig thuis zou brengen.<br />

Helaas reed de taxi bij een bocht rechtdoor en werden<br />

we wakker in het ziekenhuis van Zwolle. Ik was<br />

met mijn hoofd door de zijruit geknald, een agent<br />

zei dat ik geluk had dat ik het heb overleefd. Een<br />

geluk bij een ongeluk zeg maar. Daarna heb ik wel<br />

geprobeerd het voetbal weer op te pakken, maar ik<br />

bleef nekklachten houden. Toen heb ik er op mijn<br />

19<br />

SPARTA KLANKEN APRIL 2012


����� ���� ������ ����� ���� ��� ����� ���� ��� �� ���� ��� ������ ������<br />

�������<br />

������ ������<br />

����<br />

������<br />

����� ���� ������ ����� ������ ������<br />

����� ������ �������� ��������<br />

�������������<br />

���� ��� �������� ������� �������� ��������<br />

�������� ��������<br />

�������<br />

����� �����<br />

Ballonvaren<br />

voor leden van<br />

<strong>Sparta</strong> € 135,-<br />

����� ����������� ���������� ������ ������<br />

Voor vragen of<br />

reserveringen<br />

bel 053-4304263<br />

info@marberts.nl<br />

of check<br />

www.marberts.nl<br />

LID VAN DE<br />

Business Club<br />

������ ������<br />

����������������<br />

Deze actie kan niet worden gecombineerd met andere acties.<br />

��<br />

��<br />

� ��<br />

��<br />

��<br />

��<br />

��<br />

��<br />

��<br />

��<br />


32ste maar een punt achter gezet en ben op andere<br />

manieren actief gebleven binnen de club.”<br />

Het oud papier halen voor de supportersvereniging is<br />

een begrip geworden. Gaat dat al lang zo?<br />

”We zijn er ooit mee begonnen om het 75 jarig jubileum<br />

te bekostigen. Inmiddels hebben we het 90 jarig jubileum<br />

achter de rug. In die tijd stond een container bij<br />

Agenda<br />

april 2011<br />

14 april AVW ‘66 1 - <strong>Sparta</strong> 1<br />

21 april de Esch 1 - <strong>Sparta</strong> 1<br />

<strong>Sparta</strong> en gingen we met auto’s met aanhangers de<br />

wijk in. Dat we samen met Twente Milieu met de<br />

grote wagens de wijk in gaan is iets van de laatste<br />

jaren. Net als de beruchte stop bij cafe Gerritsen. Die<br />

is ontstaan toen de wagen onderweg vol zat voordat<br />

we klaar waren en tussentijds moest worden<br />

geleegd. Toen hebben we ons daar maar af laten<br />

zetten. De tussenstop is niet meer nodig. Maar het<br />

biertje achteraf bij Gerritsen hebben we er in gehouden!”<br />

Je bent <strong>Sparta</strong>an in hart en nieren. Wat maakt<br />

<strong>Sparta</strong> voor jou speciaal?<br />

“Mijn roots liggen eigenlijk niet bij <strong>Sparta</strong>. Mijn vader<br />

was jarenlang o.a. secretaris, penningmeester en<br />

ook even ad interim voorzitter bij Sportclub <strong>Enschede</strong>.<br />

Maar ik had vriendjes die bij <strong>Sparta</strong> speelden<br />

en vanaf ons huis in de Dahliastraat was ik met<br />

mijn fietsje zo bij <strong>Sparta</strong>. Mijn vader had er geen<br />

problemen mee en ik ben nooit meer weggegaan.<br />

<strong>Sparta</strong> is al die jaren mijn grootste hobby. Bij <strong>Sparta</strong><br />

vind ik vriendschap en ontspanning. Bij deze club is<br />

de sfeer altijd gemoedelijk en de kantine is mijn<br />

tweede huiskamer geworden.”<br />

Is er nog iets dat je kwijt wilt en we nog niet hebben<br />

besproken?<br />

Vooral dat ik hoop dat we dit jaar kampioen worden!<br />

En dat we ons daarna handhaven in de eerste<br />

klasse zonder gezeur over het betalen van spelers.<br />

Want daar heb ik niets mee. In ieder geval blijf ik met<br />

veel plezier de club sponsoren zolang mijn bedrijf<br />

goed blijft draaien. En dat doet het nog steeds.<br />

Gelukkig maar. Laten we hopen dat je nog vele<br />

jaren stersponsor kunt blijven. Hugo bedankt!<br />

mei<br />

5 mei <strong>Sparta</strong> 1 - ASC ‘62 1<br />

12 mei Enter Vooruit 1 - <strong>Sparta</strong> 1<br />

2 juni finale Beltona Beloften Competitie<br />

21<br />

SPARTA KLANKEN APRIL 2012


KREMERSVEENWEG 21 7585 PN GLANE (LOSSER) TEL. 053-461 24 59<br />

Juwelier - Horloge<br />

Gronausestraat 1201-1203 7534 AH Glanerbrug Tel. 053 - 461 12 28<br />

Voetklachten? Dan is het spelen van die<br />

topwedstrijd opeens een stuk lastiger…<br />

Podotherapie Caarels kan een passende oplossing bieden<br />

tegen voet-, enkel-, knie-, heup- en rugklachten. Daarmee<br />

loopt u in die topwedstrijd toch weer een stuk makkelijker<br />

over het veld…<br />

Steenweg 26 - 7531 BW <strong>Enschede</strong> - 053-8529479<br />

groei-briljant<br />

quartz horloges<br />

stijlklokken<br />

gouden sieraden<br />

Maandag de gehele dag gesloten<br />

vakkundige<br />

reparatie<br />

inrichting<br />

keppels b.v.<br />

lipperkerkstraat<br />

43-45<br />

enschede<br />

tel. 431 26 50


Eerste deelnemers voor de Beltona finaledag<br />

2012 bekend tekst Willem Visscher<br />

De eerste deelnemers voor de finaledag van de Beltona<br />

Beloften Competitie 2011-2012 zijn bekend.<br />

Als eerste finalist noemen we -enig chauvinisme mag<br />

toch?- het beloftenteam van <strong>Sparta</strong> <strong>Enschede</strong>, de organiserende<br />

vereniging dat vorig jaar voor het eerst in<br />

de 13 jarige historie van deze bijzondere wedstrijdreeks<br />

voor jong voetbaltalent de eindstrijd haalde en in<br />

een zinderende finale maar nipt met 2-1 verloor van<br />

Berkum (Zwolle).<br />

Verder nu al bekende finalisten zijn Rigtersbleek, het Oldenzaalse<br />

Quick 20, MVV 29 uit Harbrinkhoek, het Almelose<br />

Oranje Nassau, dan het <strong>Sparta</strong> niet onbekende<br />

Vroomshoopse Boys, Noordscheschut, het Apeldoornse<br />

WSV en de winnende finalist van vorig jaar<br />

Berkum. De twee clubs uit de kop van Overijssel, DOS<br />

Kampen en IJVV uit IJsselmuiden sluiten voorlopig de<br />

rij.<br />

Bij de bovengenoemde elf clubs zitten maar liefst vijf<br />

eerdere winnaars. Quick ’20 dat winnaar was in het<br />

eerste seizoen 1999-2000 van de Beltona Beloften<br />

Competitie. Daarna lukte het de Oldenzaalse club nog<br />

een keer in het seizoen 2008-2009 om de Beltona Cup<br />

te pakken.<br />

Het Almelose Oranje Nassau won de editie 2001-2002<br />

en DOS Kampen won het in het seizoen 2004-2005.<br />

MVV ’29 uit Harbrinkhoek leverde een unieke prestatie<br />

door twee keer achtereen te winnen, namelijk in 2005-<br />

2006 en het jaar daarop gingen ze op herhaling en<br />

wonnen ze ook de Beltona Cup in het seizoen 2006-<br />

2007.<br />

Dan als laatste het reeds eerder genoemde Berkum<br />

dat de finale won in seizoen 2010-2011.<br />

Het eindtoernooi zal dit jaar voor de 13e keer worden<br />

gespeeld. Dit keer zal dat zijn op zaterdag 2<br />

juni, (noteer die datum alvast in uw agenda)!<br />

In aanmerking voor deelname aan de finaledag komen<br />

de negen poulewinnaars en de zeven beste<br />

nummers 2.<br />

Verdere informatie -o.a programma en standenkunt<br />

u vinden op de <strong>Sparta</strong> internetsite onder de<br />

“knop” Beltona en op pagina 493 van RTV Oost.<br />

Berkum winnaar in het seizoen 2010-2011.<br />

25<br />

SPARTA KLANKEN APRIL 2012


DE VRIES<br />

RADIATEUREN<br />

UW PARTNER IN<br />

KOELING!!!<br />

De Reulver 82<br />

7544 AM <strong>Enschede</strong><br />

Tel. 053 - 431 20 44<br />

AUTO RADIATEUREN SERVICE<br />

BENNIE DE VRIES<br />

onbetwist de specialist<br />

AUTO RADIATEUREN<br />

te warm - lekt - verstopt?<br />

Daar heb je specialisten voor.<br />

Binnen een dag klaar (2 jaar garantie)<br />

Ook montage van waterpompen en koppakkingen.<br />

Ook specialisatie opgebied van oldtimers en industriekoelers.<br />

Ik denk niet na<br />

over mijn uitvaart...<br />

...ik onthoud Vredehof.<br />

Pedro<br />

Ik onthoud...<br />

Swier<br />

Uitvaartleider<br />

Telefoon: 053 - 431 23 89<br />

www.vredehof.nl


Niet moeilijk doen als het makkelijk kan tekst Ab Bakker<br />

We werden getroffen door een artikel in het orgaan van<br />

de Belangenorganisatie Zaterdag Voetbal geschreven<br />

door erelid Henny Troost, alom gewaardeerd door zijn<br />

reglementenkennis, een zaterdagvoetbalman pur<br />

sang, onder de titel: “Hevel de totale topklasse maar<br />

over naar betaalde sector”.<br />

Hij vond de aanleiding tot het schrijven van zijn artikel<br />

in de december uitgave van het orgaan waarin gepubliceerd<br />

werd over:<br />

a. de voortgang CAO contractspelers in het<br />

amateurvoetbal<br />

b. de oprichting van de Coöperatieve Vereniging<br />

Topklasse<br />

We zullen u niet belasten met de gedetailleerde wijze<br />

waarop hij ons deelgenoot maakte van zijn kijk op de<br />

financiële ontwikkelingen in het amateurvoetbal, maar<br />

beperken ons tot zijn eindconclusie.<br />

De Topklassers willen de voorwaarden voor het betaalde<br />

voetbal niet overnemen omdat ze vrezen dat<br />

hun clubcultuur er aan gaat. De realiteit is echter dat<br />

de Topklasse clubs betaald voetbal willen bedrijven.<br />

Wel de lusten maar men geeft niet thuis als het om<br />

de verplichtingen gaat.<br />

Ze willen geen promotie, geen licentie eisen, geen<br />

verplichte speeldag, geen standaard contracten.<br />

Men speelt of betaald voetbal met alle daaraan verbonden<br />

consequenties of men speelt amateurvoetbal<br />

met haar beperkende bepalingen. Nu wil men<br />

van twee walletjes eten en dat levert conflictsituaties<br />

op.<br />

Henny Troost concludeert, citaat: “Als men nu eens<br />

de gehele Topklasse overhevelt naar de betaalde<br />

sector, dan is het amateurvoetbal van een hoop<br />

sores af, de Topklasse clubs kunnen rustig hun betaald<br />

voetbal op zaterdag spelen en de Jupiler<br />

League speelt op vrijdag. So what, waar doen we<br />

moeilijk over”!<br />

De scribent is een wijs man!<br />

Foto’s F-league meer foto’s op onze site: www.sparta-enschede.nl<br />

27<br />

SPARTA KLANKEN APRIL 2012


FIETSENWINKEL<br />

Oldenzaalsestraat 340<br />

7523 AJ <strong>Enschede</strong><br />

Telefoon 053-435 82 19<br />

HORECA PRODUCTEN B.V. ENSCHEDE<br />

TELEFOON 053 - 435 30 86<br />

LID VAN DE<br />

Business Club<br />

sigarenmagazijn<br />

Voortsweg 33, tel. 435 84 46<br />

<strong>Enschede</strong><br />

Het adres voor uw<br />

� ROOKARTIKELEN<br />

� AANSTEKERS<br />

� PIJPEN<br />

� FOTO-SERVICE<br />

in een dag klaar<br />

� LEKTUUR<br />

� WENSKAARTEN<br />

� STRIPPENKAARTEN<br />

� TOTO-LOTTO-<br />

SPELNET<br />

� STAATSLOTEN


29<br />

SPARTA KLANKEN APRIL 2012


LID VAN DE<br />

Business Club


31<br />

SPARTA KLANKEN APRIL 2012


Met de <strong>Sparta</strong>foon steunt u onze jeugd<br />

SPARTAFOON<br />

i.s.m.<br />

voor meer informatie<br />

Leo de Boer tel. 06 - 13 48 63 64 spartafoon@sparta-enschede.nl<br />

Op tijd op weg . . . wereldwijd<br />

Oldenzaalsestraat 302 |7523 AH <strong>Enschede</strong><br />

Telefoon 053 - 434 12 12 | www.msg-eurokoeriers.nl<br />

www.msg-fietskoeriers.nl


Meimaand - overschrijvingsmaand<br />

Wil jij bij <strong>Sparta</strong> komen voetballen of als je al speelt<br />

bij <strong>Sparta</strong> en je kiest om voor het aankomende seizoen<br />

2012/2013 bij een andere voetbalvereniging te<br />

gaan spelen en jij bent geen E- of F pupil, dan heb<br />

je een overschrijving nodig. Deze overschrijving moet<br />

dan bij de KNVB uiterlijk 15 juni 2012 ontvangen zijn.<br />

Wat moet je doen?<br />

Jij speelt nu bij een andere vereniging en je kiest ervoor<br />

om het komende seizoen bij <strong>Sparta</strong> te komen spelen<br />

of je hebt dit afgelopen seizoen niet gevoetbald maar<br />

wel in een periode van twee seizoenen daarvoor, ook<br />

als je bij deze vereniging al geen lid meer bent, dan<br />

heb jij wel een overschrijving nodig.<br />

Haal bij de administratie van <strong>Sparta</strong> in het clubgebouw<br />

het officiële KNVB (blauwe) overschrijvingsformulier. Op<br />

blad 1 (de kop) vul je jouw persoonlijke gegevens in en<br />

op blad 2 alle vragen volledig in. Vervolgens onderteken<br />

je het formulier.<br />

Voor D-pupillen en C-junioren is een handtekening<br />

nodig van één der ouders/voogd. Met het formulier ga<br />

je naar de vereniging waarbij je het laatst als lid stond<br />

of staat ingeschreven. Deze vereniging zal op het formulier<br />

een verklaring ondertekenen en voegt daarbij<br />

toe jouw persoonlijke spelerspas.<br />

Overtuig jezelf dat deze er bijzit, anders zal <strong>Sparta</strong> op<br />

hun kosten een nieuwe spelerspas laten aanmaken.<br />

Hierna lever jij al deze bescheiden af bij <strong>Sparta</strong>.<br />

Let op!<br />

Aangezien 15 juni dit jaar op een vrijdag valt, moet je uiterlijk<br />

woensdag 13 juni voor 16:00 uur (i.v.m. de postlichting)<br />

de overschrijving hebben ingeleverd. Houdt<br />

hiermee rekening!<br />

Jij speelt nu of heb je de twee seizoenen hiervoor bij<br />

<strong>Sparta</strong> gespeeld of lid geweest en jij bent geen E- of F<br />

pupil en je hebt gekozen om voor het komende seizoen<br />

bij een andere voetbalvereniging te gaan spelen.<br />

Eigenlijk is dit dezelfde regeling, maar dan in tegengestelde<br />

vorm, zoals bovenstaand staat omschreven.<br />

Je haalt bij de vereniging waar je gaat spelen<br />

het overschrijvingsformulier.<br />

Vul de kop van blad 1 in met jouw persoonlijke gegevens<br />

en alle vragen op blad 2. Onderteken het<br />

formulier (D-pupillen en C-junioren ondertekent door<br />

één der ouders/voogd) en lever het in bij de ledenadministratie<br />

bij <strong>Sparta</strong>. Vervolgens maken wij een<br />

afspraak met jou wanneer het formulier kan worden<br />

afgehaald.<br />

Contributieachterstanden dienen bij het afhalen van<br />

het overschrijvingsformulier contant worden voldaan.<br />

I.v.m. deze procedure vragen wij twee tot drie<br />

dagen voor de verwerking van jouw overschrijving.<br />

Houdt hiermee rekening (15 juni)!!<br />

Bij de c.v.v. <strong>Sparta</strong> zijn waarden en normen een belangrijk<br />

aspect binnen ons verenigingsbeleid en vinden<br />

wij dat alvorens een overschrijving wordt<br />

aangeboden bij onze ledenadministratie, in ieder<br />

geval jouw leider of trainer op de hoogte is gesteld<br />

van jouw voornemens.<br />

Ook bij een eventueel vertrek naar een andere vereniging<br />

is het mogelijk om als ‘niet spelend’ lid te<br />

blijven bij <strong>Sparta</strong>. Voor de goede orde laten we<br />

weten dat een overschrijving niet automatisch inhoud<br />

dat hiermee jouw lidmaatschap bij <strong>Sparta</strong> ook<br />

is beëindigd. Dit dient altijd schriftelijk te gebeuren.<br />

Ons verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni<br />

waarvoor een contributieplicht bestaat.<br />

33<br />

SPARTA KLANKEN APRIL 2012


De leden van dé businessclub<br />

<strong>Sparta</strong>, de BCS, dragen de<br />

<strong>Sparta</strong>nen een warm hart toe.<br />

Business Club<br />

Goudsbloemstraat 23 tel. 053 - 435 91 56<br />

7531 DD <strong>Enschede</strong> fax. 053 - 435 91 56<br />

mob. 06 - 23170400<br />

Bent u geïnteresseerd in de doelstellingen van<br />

deze groep actieve mensen, die naast hun<br />

sportieve interesses ook andere afspraken van<br />

onze samenleving nastreven, dan kunt u<br />

inlichtingen inwinnen via het mailadres<br />

bcs@sparta-enschede.nl


Het wel en wee van <strong>Sparta</strong> 1 en 2 tekst Henk van der Hoeven<br />

Bij de vorige beschouwing van ons eerste elftal was er<br />

nog sprake van een (eventuele) kleine marge van drie<br />

punten. Enter Vooruit en Gazelle Nieuwland waren op<br />

dat moment de achtervolgers op de koppositie. Hoe<br />

anders is de situatie een paar maanden later. <strong>Sparta</strong><br />

heeft een voorsprong van acht punten op AVW '66.<br />

Enter Vooruit en Gazelle Nieuwland haken definitief af<br />

met respectievelijk 14 en 13 punten achterstand. <strong>Sparta</strong><br />

heeft nog een inhaalwedstrijd te goed en we moeten<br />

vooraf niet al te hard juichen maar een kampioenschap<br />

ligt nu wel heel erg binnen handbereik.<br />

We kunnen dus spreken van een tot nu toe erg geslaagd<br />

seizoen voor het eerste elftal. Met een selectie<br />

waar weinig mutaties plaats vonden en er een vaste<br />

kern van spelers stond is dit nu al een bijzonder groot<br />

compliment waard. Nu hopen we met z'n allen dat het<br />

einde van het seizoen word gehaald zonder al te veel<br />

kleerscheuren en puntverlies zodat we de zo gewenste<br />

Spelmoment uit de wedstrijd <strong>Sparta</strong> 2 - Go Ahead Kampen<br />

2.<br />

promotie naar de eerste klasse kunnen verwelkomen.<br />

Het tweede elftal presteert naar alle tevredenheid.<br />

Je zou zelfs kunnen zeggen dat het tweede elftal<br />

boven verwachting presteert. Op dit moment bezet<br />

het elftal de vierde plek in de competitie. Met wedstrijden<br />

tegen Be Quick '28, SDV Barneveld en Excelsior<br />

'31 is er zelfs nog meer mogelijk. De genoemde<br />

ploegen zijn namelijk allen concurrenten van het<br />

tweede voor de bovenste plaatsen.<br />

Eén kanttekening daarbij is dat Excelsior '31 op dit<br />

moment kampioen is maar niet kan promoveren.<br />

Hun tweede elftal speelt namelijk één klasse hoger.<br />

Met gunstige resultaten en uitslagen van andere<br />

wedstrijden is een eventuele promotie, eventueel via<br />

nacompetitie, weliswaar een mogelijkheid die niet<br />

makkelijk is maar zeker niet onmogelijk. En wie had<br />

dat gedacht aan het begin van dit seizoen!<br />

Helaas is voor het tweede ook de bekercompetitie<br />

tot een einde gekomen. In Wierden was SVZW de<br />

35<br />

SPARTA KLANKEN APRIL 2012


SCHOONHEIDSINSTITUUT<br />

Het doet je goed,<br />

dat voel je.<br />

De schoonheids-specialist.<br />

Je wordt er weer mens van.<br />

Minkmaatstraat 136, <strong>Enschede</strong> 053-435 83 34<br />

Dépositaire<br />

JUVENA<br />

MEDEX<br />

DR. R.A. ECKSTEIN<br />

AHAVA<br />

Hairteam<br />

GERARD<br />

Niet zo maar een kapsalon.....<br />

Kapsalon Gerard straalt een gezellige en authentieke<br />

sfeer uit waardoor de klanten zich op hun<br />

gemak voelen. Mede door de warme inrichting en<br />

de klantvriendelijke benadering van onze 11 professionele<br />

medewerkers wordt uw bezoek aan onze<br />

kapsalon een prettige ervaring. Voor de zeer jeugdige<br />

bezoekers van Kapsalon Gerard is er een extra<br />

ruimte ingericht waar de kids zich precies thuis voelen<br />

en de keuze hebben om op een motor of in een<br />

auto geknipt te worden.<br />

Hierdoor wordt het bezoek<br />

aan de kapper een<br />

uitje voor de kinderen.<br />

Aarzelt u niet en kom<br />

gerust eens langs om<br />

zelf te oordelen over<br />

onze kapsalon.<br />

Padangstraat 66 7535 AE <strong>Enschede</strong><br />

Telefoon 053 - 432 48 72<br />

e-mail: info@kapsalongerard.nl<br />

www.kapsalongerard.nl


sterkste ploeg maar <strong>Sparta</strong> bood daar naar alle behoren<br />

een goede tegenstand.<br />

Zo kort voor het seizoen moet het elftal twee spelers<br />

missen. Allereerst moest Stefan Veurink aan de zijlijn<br />

toekijken doordat hij zijn sleutelbeen brak. Kort geleden<br />

kwam Bram de Bruin hem in de ziekenboeg vergezellen<br />

met, zoals het zich er nu uit laat zien, een spier-<br />

scheuring in de kuit. Erg sneu voor twee spelers die<br />

de laatste tijd goed bezig waren en zeker hun aandeel<br />

hebben geleverd aan de goede positie op de<br />

ranglijst.<br />

We hopen dat zowel het eerste als het tweede het<br />

seizoen met volle tevredenheid en een fraaie klassering<br />

het seizoen gaat afsluiten!<br />

Foto boven: bekerwedstrijd SVZW 2- <strong>Sparta</strong> 2. Foto onder: vriendschappelijk PW 1 - <strong>Sparta</strong> 2.<br />

37<br />

SPARTA KLANKEN APRIL 2012


Winkelcentrum ‘t Ribbelt<br />

Ribbelerbrinkstraat 57<br />

7531 CB <strong>Enschede</strong><br />

Telefoon 053 - 435 02 27<br />

Winkelcentrum ‘t Stroink<br />

Veldhoflanden 10<br />

7542 LA <strong>Enschede</strong><br />

Telefoon 053 - 434 52 80<br />

Goed brood op uw bord is<br />

energie voor elke sport!<br />

“Uw groenteman” Pompoen<br />

“Ook voor al uw<br />

fruitgeschenken”<br />

Winkelcentrum<br />

Boswinkel <strong>Enschede</strong><br />

Tel: 053-4313458<br />

info@uwgroentemanpompoen.nl<br />

www.uwgroentemanpompoen.nl<br />

LID VAN DE<br />

Business Club<br />

wordt<br />

lid !<br />

24 uur per dag door<br />

heel Europa<br />

J. van Vonno<br />

Preludestraat 118<br />

7534 XL <strong>Enschede</strong><br />

Tel. 053 - 461 35 76<br />

Mob. 06 - 11 35 62 14


Supporters Vereniging<br />

Gelukkig is de tweede helft van de competitie weer<br />

volop aan de gang zodat het op de zaterdagen weer<br />

gezellig druk is op ons sportcomplex aan de Kotkampweg.<br />

Jeugdbingo<br />

Op vrijdag 9 maart jl. was het weer ‘volle bak’ in ons<br />

clubgebouw. Ruim 120 kinderen uit de E-, F-jeugd en<br />

mini’s samen met hun ouders, opa’s en oma’s, trainers<br />

en leiders waren aanwezig en zorgden voor een<br />

prachtige en spannende sfeer. De ‘twee zwaantjes’<br />

waren ook weer aanwezig en samen met mooie prijzen<br />

maakten ze deze avond perfect. Iedereen ging dan<br />

ook tevreden naar huis alhoewel sommigen ietwat teleurgesteld<br />

waren dat zij de hoofdprijs niet mochten<br />

meenemen.<br />

Paasbingo<br />

Vrijdag 30 maart was er weer onze traditionele paasbingo.<br />

De opkomst was redelijk goed en er hing een<br />

gemoedelijk sfeer in ons clubgebouw. Ook hier kwamen<br />

de ‘dos zwanos’ weer regelmatig aangevlogen.<br />

Vele mooie prijzen deden ons alvast aan de naderende<br />

paasdagen denken. De familie van der Meulen nam<br />

dit keer de hoofdprijs mee naar huis. Nogmaals gefeliciteerd!!<br />

<strong>Sparta</strong> quiz<br />

Op vrijdagavond 13 april is onze gezellige en span-<br />

Eierenzoeken meer foto’s op onze website: www.sparta-enschede.nl<br />

nende <strong>Sparta</strong> quiz weer aan de beurt. Vele vragen<br />

zullen door de teams beantwoord moeten worden.<br />

Het gebruik van hulpmiddelen zoals mobiele telefoons<br />

is daarbij strikt verboden. We hopen weer op<br />

een grote opkomst zoals de afgelopen keren. Stel<br />

een team samen en meld je aan (aanmeldingsformulieren<br />

aan de bar verkrijgbaar) dan maken we er<br />

samen een mooie avond van.<br />

Oud papier<br />

Twee keer per maand gaan we de wijken in om oud<br />

papier in te zamelen. Vele vrijwilligers helpen ons<br />

daarbij. Onze dank hiervoor is groot want deze inzamelactie<br />

is één van de belangrijkste financiële pijlers<br />

van de Supporters Vereniging waardoor wij<br />

weer in staat zijn om vele activiteiten te kunnen houden.<br />

Later dit jaar zal de Gemeente <strong>Enschede</strong> ook<br />

voor het inzamelen van oud papier de zogenaamde<br />

Otto’s gaan verspreiden. Er mogen dan geen losse<br />

dozen meer aan de straat worden gezet. Iedereen<br />

wordt hiervan op de hoogte houden.<br />

Poffertjeskraam<br />

Bij redelijk tot goed weer zal de Supporters Vereniging<br />

in april op zaterdagmorgen poffertjes gaan<br />

bakken voor onze jongste jeugd. Let op de aankondigingen<br />

op de website en in het clubgebouw en<br />

kom heerlijk poffertjes eten op het terras buiten.<br />

39<br />

SPARTA KLANKEN APRIL 2012


Hofl and Optiek. Nummer één in oogzorg en mode.<br />

Borne<br />

Grotestraat 197<br />

T 074-2671356<br />

Denekamp<br />

Vledderstraat 1<br />

T 0541-352318<br />

Haaksbergen<br />

Spoorstraat 8<br />

T 053-5725009<br />

Losser<br />

Raadhuisplein 7<br />

T 053-5388299<br />

<strong>Enschede</strong><br />

H.J. van Heekplein 26<br />

T 053-4321121<br />

Eibergen<br />

Kluiversgang 6<br />

T 0545-475500<br />

Oldenzaal<br />

St. Plechelmusplein 13<br />

T 0541-514177<br />

DE JONG<br />

Contactlensspecialisten a.n.v.c.<br />

Optometristen o.v.n.<br />

www.hoflandoptiek.nl<br />

MET HOFLAND<br />

MIK JE BETER<br />

Raadhuisstraat 16, 7581 AA Losser, tel. 053 - 538 12 08<br />

Koopcentrum Deppenbroek<br />

Rijnstraat 76-78, <strong>Enschede</strong>, tel. 053 - 435 54 64<br />

bloem en kado


41<br />

SPARTA KLANKEN APRIL 2012


meer info over sponsoring: mail naar<br />

sponsoring@sparta-enschede.nl


43<br />

SPARTA KLANKEN APRIL 2012


44<br />

SPARTA KLANKEN APRIL 2012<br />

Algemeen bestuur cvv <strong>Sparta</strong><br />

Voorzitter H. Post tel. 06-53318941<br />

2e Voorzitter F. Bakker tel. 431 26 48<br />

Secretaris P. Wibier tel. 434 58 06<br />

Penningmeester W. Bakker tel. 06-51542585<br />

Algemeen R. v.d. Lippe tel. 433 67 51<br />

Algemeen W. Holtkamp tel. 434 06 66<br />

PR C. Tuinbeek tel. 06-14928680<br />

Ledenadministratie administratie tel. 435 45 18<br />

Account-functionarissen<br />

VTZ senioren H. Grondman tel. 06-42303492<br />

Facilitaire zaken J. Kloppenburg tel. 476 99 29<br />

Sponsoring ASS W. Holtkamp tel. 06-51492520<br />

Medische faciliteit P.J.M. Coppens tel. 430 72 63<br />

praktijk tel. 432 68 94<br />

Vrijwilligerscoörd. H. Jongman tel. 053-4334430<br />

ACT M. Mansveld tel. 433 80 98<br />

Coördinatoren<br />

Sen. 1-2-3 L. de Boer tel. 06-13486364<br />

Junioren A/B/C W. Holtkamp tel. 06-51492520<br />

Technisch A1/B1/C1/D1/E1/F1<br />

S. Pinna<br />

Technisch rest A/B/C/D<br />

tel. 06-41834531<br />

R. v.d. Woning tel. 06-53911581<br />

Technisch D M. Wijnreder tel. 06-51808860<br />

Pupillen E/F/mini’s E. Winters tel. 06-10616364<br />

Technisch L. de Boer tel. 06-13486364<br />

Dames/meisjes P. Beunders tel. 06-21818765<br />

Keepers M. de Vries tel. 06-23110371<br />

Scheidsrechters T. ter Huerne tel. 06-24432797<br />

Wedstrijdsecretarissen<br />

Senioren 3 t/m 8 G. Vinke tel. 430 64 36<br />

Junioren p/a <strong>Sparta</strong> di/vr tel. 435 45 18<br />

Pupillen p/a <strong>Sparta</strong> di/vr tel. 435 45 18<br />

A D R E S S E N<br />

Ere-voorzitters en ere-leden<br />

Overige<br />

Beheerder clubgeb. H.J. Goossen tel. 06-51424367<br />

Beltona toernooi W. Visscher tel. 06-53592886<br />

Webteam K. Friskus tel. 06-23911147<br />

Webteam/teletekst J. Hembrecht tel. 478 37 77<br />

Eindredac. S.K. J.H. Gosseling tel. 06-52455200<br />

Clubgebouw tel. 435 45 18<br />

Supportersvereniging<br />

Voorzitter H. Walhof tel. 06-54917152<br />

Secretaris H. Schukkink tel. 06-46337725<br />

Penningmeester J. v.d. Velde tel. 06-51595925<br />

Businessclub <strong>Sparta</strong><br />

Secretaris J.H. Gosseling tel. 06-52455200<br />

<strong>Sparta</strong> website www.sparta-enschede.nl<br />

E mail adressen<br />

Algemene info info@sparta-enschede.nl<br />

Voorzitter voorzitter@sparta-enschede.nl<br />

Secretaris secretariaat@sparta-enschede.nl<br />

Penningmeester penningmeester@sparta-enschede.nl<br />

Clubblad klanken@sparta-enschede.nl<br />

Sponsoring sponsoring@sparta-enschede.nl<br />

Webmasters webmaster@sparta-enschede.nl<br />

Businessclub bcs@sparta-enschede.nl<br />

Teletekst pag. 485 RTV Oost<br />

Beltona Beloften Competitie tekst RTV Oost pagina 493<br />

Ere-voorzitters J. Meere (†), A.R. Bakker.<br />

Ere-leden G. ten Cate, J. ter Mors, G. Nijboer, R. Knobbe, D.J. Kruidhof, B.J. Wissink, H. Leferink,<br />

H. Schoonbeek, R. Weener, M. Mondria, C. v. Harselaar, J.G. ter Horst, J. Koops, F.G. Frölich,<br />

H. Versteeg, F.H. Vennink, R.L. Nijboer, C.K. v. Harselaar, A.H. Theessink, D.A. Hartman,<br />

K. Houdel, G.J. Dubbeldam (allen overleden)<br />

D. Budding, H. Kloppenburg, mevr. W. Pees, H.M. v.d. Valk, R.F. Westerman, G. Bolte, H. Goossen,<br />

H. Hankel, D.W. Hesselink, F. Bakker, K.R. Friskus, H. Veenstra.


fris > enthousiast > doen<br />

Ipskamp Drukkers is de specialist in het drukken van boeken,<br />

brochures, magazines en publicaties, vanaf oplage 1 tot enkele<br />

duizenden, zowel in zwart-wit als in full colour.<br />

ENSCHEDE AMSTERDAM ROTTERDAM Josink Maatweg 43, <strong>Enschede</strong> T. 053 482 62 62 www.ipskampdrukkers.nl


LID VAN DE<br />

Business Club

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!