01.03.2013 Views

Weinig werk en toch een groene tuin! - Piekobello Tuinontwerp

Weinig werk en toch een groene tuin! - Piekobello Tuinontwerp

Weinig werk en toch een groene tuin! - Piekobello Tuinontwerp

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Weinig</strong> <strong>werk</strong><br />

<strong>en</strong> <strong>toch</strong><br />

e<strong>en</strong> gro<strong>en</strong>e<br />

<strong>tuin</strong>!<br />

E<strong>en</strong> tegel<strong>tuin</strong> lijkt natuurlijk veel goedkoper <strong>en</strong> makkelijker te onder-<br />

houd<strong>en</strong> dan e<strong>en</strong> <strong>tuin</strong> met veel plant<strong>en</strong>. Maar ook e<strong>en</strong> tegel<strong>tuin</strong> moet vrijge-<br />

houd<strong>en</strong> word<strong>en</strong> van onkruid, meestal ergernis nr. 1. In zo’n <strong>tuin</strong> staan vaak<br />

plant<strong>en</strong> in bakk<strong>en</strong>, <strong>en</strong> als je die niet goed bijhoudt – in het seizo<strong>en</strong> vaak<br />

dagelijks - ziet het er niet uit. Al met al behoorlijk veel <strong>werk</strong>...


De crux zit ‘m in e<strong>en</strong> goed ontwerp. E<strong>en</strong> <strong>tuin</strong> die deels is bestraat – met terrass<strong>en</strong> <strong>en</strong> pad<strong>en</strong> - <strong>en</strong><br />

verder is beplant met onderhoudsvri<strong>en</strong>delijke plant<strong>en</strong>, is niet duurder of be<strong>werk</strong>elijker. Belangrijk<br />

is de juiste plant<strong>en</strong> te kiez<strong>en</strong>. Hierbij <strong>en</strong>kele tips.<br />

Zorg dat de gehele bodem bedekt is met goede, gro<strong>en</strong>blijv<strong>en</strong>de bodembedekkers. Er is volop<br />

keuze!<br />

Plant tuss<strong>en</strong> die bodembedekkers wat heesters die weinig onderhoud nodig hebb<strong>en</strong>. Hort<strong>en</strong>sia’s,<br />

Hertshooi, Skimmia, Sarcococca, Kr<strong>en</strong>t<strong>en</strong>boompje, Vlinderstruik (teg<strong>en</strong>woordig verkrijgbaar<br />

in handzaam formaat) <strong>en</strong> Kleinbladige Sering zijn voorbeeld<strong>en</strong> van heesters die slechts<br />

e<strong>en</strong>maal per jaar of helemaal niet gesnoeid hoev<strong>en</strong> te word<strong>en</strong>.<br />

Zet er vervolg<strong>en</strong>s in het najaar verwilderingsboll<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> voor kleur (<strong>en</strong> stuifmeel) in het<br />

vroege voorjaar. Niet alle<strong>en</strong> zi<strong>en</strong> uw huis <strong>en</strong> <strong>tuin</strong> er veel aantrekkelijker uit, u levert ook e<strong>en</strong><br />

aardige bijdrage aan e<strong>en</strong> natuurlijker woonomgeving.<br />

Dier<strong>en</strong> (vogels, insect<strong>en</strong> <strong>en</strong> zoogdier<strong>en</strong> zoals egels) hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong> plek nodig om te et<strong>en</strong> <strong>en</strong> slap<strong>en</strong>,<br />

te schuil<strong>en</strong> voor onraad <strong>en</strong> zich veilig te verplaats<strong>en</strong>. In st<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>tuin</strong><strong>en</strong> vind<strong>en</strong> ze niets van<br />

hun gading.<br />

Misschi<strong>en</strong> krijgt u rups<strong>en</strong> in uw <strong>tuin</strong>. Maar u moet maar d<strong>en</strong>k<strong>en</strong>: zonder rups<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> vlinders!<br />

Voor het voortbestaan van dier<strong>en</strong> zijn gro<strong>en</strong>e <strong>tuin</strong><strong>en</strong> van wez<strong>en</strong>lijk belang. Op veel plaats<strong>en</strong><br />

drag<strong>en</strong> ze bij aan ecologische verbindingszones, waarlangs dier<strong>en</strong> zich kunn<strong>en</strong> verplaats<strong>en</strong>. Dit<br />

is van belang voor contact tuss<strong>en</strong> de verschill<strong>en</strong>de populaties.<br />

Ook erg nadelig is dat op plekk<strong>en</strong> met veel bestrating reg<strong>en</strong>water direct het riool in loopt. Als<br />

het hard reg<strong>en</strong>t – <strong>en</strong> dat doet het steeds vaker – kan dat leid<strong>en</strong> tot het loz<strong>en</strong> van het riool in<br />

vaart<strong>en</strong> <strong>en</strong> slot<strong>en</strong>. Dat is nadelig voor de waterflora- <strong>en</strong> fauna.<br />

Gro<strong>en</strong>e <strong>tuin</strong><strong>en</strong> (<strong>en</strong> ook gro<strong>en</strong>e dak<strong>en</strong>) zorg<strong>en</strong> dat het hemelwater gedoseerd in de bodem terechtkomt.<br />

Gro<strong>en</strong>e <strong>tuin</strong><strong>en</strong> zorg<strong>en</strong> er ook voor dat de temperatuur in e<strong>en</strong> stad niet te hoog oploopt. Ook<br />

houd<strong>en</strong> de blader<strong>en</strong> veel stof vast dat anders in onze long<strong>en</strong> zou kom<strong>en</strong>.<br />

Hierbij voorbeeld<strong>en</strong> van twee soort<strong>en</strong> voor<strong>tuin</strong><strong>en</strong>.<br />

Grotere achter<strong>tuin</strong><strong>en</strong> mak<strong>en</strong> natuurlijk nog veel meer verschil.<br />

Voor<strong>tuin</strong> van 8 x 5m<br />

Bestrating<br />

Pad naar de voordeur 8mx1m = 8m 2<br />

Terrasje t.b.v. het zem<strong>en</strong> van ram<strong>en</strong> <strong>en</strong> deur<strong>en</strong><br />

1,5mx3m = 4,5m 2<br />

Totale bestrating 12,5m 2 à € 20 p.m 2 . (betontegels of -<br />

klinkers) – totale kost<strong>en</strong> bestrating excl. aanleg € 250<br />

Beplanting<br />

1 strook van 8mx1m<br />

1 strook van 3mx1m<br />

1 strook van 5,5mx1m<br />

Kost<strong>en</strong> beplanting voor 16,5m 2 , uitgaande van 1 boom<br />

per voor<strong>tuin</strong> (vanaf ong. € 50), 1 heester per m 2 of<br />

5 à 7 vaste plant<strong>en</strong> per m 2 (gemiddeld € 12) <strong>en</strong> de<br />

gehele bodem bedekk<strong>en</strong> met bodembedekkers = € 382<br />

Graszod<strong>en</strong> 5,5mx2m – graszod<strong>en</strong> à € 2,50 p.m 2 . =<br />

€ 27,50<br />

Totale kost<strong>en</strong> material<strong>en</strong> <strong>en</strong> plant<strong>en</strong> (excl. aanleg)<br />

€ 659,50<br />

Onderhoud<br />

In het voorjaar hoogst<strong>en</strong>s éénmaal<br />

snoei<strong>en</strong>.<br />

Als de bodembedekkers zijn volgroeid,<br />

krijgt onkruid ge<strong>en</strong> kans<br />

meer. Ook tuss<strong>en</strong> de bestrating<br />

zal dan minder onkruid opkom<strong>en</strong>.<br />

Tijd<strong>en</strong>s afwezigheid (vakantie<br />

e.d.) van de eig<strong>en</strong>aar is er ge<strong>en</strong><br />

onderhoud nodig, e<strong>en</strong>maal<br />

aangeslag<strong>en</strong> plant<strong>en</strong> zoek<strong>en</strong> zelf<br />

het water op.


Voor<strong>tuin</strong> van 8 x 5m.<br />

Deze <strong>tuin</strong> geheel bestrat<strong>en</strong> <strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong> van<br />

beplanting in pott<strong>en</strong>.<br />

Kost<strong>en</strong> 40m 2 bestrating, uitgaande van<br />

betontegels of betonklinkers € 800 (excl.<br />

aanleg)<br />

Kost<strong>en</strong> pott<strong>en</strong> 2 x € 40 = € 80<br />

Kost<strong>en</strong> beplanting, bijv. heester of conifeer<br />

met onderbeplanting 2 x € 35 = € 70<br />

(meerdere mat<strong>en</strong> mogelijk, alsmede de<br />

grootte van de beplanting <strong>en</strong> het aantal<br />

pott<strong>en</strong>)<br />

Totale kost<strong>en</strong> material<strong>en</strong> <strong>en</strong> plant<strong>en</strong><br />

(excl. aanleg) € 950<br />

Esperantoplein 8<br />

2518 LE D<strong>en</strong> Haag<br />

(070) 302 99 52<br />

www.haagsmilieuc<strong>en</strong>trum.nl<br />

Sam<strong>en</strong>stelling: Egelopvang, <strong>Piekobello</strong> <strong>Tuinontwerp</strong> <strong>en</strong> Haags<br />

Milieuc<strong>en</strong>trum<br />

Uitgebracht nam<strong>en</strong>s de Haagse gro<strong>en</strong>e ver<strong>en</strong>iging<strong>en</strong>: AVN,<br />

Egelopvang, IVN, Haagse Vogelbescherming, KMTP, KNNV.<br />

Uitgave: Haags Milieuc<strong>en</strong>trum, november 2011<br />

Onderhoud<br />

In het seizo<strong>en</strong> dagelijks<br />

water gev<strong>en</strong>, bij warm weer<br />

vaker, bemest<strong>en</strong>, verpott<strong>en</strong><br />

of snoei<strong>en</strong> (ook wortelsnoei)<br />

<strong>en</strong> de beplanting moet vaker<br />

vervang<strong>en</strong> word<strong>en</strong> dan in<br />

e<strong>en</strong> <strong>tuin</strong>. Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong><br />

deze plant<strong>en</strong> tijd<strong>en</strong>s<br />

afwezigheid van de eig<strong>en</strong>aar<br />

(vakantie e.d.) ook dagelijks<br />

verzorging.<br />

Regelmatig di<strong>en</strong>t het onkruid<br />

tuss<strong>en</strong> de bestrating<br />

verwijderd te word<strong>en</strong>.<br />

Illustraties: D. Duk Ontwerp <strong>en</strong> foto’s: Wiesje Korf

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!