01.03.2013 Views

Weinig werk en toch een groene tuin! - Piekobello Tuinontwerp

Weinig werk en toch een groene tuin! - Piekobello Tuinontwerp

Weinig werk en toch een groene tuin! - Piekobello Tuinontwerp

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

De crux zit ‘m in e<strong>en</strong> goed ontwerp. E<strong>en</strong> <strong>tuin</strong> die deels is bestraat – met terrass<strong>en</strong> <strong>en</strong> pad<strong>en</strong> - <strong>en</strong><br />

verder is beplant met onderhoudsvri<strong>en</strong>delijke plant<strong>en</strong>, is niet duurder of be<strong>werk</strong>elijker. Belangrijk<br />

is de juiste plant<strong>en</strong> te kiez<strong>en</strong>. Hierbij <strong>en</strong>kele tips.<br />

Zorg dat de gehele bodem bedekt is met goede, gro<strong>en</strong>blijv<strong>en</strong>de bodembedekkers. Er is volop<br />

keuze!<br />

Plant tuss<strong>en</strong> die bodembedekkers wat heesters die weinig onderhoud nodig hebb<strong>en</strong>. Hort<strong>en</strong>sia’s,<br />

Hertshooi, Skimmia, Sarcococca, Kr<strong>en</strong>t<strong>en</strong>boompje, Vlinderstruik (teg<strong>en</strong>woordig verkrijgbaar<br />

in handzaam formaat) <strong>en</strong> Kleinbladige Sering zijn voorbeeld<strong>en</strong> van heesters die slechts<br />

e<strong>en</strong>maal per jaar of helemaal niet gesnoeid hoev<strong>en</strong> te word<strong>en</strong>.<br />

Zet er vervolg<strong>en</strong>s in het najaar verwilderingsboll<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> voor kleur (<strong>en</strong> stuifmeel) in het<br />

vroege voorjaar. Niet alle<strong>en</strong> zi<strong>en</strong> uw huis <strong>en</strong> <strong>tuin</strong> er veel aantrekkelijker uit, u levert ook e<strong>en</strong><br />

aardige bijdrage aan e<strong>en</strong> natuurlijker woonomgeving.<br />

Dier<strong>en</strong> (vogels, insect<strong>en</strong> <strong>en</strong> zoogdier<strong>en</strong> zoals egels) hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong> plek nodig om te et<strong>en</strong> <strong>en</strong> slap<strong>en</strong>,<br />

te schuil<strong>en</strong> voor onraad <strong>en</strong> zich veilig te verplaats<strong>en</strong>. In st<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>tuin</strong><strong>en</strong> vind<strong>en</strong> ze niets van<br />

hun gading.<br />

Misschi<strong>en</strong> krijgt u rups<strong>en</strong> in uw <strong>tuin</strong>. Maar u moet maar d<strong>en</strong>k<strong>en</strong>: zonder rups<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> vlinders!<br />

Voor het voortbestaan van dier<strong>en</strong> zijn gro<strong>en</strong>e <strong>tuin</strong><strong>en</strong> van wez<strong>en</strong>lijk belang. Op veel plaats<strong>en</strong><br />

drag<strong>en</strong> ze bij aan ecologische verbindingszones, waarlangs dier<strong>en</strong> zich kunn<strong>en</strong> verplaats<strong>en</strong>. Dit<br />

is van belang voor contact tuss<strong>en</strong> de verschill<strong>en</strong>de populaties.<br />

Ook erg nadelig is dat op plekk<strong>en</strong> met veel bestrating reg<strong>en</strong>water direct het riool in loopt. Als<br />

het hard reg<strong>en</strong>t – <strong>en</strong> dat doet het steeds vaker – kan dat leid<strong>en</strong> tot het loz<strong>en</strong> van het riool in<br />

vaart<strong>en</strong> <strong>en</strong> slot<strong>en</strong>. Dat is nadelig voor de waterflora- <strong>en</strong> fauna.<br />

Gro<strong>en</strong>e <strong>tuin</strong><strong>en</strong> (<strong>en</strong> ook gro<strong>en</strong>e dak<strong>en</strong>) zorg<strong>en</strong> dat het hemelwater gedoseerd in de bodem terechtkomt.<br />

Gro<strong>en</strong>e <strong>tuin</strong><strong>en</strong> zorg<strong>en</strong> er ook voor dat de temperatuur in e<strong>en</strong> stad niet te hoog oploopt. Ook<br />

houd<strong>en</strong> de blader<strong>en</strong> veel stof vast dat anders in onze long<strong>en</strong> zou kom<strong>en</strong>.<br />

Hierbij voorbeeld<strong>en</strong> van twee soort<strong>en</strong> voor<strong>tuin</strong><strong>en</strong>.<br />

Grotere achter<strong>tuin</strong><strong>en</strong> mak<strong>en</strong> natuurlijk nog veel meer verschil.<br />

Voor<strong>tuin</strong> van 8 x 5m<br />

Bestrating<br />

Pad naar de voordeur 8mx1m = 8m 2<br />

Terrasje t.b.v. het zem<strong>en</strong> van ram<strong>en</strong> <strong>en</strong> deur<strong>en</strong><br />

1,5mx3m = 4,5m 2<br />

Totale bestrating 12,5m 2 à € 20 p.m 2 . (betontegels of -<br />

klinkers) – totale kost<strong>en</strong> bestrating excl. aanleg € 250<br />

Beplanting<br />

1 strook van 8mx1m<br />

1 strook van 3mx1m<br />

1 strook van 5,5mx1m<br />

Kost<strong>en</strong> beplanting voor 16,5m 2 , uitgaande van 1 boom<br />

per voor<strong>tuin</strong> (vanaf ong. € 50), 1 heester per m 2 of<br />

5 à 7 vaste plant<strong>en</strong> per m 2 (gemiddeld € 12) <strong>en</strong> de<br />

gehele bodem bedekk<strong>en</strong> met bodembedekkers = € 382<br />

Graszod<strong>en</strong> 5,5mx2m – graszod<strong>en</strong> à € 2,50 p.m 2 . =<br />

€ 27,50<br />

Totale kost<strong>en</strong> material<strong>en</strong> <strong>en</strong> plant<strong>en</strong> (excl. aanleg)<br />

€ 659,50<br />

Onderhoud<br />

In het voorjaar hoogst<strong>en</strong>s éénmaal<br />

snoei<strong>en</strong>.<br />

Als de bodembedekkers zijn volgroeid,<br />

krijgt onkruid ge<strong>en</strong> kans<br />

meer. Ook tuss<strong>en</strong> de bestrating<br />

zal dan minder onkruid opkom<strong>en</strong>.<br />

Tijd<strong>en</strong>s afwezigheid (vakantie<br />

e.d.) van de eig<strong>en</strong>aar is er ge<strong>en</strong><br />

onderhoud nodig, e<strong>en</strong>maal<br />

aangeslag<strong>en</strong> plant<strong>en</strong> zoek<strong>en</strong> zelf<br />

het water op.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!