Joodse begraafplaats - Gemeente Amersfoort

amersfoortopdekaart.nl

Joodse begraafplaats - Gemeente Amersfoort

Inleiding

Timo d’Hollosy

Amersfoort heeft een rijke geschiedenis. In de binnenstad is het verleden duidelijk zichtbaar.

Veel verleden zit - onzichtbaar - onder de grond, in de vorm van sporen en vondsten.

Deze lopen het gevaar bij bouwwerkzaamheden voor eeuwig te verdwijnen.

De stadsarcheologen hebben als taak de historische resten in de bodem (het ‘bodemarchief’)

goed te beheren; dat kan door ze te beschermen of door ze op te graven.

Zocherplantsoen

Het Zochterplantsoen te Amersfoort krijgt

een opknapbeurt en wordt heringericht.

Eén van de voornaamste doelstellingen

hierbij is het herstel van de cultuurhistorische

waarden van het park. 1 Het gehele plantsoen

ligt binnen de Archeologisch Belangrijke

Plaats nr. 12 (‘Binnenstad’) waarmee het

onder de Gemeentelijke Monumentenverordening

valt. Voor alle ABP-terreinen

geldt dat bodemverstorende werkzaamheden

dieper dan 50 cm zonder tussenkomst van

de gemeentelijk archeologen, niet zijn

toegestaan. De herinrichtingsplannen zijn

daarom al in een vroeg stadium voorgelegd

aan de Sectie Archeologie van de Gemeente

Amersfoort.

Voormalige begraafplaats?

De gemeentelijk archeologen oordeelden

dat met name bij Plantsoen Noord, rond

de Bloemendalsebuitenpoort, mogelijk

archeologische waarden door de geplande

werkzaamheden verloren kunnen gaan;

aan de oostzijde van de Bloemendalsebuitenpoort,

waar een wandelpad met

uitkijkpost is gepland, heeft ooit een oude,

joodse begraafplaats gelegen. 2

Op het terrein zelf herinnerde niets meer

aan dit gebruik, overlevering vertelt dat

deze begraafplaats geruimd is en de graven

naar de Joodse begraafplaats aan de

overzijde van de Bloemendalsestraat zijn

overgebracht. Bij verkennende graafwerk-

zaamheden - om vast te stellen of de

bodem resten bouwmateriaal of anderszins

bevat - zijn door de aannemer, in bijzijn van

archeologen van de Sectie Archeologie, op

deze locatie echter enkele menselijke

botfragmenten aangetroffen.

Was hier bij toeval gestuit op enkele

achtergebleven menselijke resten, of waren

er nog altijd graven in de bodem aanwezig?

Archeologisch onderzoek

Besloten is ter plaatse van geplande

werkzaamheden een archeologisch vooronderzoek

uit te (laten) voeren, bij voorkeur

een combinatie van archiefonderzoek en

een proefopgraving. 3 Pas als duidelijk is

welke archeologische resten zich daadwerkelijk

in de bodem bevinden, kan een

gefundeerde beslissing genomen worden

over hoe hiermee om te gaan.

De Sectie Archeologie heeft in mei 2006

opdracht gekregen een gecombineerd

vooronderzoek (archiefonderzoek en

proefopgraving) binnen het plangebied uit

te voeren.

Resultaat

Dit rapport bevat de resultaten van het

onderzoek, met een conclusie en een

aanbeveling over omgang met de

aangetroffen en aanwezige archeologische

waarden bij de realisatie van de plannen.

5

INLEIDING

More magazines by this user
Similar magazines