van den fleer Jaspar —

digital.amsab.be

van den fleer Jaspar —


31' Jaar : N

Prijs per nummer : 3O centiemen

2O April 193O

M. Poullet heeft in de Kamer bekend,

dat, om de regeering Jaspar

te behouden, de christen demokraten

de supertaks helpen afschaffen.

Om ministerportefeuilles te

krijgen moeten dus de gekozenen

der christenen de plannen der

arbeiders verloochenen en deze van

de rijke kapitalisten steunen.

WEEKBLAD DER SOCIALISTISCHE PARTU VAN HET ARRONDISSEMENT AUDENAERDE RONSE

OP5TELRAAD EN BEHEER • JOZEF FERRANTSTRAAT RQNSE idioV

7O

NIEMAND WERKE OP DONDERDAG 1 MEI!

,

ÊÊN MEI 193O

Nog enkele Dagen

E E.N

De Huishuui wet te Ronse

DE BEKENTENIS !

Voor Ronse bestaat de huishuurwet

niet meer. We schreven het verleden

week. Maar Ronse heeft een socialisti-

Het grootste vraagstuk dat ooit ge-

Mei, dag van feeit en dag vansche

burgemeester, en natuurlijk moeten Pe eene bekentenis volgt de andere op. We gaven er al van

III 'ÜQ

steld werd voor de wereld is dat der

strijd, is in aantocht.

én de katholieken én de liberalen de christen-democratische en katholieke zijde. Ziehier eene van liberale werkloosheid. Voor den oorlog had E ziet wel dat het, zooals de kleri-

D«g van feest, omdat het de dag it, huishuurwet tegen Soudan uitspelen. zijde ; ze komt uit het weekblad " De Strijd „ van 30 Maart laatst- men ook tij den van groote werkloosheid. kale pers het zou willen doen

door u in volle vrijheid gekozen, om Dat het echter niet zal pakken weet leden :

Maar die tijd was voorbijgaand. Er [ gelooven, geen oorlog tegen den gods-

hulde te brengen aan den Arbeid, bron iedereen. Waarom? Omdat burgemees-

v«n welvaart en alle groote zedelijke ter Soudan gedaan heeft wat hij altijd « Vroeger was de katholieke groep heel sterk en beschikte gedu-

waren eerst jaren van voorspoed, jaren dienst of het geestelijk gevoel is, maar

dat bijna eiken werken kan en slechts een strijd tegen de geestelijkheid, die

deugden.

doet, te weten : zijn plicht.

rende lange jaren, over de volstrekte meerderheid in Kamer en Senaat. om de tien jaren had men een paar kri- de vijanden van 't volk beschermde.

Dag van strijd, omdat gij eiken Eer- Dus, " 't Volk van Ronse „ " Als Welnu wat hebben zij gedaan om het lot van hunnen medemensch te sisjaren met buitengewone werkloossten

Mei uiting geeft aan uw verzet t Past " van M. Vindevogel en " Lehelpen

verbiteren ? Zij konden het nochtans doen daar zij heer en heid. Maar nu heeft men in vele landen

Rond 1860, schreef de Amerikaan-

tegen de wantoestanden, die u inJournal

de Renaix ,, van de heeren

bestendige legers werkloozen. In Engesche

geschiedschrijver Bancroft, het

armoede en ondergeschiktheid houden. Amelot en Vandewiele vragen wat Sou- meester waren! Zij deden niets en verloren dan ook van dag tot dag land heeft men sinds 10 jaar een be-

volgende over Mexiko : K>W nsix

dan inzake de verlenging der huishuur meer en meer hunne maeht. Doen de katholieken nu iets, dan isstendig

werkloozenleger van over de De geestelijkheid was letterlijk in

Meer dan ooit zal 1 Mei 1930 gedaan heeft.

dit alleenlijk met het inzicht hunne verliezen te herwinnen en dan nog twee millioen. In Duitschland zijn ook tegenstelling met de regeering ; was de

een dag van strijd zijn. Wij gaan het hen zeggen, niettegen-

twee millioen werkloozen en dat sinds geestelijke verdraagzaamheid, en de

grotendeels omdat zij vooruit geduwd worden door de SOCIALISTEN. »

Duizenden der onzen zijn werkloos. staande de kwade trouw die zij dienaan-

ettelijke jaren. In Oostenrijk,in Holland, vrijheid der pers en godsdienst vijan-

Het kapitalisme is onbekwaam brood gaande aan den dag leggen. Meer dan Zal het nu waar zijn ?

in Polen, in Amerika zijn de werkloodig ; verzette zich krachtdadig tegen de

en arbeid aan hen te schenken. een maand op voorhand werd de komzencijfers

zeer hoog. Werkloos zijn gelijkheid der godsdiensten vóór de

Duizenden gezinnen leven in gebrek missie bijeengeroepen door Soudan.

wordt een beroep. Werkloos zijn wordt wet; voerde oorlog tegen het burgerlijk

en duizenden vreezen, dat het spook Dat is één.

een normale toestand voor een gedeelte huwelijk ; verzette zich tegen elke

der werkloosheid ook bij hen aan de In die Commissie zetelen : de heer

van de bevolking. Het reusachtig vraag- vreemde landverhuizing, tegen elk

deur zal kloppen.

Dobbelaere, vrederechter, de heer Van

stuk dat dient opgelost is eenvoudig openbaar onderwijs of ander ; waren zij

H . , .. ,. . . , Herpe, liberaal, de heer Bauters, katho-

dit : hoe kan men eiken mensch die wil onder het toezicht der geestelijkheid

et kapitalisme vermag mets voor hen liek-, christen-demokraat-, Vlaamsch-

arbeiden om zijn brood te verdienen niet, dan vroeg zij hulp en bescherming

aan dien arbeid helpen ? In schijn is ditaan

de regeering en de wetten, maar

verleenen Integendeel, van het den verzet steun zich waarop tegen de het

nationalist-, volkspartij-, fronter, en den

vraagstuk heel gemakkelijk op te lossen. wierp alle afhankelijkheid en verant-

vriend Theofiel Debouvrie. Dat is twee.

werklooze en zijn gezin recht hebben

woordelijkheid van zich ; zij had

Die Commissie sprak zich uit, op de

Er is land dat nog niet ontgind is ; er

Het verergert den toestand met aan-

overgroote finantieele hulpmiddelen

aanduidingen van Soudan, voor de

slag te plegen op de Ioonen en langeren

DE HEER POULLET. Ik kies gaarne stelling. Mijn Vrienden insgelijks. zijn huizen te kort met millioen ; er zijn

die gebruikt werden voor de politiek,

verlenging der huishuurwet. Dat is

schoenen te kort, er zijn kleeren te kort,

arbeidsdag in te voeren.

Na lange besprekingen, waren wij verdeeld in twee onverzettelijke groepen, en

altijd voordeel trekkende uit de onwe-

drie.

er zijn meubelen te kort ; er zijn gast-

ARBEIDERS !

Tot daar, de tusschenkomst van Sou- toen stonden wij voor de keus een regeeringskrisis uit te lokken.

tendheid en bijgeloof der bevolking.

huizen, klinieken en senatoriums te

Gij zult betoogen om te zeggen dat dan. Door wie moest nu het werk van DE HEER VANDERVELDE. - Bijgevolg gaal de supertaks afgeschaft kort ; de banen zijn slecht en kunnen " Wanneer de bondgenootschappe-

* gij indien gij werkloos zijt beoor- de door Soudan bijeen geroepen com- worden in een Kamer waar er een meerderheid is voor de handhaving ervan. in alle landen merkelijk verbeterd worlijke Grondwet in 1857 aangenomen

, lijken «teun en vooral arbeid eischt. missie bekrachtigd worden ?

den. Er zijn grondstoffen om alles te

T>E HEER HALLET. Dat is om beter haar toekomst te verzekeren !

werd, verbood de Kerk het volk haar

Gij zult betoogen voor het behoud Ten eerste door den voorzitter der

maken, waarom bezigt men dan degetrouwheid

te zweeren, onder voor-

van uw loon.

Rechtbank van Audenaerde, ten tweede DE HEER POULLET. - Er zijn lieden die in een ministerieele krisis werkloozen niet om al dat nuttig werk wendsel dat zij voornemens 'bevatte,

Gij zult betoogen voor een korteren door de Goeverneur van Oost-Vlaande- geen graten vinden. (Neen l neen ! bij de socialisten). Soms zijn er leden van te verrichten ? Dat schijnt eenvoudig, welke tot den godsdienst en de Kerk

arbeidsdag, zooals de moderniseering ren en ten derde door de minister van de meerderheid zelf die geen ministerieele krisis duchten.

maar is het niet ? Er is geen geld ge- vijandig waren, zooals de beschikking

van de voortbrengstmiddelen zulks Justitie. Is de voorzitter der Rechtbank

noeg in de Staatskas. Men is verplicht de vrijheid van het onderwijs instellen-

medebrengt.

van Audenaerde een socialist ? Neen,

'BE HEER VANDERVEUDE. Gij weet er iets van ! (Gelach). alle werkloozen te ondersteunen om de ; het artikel de persoonlijke vrijheid

Gij zult betoogen om u te verzetten het is een katholiek.

(Uittreksel uit het " Beknopt Verslag „. Vergadering van 11 April 1930. niets te doen, om langs de straat te uitroepende, die niet mocht verminderd

tegen de schandelijke geldverspilling Is de Goeverneur van Oost-Vlaande-

loopen. De Staat krijgt geen slag arbeid worden noch voor een oorzaak van

aan het leger.

ren een socialist ? Neen, het is een libe-

in ruil van die ondersteuning en de

Het glanspunt van de Kamerverga-

werk, noch van opvoeding, noch van

rechterzijde, maar als de leider van een

Gij zult betoogen voor betaald verraai. werklieden krijgen maar juist genoeg

dering van Vrijdag was stellig de rede

monasterische beloften ; het punt der

der drie groepen van de meerderheid,

lof en invoering van maatschappe- Is de minister van Justicie een socia-

om niet van honger te sterven. In Enge-

van den heer Poullet.

pers en godsdienstvrijheid ; dit bepa-

die de stemmen aanbrengt noodig aan

lijke verzekeringen.

list ? Neen het is een liberaal.

and poogt men de jongens en meisjes lende dat burgerlijke of geestelijke ge-

Het wil me ook blijken dat die aan- de andere twee. Wat belooft voor de

Gij zult uiting geven aan uw wil, een Dus, het is de katholieke voorzitter

tot 1 5 jaar op school te houden om zoonootschappen

geen onroerende goedetrekkelijkheid

den eerste-minister, die toekomst, voor de naaste toekomst, zij

einde te stellen aan een stelsel dat der Rechtbank van Audenaerde die van

doende het aantal werkloozen te verren

mogen bezitten of besturen, uitge-

aan het bewind kan blijven dank zij zijn in het voorbijgaan gezegd.

voor u mets dan armoede en onze- het voorstel Soudan niet gewild heeft.

minderen. Men pensionneert de oudenomen deze rechtstreeks gebruikt tot

voorganger, op een gevoelige plaats

kerheid brengt en oorlog voor onver- Dus, het is de liberale gouverneur

Zijn woorden zijn verder het geschikren van dagen vroeger om op die wijze den dienst en het doel der instelling, en

zal getroffen hebben.

mijdelijk gevolg heeft !

van Oost-Vlaanderen die van het voorte

kommentaar bij deze nota uit het weer het getal werkzoekenden te verten

laatite omdat zij niet verkondigde

Zonder omwegen, wat bij anderen

Gij zult den I Mei betoogen ten voorstel Soudan niet gewild heeft.

Bulletin quotidien ,, dokumentaminderen. Maar nog gaat het niet. Nog dat de katholieke godsdienst van Rome

als cynisme zou doorgaan, maar wat bij

deele van het socialisme, dat alleen Dus. het is de liberale minister van

tieorgaan van de groote Fransche nijve- blijft een reusachtige getal eën mil- staatsgodsdienst was.

hem een sooit onbewust verregaande

bekwaam is bestendig brood en vrede Justicie die van het voorstel Soudan

raars dat ik den aanvang der zitting ioenenleger -- over dat bestendig werk -

openhartigheid is, heeft de leider van

aan iedereen te verzekeren.

niet gewild heeft.

had voorgelezen en waarvan ik hier het oos blijft. Zóó wordt bewezen dat er in Is dat met erg ?

de Vlaamsche democraten de taak op slot wil herhalen :

kapitalistische samenleving waar van

Daarom moet gij allen, vrouwen en Nietwaar, " 't Volk van Ronse "

Na de terdoodbrenging van Ma-umi-

zich genomen, uit te leggen waarom en

•mannen, met uw kinderen in de 1 Mei- Als 't Past „ en " Le Journal de Re-

In fiscale aangelegenheden zijn alle alles te veel is, waar te veel voedsel is, liaan, leeft het land in onzekerheid^-

hoe, om een regeeringskrisis te voorkobetooging

zijn. achtrr de vlag van om naix " hadden beter gezwegen ?

partijen bijna akkoord over de noodzake- waar te veel kleeding is, waar men zoovoorwaarden voort, voortkomende van

men, zijne vrienden en hij zelf, voor-

het even welke partij groep waarbij gij Hadden hun politieke vrienden gelijkheid

van ontlastingen. Maar meeningsveel woningen kan bouwen als noodig de reaktionnaire elementen die de vrijstanders

van de supertaks, zich voorbe-

aangesloten zijt.

daan wat Soudan deed, de huishuurwet

verschiüen rijzen op, aangaande hun toe- zijn, zelfs geen arbeid en daardoor geen makingswetten niet willen inwilligen.

reiden om de afschaffing er van te stem-

was voor Ronse verlednd ; zij is het nu

passing. Het kwetsbare punt is de super- broodwinning kan gevonden worden We verkorten en komen in 1917,

niet zoodat wij nu gerust de schuld op men.taks,

de belasting op het globaal inkomen, voor alle arbeiders, die willen werken, wanneer de laatste Grondwet gestemd

Rond 185O hen mogen leggen.

Dat gaat ook niet zonder kwaad hu- "waarvan de regeering de afschaffing Voor- n een Engelsch blad waar men te ver- wordt.

meur, wat de heer Poullet geenszins stelt.geefs

zocht naar een oplossing van dat

Huurders, onthoudt het!

tracht te verbergen.

ïetelig vraagstuk werd gezegd : " Als Deze bevat drie bijzondere punten.

Wij hebben het over de ellendigen

Natuurlijk verzetten de socialisten zich

De heer Poullet drukt zijn bittere

het blijkt dat de huidige manier van Eén daarvan, gansch nieuw, is gericht

toestand der arbeiders rond de jaren

daar tegen. De bijval van de regeering zal

1850, toen er van de socialisten en hetEen

Müliard en half spijt uit aangaande zekere bepalingen

samenleven geen oplossing geven kan tegen de afkooping der mijnen en pe-

afhangen van de houding der Vlaamsche aan deze bestendige werkloosheid, dan troolbronnen door kapitalisten, vooral

van de fiskale ontwerpen.

Socialisme nog geen sprake was.

democraten die zich onlangs aan de zijde moeten de volkeren hun maatschappij vreemde. Het verkondigt dat deze

ülÏHieronder volgt de lijst der wekelijk- verzekerde Kapitalen Hij is voorstander van de aangepaste Van de socialisten bevonden om de super- maar op een anderen grondslag inrich- natuurlijke rijkdommen het land toebesche

behoeften van een gezin, opgege-

supertaks, en wijst gaarne op de overtaks te Verdedigen, maar die wegens de

hooren en dat alleenlijk toegevingen

De Algemeene Belgische Maatven

van een officieele onderzoekskomeenstemming,

die dienaangaande be- voldoening die hen onlangs xoerd geschonï ". Dat moeten zij en dat zullen zij. mits renten mogen gedaan worden.'ob

schappij voor Levensverzekeringen „

naissie van dien tijd :

staat tusschen hem en den heer Van de ken in verband met de sociale (?) hervor-

kondigt af dat in den loop van het

Het tweede organiseert en verwereld-

Brood . '-'S- eb ,.i 4,62 fr.

Vyvere. Hij betreurt dat, om voldoemingen en de taalkwestie, hun oppositie

dienstjaar 1929, zij het totaal van een

lijkt het onderwijs.

ning te schenken aan sommige slecht zouden laten vaten. „

.,,ii ii

Aardappelen . . . 2,24 fr. milliard en half verzekerde kapitalen voorgelichte belangen -^ zijn zij van

Boter 2,30 fr.

Ziedaar het hooge denkbeeld, dat de M. Jaspar

Het derde herneemt en vult de voor-

overtroffen heeft.

Bitterpeeën. • • • 0,21 fr.

hun standpunt uit zoo slecht voorge- bourgeoisie van over de grens zich

nemens van 1857, aangaande de goede-

Het is prachtig ; wij sturen onze bes-

KofBe t- .• n»ei«Bl« • 0,35 fr.

licht ? de regeering het meest vormt van haar Belgische klassegenoote

gelukwenschen aan deze maatschap-

Melk

0,21 fr.

trouwe gedeelte van haar meerderten. weer uitgefloten ren der geestelijken en het oefenen van

den godsdienst aan.

pij, waarvan wij met genoegen de zui-

Zout '. . . . . 0,14 fr.

heid heeft voor het hoofd gestooten.

vere tehniek vaststellen; maar wij wen-

Om aan het bewind te blijven heb-

't Is stout terzelfdertijd het Jcapita-

Peper

0,03 fr.

Hij herneemt onder een eenigszins verben de liberale en katholieke konservaschen

ons eigen nog meer geluk en

M. Jaspar onze eerste minister moest lisme en het klerikalisme aan te vallen,

Azijn

0,14 fr.

doezelden vorm, de argumunten van detieven,

de Hyman's, de Janson's, de

ziehier waarom !

bij zijn geliefde Waalsche studenten doch de toekomst van het land en de

Botermelk .

0,16 fr.

socialisten tegen den terugkeer tot deJaspar's,

tegen hun innige overtuiging

RijstveiuH. • • • 0,24 fr.

" De Algemeene Assurantiën „ heb-

an de " Jeunesse universitaire catho- ontwikkeling van de democratie hingen

incidiaire belasting. Hij toont aan, opis

opgeheven wat nog overbleef van de

Bloem

0.08 fr.

ben hun honderdjarig bestaan gevierd

ïque „ te Leuven een voordracht geven er van af.

treffende wijze trouwens, dat om partij- Fransche Universiteit te Gent. Hun de-

0,08 fr. in 1924 ; anderzijds werken zij in de

wer de Belgische eenheid. Hij werd in De Engelsche kapitalisten eerst, daarganger

te zijn van een zoo rechtvaardige mokratische bondgenooten brengen in.

Ajuin

0,80 fr. gegoede en bemiddelde middens.

de oude Hoogeschoolstad echter door na de Amerikaansche bogen het hoofd,

zaak als de bijkomende belasting op ruil het offer van wat, volgens hun eiger.

Onderhoud kleederen

1,00 fr. Onze " Prévoyance Sociale „ die

de Waaltjes ver van feestelijk ontvan- doch niet zonder harden wederstand.

het globaal aangegeven en gekontro- getuigenis, den grondslag vormt van

Vuur en licht . . .

0,22 fr. nog maar 23 jaren bestaat, en zij 2al

gen. Vóór den aanvang van de voorleerde

inkomen, men niet noodzakelijk de fiscale rechtvaardigheid.

Het onderwijs ! Men denkt wellicht

Zeep

0,11 fr. dezen ouderdom maar eerst bereiken

dracht marcheerden talrijke Waalsche

socialist moet zijn. Het is voldoende

hoe het er uitziet in een land dat drie

Huishuur . . 1,27 fr. den 1 Oktober toekomende en die tot

Prachtig regiem en fraai schouwspel. studenten op naar de partikuliere wo-

demokraat te zijn, neen, het volstaat

honderd vijftig jaar onder een vreemde

heden maar enkel is ingedrongen in

De heer Poullet, leider van de chrisningwaar den eerste-minister vertoefde.

sbn _ zich neer te leggen bij het voldongen

maatschappij gestaan heeft en waar de

To Totaal 14,26 fr. de arbeidersmiddens van België en die

ten-demokraten, treedt op, en verkon- De jonge heeren hebben M. Jaspar niet

feit en niet meer terug te komen op wat

negen tienden der bevolking niet ge-

Zooals men ziet, is dit budget zoo nu enkel begint in te dringen bij de

digt in het publiek dat hij optreedt als toegejuicht. Het was al " A bas Jaspar

tegenwoordig bestaat in gansch Europa.

leerd is!

mager opgemaakt als het maar eenigs lieden die sympathiek staan tegenover

de redder van den heer Jaspar en voegt en " A bas le gouvernement „ wat men

En nochtans, hoewel het een begin-

Zooals men ziet zijn de menschen

zins zijn kan. Geen vleesch, geen groen- het socialisme en die op een breederen

er aan toe dat dezes groep daarvoor hoorde. Toen de eerste-minister zich

selkwestie geldt, een hoofdzakelijke

die de klerikale pers opstellen slecht

ten, geen nieuwe kleeren, geen schoe- voet kunnen leven, verzekerde op 31

den noodigen prijs heeft betaald. naarde zaal begaf waar hij zijn voor"

bepaling, iets dat men terecht heeft ge-

gekomen, als ze ons spreken van het

nen of blokken, geen pakje tabak, geen December 1929, 494 millioen, 025 duinoemd den sluitsteen van het gewelf Door die houding aan te nemen, dracht houden moest, was hij omringd

martelaarschap der Mexikaansche kerk -

glas bier. Enkel het aller noodzakelijkzend 801 fr. kapitalen op het leven, waarop de belasting op het inkomen toont de heer Poullet en niemand door een dichte schaar Walen. Terwijl

hoofden ei de verschrikkelijke godsste

om in leven te blijven. Welnu, die- zuiver van alle vernietigingen. steunt, heeft de heer Poullet, na maan- van ons trekt de oprechtheid van zijn de vrienden van de minister de " Bradienstvervolgingen. Wanneer toch zulzelfde

onderzoekskommissie moeit Heden is het half milliard reeds den oneindige palabers het zijn, zijn demokratische gevoelens in twijfel banc.one „ zongen, antwoordden de len deze die leven van hun arbeid

vaststellen dat zelfs die hongerloonen breed § ertroffen.

eigen woorden, heeft de heer Poullet toont de heer Poullet dat hij als goede haantjes met" Le chant des Wallons „. inzien dat het gevaarlijk is dagbladen

niet verdiend werden door de arbeiders. Een milliard en half op een termijn zijnen moed voelen ontzinken. christen den smaad kan vergeten en Een zwerm politie-agenten en gendar- te lezen die het klerikalisme, het venij-

Een katoenbewerker van Gent verdien- van 105 jaren voor een groote kapita-

dat hij, katholiek vóór alles, terugdeinst men begeleidde den stoet. De Vlaamnig, het hatelijk, het voor niets terugde

slechts 656 fr. per jaar en om telistische

maatschappij, een half milliard

Waarom ?

voor een openlijke scheuring in zijn sche studenten onthielden zich wijselijk deinzend klericalismeals bazis hebben P

Omdat op dat punt de regeering ge-

koopen wat hierboven aangegeven is op 23 jaren tijd, voor een instelling van

partij.

en keken met geamuseerde oogen toe

woonlijk zoo handelbaar, halsstarig

moest hij 742 fr. per jaar verdienen. Hij arbeiders, wat zegt ge daarvan ?

blijft. Omdat indien de christen-demo- Maar wat gewordt er met dat alles

naar het geraas der vechtende broeders.

t,. V.

moest dus nog iakjrimpen op zijn brood, Voor den oorlog, was België aanzien

kraten volhielden, het krisis zou zijn. van de demokratie en waar blijft het

Na afloop der voordracht verdrongen

pataten, op zijn ajuin, op zijn ais een Europeesch stofje ; na den wa-

Omdat de politiek van de huidige meer- prestige van de regeering ?

zich nog steeds een groot aantal heetge-

op zijn bitterpeeën of op zijn boterpenstilstand werd het gelijk gesteld

bakerde Walen voor het lokaal. De

derheid gansch bestaat uit wederzijd- De heer Jaspar, die er aan houdt,

FORMIDABEL

melk. «

met de groote mogendheden. '

eerste-minister achtte het dan ook gesche

toegevingen en opvolgenlijke kom- schijnt thans vrijwel zeker de eerste-

Het was dan ook terecht dat Karl Voor 1914, was de kleine " Prévoyraadzaam

langs een..,, achterdeur weg

promissen. De konservatieve ministers, minister te zullen zijn van het Eeuw-

Marx België noemde "het paradijs der ance Sociale „ het voorwerp van aan-

te gaan. Tot ver buiten de stad werd hij Het is bewezen dat de Belgische

gevangenen van de " geheime machfeest. Maar het zou ons veiwonderen,

kapitalistenen de hel van de arbeiders,,. vallen harer médedingsters, heden zien

vergezeld van politiemannen en gen- bourgeoisie, van 1920 ot 1928, 2 milten

", eischen dat men hun toegeve indien hij er zich in zijn binnenste geen

Wij zijn niet verwaand, maar we dur- zij in haar een groot verzekeraar. voor de supertaks : hebben zij niet over rekenschap van gaf dat, onder het somdarmen.liard

belastingen achtergehouden heeft

ven toch zeggen dat als die hel niet Wij maken van de gelegenheid ge- gansch de lijn toegegeven toen het detijds

misprijzend voogdij schap van de Ja, het'krijgt er stilaan den schijn van door een globaal inkomen van 16 mil-

meer brandt, al» de honger niet meer bruik om te vermelden dat nogmaals taalkwestie gold ?

heeren Poullet en Van de Vyvere, hij alsof alleen gezel Vandervelde nog rusliard

te duiken. En zeggen dat het die-

zoo woedf, als de slavernij zoo groot dit jaar zij zal trachten belangrijke ka-

in de oogen van zijn volgelingen reeds tig bij de katholieke studenten kan gaan

zelfde bourgeoisie is die ons alle dagen

niet meer is, ons volk dat toch in depitalen

op te offeren voor pandleenin-

Men moet die rede van den heer

de les wil spellen over vaderland, bur-

is de eerste-minister van de verloren' spreken. Damoclès van " Le Rallie-

allereerste plaats te danken heeft aan gen dienende voor het bouwen of aan-

Poullet gansch lezen in het " Beknopt

gerdeugd, eerlijkheid en dergelijke

illusies en van de onsamenhangende' ment „ en M. Juul l^eliveyne, alias Jan

die gesmade socialisten, zooals het likoopen van gewone woningen, alzoo

Verslag ", waar hij spreekt en dit is

meer, Gewed dat „Le Ralliement,, ook

beraal weekblad " De Strijd „ ziehare

politiek volgende van strijd tegen

' beteekenisvol niet alleen lid van de joplossingen.

I den Uil van " De Scheldeklokke „ weniemendalle.

hierover zal zwijgen.

E. VANDERVELDE. ten weerom van

de bijzondere aanhaling het bekent. den woningnood.

van den fleer Jaspar


_

De Werkloosheid

MEXIK


I

grondstoffen, de arbeidsmiddelen en Deze regeering is zoo democratisch dat

Door en met Samenwerking zoo meer.

zij zelfs een glasje... bronwater belast.

Indien de arbeider niet tevreden is

Het Kamp !

Het is onbetwistbaar dat in de laatste m^t het loon door het patronaat hem

verloopene 10 jaren, de samenwerken- betaald, moet hij toch begrijpen, of De periode van terugroeping in het

de maatschappijen in België, eene bui- moet het hsm diets gemaakt worden, leger is aangebroken. Duizenden soldatengewone

uitb-eiding genomen heb- dat het zijn eerste plicht is, de koopeten zijn voor zes weken terug onder de

ben. Dit voornamelijk bij de socialistiratie te helpen om het nagestreefde doel wapens geroepen, om problematieke

sche groepen. Het zijn inrichtingen die te bereiken. Vergeet daarom, dit vooral krijgsverrichtingen te Beverloo uit te

als vaststaande nijverheidsgestichten niet, dat in den klassenstrijd niet de voeren en veel tijd aan nutteloze dingen

mogen gerekend worden, ondanks, zij rechtvaardigheid, niet het logische, te besteden.

niet den persoonlijken eigendom van deze maar wel de macht beslist.

Hoeft het gezegd dat deze terugroe-

of gene zijn.maar aan de leden gezamenlijk

behooren.

Daarom, meer dan ooit gestreden pingen zeer ongelegen komen in al de

voor de grootmaking der kooperatie. arbeidersgezinnen ? Ze berooven de te-

Wij hebben hier onder de hand de Daarom, meer dan ooit gewerkt, geruggeroepenen en hun gezin van zes

bilans liggen, onzer maatschappij " De wrocht en gebouwd aan dit ekonomisch weken loon en het is wel nutteloos, te

Verbroedering ". welke niet alleen be- wapen der werkende klasse.

zeggen hoe ongelegen dat thans is in dewijzen

welk overgroot voordeel dsze

ze moeilijke tijden. We kennen gezin-

Kooperateurs, vakbonders, partijge-

instelling voor de werkende klasse afnen

waar de werkloosheid vader en

werpt, maar daarenboven, dat de toenooten,

laat ons hopen dat gij allen

broeders treft en waar nu de eenige

komst aan de arbeiders is, trots alle wrij-

een ruim gebruik zult maken van bokostwinner

nog weg gehaald wordt.

ving van koophandels zwendelarijen

venstaande lijnen om propaganda te

en de voortdurende aanvallen der bur-

maken ten voordeele onzer kooperatief Wanneer zal men in het leger een

gerij met hare niet geringe hulp der " De Verbroedering ,, en dit voor ons rekening gaan houden met den werke-

pers, die maar een doel heeft, en on- aller welzijn en ontvoogding.

lijken toestand ? Of beter, wanneer za

gelooflijke moeite doen, dat is, de werk- Florimond WAETERLOOS. het Parlement einde stellen aan de almacht

van het militarisme ?

lieden wantrouwig tegenover de samenwerkende

maatschappijen te maken.

Natuurlijk

Dan nog den verderflijken invloed der HET DUITSCH GEVAAR Al de bladen schreven met lof over

kapitalistische maatschappij, die de

en de

de redevoering van volksvertegenwoor-

menschen hebzuchtig maakt en de lediger

Soudan in verband met de flnandigheid

als een ideaal huldigt. Belgische militaire Politiek cieele schandalen.

Nochtans, de werkelijkheid bewijst

„'t Volk van Ronse,, "Als 't Past,

ons, alhoewel ons ledental voortdurend Rond 1900 drong het vraagstuk van heet haar "een flink uitgesproken rede

groeit, dat er nog heel wat arbeiders een onvermijdelijken Europeeschen doch te pretentieus en agressief van

zijn, die, ofwel in 't geheel niets afne- oorlog zich meer en meer in België op. toon en te zwak in de argumentatie."

men in onze winkels, of slechts als los- en verdeelde het volk weer in twee

se en wisselvallige kliënten kunnen aan-

Natuurlijk, natuurlijk! Daar is maar

vijandige kampen. Leopold II, de linzien

worden. Te ver zou het ons echter

één volksvertegenwoordiger die uitstekerzijde

en enkele leden der rechter-

leiden, moesten wij de verschillende

kende redevoeringen kan uitspreken

zijde wenschten onze verdediging inge-

kleingeestige argumenten aanhalen, die

nederige redevoeringen,zachte redevoericht

te zien in verhouding met ons

tegen de kooperatieve instellingen door

ringen van toon en redevoeringen door-

bevolkingscijfer en in verband met onze

moedwilligen of ondankbaren worden

spekt met de meest doorslaande argu

Europeesche positie. Het grootste deel

opgeworpen. Geen enkel dezer argu-

menten. Dat weet iedereen. Die volks

der rechterzijde verlangde aan ons leger

menten heeft tegenover ernstige bere-

vertegenwoordiger heet en dat is ook

alleen de taak van handhaving der orde

deneeringen stand gehouden ; integen-

natuurlijk M. Leo Vindevogel, Vin

te doen opleggen. Anderzijds streefde

deel, zij, die zich vroeger afzijdig hiel- de socialistische partij naar de inrich-

devogel, Leo.

den, maar nog niet door den vorm van ting van de gewapende natie (de Brou-

Voor

de eeuwige kritiek of slechten wil waren ckère), hoewel zij, in afwachting van

aangetast, moesten bij een grondige be-

In " Le Journal de Renaix „ en " D

de vervulling van haar ideaal, krachtig

spreking hun ongelijk erkennen en

Volksvrijheid,, ofte veroordeelde "Vrije

de gematigde linkerzijde steunde in de

schaarden zich in de rijen der strijdende

Ronsenaar ,. vinden wij een omzend

hervorming van onze legerinrichting.

kooperateurs.

In 1887 aanvaardde het Parlement het

brief waarin gezegd wordt dat de libe-

En wat wordt er door kooperatie zoo- ontwerp^tot het bouwen van twee verralen

voor de arbeidersvacanties zijn

al bekomen en tot waar lijden hare uitsterkte kampen, rond Luik en rond

voor het ouderdomspensioen voor den

slagen ?

Namen.

achturendag en andere democratische

hervormingen meer.

Stellig bewijzen de groote, prachtige Ons veldleger echter bleef nog altijd Spijtig dat de liberale senatoren en

lokalen, die zoozeer misgund en aange- gerecruteerd door middel van de loting, volksvertegenwoordiger zich in de lae t

vallen worden door de burgers, niet al- nog verergerd door het onrechtvaar- sten tijd als de meest reactionaire eleleen

een ontwikkelingsmiddel voor de dig pla&tsvervangerstelsel. De voormsnten ontpopt hebben, maar dal

massa, maar zijn zelfs een behoefte standers van den persoonlijken dienst- f taat er natuurlijk niet bij. Gelukkiglijk

voor de leden.

plicht, wisten het vraagstuk voor de weten de arbeiders het, en het is dan

Het is bekend dat de verkoopprijzen, Kamers ts brengen in 1894 en 1895, ook daarvoor dat de liberale syndicaten

dtr waren, éénzelfde kwaliteit , maar de meerderheid, die het " Nie- weinig of geen leden tellen. Moeten we

in onze samenwerkende maatschappijen mand gedwongen soldaat ,, (Woeste) aan hun onderkruiperij herinneren tij-

lager zijn dan bij de winkeliers, en deze huldigde, verwierp alle legerhervordens de laatste werkstaking te Ronse ?

ook hunne prijzen moeten verminderen ming. In 1902 werd een militaire wet

door de konkurrentie. Bijgevolg, de le- gestemd, die de loting en de plaatsver-

De uitvlucht

vensstandaard der werklieden verhoogt vanging behield en een proefneming

er door.

van legerrecruteering aanvaardde door Omdat wij geschreven hadden dat

De kooperatie doet immers al wat

middel van het vrijwilligerschap. Noch- de christen-democratische burgemees-

mogelijk is voor de partij ; zij stelt mits

tans werd de internationale toestand ter van Gulleghem met het geld der

groote opofferingen lokalen ter beschik-

steeds dreigender. In Maart 1905 bracht christen-democratische arbeiders ge

king van politieke en syndikale verga-

keizer Willem II in volle praal een be- vlucht was, meende " 't Volk van Ron

deringen en in groote politieke oogenzoek

aan Tanger om de Engelsch-Fran- se „ " Als 't Past „ ons ongestraf

blikken steunt de kooperateur wel eens

sche politiek te verwittigen dat Duitsch- te mogen bezwadderen.

«neer dan voor een gezonde handelsland

voortaan het zoogezegd plan van Het replikeerde" met volgende vui

zaak wenschelijk is. En wat al steun

zijn omsingeling zou trachten te verij- ligheid :

ontvangen niet de verschillende groedelen.

Die dreigende Europeesche toe-

In de socialistische middens zullen

pen der partij ; zooals harmonie's, sport

standen deden in 1906 de vollediging

en vermaakkringen ! Welke bezorgdheid

en uitbreiding van het defensief systeem

feiten van wangedrag geen schandaa

legt zij niet aan den dag voor de ont-

van Antwerpen stemmen. (In 1914

verwekken ; daar vindt men dat

wikkeling der jeugd ?

waren de kanonnen die nochtans be- tuurlijk en alledaagsch. Wij moetei

taald waren, er nog niet). In 1909, daarvoor niet buiten Ronse gaan.,,

Kortom, eerlijk gesproken moet men nadat minister Hellebaut in 1908 het Wij antwoordden aldus :

onze samenwerkende maatschaappijen failliet van het volontariaat had moeten Niet te rap zedepredikers ; zeg

toejuichen I Wie zich daartegen ver- erkennen werd een krijgswet doorge- ons eens klaar en duidelijk welke fei

klaart is een vijand des volks, die onvoerd,

die loting en plaatsvervanging ten van wangedrag ge bedoelt en wie

gevoelig is voor het leiden der werkende afschafte.

ge bedoelt ; zegt ons eens welke fei

klasse en met lede oogen de bewerking

ten van wangedrag we natuurlijk en

hare vereffening aanziet.

De persoonlijke dienstplicht werd

alledaagsch vinden ".

De spaarkas onzer kooperatief ver- ingevoerd door de lichting van één zoon

Z'ehier nu met welk gemeen uit

dient op zichzelve speciale aandacht, per gezin, maar het principe van het

nu in de laatste jaren de sterke solva- volontariaat behoorde voorop gezet te

vluchtsel " 't Volk van Ronse „ "Al

biliteit hiervan naar boven trad, en dieworden.

De diensttijd zou 15 maand

t Past „ de verantwoordelijkheid ont

daardoor het reusachtig vertrouwen van duren. Leopold II kon die legerwet wijkt:

alle partijgenooten geniet, Onze intres- onderteekenen op 14 December 1909, De Verbroedering „ vraagt ons

ten zijn niet overdreven. De spaarkas enkele dagen voor zijn dood (17 Dec. dat wij namen van socialisten zouden

doet niet aan barnumreklaam en biedt 1909). O. V. W. noemen die zich aan feiten van wan

ook geen overbluffende intrest.

gedrag hebben plichtig gemaakt.

. " Dat noemen wij een onbeschaamde

Terwijl de private instellingen de bij

hen geplaatste spaargelden waarborgen HEMGEUNCEM vraag van dat blad.

door een bezit aan aandeelen van'ver-

Wij gaan geen namen noemen en

schiüende maatschappijen, die door De Roode Vaan aan onzs Kust hebben dat ook niet noodig om onze

gewaagde en gevaarvolle spekulaties in

lezers te overtuigen ; men hoeft nie

zulke mate klimmen en dalen dat zij Er zijn reeds talrijke arbeidersorga- " te bewijzen wat van publieke bekend

zeer dikwijls, de laatste tijden wijzen nismen die een hotel of rustoord bezit- heid is en wij willen geen heele ga

het duidelijk , failliet of bankroet ten ten aan de Belgische zeekust. Geen en- zet vullen ".

gevolge hebben ; terwijl gij op di hankel had tot hiertoe gelegenheid zulks Hoe laf.

delingen van de meeste dezer instellin- op den dijk te bezitten, waardoor de vagen

geen de minste kijk hebt. kunt kantiegangers het uitzicht kregen op de

Uitstekenc

even neerblikken op de werking onzer

zee. van uit hun kamer. Het socialisti- De katholiek-liberale ministerraad

kooperatief.

sche reisagentschap „Pobocsum,, heeft heeft honderd millioen ter beschikking

de hand weten te leggen op een gebouw

Zij doet niet aan spekulaties

gesteld van den nationalen bond toi

drijft een eerlijken handel en wandel.

maar op den dijk te Heyst-aan-Zee, waaraan bestrijding van de tering. Dat is een

op dit oogenblik belangrijke vervor-

Zij biedt haar spaarders als waarborg

uitstekend gebaar. Als men nu ook de

mingen worden gebracht.

voor de bij haar belegde gelden al haar

krotten woningen afbreekt in ons land

eigendommen, waarvan de geldwaarde Het hotel werd "Peter Pan,, gedoopt. dan zal men de tering op groote schaa!

verre de spaarcenten overtreffen. Eenerzijds zal het dienstdoen als hotel, voorkomen. Ook de stinkende fabrie-

anderzijds als home voor het werk der ken zouden moeten verdwijnen. Tegen

Denk een oogenblik aan al die prach- Kindervakanties, met op het dak gele- de tering '

tige instellingen die wij over gansch het

kan nooit genoeg gedaan

genheid voor zonnebaden. Eerlang zal worden.

arrondissement bezitten. Gij zult vol-

dus de Roode Vaan waperen aan den

mondig moeten toegeven dat geen en-

Ouderdomspensioenen

dijk te Heyst-aan-Zee.

kele kapitalistische instelling zijne

De bijgevoegde vergoeding voor de

spaarders zulke waarborgen geven kan ; De Man

gij zult met mij akkoord gaan dat die

van den Vail- asbak ouderdomspensioenen zullen voor de

maand Mei uitbetaald zijn. De ouderlin-

waarborgen voor u wat mser te betee- M. Fieullien. klerikaal, volksvertegen zullen er niet ver mee loopen, want

kenen hebban dan een ietwat hoogen genwoordigervan Brussel, heeft de spe- de koopkracht van hun pensioen is nu

intrest, u door sommige politieke- en cialiteit met modder te werpen op delager

dan jaren terug. In de regeering

privaatistellinggn aangeboden. socialistische instellingen. Hij is dom Jaspar heeft men geld genoeg- om de

Waarde partijgenooten, ik meen dat pn-, dief, zoo,!. de " ScheMeklokke", supertaks af te schaffen, geld genoeg

ik met deze eenige, veelomvattende

met knipsels of uit hun verband gerukt

e om aan het leger meer dan één milliard

woorden, de werking . _ zinsneden de socialisten te lijf gaat

onzer spaarkas

uit te geven, maar heeft men geen geld

degelijkV.o ibondigheb toegelicht

Men noemt hem dan ook de palemen-

ld; t

gij er zult voor zorgen, dat onze spaartau

van den vuilnisbak.

orn de ouderlingen een treffelijk

sioen te geven.

penkas

0-3 den door haar ingoslaagde weg

Kindprbep^rking

blijve voortgaan.

Geen Klassenstrijd meer

Het katholiek dagblad "Het Nieuws

Komen wij echter tot het besluit on-

zer stelli.ig.

vanden Daj", j, togen k'nderbeperkmg

Maar het wil niets doen dat... eten

Hoemeer het kooperatief idee dooren kleedin aan het kind verzel-ert

dringt, hoe uitgebreider, hoe sterker

de k.ioprratieve werking zich doet

la

voel, hoe mser paal en perk

ge-

aspar

gesteld w->rd

er za! In 1926 h^d de regeering Jas,ar een

leh aan de vervalschinp,

belasting geheven op het water

den v/oe'rer en het durs leven, of het

kuns matig opdrijven van den levens-

Dedrd bed

S

* at met de

'2 m

afsch ïiioer..

tot een

£.I'ceen dacht

ffmg van de tijdelijk

prijs ien voordeele van enkelingen, 'die i beiastin g en °°k de belasting op het wazich

hebben meester gemaakt van de tCr ' /OU verdwi Anseele Staatsminister

Wijkclub Broecke Duivenmaat-

Anseele werd over enkele dagen in Op Zaterdag 26 April, groote kaarschappij het Parlement door alle partijen harteting voor de liefhebbers van biën en MARTINET

lijk geluk gewenscht bij zijn benoeming jassen in de Wijkclub Broecke bij Alb.

van staatsminister. Er zijn zeker weinig Spileers voor de volgende prijzen : 4 de Verbroe-

Parlementsleden, die grooter diensten schoone konijnen, 4 schoone pijpen en

bewezen aan land en volk dan Anseele. een friskeman. Tombola voor een vet dering

De titel van staatsminister is als eenvarken

en een schoon kleed.

Met het oog op het wellukken van

bekroning van een halve eeuw werken

De Kommissie :

den concours van I Mei, wordt er een

en /zwoegen voor de stoffelijke en zede- Alb. De Vos, G. Debouverie, L. beroep gedaan op vrienden, handelaar»,

lijke verheffing van het volk. Maar des-

Cousy, A. Cousy en Cornelis O. enz., om zooals voorgaande jaren .verniettegenstaande

zal "De Scheldeklokke„

hem toch blijven bezwadderen, M.

Henny Poriën schillende gratis reeksen (series) te bezorgen

die grootendeels bijdragen om

Juul Deliveyne, alias Jan den Uil, moet... of de alombekende filmster zult gij den concours wel te doen slagen

werken voor zijn geld.

nogmaals te bewonderen krijgen in de Alle giften hoe klein ze ook wezen,

Een andere Vraas film REFUGE (Toevluchtsoord) in de zullen in dank aanvaard worden bij de

cinema van het Feestpaleis op Paschen.

Het liberaal dagblad " L' Etoile Bel-

conciërge of bij den vriend Albert De-

Daarbij komt de beroemde komieke

ge,, vraagt waarom partijgenoot Piérarc

manez, " Verbroedering „.

goochelaar Felix, gedurende twintig

moest interpeleeren over de laatst mijn

Inschrijvingslijst : Demanez 10 fr.,

minuten uwe aandacht trekken in zijn

ramp. Zou het liberaal blad niet bete:

Devoet Victor 5 fr., Balcaen Jozef lOfr.

laatste nieuwigheden. Twintig minuten

doen te vragen, dat de mijneigenaais af-

Santens Henri, 5 fr., Odilon Spiers, 2

schaterlachen. Iedereen moet zien.

doende maatregelen zouden nemen on

strooien hoeden, waarde 35 en 25 fr.,

mijnrampen te voorkomen ?

Wijkclub i naar keus, Vanmeerhaege Valere, 25

Cijfers De leden van de wijkclub Matteotti

fr., 5 kilos koffie van het huis Masworden

verzocht de algemeene verga-

Crommelinck.

Ieder leerling der officieele technidering bij te wonen welke plaats heeft Wie volgt er ?

sche meisjesschool kost aan den Staa> op Zondag 4 Mei, te 2.30 uur, bij Syl-

Bericht

288 fr- ; ieder leerlinge der vrije techvain Vanhoolandt, Trompe. Een voornische

meisjesschool, 410 fr. ; iedei

Van heden af kan men in de winkels

aanstaande partijgenoot zal het woord

leerling der officieele technische jon-

der " Verbroedering ., onze Reklaam

gensschool kost aan den Staat 206 fr. ; voeren.

Koffie bekomen aan I 5 fr. de kgr.

ieder leerling der vrije technische jon-

Zitdfg Soudan

1 Mei-koers

gensschool 547 fr. Hoe is zulk* moge- Volksvertegenwoordiger E. Soudan

lijk ? Is dat de rechtvaardigheid der ka-

Gegeven door Valere Van Meer-

is ter beschikking van het publiek op

tholiek-liberale regeering Jaspar-Janson? Zaterdag 19 April, van 2 tot 4 uur, in

haeghe, 25 fr.

" De Verbroedering ".

Voetbal

Christene Socialisten

Gevraagd Union Ronse, 2 Green Star, 1.

Vriend Chalmet heeft in Oost-Vlaan-

Ronse heeft eene overwinning behaald

deren een vereeniging van christene-so- De Partij vraagt voor l Mei bande- die veel netter kon zijn. Green Star was

cialisten gesticht, Zulke vereeniging beroldragers. Degelijke vergoeding. Men de mindere van in het begin, en indien

stond nog niet in Vlaanderen, maar late zich opschrijven in " De Verbroe- zij er zoo goedkoop van af gekomen

duizenden socialisten, die christen zijn, dering ", bureel 7.

zijn, is het dank aan hunne verdedi-

waren er sinds lang. Een oprecht chris-

Een schoone bijeenkomst gine. Union speelde eea extra-match.

ten moet socialist zijn en een oprecht

onzer Politieke Federatie

socialist kan het ware kristendom on-

De zitting

Reserve. Green Star, 2 Union I.

had verleden Maandag

derschrijven. „ De Scheldeklokke „ zal

welke plaats

De reserve is gaan verliezen van 2-1

zich weer opblazen, maar wij kunnen

was een waar succes.

naar Genl, hetgeen heel flauwtjes is.

er niet voor sukkelen.

Zeker 96 % der afgevaardigden wa-

Voor Union

ren aanwezig.

Gezongen door Marcel Huysman en

Hulde

De discussie liep over de werking der ondgehaald door D. M. in het café

Verscheidene regeeringsbladen bren- eerste socialistische meerderheid. Sport ,, bij Nanti.

gen hulde aan onzen partijleider Sou- Demanez zat voor. Vanden Eede leid- Bestuurvergadering. Zitting Dinsdag

dan voor de wijze waarop hij verleden de in waarna opvolgenlijk Soudan, De om 7 ure.

week.betrekkelijk de finantieele schan- Schrijver, Debodenance, L., Vandendalen

in de Kamer der Volksvertegenbogaerde, Bauwens, Debodinance, J., Inschrijvingslijst ten voordeele

woordigers, optrad, Wij stippen die Maerheid, Deworm, H.< Balcaen, De-

der officieele scholen

hulde aan.

bouverie, Haustraete, en Dumont het

Liberalisme woerd voerden,

Door D'Haese 2.50 fr. omdat hij de i

Begonnen te 7 uur eindigde die zeer match niet kon bijwonen.

Het programma van zekere liberalen schoone bijeenkomst om 9,30 uur.

Pronostiek*

die aan" L'Etoile Beige „ hun spreektrompet

hebben, kan als volgt samen-

De Huishnurwet

Op Zondag 20 April, om 9.30 ure(

bestuurvergadering. Dagorde. Geldelijk

gevat worden : vrije verkoop van jene- Hoe stelt zich de huishuurwet voor verslag.

ver, dag en nacht openhouden van wat Ronse betreft ? Wat kan een eige- Supportersgroep Roode Jeugd.

kroegen, speelhuizen en nachtkoten naar als huur vragen ? Wanneer kan

niet belasten, en absolunt niet de min- een huurder uitgezet worden ?

Maandag 24 April, bestuur vergadeste

sociale verzekeringen. Arbeiders en

ring. Allen op post.

Die vragen zullen beantwoord wor-

bedienden, lokt dergelijk programma u

Café-Concert.

den door atvocaat DUCHENE die op

niet aan ?

Dinsdag 22 April, dus overmorgen, te Zaterdag 26 April om 7.30 ure groot

Overweging 6 1 /4 uur, in " De Verbroedering „ eene café-concert in de feestzaal der Joseph

bijzondere voordracht houdt.

Ferrantstraat door den turngroep en

Steelt een brood en men zal u in hel

gevang steken. De financiers hebben in Ingang vrij en kosteloos.

accordeonnisten, alsook Oscar Tonnos,

nieuwe decors, balletten en kluchten.

eenige jaren milliarden gestolen aan de Voor cfe Voedingarbe'ders. Algemeene inkomprijs 2 fr. Kaarten

kleine spaarders, en velen onder hen

werden met een minister-portefeuille Met deze worden de leden, aange- te bekomen bij leden accordeonnisten

of een adeldomstitel vereerd. Dat is desloten

bij de afdeeling der Voeding- en turngroep alsook bij boien en brood-

rotte kapitalistische samenleving, gearbeiders uitgenoodigd naar de algevoerders.steund door " 't Volk van Ronse „ meene vergadering welke zal plaats

Voor het 500' lid.

" Als 't Past. „

hebben op Zondag 20 April, om 10 ure

in het lokaal " De Verbroedering ".

Het is op Zondag 27 April, om 2,30

Belastingen Dagorde Verhooging van bijdrage.

ure namiddag, dat de Socialistische

Mededeelingen. Gezien de belangrijk-

Vrouwenvereeniging van Ronse, in de

Sinds de socialisten nit de regeering

heid der dagorde rekenen wij op de

Verbroedering ,, haar 500

zijn, varhoogen de onrechtstreeksche

tegenwoordigheid van al de leden.

belastingen. Dat wil zeggen, belasting

op de overdrachttaks, belasting op het Supportersgroep " Buffels ,.

bier, belasting op het water, belasting

op de tabak, belasting op de Margarine

Dinsdag 22 April, om 7 ure, alge-

en op andere waren, belastingen, die

meene vergadering voor de leden in de

onrechtstreeksch uit de zakken gehaald

Café Américain. Nieuwe leden zullen

worden van de massa. De rechtstreek-

aanvaard worden.

sche belastingen verminderen en die Wijkclub Savooistraat

waren grootendeels gelegd op de rijken.

Toch blijven de christen-democraten de De algemeene vergadering van de

steunpilaren van deze regeering. wijkclub Savooistraat, had verleden

Zondag, in het huis van Juul Saegeman

plaats. Veel partijgenooten van aldaar

hadden er aan gehouden onzen oproep

IN HETARRONOlSSEMENT te beantwoorden.

De vervallen wijkclub werd hersticht

en gaat heel zeker een bloeitijdperk

tegemoet. De kameraden Pier Tardy

en Theophiel Debouvrie zetten de

PARTIJNIEUWS noodzakelijkheid van den wijkclub

uiteen waarna laatstgenoemde de politieke

toestand klaar en duidelijk behandelde.

Richard Miclotte overdeden Binnen enkele dagen zal het bestuur

vergadeien. Een tweede algemeene

Met innige droefheid melden wij het vergadering zal er op volgen. Flink ge-

afsterven van partijgenoot Richard Miwerkt, kameraden van de Savooistraat ;

clotte.

aldus voortgedaan en den goeden uit-

Wij wisten dat Richard niet wel was, slag kan niet achterwege blijven. Aan

maar dat hij, met zijn sterk gestel, ons Pier Tardy, Theophiel Debouverie,

zoo plotseling zou ontrukt worden, dat Eugeen Willem» en Jozef Saegeman

kon en dat kan nog altijd niemand die zich bijzonder ingespannen hebben

verstaan.

om de herinrichting mogelijk te maken,

Een zware slag voor de familie Mi- onzen besten dank.

clotte en voor de Partij.

Kaarting

Richard was ons eerste gemeenteraadslid.

Dat is tamelijk lang geleden,

laat ons zeggen in 1911, toen we met

de liberalen in kartel treden. Richard

volgde M. Raoul Hantson tijdens den

oorlog op.

Richard was ook de stichter van de

Wijkclub Ysmolen, den oudsten onzer

wijkclubs, en jubilaris. Voorbeeldig en

rechtschapen, zacht van omgang, kende

hij niets dan vrienden ; het was een

moedig >oorlooper van het Ronsisch

strijdlustig socialisme. Hij zaaide het

eerste zaad in de slechtste oogenblik-

Icen. Al de moeilijkheden van de Partij

De "klerikalen hebben het middel ge- heeft hij van dichtbij meegemaakt.

vondea om eindelijk van den... klassen- Op 62-jarige ouderdom wordt hij aan

strijd verlost te geraken, Zij hebben ons aller genegenheid ontrukt.

e«n christelijke patroons organisatie ge- De begrafenis heeft Woensdag plaats

sticht en nu is het gedaan met de... so- gehad. Veel partijgenooten hadden er

cialisten, met den strijd tusschen... ka- aan gehouden hem tot zijn laatste rustpitaal

«n arbeid, met den... klassenstrijd laats te vergezellen.

DC so


zich laten inschrijven in 't lokaal tot

2,30 uur namiddag. Het eerste vertrek

zal gegeven worden om 3 uur s'.ipt.

1 Mei

WoensJag 30 April, te 6.30 ure, kanongebulder,

l Mei, gewijd aan den Arbeid en den Vrede

aankondigend.

Te 7 ure, zinnebeeldige verlichting der lokalen.

Te 8 ure. op de Groote Markt, Luisterrijk

Kunstconcert, door de Harmonie " D« Verbroedering

,, onder leiding van Meester Vo issure.

Te 9.30 ure, in het lokaal "De Verbroedering,,

Zangfeest. Voortreffelijke zangers zullen de verhevendste

«tnjdliederen ten gehoore brengen

Daarna kostelooze tombola onder de partijge

nooten-zanger».

Donderdag 1 Mei,

MONSTERVIUCHT UIT BRETEU L

aangeboden aan al de duivenlief hebbers wonend

in den omtrek van 5 kilometer kerktoren.

Inschrijving ; Dinsdag 29 April van 6 tot 9 uie

't avonds. Woensdag 30 April van 6 tot 8 en van

II tot 1 ure. Inkorving : Woensdag van 6 tot 8

en van 11 tot 1 ure. De inschrijving en inkorving

geschieden in " De Verbroedering „. Joseph

Ferrantstraat. Aan de liefhebber van de eerst af-

gegeven duif. wordt gratis den Beker van den

Arbeid geschonken.

Te 9 ure. GROOTE VELOKOERS.

" Een Mei-prijs M geheeten. 1250 frank prijzen.

Omloop : Ronse, Nederbrakel, Audenaerde,

Eyne, Leupegem, Berchem, Ruyen, Ronss en

drie toeren in de stad.

Vertrek aan " De Verbroedering „ te 9 ure.

Aankomst aan het Feestpaleis. Verscheidene

premies.

Te 9,30 ure op het schietplein " Union „

Groote Schieting. Prijs " Maurice Gyselinck „.

Te 10 ure, Groote handbalwedstrijden op de

Koeifeest, Stcenbrug en in de verschillende wijken

der stad.

Te 10.30 ure, prijskamp voor versierde wijkclukjokalen

en parken. Uitslag der Jury.

Te 2.30 ure.

Traditioneele 1 Mei Manifestatie,

ter verheerlijking van den Arbeid en den

Vrede, en voor de betaalde Arbeidersvakanties,

alsmede de sociale verzekeringen.

De stoet wordt gevormd aan " De Verbroedering

„ en wordt ontbonden op de Groote Markt,

waar de feestreden zullen uitgesproken worden

door de partijgenooten Eugeen SOUDAN en

Ephrem VANDEN EEDE.

Te 5 ure, in " De Verbroedering „ koste

loos BAL..

Leve 1 Mei !

Leve de Socialistische Internationale .'

De Socialistische Partij.

Bericht aan de werkloozen.

Door het socialistische syr.dikaat is

voor hare aangesloten leden de verlenging

gevraagd bij het Nationaal Krisisfonds.

Aan onze vraag is een gunstig

gevolg gegeven, zoodat onze behoeftige

leden die den onderstand van hun

kas, Krisisfonds Provintie en Gemeente

genoten hebben, opnieuw opgenomen

te worden door het Nationaal Krisisfonds

voor de maand April. En zeggen

dat er nog altijd werklieden vijandig

zijn aan het Syndikaat !

De behoeftige werklieden ontvangen

reeds vier maanden onderstand, terwijl

de onvereenigde op den kom mogen

bijten. En wie weet hoelang de nijverheidsslapte

nog zal duTen ! De onvereenigde

zuWen misschien nu wel begrijpen,

welke misdaad zij gepleegd hebben

met zich niet te vereenigen.

Wijkclub Edmond Olivier

Zondag 27 April te 9.30 ure, algemeene

vergadering bij Edmond Olivier.

Zeer belangrijke dagorde, dat niemand

ontbreke.

Cinema

Het grootste succes is voorzeker de

film Naar de Dood met Sacco en Vanzetti.

Het staat nog in ieders geheugen

dat deze twee slachtoffers stierven op

den .electrieke stoel in Amerika voor

eene misdaad waarvoor zij beticht

werden. Waren zij plichtig of waren zij

het niet ? Komt zien en oordeelt zelf.

Daarbij krijgt gij een prachtige komedie

Mijnheer mijn Chauffeur, met in de

hoofdrol de bekende Belgische artiste

Esther Deltenre.

Opgepast: de vertooning gaat twee

dagen door, de Zondag en de Maandag.

1 Meifeesten

Den arbeidsf eestdag nadert met rasse

schreden, en maken er dan ook gebruik

van alle partijgenooten er zich voor gereed

te maken, om in groot getal dezen

jaarlijkschen feestdag van den arbeid

te vieren.

Zeer veel arbeiders hebben reeds

dezen dag vrijaf. Anderen die bij onwrikbare

patroons werken en dien dag

niet vrijaf hebben moeten zich daaraan

onderwerpen maar kunnen toch genieten

van onze feestelijkheden, waarvan

er hier enkele volgen :

Op Woensdag 30 April, dus Meiavond

om 8 uur, kunstfeest door het

muziek, tooneel en kindergroep in de

feestzaal. In de voormiddag van I Mei,

velokoers voor alle aangeslotenen der

Partij. Om 2 12 uur uitstap met 't muziek,

daarna groote velokoers voor alle

rijders, (tenminste 500 fr. prijzen,) daarna

tombola voor alle deelnemers van

de stoet en s'avonds bal.

Er zal dus aan feestelijkheden niet

ontbreken, aan iedereen die dan ook

kan aanbevolen ze bij te wonen.

HUBriOR

Meester Janssens wil aan zijn jongens

doen verstaan hoe gevaarlijk het is met

vuurwapens om te gaan, ja, dat men

zoo iemand kan kwetsen en in t gevang

geraken.

Veronderstel eens, kinderen, zei

hij. dat een onbehendig jager mij een

.chot hagel in de bil jaagt en dat ik 1 5

dagen lang niet meer gaan kan. Wat

zou daarvan het gevolg zijn ?

Twee weken vacantie meester,

roeper. al de jongen» vol plezier

Men is arm als

alles koopen kan.

IDEE

men zich niets, of

RAADSEL

VRAAG. Wanneer steekt iemand

tot over de ooren in de schuld ?

ANTWOORD. Als hij zijne pruik

nog niet betaald heeft.

STADSNIEUWS

Burjjerli'ksn stand.

GEBOORTEN. Johanna Francisca

Bogaert. Jeanne Germaine Sadones.

Georges Arthur Onyn. Jean

Arthur Ysebaert. Rosette Pharailde

Descamps.

O VERLIJ DENS. Victor Vannieuwenhove,

53 jaar, beestenkoopman

weduwenaar van Couronnée Ponchaut

Marcel F°ucart, 6 maand. Con

stance Vandenbosschele, 85 jaar, zon

der beroep, weduwe van Bernard Van

derhaeghen. Jeannine Druez. \

maand. Pieter Hantson, 87 jaar

zonder beroep, weduwe van Marie De

temmerman. Ricbard Miclotte, 61

jaar, schoenmaker, echtgenoot van Ma

ria Rubbens. Marie Vanlangendonck

21 jaar, modiste, echtgenoote van Georges

Duvivier. Maria Vansmeevoorde

61 jaar, zonder beroep, echtgenoote van

Joseph Dejaegher.

HUWELIJKEN. Florent Ferfaille

21 jaar, daglooner en. Leona Deleyt, 2C

jaar. weefster. Florent Detemmerman,

27 jaar, wever en Elvire Vandergheynst,

25 jaar, spinster. Henri De

clercq, 22 jaar. fabriekwerker en Mar

tha Vandysladt, 22 jaar, fabriekwerkster.

Valere Antson, 21 jaar, soldaat

en Leona Wijtsman, 27 jaar, huishoudster.

Franz Jacquet, 38 jaar, verzekeraar

en Hélène Demeestere, 41 jaar,

zonder beroep.

HUWELIJKSBELOFTEN. Albext

Vandendorpe, haarkapper en Martha

D'Hondt, weefster. Félix Reynaert,

magazijnier en Germaine Weymeels,

pikureerster. Gilbert Weymeels, wever

en Suzanne Vanhoolandt, weefster.

Pierte Van Damme, likeurhandelaar

en Maria De Groote, huishoudster.

Robert De Blomme, beenhouwer en

Hélène De Vreese, huishoudster.

Georges Dulieu, teekenaar en Yvonne

Wacquez, bediende. Sylvain Spileers.

wever en Anaïs De Smet, spin-

ster. r Marcel Thienpont, wever en

Germaine Vanderhaeghen, weefster.

Alfred Messiaen, onder-meester en Madeleine

Hantson, scheerster. Henri

Bellinck, wever en Maria Verschueren,

weefster. André Meunier. nijveraar

én Yvonne Dekeukelaere, zonder beroep.

Marktprijzen.

Aardappelen . . 55.00

Boter de kilo 22.00

Eieren 't stuk . . . . 0.68

STAD RONSE.

Den WOENSDAG 30 APRIL 1930.

om 1 1 ure, ten Stadhuize, zal er overgegaan

worden tot de OPENBARE

AANBESTEDING der rioolwerken uit

te voeren in de 4 Maartlaan, Steenweg

van Leuze en Pasteurlaan.

Bestek : fr. 530.690.00

Voorloopige borgsom (te storten voor

de aanbesteding) 1 0.000.00 fr.

Neerlegging der aanbiedingen: onder

aanbevolen omslag ter post besteld, ten

laatste den Maandag 28 April.

Plans en lastenboek ter inzage op het

bureel der werken (Stadhuis) alle werkdagen

van 8 tot 12 en van 1 4 tot I 7 ure.

NEDERBRAKEL

Zitdag

Partijgenoot R. Damoor, van Audenaerde,

is op Zondag 1 1 Mei in het

Volkshuis, van 9 tot 11 uur, ter beschikking

van het publiek.

1 Mei-feest

Ter gelegenheid van het feest van

den arbeid op Donderdag 1 Mei, groote

feestelijkheden in het Volkshuis.

Om 9 1 /2 ure velokoers, komende

van Ronse ; premie aan het Volkshuis.

van 20 fr. voor den eerste

van 1 0 fr. voor den tweede

van 5 fr. voor den derden

Door de veloclub

van 15 fr. voor den eerste rijder

die Nederbrakel bewoont.

Om 10 uur prijskamp bieden 50 fr.

vooruit ; om 7 uur prijsschieting, 50 fr.

vooruit.

Om 8 uur kostelooze tombola 2C0 fr.

prijzen ; voor de vrouwen is er iets bijzonders

voorbehouden.

Het bestuur heeft besloten de koers

die ze zinnens was op eigen krachten

in

te richten ingetrokken.

Huichelaars !

Dat zijn zij, en zij zullen niet meer

veranderen, nogmaals kunnen wij dit

bewijzen.

Over het punt van M. Rousseau, aangaande

de huishuurverlenging kunnen

wij een bewijs aanhalen.

Ja of neen, waren de gemeenteraadsleden

niet van gedacht dat de huidige

huurprijzen mochten verhoogd worden

met 7 ? Zeker en vast.

En omdat Gaston dit deed opmerken

in " De Verbroedering „ geven zij volgende

leugens in hun blad weer :

" Maar te Ronse waar de bazen van

den rooden gezel meester zijn, hebben

zij niets gedaan om eene huishuurverlenging

te bekomen, 't Is schandelijk

de huidige prijzen van 1930 te laten

ZOO

verhoogen te Ronse. De eigenaars zulen

lachen, maar de arbeiders zullen

net gevoelen. „

Het antwoord staat op een andere

plaats onder den titel van " De Huishuurwet

te Ronse „. Weest er maar van

overtuigd, ze zullen het in "Als 't Past „

niet opnemen.

Niet v^r-taan

De menscKen die " Als 't Past „ op

stellen kunnen maar niet begiijpen da

we, zonder gemeenteraadsleden te heb'

ben, telkenmale de raad bijeenkomt

verwittigd worden.

De socialisten hebben al veel mede "

werker?. Deze nederige strijders durve 11

echter nog niet publiek optreden omda'

het voor hen een werkelijk gevaar daar"

stelt.

Wacht maar tot in 1932, ge zult nog

al aardige oogen zetten ; zonder er den

schijn van te hebben werken wij zooal

de steenen, zonder haast maar ook zon"

der rust.

Nergens Leeft men het Socialisme

kunnen tegenhouden ; te Nederbrakel

vooral zal niemand het meer kunnen.

Houdt het u voor gezegd, politieke

zwendelaars.

Kuiperke op de Vlucht

Wij wisten het wel, Duhaut kon niet

verdedigd worden. En Kuiperke was

weeral mis. Zeg Georges, voor wanneer

uw ledenaanwinst ? Mogen de leden

van M Als 't Past „ uw macht niet kennen

? t

De onze kent ge ; ze belet u te slapen;

daarom maakt ge u alle weken dol.

t Is nutteloos, jongen ; want hoe

kwader gij zijt hoe liever wij het hebben.

Denk er aan : met " kazakkeerders „

en " partij verraders .. zooals het in de

gemeenteraad gezegd wordt, loopt men

niet ver.

Bij de Mijnwerkers

Eene werkstaking van 24 uren.

In de Kempen hadden de patroons

der mijnen een loonafslag gepleegd van

I 0 tot 15 fr. per dag ; ook bestond er

eene overeenkomst van werkers te aanvaarden

die veranderden van mijn.

Onze Mijncentrale had eene werk-

staking uitgeroepen van 24 uren op 1 1

April, die beantwoord werd door 75 %

der mijnwerkers.

Waarom hebben de patroons het offensief

genomen in de Kempen ?

Omdat de syndikaten macht zoo

groot niet is als in de Borinage.

Wij zullen denkelijk wel opgewekter

worden om onze loonen te verdedigen

want het kapitalistisch systeem is nog

altijd niet veranderd. Wanneer de nijverheid

bloeiend is en te kort komen

aan werkkrachten zouden zij premies

even om een werkgezel mede te brenjen

; ook premies voor meerdere voortarengst.

Wanneer er slapte komt in de nijverïeid

zullen zij voor de kleinste reden

ïun werkers op straat gooien en trachen

de loonen te verminderen ; ook

ïunne revanche nemen over al hetgeen

ij trapsgewijze moeten toegeven aan

de werkendeklas.

Op u syndikalisten weegt een groote

verantwoordelijkheid.

Niemand meer dan gij zelf moet pro-

Daganda maken om uw onverschillige

werkmakkers aan het verstand te brenen

dat zij een misdaad begaan, van zoo

maar onverschillig den strijd in te zien.

Menigmaal hoort men verklaren van

werklieden : Ik ben niet vereenigd maar

k verdedig meer mijne rechten dan

diegene die wel vereenigd zijn !

Dit kan en mag geen uitvluchsel zijn!

ün laat het ons maar ronduit verklaren,

dat er veel van die onverschilligen zufks

doen uit.... gierigheid. " Indien er eene

verbetering komt zal ik ze ook bekomen

! „ zeggen zij. 't Is spijtig maar

tis zoo. Aan u dan syndikalisten

de dat egoïsme verfoeit steeds

n di bres te staan om meer gemeenschapszin

aan de onverschilligen

e verkondigen. De eerste vraag is en

>lijft : " Wat zoudt ge geweest zijn

zonder de socialistische syndikaten ? „

G. Tuybens.

Opgeëischterv opgelet !

De liberalen leggen lijmstrooitjes om

in verband met die fameuze 500 fr.

Past op, opgeëischten, want de Naionale

Federatie heeft dienaangaande

nog niets beslist ; de 5C0 frank en de

44 millioen zijn en blijven twee ver"

chillende zaken.

RUYEN Zitdag

Partijgenoot Th. Deboeverie, gemeeneraadslid

te Ronse, is op Zondag 27

April in het Volkshuis, van 9 tot 1 1 uur

er beschikking van het publiek.

Echt kristelijk

Dat de crisis zich geweldig doet voeen

is reeds een gekend feit en dat men

ïoort spreken van het afdanken van

gansche ploegen is nogmaals bevestigt

geworden hier in onze gemeente. En

daardoor was verleden Zaterdag gansch

onze zoo rustige gemeente in opschudding

gebracht, daar al de werklieden

der filatuur van de heeren Lagache bericht

gekregen hadden dat ze den Za-

:erdag moesten hun weekloon gaan ontvangen

vroeg iedereen zich af-: Zal ik

toekomende week nog terug het werk

mogen beginnen ? Het ligt in onze bedoeling

niet een patroon het recht te

Detwisten wanneer hij maar werk genoeg

heeft voor honderd werklieden er

twee honderd aan het werk te houden,

maar de volgende vraag rijst hier op :

Was het niet mogelijk alle arbeiders te

Devredigen en op eene rechtvaardige

wijze eene oplossing te geven aan dit

tijdelijk gebrek aan werk ? Wij, socia-

I.slen. zeggen ja. En ondanks d'.a hee

ren ons altijd uitschelden voor goddeloozen

en slechterikken zouden wij ons

gf heel en al gedragen volgens de lee

vin Christus, die zegt : Twee broeders

hebben twee monden en beiden moeten

eten.

Ziehier nu hoe wij zouden gehandele

hebben : er is maar werk genoeg voo

48 uren te werken per week ; wij zouden

die 48 in twee gelijke deelen verdeele

hebben. De eerste ploeg zou werkei

van dei Maandag tot den Woensdag

avond en den tweeden van d^n Don

derdag tot de Zaterdag avond en wi

zouden gerust mogen zeggen hebben

dat dit rechtvaardig gehandeld was.

Wat wij ook nog moeten afkeuren i

het volgende : gansche huisgezinnen

worden afgedankt, terwijl langs de

anderen kant gansche huisgezinnen

zijn die aan het werk mogen blijver

Eene andere onrechtvaardigheid is da

er werklieden zijn die meer dan 20 jaa

werken in de fabriek en anderen slecht

een of twee jaren ; eerstgenoemde wor

den afgedankt, de laatste mogen blij

En nu arbeiders van Ruyen en om

liggende dat wij hier die feiten aange

klaagd hebben dat dit u de oogen ope

ne ; het is hier zooals overal het on

meedoogend kapitalistisch stelsel

men zuigt u uit gedurende bijna gansch

uw leven ; millioenen worden besteec

en verbrast door uw bazen aan aller

hande inrichtingen met politieke doel

einden om u onder den hiel te houden

en te misleiden ; men wil u kost v\

kost afhouden van het Socialisme.

Gij begrijpt niet, of beter gij wilt niet

begrijpen dat dit alles op uw zweet en

uwen arbeid geschiedt, en als wanneer

er u door uwe socialistische werkbroeders

gesproken wordt over de vereeniging

mistrouwt ge hen en denkt ge dat

dit maar alles is om uwe centen af te

persen ?

In een woord gij mistrouwt de partij

die de uwe is en zonder dewelke gij nu

of nooit een rechtvaardige samenleving

zult zien tct stand komen. En nu dat ge

eens te meer ziet en ondervind, al

waart ge ook gedurende gansch uw

leven werkzaam geweest bij uw patroon,

hij u toch maar gelijk stelt met den

overschot van een uitgeperste citroen,

en u op straat werpt met de volgende

vleiende woorden : Ik bedank u voor

den geleverden arbeid en wensch u ten

spoedigst eene nieuwe bediening.

Hewel.wij ook, socialisten, wenschen

u ten spoedigst eene nieuwe bediening

en met deze ook een beter begrijpen

van de dagelijksche onrechtvaardigheden

van het kapitalistisch regiem, dat

ge ons eens moet en zult helpen omverwerpen

en vervangen door eene rechtvaardige,

socialistische samenleving die

zal steunen niet op de macht van het

geld, maar op den arbeid en den vrede.

Th. P.

Eerste Mei

Arbeiders van Ruyen, maakt u gereed

om met uwe bewuste werkbroeders

van de gansche wereld, plechtig

het feest van den scheppenden arbeid

te vieren.

Te dier gelegenheid moeten alle arbeiders

deel nemen aaa de feestelijkheden

die plaats grijpen in het Volkshuis.

AUDENAERDE

De Geneverplaag.

Zekere menschen hebben in België

nog altijd den strijd, om opnieuw vrij

en ongehinderd alcohol te mogen verkoopen,

niet opgegeven. Zij eischen het

recht om de arbeiders vooral opnieuw

met hunne kleine glaasjes te mogen

vergiftigen. Zij staan op het standpunt

dat het schandaal van gevangenissen

die leeg staan en bedelaars- en landloopers

gestichten die gebrek hebben aan

klanten niet langer meer mag duren.

Met een woord, zij vinden dat den toestand

der arbeiders sedert een tiental

jaren veel verbeterd is. Zij komen nu

tot het besluit, dat het beste en meest

kordate middel, om den vooruitgang

der arbeiders te breken, ligt in het vrije

verkoop van genever.

Zoo redeneeren de cafébazen misschien

niet, die denken er alleen maar

aan, om op de geneverplaag nog vettere

en grootere winsten te maken. Zoo redeneeren

evenwel de liberalen, die deze

onbillijke vraag met alle middelen steunen;

Is het niet treffend, dat juist de

" fine fleur „ der reactie deze vraag

voor vrijen verkoop zoo sterk steunt?

Dit alleen moet de arbeiders reeds doen

nadenken en hen tot het besef brengen,

dat wel verre van hen een genot te willen

verschaffen, men doodgewoon speculeert

op hunnen ondergang.

De liberalen steunen die vraag, zoogezegd

in naam der vrijheid, 't Is wat

schoons, eene vrijheid die de arbeiders

moet leiden naar ellende en allerlei

ongelukken. Heeft iemand de vrijheid

om arsenik in te nemen ? Dat bewijst

dat eene vrijheid, die meer nadeel dan

voordeel geeft aan de menschen, doodgewoon

dient beteugeld.

Wij eischen geen algemeen verbod,

zooals dit bestaat in Amerika. De rijken

mogen zich voor ons part eiken dag

stomdronken zuipen. Hoe meer zij dat

doen, hoe gauwer wij hen den baas

zullen zijn. Wij eischen echter dat de

arbeiders beschermd worden en daarom

Js het noodig, dat de wet scherper en

beter toegepast wordt.

De christenen hebben in ieder geval

beslist, tegen den vrijen verkoop te

stemmen. Dus is er alvast eene meerderheid

in het parlement. Wij hopen

dat de fronters dezelfde houding zullen

aannemen en dus staat het toch al vast,

dat de heeren liberalen en katholieken

reactionnairen van eene kale kermis

thuis zullen komen.

En dat is maar goed ook. Een arbeider

moet niet in elke herberg alcoho

vinden, omdat dit zijnen ondergang

medebrengt.

Kinderf eesl

Op Zaterdag 26 April, door de kindergroep

;

1) Openingsstuk door de harmonie

2) Klompenliedekendoor den kindergroep

;

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Twee vlaamsche liederen gezon

gen door Germaine Soenen ;

Het Garnaal Meisje, operette doo

de kindergroep ;

POOS

Openingsstuk door de harmonie

Paardje van Monnikendans, twee

zang door A, Devos en G. Soenen

Twee Vlaamsche liederen doo

S. Velghe ;

Ballet door de kindergroep,

Zitdag

Partijgenoot G. Dumont, provinciaa

raadslid, is op Zondag 27 April, in he

Volkshuis van 9 tot 11 uur, ter be

schikking van het publiek.

CRUYSHOUTEM

Ztdag

Partijgenoot A. Demets, schepene t

Ronse, is op Zondag 4 Mei in he

Café Richard Degraeve, van 9 tot I

uur, ter beschikking van het publiek.

Zitdag

Partijgenoot L. Devos, provinciaal

raadslid, is op Zondag 1 1 Mei in het

Café Franc.ois Walraet, van 9 tot 11

uur ter beschikking van het publiek,

EYNE Zitdag

Partijgenoot A. Vanschamelhout,

schepene te Ronse, is op Zondag 27

April in het Volkshuis van 9 tot 1 I uur,

er beschikking van het publiek.

Naar

Het bestuur heeft besloten op 27

April deel te nemen aan de inhuldigin-

;en te Deynze. Eenige kameraden en

;ezellinnen gaan per auto en anderen

met de velo. Wie zinnens is de reis mede

te maken geven zich aan in hel

v'olkshuis.

Een Mei

Het staat reeds van nu af aan vast

dat er zoo als alle jaren op het gezellig

amenzijn op Meiavond en op 1 Mei

zelf een kostelooze tombola zal plaats

ïebben met daarbij een kosteloos bal.

Cameraden en gezellinnen neemt uwe

chikkingen om op broederlijke en

.vaardige wijze het 1 Meifeest te vieren.

Verslag gemeenteraad toekomende

veek.

BERCHEM Zitdag

Partijgenoot E. Vanden Eede, plaatservangend

volksvertegenwoordiger, i?

p Zonaag 27 April, in " De Roode

Ster „ van 9 tot II uur, ter beschikking

an het publiek.

Strijdpenning

Omdat er nu eenen nieuwen landme-

er is fr. maar het is toch spijtig dat

il] nog niet op de hoogte is van het

^ak 1 fr. hij zal nog wat moeten naar

chool gaan 1 fr. en hem eens goed

vasschen, 50 et. een groot hoofd maar

weinig verstand 1 fr. Omdat Jules omgereden

werd van een hond 50 et.

Duivenvlucht

Op Donderdag I Mei, groote duivenvlucht

uit Breteuil.

Zie de bijzondere affich en.

NED.-EENAEME

Zitdag,

Partijgenoot J. Vansteenbrugge, gemeenteraadslid

te Eyne, is op Zondag

1 1 Mei in het Café Battiau (Stoelie)

van 9 tot 1 1 uur, ter beschikking van

het publiek.

PETEGEM

Inlichtingen

De inwoners van Petegem die gaarne

inlichtingen wenschen te ontvangen

over zaken die hen niet duidelijk voorkomen

wenden zich ofwel tot Robert

Demoor van Audenaerde, ofwel tot

Ephrem Vanden Eede van Ronse.

TM HOOP

Ten allen tijde kan men bij Achiel

Dewaelc, Damestraat, 15 wijk, n r 25,

BAKSTEENEN bekomen. 10-5

Schoone VIOOL zoo goed als nieuw

ix " Joyeux Copain ", Kruisstraat.

Maandag 2 e Paaschen, opening van

het seizoen, grooten BAL bij Louis Deman,

Kluisberg. Begin om 3 uren.

Ter gelegenheid van Paschen. Zaterdag

Zondag en Maandag Café-Concert

aux Joyeux Copain. Kruisstraat. Programma

: De lustige gekende Vlaamsche

zangers Pietro Vandaele, met verandering

van programma.

Gediplomeerd chauffeur mekanieken

met goede getuigschriften vraagt plaats

adres ten bureele van 't blad. 2o-4-3o

SALON DE COIFFURE |

OPENING van een Salon de coiffures

pour DAMES.

Voorzienigheidstraat (Prinskauter), 15

HUIS GEHOUDEN DOOR

M AD LEI NE 2

Bericht aan de trouwers

Te koop kleerkas, bed, dresse, stoof,

tafel, régulateur, en stoelen. Alles in

goeden staat en goedkoop, bij Richard

Dejonghe, Kruisstraat, Koer Ekkerghem,

1, Ronse. 2o-4-3o

Weetiij het al?

De vriend Victor DETEMMERMAN

heeft het geacht publiek kenbaar te

maken dat hij een nieuw velo-magazijn

komt te openen op den Steenweg van

Leuze, 8 e wijk, waar gij alle toebehoorten

kunt bekomen. Verzorgt werk en

spoedige bediening. 20-4

Wielrijders, oordeelt f

Te beginnen van 16 dezer tot 20

April zal er eenen algemeenen afslag

zijn van rijwielen en toebehoorten,

alles gewaarborgd. Wielrijders wij verwachten

u naar de uitstalling te komen

zien, uwe verwondering zal groot zijn.

Arthur Mahieu, Waatsbrugge,

Ronse. 20-4

Aan de Wielrijders !

Prent u dat in het geheugen, beziet

ze allen en onderzoekt ze goed, en ge

zult eindelijk koopen, een velo * Plume

Vainqueur „ Waarom ? Omdat ze met

dezelfde stukken van gelijk welk ander

merk gemaakt zijn en 100 fr. goedkooper

zijn. plus 5 jaar gewaarborgd op

factuur. Dat honderden wielrijders van

Ronse, u dat allen zullen getuigen, is

zeker ; vraagt er hun inlichtingen over.

Men kan er de beste merken bekomen.

-"lume-Vainqueur, Pax en den echien

Durkopp, alsook reclame velos aan 500

r. Agent des motos Rush, der spreekmachienen

Chantal en der platen Super-

3roadeast. Men aanvaard ook alle reparatiën

van velos, motos en spreekmachienen.

Wendt u in volle vertrouwen

tot Joseph VAN MEERHAEGHE,

Elseelschen Steenweg, 75-77,

Ronse. 18-5

HUISMOEDERS,

Indien gij een goede tas koffie wilt

drinken vraagt de koffie van het oude

gekend huis

Mas-Crommelynck

dan zijt gij zeker altijd een smakelijk

)otje te bekomen. 3i-i2-3o

Phaff & Durkopp

De beroemde merken van naaima-

:hienen zijn te bekomen in het huis

fldrien OOUDMfER

mecanicien

Nieuwekerkstraat, 9 RONSE

Lenig depot voor Ronse en omliggende.

Snel-naaimachienen voor konfectie

4500 steken per minuut.

Kleet-maaksters en huishoudmachienen, alsook

voor Kleermakers et Kasquettcn.

Deze merken geven de waarborg,

zijnde met het beste staal gefabrikeerd,

niet te vergelijken met alle andere

reklaammerken van velomakers. Machienen

voor knopgaten, festonneerjrodeer-

en pointclairmachienen. Plisseer

en snijmachienen. Het huis gelast

zich met alle herstellingen, gelijk welke

Jkomst of merk. Veranderstukken en

naalden van l ste kwaliteit voor allemercen

en systeemen, speciale olie. Bijzonder

werkhuis voor precisie mekanieken.

Het huis aanvaard alle draaiwerken

n ijzer en staal voor autos en algemeen

mekaniek. Comptant - Crediet. I 5-6

0M0AT IEDEREEN overtuigd is

' dat deze

zuiver, kloek en gezond zijn

DRINKT men bij voorkeur

zoowel in huis

de

als

in de herbergde

r gekende

Broüoiemj De & G

ROItSE

1

3i-i2 3o.

PLANTAARDAPPELEN

Landbouwers om zeker te zijn eene

goede opbrengst te hebben, vernieuwt

uw plantgoed, beproeft het en gij zult

jordeelen.

ndustrie van Friesland gekeurd

K. LZ. cijfer 9 ' 125 fr.

idustrie van Duitschland Saxen 1 10 fr.

ndustrie van Polen

ndustrie van Holland

ndustrie Vainqueur Alva groote

opbrengst

loode Star van Friesland

gekeurd K. I. Z. cijfer 9

Crugers van Friesland gekeurd

K. I. Z. cijfer 9

eldersche mauzen van Fries-

110 fr.

80 fr.

HOfr.

lOOfr.

100 f r.

land gekeurd K. I. Z. cijfer 9 1 80 fr.

ldersche mauzen van Holland 1 10 fr.

lersterlingen van Friesland

zeer vroege

1 35 fr.

Lersterlingen van Holland

zeer vroege ' 00 f r.

Alles gewaarborgd per 100 kilos

vertrek statie Eenaeme tegen terugbealing

: zich wenden

MICHEL GOSSEYE

Benoem»

Telefoon 116, Audenaerde.

Men vraagt agenten.


ni

> 30

CINEMA

F EEST PALEIS jrgg^ PALAIS DES FÊTES

kSTATIESTRA

RUE DE LA GARE

j 19, Zondag 20 en Maandag 21 April

Namiddagvertooning om 3 12 ure. Matinee a3 12h.

Avondvertooningen om V 12 ure. Soirees a 7 12 h.

PROGRAMMA :

Pathé-Journal -:- De Danser

1 deei. C\\hi documentair 1 deel.

PAS OP ! HET SPOOKT tëiX 2 é^.

GROOTE ATTRACTIE De beroemde goochelaar FÉL.IX

uit het Coliseum van Londen. 20 minuten schaterlachen.

"TOEVLUCHTSOORD"

met HENNY PORTKN in 7 deden.

Ji33DÏÖÖ .Prijzen der plaatsen : 2. 3 en 4 frank.

Kindervertooning cm 4 ure.

MAN VAN KWALITEIT

Drama in 6 deelen.

DONDERDAG 17 APRIL.

TOEKOMENDE WEEK :

1 ' -

Avondvertooning om* 7 1 '2 ure.

-:- KAR01 TENTREKKER

Drama in 7 deelen.

a De Zang van den Gevangene

Woensdag 23 April 1930

Opvoering van de Fransche Revue

ti LA REVUE SPITANE "

door den troep van den Théatre de la Gailé van Brussel met " MONDOSE „

en de baryton Jennekin. Schoone balletten door de Novelty Lurls

nsv t < Prijzen der plaatsen : 7, 6 en 5 frank.


HUISMOEDERS !

De Crème en Zeep RADIOSA

gemengd met Radiurn, zijn niet te

vergelijken met andere producten.

Wetenschappelijk door deskundigen

samengesteld, dienen zij niet

als waarborg en schoonheid van het

gelaat, maar dank aan hunne

melange met het levenswekkend

bestanddeel, het RADIUM, ver-

zekeren zij eene volkomene genezing

aller ziekten der huid, zooals :

Kloofjes, Puisten, Brandontstekingen,

Zweren, enz.

Zij zijn onmisbaar in het lichaamsonderhoud

der kleine kinderen.

RRDIOSM &

NEDERBRAKEL 3i-i2-3o

CINEMA CONCORDIA

Zaterdag 19, Zondag 20 (Paschen) en

Maandag 21 April.

Kinderen niet toegelaten. Een succes

zonder weerga. " De Student van

Praag ". De machtigste suksesfilm van

't seizoen met Conrad Veidt, Werner

Kraus, Agrst:s Esterhazy en Ellisza la

Porta. 2700 meters, 9 deelen. " Chocoladefabriek

Meurisse „ 1 deel. " Op 't

front „ komiek in 2 deelen. Dagblad

Gaumont.

Donderdag 24 April " Cow-boy milliardair

", cow-boy in 6 deelen. " Naar

de Heiling ". detektiefdrama in 5 deelen.

Een beleefde Man, komiek 1 deel.

Zaterdag 26 en Zondag 27 April.

Erich von Stroheim in " Bruiloftsorkèststuk

", 3072 meters, 10 deelen.

GKOOTE

SÏOOMYERWERIJ

Weinws IL BEPTFOÜTBIHES

DOORNIK

DEPOTHOUDER*

- ïalère

28,

Meester-Kleermaker

Vooruitgangstraat, 28,

DE NJEUWE KERKl

R O $$ 8

Stoomverwrrij voor aile kleoding stukk'n

en stoffen in alle kleuren. l)roo«\vasschcrij

in volle 1> nzin«. [re,>

More magazines by this user
Similar magazines