01.05.2013 Views

Zwaar weer voor speciaal onderwijs 2265 - Koninklijke Auris Groep

Zwaar weer voor speciaal onderwijs 2265 - Koninklijke Auris Groep

Zwaar weer voor speciaal onderwijs 2265 - Koninklijke Auris Groep

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

2011 ­ jaargang 7 | nr.<br />

<strong>Auris</strong>.commaart<br />

<strong>Auris</strong>.com is een personeelsblad <strong>voor</strong> alle medewerkers van de <strong>Koninklijke</strong> <strong>Auris</strong> <strong>Groep</strong><br />

o.a.<br />

In deze uitgave<br />

Dick de Boer<br />

nieuwe <strong>voor</strong>zitter<br />

Siméa<br />

De Stichting Siméa heeft vanaf<br />

1 februari 2011 een nieuwe <strong>voor</strong>zitter.<br />

Dick de Boer, <strong>voor</strong> zitter<br />

Raad van Bestuur van <strong>Auris</strong>.<br />

Siméa vertegenwoordigt de<br />

twaalf cluster 2­school besturen<br />

in Nederland. De belangrijkste<br />

doelstellingen van Siméa zijn:<br />

• het samenwerken om een<br />

kwalitatief sterk cluster te zijn<br />

• beleids ontwikkeling<br />

• het afstemmen van inhoudelijke<br />

en strategische aangelegenheden<br />

• belangen behartiging.<br />

De ontwikkelingen van de<br />

afgelopen weken hebben er toe<br />

geleid dat er een actieve lobby is<br />

gevoerd, gericht op Den Haag.<br />

Dick heeft als <strong>voor</strong>zitter van<br />

Siméa met verschillende vertegenwoordigers<br />

van de oppositie­<br />

en coalitiepartijen gesproken<br />

over de gevolgen van de bezuinigingen<br />

<strong>voor</strong> het cluster 2­<strong>onderwijs</strong>.<br />

De komende maanden zal<br />

Siméa druk blijven uitoefenen<br />

om de gevolgen van de bezuinigingen<br />

te beperken.<br />

<strong>2265</strong><br />

kilometer is de afstand tussen Casablanca<br />

en Rotterdam. Het <strong>onderwijs</strong>project<br />

dat <strong>Auris</strong> samen met het<br />

Marokko Fonds uitvoert op een<br />

school in Casablanca loopt drie<br />

jaar. Begin 2012 wordt het project<br />

afgerond.<br />

Inmiddels hebben al heel wat<br />

col lega’s een week les gegeven in<br />

Casa blanca. Op 13 april 2011 is daar<br />

een conferentie waar verschillende<br />

ver tegen woordigers van dovenscholen<br />

in Marokko aan deelnemen.<br />

Ook geven <strong>Auris</strong>­medewerkers er<br />

een presentatie. Door het project wil<br />

<strong>Auris</strong> de situatie <strong>voor</strong> dove leerlingen<br />

in Marokko verbeteren.<br />

Wil je een presentatie over de dovenschool<br />

in Marokko aanvragen <strong>voor</strong><br />

de leerlingen of je team? Neem dan<br />

contact op met Peter Strating.<br />

i<br />

i<br />

www.simea.nl<br />

pagina<br />

2<br />

Ambulant Begeleider wordt Ambulant<br />

Dienstverlener<br />

p.strating@auris.nl<br />

marokko­project.blogspot.com<br />

<strong>Zwaar</strong> <strong>weer</strong> <strong>voor</strong> <strong>speciaal</strong> <strong>onderwijs</strong><br />

Dick de Boer over de huidige situatie<br />

rond de bezuiniging: ‘Ondanks de<br />

protesten gaat de bezuiniging op het<br />

<strong>speciaal</strong> <strong>onderwijs</strong> onverkort door.<br />

De politieke omstandigheden geven<br />

geen aanleiding te denken dat het<br />

beleid wordt omgebogen. Wij blijven<br />

echter met de <strong>onderwijs</strong>organisaties,<br />

de oppositie en de vakbonden alles op<br />

alles zetten om de invoering van Passend<br />

Onderwijs op een betere manier<br />

te laten verlopen dan de minister<br />

<strong>voor</strong>stelt.<br />

Hoe een geslaagde stage tot stand<br />

kan komen<br />

Voor de sector en <strong>Auris</strong> komt deze<br />

bezuiniging hard aan. Wij raken in<br />

twee jaar tijd vijfentwintig procent van<br />

het <strong>onderwijs</strong>budget kwijt. Dit gaat<br />

iedereen binnen <strong>Auris</strong> voelen.<br />

Voor ons is één ding wel duidelijk: wij<br />

laten onze uitgangspunten niet los.<br />

Het jaar 2011 is en blijft het jaar van<br />

‘De kracht van kwaliteit’. Dit betekent<br />

dat wij staan <strong>voor</strong> goede ondersteuning<br />

van onze doelgroepen, behoud<br />

van kwaliteit, zichtbaar resultaat en<br />

optimisme. We zullen de komende tijd<br />

pagina<br />

4<br />

1 2<br />

3 4<br />

5 6<br />

wel creativiteit en daadkracht moeten<br />

tonen om <strong>Auris</strong> zo in te richten en<br />

toe te rusten dat we deze bezuiniging<br />

het hoofd kunnen bieden. Dit zal niet<br />

altijd eenvoudig zijn. De komende we­<br />

pagina<br />

5<br />

Ellen Gerrits eerste en enige Lector<br />

Logopedie in Nederland<br />

Binnenkort zijn er regionale medewerkerbijeenkomsten over de gevolgen van de bezuiniging.<br />

ken werken we de mogelijke scenario’s<br />

en benodigde maatregelen verder uit.<br />

Tijdens de medewerkerbijeenkomsten<br />

zal ik waar mogelijk een toelichting<br />

geven op de ontwikkelingen.’<br />

Bezuinigingen<br />

op verschillende manieren is er de<br />

afgelopen weken actie gevoerd tegen<br />

de bezuinigingen.<br />

Foto 1: <strong>Auris</strong> taalplein Gouda<br />

Foto 2: <strong>Auris</strong> zichtbaar in nieuwegein<br />

Foto 3: <strong>Auris</strong> College Goes<br />

Foto 4: Ammanschool Dordrecht<br />

Foto 5: Polanoschool Rotterdam<br />

Foto 6: Collega’s in nieuwegein<br />

ik@auris<br />

37<br />

• 23 maart 2011 Regio Zuid locatie: <strong>Auris</strong> College Goes tijd: 16.00–18.00 uur<br />

• 28 maart 2011 Regio Midden locatie: <strong>Auris</strong> College Utrecht tijd: 16.00–18.00 uur<br />

• 29 maart 2011 Regio West locatie: <strong>Auris</strong> College Rotterdam tijd: 16.00–18.00 uur<br />

Ik ben altijd geboeid door de invloed<br />

die taal heeft op ons gedrag. Taal<br />

beïnvloedt de wijze waarop wij communiceren.<br />

Taal beïnvloedt daarmee<br />

ook ons contact met anderen en onze<br />

<strong>onderwijs</strong>mogelijkheden. Dit heeft<br />

enorme gevolgen <strong>voor</strong> hoe wij ons<br />

persoonlijk ontwikkelen. Daarom<br />

zet ik me binnen <strong>Auris</strong> graag in <strong>voor</strong><br />

cursussen en producten die raken<br />

aan taal en gedrag. Zo is de brochure<br />

‘Kenmerkende Taalaspecten<br />

bij personen met ASS’ herschreven.<br />

De nieuwste ontwikkelingen en<br />

inzichten met betrekking tot autisme<br />

en communicatie worden daarin<br />

meegenomen.<br />

Karijn Falke<br />

ambulant begeleider en logopedist<br />

i<br />

De brochure is verkrijgbaar via<br />

<strong>Auris</strong> Dienstverlening Houten


2 | maart 2011 <strong>Auris</strong>.com<br />

Ambulant Begeleider wordt Ambulant Dienstverlener<br />

Van AB’er naar AD’er<br />

Hoe kan de ambulant begeleider zijn expertise effectiever inzetten? Hoe sluiten we het beste aan<br />

op de vraag van de klant? Hoe zijn we optimaal dienstverlener? Deze vragen staan centraal tijdens<br />

de cursus ‘Van AB’er naar AD’er - een zoektocht met persoonlijk ondernemerschap’ van de firma<br />

Louweret & Partners, waaraan alle ambulant begeleiders dit en volgend schooljaar deelnemen.<br />

Waarom deze cursus? Alie<br />

de Jonge, directeur Ambulante<br />

Dienstverlening<br />

Houten, legt uit: ‘Tot<br />

nu toe was ambulante begeleiding<br />

steeds een vastomlijnd product. Dit<br />

vaste product gaat plaatsmaken <strong>voor</strong><br />

dienstverlening op maat, waarbij de<br />

<strong>onderwijs</strong>behoefte van de leerling en<br />

de ondersteuningsbehoefte van de<br />

leerkracht centraal staan. Dit vraagt<br />

van de ambulant begeleider een<br />

andere opstelling; hij of zij<br />

kijkt in dialoog met de<br />

klant welk aanbod het<br />

beste aansluit op de<br />

vraag.’<br />

Zichtbaar zijn<br />

‘Bovendien verdwijnen<br />

per 2012<br />

de REC’s en zullen<br />

aanmeldingen niet<br />

langer ‘vanzelf’ (via<br />

de CvI en ons aanmeldpunt)<br />

bij de ambulant<br />

dienstverlener terecht komen.<br />

De vragen komen dan vanuit het<br />

‘men moet ons<br />

weten te vinden’<br />

Samenwerkingsverband (SWV) of<br />

direct van ouders. Daarom is het van<br />

groot belang dat we zichtbaar zijn:<br />

men moet ons weten te vinden. Onze<br />

leerlingen hebben een beperking die<br />

niet altijd opvalt. Wij zullen scholen<br />

dus proactief moeten ondersteunen<br />

met de signalering van vragen op het<br />

gebied van cluster 2. Dat betekent<br />

dat we in de scholen mensen moeten<br />

opzoeken die strategische posities<br />

bekleden als het gaat om signalering,<br />

zoals de intern begeleider en<br />

de directeur. Zij moeten zien dat ze<br />

gebaat zijn bij onze toegevoegde kennis<br />

en expertise.’<br />

Grenzen stellen<br />

‘In 2012 krijgen we een budget dat<br />

lager is dan dat van nu. We moeten<br />

aantonen dat wij <strong>voor</strong> dat budget een<br />

maximaal aantal leerlingen op een effectieve<br />

manier hebben ondersteund,<br />

zodat zij optimaal kunnen participeren<br />

in de samenleving. Hierbij<br />

is belangrijk dat we verwachtingen<br />

<strong>voor</strong>af afstemmen en op basis hiervan<br />

een overeenkomst sluiten over<br />

onze dienstverlening. Dat betekent<br />

ook grenzen stellen aan wat we doen.<br />

Het behouden van de goede relatie<br />

is daarbij een <strong>voor</strong>waarde. Daarom<br />

is ook dat een vaardigheid die we<br />

trainen in het scholingstraject.’<br />

Energie<br />

‘In de toekomst leveren we naast<br />

gesubsidieerde dienstverlening ook<br />

dienstverlening op commerciële<br />

basis. Daar<strong>voor</strong> oefenen we nu de<br />

acquisitievaardigheden. Ook op scholen<br />

in ons gebied waar we nu nog<br />

niet komen, melden we ons. In een<br />

telefoongesprek kunnen we al veel<br />

vertellen over onze diensten. Jaren<br />

geleden was acquisitie niet een taak<br />

van de AB’er, maar de tijden zijn veranderd.<br />

Een collega hoorde ik laatst<br />

zeggen dat ze van de zes scholen die<br />

ze had nagebeld er bij vier kon komen<br />

praten. Het motiveert enorm als<br />

je ziet dat je inspanningen effect hebben.<br />

Het geeft energie; ik zie het als<br />

een boost <strong>voor</strong> de hele organisatie.’<br />

Laten zien dat we er zijn<br />

Keya Biersteker, ambulant begeleider<br />

in de regio Houten, heeft de cursus<br />

al achter de rug. ‘Zeer interessant’,<br />

vindt ze. ‘De meeste mensen uit<br />

het <strong>onderwijs</strong>, daar hoor ik ook bij,<br />

zijn niet gewend zakelijk te denken.<br />

Dat doet de directeur wel, is vaak<br />

de gedachte. Maar het is juist goed<br />

je als ambulant begeleider ervan<br />

bewust te zijn dat je ook een beetje<br />

ondernemer bent en dat je iets kunt<br />

Aan welke eisen moet de<br />

nieuwe AB’er - <strong>voor</strong>taan AD’er<br />

genoemd - na het volgen van de<br />

cursus voldoen? Kort samengevat<br />

komt het hierop neer:<br />

De ambulant dienstverlener:<br />

• is vragend proactief<br />

• levert maatwerk<br />

• werkt doel­ en resultaat gericht<br />

• levert door expertise toegevoegde<br />

waarde <strong>voor</strong> de klant<br />

• treedt op als vertegenwoordiger<br />

van een dienst en van<br />

<strong>Auris</strong>.<br />

betekenen <strong>voor</strong> je bedrijf. Vooral nu,<br />

in tijden van bezuinigingen, is dat<br />

belangrijk. We moeten laten zien dat<br />

wij er zijn! Netwerken, op docenten<br />

afstappen, zeggen wie je bent en wat<br />

je <strong>voor</strong> scholen kunt doen. Dat zijn<br />

dingen die tijdens de cursus aan de<br />

orde kwamen. Onder meer in rollenspellen,<br />

waarin we situaties hebben<br />

uitgespeeld. Het was leerzaam, ik heb<br />

er veel van opgestoken. Het is wel<br />

een zoektocht; acquisitie bij<strong>voor</strong>beeld<br />

ligt niet iedereen. Het gaat<br />

erom dat je nadenkt over je eigen<br />

mogelijkheden en dat je je talenten<br />

optimaal benut.’<br />

Goede contacten, korte lijnen<br />

Kees Grundel is ambulant begeleider<br />

in de regio Rotterdam, Dordrecht en<br />

Gorinchem. Hij werkt <strong>voor</strong>namelijk<br />

met leerlingen in het Voortgezet<br />

Onderwijs en Middelbaar Beroeps<br />

Onder wijs. Volgend schooljaar<br />

zal hij de cursus gaan volgen. ‘De<br />

cursus is al geïntroduceerd tijdens<br />

ons teamoverleg en ook op een<br />

<strong>voor</strong>lichtings dag is er uitgebreid over<br />

gesproken. Hieruit heb ik begrepen<br />

dat we ons als AB’er proactiever<br />

moeten opstellen in ons werk. Dat we<br />

ons bewuster moeten zijn van de rol<br />

die we hebben, zowel <strong>voor</strong> leerlingen<br />

als leraren. Een goede zaak. Ik merk<br />

in de praktijk dat mentoren van<br />

leerlingen lang niet altijd duidelijk<br />

<strong>voor</strong> ogen hebben wat wij <strong>voor</strong> hen<br />

kunnen betekenen. Op een school<br />

in Gorinchem heb ik daarom een<br />

workshop gegeven over de zorgroute<br />

in de school. Dat maakte veel duidelijk.<br />

Eén van de directe gevolgen van<br />

die workshop is dat ik nu standaard<br />

aanwezig ben bij de bespreking van<br />

rugzakleerlingen. Tot ieders tevredenheid.<br />

De docenten weten me nu<br />

te vinden, maar dat was niet vanzelfsprekend.<br />

Het is aan ons om de betrokkenheid<br />

van docenten te activeren. Zo<br />

krijgen we meer aandacht <strong>voor</strong> ‘onze<br />

leer lingen’. Door goede contacten<br />

en korte lijnen kunnen we problemen<br />

<strong>voor</strong>komen. Gelukkig staan<br />

veel scholen open <strong>voor</strong> <strong>voor</strong>lichting.<br />

Maar er zijn er ook die zeggen: ‘Dat<br />

kan volgend jaar wel’. Dan moet je<br />

assertief zijn! Onze leerlingen zitten<br />

nù op deze school, <strong>voor</strong>lichting is<br />

dus nù nodig. Scholen moeten rugzakleerlingen<br />

niet zien als een zorg<br />

meer, maar juist als een zorg minder.<br />

Wij zijn er om te helpen.’


<strong>Auris</strong>.com<br />

3Taxivervoer In de rubriek<br />

3 stellen we<br />

drie personen<br />

centraal<br />

die vanuit<br />

verschillende<br />

hoeken hun<br />

mening geven<br />

over hetzelfde<br />

onderwerp.<br />

Veel <strong>Auris</strong>-leerlingen maken gebruik van taxivervoer om naar hun school te gaan. Dat vergt aanpassing,<br />

zowel van de leerlingen als van de chauffeurs. Daarom is er een cursus <strong>voor</strong> taxichauffeurs van slechthorende<br />

en dove leerlingen ontwikkeld. Drie betrokkenen vertellen hierover.<br />

Alice Geessinck<br />

directeur Dr. M. Polanoschool<br />

Eigen verantwoording genomen<br />

‘Prima dat een taxicentrale actief bezig is met de opleiding<br />

van hun personeel. De verantwoordelijkheid van de<br />

kwaliteit van vervoer ligt niet bij de ouders of de school,<br />

maar bij hen. Op onze school zijn er gelukkig niet veel<br />

moeilijkheden bij het vervoer maar als er problemen zijn,<br />

praten we met de leerling, de ouders en de chauffeur.<br />

Dat moet een wisselwerking zijn. Het is belangrijk dat<br />

het vervoer veilig gebeurt en dat de communicatie goed<br />

verloopt.<br />

In de cursus wordt een deel van een interview met mij<br />

gebruikt. Ik vertel daarin over leerlingen uit cluster 2:<br />

auditief beperkten, ESM­ en ASS­leerlingen. Ik leg uit dat<br />

geduld erg belangrijk is: onze leerlingen hebben meer<br />

denktijd nodig <strong>voor</strong>dat zij antwoord kunnen geven op<br />

een vraag. De leerlingen weten zich gezien als ze door<br />

de chauffeur begroet worden. Daarom is het prettig dat<br />

de chauffeurs gebaren leren om met de auditief beperkte<br />

leerlingen te communiceren.’<br />

Roy Winkelman<br />

taxichauffeur<br />

Gebaren gebruiken, betekent interesse hebben<br />

‘Dove en slechthorende kinderen horen niet of slecht<br />

maar mankeren verder vaak niets. Ik vervoer hen al jaren,<br />

soms gecombineerd met leerlingen met andere beperkingen.<br />

Zij kijken in het begin raar op van het gedrag van<br />

die andere kinderen, dat is even wennen. Kinderen met<br />

autisme of gedragsstoornissen reageren soms anders op<br />

situaties dan zij gewend zijn.<br />

Ik vind de cursus die is ontwikkeld heel belangrijk. Met<br />

veel plezier heb ik er aan meegewerkt en met Kjell klikte<br />

het heel goed. Hij is een goede gebarendocent en gek<br />

op de camera. Chauffeurs leren in de cursus iets extra’s<br />

over de kinderen die zij vervoeren. Na de cursus weten<br />

zij beter hoe ze de kinderen kunnen benaderen en hoe<br />

ze kunnen handelen. Yvonne heeft ook het Taxipaspoort<br />

ontwikkeld. Daarin geven ouders of verzorgers relevante<br />

informatie over het kind aan de chauffeur. Het Taxipaspoort<br />

heeft een eigen, gratis toegankelijke website die<br />

iedereen kan en mag gebruiken.’<br />

Dirigeren van de oceaan<br />

de essentie van autisme aan de hand<br />

van dagelijkse <strong>voor</strong>vallen, door Maddy<br />

Hulshof<br />

De praktische verhalen in dit boek,<br />

afgewisseld met theorie, bieden<br />

geen pasklare oplossing maar geven<br />

inzicht hoe je met een kind met autisme<br />

om kunt gaan. De sfeer waarin<br />

Maddy Hulshof haar zoon tekent, is<br />

soms ontroerend, niet sentimenteel,<br />

maar wel liefdevol. ‘De situaties zijn<br />

Yvonne Botterhuis<br />

directeur ABC<br />

Kjell steelt de show<br />

G E H O O R D G E Z I E N G E L E Z E N<br />

‘Met ABC Taxikeurmerk Advies en Trainingen verzorg<br />

ik landelijk trainingen bij taxibedrijven en ontwikkel ik<br />

cursusmateriaal. In 2009 maakte ik de films <strong>voor</strong> de cursus<br />

leerlingenvervoer en de ‘internetcursus leerlingenvervoer’.<br />

Alle beperkingen komen aan de orde: autisme,<br />

ADHD, doofheid, enzo<strong>voor</strong>ts. Ook de relevante wet­ en regelgeving,<br />

zoals het gebruik van gordels en kinderzitjes,<br />

wordt belicht. Met de internetcursus ‘Omgaan met dove,<br />

slechthorende kinderen en kinderen met ESM’, die ik in<br />

opdracht van de Rotterdamse Mobiliteit Centrale RMC<br />

B.V. maakte, gaan we dieper op het onderwerp in. Chauffeurs<br />

volgen de cursus via internet. Zij zien interviews,<br />

animaties en informatie over de omgang met dergelijke<br />

kinderen. Verder leren zij een vijftigtal gebaren die<br />

gemakkelijk kunnen zijn tijdens hun werk. Na een goed<br />

afgelegde toets ontvangen de chauffeurs een certificaat.<br />

De presentatie was in handen van Ria Bremer en Harold<br />

Dückers. De 4­jarige Kjell speelt de hoofdrol. Doventolk<br />

Liesbeth Wulffraat maakt de cursus geschikt <strong>voor</strong> dove en<br />

slechthorende kijkers.’<br />

heel herkenbaar <strong>voor</strong> ouders van een<br />

kind met autisme, maar ook <strong>voor</strong><br />

leer krachten en ambulant begeleiders,<br />

die de zorg hebben <strong>voor</strong> deze<br />

kinderen. Begrip <strong>voor</strong> de eigenheid<br />

van het kind met autisme vormt de<br />

basis <strong>voor</strong> een goede ontwikkeling’,<br />

aldus de Nederlandse Vereniging<br />

<strong>voor</strong> Autisme.<br />

ISBN 9789073460751<br />

Circa 100 bladzijden<br />

Verkoopprijs: € 18,50<br />

Verschijnt begin april, Autismeweek<br />

2011<br />

The King’s speech<br />

maart 2011 | 3<br />

vergt aanpassen<br />

i<br />

www.taxikeurmerkadvies.nl/doof­slechthorend<br />

CoMO in maart van start<br />

Het nieuwe Collectieve Medezeggenschapsorgaan van<br />

<strong>Auris</strong> komt op 14 maart <strong>voor</strong> het eerst bij elkaar. Het<br />

CoMO bestaat uit in totaal acht vertegenwoordigers<br />

van alle huidige medezeggenschapsorganen. Voorheen<br />

moest bij<strong>voor</strong>beeld het <strong>Auris</strong> jaarplan en de begroting<br />

aan alle vier de organen worden <strong>voor</strong>gelegd. ‘Zowel <strong>voor</strong><br />

de Raad van Bestuur als <strong>voor</strong> de organen was dat lastig<br />

en tijdrovend’, aldus Joost van den Kerkhof namens de<br />

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).<br />

Om slagvaardiger te kunnen werken waar het <strong>Auris</strong>­brede<br />

onderwerpen aangaat, stemden de raden vorig jaar in met<br />

het vormen van een gezamenlijk orgaan. De leden zijn<br />

gemandateerd om gesprekspartner te zijn van de Raad<br />

van Bestuur. ‘<strong>Auris</strong>­bestuurder Dick de Boer is <strong>voor</strong>zitter<br />

van het CoMO, maar geen lid,’ legt Louise Biesmeijer uit.<br />

Zij zit namens het Medezeggenschapsorgaan Begeleiding<br />

en Behandeling (MOB&B) in het nieuwe orgaan. ‘We<br />

kunnen zelf onderwerpen op de agenda zetten en mogen<br />

mede zeggen schaps rechten toepassen, mits de achterban<br />

is geconsulteerd. De afzonderlijke organen houden<br />

vetorecht,’ aldus Biesmeijer. Van den Kerkhof vervolgt:<br />

‘We hebben dit jaar vier keer overleg. Eind 2011 volgt<br />

een evaluatie en beslissen we over <strong>voor</strong>tzetting van het<br />

convenant en een nieuw mandaat <strong>voor</strong> de leden.’<br />

i<br />

intranet.auris.nl<br />

Heb je een boek gelezen, film gezien<br />

of lezing gehoord die de moeite waard<br />

is om te delen met je collega’s? Mail je<br />

recensie, maximaal 100 woorden, naar<br />

redactie@auris.nl.<br />

Een koning die stottert<br />

is niet echt een<br />

pretje om naar te<br />

luisteren. In de film<br />

The King’s speech<br />

draait het om de<br />

vriendschap tussen<br />

King George VI en<br />

zijn logo pedist.<br />

Het is een mooie<br />

en onderhoudende<br />

film. Je bent getuige<br />

van de ontwikkeling<br />

van de vriendschap tussen<br />

deze twee heren. Een fijne feel good<br />

film met prachtige rollen <strong>voor</strong> Colin<br />

Firth (o.a. te zien in A Single man)<br />

als de koning en Helena Bonham­<br />

Carter (o.a. te zien als Bellatrix in<br />

Harry Potter films) als zijn vrouw.<br />

Nog te zien in verschillende bioscopen.


4 | maart 2011 <strong>Auris</strong>.com<br />

Suzanne<br />

en Alex<br />

Susanne Ridderhof (16 jaar) en<br />

Alex Kouwenberg (15 jaar)<br />

‘Mensen zijn heel aardig’<br />

Alex: ‘In het begin moest ik alles nog leren maar ik heb<br />

een geheugen als een olifant en dat is heel handig. Nu<br />

weet ik bij<strong>voor</strong>beeld precies op welke plekken ik oud<br />

papier en afval kan ophalen en waar ik het naartoe moet<br />

brengen. Ik vind het ook leuk om dingen te kopiëren en<br />

papier te versnipperen. De mensen zijn heel aardig en<br />

mijn stagebegeleiders Achmed en Surea doen het goed.<br />

Schoonmaken vind ik niks, daar word ik moe van. Maar<br />

meestal heb ik het naar mijn zin hier en ben ik gemotiveerd.’<br />

Susanne: ‘Ik vond het wel lastig in het begin. Ik moest<br />

veel mensen leren kennen, maar ze zijn hier wel aardig.<br />

Het gaat best goed en ik heb al veel geleerd. Ik kan poetsen,<br />

de koffiemachine schoonmaken en ik vind <strong>voor</strong>al<br />

de administratieve klusjes leuk om te doen. Zoals het<br />

lamineren van kaarten en het ordenen van dossiers. Later<br />

wil ik als receptioniste gaan werken in een hotel.’<br />

Anneke Mulder<br />

Stagedocent <strong>Auris</strong> College Rotterdam<br />

‘Ze willen hier<br />

niet meer weg!’<br />

‘Susanne en Alex zijn na twee jaar overgestapt van het<br />

vmbo naar de praktijkroute. Qua niveau lukte het wel<br />

maar door hun autisme schoten ze op sociaal-emotioneel<br />

gebied te kort. De meeste leerlingen gaan in hun vierde<br />

leerjaar twee dagen op externe stage, maar dat durfden<br />

we met Suzanne en Alex nog niet aan. Daarom lopen ze<br />

sinds september vorig jaar één dag in de week stage bij<br />

<strong>Auris</strong> Dienstverlening Rotterdam. Op deze plek kunnen<br />

ze prima oefenen in het omgaan met volwassenen. De<br />

medewerkers zijn gewend om met leerlingen als Alex en<br />

Susanne om te gaan. In het begin heb ik veel tijd gestoken<br />

in de begeleiding en liep ik met hen mee. Inmiddels<br />

loopt het goed en maken ze een prima ontwikkeling door.<br />

Je ziet dat Alex en Susanne elkaar goed aanvullen en<br />

onderling plezier hebben. Volgens mij willen ze hier niet<br />

meer weg!’<br />

Susanne Ridderhof en Alex Kouwenberg<br />

zijn vierdejaars leerlingen van het<br />

<strong>Auris</strong> College Rotterdam. Ze lopen met plezier<br />

een jaar stage bij <strong>Auris</strong> Dienstverlening in<br />

Rotterdam, zijn inmiddels goed ingewerkt en<br />

gaan elke woensdag fanatiek aan de slag.<br />

Ahmed Maddiss<br />

Conciërge <strong>Auris</strong> Dienstverlening Rotterdam<br />

en stagebeleider<br />

‘Leuke<br />

afwis se ling’<br />

‘Het is een leuke afwisseling als Alex en Susanne op<br />

woensdag komen. Ik werk graag met kinderen met een<br />

beperking. Ik ben begonnen als conciërge op de dovenafdeling<br />

van de Ammanschool en heb gebarentaal geleerd.<br />

Hier op de dienst begeleid ik vanaf 2005 stagiairs van<br />

het <strong>Auris</strong> College Rotterdam. Ook slechthorende en<br />

dove leerlingen. In het begin weten ze niks; ze hebben<br />

bij<strong>voor</strong>beeld nog nooit een stofzuiger vastgehad. Ik leer<br />

ze schoonmaken, afval verwerken en het koffieautomaat<br />

doorspoelen. Na een tijdje kunnen ze deze klussen zelfstandig<br />

uitvoeren. Door een beetje met ze te dollen, houd<br />

ik ze gemotiveerd. Daar moet je gewoon feeling <strong>voor</strong> hebben.<br />

Susanne en Alex zijn echt gegroeid. Susanne durfde<br />

in het begin nauwelijks een kamer binnen te komen en<br />

moet je haar nu horen. Ze lacht en maakt grapjes met de<br />

medewerkers.’<br />

De kracht van de keten<br />

Bijna alle processen binnen <strong>Auris</strong> verlopen in een<br />

aantal stappen en vormen zo een keten. De schakels<br />

in die keten moeten op elkaar aansluiten en soepel<br />

in elkaar overlopen. In het artikel over Susanne<br />

Ridderhof en Alex Kouwenberg vertellen de betrokkenen<br />

hoe een geslaagde stage tot stand kan komen.<br />

In plaats van twee dagen, lopen ze één dag in de week<br />

stage op een plek waar ze kunnen oefenen in het omgaan<br />

met volwassenen. Het proces verloopt succesvol<br />

en alle partijen reageren tevreden.<br />

Surea Gentille<br />

Werkzaam op het secretariaat van<br />

<strong>Auris</strong> Gezinsbegeleiding Rotterdam en<br />

stagebeleider<br />

‘Ze hebben veel<br />

aan elkaar’<br />

‘Ik ben het vaste aanspreekpunt op het secretariaat<br />

<strong>voor</strong> onze stagiairs. Samen met Anneke Mulder heb ik<br />

gesprekken over de leerlingen en stellen we een takenpakket<br />

samen. Omdat we onze stagiairs een positieve<br />

ervaring willen geven, bekijken we waar de mogelijkheden<br />

van iemand liggen. Wat kunnen ze aan en waar<br />

voelen ze zich goed bij? Alex is bij<strong>voor</strong>beeld een vrolijke<br />

jongen die veel afleiding en beweging nodig heeft. Als een<br />

taak te lang duurt, wordt hij ‘moe’. Als hij tachtig brieven<br />

moet vouwen en in een envelop moet stoppen, doe je<br />

hem echt geen plezier. Dat is in het begin even aftasten.<br />

Susanne daarentegen heeft heel veel geduld en kan zich<br />

lang concentreren. Zij was in het begin erg onzeker en<br />

stil. Haar zelfvertrouwen is in de paar maanden dat ze<br />

hier komt enorm gegroeid. Het is een leuk stel samen. Ze<br />

zijn elkaars tegenpolen maar hebben veel aan elkaar. Dat<br />

zorgt <strong>voor</strong> een extra stimulans.’


<strong>Auris</strong>.com<br />

<strong>Auris</strong> en Hogeschool Utrecht slaan handen ineen<br />

Ellen Gerrits eerste en enige Lector<br />

Logopedie in Nederland<br />

Sinds juni vorig jaar is Nederland<br />

een Lector Logopedie rijker: Ellen<br />

Gerrits. Deze logopedist en spraaktaal<br />

patholoog onderzoekt de komende<br />

vier jaar het effect van interventie<br />

bij kinderen met spraaktaal problemen.<br />

Het onderzoek is mogelijk<br />

gemaakt door een samenwerking<br />

tussen de <strong>Koninklijke</strong> <strong>Auris</strong> <strong>Groep</strong><br />

en de Hogeschool Utrecht (HU).<br />

Ellen heeft ruim tien jaar onderzoekservaring,<br />

onder meer bij haar vorige<br />

werkgever: het Universitair Medisch<br />

Centrum in Maastricht. Ze deed<br />

onderzoek naar de taalverwerving<br />

van kinderen met een CI en kinderen<br />

met een taalontwikkelingsstoornis.<br />

Die ervaring komt haar goed van pas<br />

in haar nieuwe functie op de HU. ‘Er<br />

is al veel onderzoek gedaan naar de<br />

symptomen van taalproblemen bij<br />

kinderen en ook naar een mogelijke<br />

genetische aanleg ervan. Maar<br />

naar de aanpak van die problemen<br />

is eigenlijk nog niet goed genoeg<br />

gekeken. Waarom doen we wat we<br />

doen? En is het effect van onze<br />

behandelmethodieken eigenlijk wel<br />

maximaal? Wat kan beter?’<br />

Direct aan de slag<br />

Voor haar werk bezoekt Ellen regelmatig<br />

congressen waar uiteenlopende<br />

onderzoeken op het gebied van<br />

spraaktaal problematiek worden behandeld.<br />

‘Interessant, dat zeker, maar<br />

ik hoor vaak dat logopedisten zich<br />

afvragen wat ze met al die verworven<br />

informatie nu daadwerkelijk kunnen<br />

in de praktijk. Veel onderzoeksresultaten<br />

zijn echt lastig te vertalen<br />

naar de werkvloer. En dat is nu juist<br />

de insteek van mijn onderzoek: ik<br />

wil dat logopedisten direct aan de<br />

slag kunnen met mijn bevindingen.<br />

Daarom is de betrokkenheid van<br />

logopedisten bij het onderzoek van<br />

groot belang. Ik wil graag met hen<br />

Masteropleiding<br />

Verschillende collega’s volgen of volgden de afgelopen tijd een Masteropleiding. Hieronder van vijf collega’s een<br />

korte beschrijving van hun studie. De volledige teksten vind je op intranet, op de kennisbank. Heb jij ook een<br />

master gedaan en staat die er niet bij? Mail een berichtje aan redactie@auris.nl dan zetten we jouw informatie ook<br />

online.<br />

Bewust van je passie<br />

Mijn opleiding richtte zich op wetenschapsfilosofie,<br />

orthopedagogiek, management<br />

& beleid, <strong>onderwijs</strong>kunde<br />

en opleiderscompetenties. Mijn wetenschappelijk<br />

onderzoek handelde<br />

over de esthetische en artistieke beleving<br />

van leerkrachten binnen hun<br />

werk. Ik onderzocht waar bij hen de<br />

passie ligt en ontdekte dat mensen<br />

veel meer van hun werk genieten als<br />

zij zich van die passie bewust zijn.<br />

Dit blijkt van grote betekenis <strong>voor</strong><br />

het welbevinden van de leerlingen en<br />

daarmee <strong>voor</strong> hun kans op leren.<br />

Marleen van Wolferen<br />

Masteropleiding Ecologische Pedagogiek,<br />

Hogeschool Utrecht<br />

i m.wolferen@auris.nl<br />

Energie uit gesprekken<br />

Ik heb onderzoek gedaan naar<br />

gespreks technieken met kinderen.<br />

De titel van mijn studie was: ‘Recept<br />

<strong>voor</strong> de oplossing; aanzet tot oplossingsgerichte<br />

gespreksvoering met<br />

om de tafel om samen te bespreken<br />

waar zij in de praktijk tegenaan<br />

lopen. Wat werkt en wat werkt niet?<br />

Een dergelijke inventarisatie zou een<br />

goede basis kunnen zijn <strong>voor</strong> verder<br />

onderzoek en tegelijk een handreiking<br />

aan studenten.’<br />

Onderzoeksprogramma<br />

De afgelopen maanden heeft Ellen<br />

gewerkt aan het onderzoeksprogramma<br />

<strong>voor</strong> de komende vier jaar. Dat<br />

is nu klaar. Op donderdag 31 maart<br />

presenteert zij dit programma in een<br />

zogenoemde openbare les op de HU.<br />

Het onderzoek zal bestaan uit twee<br />

kinderen’. Ik leerde dat oplossingsgerichte<br />

gesprekken je de kans geven<br />

om samen constructief <strong>voor</strong>uit te<br />

kijken; dit zorgt <strong>voor</strong> veel energie.<br />

Ben Pieter Kop<br />

Masteropleiding bij Fontys<br />

i b.kop@auris.nl<br />

Visuele communicatie<br />

Voor mijn studie koos ik het onderwerp<br />

‘Visual communication, a blind<br />

spot?’. Het onderzoek was meteen<br />

bruikbaar op school, vanuit een<br />

hulpvraag uit de praktijk, met een<br />

theoretische onderbouwing. We zijn<br />

daardoor op het <strong>Auris</strong> College Goes<br />

bewust bezig om, waar mogelijk,<br />

visuele communicatie in te zetten.<br />

Antine Koevoets<br />

Master Special Educational Needs,<br />

Universiteit Greenwich, Londen<br />

i a.koevoets@auris.nl<br />

‘...naar de aanpak<br />

van problemen is<br />

eigenlijk nog niet goed<br />

genoeg gekeken...’<br />

onderzoekslijnen: één naar het effect<br />

van interventie bij kindertaalstoornissen<br />

en één naar activiteiten <strong>voor</strong><br />

academisering en professionalisering<br />

van de logopedist.<br />

Recent hebben <strong>Auris</strong> en de HU een<br />

Stuurgroep Taalbeleid opgericht<br />

die onder meer zal zorgen <strong>voor</strong> een<br />

goede communicatie tussen praktijk,<br />

beleid en wetenschap. Behalve<br />

Ellen, nemen <strong>Auris</strong>­collega’s Marjan<br />

Veilig deskundigheid uitbreiden<br />

Mijn eindonderzoek had als titel:<br />

‘ESM in Beeld; een manier om ernstige<br />

spraak­ en taalmoeilijkheden<br />

zichtbaar te maken’. Er bestond al<br />

een interne training ‘ESM in Beeld’<br />

<strong>voor</strong> Ambulant Begeleiders in Goes.<br />

Ik onderzocht de mogelijkheid om de<br />

training onderdeel te maken van ons<br />

dienstverleningspakket.<br />

Twee belangrijke conclusies:<br />

­ op de scholen wordt positief gereageerd<br />

op het concept van ‘ESM in<br />

Beeld’, er is draagvlak.<br />

­ ‘ESM in Beeld’ als onderdeel van<br />

de begeleiding wordt door alle IB­ers<br />

in de scholen als goede uitbreiding<br />

gezien van de ambulante begeleiding.<br />

Met name het bevorderen van de deskundigheid<br />

van de leerkrachten op<br />

een veilige manier vindt men sterk.<br />

Marjoleen Franken<br />

Master Special Educational Needs,<br />

Ambulante Begeleiding<br />

i m.franken@auris.nl<br />

Bruins, Connie Fortgens en Rob<br />

Zwitserlood plaats in deze stuurgroep.<br />

De stuurgroep wordt nog verder<br />

uitgebreid; logopedisten die een<br />

promotietraject ambiëren worden<br />

uitgenodigd om zich aan te melden.<br />

Ook in het onderzoeksteam is nog<br />

een vacature. Ellen verwacht dit<br />

<strong>voor</strong>jaar concreet met het onderzoek<br />

van start te kunnen gaan.<br />

Richtlijnen<br />

Ellen ziet haar onderzoek als een<br />

basis <strong>voor</strong> de opstelling van richtlijnen<br />

<strong>voor</strong> het werk van logopedisten.<br />

‘De keuze aan behandelprogramma’s<br />

Marleen van Wolferen: creatief denken<br />

Geen hinderlijke aanhangsels<br />

Mijn afstudeeronderzoek was een onderdeel<br />

van een al lopend onderzoek<br />

naar stress en welbevinden in het<br />

<strong>onderwijs</strong>, toegespitst op de relatie<br />

tussen leraren en ouders. De titel van<br />

mijn onderzoek luidde: ‘In gesprek<br />

met ouders: strijdtoneel of ontmoetingsplaats’.<br />

Ik beschreef onder meer belangrijke<br />

elementen om constructief<br />

gesprekken te kunnen voeren met<br />

ouders. ‘Ouders zijn geen hinderlijke<br />

aanhangsels van kinderen’, zoals een<br />

i<br />

Heb je een vraag aan Ellen?<br />

Stuur gerust een mailtje:<br />

ellen.gerrits@hu.nl<br />

maart 2011 | 5<br />

Dr. Ellen Gerrits<br />

is logopedist,<br />

spraaktaal patholoog<br />

en de eerste Lector<br />

Logopedie in<br />

nederland. Ze is 43<br />

jaar en woont in<br />

Maastricht. Voor haar<br />

werk in Utrecht zit ze<br />

dus vaak in de trein.<br />

<strong>voor</strong> kinderen met spraaktaal problemen<br />

is niet ruim. Vaak kiezen<br />

logopedisten <strong>voor</strong> een behandeling<br />

op basis van hun eigen ervaringen en<br />

bevindingen. Het is goed richtlijnen<br />

op te stellen, waarvan in de praktijk,<br />

maar juist óók wetenschappelijk is<br />

bewezen dat ze optimaal effect sorteren.<br />

Op die manier zijn we beter in<br />

staat kennis te delen en kunnen we<br />

eenduidiger werken.’<br />

hoogleraar het ooit verwoordde, integendeel<br />

zelfs! Ouders hebben het<br />

beste met hun kind <strong>voor</strong> en elke<br />

school moet daarom actief zoeken<br />

naar samenwerking en verbinding.<br />

Marian Gielleit<br />

Masteropleiding Ecologische Pedagogiek,<br />

Hogeschool Utrecht<br />

i m.gielleit@auris.nl


6 | maart 2011 <strong>Auris</strong>.com<br />

Column<br />

De glimlach<br />

van een kind<br />

In de auto luister ik graag naar een cd. Soms luister ik even naar<br />

Radio 1 <strong>voor</strong> het nieuws en de filemeldingen.<br />

Deze keer ben ik te laat met het overschakelen naar de cd­speler.<br />

Er schalt een smartlap door de auto: ‘De glimlach van een kind’ van<br />

Willy Alberti.<br />

Ik houd niet van smartlappen en wil het liedje uitzetten. Iets <strong>weer</strong>houdt<br />

me. Ik blijf luisteren en raak een beetje geroerd. Dat krijg je<br />

ervan als je ouder wordt, denk ik.<br />

De school waar ik moet zijn, is een school <strong>voor</strong> <strong>voor</strong>tgezet <strong>onderwijs</strong>,<br />

een gymnasium in het midden van het land. De glimlach op de<br />

gezichten van deze kinderen is al lang bevroren door de zorgen van<br />

het leven en de moeite van het spel om erbij te horen. Er speelt<br />

niemand meer met een trein of met een pop.<br />

De jongen met wie ik een gesprekje heb, is verslaafd aan games op de<br />

computer en weigert zijn huiswerk te maken. Ik word geacht in een<br />

gesprek zijn motivatie te verhogen.<br />

Hij geeft mij een slap handje en gaat ongeïnteresseerd tegenover<br />

me zitten. Ik moet hem vriendelijk vragen de dopjes van de hoofdtelefoon<br />

uit zijn oren te halen.<br />

Hij maakt smakkende<br />

geluiden vanwege de kauwgom<br />

in zijn mond en gooit<br />

die op mijn verzoek in de<br />

prullenbak.<br />

Het gesprek verloopt moeizaam. We<br />

maken wat afspraken en na een half<br />

uurtje zit ik, een beetje ontmoedigd, in<br />

de auto op weg naar mijn volgende uitdaging:<br />

groep 3 van een basisschool.<br />

Een beetje vermoeid ga ik achter in de klas zitten. Naast mij zit<br />

een klein blond meisje met grote blauwe ogen. Ze kijkt mij onderzoekend<br />

aan en ik knik haar vriendelijk toe. Ze glimlacht naar me.<br />

De juf zegt: ‘Deze meneer komt even in onze klas kijken hoe wij ons<br />

best doen. We zijn het wel gewend dat er mensen komen kijken, daar<br />

worden we niet meer zenuwachtig van. Doe maar net of die meneer<br />

er niet is.’<br />

Plotseling roept het blonde meisje hard door de klas: ‘En hij is lief!’.<br />

De juf kijkt geschrokken en verbaasd en ik vraag aan het meisje: ‘Hoe<br />

weet jij dat ik lief ben?’<br />

Ze haalt haar schouders op en zegt heel gedecideerd: ‘Dat weet ik<br />

gewoon.’<br />

Vervolgens krijg ik <strong>weer</strong> een glimlach waar ik warm van word.<br />

In de auto op weg naar huis hoor ik mezelf een liedje neuriën.<br />

Drie keer raden welk.<br />

Ite Wolters<br />

ambulant begeleider,<br />

<strong>Auris</strong> Dienstverlening Houten<br />

Colofon <strong>Auris</strong>.com is een blad <strong>voor</strong> medewerkers van de <strong>Koninklijke</strong> <strong>Auris</strong> <strong>Groep</strong>.<br />

Het blad verschijnt vier keer per jaar. Aan nr. 37 werkten mee: Anneleen<br />

Arnolds, Minnekus de Groot, Ite Wolters, Robert Bekman,<br />

Daniëlle Hermans (Tekst en Spel) en Nathalie Pagie (Subliem communicatie).<br />

Fotografie: Peter Strating en Hans Oostrum Fotografie. Illustratie: Henk Kemperman.<br />

Redactieraad: Cora Blad, Robert Bekman, Jenny Groeneveld, Peter Jorritsma, Henny<br />

Konings, Karin Nijenhuis en Wilja de Vries. Eindredactie: Minnekus de Groot PR en<br />

Communicatie <strong>Koninklijke</strong> <strong>Auris</strong> <strong>Groep</strong>. Vormgeving: Peter van der Burg (Sagittarius<br />

Ontwerpen). Druk: De Eendracht. Dit blad is een uitgave van de <strong>Koninklijke</strong> <strong>Auris</strong> <strong>Groep</strong>,<br />

www.auris.nl. Redactieadres: Bachstraat 9, 2807 HZ Gouda. Telefoon: 0182 59 10 00.<br />

Email: redactie@auris.nl. Het volgende nummer verschijnt in juni 2011.<br />

IN Marlijn Feddema<br />

Leerkracht <strong>Auris</strong> College Utrecht<br />

‘Na alle reizen die ik maakte om uit<br />

te vinden wat ik eigenlijk zocht, heb<br />

ik hier mijn bestemming gevonden.<br />

Tijdens mijn studie pedagogiek en<br />

het werken met jongeren uit cluster<br />

4, is mijn interesse in gedragsontwikkeling<br />

van adolescenten<br />

aangewakkerd. De behoefte om<br />

kennis over te dragen ontstond na<br />

mijn bezoek aan <strong>onderwijs</strong>projecten<br />

in West­Afrika. Mijn tweedegraads<br />

opleiding docent Omgangskunde<br />

heb ik aansluitend afgerond. Latere<br />

reizen door Zuid­Amerika en Azië<br />

gaven mij inzicht hoe lastig het is<br />

om te communiceren als je de taal<br />

niet machtig bent. Toen wist ik<br />

het: ik wil werken met jongeren die<br />

deze communicatieproblematiek<br />

ondervinden.<br />

Op het <strong>Auris</strong> College Utrecht geef<br />

ik het vak Mens en Maatschappij,<br />

een bijzonder veelzijdig vak. De<br />

leerlingen blijven mij verwonderen<br />

Memo<br />

In<br />

Van de financiële administratie<br />

en ik leer iedere dag. Ik ben hier zeer<br />

zeker nog lang niet uitgekeken.’<br />

OUT Theo van Munnen<br />

<strong>Groep</strong>sdirecteur <strong>voor</strong>tgezet <strong>onderwijs</strong> en<br />

ambulante dienstverlening<br />

‘Een boeiende periode in mijn<br />

loopbaan was de tijd als <strong>voor</strong>zitter<br />

van de stuurgroep van besturen die<br />

met elkaar <strong>Auris</strong> gingen vormen.<br />

Het was een mooi proces om aan de<br />

wieg te staan van onze organisatie.<br />

Vanaf 2002 was ik lid van de Raad<br />

van Bestuur en had daar de zorg <strong>voor</strong><br />

het primaire proces: het <strong>onderwijs</strong><br />

en de zorg. Later zat ook huisvesting<br />

in mijn portefeuille. Daarnaast<br />

was het interessant om subsidie te<br />

verwerven <strong>voor</strong> het Marokkoproject.<br />

De conferentie van 13 april 2011<br />

in Casablanca zorgt <strong>voor</strong> verdere<br />

verspreiding van onze expertise.<br />

Vanuit <strong>Auris</strong> was ik afgevaardigde<br />

in het landelijk bestuur van de<br />

brancheorganisatie Siméa en sprak<br />

Vanaf januari 2011 maakt <strong>Auris</strong> via Dyade gebruik van het<br />

nieuwe personeelsinformatiesysteem van RAET. Dit betekent<br />

dat iedereen een ander personeelsnummer heeft gekregen. Het<br />

oude stamnummer is hiermee vervallen. Dit nieuwe registratienummer<br />

heb je nodig bij het indienen van al je declaraties,<br />

bij<strong>voor</strong>beeld <strong>voor</strong> dienstreizen. Het nummer staat op jouw<br />

salarisspecificatie als Reg.nr. boven je naam en adres vermeld.<br />

Het is verplicht om het nieuwe nummer in te vullen op alle<br />

formulieren en correspondentie. De nieuwste versie van het<br />

declaratieformulier staat op intranet.<br />

i Medewerkers afdeling Financiën<br />

financien@auris.nl<br />

Regelmatig vertrekken en komen<br />

er collega’s. In de rubriek<br />

In&Out vertellen een nieuwe en<br />

een vertrekkende collega over hun<br />

verwachtingen en ervaringen.<br />

oUt<br />

als <strong>voor</strong>zitter regelmatig met de<br />

overheid o.a. over de aparte status<br />

van het landelijk <strong>speciaal</strong> <strong>onderwijs</strong>.<br />

Dit wordt helaas overschaduwd door<br />

de absurde bezuinigingen in 2012.<br />

Toch raad ik iedereen aan: blijf met je<br />

hart bij je werk <strong>voor</strong> de leerlingen die<br />

ons nodig hebben. Zelf blijf ik actief<br />

als interim­manager en adviseur.’<br />

Ik voel me...<br />

Met enkele collega’s volgde ik een<br />

training acquisitievaardigheden. Hoe<br />

belangrijk is het eerste telefonisch<br />

contact? Dat is me nu wel duidelijk<br />

geworden! Bijzonder om te oefenen<br />

in goede openingszinnen. Het blijkt<br />

een kunst om een school die onze<br />

dienstverlening nog niet kent, te<br />

‘verleiden’ om tijd vrij te maken <strong>voor</strong><br />

een bezoek.<br />

De cursusopdracht bracht me ook bij<br />

mezelf: Waar is <strong>Auris</strong> goed in, waar<br />

ben ik trots op en straal ik dat uit?<br />

Wat neem ik mee en wat doe ik aan?<br />

Het schoolbezoek is goed verlopen en<br />

er is belangstelling <strong>voor</strong> ons aanbod.<br />

Ik voel me vertegenwoordiger van<br />

<strong>Auris</strong>!<br />

Rens Fioole<br />

<strong>Auris</strong> Dienstverlening Houten

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!