01.05.2013 Views

Hoopvol laveren tussen droom en daad. C.H.L. Middelkoop

Hoopvol laveren tussen droom en daad. C.H.L. Middelkoop

Hoopvol laveren tussen droom en daad. C.H.L. Middelkoop

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Naast Alida Cornelia <strong>en</strong> Marius krijgt het echtpaar nog twee kinder<strong>en</strong>, die<br />

in Kamp<strong>en</strong> ter wereld kom<strong>en</strong>, dochter Johanna Francisca (Jo) (gebor<strong>en</strong> 12<br />

maart 1896) <strong>en</strong> zoon Leonard Nicolaas (Leo) (gebor<strong>en</strong> 5 december 1898). In<br />

de adreslijst<strong>en</strong> over 1924, 1929, 1932 <strong>en</strong> 1938 komt - naast C.H.L. - als <strong>en</strong>ige<br />

andere <strong>Middelkoop</strong> alle<strong>en</strong> Leo voor, als schilder, waarmee waarschijnlijk<br />

huisschilder wordt bedoeld. Leo is achtere<strong>en</strong>volg<strong>en</strong>s woonachtig aan de<br />

Buit<strong>en</strong> Nieuwstraat 22, Hofstraat 37bov, <strong>en</strong> Catharina Gillesstraat 10, waar<br />

hij in 1967 nog woont. 15 Hij trouwt in 1923 met J<strong>en</strong>tje (J<strong>en</strong>nie) Klomp<strong>en</strong> -<br />

maker. Ze krijg<strong>en</strong> drie kinder<strong>en</strong>.<br />

In het adresboek van 1960 staan vier <strong>Middelkoop</strong>s vermeldt, behalve bov<strong>en</strong>g<strong>en</strong>oemde<br />

Leo (L.N.), zijn dat e<strong>en</strong> C.H.L. die verteg<strong>en</strong>woordiger is <strong>en</strong> aan de<br />

Dr. Damstraat woont, e<strong>en</strong> M(arius) die schilder is <strong>en</strong> e<strong>en</strong> A.C. - ongetwijfeld<br />

Alida Cornelia - zonder beroep, die beid<strong>en</strong> op het adres Gro<strong>en</strong>estraat 161<br />

won<strong>en</strong>, waar zev<strong>en</strong> jaar later Johanna Francisca staat ingeschrev<strong>en</strong>. 16 Anno<br />

2012 won<strong>en</strong> alle directe verwant<strong>en</strong> van C.H.L. <strong>Middelkoop</strong> buit<strong>en</strong> Kamp<strong>en</strong>.<br />

Deelname aan het sociaal-maatschappelijke lev<strong>en</strong><br />

Er is weinig bek<strong>en</strong>d over het sociale lev<strong>en</strong> van Cornelis <strong>en</strong> zijn gezin. Tuss<strong>en</strong><br />

1903 <strong>en</strong> 1909 krijgt hij e<strong>en</strong> aantal diploma’s uitgereikt voor inz<strong>en</strong>ding<strong>en</strong><br />

aan plaatselijke t<strong>en</strong>toonstelling<strong>en</strong>, hetge<strong>en</strong> in ieder geval aantoont dat hij<br />

actief was in culturele kring<strong>en</strong>. In 1903 wint hij e<strong>en</strong> zilver<strong>en</strong> medaille - de<br />

hoogste onderscheiding - met zijn deelname aan de ‘gebond<strong>en</strong> wedstrijd’<br />

van de ‘Wedstrijd<strong>en</strong> voor Werklied<strong>en</strong> te Kamp<strong>en</strong> Kunstnijverheid’, nam<strong>en</strong>s<br />

het Departem<strong>en</strong>t Kamp<strong>en</strong> der Maatschappij van Nijverheid. De ‘Vrije Wed -<br />

strijd’ van dezelfde club leverde hem e<strong>en</strong> eervolle vermelding op. Beide ker<strong>en</strong><br />

betreft het de categorie ‘emailschilders’. De uitslag<strong>en</strong>lijst in de Kamper Courant<br />

vermeldt dat <strong>Middelkoop</strong> werkzaam is voor Berk. In de jury zit onder meer<br />

keramiekfabrikant Joseph Waimann. 17<br />

Het rapport voor de gebond<strong>en</strong> wedstrijd, waarin de onder nummer ingezond<strong>en</strong><br />

werk<strong>en</strong> kritisch word<strong>en</strong> besprok<strong>en</strong>, geeft e<strong>en</strong> aardige indruk van<br />

het gebod<strong>en</strong>e. De deelnemers kreg<strong>en</strong> de opgave drie door de jury aangewez<strong>en</strong><br />

voorwerp<strong>en</strong> te beschilder<strong>en</strong>, waarbij de ‘werkman’ werd geacht zijn<br />

kunde zo gevarieerd mogelijk te demonstrer<strong>en</strong>. Er moest word<strong>en</strong> voorkom<strong>en</strong><br />

dat ‘(…) de versiering uit commercieel oogpunt te rijk of te kostbaar<br />

kon zijn in verband met het materiaal <strong>en</strong> de koopkracht van het publiek,<br />

t<strong>en</strong> behoeve waarvan het voor het meer<strong>en</strong>deel vervaardigd wordt’. In het<br />

juryrapport wordt opgemerkt dat de inz<strong>en</strong>ders zich over het algeme<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong><br />

bepaald tot het kopiër<strong>en</strong> van verschill<strong>en</strong>de motiev<strong>en</strong> <strong>en</strong> dat van eig<strong>en</strong><br />

194

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!