NASPERS BEPERK JAAR VERSLA G 2003

naspers.co.za

NASPERS BEPERK JAAR VERSLA G 2003

AANTEKENINGE

AANTEKENINGE BY DIE

GEKONSOLIDEERDE FINANSIËLE JAARSTATE

(vervolg)

40. Verskille tussen Suid-Afrikaanse Standpunte oor

Algemeen Aanvaarde Rekeningkundige Praktyk en

Verenigde State Algemeen Aanvaarde

Rekeningkundige Beginsels (vervolg)

114 NASPERS BEPERK JAARVERSLAG 2003

31 Maart

2003 2002

R’000 R’000

Totale aandeelhouersbelang volgens SA-AARP 3 511 094 1 386 416

VSA-AARB aanpassings:

(a) Besigheidsamevoegings (346 746) 4 884 517

(i) Datum van verkryging 168 541 168 541

(ii) Waarde van aankoopprys (12 742) 5 237 110

(iii) Ruil van nie-monetêre bates (502 545) (502 545)

(iv) Verkreë navorsing- en ontwikkeling-in-proses — (18 589)

(b) Herinstelling van klandisiewaarde afgeskryf teen reserwes 2 142 337 2 938 259

(c) Herinstelling van ander ontasbare bates afgeskryf teen reserwes 449 490 609 404

(d) Waardedaling van klandisiewaarde (1 526 114) (5 469 895)

(e) Waardedaling van ander ontasbare bates (466 858) (416 722)

(f) Verkryging van minderheidsbelange (opeenvolgende verkryging), netto (470 478) —

(g) Aandeel-gebaseerde vergoeding (69 547) (350 006)

(h) Voorsiening vir sluitingskostes 30 874 52 261

(i) Terugskrywing van waardedaling van bates (19 471) (33 762)

(j) Prestasie-waarborge — (220 837)

(k) Amortisasie van klandisiewaarde en ontasbare bates met onbeperkte nutsdure 183 426 —

(l) Aanpassing van verwateringsverliese (268 286) (869 554)

(n) Afgeleide finansiële instrumente (647 721) 470 156

(o) Ná-aftrede werknemersvoordele (19 329) 8 000

(p) Sagteware- en webwerf-ontwikkelingskostes 7 086 9 599

Effek van aanpassings op belasting 468 559 282 871

Effek van aanpassings op minderheidsbelang (178 948) (131 469)

Totale aandeelhouersbelang volgens VSA-AARB 2 779 098 3 149 238

(a) Besigheidsamevoegings

Ingevolge beide SA-AARP en VSA-AARB word verkrygings deur die groep hanteer volgens die kostemetode.

Beide SA-AARP en VSA-AARB vereis dat die aankoopprys toegedeel word aan identifiseerbare netto bates

verkry teen hul billike waarde op die datum van verkryging, met die verskil tussen die aankoopprys en die

billike waarde van die identifiseerbare bates wat verkry is, wat hanteer word as klandisiewaarde. Sekere

verskille tussen SA-AARP en VSA-AARB met die toepassing van die kostemetode vir hantering van

besigheidsamevoegings word hieronder uiteengesit:

(i) Datum van verkryging

Ingevolge SA-AARP, voor die implementering van RE131 ‘Besigheidsamevoegings’, kon die datum

waarop die verdienste van die verkreë onderneming ingesluit word in die groep se gekonsolideerde

bedryfsresultate gebaseer word op ’n effektiewe datum wat met verkryging geïdentifiseer is wanneer

bestuursbeheer gesedeer word. Ingevolge VSA-AARB word die verkryging nie geag effektief te wees

totdat alle regulatoriese toestemmings of ander beduidende voorwaardes nagekom is en onherroeplike

beheer verkry is nie. Hierdie aanpassing sluit die effek van die terugtelling van die bedryfsresultate en

impak op aandeelhouersbelang in vir die periode wat die verkreë ondernemings nie onder VSA-AARB

gekonsolideer sou word nie. Die impak op klandisiewaarde en ander ontasbare bates as gevolg van die

verskillende verkrygingsdatums ingevolge VSA-AARB, netto van opgehoopte amortisasie, word apart

uiteengesit in aantekeninge (b) en (c) hieronder.

More magazines by this user
Similar magazines