Views
5 years ago

Digitale versie - Afbeeldinge ende Levens beschryvinge van de ...

Digitale versie - Afbeeldinge ende Levens beschryvinge van de ...

want sy

want sy begheerde van hem vyftich duysent vrancsche kronen iaerlix tot haer tafel, dat hem onmogelick was op te brenghen; dus is tusschen die moeder ende dat kindt grote oerloghen op gestaen, ende int iaer xiii c . ende li (1351) hebben sy malcander een slach gelevert in Zeelant daer die moeder die victorie gehadt heeft. Ende graef Willem is seer bedruct gecomen tot heer Jan van Egmont om hulp ende bystant te hebben, ende heer Jan barmharticheit hebbende mit graef Willem heeft hem bystand geloeft, waeromme graef Willem weder om syn vroumoeder int selfde iaer op sinte Martyns dach in die somer slach gelevert heeft ende dese slach is geschiet op die Mase te scheep ende is alsoe bloedigen slach geweest dat dies gelyck voer noch nae in Hollant noyt gesien of gehoert is. In dese stryt hadde graef Willem die victorie meest doer hulp van heer Jan van Egmont, ende vrou Margriete syn vroumoeder is gevlucht in Engilant by haer suster die Coninginne; ende hier inne worden veel heeren gevanghen ende bysonder die heer van Brederoede, die teghens graef Willem geweest hadde; ende nae dese slach en vloyde die Mase in drie daghen niet dan bloet. Dese heer Ian van Egmont ende Iselsteyn heeft gesticht een Cloester binnen Iselsteyn van sinte Bernardus oerde dat hy ryckelichen begaeft ende beghift heeft mit syn eyghen goet. Ende hy is ghestorven int iaer ons heeren xiii c . ende lxx den xxvii dach van december (27-12-1370) als hy xxxix (39) jaer geregiert hadde ende is tot Iselsteyn by syn huysvrou begraven. Johan / Jan I Detmold L3 nr 429 fol. 131. Dese heer Jan van Egmondt ridder nam tot een wijff guileam heer ghijsbert van ijselsteijns dochter daer hij bij wan ses zonen ende seven dochters Die ijerste hiet Aernt en was heer van egmondt en ijselsteijn die andere was Jonckar Jan die sonder keijnder sterff Die darde was heer gherit ridder die troude vrou Willem van Watering Die vierde was heer Willem van Zueter*** ridder Die vijfde was otto En die sesde heer albert canonicke sinte marijen tot utrecht Die ijerste dochter troude heer ghijsbrecht van Vijanen *1 Die andere troude heer gherit van culenborch Die derde troude heer philips die burchgraeff van Leijen ende heer van Wassenaer Die vierde troude heer bartholomeus van raephorst ridder Die vijfde was een claris tot die Hertoghenbosch Die seste Joffer Marij van rijsing Die sevende hiete berta en troude Joncker Walrave van brederode een jongste broeder was tot brederode ome die en creech ghien keijnder Dese heer Jan was mede in die streijt op die maess mit die dolle graeff Hij sterf int Jaer ons heren M.ccc.lxx (1370) en leijt tot ijselsteijn begraven Hfdst. 47 - Bl. 05 346 *1: In de marge wordt Vianen vermeld. Dit is niet leesbaar. Het is van een andere auteur. Hiernaast A. ten Bruggencate Bl. 5. Links Het portretje uit de Detmoldkroniek.

Brussel 6049 fol. 1251. Johannes, filius de Walteri de Egmonda miles, duxit in uxorem Gwidam, filiam Gysberti domini de Yselsteyn, cuius Gwide mater fuit Maria, filia Gwidonis episcopari Traiectensis, de qua genuit sex filios et septem filias, filii vero ferunt Arnoldus, dominus de Egmonda et Yselsteyn eius successor, Johannes domicellus, Gerardus miles ballinus *1 Kenemariae, martius Wilhelmae dominae de Wateringen, Wilhelmus miles dominus de Zoetermeer *2, Otto maritus Mabelia de Arckel, Albertus canomicus ecclesiae sanctae Mariae Traiectenis. Primam filiamduxit in uxorem Gysbertus, dominus de Vyanen. Secundam duxit in uxorem Gerardus, dominus de Culenburch. Tertiam duxit Philippus burchgravius Leydensis *3, quartam habuit in uxorem Bartholomeus de Raephorst miles. Quinta filia fuit sactimonialis apud clarissas in Buscoducis, Sexta fuit Maria de Risius. Septima fuit Berta uxor Walravii domini de Brederoeden *4, fratris Rynaldi domini de Brederoeden, de qua tamen non genuit. Johannes autem domicellus predicus obiit anno domini mccclxv (1365). Domicella autem de Risius obiit anno domini mccclxii (1362), sepulta in Egmonda. Miles pater omnium istorum obiit anno domini mccclxx (1370), sepultus in Yselsteyn. Brussel 18307. Jan, premier du nom, seigneur d’Egmond, chevalier. Il mourut l’an 1370. Il espousa Guida Amstel, dame hertiere du pays d’Iselsteyn, fille unique de Gisbert Amstel, seigneur d’Iselsteyn, et Maria Hainaut fille naturelle de Guy de Hainaut *5, apres evesque de Utrecht. Elle mourut l’an 1340, gissent a Iselsteyn, de laquelle il procrea 1. Arnoul, qui fut mentionne cy-apres. 2. Guillaume d’Egmond, fut mentionne cyapres. 3. Albert Egmond, chanoine a Utrecht. 4. Anthonette Egmond, clarisse a Blois-le-Duc. 5. Gerard Egmond espousa Jenne Raphorst, dame de Ortoge (fille de Thiry Raphorst et de Machtilde Outshoren). Il mourut sans en fans. 6. Otto Egmond, bailliu de Kermerlant, espousa Mabelia d’Arckel (fille d’Jan, seigneur d’Arckel et d’Ermengarde de Cleves). Il mourut sans en fans. 7.Beatrix Egmond, femme de Gisbert, seigneur Johan / Jan I de Vianen et Goye, chastellain d’Utrecht (fils de Henry, seigneur de Vianen, et d’Jolente Culembourg). Il mourut l’an 1391.*6 8. Berta d’Egmont espousa Gerard, seigneur de Culembourg (fils de Hubert Culembourg et de Judit Polanen). Il mourut l’an 1395. 9. Catharina Egmont, femme de Bartholome Raphorst, chevalier (fils de Thiry Raphorst, chevalier, et de Machtilde Outshorn). Il mourut l’an 1406. 10. Maria Egmond espousa Philippe, baron de Wassenaere, vicomte de Leyden, seigneur de Barendrecht, Catwijck, Walkenbourg (fils de Thiry, seigneur de Wassenaere, vicomte de Leyden, et Machtilde, dame de Barendrecht). Il mourut l’an 1438. 11. Berte Egmond espousa Walrave Bredenrode (fils de Thiry, seigneur de Bredenrode, et Beatrix Valckenbourg). Il mourut sans en fans le 16 jour de aoust l’an 1369. 12. Jan Egmond, chevalier, espousa en premieres nopces Wilelmine, fille d’Albert, seigneur de Wateringe; elle mourut l’an 1387; de laquelle il procrea Wilelmine Egmond, qui suit. Il espousa en secondes nopces Henriette Rodenbourg, dame de Weldan. Wilelmine Egmond, femme de Guillaume Naeldwijck, chevalier (fils de Henry Naeldwijck, chevalier et de Catharina Heenvliet). Il mourut l’an 1444. Elle mourut 38 ans apres son mary l’an 1482. Wapen v. Amstel. Het hierboven weergegeven wapen uit Brussel 18307 wijkt af van het doorgaans door de Heren v. Amstel gevoerde wapen. Hier slechts één horizontale donkere balk. Gewoonlijk zijn dit er vier. Dit wapen komt voor als dat van Ysselstein. Hfdst. 47 - Bl. 06 347 *6: Voor Gijsbert v. Vianen, zie uitvoerig Brokken, Hoekse en Kabeljauwse Twisten blz. 570. *1H: bailius. *2H: Zegwaert et de Zevenhuysen. H II 331: Heer van Zegwert ende Sevenhuysen. *3H: de Wassenaer, burchgravis Leydenssis. *4H: Walravum de Brederoeden. *5: Hainaut= Henegouwen.

 • Page 1 and 2:

  Samengesteld door Wim Schmelzer In

 • Page 3 and 4:

  Inhoudsopgave Hfdst. 02 - Bl. 01 In

 • Page 5 and 6:

  De naam Egmond wordt op verschillen

 • Page 7 and 8:

  DE HOLLANDSE PORTRETTEN De Graaf va

 • Page 9 and 10:

  Dat kwam mede doordat de Franken, d

 • Page 11 and 12:

  verfraaien, maar géén onjuisthede

 • Page 13 and 14:

  Inleiding HET HANDSCHRIFT Het hands

 • Page 15 and 16:

  HERKOMST Wegens de opdracht van het

 • Page 17 and 18:

  abdij van St.-Amand mocht cumuleren

 • Page 19 and 20:

  van hun geslacht? Graaf van Egmont,

 • Page 21 and 22:

  gepubliceerd door Hulshof in Bijdra

 • Page 23 and 24:

  voor het nieuw opgericht bisdom Haa

 • Page 25 and 26:

  Naast het handschrift van Wouters e

 • Page 27 and 28:

  legendarisch konden worden beschouw

 • Page 29 and 30:

  leefde in de XIIe eeuw en, volgens

 • Page 31 and 32:

  Wouters’ portret van Jacob van Li

 • Page 33 and 34:

  Artikel van W.A. Beelaerts. Heer Di

 • Page 35 and 36:

  te bemachtigen was een boedelbeschr

 • Page 37 and 38:

  Na de dood van v.d Schelling werd e

 • Page 39 and 40:

  1 Heraut † Hfdst. 25 2 Radbodus I

 • Page 41 and 42:

  OVERLEVERING D.M.V. TEKENS Het gebr

 • Page 43 and 44:

  Daarnaast komen Kwartierstaten in z

 • Page 45 and 46:

  Dan zijn er drie min of meer met el

 • Page 47 and 48:

  Het Detmoldse handschrift L3 nr. 42

 • Page 49 and 50:

  Helaas is niet meer te achterhalen

 • Page 51 and 52:

  Handgeschreven versie van de kronie

 • Page 53 and 54:

  Dr. B.K.S. Dijkstra toont in zijn b

 • Page 55 and 56:

  Hierboven De Jeruzalemvaarders van

 • Page 57 and 58:

  Op deze en de volgende pagina heb i

 • Page 59 and 60:

  Het Friese Rijk heeft bestaan van o

 • Page 61 and 62:

  Van de Friese Koningen geef ik hier

 • Page 63 and 64:

  Het contact met de goden verliep oo

 • Page 65 and 66:

  Adgillus II 7e Koning 718-737 . †

 • Page 67 and 68:

  Par. 73. Op de nonae van oktober (7

 • Page 69 and 70:

  Koning van Lotharingen (911-923). H

 • Page 71 and 72:

  Par. 73: Op de nonae van oktober (7

 • Page 73 and 74:

  Over het Frankische Rijk is meer te

 • Page 75 and 76:

  Chlodio verm. 431 Kg. Salische Fran

 • Page 77 and 78:

  Grimoald Hert. v. Brabant Stadh. O.

 • Page 79 and 80:

  Karolingen Irmengard Abdis te Fraue

 • Page 81 and 82:

  Martinum Hamconium Frisia ofte De v

 • Page 83 and 84:

  De Friese Hertogen. Adelboldus 2e H

 • Page 85 and 86:

  De Friese Koningen. Richoldus II 3e

 • Page 87 and 88:

  Met Richoldus II † 533 dreigt het

 • Page 89 and 90:

  Adgillus II † **-**-730 x Edeltru

 • Page 91 and 92:

  Op de volgende bladen heb ik stambo

 • Page 93 and 94:

  D Bl. 02 Willem II † 20-03-1304 x

 • Page 95 and 96:

  H Bl. 03 Jan I † 28-12-1369 x Guy

 • Page 97 and 98:

  L Bl. 06 Jan II † 04-01-1451 x Ma

 • Page 99 and 100:

  N Bl. 08 Jan III † 21-08-1516 x M

 • Page 101 and 102:

  P Bl. 10 Maria † **-**-1584 Non t

 • Page 103 and 104:

  In dit hoofdstuk vermeld ik de Grav

 • Page 105 and 106:

  Zie Bl. 02 Floris II de Vette Graaf

 • Page 107 and 108:

  Zie Bl. 04 Lodewijk IV de Beier Her

 • Page 109 and 110:

  Het Necrologium van Baldewinus volg

 • Page 111 and 112:

  Datum Naam Hfdst. Omschrijving vlg.

 • Page 113 and 114:

  Datum Naam Hfdst. Omschrijving vlg.

 • Page 115 and 116:

  In het Necrologium zien we bij Ada

 • Page 117 and 118:

  In 1121 overleed Graaf Floris II v.

 • Page 119 and 120:

  15-03-1340 Mabilia, vrouw van Arnho

 • Page 121 and 122:

  Het gebruik maken van eenvoudige sy

 • Page 123 and 124:

  Het Friese wapen. Het is duidelijk

 • Page 125 and 126:

  Op pagina 12 vervolgt de schrijver

 • Page 127 and 128:

  De eerste Heer van Egmont uit de ho

 • Page 129 and 130:

  Op deze en de volgende pagina worde

 • Page 131 and 132:

  In dit hoofdstuk wordt iets dieper

 • Page 133 and 134:

  Eeuwige grafrust, zoals onze voorou

 • Page 135 and 136:

  domeinen grenzend aan het graafscha

 • Page 137 and 138:

  44 Elisabeth v. Strijen 1297 Gerrit

 • Page 139 and 140:

  Het begrip Ridder is, zoals Jkvr. D

 • Page 141 and 142:

  Overzicht van de afgebeelde wapenru

 • Page 143 and 144:

  Kennum als “Graafschap” is een

 • Page 145 and 146:

  Dit hoofdstuk is beknopt omdat er e

 • Page 147 and 148:

  Anthonette, dochter van de Graaf va

 • Page 149 and 150:

  Hierboven de tekening van Claes v.d

 • Page 151 and 152:

  Naast het Slot op de Hoef te Egmond

 • Page 153 and 154:

  Oestgeest, mogelijk Oud Poelgeest O

 • Page 155 and 156:

  Nieuwburch In 1459 koopt Johan III

 • Page 157 and 158:

  Hagestein Uit Arkelbezit v/a 1428.

 • Page 159 and 160:

  De stad Ninove Gelegen in het Land

 • Page 161 and 162:

  Den Haag Vanaf 1350 bezat de famili

 • Page 163 and 164:

  De Advocatuur loopt als het ware al

 • Page 165 and 166:

  De annalenschrijver (waarschijnlijk

 • Page 167 and 168:

  sluiten van de vrede. Kwade Wouter

 • Page 169 and 170:

  Johan I Volgens een suppliek dat Ab

 • Page 171 and 172:

  De titel Heer Onderstaande tekst is

 • Page 173 and 174:

  Bij veel volken zien we dat leiders

 • Page 175 and 176:

  v. Alkemade Nr. 36 De Heraut Hfdst.

 • Page 177 and 178:

  Hierna volgt de doorlopende tekst v

 • Page 179 and 180:

  syns vaders doot wert Dibbolt, coni

 • Page 181 and 182:

  Woutersz. verwijst in zijn tekst en

 • Page 183 and 184:

  Interpretatie Opmerkelijk aan het v

 • Page 185 and 186:

  Radbodus II / I Onderschrift: “IN

 • Page 187 and 188:

  v/d Schelling Radbout zoon van Adgi

 • Page 189 and 190:

  Radbodus II / I Hfdst. 26 - Bl. 06

 • Page 191 and 192:

  Den stamme van Friso, der Friesen e

 • Page 193 and 194:

  uytgefproken: of hebt gyluiden het

 • Page 195 and 196:

  Christen Godsdienst, hunne vaderlij

 • Page 197 and 198:

  *2: Poppo is mogelijk identiek aan

 • Page 199 and 200:

  suscepisset, Poppo Wirdumensis cum

 • Page 201 and 202:

  Garbrant I 2e Heer van Egmont. van:

 • Page 203 and 204:

  v. Alkemade Nr. 2 Garbrant I Opschr

 • Page 205 and 206:

  De doop van Harald en de zijnen bet

 • Page 207 and 208:

  Wolbrant I 3e Heer van Egmont. van:

 • Page 209 and 210:

  v. Alkemade Nr. 3 Wolbrant I Opschr

 • Page 211 and 212:

  ende die heer den Burchgraef van Le

 • Page 213 and 214:

  Lotharius I 840 Keizer Keizer † 8

 • Page 215 and 216:

  Wolbrand *1 x Adelyde de Saxen †

 • Page 217 and 218:

  Radbout II Bijnaam: “de Leeuw van

 • Page 219 and 220:

  v. Alkemade Nr. 4 Radbout II Opschr

 • Page 221 and 222:

  Radbout II Noten: *3 880 De door Wo

 • Page 223 and 224:

  Radbout II Noten: Dit moet een rede

 • Page 225 and 226:

  Dodo I Onderschrift: “IN tJaer on

 • Page 227 and 228:

  v/d Schelling Dodo de Ie zoon van R

 • Page 229 and 230:

  Walengier I Ook wel Willem genoemd

 • Page 231 and 232:

  Walengier I Opschrift: Wallengier p

 • Page 233 and 234:

  deerlick ding was van een hartoghen

 • Page 235 and 236:

  Dodo II Onderschrift: “IN tJaer o

 • Page 237 and 238:

  v/d Schelling Dodo de IIe, Zoon van

 • Page 239 and 240:

  Barwout I Onderschrift: “IN tJaer

 • Page 241 and 242:

  v/d Schelling Barwout de Ie. zoon v

 • Page 243 and 244:

  Barwout II Onderschrift: “IN tJae

 • Page 245 and 246:

  v/d Schelling Barwout de IIe, zoon

 • Page 247 and 248:

  Barwout Dodensoen 1e Advocaat van E

 • Page 249 and 250:

  Brussel 6049 fol. 122. ORIGIO DOMIN

 • Page 251 and 252:

  want sy soonen waren des Advocaets

 • Page 253 and 254:

  Kinderen: Barwout Dodensoen 1 Dodo

 • Page 255 and 256:

  Noot *3 van Bl. 04 Hij droeg dus vr

 • Page 257 and 258:

  Aalbert (Allaert) I Onderschrift:

 • Page 259 and 260:

  v/d Schelling Aalbert of Allard de

 • Page 261 and 262:

  Groesbeek gaat in Middeleeuwse kast

 • Page 263 and 264:

  Aalbert (Allaert) I Noten: *11 1136

 • Page 265 and 266:

  Dodo III Woutersz Géén afbeelding

 • Page 267 and 268:

  v/d Schelling Dodo de IIIe, Broeder

 • Page 269 and 270:

  Conclusie Opvallend in het Detmolds

 • Page 271 and 272:

  Tot en met Hoofdstuk 36 komen de me

 • Page 273 and 274:

  Wouter I † 12-09-1212 x Klementin

 • Page 275 and 276:

  fol. 7V. Wouter Gerritsbroeder fol.

 • Page 277 and 278:

  Wouter I Hfdst. 38 - Bl. 02 277 Opv

 • Page 279 and 280:

  v/d Schelling Wouter de Ie. van die

 • Page 281 and 282:

  gegeven Cornelis Clopper, ende dat

 • Page 283 and 284:

  Dek. Nr. IIB Gerrit I 13e (Heer) va

 • Page 285 and 286:

  Gerrit I Opschrift: 14 Gerard fils

 • Page 287 and 288:

  v/d Schelling Gerard jongste Zoon v

 • Page 289 and 290:

  Gerrit I Noten: *2 In de gangbare g

 • Page 291 and 292:

  Dek. Nr. IIIB Wouter II 14e (Heer)

 • Page 293 and 294:

  Wouter II Opschrift: 15 Gautier dEg

 • Page 295 and 296: v/d Schelling Wouter Zoon van Gerar
 • Page 297 and 298: Dek. Nr. IIA Willem I 15e (13e) Hee
 • Page 299 and 300: Willem I Opschrift: egmont guilluam
 • Page 301 and 302: v/d Schelling Willem eerste Zoon va
 • Page 303 and 304: Willem I Noten: *2 Als zijn sterfda
 • Page 305 and 306: Dek. Nr. IIIA Gerrit II 16e Heer va
 • Page 307 and 308: Gerrit II Opschrift: Gerard 2, fils
 • Page 309 and 310: Gerrit II Hfdst. 42 - Bl. 05 Detmol
 • Page 311 and 312: Dek. Nr. IVA Willem II 17e Heer van
 • Page 313 and 314: v. Alkemade Nr. 17 Willem II Hfdst.
 • Page 315 and 316: waren seer vervaert van hem, want s
 • Page 317 and 318: Bezittingen van Willem II v. Egmont
 • Page 319 and 320: Willem II Noten: *32 29-04-1264 Wou
 • Page 321 and 322: Willem II Noten: Bevestiging 11. Va
 • Page 323 and 324: Zegel 16-07-1291 Oorkonde: ARA Abdi
 • Page 325 and 326: Dek. Nr. VA 18e (Heer) van Egmont.
 • Page 327 and 328: v. Alkemade Nr. 18 Gerrit III Opsch
 • Page 329 and 330: Gerrit III Noten: *7 1296/97 Vergez
 • Page 331 and 332: Dek. Nr. VA1 Willem III (De Goede)
 • Page 333 and 334: Willem III Opschrift: 19 Guillaume
 • Page 335 and 336: Brussel 6049 fol. 125. Wilhelmus, f
 • Page 337 and 338: Wouter III Onderschrift: “IN tJae
 • Page 339 and 340: v/d Schelling Wouter de IIIe, Zoon
 • Page 341 and 342: Wouter III Noten: *17 1317 Beatrijs
 • Page 343 and 344: Johan / Jan I Onderschrift: “IN t
 • Page 345: v/d Schelling Johan de Ie. Zoon van
 • Page 349 and 350: Johan / Jan I Vervolg van Bl. 01 Ki
 • Page 351 and 352: Johan / Jan I Noten: * 33 Hij was e
 • Page 353 and 354: Johan / Jan I Noten: *72 Het confli
 • Page 355 and 356: K. v. Alkemade en P. v.d. Schelling
 • Page 357 and 358: Johan / Jan I Een opmerkelijke oork
 • Page 359 and 360: Johan / Jan I Noten: Aanvullingen:
 • Page 361 and 362: Aarnoud / Arend I Onderschrift: “
 • Page 363 and 364: v/d Schelling Aarnout de Ie zoon va
 • Page 365 and 366: Zegel 05-10-1354 Oorkonde: ARA Abdi
 • Page 367 and 368: Aarnoud / Arend I Noten: *30 04-09-
 • Page 369 and 370: Aarnoud / Arend I Noten: *77 1396 B
 • Page 371 and 372: Aarnoud / Arend I Noten: *112 11-09
 • Page 373 and 374: Dek. Nr. IXA Johan / Jan II met de
 • Page 375 and 376: Johan / Jan II Opschrift: jean 2 fi
 • Page 377 and 378: Egmont wel kennende synen valsche g
 • Page 379 and 380: De Grafsteen. Jan II werd in de Slo
 • Page 381 and 382: Johan / Jan II Noten: *11 28-02-141
 • Page 383 and 384: Johan / Jan II Noten: *51 1417 Het
 • Page 385 and 386: Johan / Jan II Noten: *93 07-09-143
 • Page 387 and 388: Bron: A. ten Bruggencate. Kwartiers
 • Page 389 and 390: Willem IV Onderschrift: “IN tJaer
 • Page 391 and 392: v/d Schelling Willem de IVe. Zoon v
 • Page 393 and 394: was den armen bewees hij veel chari
 • Page 395 and 396: Detmold Over het algemeen zijn er e
 • Page 397 and 398:

  Willem IV Noten: *14 27-05-1441 Her

 • Page 399 and 400:

  Willem IV Noten: verbrand is”. La

 • Page 401 and 402:

  Bron: A. ten Bruggencate. Kwartiers

 • Page 403 and 404:

  Johan / Jan III Onderschrift: “IN

 • Page 405 and 406:

  v/d Schelling Johan de IIIe. Zoon v

 • Page 407 and 408:

  Detmold L3 nr. 429 Fol. 133. Heer J

 • Page 409 and 410:

  Het Ledikantje te Egmond a.d. Hoef.

 • Page 411 and 412:

  Johan / Jan III Noten: *24 30-10-14

 • Page 413 and 414:

  Johan / Jan III Noten: *75 Onderdru

 • Page 415 and 416:

  Hierboven Een in 1984 uitgegeven re

 • Page 417 and 418:

  Johan / Jan III Hiernaast A 1548: M

 • Page 419 and 420:

  Hierboven Josina v. Egmont gehuwd m

 • Page 421 and 422:

  Hierboven Zegel 1465 Oorkonde: ARA

 • Page 423 and 424:

  Dek. Nr. XIIC Johan / Jan IV 26e He

 • Page 425 and 426:

  Johan / Jan IV Opschrift: jean 4 fi

 • Page 427 and 428:

  Detmold L3 nr. 429 fol. 134V. Bij d

 • Page 429 and 430:

  Brussel 18307. Jan IV du nom, comte

 • Page 431 and 432:

  Johan / Jan IV Conclusie Of Francoi

 • Page 433 and 434:

  Dek. Nr. XIIC! Karel I 27e Heer van

 • Page 435 and 436:

  Karel I Opschrift: 27 Charles 1 fil

 • Page 437 and 438:

  Dek. Nr. XIIID Lamoraal I 28e Heer

 • Page 439 and 440:

  Lamoraal I Opschrift: Lamoral 1 fil

 • Page 441 and 442:

  v/d Schelling Lamoraal de Ie. Zoon

 • Page 443 and 444:

  en secondes nopces l’an 1587 Guil

 • Page 445 and 446:

  Lamoraal I Noten: *35 24-04-1548 Au

 • Page 447 and 448:

  Lamoraal I Noten: *94 20-08-1565 Ma

 • Page 449 and 450:

  Lamoraal I Noten: 1571 Betrekt zij

 • Page 451 and 452:

  Schilderij van **. Jeugdportret Coo

 • Page 453 and 454:

  Schilderij van Adriaan Key (1572-15

 • Page 455 and 456:

  Gravure 16e eeuws van: **. Kon. Bib

 • Page 457 and 458:

  Schilderij van **. Germ. Nat. Museu

 • Page 459 and 460:

  Voorts zijn nog portretten bekend u

 • Page 461 and 462:

  Hierboven Het wapen van Hertog Joha

 • Page 463 and 464:

  Hiernaast Penning J. Houbraken. Eig

 • Page 465 and 466:

  Dek. Nr. XIIID7 Philips (Willem) I

 • Page 467 and 468:

  v/d Schelling Philips de I. oudste

 • Page 469 and 470:

  Philips (Willem) I Noten: *16 16-10

 • Page 471 and 472:

  Lamoraal II Opschrift: 30 Lamoral,

 • Page 473 and 474:

  Brussel 18307 Lamoraal II 1 2 3 4 9

 • Page 475 and 476:

  Lamoraal II Noten: *34 20-12-1601 Z

 • Page 477 and 478:

  v. Alkemade Nr. 31 Karel II Opschri

 • Page 479 and 480:

  Brussel 18307. Charles, comte d’E

 • Page 481 and 482:

  Louis (Lodewijk Ernst) Opschrift: 3

 • Page 483 and 484:

  Louis (Lodewijk Ernst) Brussel 1830

 • Page 485 and 486:

  Louis (Lodewijk Ernst) Noten: comte

 • Page 487 and 488:

  Dek. Nr. XVIB Philips II (Philips L

 • Page 489 and 490:

  Philips II (Philips Lodewijk) v/d S

 • Page 491 and 492:

  Philips II (Philips Lodewijk) De ge

 • Page 493 and 494:

  Dek. Nr. XVIB4 Louis Erneste II 34e

 • Page 495 and 496:

  v/d Schelling Louijs Erneste Zoon v

 • Page 497 and 498:

  Dek. Nr. XVIB3 Procope Francois 35e

 • Page 499 and 500:

  v/d Schelling Procope Francois de 3

 • Page 501 and 502:

  In de voorgaande hoofdstukken 24 t/

 • Page 503 and 504:

  In Hoofdstuk 61 werd verduidelijkt

 • Page 505 and 506:

  Jan de Ligne (Zie WP) Baron de Barb

 • Page 507 and 508:

  Lamoraal van Egmont zou zijn Hof te

 • Page 509 and 510:

  In dit hoofdstuk heb ik de stambome

 • Page 511 and 512:

  A Bl. 02 Jan Kast. v. Woerden x Ame

 • Page 513 and 514:

  A Bl. 04 B Bl. 04 Machteld Non te s

 • Page 515 and 516:

  D Bl. 06 Egbert x Margaretha Bruijn

 • Page 517 and 518:

  Kwartierstaat Arnoud v. Egmont, Her

 • Page 519 and 520:

  A Bl. 10 Karel de Oude Bastaard Sta

 • Page 521 and 522:

  C Bl. 11 Karel de Jongste 1579/91 B

 • Page 523 and 524:

  B Bl. 10 Johan x Jolenta v. Vaudemo

 • Page 525 and 526:

  A Bl. 16 B Bl. 16 Maximiliaan v.Y H

 • Page 527 and 528:

  Kwartierstaat Floris v. Egmont, Gra

 • Page 529 and 530:

  Hfdst. 13 Bl. 06 Stamboom zijtak He

 • Page 531 and 532:

  Relatie tussen van Hogendorp, Loef

 • Page 533 and 534:

  A Bl. 02 Willem de Wilde verm. 1385

 • Page 535 and 536:

  A Bl. 05 Freek Jan zn. x Tryn Simon

 • Page 537 and 538:

  5 Bl. 05 Jan Dirk zn. Brouwer x nie

 • Page 539 and 540:

  7 Bl. 05 Griet Volker dr. x Corneli

 • Page 541 and 542:

  Arnoldus (Arthus) van Beneden Basta

 • Page 543 and 544:

  van Rietwijk De eerste v. Rietwijk

 • Page 545 and 546:

  Stamboom van Rietwijk Bl. 32 Bl. 32

 • Page 547 and 548:

  Stamboom van Rietwijk Bl. 32 Arnhol

 • Page 549 and 550:

  Stamboom van Rietwijk Bl. 36 Bl. 36

 • Page 551 and 552:

  Stamboom van Rietwijk Hfdst. 69 - B

 • Page 553 and 554:

  Stamboom van Rietwijk Hfdst. 69 - B

 • Page 555 and 556:

  A Bl. 13 Simon x ** Arend *2 x ** v

 • Page 557 and 558:

  B Bl. 14 Stamboom van Veen Anna x *

 • Page 559 and 560:

  *1: Opvallend is dat vanaf Willem d

 • Page 561 and 562:

  F Bl. 17 Naamloos jong begraven: **

 • Page 563 and 564:

  A Bl. 21 Symon Galo verm. 1162/ 74

 • Page 565 and 566:

  C Bl. 23 Jan (bast.) 1284 bel. met

 • Page 567 and 568:

  A Bl. 26 Judith o 02-12-1484 x 1503

 • Page 569 and 570:

  C Bl. 28 Dirk o 17-12-1537 Pres. Ho

 • Page 571 and 572:

  C Bl. 27 Josina o 1522 x Adriaan We

 • Page 573 and 574:

  E Bl. 31 Anna x ** † ** (†**) N

 • Page 575 and 576:

  E Bl. 34 Adriana o 12-01 1613 x Pau

 • Page 577 and 578:

  Hfdst. 69 - Bl. 37 577

 • Page 579 and 580:

  Een in die tijd gebruikelijke oplos

 • Page 581 and 582:

  De Frankische Keizer overwoog om be

 • Page 583 and 584:

  Ik verschil van mening met geschied

 • Page 585 and 586:

  Weremboud. En want sij zonen waren

 • Page 587 and 588:

  This intention resulted in writing

 • Page 589 and 590:

  Dirick Woutersz. heeft in of vóór

 • Page 591 and 592:

  Archief van de Heren van Wassenaer.

 • Page 593 and 594:

  Belonje, Mr. J. Genealogische en he

 • Page 595 and 596:

  Comm. Royale d’Histoire Chronyque

 • Page 597 and 598:

  Herk, K. Vertaling Kronyk van Egmon

 • Page 599 and 600:

  (Düsseldorf 1840-58 - Aalen 1966).

 • Page 601 and 602:

  Rode boekje Nederlands Adelsboek. R

 • Page 603 and 604:

  Winter, J.M. van De middeleeuwse ri

 • Page 605 and 606:

  consistorie vergadering van Paus en

 • Page 607 and 608:

  momboir zaakwaarnemer / voogd moor

 • Page 609 and 610:

  Munteenheden Naam Ook genoemd Tegen

 • Page 611 and 612:

  II-B. Gerard Woutersz. van Egmond H

 • Page 613 and 614:

  • **-07-1220 Medezegelaar van een

 • Page 615 and 616:

  groot, dat die grootste man in holl

 • Page 617 and 618:

  oock vicecancellarius van Coninck W

 • Page 619 and 620:

  delging van een schuld van 100 pond

 • Page 621 and 622:

  Adelbert de kerk zouden bezoeken, d

 • Page 623 and 624:

  • In 1252 kocht hij van zijn broe

 • Page 625 and 626:

  fondsen genoeg kon vormen om de res

 • Page 627 and 628:

  Wouter II † 20-05-1224 x Malesma

 • Page 629 and 630:

  Wouter II † 20-05-1224 x Malesma

 • Page 631:

  • Reg. 91: 26-05-1268. [ARA Egm.

Digitale versie - De Linker Wang
digitale versie downloaden - Opella
de digitale versie van het jaarverslag - MEE Twente
Download de Nederlandse digitale versie - Nhtv
klik hier voor een digitale versie van fnip-nieuws met het zaalplan en ...
digitale versie downloaden via deze link (PDF) - FOV
Klik hiej veur de digitale versie van ut Vastelaoves Blaedje 2012-2013
Download nu de digitale versie - LVD
klik hier voor de digitale versie - Eurlings Interieurs
Digitale versie - De Linker Wang
klik hier voor de digitale versie - Pesse
digitaal jaarverslag 2014 ombudsman pensioenen DEF versie 29 april
Het Lichtgroene Boekje digitaal versie 04 11 04 - Xs4all
digitale versie van de informatiemap downloaden - Tref & Co
Digitale versie nulnummer - Ceder - CD&V
Proefschrift GEHEEL ingekorte versie 1.6 afbeeldingen 2 - RePub ...
digitale versie van de Smakelijk! - Facilicom
Digitale versie - De Linker Wang
Digitale versie programmaboekje Fondclub Eeklo 2013 - PIPA
Digitale versie van het Kampvisum - Scouts en Gidsen De Pinte
digitale versie van het LPSEH
Digitale versie - Vereniging Oud Valkenburg
Folder digitale versie
Klik hier voor de digitale versie - ChristenUnie Ede
Klik hier voor een digitale versie van de sportproeven! - Brandweer ...
Bekijk hier de digitale versie - Stichting Wijkcommissie de ...
Klik hier voor de digitale versie
De digitale versie van deze krant kan je hier raadplegen - Gemeente ...