LECTURE 5 PERFORMANCE MANAGEMENT FOR THE ... - saimm

saimm.co.za

LECTURE 5 PERFORMANCE MANAGEMENT FOR THE ... - saimm

3

PRES1ASIEBES1UUR VIR DIE 199D's

- DIE INTEGRERING VAN BESlUURS1ELSELS

INHDUDSOPGAWE BLADSY

1. INLEIDING 4

Z. PRODUKTIWITEITSTEORIE 6

Z.I Eenvoudige Model 7

2.2 5utermeister se produktiwiteitsirkel 8

2.3 'n Studietoer 11

3. PRAKTIESE TOEPASSING VAN DIE PROOUKTIWITEITSTEORIEe 11

3.1 Voorvereistes 11

3.2 Strategie om prestasie te verbeter 15

3.3 Mensbe.trokkenhei d 19

3.4 Faktore wat mensbetrokkenheid belnvloed 22

3.5 'n Algemene kwalHeHsbenadering 28

3.6 Tegnologie 37

3.7 Prestasiebestuur 40

4. GEVOLGTREKKING 41

5. 8RONNELYS 42

PRESTASIEBESTUUR VIR DIE 1990's - DIE INTEGRERING VAN 8ESTUURSTElSELS

More magazines by this user
Similar magazines