LECTURE 5 PERFORMANCE MANAGEMENT FOR THE ... - saimm

saimm.co.za

LECTURE 5 PERFORMANCE MANAGEMENT FOR THE ... - saimm

stelsel die lewensstandaard te verhoag. Daar is egter h paar

belangrike prableme in die RSA wat neig om produktiwiteit te

verlaag.

(i) Hulpbronne kwyn en die kostes neem dus toe.

(ii) Die bevolkingsaanwas JS te haog.

(iii) h Haogs antwikkelde samelewing neig om nie direk by

produksie betrokke te wees nie. In die VSA is bv slegs

30% van die ekonomies aktiewe bevo1king by produksie

betrokke.

(iv) Sa1arisaanpassings hou nie tred met produktiwiteits­

verbetering nie.

Die ernstigheid van die RSA se probleem word verder getoon

deur die feit dat die BBP in 1972 en in 1983 in reele terme

diese1fde was, met ander woorde daar was in 11 jaar geen

verbetering nie.

Aanvu11end toon tabel 1 die rand per kapita-inkomste vir h paar

belangrike mededingende nywerheidslande.

PRESTASIEBESTUUR VIR DIE 1990's - DIE INTEGRERING VAN BESTUURSTELSELS

More magazines by this user
Similar magazines