02.05.2013 Views

Until nr 9 - Tilburg University

Until nr 9 - Tilburg University

Until nr 9 - Tilburg University

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

AlumnimAgAzine vAn <strong>Tilburg</strong> universiTy<br />

Frank<br />

‘ Met alleen<br />

ratio doe je het<br />

leven tekort’<br />

bosman<br />

nieuwe Column:<br />

aluMna in india<br />

Cloud: waar<br />

gaat het heen<br />

met onze data?<br />

terug in de tijd:<br />

oprichting van<br />

plato<br />

03<br />

11


22 Frank<br />

Bosman<br />

AlumnimAgAzine vAn <strong>Tilburg</strong> universiTy<br />

‘ Met alleen<br />

ratio doe je het<br />

Frank leven tekort’<br />

bosman<br />

nieuwe Column: Cloud: waar terug in de tijd:<br />

aluMna in india gaat het heen oprichting van<br />

met onze data? plato<br />

03<br />

11<br />

1 (+ 22) COVER<br />

Frank Bosman,<br />

theoloog van<br />

het jaar<br />

2 3-2011 |<br />

until tickertape ■<br />

Universiteit organiseert ‘teach-in’ ☒ stUdente krijgt 10 voor scriptie’ ☒ Universiteit organiseert ‘teach-in’ ☒ stUdente krijgt 10 voor script<br />

universiteit kiest voor engelse benaming tilburg university, universiteit lanceert eigen spellingcontrole t<br />

tilBUrg ‘Profiteert’<br />

Boek: Pleidooi voor<br />

tegendraads geloven<br />

van crises<br />

Wat is is het publieke belang van religie en chris-<br />

<strong>Tilburg</strong> <strong>University</strong> is is koploper andere universiteiten, in staat<br />

tendom? Volgens Erik Borgman, lekendomi-<br />

als het gaat om aanwezigheid om het voordeel te benutten.”<br />

nicaan en hoogleraar theologie van de religie,<br />

in de media en het publieke De universiteit heeft er in zijn<br />

is is een tegendraads geloof maatschappelijk<br />

debat. Dat bleek onlangs uit ogen baat bij om op het net-<br />

onmisbaar. Het is is de grondslag van de<br />

nieuw vergelijkend onderzoek vlies te staan bij media en het<br />

samenleving, stelt hij in in Overlopen naar<br />

door onderzoeks- en advies- publiek. “Uiteindelijk profite- de Barbaren. De heersende publieke opinie doceert volgens<br />

bureau ScienceWorks, in ren alle wetenschapsgebieden Borgman dat je je geloof niet te veel moet laten zien. Gelovigen<br />

samenwerking met weekblad en ons onderwijs daarvan.” met een tegendraadse mening gelden als probleem. Volgens de<br />

Elsevier. En daar is is de uni- ScienceWorks baseerde de<br />

<strong>Tilburg</strong>se hoogleraar komt deze aversie voort uit een liberale<br />

versiteit maar wat trots op, score op het aantal vermeldin- denkfout, waarbij religie wordt gezien als een privékwestie.<br />

benadrukt communicatie- en gen in landelijke dagbladen en Christenen en kerken gaan daar in in mee en laten zich zo veel<br />

marketingdirecteur Wal- het aantal optredens op radio te gemakkelijk wegdrukken in in de marge van de samenleving.<br />

ther Verhoeven. “De media- en televisie. Daarbij hielden Borgman betoogt echter dat een tegendraads geloof maatexposure<br />

van de universiteit de onderzoekers rekening met schappelijk onmisbaar is. Levensbeschouwelijke en religieuze<br />

verdubbelde de afgelopen drie het aantal wetenschappelijk botsingen zijn volgens hem geen bedreigingen voor de goede<br />

jaar,” vertelt hij. Verhoeven medewerkers. In de rubrieken samenleving, maar mogelijkheden om deze telkens opnieuw<br />

gelooft dat dit te maken heeft Ondernemen en Samenwer- vorm te geven. Daarom moet iedereen zijn eigen visie op het<br />

met de politieke en economiking scoorde <strong>Tilburg</strong> minder goede leven ongehinderd naar voren kunnen brengen.<br />

sche issues die op het ogenblik goed, erkent Verhoeven. “De<br />

spelen. Dit zijn onderwerpen universiteiten met technische<br />

waar de <strong>Tilburg</strong>se Universiteit en biomedische richtingen<br />

buitengewoon goed mee uit scoorden daar het hoogst.<br />

de voeten kan. Denk aan: de Overall namen we echter de<br />

financiële crises en de popula- vijfde plek in, na Delft, de<br />

risering in de politiek. Toch is is UvA, Wageningen en Rot-<br />

tiU oP je telefoon foTo: foTo:<br />

er niet minder reden voor trots terdam. Dat mag gerust een<br />

Sinds 1 1 augustus beschikbaar in de appstore van Apple:<br />

raadplegen, uitslagen checken en een campusplattegrond<br />

op de veelvuldige aanwezig- geweldige prestatie worden<br />

iStudent TiU. Studenten met een iPhone kunnen via deze bekijken. Later dit jaar is is de app ook beschikbaar voor bezitters<br />

heid in de media, volgens Ver- genoemd.”<br />

applicatie onder meer hun college- en tentame<strong>nr</strong>ooster<br />

van een BlackBerry of een Android-smartphone.<br />

hoeven. “We bleken, meer dan<br />

alUmni actUeel ‘ een visitekaartje laten zweven voor ik het overhandig’<br />

BAs vAn der schot<br />

Bij de Best Graduates, de top 100 met high van optiekketens en dagbladen, tot bagger-<br />

eerste trucs en bezocht later zelfs goochelcon-<br />

potentials van Memory Magazine, staat dit jaar maatschappijen en organisaties in in de olie- en<br />

gressen. Ik Ik kreeg er steeds meer handigheid in.<br />

een bijzondere alumnus. Het gaat om Koos van gasbranche.”<br />

En uiteindelijk trad ik ik tijdens mijn studententijd<br />

de Linde (26). De voormalige masterstudent Hoe kwam je je bij de Best Graduates?<br />

wekelijks op, tijdens verjaardagen, op scholen<br />

International Economics and Finance werkt “Ik kreeg een mailing, schreef mij in in en verwacht-<br />

en tijdens bedrijfsfeesten. Ik Ik vind het heerlijk<br />

tegenwoordig in in de ‘haute finance’, bij private te er verder niks van. Ik Ik was vooral benieuwd<br />

om mensen te vermaken met het schijnbaar<br />

equity-firma HAL Investments. Hij liep stage bij waar ik ik zou eindigen. Dat werd dus plaats<br />

onmogelijke. Helaas schiet het goochelen er<br />

Lehman Brothers, ging niet op een aanbieding twaalf. of zo’n lijst ook echt iets voorstelt? Tja,<br />

door drukte steeds vaker bij in.”<br />

in in en vertrok een dag voor het wereldberoemde persoonlijk til ik ik er niet al al te zwaar aan, want de<br />

Ga je je jouw goochelcarrière ooit nog oppakken?<br />

faillissement.<br />

top 10 bestaat vooral uit mensen afkomstig van<br />

“Als ik ik weer wat meer tijd heb: zeker. Hoewel<br />

dezelfde organisaties als de juryleden. Wat dat<br />

ik ik me dan vooral zou willen richten op goochel-<br />

Wat doe je je precies bij HAL Investments?<br />

betreft is is het toch voornamelijk reclame voor de<br />

wedstrijden in in plaats van betaalde optredens.<br />

“Als associate maak ik ik deel uit van het investe- deelnemende bedrijven. Desalniettemin leuk om<br />

op die manier kun je je je je echt verder ontwikkeringsteam:<br />

we maken financiële en strategische deze erkenning te krijgen.”<br />

len. Trouwens: waarom mijn twee passies niet<br />

analyses van bedrijven wereldwijd en spelen een Je werk is is één passie, goochelen is is een andere.<br />

combineren? Tijdens een business meeting een<br />

belangrijke rol in in het hele eventuele investe- Hoe lang doe je je dat al?<br />

visitekaartje laten zweven voor ik ik het overha<strong>nr</strong>ingsproces.<br />

mijn werk sluit dus prima aan bij “Dat begon al al op mijn elfde, toen ik ik gegrepen<br />

dig. of een briefje van tien euro omtoveren in in<br />

mijn in in 2009 afgeronde master. Het leuke is is dat werd door de tv-shows van Hans Kazàn. Ik Ik leen-<br />

een briefje van vijf, een prima ijsbreker.”<br />

we investeren in in heel uiteenlopende bedrijven: de goochelboekjes bij de bibliotheek, kocht mijn<br />

4 4 3-2011 | |<br />

| | 3-2011 55<br />

4 TICKERTAPE<br />

Laatste nieuws alumni<br />

en universiteit<br />

Ton Ton ToEmEn ToEmEn<br />

GevoeliGe<br />

materie<br />

reAlity lAb<br />

column Ad Vingerhoets ■<br />

→ Als onderzoeker van stress en emoties, vertellen. Ook ‘heel erg’ stressrijk! Wie fer van een misdrijf, samen met een<br />

ben je geïnteresseerd in manieren om over zulke methoden leest, vraagt zich cameraploeg, onaangekondigd op be-<br />

die gevoelens op te wekken. Je wilt af waarom we inderdaad niet vaker onzoek bij de dader. Wetenschappers<br />

immers bestuderen wat er bijvoorbeeld derzoek doen naar echte stressituaties. die thuis zijn in slachtofferhulp, zoals<br />

gebeurt als iemand onder stress komt Of, zoals we dat in de wetenschap noe- Antony Pemberton van onze universi-<br />

te staan. Of je bent geïnteresseerd in men: ecologisch valide stresssituaties. teit, noemden het programma in het<br />

welk opzicht de lichamelijke verande- Toch is er geen haar op mijn hoofd Brabants Dagblad volstrekt onverantringen<br />

bij een persoon die zich heel erg die daaraan denkt (overigens, in mijn woord. Maar er is geen brede maat-<br />

schaamt anders zijn dan bij iemand die specifieke geval is dit niet zo’n sterke schappelijke ophef over ontstaan.<br />

heel erg bang is.<br />

uitspraak). Stel dat ik het zou willen, Blijkbaar zijn er twee gescheiden werel-<br />

Ik heb wat zitten nadenken en kwam op dan zou ik het niet eens kunnen doen. den met ieder zijn eigen wetten. Omdat<br />

een paar heftige ideeën. Het klinkt al- Ik moet goedkeuring hebben van een kritiek op televisie of in de kunst wordt<br />

lemaal misschien een beetje wild, maar hele strenge ethische commissie. Dit zal geassocieerd met censuur, mag heel<br />

het lijkt me wel haalbaar. Als eerste zonder twijfel als zeer onethisch worden veel, tenzij volksstammen er aanstoot<br />

dacht ik een situatie van een medische bestempeld. Er komen Kamervragen, aan nemen. Terwijl wetenschappers<br />

keuring te creëren. En dan zou ik de er dreigt ontslag. Heel Nederland valt roomser dan de paus (van zichzelf)<br />

zogenaamde dokter een proefpersoon over me heen. Ongetwijfeld zal ook nog moeten zijn.<br />

laten vertellen dat hij aan een ernstige worden verwezen naar nazipraktijken. Wat wil ik nu? Dat wetenschappers<br />

ziekte lijdt. Dat moet toch flink wat Vingerhoets moet aan de schandpaal. hetzelfde mogen als televisiemakers?<br />

stress opleveren, lijkt me. En nog een Waarom kom ik dan met de twee<br />

Dat nu ook weer niet. Wetenschappers<br />

ander idee is, om een overval in scene te voorbeelden die ik noemde? Die zijn moeten zich blijven houden aan hoge<br />

zetten: de proefpersonen ergens uitno- ontleend aan het programma Boobytrap ethische normen. Maar misschien is<br />

digen en dan plotseling een paar lieden dat jaren geleden op de Nederlandse het aardig om wetenschappers in een<br />

met een wapen laten opduiken.<br />

televisie te zien was. Notoire grappen- televisieprogramma confronterende<br />

Dergelijke levensechte situaties lijken makers konden op deze manier eens scenes uit reality-televisie te laten<br />

me geschikter om meer over stress te flink worden teruggepakt door mensen duiden. Of is zo’n format saai en moet<br />

weten te komen dan de nu gebruikelijke uit hun omgeving die te grazen waren ik me gewoon maar tot mijn eigen vak<br />

onderzoeksmethoden. Om stress op te genomen. En er zijn ook tegenwoordig beperken? ■<br />

wekken, laten onderzoekers proefperso- diverse voorbeelden van televisie waar<br />

nen moeilijke sommetjes maken of naar mensen in stressvolle situaties worden Ad Vingerhoets, hoogleraar emoties en<br />

een of ander filmfragment kijken. Of ze gebracht, zoals onlangs De Confrontatie welbevinden <strong>Tilburg</strong> <strong>University</strong><br />

laten de proefpersoon iets over zichzelf van de NCRV. Daarin gaat een slachtof-<br />

| 3-2011 7<br />

7 COLUMN<br />

Ad Vingerhoets<br />

over extreme tvexperimenten<br />

foto: erik van de Burgt<br />

Langzaam maar zeker helt het gehele it-landschap over<br />

naar cloud computing. steeds meer computerkracht balt<br />

samen in over de hele planeet verspreide datacenters.<br />

tegelijk nemen de zorgen over de maatschappelijke<br />

implicaties hiervan toe. in hoeverre raken we de controle<br />

over onze eigen data kwijt? en hoe erg is dat? tekst: fred teunissen<br />

Het is is zaterdag 2 2 juli 2011. In een grote zaal in<br />

Maar voor we aan dergelijke vergaande conclusies<br />

Londen hebben zich 1.800 toehoorders verzameld. toe zijn, moeten we eerst terug naar de essentie.<br />

Ze luisteren naar een live interview met de Slo-<br />

Wat is is de cloud precies? Cloud computing is is de<br />

veense filosoof en psychoanalyticus Slavoj Žižek<br />

verzamelnaam van een samenstellingen voor tech-<br />

en WikiLeaks’ voorman Julian Assange. De laatste nieken, die het mogelijk maken om ‘op afstand’<br />

draagt een elektronische enkelband vanwege zijn<br />

it-functionaliteit aan te roepen en te gebruiken.<br />

voorarrest. Žižek waarschuwt het publiek. Hij stelt Dat kan opslagcapaciteit voor data zijn of de re-<br />

dat wat tot nu toe publieke ruimte was, zoals het<br />

kenkracht van processoren of programmatuur. Dit<br />

web, hard op weg is is om geprivatiseerd te worden.<br />

alles is is dan niet meer fysiek aanwezig, bijvoorbeeld<br />

En de weg waarlangs dat gebeurt, is is volgens hem<br />

op de schijf van de computer thuis, maar in vaak<br />

die van cloud computing. Hij vindt dat er een<br />

onbekende datacenters. Daar staan de servers, de<br />

levensgroot gevaar bestaat dat er overal clouds<br />

opslagsystemen, en daar draait de online software.<br />

ontstaan, die worden gedomineerd door bedrijven Wat nodig is is om daar toegang toe te krijgen, is is een<br />

en overheden en waaruit onwelgevallige informatie internetverbinding en een soort ‘venster’. In de<br />

zal worden geweerd. Als voorbeeld noemt hij het<br />

praktijk is is dat een bladerprogramma (browser) op<br />

exclusieve contract dat Apple met de onderneming pc, laptop, smartphone of tablet. De snelle opkomst<br />

van mediamagnaat Rupert Murdoch afsloot voor de van tablets die nu plaatsvindt, is is het logische<br />

levering van nieuws voor iPhones en andere mobiele gevolg van de opkomst van cloud computing. Want<br />

apparaten.<br />

tablets zijn ideale voordeuren of toegangspoorten<br />

naar de cloud. Lekker licht en gemakkelijk. Alleen<br />

→→ Abonnement<br />

het hoogstnoodzakelijke zit er op geïnstalleerd en<br />

Het is is de vraag hoeveel waarde je je moet hechten aan de rest trek je je als een dienst uit de cloud.<br />

allerlei angstbeelden over big brother-toestanden. Tot zover de min of meer fysieke kenmerken van<br />

Of de cloud ons transformeert tot brave, slecht<br />

deze technologie. Inhoudelijk betekent cloud com-<br />

geïnformeerde big brother-burgers, valt nog maar puting dat er een verschuiving plaatsvindt van pro-<br />

te bezien.<br />

ducten naar diensten. Software koop je je niet meer,<br />

8 HOOFDVERHAAL<br />

De kansen en gevaren van<br />

cloud computing<br />

until hoofdverhaal ■<br />

88 3-2011 | | | | 3-2011 99<br />

foto: foto: getty getty images images<br />

Krista van<br />

Oudheusden<br />

Woont met echtgenoot<br />

Roland en drie (stief)<br />

kinderen<br />

in Hellouw<br />

Studie? “Bachelor Business Studies en een<br />

Master Strategic Management.”<br />

Werk? “Tot mijn zwangerschapsverlof<br />

fulltime als customer centre manager voor<br />

Europa bij Shell Chemicals, straks voor vier<br />

dagen in een commerciële functie. Bij Shell<br />

heb ik het enorm naar mijn zin: internationaal,<br />

veel mogelijkheden, en je krijgt al snel<br />

veel verantwoordelijkheden.”<br />

JaarSalariS? “Zo’n zestig- tot negentigduizend<br />

euro.”<br />

uitdaGinG? “Als customer centre manager<br />

gaf ik leiding aan zestien personen met zo’n<br />

zes verschillende nationaliteiten. Ontzettend<br />

leerzaam! Minder leuk is dat je soms te<br />

maken kreeg met persoonlijke problemen<br />

van mensen in je team.”<br />

tilburG oF hellouW? “<strong>Tilburg</strong> heeft de<br />

echte Brabantse gezelligheid, maar in onze<br />

verbouwde boerderij in het pittoreske<br />

Hellouw bevalt het uitstekend! Tussendoor<br />

heb ik ook nog in Londen en Amsterdam<br />

gewoond.”<br />

had Je nu opnieuW dezelFde Studie<br />

Gekozen? “Zeker, het heeft me een brede<br />

academische basis gegeven. Uiteindelijk<br />

gaat het ook meer om de juiste instelling en<br />

de juiste capaciteiten.”<br />

Studie? “Bachelor Business Studies.<br />

Daarna een Master Logistics/Operations<br />

Management, met aanvullend een aantal<br />

vakken uit de master Strategic Management.”<br />

Werk? “Als Customer Team Logistics<br />

Manager initieer en beheer ik logistieke<br />

projecten bij Procter & Gamble in Rotterdam.<br />

Zo denk ik samen met onze klanten na<br />

over de inzet van efficiënt transport.”<br />

JaarSalariS? “Tussen de zestig- en negentigduizend<br />

euro.”<br />

Wat heb Je GemiSt in Je Studie? “Niets: de<br />

combinatie van interessante colleges en<br />

in teams werken aan interessante ‘echte’<br />

cases was voor mij perfect. Een taal als<br />

Spaans misschien, maar dat kon je naast je<br />

studie volgen.”<br />

ColleGeS die Je ziJn biJGebleven? “We<br />

mochten een keer, als praktijkopdracht, de<br />

eerste vestiging van Starbucks in Nederland<br />

i<strong>nr</strong>ichten. De topmanager wees ons<br />

groepje als winnaar aan.”<br />

TijdgenoTen<br />

ContaCten? “Vooral met mijn vaste vriendinnengroep<br />

van acht meiden, ondanks dat<br />

we over de hele wereld verspreid wonen en<br />

werken.”<br />

MarieKe trOMp<br />

Woont in Harderwijk<br />

samen met Peter<br />

eveline rOKs<br />

Single, woont in<br />

Bangkok<br />

Hoe is het alumni uit een bepaalde richting of lichting<br />

vergaan na hun studietijd? Deze keer aan het woord:<br />

de vriendinnen Marieke, Krista en Eveline (allen 28).<br />

De voormalig studenten Business Studies hebben wat<br />

van de wereld gezien.<br />

Studie? “Business Studies, daarna de<br />

Master Strategic Management.”<br />

Werk? “Voor het World Food Programme<br />

van de Verenigde Naties. Namens DSM ben<br />

ik gedetacheerd in Bangkok. Van daaruit<br />

werk ik als projectmanager rijstfortificatie.<br />

Het doel: vitaminen en mineralen aan rijst<br />

toevoegen en zo de gezondheid verbeteren.”<br />

JaarSalariS? “Normaal ook tussen zestig-<br />

en negentigduizend euro, maar momenteel<br />

krijg ik een buitenlandtoelage.”<br />

Globetrotter? “Na mijn studie heb ik<br />

onder meer in de VS, Europa, Afrika en Azië<br />

gewoond en gewerkt. Ik houd van het avontuur<br />

van het werken in minder ontwikkelde<br />

landen.”<br />

FruStratie? “In deze wereld heb je een<br />

lange adem nodig. Er spelen veel verschillende<br />

krachten, en vaak is het ingewikkeld<br />

om te begrijpen hoe beslissingen worden<br />

genomen.”<br />

Warme herinnerinGen? “Aan de dynamische<br />

colleges Supply Chain en Strategie<br />

van Bart Vos en Eric Dooms. Daarnaast<br />

natuurlijk aan mijn studentenhuis en het<br />

uitgaan in <strong>Tilburg</strong>.”<br />

| 3-2011 13<br />

13 TIJDGENOTEN<br />

Drie jonge alumni<br />

met internationale<br />

ambitie<br />

in 1987 kende tilburg slechts twee<br />

studentenverenigingen het corps<br />

St. Olof en roeivereniging Vidar. er<br />

was ruimte voor meer smaken. Plato<br />

sprong in dit gat. Dat werd een open<br />

vereniging zonder ontgroening<br />

waarbij iedere student, van stropdas<br />

tot geitenwollensok, zich thuis moest<br />

voelen. niek van Keulen (1954) en<br />

ingelise Romers (1966) blikten onlangs<br />

terug op de oprichting. ‘ik kwam er na<br />

mijn afstuderen nog vaak. tot ze me<br />

met ‘u’ begonnen aan te spreken.’<br />

TeksT: sara Terburg<br />

until…we meet again ■<br />

‘ Oprichten en studeren gingen niet echt samen’<br />

→→ OprichtingsavOnd<br />

→→ Bijna in de kiem gesmOOrd<br />

een aantal actieve rechtenstudenten,<br />

alle oprichters van Plato waren actieve studen-<br />

waaronder Niek van keulen wilde in in de<br />

ten, die in in verschillende raden en commissies<br />

jaren tachtig graag een nieuwe studenten-<br />

zaten. Ze wisten van aanpakken. Het aantal<br />

vereniging oprichten. Hun eerste poging<br />

leden van de vereniging steeg dan ook snel naar<br />

mislukte. Van keulen vertelt: “Preges, een<br />

300. Toch kwam Plato bijna niet verder dan haar<br />

afkorting van Prettig gestoord, kwam niet<br />

eenjarig bestaan in in 1988. Van keulen: “een pand<br />

van de grond. We waren toen met te te weinig<br />

vinden bleek een enorme opgave. Locaties waren<br />

man en hadden te te veel werk.” De door<br />

te te duur of deals ketsten af vanwege de verwachte<br />

dezelfde groep opgerichte filmvereniging<br />

geluidsoverlast. er zat voor ons niets anders op<br />

socrates bleek wel levensvatbaar. Na<br />

dan van café naar café te te trekken.” Onder meer De<br />

twee jaar waagden de bestuursleden van<br />

spoel, The elephant en La Cabane bieden tijdelijk<br />

socrates een nieuwe poging om een grotere<br />

onderdak. “Door dat gesjouw, liep het ledenaantal<br />

vereniging op te te richten. Ze lanceerden<br />

snel terug tot enkele tientallen”, vertelt Van keu-<br />

Plato: Plezierige en Leuke activiteiten voor<br />

len. Na anderhalf jaar keert het tij, als Plato het<br />

<strong>Tilburg</strong> en Omstreken. “Deze keer pakten<br />

pand Casino aan de st. Josephstraat betrekt. Van<br />

we het groots aan. We beplakten de glazen<br />

keulen maakte dat niet meer mee; hij studeerde<br />

gang tussen de toenmalige gebouwen a a<br />

af in in 1988. “De eerste jaren na mijn afstuderen<br />

en b b met posters en plaatsten een oproep<br />

kwam ik ik nog regelmatig bij Plato… tot ze me met<br />

in in univers.” Het aantal studenten dat de<br />

‘u’ ‘u’ begonnen aan te te spreken!” Daarna nodigde<br />

oprichtingsavond bezoekt, overtreft de<br />

het bestuur hem nog wel uit als spreker. “Dan gaf<br />

stoutste dromen van Van keulen. “We<br />

ik ik tips aan Platonen die voor het eerst groepen<br />

gokten op 20 tot 50 aanmeldingen, maar<br />

studenten begeleidden en sprak ik ik over groeps-<br />

er er verschenen die avond 150 studenten<br />

dynamiek.” De vereniging beleeft goede tijden in in<br />

in in campuscafé De Puf. Tachtig actieve<br />

Casino, met feesten, belgische bieravonden, Mr.<br />

verenigingsleden verdeeld over zo’n zeven<br />

Plato-verkiezingen en activiteiten voor nieuwe<br />

commissies gingen aan de slag met het<br />

studenten tijdens de TIk. In In 2007 verhuisde de ver-<br />

vinden van een bierbrouwer, sponsoren,<br />

eniging naar akademeia aan de schouwburgring.<br />

drankenleverancier en een pand.”<br />

→<br />

14 14 3-2011 | |<br />

| | 3-2011 15 15<br />

14 UNTIL …WE MEET AGAIN<br />

Het ontstaan van Plezierige en<br />

Leuke Activiteiten voor <strong>Tilburg</strong><br />

en Omstreken


COLOFON<br />

<strong>Until</strong> is een periodieke uitgave van <strong>Tilburg</strong><br />

<strong>University</strong> en de Stichting Professor<br />

Cobbenhagen. Dit magazine beoogt de<br />

banden met alumni te versterken. Gehele of<br />

gedeeltelijke overname van artikelen is alleen<br />

toegestaan na schriftelijke toestemming van<br />

de hoofdredacteur.<br />

uitgever<br />

Communicatie en Marketing,<br />

<strong>Tilburg</strong> <strong>University</strong><br />

hoofdredactie<br />

Walther Verhoeven<br />

bladmanagement<br />

Tonke van de Ven<br />

redactieraad<br />

Jan Boelhouwer, Hein Coppes, Clemens<br />

van Diek, Pam Dupont, Anne-Marie Hartog,<br />

Arno Herweijer, Ewoud Jansen, Bob van<br />

Kuijck , Roel Lauwerier, Annemeike Tan,<br />

Dieuwke van Turenhout, Michelle<br />

te Veldhuis, Aniek Verhoeven<br />

bladformule, redactie-coördinatie en<br />

eindredactie<br />

Joost Bijlsma (Magma Publicaties)<br />

art direction en vormgeving<br />

Patrick Hoogenberg<br />

(Curve bno)<br />

auteurs<br />

Joost Bijlsma, Irene Herbers, Willem van<br />

Leeuwen, Joost Peters, Sara Terburg, Fred<br />

Teunissen, Dieuwke van Turenhout, Ad<br />

Vingerhoets, José van der Waerden<br />

fotografen<br />

Erik van der Burgt, Ton Toemen, Vincent van<br />

den Hoogen<br />

druk<br />

Koninklijke BDU,<br />

Grafisch bedrijf<br />

redactieadres<br />

Postbus 90153<br />

5000 le <strong>Tilburg</strong><br />

meer informatie over<br />

alumniactiviteiten<br />

www.tilburguniversity.edu/nl/alumni<br />

Het academisch jaar is bij <strong>Tilburg</strong> <strong>University</strong> geopend door hoog-<br />

leraar Ernst Hirsch Ballin. Hij pleitte ervoor om stil te staan bij<br />

onze missie: Understanding Society, in het bijzonder bij de beoefening<br />

van het recht. Inlevingsvermogen in de maatschappelijke realiteit<br />

is volgens hem buitengewoon belangrijk en essentieel voor het<br />

functioneren van de rechtsstaat. Je moet verder kijken dan je<br />

eigen overtuigingen, faculteit of leefgebied. Wie de waarheid in<br />

pacht denkt te hebben en de ogen sluit voor wat er verder nog in de<br />

maatschappij gebeurt, zit op een dood spoor. Daarom is Understan-<br />

ding Society als ambitie van onze universiteit zo’n juiste keuze.<br />

Iemand met open ogen voor wat er in de moderne maatschappij<br />

gebeurt, is Frank Bosman. De jonge <strong>Tilburg</strong>se theoloog met wie<br />

u in deze <strong>Until</strong> een interview leest, sleepte dit jaar de titel ‘meest<br />

spraakmakende theoloog van 2011’ in de wacht. Bosman wordt<br />

in het juryrapport omschreven als een ‘angry young man’: “Hij blogt<br />

en twittert alsof zijn leven er vanaf hangt en je vraagt je wel eens<br />

af: heeft hij nog een leven naast de social media?” Bosman is ook<br />

regelmatig in kranten en op de radio te vinden. Hij werkt aan een<br />

nieuwe verpakking voor oude christelijke verhalen. Hij schrijft<br />

over games, videoclips, boeken, film, soaps, reclame, noem maar<br />

op. Allemaal uitingen die wat zeggen over hoe wij op dit moment<br />

denken over zaken als liefde, trouw, dood, feesten of verantwoor-<br />

delijkheid. Bosman gaat daarbij op zoek naar levensbeschouwe-<br />

lijke en religieuze lagen die daaronder zitten.<br />

Ook de universiteit is voortdurend bezig met die maatschappelijke<br />

realiteit. Die dwingt ons soms tot zaken, die lang ondenkbaar wa-<br />

ren. Zo helpen steeds meer universiteiten hun studenten op weg<br />

in hun loopbaan. Dat is goed voor de student én de universiteit:<br />

carrières en inkomens van alumni worden meer en meer gebruikt<br />

als criterium in universitaire rankings. Een recent initiatief waar-<br />

mee <strong>Tilburg</strong> <strong>University</strong> de overgang tussen studie en loopbaan wil<br />

verkleinen, is <strong>Tilburg</strong> <strong>University</strong> Career Portal. Deze website gaat<br />

studenten helpen bij het vinden van een baan. Via de portal wil<br />

de universiteit het aanbod van stages, afstudeeropdrachten en<br />

starterfuncties verenigen. Ook willen we het huidige versnipperde<br />

aanbod op het gebied van loopbaanondersteuning bij elkaar bren-<br />

gen. In deze <strong>Until</strong> leest u hierover en over vele andere inspirerende<br />

initiatieven en bijeenkomsten.<br />

Ik wens u veel leesplezier,<br />

Hein van Oorschot<br />

Voorzitter College van Bestuur<br />

oog voor de maatschappij<br />

18 FEATURE UNIVERSITEIT<br />

Career Portal wil kloof met<br />

arbeidsmarkt slechten<br />

32 BACKCOVER<br />

Drama in<br />

Noorwegen<br />

21 COLUMN<br />

Nieuw: Dieuwke<br />

van Turenhout<br />

vanuit New<br />

Delhi<br />

30 U VROEG?<br />

Wetenschapsrubriek geeft<br />

antwoord<br />

26 ALUMNI NIEUWS<br />

Actualiteiten voor alumni,<br />

van verenigingen en universiteit<br />

until feature ■<br />

18 19<br />

3-2011 | | 3-2011<br />

until feature ■<br />

→<br />

Universiteit wil grotere rol in loopbaan<br />

EErstE hulp bij<br />

arbEidsmarkt<br />

Het gros van de afstudeerders is niet helemaal klaar<br />

voor een loopbaan in het bedrijfsleven. Dat zijn althans<br />

de bevindingen van twee alumni in recruitment. <strong>Tilburg</strong><br />

<strong>University</strong> wil studenten helpen bij het dichten van de<br />

kloof tussen theorie en praktijk, onder meer via een<br />

internetsite met carrière-ondersteuning.<br />

TeksT: Irene Herbers<br />

w universiteit lanceert<br />

in september de <strong>Tilburg</strong><br />

<strong>University</strong> Career<br />

Portal. Deze portal, die<br />

<strong>Tilburg</strong> Matchpoint<br />

zal vervangen, moet<br />

studenten helpen bij<br />

het vinden van een baan. Via de portal<br />

wil de universiteit het aanbod van stages,<br />

afstudeeropdrachten en starterfunc-<br />

ties verenigen. Ook wil ze het huidige<br />

versnipperde aanbod op het gebied van<br />

carrière (evenementen, carrière-advies,<br />

workshops, lezingen) bij elkaar brengen.<br />

<strong>Tilburg</strong> <strong>University</strong> wil meer betekenen<br />

voor de loopbaan van haar studenten.<br />

Maar de vraag is hoe? Wat verwach-<br />

ten potentieel afgestudeerden van de<br />

arbeidsmarkt en wat verwacht de markt<br />

van hen? En welke hulp kan de universi-<br />

teit hierbij bieden?<br />

→ MaatschappijvreeMd<br />

Arbeidsmarktspecialist Geert-Jan Waas-<br />

dorp weet hoe de hazen lopen. Hij is de<br />

oprichter en directeur van de Intelligence<br />

Group in Rotterdam. Zijn onderzoeks- en<br />

adviesbureau is specialist op het gebied<br />

van arbeidsmarktcommunicatie en het<br />

bedrijf helpt werkgevers om beter talent<br />

u<br />

te werven. Waasdorp, die veel praat met<br />

zowel alumni als studenten, denkt dat de<br />

huidige lichting veel geluk heeft. “Stu-<br />

denten die nu afstuderen zijn schaars<br />

en er is volop werk. Maar de student is<br />

ook verwend en niet zo’n beetje ook. De<br />

alumnus van nu is niet over het paard ge-<br />

tild, hij is over de manege gesmeten”, zo<br />

formuleert Waasdorp. “Ten eerste zitten<br />

ze qua salariseis aan de bovenkant van<br />

wat bedrijven willen betalen. Ten tweede<br />

willen ze in plaats van fulltime, maar 36<br />

uur of minder werken en ten derde staat<br />

de kwaliteit van de afstudeerders onder<br />

druk. Doordat ze steeds minder externe<br />

stages lopen, ontbreekt het ze aan goede<br />

skills en ervaring. Mensen komen te nat<br />

achter de oren op de arbeidsmarkt. Dat is<br />

een heel groot probleem waar universitei-<br />

ten zelf debet aan zijn.” Waasdorp vindt<br />

dat de universiteiten de externe stage<br />

veel meer zouden moeten stimuleren.<br />

Ook alumnus René Jansen kent de<br />

arbeidsmarkt goed. Hij is directeur van<br />

6P Consultancy, een organisatieadvies-<br />

bureau, gevestigd te Eindhoven. In zijn<br />

ontmoetingen met de afstudeerlichting<br />

mist hij de voordelen van stagelopen<br />

ook. “Studenten zijn nog zo maatschap-<br />

pijvreemd. Ze weten onvoldoende hoe<br />

until feature ■<br />

18 19<br />

3-2011 | | 3-2011<br />

until feature ■<br />

→<br />

Universiteit wil grotere rol in loopbaan<br />

EErstE hulp bij<br />

arbEidsmarkt<br />

Het gros van de afstudeerders is niet helemaal klaar<br />

voor een loopbaan in het bedrijfsleven. Dat zijn althans<br />

de bevindingen van twee alumni in recruitment. <strong>Tilburg</strong><br />

<strong>University</strong> wil studenten helpen bij het dichten van de<br />

kloof tussen theorie en praktijk, onder meer via een<br />

internetsite met carrière-ondersteuning.<br />

TeksT: Irene Herbers<br />

w universiteit lanceert<br />

in september de <strong>Tilburg</strong><br />

<strong>University</strong> Career<br />

Portal. Deze portal, die<br />

<strong>Tilburg</strong> Matchpoint<br />

zal vervangen, moet<br />

studenten helpen bij<br />

het vinden van een baan. Via de portal<br />

wil de universiteit het aanbod van stages,<br />

afstudeeropdrachten en starterfunc-<br />

ties verenigen. Ook wil ze het huidige<br />

versnipperde aanbod op het gebied van<br />

carrière (evenementen, carrière-advies,<br />

workshops, lezingen) bij elkaar brengen.<br />

<strong>Tilburg</strong> <strong>University</strong> wil meer betekenen<br />

voor de loopbaan van haar studenten.<br />

Maar de vraag is hoe? Wat verwach-<br />

ten potentieel afgestudeerden van de<br />

arbeidsmarkt en wat verwacht de markt<br />

van hen? En welke hulp kan de universi-<br />

teit hierbij bieden?<br />

→ MaatschappijvreeMd<br />

Arbeidsmarktspecialist Geert-Jan Waas-<br />

dorp weet hoe de hazen lopen. Hij is de<br />

oprichter en directeur van de Intelligence<br />

Group in Rotterdam. Zijn onderzoeks- en<br />

adviesbureau is specialist op het gebied<br />

van arbeidsmarktcommunicatie en het<br />

bedrijf helpt werkgevers om beter talent<br />

u<br />

te werven. Waasdorp, die veel praat met<br />

zowel alumni als studenten, denkt dat de<br />

huidige lichting veel geluk heeft. “Stu-<br />

denten die nu afstuderen zijn schaars<br />

en er is volop werk. Maar de student is<br />

ook verwend en niet zo’n beetje ook. De<br />

alumnus van nu is niet over het paard ge-<br />

tild, hij is over de manege gesmeten”, zo<br />

formuleert Waasdorp. “Ten eerste zitten<br />

ze qua salariseis aan de bovenkant van<br />

wat bedrijven willen betalen. Ten tweede<br />

willen ze in plaats van fulltime, maar 36<br />

uur of minder werken en ten derde staat<br />

de kwaliteit van de afstudeerders onder<br />

druk. Doordat ze steeds minder externe<br />

stages lopen, ontbreekt het ze aan goede<br />

skills en ervaring. Mensen komen te nat<br />

achter de oren op de arbeidsmarkt. Dat is<br />

een heel groot probleem waar universitei-<br />

ten zelf debet aan zijn.” Waasdorp vindt<br />

dat de universiteiten de externe stage<br />

veel meer zouden moeten stimuleren.<br />

Ook alumnus René Jansen kent de<br />

arbeidsmarkt goed. Hij is directeur van<br />

6P Consultancy, een organisatieadvies-<br />

bureau, gevestigd te Eindhoven. In zijn<br />

ontmoetingen met de afstudeerlichting<br />

mist hij de voordelen van stagelopen<br />

ook. “Studenten zijn nog zo maatschap-<br />

pijvreemd. Ze weten onvoldoende hoe<br />

until alumni nieuws ■<br />

26 27<br />

3-2011 | | 3-2011<br />

ninke peijs, afgestudeerd<br />

bedrijfseconoom met een<br />

passie voor mode, werkte<br />

tien jaar in het bank-en ver-<br />

zekeringswezen en ICT-pro-<br />

jectmanagement. In 2006<br />

opende ze Outfit by Ninke,<br />

een exclusieve modezaak in<br />

hartje Den Bosch.<br />

Van bankproducten via computers<br />

naar dameskleding. Geen logische<br />

stap…<br />

“Alle kennis en ervaring<br />

komen van pas. Dankzij<br />

mijn werk in het bankwezen<br />

weet ik hoe banken naar je<br />

bedrijf kijken betreffende<br />

financieringen of garan-<br />

ties. Ook de ervaring met<br />

ICT-projecten gebruik ik.<br />

Elk event dat ik voor klanten<br />

organiseer, pak ik op als een<br />

project.”<br />

Wat bezielt je om een goed salaris<br />

op te geven voor een onzeker<br />

bestaan?<br />

“Doen wat je hart je ingeeft.<br />

Zodra ik me realiseerde dat<br />

ik mijn werk niet tot aan<br />

mijn pensioenleeftijd wilde<br />

doen, wist ik dat het geen<br />

zin had om te blijven. Ik heb<br />

altijd iets met mode gehad,<br />

maar koos voor economie<br />

omdat ik daar later alle kan-<br />

ten mee op zou kunnen.”<br />

Profetische blik. Hoe is het om je<br />

eigen bedrijf te runnen?<br />

“Het voelt heel vanzelfspre-<br />

kend. Maar anderen zeggen<br />

dat het van lef, daadkracht<br />

en doorzettingsvermogen<br />

getuigt.”<br />

Haal je nu meer voldoening uit je<br />

werk dan eerst?<br />

“Absoluut. Ik werk met<br />

een prachtig product, met<br />

kleding die met vakman-<br />

schap en liefde is gemaakt.<br />

Bovendien is alles wat ik<br />

doe mijn eigen verdienste.<br />

Ik ben geen radertje in het<br />

geheel, maar kom met alle<br />

aspecten van de bedrijfsvoe-<br />

ring in aa<strong>nr</strong>aking.”<br />

Wat is er zo mooi aan het onderne-<br />

merschap?<br />

“Je eigen draai eraan kun-<br />

nen geven. Sinds ik on-<br />

derneem heeft werk voor<br />

mij een andere betekenis.<br />

Het is meer met mijzelf als<br />

persoon verweven. Ik ben<br />

de winkel en de winkel, dat<br />

ben ik.”<br />

Is het ondernemerschap er voor<br />

iedereen?<br />

“Nee! Sommige mensen<br />

werken om te leven en<br />

anderen leven om te wer-<br />

ken. Maar is werken geen<br />

noodzakelijk kwaad en zie je<br />

kansen, then go for it!”<br />

Meer weten: www.ninke.nl.<br />

nederland heeft de afgelopen tien jaar<br />

het ondernemerschap omarmd. uit<br />

de Global entrepreneurship monitor<br />

bleek onlangs dat 7,2 procent van de<br />

nederlanders tussen 18 en 64 jaar<br />

starter is of plannen heeft om een<br />

bedrijf op te richten. tien jaar geleden<br />

behoorde nog maar 4,9 procent tot<br />

diezelfde categorie. een belangrijk<br />

aandeel in de groei hebben vrouwen.<br />

in het eerste decennium van deze<br />

eeuw nam het percentage vrouwelijke<br />

starters op de ondernemersmarkt toe:<br />

van 25 naar 35 procent (onderzoek eim).<br />

until interviewde twee vrouwelijke<br />

alumni die de stap al hebben gezet.<br />

Irene Herbers<br />

SteedS<br />

meer<br />

alumni<br />

kiezen<br />

voor<br />

onder-<br />

nemer-<br />

Schap<br />

Nieuws uit de vereNigiNgeN<br />

lenie volkers-willems,<br />

afgestudeerd als vrijetijdwe-<br />

tenschapper, werkte onder<br />

meer bij Selexyz als online<br />

marketeer. Tegenwoordig is<br />

ze weddingplanner. Lenie is<br />

een groentje op de onder-<br />

nemersmarkt: haar bedrijf<br />

Prachtige Plannen bestaat<br />

sinds april 2011.<br />

Weddingplanner, vanwaar die<br />

suikerroze switch?<br />

“Grote feesten organiseren,<br />

het geeft me energie en ik<br />

draai er mijn hand niet voor<br />

om. Mijn hele leven al doe<br />

ik dat ontzettend graag.”<br />

Oké, maar waarom specifiek<br />

bruiloften?<br />

“Bruiloften zijn hele speci-<br />

ale dagen. Niet alleen het<br />

bruidspaar, ook de familie<br />

raakt ervan in de wolken<br />

en ik vind het geweldig om<br />

met gelukkige mensen te<br />

werken. Weddingplanner<br />

is mijn specialiteit, maar<br />

ik organiseer ook surprise-<br />

party’s, kraamfeesten en<br />

jubilea hoor.”<br />

Hoe groot is de markt?<br />

“Elk jaar worden er ongeveer<br />

73.000 huwelijken gesloten,<br />

waarvan 5840 met hulp van<br />

een weddingplanner. Er zijn<br />

nu zo’n 200 weddingplan-<br />

ners in Nederland.”<br />

Door een reorganisatie ben je min<br />

of meer in het ondernemerschap<br />

gerold, wat zijn de voordelen van<br />

deze stap?<br />

“Het grootste voordeel is dat<br />

ik nu werk met een glim-<br />

lach. Ik zit heel goed in mijn<br />

vel en realiseer me nu pas<br />

dat mijn vorige baan minder<br />

bij me paste. Het is bevrij-<br />

dend dat ik nu iets doe waar<br />

ik helemaal achter sta.”<br />

Zijn er nadelen?<br />

“Ik mis directe collega’s.”<br />

En is er iets dat het ondernemer-<br />

schap onweerstaanbaar maakt?<br />

“De enorme vrijheid en<br />

eigen verantwoordelijkheid,<br />

het maakt me gelukkig.”<br />

Universitair geschoolden staan<br />

niet als practici bekend. Zijn ze<br />

eigenlijk wel opgewassen tegen<br />

het ondernemerschap?<br />

“Mijn studie heeft me een<br />

bepaalde denkwijze geleerd<br />

en het heeft me als persoon<br />

gevormd. Daar ben ik erg<br />

blij mee. Maar ik ben geen<br />

theoreticus en daar kwam<br />

ik tijdens het schrijven van<br />

mijn scriptie snel achter. Ik<br />

ben toch meer een mens van<br />

de praktijk.”<br />

Meer weten:<br />

www.prachtigeplannen.nl<br />

asset | marketinG<br />

Meestersactiviteit:<br />

apenManageMent<br />

Datum: 9 oktober, Dierenpark<br />

Amersfoort<br />

Zoals gebruikelijk luiden we<br />

het nieuwe werk- en collegejaar<br />

weer in met een activiteit voor<br />

alumni. Dit jaar is dat een inter-<br />

actieve workshop Apenstreken<br />

op de werkvloer. Je krijgt in Die-<br />

renpark Amersfoort de kans<br />

krijgt om meer te leren over<br />

jezelf als mens en degenen<br />

om je heen, door middel van<br />

het kijken naar onze ‘neven’ de<br />

apen. een uitgelezen activiteit<br />

om met je hele gezin te komen!<br />

Inschrijven kan via externalaf-<br />

fairs@asset-marketing.nl.<br />

JuVat<br />

lustruMviering<br />

Datum: 27 oktober<br />

Dit najaar viert JUVAT het<br />

vijfde lustrum. Om die reden<br />

kleden we de traditionele<br />

JUVAT-dag extra feestelijk<br />

aan en sluiten we die af met<br />

een speciaal lustrumdiner en<br />

-feest. Ook is er een lustrum-<br />

bundel in de maak. Nadere<br />

informatie via JUVAT.nl.<br />

VaPt<br />

lustruMviering psycholo-<br />

gen tilburg<br />

Datum: 18 november<br />

Het departement Psychologie<br />

viert haar veertigste verjaar-<br />

dag. Dit gebeurt samen met de<br />

Vereniging van Afgestudeerde<br />

Psychologen <strong>Tilburg</strong> (VAPT)<br />

die 25 jaar bestaat. De viering<br />

vindt plaats op 18 november<br />

(en dus niet op 25 november<br />

zoals eerder genoemd). Om<br />

14.30 uur start het feestelijk<br />

samenkomen op de <strong>Tilburg</strong>se<br />

campus met een terugblik.<br />

Voor alumni is er onder meer<br />

een forum waarin alumni uit de<br />

praktijk aan het woord komen.<br />

De dag wordt afgesloten met<br />

een buffet.<br />

Meer info: VAPT.nl<br />

Dante<br />

Dante café<br />

datum: 18 november en 20<br />

januari<br />

De volgende bijeenkomst<br />

van het Dante café is op 18<br />

november met Willem Marie<br />

speelman (Drachten 1960).<br />

Op 20 januari 2012 komt ralf<br />

bodelier vertellen over zijn<br />

studententijd en hoe hij nu in<br />

het leven staat.<br />

nb In het Dante-bestuur<br />

heeft een bestuurswisseling<br />

plaatsgevonden: rob Kuiper<br />

(oud-student religieweten-<br />

schappen) en Marie Louise<br />

Luijbrechts (oud-letterenstu-<br />

dent) hebben afscheid geno-<br />

men, rachel Höppener is in de<br />

plaats van rob gekomen. naar<br />

vervanging van Marie Louise<br />

wordt nog gezocht.<br />

DialOGOs<br />

De afscheidsoratie Uit stof en<br />

As op 27 mei van erelid prof. dr.<br />

Wim Weren werd door velen<br />

beluisterd. Tijdens de receptie<br />

boden namens Dialogos rachel<br />

Höppener en Hannie bouwhuis<br />

een tekening aan, vervaardigd<br />

door bea Voogt. Het ging om<br />

een bijbels tafereel, waarbij de<br />

scheidend hoogleraar als een<br />

Christusfiguur staat afge-<br />

beeld, te midden van discipelen<br />

en luisteraars, herkenbaar als<br />

collega’s en leden van Dialogos.<br />

Contact: Dialogos@tilburguni-<br />

versity.edu.<br />

nOsO<br />

nOsO, de bestuurskundige<br />

alumnivereniging van <strong>Tilburg</strong><br />

<strong>University</strong>, organiseerde 9<br />

mei in Den Haag haar eerste<br />

bijeenkomst sinds haar door-<br />

start in juli 2010. Met een mooie<br />

opkomst en dinerspeeches<br />

van hoogleraar Gabriël van den<br />

brink en topambtenaar richard<br />

van Zwol was het een succes-<br />

volle activiteit.<br />

Meer info: Nosotilburg.nl<br />

een selectie uit De activiteiten van De aluMniverenigin-<br />

gen. kijk voor Meer inforMatie en activiteiten van De<br />

verenigingen op: tilburguniversity.eDu/nl/aluMni.<br />

‘ Mijn zaak is een<br />

verlengstuk van Mezelf’<br />

‘ Merkte bij scriptie dat ik<br />

geen theoreticus ben’<br />

until alumni nieuws ■<br />

26 27<br />

3-2011 | | 3-2011<br />

ninke peijs, afgestudeerd<br />

bedrijfseconoom met een<br />

passie voor mode, werkte<br />

tien jaar in het bank-en ver-<br />

zekeringswezen en ICT-pro-<br />

jectmanagement. In 2006<br />

opende ze Outfit by Ninke,<br />

een exclusieve modezaak in<br />

hartje Den Bosch.<br />

Van bankproducten via computers<br />

naar dameskleding. Geen logische<br />

stap…<br />

“Alle kennis en ervaring<br />

komen van pas. Dankzij<br />

mijn werk in het bankwezen<br />

weet ik hoe banken naar je<br />

bedrijf kijken betreffende<br />

financieringen of garan-<br />

ties. Ook de ervaring met<br />

ICT-projecten gebruik ik.<br />

Elk event dat ik voor klanten<br />

organiseer, pak ik op als een<br />

project.”<br />

Wat bezielt je om een goed salaris<br />

op te geven voor een onzeker<br />

bestaan?<br />

“Doen wat je hart je ingeeft.<br />

Zodra ik me realiseerde dat<br />

ik mijn werk niet tot aan<br />

mijn pensioenleeftijd wilde<br />

doen, wist ik dat het geen<br />

zin had om te blijven. Ik heb<br />

altijd iets met mode gehad,<br />

maar koos voor economie<br />

omdat ik daar later alle kan-<br />

ten mee op zou kunnen.”<br />

Profetische blik. Hoe is het om je<br />

eigen bedrijf te runnen?<br />

“Het voelt heel vanzelfspre-<br />

kend. Maar anderen zeggen<br />

dat het van lef, daadkracht<br />

en doorzettingsvermogen<br />

getuigt.”<br />

Haal je nu meer voldoening uit je<br />

werk dan eerst?<br />

“Absoluut. Ik werk met<br />

een prachtig product, met<br />

kleding die met vakman-<br />

schap en liefde is gemaakt.<br />

Bovendien is alles wat ik<br />

doe mijn eigen verdienste.<br />

Ik ben geen radertje in het<br />

geheel, maar kom met alle<br />

aspecten van de bedrijfsvoe-<br />

ring in aa<strong>nr</strong>aking.”<br />

Wat is er zo mooi aan het onderne-<br />

merschap?<br />

“Je eigen draai eraan kun-<br />

nen geven. Sinds ik on-<br />

derneem heeft werk voor<br />

mij een andere betekenis.<br />

Het is meer met mijzelf als<br />

persoon verweven. Ik ben<br />

de winkel en de winkel, dat<br />

ben ik.”<br />

Is het ondernemerschap er voor<br />

iedereen?<br />

“Nee! Sommige mensen<br />

werken om te leven en<br />

anderen leven om te wer-<br />

ken. Maar is werken geen<br />

noodzakelijk kwaad en zie je<br />

kansen, then go for it!”<br />

Meer weten: www.ninke.nl.<br />

nederland heeft de afgelopen tien jaar<br />

het ondernemerschap omarmd. uit<br />

de Global entrepreneurship monitor<br />

bleek onlangs dat 7,2 procent van de<br />

nederlanders tussen 18 en 64 jaar<br />

starter is of plannen heeft om een<br />

bedrijf op te richten. tien jaar geleden<br />

behoorde nog maar 4,9 procent tot<br />

diezelfde categorie. een belangrijk<br />

aandeel in de groei hebben vrouwen.<br />

in het eerste decennium van deze<br />

eeuw nam het percentage vrouwelijke<br />

starters op de ondernemersmarkt toe:<br />

van 25 naar 35 procent (onderzoek eim).<br />

until interviewde twee vrouwelijke<br />

alumni die de stap al hebben gezet.<br />

Irene Herbers<br />

SteedS<br />

meer<br />

alumni<br />

kiezen<br />

voor<br />

onder-<br />

nemer-<br />

Schap<br />

Nieuws uit de vereNigiNgeN<br />

lenie volkers-willems,<br />

afgestudeerd als vrijetijdwe-<br />

tenschapper, werkte onder<br />

meer bij Selexyz als online<br />

marketeer. Tegenwoordig is<br />

ze weddingplanner. Lenie is<br />

een groentje op de onder-<br />

nemersmarkt: haar bedrijf<br />

Prachtige Plannen bestaat<br />

sinds april 2011.<br />

Weddingplanner, vanwaar die<br />

suikerroze switch?<br />

“Grote feesten organiseren,<br />

het geeft me energie en ik<br />

draai er mijn hand niet voor<br />

om. Mijn hele leven al doe<br />

ik dat ontzettend graag.”<br />

Oké, maar waarom specifiek<br />

bruiloften?<br />

“Bruiloften zijn hele speci-<br />

ale dagen. Niet alleen het<br />

bruidspaar, ook de familie<br />

raakt ervan in de wolken<br />

en ik vind het geweldig om<br />

met gelukkige mensen te<br />

werken. Weddingplanner<br />

is mijn specialiteit, maar<br />

ik organiseer ook surprise-<br />

party’s, kraamfeesten en<br />

jubilea hoor.”<br />

Hoe groot is de markt?<br />

“Elk jaar worden er ongeveer<br />

73.000 huwelijken gesloten,<br />

waarvan 5840 met hulp van<br />

een weddingplanner. Er zijn<br />

nu zo’n 200 weddingplan-<br />

ners in Nederland.”<br />

Door een reorganisatie ben je min<br />

of meer in het ondernemerschap<br />

gerold, wat zijn de voordelen van<br />

deze stap?<br />

“Het grootste voordeel is dat<br />

ik nu werk met een glim-<br />

lach. Ik zit heel goed in mijn<br />

vel en realiseer me nu pas<br />

dat mijn vorige baan minder<br />

bij me paste. Het is bevrij-<br />

dend dat ik nu iets doe waar<br />

ik helemaal achter sta.”<br />

Zijn er nadelen?<br />

“Ik mis directe collega’s.”<br />

En is er iets dat het ondernemer-<br />

schap onweerstaanbaar maakt?<br />

“De enorme vrijheid en<br />

eigen verantwoordelijkheid,<br />

het maakt me gelukkig.”<br />

Universitair geschoolden staan<br />

niet als practici bekend. Zijn ze<br />

eigenlijk wel opgewassen tegen<br />

het ondernemerschap?<br />

“Mijn studie heeft me een<br />

bepaalde denkwijze geleerd<br />

en het heeft me als persoon<br />

gevormd. Daar ben ik erg<br />

blij mee. Maar ik ben geen<br />

theoreticus en daar kwam<br />

ik tijdens het schrijven van<br />

mijn scriptie snel achter. Ik<br />

ben toch meer een mens van<br />

de praktijk.”<br />

Meer weten:<br />

www.prachtigeplannen.nl<br />

asset | marketinG<br />

Meestersactiviteit:<br />

apenManageMent<br />

Datum: 9 oktober, Dierenpark<br />

Amersfoort<br />

Zoals gebruikelijk luiden we<br />

het nieuwe werk- en collegejaar<br />

weer in met een activiteit voor<br />

alumni. Dit jaar is dat een inter-<br />

actieve workshop Apenstreken<br />

op de werkvloer. Je krijgt in Die-<br />

renpark Amersfoort de kans<br />

krijgt om meer te leren over<br />

jezelf als mens en degenen<br />

om je heen, door middel van<br />

het kijken naar onze ‘neven’ de<br />

apen. een uitgelezen activiteit<br />

om met je hele gezin te komen!<br />

Inschrijven kan via externalaf-<br />

fairs@asset-marketing.nl.<br />

JuVat<br />

lustruMviering<br />

Datum: 27 oktober<br />

Dit najaar viert JUVAT het<br />

vijfde lustrum. Om die reden<br />

kleden we de traditionele<br />

JUVAT-dag extra feestelijk<br />

aan en sluiten we die af met<br />

een speciaal lustrumdiner en<br />

-feest. Ook is er een lustrum-<br />

bundel in de maak. Nadere<br />

informatie via JUVAT.nl.<br />

VaPt<br />

lustruMviering psycholo-<br />

gen tilburg<br />

Datum: 18 november<br />

Het departement Psychologie<br />

viert haar veertigste verjaar-<br />

dag. Dit gebeurt samen met de<br />

Vereniging van Afgestudeerde<br />

Psychologen <strong>Tilburg</strong> (VAPT)<br />

die 25 jaar bestaat. De viering<br />

vindt plaats op 18 november<br />

(en dus niet op 25 november<br />

zoals eerder genoemd). Om<br />

14.30 uur start het feestelijk<br />

samenkomen op de <strong>Tilburg</strong>se<br />

campus met een terugblik.<br />

Voor alumni is er onder meer<br />

een forum waarin alumni uit de<br />

praktijk aan het woord komen.<br />

De dag wordt afgesloten met<br />

een buffet.<br />

Meer info: VAPT.nl<br />

Dante<br />

Dante café<br />

datum: 18 november en 20<br />

januari<br />

De volgende bijeenkomst<br />

van het Dante café is op 18<br />

november met Willem Marie<br />

speelman (Drachten 1960).<br />

Op 20 januari 2012 komt ralf<br />

bodelier vertellen over zijn<br />

studententijd en hoe hij nu in<br />

het leven staat.<br />

nb In het Dante-bestuur<br />

heeft een bestuurswisseling<br />

plaatsgevonden: rob Kuiper<br />

(oud-student religieweten-<br />

schappen) en Marie Louise<br />

Luijbrechts (oud-letterenstu-<br />

dent) hebben afscheid geno-<br />

men, rachel Höppener is in de<br />

plaats van rob gekomen. naar<br />

vervanging van Marie Louise<br />

wordt nog gezocht.<br />

DialOGOs<br />

De afscheidsoratie Uit stof en<br />

As op 27 mei van erelid prof. dr.<br />

Wim Weren werd door velen<br />

beluisterd. Tijdens de receptie<br />

boden namens Dialogos rachel<br />

Höppener en Hannie bouwhuis<br />

een tekening aan, vervaardigd<br />

door bea Voogt. Het ging om<br />

een bijbels tafereel, waarbij de<br />

scheidend hoogleraar als een<br />

Christusfiguur staat afge-<br />

beeld, te midden van discipelen<br />

en luisteraars, herkenbaar als<br />

collega’s en leden van Dialogos.<br />

Contact: Dialogos@tilburguni-<br />

versity.edu.<br />

nOsO<br />

nOsO, de bestuurskundige<br />

alumnivereniging van <strong>Tilburg</strong><br />

<strong>University</strong>, organiseerde 9<br />

mei in Den Haag haar eerste<br />

bijeenkomst sinds haar door-<br />

start in juli 2010. Met een mooie<br />

opkomst en dinerspeeches<br />

van hoogleraar Gabriël van den<br />

brink en topambtenaar richard<br />

van Zwol was het een succes-<br />

volle activiteit.<br />

Meer info: Nosotilburg.nl<br />

een selectie uit De activiteiten van De aluMniverenigin-<br />

gen. kijk voor Meer inforMatie en activiteiten van De<br />

verenigingen op: tilburguniversity.eDu/nl/aluMni.<br />

‘ Mijn zaak is een<br />

verlengstuk van Mezelf’<br />

‘ Merkte bij scriptie dat ik<br />

geen theoreticus ben’<br />

30 3-2011 |<br />

Jazeker. Wie een kunstwerk wil laten<br />

veilen, kan dat het beste op een mooie,<br />

zonnige winterdag doen. Dergelijke<br />

dagen brengen kunstkopers in een<br />

goede stemming waardoor ze vlot<br />

twee tot drie procent meer neertellen<br />

dan op andere dagen. Dat heeft Rachel<br />

Pownall van <strong>Tilburg</strong> <strong>University</strong> met<br />

enkele collega-onderzoekers vastge-<br />

steld. Ze legden de verkoopcijfers van<br />

de Londense veilinghuizen Sotheby’s<br />

en Christie’s van 1990 tot 2007 naast<br />

data van een Brits weerinstituut en<br />

ontdekten de invloed die het weer<br />

heeft. De wetenschappers stelden vast<br />

dat het prijsopdrijvende effect van een<br />

stralende dag vooral meetbaar is in<br />

de winter. Dan werkt (plotseling) mooi<br />

weer blijkbaar het meest op het gemoed<br />

van mensen. Pownall beveelt aan haar<br />

studie te herhalen in een gebied met an-<br />

dere klimatologische omstandigheden,<br />

om te zien of daar ook een ‘zoneffect’<br />

optreedt.<br />

U vroeg?<br />

FoTo: hh/Koen VerheiJDen<br />

FoTo: hh/FriSo KeUriS Bestaat goed kunstveRkooPweeR?<br />

Het lijkt er wel op. eric engesaeth nam<br />

in zijn promotieonderzoek aan <strong>Tilburg</strong><br />

<strong>University</strong> de relatie tussen beloning van<br />

CEO’s en hun ondernemingsprestaties bij<br />

Werkt een prestatiebeloning?<br />

Nederlandse en Britse beursgenoteer-<br />

de bedrijven onder de loep. Dat deed hij<br />

via een zelf ontwikkelde compensation<br />

risk index. Die geeft aan hoe groot het<br />

financiële risico is voor de baas zelf, als<br />

doelstellingen niet worden gehaald. Wat<br />

bleek? Ondernemingen die hun CEO al-<br />

leen extra belonen als ondernemingsdoe-<br />

len worden gehaald, presteren doorgaans<br />

beter. Engesaeth plaatst daarbij wel de<br />

kanttekening dat prestatiebeloning ook<br />

kan leiden tot het nemen van te grote<br />

risico’s, wat natuurlijk averechts kan<br />

werken voor een onderneming. Uit zijn<br />

onderzoek komt verder naar voren dat<br />

CEO’s die langer op hun plek zitten, beter<br />

in staat zijn een lager beloningsrisico uit<br />

te onderhandelen. Nog een conclusie is<br />

dat vrouwelijke topbestuurders minder<br />

in verband worden gebracht met een<br />

excessieve bonus. Voor West-Europa<br />

onderzocht Engesaeth daarnaast de<br />

beloning van het topmanagement net<br />

onder de raad van bestuur. Daaruit blijkt<br />

onder meer dat loyaliteit niet echt loont:<br />

managers van buiten verdienen meer.<br />

Topman Niek Hoek van<br />

Delta Lloyd kreeg in<br />

2009 een forse pres-<br />

tatiebeloning in opties<br />

uitgekeerd<br />

UN1103_Wetenschap-u vroeg.indd 30 16-09-11 16:56<br />

UNTil WETENsCHap ■<br />

31<br />

| 3-2011<br />

is het melden van een ongeval goed voor je cv?<br />

Túúrlijk, zul je denken. Maar nee,<br />

verantwoordelijkheidsgevoel<br />

wordt afgestraft. Wie een bedrijfs-<br />

ongeval rapporteert, loopt een gro-<br />

tere kans op ontslag. Dat hebben<br />

twee <strong>Tilburg</strong>se onderzoekers Jan<br />

Boone en Jan van ours ontdekt,<br />

met behulp van unieke data van<br />

ooste<strong>nr</strong>ijkse bedrijven. Waarom<br />

ze dat wilden weten? Al wat langer<br />

was bekend dat het aantal ongeluk-<br />

ken op de werkplek toeneemt bij<br />

hoogconjunctuur. een voor de hand<br />

liggende verklaring leek te zijn<br />

dat er in tijden van groei meer en<br />

harder gewerkt wordt (door meer<br />

onervaren mensen), wat de kans<br />

op ongelukken vergroot. Maar<br />

Boone en Van ours vonden dat<br />

slecht te rijmen met de bevinding<br />

dat het aantal dodelijke ongelukken<br />

níet afneemt bij een recessie. Zij<br />

ontwikkelden daarom een andere<br />

theorie. Volgens hen stijgt het aan-<br />

tal meldingen tijdens hoogconjunc-<br />

tuur omdat mensen de ongevallen<br />

dan durven te melden. in tijden van<br />

recessie steken ze hun hoofd liever<br />

niet boven het maaiveld. Blijkbaar<br />

voelen ze aan dat het melden hun<br />

kans op ontslag vergroot.<br />

Dat valt tegen. De vijf belangrijkste internationale<br />

verdragen die gericht zijn op bescherming van<br />

planten- en diersoorten ontberen effectiviteit. Ze<br />

missen op dit moment de capaciteit om het pro-<br />

bleem waarvoor ze in het leven zijn geroepen op te<br />

lossen. Dat stelt Karin Baakman in haar promotie-<br />

onderzoek aan <strong>Tilburg</strong> <strong>University</strong>. Zij analyseerde<br />

het Werelderfgoedverdrag, het Biodiversiteits-<br />

verdrag, CiTeS en de verdragen van ramsar en<br />

Bonn met een door haar zelf ontwikkelde test.<br />

Deze omvat tien elementen die bepalend zijn voor<br />

de effectiviteit, zoals het aantal verdragspartijen,<br />

de opgenomen maatregelen en de mate waarin<br />

deze zijn geïmplementeerd. Geen enkel verdrag<br />

scoort een voldoende op alle tien elementen. een<br />

grote makke is het tekortschieten van de financi-<br />

ele middelen voor de implementatie, naleving en<br />

handhaving van de verdragen.<br />

Zijn Bauer-fans minder eenzaam?<br />

FoTo: AnP/Arie KieViT<br />

FoTo: AnP/roBin UTreChT<br />

NaTUUr BETEr af<br />

DaNkzij VErDragEN?<br />

het is een beetje raar maar toch waar.<br />

ouderen die van ‘populair’ entertain-<br />

ment houden, zoals musicals, cabaret<br />

en Frans Bauer, blijken gelukkiger<br />

en minder eenzaam dan ouderen die<br />

elitaire activiteiten ondernemen,<br />

zoals museumbezoek, de opera of<br />

een balletvoorstelling. De <strong>Tilburg</strong>se<br />

vrijetijdswetenschapper vera toepoel<br />

heeft dat aangetoond. haar onder-<br />

zoek bestond uit het laten invullen van<br />

een vragenlijst door een represen-<br />

tatieve groep nederlanders. Daaruit<br />

kwam naar voren dat 55-plussers min-<br />

der vaak andere mensen ontmoeten<br />

dan 55-minners, en dat zij significant<br />

vaker eenzaam zijn. Maar: ouderen<br />

die populaire culturele activiteiten<br />

ondernemen, gaven aan gelukkiger en<br />

minder eenzaam te zijn dan ouderen<br />

die meer highbrow-uitstapjes maken.<br />

Toepoel stelt in haar conclusies dat<br />

het zinnig zou zijn om laagdrempelige<br />

cultuur meer te subsidiëren. “nu gaat<br />

cultuursubsidie alleen naar highbrow-<br />

kunst, terwijl veel mensen gelukkiger<br />

zijn met een gratis bioscoopkaartje.<br />

Samen meezingen met een volkszan-<br />

ger of genieten van een film is gezel-<br />

liger en zorgt voor meer contact dan<br />

kijken naar een serieus toneelstuk,<br />

waarbij je stil moet zijn. ook muse-<br />

umbezoek is meer voor jezelf alleen<br />

en gaat eenzaamheid dus niet tegen”,<br />

stelt de onderzoekster.<br />

FoTo: ShUTTerSToCK<br />

UN1103_Wetenschap-u vroeg.indd 31 16-09-11 16:56<br />

UNDERSTANDING SOCIETY<br />

FOTO: ANP/EPA/SCANPIX NORWAY<br />

‘Anders Breivik, die een bloedbad aa<strong>nr</strong>ich e in<br />

Noorwegen, is geen typische ‘lone wolf’. Dat is een<br />

verkeerd beeld. Want het idee van een lone wolf<br />

wordt gebruikt bij seksmisdaden, waarbij de dader,<br />

een beetje uitgestoten, als roofdier op zoek gaat<br />

naar een prooi. Zo’n misdadiger handelt vaak van-<br />

uit impulsen en slaat toe op een onverhoeds mo-<br />

ment. Dat is bij Breivik niet zo. Deze aanslagpleger<br />

uit Noorwegen is een eenling die handelde uit een<br />

overtuiging die hij in de loop der jaren hee opge-<br />

bouwd. Hij is heel stelselmatig bezig geweest. Brei-<br />

vik scha e zich de materialen aan zowel voor de<br />

enorm zware bomaanslag in het centrum als de af-<br />

zichtelijke schietpartij op het eiland. En hij hee<br />

zijn overtuiging op papier gezet. Dat past typisch in<br />

het klassieke schema van een overtuigingsdader<br />

die er lang mee bezig is geweest en zijn daad voor<br />

zichzelf hee gerationaliseerd. Voor de mensen om<br />

zo’n aanslagpleger heen komt de daad vanuit het<br />

niets. Eenzame overtuigingsdaders doen van alles<br />

om hun sporen af te dekken en te voorkomen dat de<br />

omgeving erachter komt. Dat is ook de reden dat<br />

Breivik niet eerder bij de politie in beeld kwam. Als<br />

zoiets niet in groepsverband wordt beraamd, is het<br />

lastig om in te grijpen. Dan zou je een verregaand<br />

intelligence-systeem moeten opbouwen rond alle<br />

mogelijke kwetsbare personen en objecten.’<br />

Emeritus (per 30 september) hoogleraar Cyrille<br />

Fijnaut, bij BNR Nieuwsradio.<br />

WAT VOOR DADER DOET DIT?<br />

UN1103_Backcover.indd 32 16-09-11 16:57<br />

21<br />

column Dieuwke ■<br />

| 3-2011<br />

Het schijnt een menselijk iets te zijn,<br />

om ‘daar’ te willen zijn waar ‘het’<br />

gebeurt. Als je in de mode zit, gebeurt<br />

het in Milaan, internet bracht je<br />

rechtstreeks naar Silicon Valley en<br />

bankiers vertrokken met een enkeltje<br />

Londen of New York.<br />

Dat was toen. Anno 2011 kraakt,<br />

hapert en schuurt de wereldeconomie,<br />

aan de westerse kant van de wereld al-<br />

thans. De textielindustrie die <strong>Tilburg</strong><br />

lang geleden al verliet, is ook Italië<br />

aan het verlaten. Bangladesh, China<br />

en India, daar gebeurt het! En voor in-<br />

ternet, ICT en aanverwante zaken als<br />

hackers en helpdesken bel je in naar<br />

Bangalore of Beijing. En bankieren...<br />

ach. Een beetje bankieren anno nu<br />

vertaalt zich in microkredieten. Juist<br />

ja, ook al in Azië.<br />

The Economist kopte deze zomer nog met<br />

’s werelds gevaarlijkste grens op de<br />

voorpagina: die tussen Pakistan en<br />

India. Tussen Derde en Eerste wereld,<br />

tussen anarchie en democratie. Maar<br />

minstens zo bepalend is de verhou-<br />

ding tussen wereldmacht China en<br />

wereldmacht India. Communisme<br />

versus democratie, zoals dat zo graag<br />

in de pers wordt uitgemeten. Is dat<br />

dan de place to be?<br />

Maar inderdaad, groei gebeurt hier.<br />

Wildgroei, zou ik zelfs durven zeggen.<br />

De economische groei, de levens-<br />

verwachting, de geletterdheid, het<br />

opleidingsniveau, het besteedbaar<br />

inkomen. En in het kielzog van wat<br />

beschaving heet, daarmee ook de be-<br />

volkingsaantallen, het nationale ego,<br />

de internetaansluitingen, de vervui-<br />

ling en het aantal diabetespatiënten.<br />

Voordat je de neiging krijgt om koorts-<br />

achtig een baan te gaan zoeken in<br />

Mumbai of Shanghai, om je steentje<br />

te gaan bijdragen aan de wereldeco-<br />

nomie, wereldgezondheid, wereld-<br />

voedseldistributie of mense<strong>nr</strong>echten<br />

– zowel het IMF, als het WHO, als<br />

het WFP als Amnesty International<br />

zijn vooralsnog onmisbaar – is het<br />

misschien toch handig om even via<br />

LinkedIn op zoek te gaan naar beken-<br />

den. Wie weet wil je meer weten van<br />

alumni, die je zijn voorgegaan naar<br />

waar het allemaal gebeurt.<br />

Mogelijk kom je dan bij mij uit: alum-<br />

na van de Letterenfaculteit en sinds<br />

2010 woonachtig in New Delhi, India.<br />

Om het je gemakkelijk te maken om<br />

op de hoogte te blijven van een regio<br />

in opkomst en hoe het is om te werken<br />

in zo een vreemde cultuur, schrijf ik<br />

vanaf nu hier een column. ■<br />

Dieuwke van Turenhout, alumna Taal-<br />

wetenschappen. Verblijft met man en<br />

twee dochters in New Delhi, India.<br />

Hier, waar Het gebeurt<br />

foto: franco gori<br />

Maar inderdaad,<br />

groei gebeurt Hier.<br />

wildgroei, zou ik<br />

zelfs durven zeggen.<br />

→<br />

until inhoud ■<br />

3<br />

| 3-2011


Universiteit organiseert ‘teach-in’ ☒ stUdente krijgt 10 voor scriptie<br />

universiteit kiest voor engelse benaming tilburg unive<br />

tilBurg ‘Profiteert’<br />

van crises<br />

<strong>Tilburg</strong> <strong>University</strong> is koploper<br />

als het gaat om aanwezigheid<br />

in de media en het publieke<br />

debat. Dat bleek onlangs uit<br />

nieuw vergelijkend onderzoek<br />

door onderzoeks- en adviesbureau<br />

ScienceWorks, in<br />

samenwerking met weekblad<br />

Elsevier. En daar is de universiteit<br />

maar wat trots op,<br />

benadrukt communicatie- en<br />

marketingdirecteur Walther<br />

Verhoeven. “De mediaexposure<br />

van de universiteit<br />

verdubbelde de afgelopen drie<br />

jaar,” vertelt hij. Verhoeven<br />

gelooft dat dit te maken heeft<br />

met de politieke en economische<br />

issues die op het ogenblik<br />

spelen. Dit zijn onderwerpen<br />

waar de <strong>Tilburg</strong>se Universiteit<br />

buitengewoon goed mee uit<br />

de voeten kan. Denk aan: de<br />

financiële crises en de popularisering<br />

in de politiek. Toch is<br />

er niet minder reden voor trots<br />

op de veelvuldige aanwezigheid<br />

in de media, volgens Verhoeven.<br />

“We bleken, meer dan<br />

4 3-2011 |<br />

alUmni actUeel<br />

andere universiteiten, in staat<br />

om het voordeel te benutten.”<br />

De universiteit heeft er in zijn<br />

ogen baat bij om op het netvlies<br />

te staan bij media en het<br />

publiek. “Uiteindelijk profiteren<br />

alle wetenschapsgebieden<br />

en ons onderwijs daarvan.”<br />

ScienceWorks baseerde de<br />

score op het aantal vermeldingen<br />

in landelijke dagbladen en<br />

het aantal optredens op radio<br />

en televisie. Daarbij hielden<br />

de onderzoekers rekening met<br />

het aantal wetenschappelijk<br />

medewerkers. In de rubrieken<br />

Ondernemen en Samenwerking<br />

scoorde <strong>Tilburg</strong> minder<br />

goed, erkent Verhoeven. “De<br />

universiteiten met technische<br />

en biomedische richtingen<br />

scoorden daar het hoogst.<br />

Overall namen we echter de<br />

vijfde plek in, na Delft, de<br />

UvA, Wageningen en Rotterdam.<br />

Dat mag gerust een<br />

geweldige prestatie worden<br />

genoemd.”<br />

foTo: anp/ RonaLD naaR<br />

Boek: Pleidooi voor<br />

tegendraads geloven<br />

Wat is het publieke belang van religie en christendom?<br />

Volgens Erik Borgman, lekendominicaan<br />

en hoogleraar theologie van de religie,<br />

is een tegendraads geloof maatschappelijk<br />

onmisbaar. Het is de grondslag van de<br />

samenleving, stelt hij in Overlopen naar<br />

de Barbaren. De heersende publieke opinie doceert volgens<br />

Borgman dat je geloof niet te veel moet laten zien. Gelovigen<br />

met een tegendraadse mening gelden als probleem. Volgens de<br />

<strong>Tilburg</strong>se hoogleraar komt deze aversie voort uit een liberale<br />

denkfout, waarbij religie wordt gezien als een privékwestie.<br />

Christenen en kerken gaan daar in mee en laten zich zo veel<br />

te gemakkelijk wegdrukken in de marge van de samenleving.<br />

Borgman betoogt echter dat een tegendraads geloof maatschappelijk<br />

onmisbaar is. Levensbeschouwelijke en religieuze<br />

botsingen zijn volgens hem geen bedreigingen voor de goede<br />

samenleving, maar mogelijkheden om deze telkens opnieuw<br />

vorm te geven. Daarom moet iedereen zijn eigen visie op het<br />

goede leven ongehinderd naar voren kunnen brengen.<br />

‘ een visitekaartje laten zweven voor ik het<br />

Bij de Best Graduates, de top 100 met high<br />

potentials van Memory Magazine, staat dit jaar<br />

een bijzondere alumnus. Het gaat om Koos van<br />

de Linde (26). De voormalige masterstudent<br />

International Economics and Finance werkt<br />

tegenwoordig in de ‘haute finance’, bij private<br />

equity-firma HAL Investments. Hij liep stage bij<br />

Lehman Brothers, ging niet op een aanbieding<br />

in en vertrok een dag voor het wereldberoemde<br />

faillissement.<br />

Wat doe je precies bij HAL Investments?<br />

“als associate maak ik deel uit van het investeringsteam:<br />

we maken financiële en strategische<br />

analyses van bedrijven wereldwijd en spelen een<br />

belangrijke rol in het hele eventuele investeringsproces.<br />

Mijn werk sluit dus prima aan bij<br />

mijn in 2009 afgeronde master. Het leuke is dat<br />

we investeren in heel uiteenlopende bedrijven:<br />

van optiekketens en dagbladen, tot baggermaatschappijen<br />

en organisaties in de olie- en<br />

gasbranche.”<br />

Hoe kwam je bij de Best Graduates?<br />

“Ik kreeg een mailing, schreef mij in en verwachtte<br />

er verder niks van. Ik was vooral benieuwd<br />

waar ik zou eindigen. Dat werd dus plaats<br />

twaalf. of zo’n lijst ook echt iets voorstelt? Tja,<br />

persoonlijk til ik er niet al te zwaar aan, want de<br />

top 10 bestaat vooral uit mensen afkomstig van<br />

dezelfde organisaties als de juryleden. Wat dat<br />

betreft is het toch voornamelijk reclame voor de<br />

deelnemende bedrijven. Desalniettemin leuk om<br />

deze erkenning te krijgen.”<br />

Je werk is één passie, goochelen is een andere.<br />

Hoe lang doe je dat al?<br />

“Dat begon al op mijn elfde, toen ik gegrepen<br />

werd door de tv-shows van Hans Kazàn. Ik leende<br />

goochelboekjes bij de bibliotheek, kocht mijn


until tickertape ■<br />

☒ Universiteit organiseert ‘teach-in’ ☒ stUdente krijgt 10 voor script<br />

rsity, universiteit lanceert eigen spellingcontrole t<br />

tiu oP je telefoon foTo:<br />

Sinds 1 augustus beschikbaar in de appstore van Apple:<br />

iStudent TiU. Studenten met een iPhone kunnen via deze<br />

applicatie onder meer hun college- en tentame<strong>nr</strong>ooster<br />

overhandig’<br />

eerste trucs en bezocht later zelfs goochelcongressen.<br />

Ik kreeg er steeds meer handigheid in.<br />

En uiteindelijk trad ik tijdens mijn studententijd<br />

wekelijks op, tijdens verjaardagen, op scholen<br />

en tijdens bedrijfsfeesten. Ik vind het heerlijk<br />

om mensen te vermaken met het schijnbaar<br />

onmogelijke. Helaas schiet het goochelen er<br />

door drukte steeds vaker bij in.”<br />

Ga je jouw goochelcarrière ooit nog oppakken?<br />

“als ik weer wat meer tijd heb: zeker. Hoewel<br />

ik me dan vooral zou willen richten op goochelwedstrijden<br />

in plaats van betaalde optredens.<br />

op die manier kun je je echt verder ontwikkelen.<br />

Trouwens: waarom mijn twee passies niet<br />

combineren? Tijdens een business meeting een<br />

visitekaartje laten zweven voor ik het overhandig.<br />

of een briefje van tien euro omtoveren in<br />

een briefje van vijf, een prima ijsbreker.”<br />

raadplegen, uitslagen checken en een campusplattegrond<br />

bekijken. Later dit jaar is de app ook beschikbaar voor bezitters<br />

van een BlackBerry of een Android-smartphone.<br />

BAs vAn der schot<br />

| 3-2011<br />

Ton ToEMEn<br />

5


stUdente krijgt 10 voor scriptie ☒ Universiteit organiseert ‘teachvoor<br />

engelse benaming tilburg university, universi<br />

6<br />

foTo: GuIDo KoppEs<br />

Voor haar afstudeerconcert kreeg zangtalent<br />

Florieke Beelen (24) van de examencommissie<br />

het allerhoogst haalbare cijfer: een tien. Zingen<br />

is echter niet haar enige interesse. Naast haar<br />

studie aan het Utrechtse conservatorium volgt<br />

ze ook nog de master Marketing Management in<br />

<strong>Tilburg</strong>.<br />

Altijd al willen zingen?<br />

“Ik begon bij het kinderkoor, later volgden diverse<br />

bandjes en ging ik op zangles. Het conservatorium<br />

was – mede vanwege de carrièreperspectieven –<br />

echter een brug te ver. Bedrijfseconomie in <strong>Tilburg</strong><br />

werd het, maar in mijn derde jaar kriebelde het<br />

toch zo sterk dat ik me ook nog inschreef aan het<br />

conservatorium hier. Die combinatie was behoorlijk<br />

pittig, zeker in het eerste jaar.”<br />

Toch ging het je goed af…<br />

“Uiteindelijk wel ja. Na drie jaar ben ik geswitcht<br />

naar het conservatorium in Utrecht en daar heb<br />

ik mijn bachelordiploma gehaald. Hoe dat in zijn<br />

werk gaat? Je geeft een soloconcert van een uur,<br />

voor een volle zaal én voor de examencommissie.<br />

Enorm spannend. Ik zong onder andere Habanera,<br />

de beroemde aria uit de opera Carmen. Toen het<br />

eindcijfer kwam, begon de hele zaal te klappen en<br />

te schreeuwen.”<br />

En nu: fulltime zingen?<br />

“Het liefst zou ik van mijn hobby mijn werk maken.<br />

Nu al zing ik behoorlijk vaak met koren en orkesten:<br />

door het hele land, en zelfs al een keer in Athene. Ik<br />

ben echter ook nog bezig om Marketing Management<br />

én mijn zangmaster in Utrecht af te ronden,<br />

dus wie weet wat de toekomst brengt. Een functie<br />

in de directie van een conservatorium, lijkt me wel<br />

wat. Kan ik mijn twee interesses combineren.”<br />

Tikkie anders foTo: Ton ToEMEn<br />

De TIK-week: welke alumnus denkt er niet met weemoed aan terug?<br />

Toch is aan dit instituut iets gewijzigd. Dit jaar verdwenen de facultaire<br />

introducties. En ook de Welcome Week voor uitwisselingsstudenten ging<br />

dit jaar op in de aloude TIK. We spreken woordvoerder Onno Brouns van<br />

de TIK-week bij de start van de introductieweek op maandagochtend. Dat<br />

doen we op het Koningsplein. “Kijk: op deze podia vinden straks allerlei<br />

optredens plaats, van muziek tot theater”, vertelt Brouns. Hij verwacht<br />

dat de nieuwe opzet, midden in het centrum, de deelnemers zal aanspreken.<br />

“Op diverse locaties kunnen de circa drieduizend TIK-deelnemers<br />

genieten van dansworkshops en straatartiesten. En bij deze standjes hier<br />

kunnen ze straks informatie halen over van alles en nog wat.”<br />

De levendige informatiemarkt is een van de nieuwe programmaonderdelen.<br />

Op het terrein leggen medewerkers deze ochtend de laatste hand<br />

aan de opbouw van de markt. Terwijl we verder lopen, blikt Brouns kort<br />

vooruit naar de week die voor ons ligt. “Vanavond is er een grote barbecue<br />

en een openingsfeest in 013. Verder is er ook op woensdag en vrijdag volop<br />

ruimte voor ontspanning en kennismaking. Op dinsdag en donderdag<br />

zijn de faculteiten en opleidingen aan zet met een eigen programma. Dat<br />

is een duidelijke verandering met voorgaande jaren, toen de faculteiten<br />

hun eigen introkampen organiseerden.”<br />

De TIK-week wordt traditioneel afgesloten met de befaamde biercantus.<br />

Die heeft nooit ter discussie gestaan, bezweert Brouns. “Het is al<br />

jaren een van de populairste onderdelen. Wat is er nu mooier dan met<br />

je nieuwe vrienden te zingen en te proosten? We hebben geprobeerd het<br />

programma te vernieuwen, met behoud van de oude TIK-sfeer.”<br />

Zilveren Griffel voor<br />

boek kinderuniversiteit<br />

Een grote eer onlangs voor de Kinderuniversiteit<br />

<strong>Tilburg</strong>: Ik! Wie is dat? won<br />

de Zilveren Griffel in de categorie Informatief.<br />

Het bekroonde boek maakt<br />

filosofie toegankelijk voor leerlingen uit<br />

hoogste groepen van de basisschool.<br />

Daarbij komen vragen voorbij, zoals:<br />

weet een regenworm wie hij is? Wie ben<br />

je eigenlijk? En wat maakt jou nu juist<br />

jou? Ben je wel wie je wilt zijn, of speel je<br />

een rol? En hoe weet je wat je wilt? Door<br />

naar anderen te kijken en te luisteren?<br />

of door zelf te filosoferen?<br />

Ik! Wie is dat? spoort de lezer aan om na<br />

te denken over zulke levensvragen. Het<br />

boek maakt lastige thema’s zoals zelfbewustzijn,<br />

identiteit, groepsdynamica,<br />

evolutie, religie en zingeving toegankelijk.<br />

aan de uitgave werkten onder andere<br />

theoloog Erik Borgman en hoogleraar<br />

sociale wetenschappen arie de Ruijter<br />

mee. In het boek vertellen bovendien<br />

een aantal basisschoolleerlingen over<br />

zichzelf, hun leven en ambities.


→<br />

GevoeliGe<br />

materie<br />

reAlity lAb<br />

Als onderzoeker van stress en emoties, vertellen. Ook ‘heel erg’ stressrijk! Wie<br />

ben je geïnteresseerd in manieren om over zulke methoden leest, vraagt zich<br />

die gevoelens op te wekken. Je wilt af waarom we inderdaad niet vaker on-<br />

immers bestuderen wat er bijvoorbeeld derzoek doen naar echte stressituaties.<br />

gebeurt als iemand onder stress komt Of, zoals we dat in de wetenschap noe-<br />

te staan. Of je bent geïnteresseerd in men: ecologisch valide stresssituaties.<br />

welk opzicht de lichamelijke verande- Toch is er geen haar op mijn hoofd<br />

ringen bij een persoon die zich heel erg die daaraan denkt (overigens, in mijn<br />

schaamt anders zijn dan bij iemand die specifieke geval is dit niet zo’n sterke<br />

heel erg bang is.<br />

uitspraak). Stel dat ik het zou willen,<br />

Ik heb wat zitten nadenken en kwam op dan zou ik het niet eens kunnen doen.<br />

een paar heftige ideeën. Het klinkt al- Ik moet goedkeuring hebben van een<br />

lemaal misschien een beetje wild, maar hele strenge ethische commissie. Dit zal<br />

het lijkt me wel haalbaar. Als eerste zonder twijfel als zeer onethisch worden<br />

dacht ik een situatie van een medische bestempeld. Er komen Kamervragen,<br />

keuring te creëren. En dan zou ik de er dreigt ontslag. Heel Nederland valt<br />

zogenaamde dokter een proefpersoon over me heen. Ongetwijfeld zal ook nog<br />

laten vertellen dat hij aan een ernstige worden verwezen naar nazipraktijken.<br />

ziekte lijdt. Dat moet toch flink wat Vingerhoets moet aan de schandpaal.<br />

stress opleveren, lijkt me. En nog een Waarom kom ik dan met de twee<br />

ander idee is, om een overval in scene te voorbeelden die ik noemde? Die zijn<br />

zetten: de proefpersonen ergens uitno- ontleend aan het programma Boobytrap<br />

digen en dan plotseling een paar lieden dat jaren geleden op de Nederlandse<br />

met een wapen laten opduiken.<br />

televisie te zien was. Notoire grappen-<br />

Dergelijke levensechte situaties lijken makers konden op deze manier eens<br />

me geschikter om meer over stress te flink worden teruggepakt door mensen<br />

weten te komen dan de nu gebruikelijke uit hun omgeving die te grazen waren<br />

onderzoeksmethoden. Om stress op te genomen. En er zijn ook tegenwoordig<br />

wekken, laten onderzoekers proefperso- diverse voorbeelden van televisie waar<br />

nen moeilijke sommetjes maken of naar mensen in stressvolle situaties worden<br />

een of ander filmfragment kijken. Of ze gebracht, zoals onlangs De Confrontatie<br />

laten de proefpersoon iets over zichzelf van de NCRV. Daarin gaat een slachtof-<br />

column Ad Vingerhoets ■<br />

fer van een misdrijf, samen met een<br />

cameraploeg, onaangekondigd op bezoek<br />

bij de dader. Wetenschappers<br />

die thuis zijn in slachtofferhulp, zoals<br />

Antony Pemberton van onze universiteit,<br />

noemden het programma in het<br />

Brabants Dagblad volstrekt onverantwoord.<br />

Maar er is geen brede maatschappelijke<br />

ophef over ontstaan.<br />

Blijkbaar zijn er twee gescheiden werelden<br />

met ieder zijn eigen wetten. Omdat<br />

kritiek op televisie of in de kunst wordt<br />

geassocieerd met censuur, mag heel<br />

veel, tenzij volksstammen er aanstoot<br />

aan nemen. Terwijl wetenschappers<br />

roomser dan de paus (van zichzelf)<br />

moeten zijn.<br />

Wat wil ik nu? Dat wetenschappers<br />

hetzelfde mogen als televisiemakers?<br />

Dat nu ook weer niet. Wetenschappers<br />

moeten zich blijven houden aan hoge<br />

ethische normen. Maar misschien is<br />

het aardig om wetenschappers in een<br />

televisieprogramma confronterende<br />

scenes uit reality-televisie te laten<br />

duiden. Of is zo’n format saai en moet<br />

ik me gewoon maar tot mijn eigen vak<br />

beperken? ■<br />

Ad Vingerhoets, hoogleraar emoties en<br />

welbevinden <strong>Tilburg</strong> <strong>University</strong><br />

foto: erik van der Burgt<br />

| 3-2011<br />

7


8 3-2011 |<br />

Langzaam maar zeker helt het gehele it-landschap over<br />

naar cloud computing. Steeds meer computerkracht balt<br />

samen in over de hele planeet verspreide datacenters.<br />

Tegelijk nemen de zorgen over de maatschappelijke<br />

implicaties hiervan toe. In hoeverre raken we de controle<br />

over onze eigen data kwijt? En hoe erg is dat? TEkST: FrEd TEunISSEn<br />

Het is zaterdag 2 juli 2011. In een grote zaal in<br />

Londen hebben zich 1.800 toehoorders verzameld.<br />

Ze luisteren naar een live interview met de Sloveense<br />

filosoof en psychoanalyticus Slavoj Žižek<br />

en WikiLeaks’ voorman Julian Assange. De laatste<br />

draagt een elektronische enkelband vanwege zijn<br />

voorarrest. Žižek waarschuwt het publiek. Hij stelt<br />

dat wat tot nu toe publieke ruimte was, zoals het<br />

web, hard op weg is om geprivatiseerd te worden.<br />

En de weg waarlangs dat gebeurt, is volgens hem<br />

die van cloud computing. Hij vindt dat er een<br />

levensgroot gevaar bestaat dat er overal clouds<br />

ontstaan, die worden gedomineerd door bedrijven<br />

en overheden en waaruit onwelgevallige informatie<br />

zal worden geweerd. Als voorbeeld noemt hij het<br />

exclusieve contract dat Apple met de onderneming<br />

van mediamagnaat Rupert Murdoch afsloot voor de<br />

levering van nieuws voor iPhones en andere mobiele<br />

apparaten.<br />

→ Abonnement<br />

Het is de vraag hoeveel waarde je moet hechten aan<br />

allerlei angstbeelden over big brother-toestanden.<br />

Of de cloud ons transformeert tot brave, slecht<br />

geïnformeerde big brother-burgers, valt nog maar<br />

te bezien.<br />

Maar voor we aan dergelijke vergaande conclusies<br />

toe zijn, moeten we eerst terug naar de essentie.<br />

Wat is de cloud precies? Cloud computing is de<br />

verzamelnaam van een samenstellingen voor technieken,<br />

die het mogelijk maken om ‘op afstand’<br />

it-functionaliteit aan te roepen en te gebruiken.<br />

Dat kan opslagcapaciteit voor data zijn of de rekenkracht<br />

van processoren of programmatuur. Dit<br />

alles is dan niet meer fysiek aanwezig, bijvoorbeeld<br />

op de schijf van de computer thuis, maar in vaak<br />

onbekende datacenters. Daar staan de servers, de<br />

opslagsystemen, en daar draait de online software.<br />

Wat nodig is om daar toegang toe te krijgen, is een<br />

internetverbinding en een soort ‘venster’. In de<br />

praktijk is dat een bladerprogramma (browser) op<br />

pc, laptop, smartphone of tablet. De snelle opkomst<br />

van tablets die nu plaatsvindt, is het logische<br />

gevolg van de opkomst van cloud computing. Want<br />

tablets zijn ideale voordeuren of toegangspoorten<br />

naar de cloud. Lekker licht en gemakkelijk. Alleen<br />

het hoogstnoodzakelijke zit er op geïnstalleerd en<br />

de rest trek je als een dienst uit de cloud.<br />

Tot zover de min of meer fysieke kenmerken van<br />

deze technologie. Inhoudelijk betekent cloud computing<br />

dat er een verschuiving plaatsvindt van producten<br />

naar diensten. Software koop je niet meer,


until hoofdverhaal ■<br />

| 3-2011<br />

FoTo: gETTy ImagES<br />

9


10 3-2011 |<br />

maar neem je steeds vaker af als dienst voor een<br />

vast bedrag per maand. Muziek koop je niet meer<br />

als cd of mp3, maar als luisterdienst op basis van<br />

een abonnement. Kijk maar naar Spotify.com. De<br />

muziek is er nog wel te koop, maar als overgangsaanbod.<br />

Want waarom zou je nummers kopen als<br />

zij altijd en overal online beschikbaar zijn? De kern<br />

van het nieuwe businessmodel is dus het abonnement.<br />

De verschuiving naar diensten betekent ook dat<br />

geografische grenzen vervagen. Goede software<br />

kun je uit Australië, Chili of Azerbeidjan betrekken.<br />

Het aanbod van beschikbare applicaties neemt<br />

daardoor spectaculair toe. Hierdoor ontwikkelt zich<br />

een enorme online dienstenfabriek en iedere onderneming<br />

en ieder individu staat nu voor de uitdaging<br />

om daar de optimale mix uit op te diepen.<br />

→ nieuwe verdienmodellen<br />

De impact van cloud computing is enorm, stelt<br />

alumnus Bart Bogaert. De <strong>Tilburg</strong>se wetenschapper<br />

gelooft dat het allesbehalve een modegril is. Het is<br />

in zijn ogen een fenomeen dat alomtegenwoordig<br />

zal worden. Cloud computing zal de client-server<br />

Bart Bogaert,<br />

wetenschapper en alumnus:<br />

‘Iedere wereldburger kan<br />

tegenwoordig zijn eigen tv- of<br />

radiozender beginnen tegen een<br />

fractie van de kosten, die dat<br />

in de oude wereld met zich zou<br />

hebben meegebracht’<br />

technologie, die tot dusver dominant was, gaan<br />

verdringen. “De performance, die je kunt bereiken<br />

met cloud computing, afgezet tegen de kosten ervan,<br />

overtreft die van de client-server technologie.<br />

En deze superioriteit baant uiteindelijk de weg. Dat<br />

is een economische wetmatigheid. De technieken,<br />

waarop cloud computing berust, zijn op zichzelf<br />

niet zo nieuw. Maar door de opkomst van het internet,<br />

hebben ze een nieuwe dimensie gekregen.<br />

En je ziet de cloud zo ongeveer vanaf het jaar 2000<br />

langzaamaan doorbreken.”<br />

Bogaert wijdde zijn proefschrift Cloud Content<br />

Contention aan de stress, die dit nieuwe fenomeen<br />

oproept bij mediabedrijven. “Tot nu toe hebben de<br />

meeste traditionele mediabedrijven cloud computing<br />

nog niet geadopteerd. Ze houden vast aan oude<br />

verdienmodellen. Daarbij selecteren redacties de<br />

content (tekst, beeld en geluid, red.) en bewerken<br />

die. En vervolgens wordt dit aan de lezer, kijker<br />

of luisteraar verstrekt via zeer kapitaalintensieve<br />

distributiesystemen, zoals kranten, radiozenders<br />

en televisie. Terwijl dat via het web allang veel<br />

goedkoper kan. Iedere wereldburger kan tegenwoordig<br />

zijn eigen tv- of radiozender beginnen tegen een<br />

fractie van de kosten, die dat in de oude wereld met<br />

zich zou hebben meegebracht. En dat dankzij cloud<br />

computing-technieken. YouTube bijvoorbeeld is<br />

een cloud service voor contentdistributie. Maar er<br />

zijn er veel meer. Als je die inzet en gebruik maakt<br />

van citizen journalists dan worden nieuwe vormen<br />

van productie en distributie mogelijk. Ohmy News<br />

in Zuid-Korea is daar een goed voorbeeld van. Alle<br />

productie loopt bij dit alternatieve nieuwskanaal<br />

via cloud-diensten. Er is een kleine vakredactie die


coördineert, maar vrijwel al het nieuws komt van<br />

vele duizenden freelance medewerkers.”<br />

→ informAtiekostje<br />

Niet alleen de productie en distributie van tekst,<br />

beeld en geluid verandert drastisch door de opkomst<br />

van cloud computing, ook de consumptie daarvan.<br />

Volgens Bogaert gaan we toe naar een wereld waarin<br />

de consument voor een groot deel zelf zijn eigen<br />

informatiekostje bij elkaar scharrelt. Hij haalt in<br />

zijn proefschrift een onderzoek uit 2008 aan, waaruit<br />

blijkt dat destijds al meer dan 40 procent van<br />

de totale ‘mediaconsumptie’ buiten de traditionele<br />

kanalen om verliep, lees: via het web.” Niet alleen<br />

public clouds, zoals Facebook of G-mail, zijn sterk<br />

in opkomst, aldus Bogaert, maar ook private of enterprise<br />

clouds. “Dat zijn vergelijkbare omgevingen<br />

en ze zijn gebaseerd op dezelfde technieken, maar<br />

zij zijn afgesloten van het publieke web. Voor veel<br />

ondernemingen is dit een eerste vorm van toepassing<br />

van cloud computing.”<br />

Ook Erik van Ommeren en alumnus Martin van den<br />

Berg, samenstellers van het boek Seize the Cloud,<br />

vinden dat de impact van cloud computing moeilijk<br />

kan worden overschat. Zij zien deze ontwikkeling<br />

als de vierde grote golf van de IT na mainframe,<br />

client-server en web. De cloud zal in hun ogen grote<br />

gevolgen hebben voor IT-medewerkers. De cloud<br />

neemt hun beheertaken voor een groot deel over,<br />

wat betekent dat zij andere rollen krijgen, zoals die<br />

van inkoper of innovatiemanager. Deze nieuwe<br />

IT-medewerker onderzoekt en introduceert nieuwe<br />

businessmodellen vanuit kennis van de modernste<br />

technologie. En dit is bepaald geen vrijblijvende<br />

mogelijkheid, concluderen de auteurs, maar een<br />

dwingende noodzaak. Want wie zich niet laat meeslepen<br />

in de slipstream van de cloud, wordt op een<br />

gevoelige concurrentieachterstand gezet.<br />

→ Controle<br />

Cloud computing brengt in het oog springende voordelen:<br />

lagere kosten, meer mogelijkheden en inno-<br />

vatie. Maar er zijn ook minder aangename implicaties,<br />

zoals inbreuken op privacy en het verlies van<br />

controle over je informatie. Toen jij al je gegevens<br />

nog lekker overzichtelijk op de harde schijf van je<br />

thuis-pc opsloeg, was één ding volstrekt duidelijk;<br />

als je dat wilde, dan kon je erbij. Datzelfde geldt<br />

voor data op servers en opslagsystemen binnen<br />

bedrijven. Maar in de cloud is dat helemaal niet<br />

meer zo vanzelfsprekend, signaleert Ot van Daalen,<br />

directeur van Bits of Freedom in Nederland. “De<br />

controle over de toegang tot die gegevens ligt bij de<br />

cloud-aanbieder. Je bent afhankelijk geworden van<br />

diens beleid. Meestal zijn er goede mogelijkheden<br />

om je eigen data weer te downloaden, maar soms<br />

is dat tamelijk lastig. Gegevens uit Facebook en<br />

Twitter, bijvoorbeeld, kun je wel op een andere plek<br />

until hoofdverhaal ■<br />

’ Kijk maar naar Spotify.com.<br />

De muziek is er nog wel te koop,<br />

maar als overgangsaanbod.<br />

Want waarom zou je nummers<br />

kopen als zij altijd en overal<br />

online beschikbaar zijn?’<br />

| 3-2011<br />

FoTo: hh/JooST van dEn BroEk<br />

11


12 3-2011 |<br />

opslaan, maar daarvoor heb je aparte applicaties<br />

nodig. Erg gemakkelijk is dat dus niet. Ook kunnen<br />

er voor de aanbieder van de dienst commerciële<br />

redenen zijn om de toegang tot data te beperken. Zo<br />

blokkeerde Facebook onlangs de mogelijkheid om<br />

vriendenlijsten te exporteren naar concurrerende<br />

toepassingen, zoals Google+.” De cloud is verder<br />

een luilekkerland voor hackers, waarschuwt Van<br />

Daalen. “Simpelweg vanwege de schaal van de gegevensopslag<br />

die daarin plaatsvindt. Dat is nog wat<br />

anders dan wat data op een individuele pc thuis. Je<br />

kunt er rustig van uitgaan dat er vaker inbraakpogingen<br />

zullen worden gedaan in cloud-databases<br />

dan in minder gecentraliseerde omgevingen.”<br />

De remedie? Encryptie. Dat is het versleutelen van<br />

gegevens, zodat de informatiedief er niets mee kan.<br />

“Maar encryptie wordt nog veel te weinig toegepast”,<br />

oordeelt Van Daalen. “Dat komt amper van<br />

de grond. En in geval van social networks werkt<br />

dit natuurlijk niet. Die gegevens zijn juist bedoeld<br />

om open en bloot op het web te staan.” Als al die<br />

gegevens centraal en onversleuteld worden opgeslagen<br />

in grote datacenters, dan vormt dat een groot<br />

beveiligingsrisico, vindt hij. “Dat risico zou kunnen<br />

worden beperkt door de data decentraal op te slaan<br />

binnen een wijdvertakt netwerk van deelnemende<br />

computers.”<br />

Ot van Daalen,<br />

directeur Bits of Freedom:<br />

‘De controle over de<br />

toegang tot jouw gegevens<br />

ligt bij de cloud-aanbieder.<br />

Je bent afhankelijk<br />

geworden van diens<br />

beleid.’<br />

→ informAtiegevAngenissen<br />

Privacy is niet de enige zorg. Er zijn ook twijfels<br />

over de vrijheid van informatievergaring. Op clouds<br />

kunnen door de aanbieder namelijk filters worden<br />

aangebracht. Je krijgt dan uitsluitend of hoofdzakelijk<br />

die informatie te zien, waarvan de aanbieder<br />

van de cloud aanneemt dat die relevant voor jou is.<br />

Dit gebeurt meer en meer met behulp van business<br />

intelligence software die in grote hoeveelheden<br />

informatiepatronen kan ontdekken. Waar het om<br />

gaat, is dat jij zelf dan niet langer degene bent die<br />

aangeeft wat relevant is, want dat wordt overgeno-<br />

’ De cloud is een<br />

luilekkerland voor<br />

hackers, vanwege<br />

de schaal van<br />

gegevensopslag die<br />

daarin plaatsvindt.‘<br />

men door een vorm van kunstmatige intelligentie.<br />

Dat kan ontzettend handig zijn, maar ook heel erg<br />

creepy worden.<br />

Zo was er laatst veel ophef over de filtering die<br />

Google toepast bij zoekopdrachten. Mensen,<br />

die hetzelfde zoekwoord intypten bleken totaal<br />

verschillende zoekresultaten voorgeschoteld te<br />

krijgen, die waren aangepast aan hun persoonlijke<br />

profiel. Let wel, een profiel dat niet zijzelf hadden<br />

samengesteld, maar Google en wel buiten hun<br />

medeweten om. Dit betekent dat je (via deze gepersonaliseerde<br />

zoekresultaten) nog maar een deel van<br />

de immense hoeveelheid content op het web kunt<br />

bekijken. Google bepaalt welk deel. Zo’n profiel kan<br />

een informatiegevangenis worden.<br />

Een soortgelijke benauwende ontwikkeling beschrijft<br />

sociologe Sherry Turkle in haar nieuwste<br />

boek Alone Together (2011). Veel jonge mensen,<br />

die zij interviewde, blijken ernstig gebukt te gaan<br />

onder de druk van hun digitale identiteiten op<br />

social media-sites als Facebook en MSN. Ze moeten<br />

die continu bijwerken en checken. Onder al dat<br />

digitale contact voelen zij zich vaak eenzaam en<br />

verlaten. En ze hebben in toenemende mate moeite<br />

met gesprekken IRL (in real life). Als er een confronterende<br />

vraag wordt gesteld, ontwijken ze die door<br />

hun mobiel te pakken en te vluchten in een digitale<br />

parallelwerkelijkheid. Al die parallelwerkelijkheden<br />

zijn clouds. Turkle stond altijd bekend als een<br />

voorvechtster van de digitale revolutie, maar met<br />

haar laatste boek laat ze zien dat ze inmiddels zeer<br />

bezorgd is over de keerzijden daarvan.<br />

De grootste zorg is misschien nog wel of democratische<br />

controlemechanismen gelijke tred houden met<br />

de razendsnelle technologische ontwikkelingen.<br />

De kans bestaat dat geavanceerde technieken, zoals<br />

cloud computing, worden misbruikt door machtige<br />

ondernemingen en politieke elites. Een organisatie<br />

als Wikileaks wil dat informatie altijd vrijelijk,<br />

integraal, overal, in zijn oorspronkelijke vorm en<br />

voor iedereen toegankelijk blijft. Als dat lukt, zijn<br />

we pas echt in de wolken.■


Krista van<br />

Oudheusden<br />

Woont met echtgenoot<br />

Roland en drie (stief)<br />

kinderen<br />

in Hellouw<br />

Studie? “Bachelor Business Studies en een<br />

Master Strategic Management.”<br />

Werk? “Tot mijn zwangerschapsverlof<br />

fulltime als customer centre manager voor<br />

Europa bij Shell Chemicals, straks voor vier<br />

dagen in een commerciële functie. Bij Shell<br />

heb ik het enorm naar mijn zin: internationaal,<br />

veel mogelijkheden, en je krijgt al snel<br />

veel verantwoordelijkheden.”<br />

JaarSalariS? “Zo’n zestig- tot negentigduizend<br />

euro.”<br />

uitdaGinG? “Als customer centre manager<br />

gaf ik leiding aan zestien personen met zo’n<br />

zes verschillende nationaliteiten. Ontzettend<br />

leerzaam! Minder leuk is dat je soms te<br />

maken kreeg met persoonlijke problemen<br />

van mensen in je team.”<br />

tilburG oF hellouW? “<strong>Tilburg</strong> heeft de<br />

echte Brabantse gezelligheid, maar in onze<br />

verbouwde boerderij in het pittoreske<br />

Hellouw bevalt het uitstekend! Tussendoor<br />

heb ik ook nog in Londen en Amsterdam<br />

gewoond.”<br />

had Je nu opnieuW dezelFde Studie<br />

Gekozen? “Zeker, het heeft me een brede<br />

academische basis gegeven. Uiteindelijk<br />

gaat het ook meer om de juiste instelling en<br />

de juiste capaciteiten.”<br />

Studie? “Bachelor Business Studies.<br />

Daarna een Master Logistics/Operations<br />

Management, met aanvullend een aantal<br />

vakken uit de master Strategic Management.”<br />

Werk? “Als Customer Team Logistics<br />

Manager initieer en beheer ik logistieke<br />

projecten bij Procter & Gamble in Rotterdam.<br />

Zo denk ik samen met onze klanten na<br />

over de inzet van efficiënt transport.”<br />

JaarSalariS? “Tussen de zestig- en negentigduizend<br />

euro.”<br />

Wat heb Je GemiSt in Je Studie? “Niets: de<br />

combinatie van interessante colleges en<br />

in teams werken aan interessante ‘echte’<br />

cases was voor mij perfect. Een taal als<br />

Spaans misschien, maar dat kon je naast je<br />

studie volgen.”<br />

ColleGeS die Je ziJn biJGebleven? “We<br />

mochten een keer, als praktijkopdracht, de<br />

eerste vestiging van Starbucks in Nederland<br />

i<strong>nr</strong>ichten. De topmanager wees ons<br />

groepje als winnaar aan.”<br />

ContaCten? “Vooral met mijn vaste vriendinnengroep<br />

van acht meiden, ondanks dat<br />

we over de hele wereld verspreid wonen en<br />

werken.”<br />

MarieKe trOMp<br />

Woont in Harderwijk<br />

samen met Peter<br />

eveline rOKs<br />

Single, woont in<br />

Bangkok<br />

is het alumni uit een bepaalde richting of lichting<br />

vergaan na hun studietijd? Deze keer aan het woord:<br />

de vriendinnen Marieke, Krista en Eveline (allen 28).<br />

De voormalig studenten Business Studies hebben wat<br />

TijdgenoTenHoe<br />

van de wereld gezien.<br />

Studie? “Business Studies, daarna de<br />

Master Strategic Management.”<br />

Werk? “Voor het World Food Programme<br />

van de Verenigde Naties. Namens DSM ben<br />

ik gedetacheerd in Bangkok. Van daaruit<br />

werk ik als projectmanager rijstfortificatie.<br />

Het doel: vitaminen en mineralen aan rijst<br />

toevoegen en zo de gezondheid verbeteren.”<br />

JaarSalariS? “Normaal ook tussen zestig-<br />

en negentigduizend euro, maar momenteel<br />

krijg ik een buitenlandtoelage.”<br />

Globetrotter? “Na mijn studie heb ik<br />

onder meer in de VS, Europa, Afrika en Azië<br />

gewoond en gewerkt. Ik houd van het avontuur<br />

van het werken in minder ontwikkelde<br />

landen.”<br />

FruStratie? “In deze wereld heb je een<br />

lange adem nodig. Er spelen veel verschillende<br />

krachten, en vaak is het ingewikkeld<br />

om te begrijpen hoe beslissingen worden<br />

genomen.”<br />

Warme herinnerinGen? “Aan de dynamische<br />

colleges Supply Chain en Strategie<br />

van Bart Vos en Eric Dooms. Daarnaast<br />

natuurlijk aan mijn studentenhuis en het<br />

uitgaan in <strong>Tilburg</strong>.”<br />

| 3-2011 13


14 3-2011 |<br />

→ OprichtingsavOnd<br />

een aantal actieve rechtenstudenten,<br />

waaronder Niek van keulen wilde in de<br />

jaren tachtig graag een nieuwe studentenvereniging<br />

oprichten. Hun eerste poging<br />

mislukte. Van keulen vertelt: “Preges, een<br />

afkorting van Prettig gestoord, kwam niet<br />

van de grond. We waren toen met te weinig<br />

man en hadden te veel werk.” De door<br />

dezelfde groep opgerichte filmvereniging<br />

socrates bleek wel levensvatbaar. Na<br />

twee jaar waagden de bestuursleden van<br />

socrates een nieuwe poging om een grotere<br />

vereniging op te richten. Ze lanceerden<br />

Plato: Plezierige en Leuke activiteiten voor<br />

<strong>Tilburg</strong> en Omstreken. “Deze keer pakten<br />

we het groots aan. We beplakten de glazen<br />

gang tussen de toenmalige gebouwen a<br />

en b met posters en plaatsten een oproep<br />

in univers.” Het aantal studenten dat de<br />

oprichtingsavond bezoekt, overtreft de<br />

stoutste dromen van Van keulen. “We<br />

gokten op 20 tot 50 aanmeldingen, maar<br />

er verschenen die avond 150 studenten<br />

in campuscafé De Puf. Tachtig actieve<br />

verenigingsleden verdeeld over zo’n zeven<br />

commissies gingen aan de slag met het<br />

vinden van een bierbrouwer, sponsoren,<br />

drankenleverancier en een pand.”<br />

In 1987 kende <strong>Tilburg</strong> slechts twee<br />

studentenverenigingen het corps<br />

St. Olof en roeivereniging Vidar. Er<br />

was ruimte voor meer smaken. Plato<br />

sprong in dit gat. Dat werd een open<br />

vereniging zonder ontgroening<br />

waarbij iedere student, van stropdas<br />

tot geitenwollensok, zich thuis moest<br />

voelen. Niek van Keulen (1954) en<br />

Ingelise Romers (1966) blikten onlangs<br />

terug op de oprichting. ‘Ik kwam er na<br />

mijn afstuderen nog vaak. Tot ze me<br />

met ‘u’ begonnen aan te spreken.’<br />

TeksT: sara Terburg<br />

‘ Oprichten en studeren


uNTIl…wE mEET agaIN ■<br />

gingen niet echt samen’<br />

→ Bijna in de kiem gesmOOrd<br />

alle oprichters van Plato waren actieve studenten,<br />

die in verschillende raden en commissies<br />

zaten. Ze wisten van aanpakken. Het aantal<br />

leden van de vereniging steeg dan ook snel naar<br />

300. Toch kwam Plato bijna niet verder dan haar<br />

eenjarig bestaan in 1988. Van keulen: “een pand<br />

vinden bleek een enorme opgave. Locaties waren<br />

te duur of deals ketsten af vanwege de verwachte<br />

geluidsoverlast. er zat voor ons niets anders op<br />

dan van café naar café te trekken.” Onder meer De<br />

spoel, The elephant en La Cabane bieden tijdelijk<br />

onderdak. “Door dat gesjouw, liep het ledenaantal<br />

snel terug tot enkele tientallen”, vertelt Van keulen.<br />

Na anderhalf jaar keert het tij, als Plato het<br />

pand Casino aan de st. Josephstraat betrekt. Van<br />

keulen maakte dat niet meer mee; hij studeerde<br />

af in 1988. “De eerste jaren na mijn afstuderen<br />

kwam ik nog regelmatig bij Plato… tot ze me met<br />

‘u’ begonnen aan te spreken!” Daarna nodigde<br />

het bestuur hem nog wel uit als spreker. “Dan gaf<br />

ik tips aan Platonen die voor het eerst groepen<br />

studenten begeleidden en sprak ik over groepsdynamiek.”<br />

De vereniging beleeft goede tijden in<br />

Casino, met feesten, belgische bieravonden, Mr.<br />

Plato-verkiezingen en activiteiten voor nieuwe<br />

studenten tijdens de TIk. In 2007 verhuisde de vereniging<br />

naar akademeia aan de schouwburgring.<br />

| 3-2011 15<br />


‘Onze vergaderingen waren nogal<br />

structuurloos en eindigen vaak pas<br />

om drie uur ’s nachts’<br />

→ Liefde in cOmmissie<br />

rechtenstudent Ingelise romers bezocht<br />

op 17 november 1987 de oprichtingsavond<br />

van Plato. romers: “Ik was<br />

lid van de FIC, de facultaire introductiecommissie.<br />

De oprichting van een nieuwe<br />

studentenvereniging wilde ik zeker<br />

niet missen. Ik kende Niek al van de FIC,<br />

waar hij ook een tijd in heeft gezeten.<br />

Maar geïnteresseerd in elkaar waren<br />

we toen nog niet.” Toen Van keulen zich<br />

tijdens de bewuste avond opwierp als<br />

voorzitter van de activiteitencommissie<br />

van Plato vroeg hij wie zich bij hem willen<br />

16 3-2011 |<br />

voegen. romers aarzelde geen moment.<br />

glimlachend: “Ik kon twee vliegen in een<br />

klap slaan: in de leukste commissie gaan<br />

zitten én bij Niek in de buurt komen.” De<br />

vonk sloeg bij hem na twee dagen ook<br />

over. sindsdien zijn ze een stel. De twee<br />

trouwden in 1996 en wonen samen met<br />

hun drie dochters in <strong>Tilburg</strong>. Zij is jurist<br />

bij de gemeente <strong>Tilburg</strong>. Hij werkt bij<br />

gITP als manager en senior trainer van<br />

ondernemingsraden en hun overlegpartners.


→ dOchters<br />

romers en Van keulen praten nog vaak<br />

over Plato, ook met hun dochters. romers:<br />

“Ik vertel ze dat studeren de mooiste<br />

tijd van je leven is.” Van keulen: “en<br />

als ze lid zouden worden van Olof, dan<br />

vinden wij dat ook prima.” Het juristenpaar<br />

is nog altijd bevriend met andere<br />

Platonen uit die begintijd. romers: “een<br />

vriendin pest mij nog af en toe met de<br />

wintersporttrip die niet doorging. Mijn<br />

commissie organiseerde een busreis<br />

naar de ardennen. We zouden daar<br />

gaan langlaufen. De bus was betaald,<br />

het was hartje winter, maar er was geen<br />

uNTIl…wE mEET agaIN ■<br />

sneeuw te bekennen. We bliezen het<br />

tochtje af en moesten de deelnemers<br />

hun geld terug geven.” Door al dat<br />

georganiseer verliep haar studie niet<br />

echt vlot. “een vereniging oprichten en<br />

studeren gingen niet echt samen. Onze<br />

vergaderingen waren nogal structuurloos<br />

en eindigen vaak pas om drie uur<br />

’s nachts. Onder het genot van veel wijn<br />

bedachten we de wildste ideeën om ons<br />

de volgende ochtend af te vragen wat<br />

we eigenlijk besproken hadden.” Ze deed<br />

uiteindelijk acht jaar over haar studie en<br />

studeerde in 1992 af.<br />

‘Als onze dochters<br />

lid zouden worden<br />

van Olof, dan vinden<br />

we dat ook prima’<br />

| 3-2011<br />

17


Universiteit wil grotere rol in loopbaan<br />

EErstE hulp bij<br />

arbEidsmarkt<br />

Het gros van de afstudeerders is niet helemaal klaar<br />

voor een loopbaan in het bedrijfsleven. Dat zijn althans<br />

de bevindingen van twee alumni in recruitment. <strong>Tilburg</strong><br />

<strong>University</strong> wil studenten helpen bij het dichten van de<br />

kloof tussen theorie en praktijk, onder meer via een<br />

internetsite met carrière-ondersteuning.<br />

TeksT: Irene Herbers<br />

uw universiteit lanceert<br />

in september de <strong>Tilburg</strong><br />

<strong>University</strong> Career<br />

Portal. Deze portal, die<br />

<strong>Tilburg</strong> Matchpoint<br />

zal vervangen, moet<br />

studenten helpen bij<br />

het vinden van een baan. Via de portal<br />

wil de universiteit het aanbod van stages,<br />

afstudeeropdrachten en starterfuncties<br />

verenigen. Ook wil ze het huidige<br />

versnipperde aanbod op het gebied van<br />

carrière (evenementen, carrière-advies,<br />

workshops, lezingen) bij elkaar brengen.<br />

<strong>Tilburg</strong> <strong>University</strong> wil meer betekenen<br />

voor de loopbaan van haar studenten.<br />

Maar de vraag is hoe? Wat verwachten<br />

potentieel afgestudeerden van de<br />

arbeidsmarkt en wat verwacht de markt<br />

van hen? En welke hulp kan de universiteit<br />

hierbij bieden?<br />

→ MaatschappijvreeMd<br />

Arbeidsmarktspecialist Geert-Jan Waasdorp<br />

weet hoe de hazen lopen. Hij is de<br />

oprichter en directeur van de Intelligence<br />

Group in Rotterdam. Zijn onderzoeks- en<br />

adviesbureau is specialist op het gebied<br />

van arbeidsmarktcommunicatie en het<br />

bedrijf helpt werkgevers om beter talent<br />

18 3-2011 |<br />

te werven. Waasdorp, die veel praat met<br />

zowel alumni als studenten, denkt dat de<br />

huidige lichting veel geluk heeft. “Studenten<br />

die nu afstuderen zijn schaars<br />

en er is volop werk. Maar de student is<br />

ook verwend en niet zo’n beetje ook. De<br />

alumnus van nu is niet over het paard getild,<br />

hij is over de manege gesmeten”, zo<br />

formuleert Waasdorp. “Ten eerste zitten<br />

ze qua salariseis aan de bovenkant van<br />

wat bedrijven willen betalen. Ten tweede<br />

willen ze in plaats van fulltime, maar 36<br />

uur of minder werken en ten derde staat<br />

de kwaliteit van de afstudeerders onder<br />

druk. Doordat ze steeds minder externe<br />

stages lopen, ontbreekt het ze aan goede<br />

skills en ervaring. Mensen komen te nat<br />

achter de oren op de arbeidsmarkt. Dat is<br />

een heel groot probleem waar universiteiten<br />

zelf debet aan zijn.” Waasdorp vindt<br />

dat de universiteiten de externe stage<br />

veel meer zouden moeten stimuleren.<br />

Ook alumnus René Jansen kent de<br />

arbeidsmarkt goed. Hij is directeur van<br />

6P Consultancy, een organisatieadviesbureau,<br />

gevestigd te Eindhoven. In zijn<br />

ontmoetingen met de afstudeerlichting<br />

mist hij de voordelen van stagelopen<br />

ook. “Studenten zijn nog zo maatschappijvreemd.<br />

Ze weten onvoldoende hoe


until feature ■<br />

| 3-2011 19<br />


20 3-2011 |<br />

de echte wereld is. Ze zijn gewend te consume-<br />

ren, te reageren. Jarenlang kregen ze immers<br />

punten voor kopieergedrag, voor dat te doen wat<br />

de docent ze vroeg. Het zelf creëren van kansen,<br />

het inventief met mogelijkheden omgaan, dat<br />

zijn competenties die nog geheel in de grondverf<br />

staan. Het zijn juist deze competenties, die tellen<br />

op de arbeidsmarkt.”<br />

Wat Waasdorp en Jansen verwondert, is de snelheid<br />

waarmee de zelfbewuste sollicitant panikeert.<br />

Jansen: “Bij een beetje tegenwind geven ze<br />

op.” Waasdorp: “Hebben ze tien brieven geschreven<br />

en niet direct drie uitnodigingen, dan is er<br />

stress.” Tussen werkgevers en studenten heerst<br />

volgens hem een generatiekloof. De werkgever<br />

begrijpt de noten op de zang van studenten niet<br />

(hoezo 32 uur werken aan het begin van je carrière?)<br />

en de student heeft geen sjoege van wat de<br />

markt van hem of haar verwacht.<br />

→ van bul naar baan<br />

Wat moet <strong>Tilburg</strong> <strong>University</strong> doen om de kloof<br />

tussen studenten en arbeidsmarkt te verkleinen?<br />

De universiteit kan volgens de twee alumni<br />

studenten helpen om de juiste baan te vinden.<br />

Bijvoorbeeld door ze uit te leggen hoe de arbeidsmarkt<br />

werkt, hoe werkgevers naar hen kijken<br />

en wat de markt verwacht. En dat is volgens<br />

Elke Schrijen, één van de initiatoren van de<br />

carrièreportal, precies wat <strong>Tilburg</strong> <strong>University</strong><br />

tracht te doen. “Het Student Career Center van<br />

de universiteit bereidt <strong>Tilburg</strong>se studenten voor<br />

op loopbaan én arbeidsmarkt. Het centrum biedt<br />

informatie, workshops, trainingen en meetings<br />

die studenten helpen te ontdekken welke baan<br />

het beste bij ze past en via welke wegen ze werk<br />

kunnen zoeken. Daarnaast is er het aanbod van<br />

‘De alumnus van nu is niet<br />

over het paard getild, hij is<br />

over de manege gesmeten’<br />

career counseling voor geïnteresseerde studenten.”<br />

Naast het verwerven van loopbaaninzicht en het<br />

opdoen van vaardigheden gaat het carrièrecentrum<br />

ook over het ontwikkelen van competenties<br />

– zoals onderhandelen en conflictmanagement<br />

– en over het pad van bul naar baan. “Wat betreft<br />

dat laatste maken we studenten wegwijs in de<br />

mogelijkheden om vacatures op de arbeidsmarkt<br />

te vinden.”<br />

De Career Portal gaat van start als vacaturebank<br />

met stageplekken, starterfuncties en afstudeeropdrachten.<br />

Het maakt het huidige aanbod aan<br />

Career Services van <strong>Tilburg</strong> <strong>University</strong> compleet<br />

door behalve een voorbereiding op de arbeidsmarkt<br />

te bieden, al tijdens de studie een brug te<br />

slaan naar het aanbod op de arbeidsmarkt. De<br />

portal verenigt studenten, docenten, bedrijven<br />

en alumni en er zal speciale aandacht zijn voor<br />

de groeiende groep internationale studenten<br />

omdat het voor hen erg lastig is om toegang te<br />

krijgen tot de Nederlandse arbeidsmarkt. <strong>Tilburg</strong><br />

<strong>University</strong> biedt studenten hulp bij de transitie<br />

naar de realiteit, maar tot op heden was het aanbod<br />

te versnipperd. De toekomstige Career Portal<br />

brengt de snippers bij elkaar en maakt het carrièreaanbod<br />

op termijn compleet. Zij wil uitgroeien<br />

tot startpunt van alle carrièregerelateerde zaken<br />

van de universiteit.<br />

→ aluMni<br />

Ook voor de alumnus of alumna kan de Career<br />

Portal van nut zijn. Alumni en bedrijven die<br />

medewerkers en stagiaires zoeken of een onderzoeksproject<br />

willen laten uitvoeren krijgen via de<br />

portal directe toegang tot de <strong>Tilburg</strong>se pool van<br />

studenten. De carrièreportal is een instrument<br />

waar studenten en werkgevers elkaar zonder<br />

bemiddeling vinden. Schrijen nodigt alumni van<br />

harte uit om hun stages, afstudeeropdrachten<br />

en starterfuncties vanaf september op de Career<br />

Portal te plaatsen. Tegelijk kunnen ze hun kennis<br />

van de arbeidsmarkt met studenten delen.<br />

Het team achter de Career Portal staat open voor<br />

verfrissende ideeën en suggesties die dit initiatief<br />

tot een succes kunnen maken. ■<br />

voor meer informatie over de career portal:<br />

www.tilburguniversity.edu/careerportal.


→<br />

Het schijnt een menselijk iets te zijn,<br />

om ‘daar’ te willen zijn waar ‘het’<br />

gebeurt. Als je in de mode zit, gebeurt<br />

het in Milaan, internet bracht je<br />

rechtstreeks naar Silicon Valley en<br />

bankiers vertrokken met een enkeltje<br />

Londen of New York.<br />

Dat was toen. Anno 2011 kraakt,<br />

hapert en schuurt de wereldeconomie,<br />

aan de westerse kant van de wereld althans.<br />

De textielindustrie die <strong>Tilburg</strong><br />

lang geleden al verliet, is ook Italië<br />

aan het verlaten. Bangladesh, China<br />

en India, daar gebeurt het! En voor internet,<br />

ICT en aanverwante zaken als<br />

hackers en helpdesken bel je in naar<br />

Bangalore of Beijing. En bankieren...<br />

ach. Een beetje bankieren anno nu<br />

vertaalt zich in microkredieten. Juist<br />

ja, ook al in Azië.<br />

The Economist kopte deze zomer nog met<br />

’s werelds gevaarlijkste grens op de<br />

voorpagina: die tussen Pakistan en<br />

India. Tussen Derde en Eerste wereld,<br />

tussen anarchie en democratie. Maar<br />

minstens zo bepalend is de verhouding<br />

tussen wereldmacht China en<br />

wereldmacht India. Communisme<br />

versus democratie, zoals dat zo graag<br />

in de pers wordt uitgemeten. Is dat<br />

dan de place to be?<br />

Maar inderdaad, groei gebeurt hier.<br />

Wildgroei, zou ik zelfs durven zeggen.<br />

De economische groei, de levensverwachting,<br />

de geletterdheid, het<br />

opleidingsniveau, het besteedbaar<br />

inkomen. En in het kielzog van wat<br />

beschaving heet, daarmee ook de bevolkingsaantallen,<br />

het nationale ego,<br />

de internetaansluitingen, de vervuiling<br />

en het aantal diabetespatiënten.<br />

Voordat je de neiging krijgt om koorts-<br />

column Dieuwke ■<br />

Hier, waar Het gebeurt<br />

Maar inderdaad,<br />

groei gebeurt Hier.<br />

wildgroei, zou ik<br />

zelfs durven zeggen.<br />

achtig een baan te gaan zoeken in<br />

Mumbai of Shanghai, om je steentje<br />

te gaan bijdragen aan de wereldeconomie,<br />

wereldgezondheid, wereldvoedseldistributie<br />

of mense<strong>nr</strong>echten<br />

– zowel het IMF, als het WHO, als<br />

het WFP als Amnesty International<br />

zijn vooralsnog onmisbaar – is het<br />

misschien toch handig om even via<br />

LinkedIn op zoek te gaan naar bekenden.<br />

Wie weet wil je meer weten van<br />

alumni, die je zijn voorgegaan naar<br />

waar het allemaal gebeurt.<br />

Mogelijk kom je dan bij mij uit: alumna<br />

van de Letterenfaculteit en sinds<br />

2010 woonachtig in New Delhi, India.<br />

Om het je gemakkelijk te maken om<br />

op de hoogte te blijven van een regio<br />

in opkomst en hoe het is om te werken<br />

in zo een vreemde cultuur, schrijf ik<br />

vanaf nu hier een column. ■<br />

Dieuwke van Turenhout, alumna Taalwetenschappen.<br />

Verblijft met man en<br />

twee dochters in New Delhi, India.<br />

foto: franco gori<br />

| 3-2011 21


22 3-2011 |


alumnus<br />

frank Bosman<br />

until interview alumnus ■<br />

‘Dromen<br />

hebben ons<br />

Onlangs zei Frank Bosman tegen een journalist<br />

dat de theologie eindelijk eens uit zijn ivoren toren<br />

moet komen. Dat werd dus de kop boven het verhaal:<br />

“Ja, het schoot er zomaar uit. Maar ik vind<br />

dat ook echt. Hoe ze dat moet doen? Kijk maar op<br />

mijn weblog. Ik schrijf over games, videoclips, boeken,<br />

film, soaps, reclame, noem maar op. Allemaal<br />

cultuuruitingen die wat zeggen over hoe wij op dit<br />

moment denken over zaken als liefde, trouw, dood,<br />

feesten of verantwoordelijkheid. Welke levensbeschouwelijke<br />

en religieuze laag zit daaronder? Onze<br />

cultuuruitingen zijn altijd verbonden met de christelijke<br />

traditie van waaruit wij in het Westen zijn<br />

voortgekomen. Ik geef mijn eigen interpretaties<br />

daaraan, maar wel op basis van die tweeduizend<br />

jaar geschiedenis die we achter ons hebben. Of je<br />

nu een game neemt, waarin in een apocalyptische<br />

tijd een redder de wereld van het kwaad gaat verlossen,<br />

of je ziet en hoort een muziekclip van Lady<br />

Gaga die Born this way zingt, ze zijn allebei terug te<br />

voeren tot oerverhalen. Mensen vinden dat leuk en<br />

willen meer weten. Dat is ook een manier om iets<br />

over religie te vertellen. Een meer aansprekende<br />

dan de traditionele, denk ik. Wij theologen kunnen<br />

iets toevoegen. We kunnen begrijpelijk maken hoe<br />

de maatschappij in elkaar zit, waarom we de ene<br />

waarde belangrijker vinden dan de andere.”<br />

gebracht<br />

waar we<br />

zijn’<br />

De angry bird onDer De<br />

theologen is hij genoemD.<br />

hij is een van De wapens<br />

van De katholieke kerk:<br />

jong, vrolijk, kunDig,<br />

veelzijDig, eigentijDs en<br />

soms provocatief. frank<br />

Bosman (32) werD onlangs<br />

uitgeroepen tot meest<br />

spraakmakenDe theoloog<br />

van 2011. gesprek met een<br />

optimist Die op het internet<br />

werkt aan een nieuwe<br />

verpakking voor ouDe<br />

christelijke verhalen. ‘met<br />

ratio alleen Doe je het<br />

leven tekort.’<br />

TeksT: Willem van leeuWen<br />

foTografie: vincenT van den hoogen<br />

→ Niet celibatair<br />

Hij komt uit een vroom en devoot Rooms Katholiek<br />

gezin, dat je eerder in Zuid-Limburg zou verwachten.<br />

Maar in zijn geboorteplaats Leidenschendam,<br />

vlakbij het wereldse Den Haag, genoot hij als kind<br />

en tiener van het ‘rijke Roomse leven’, met zijn<br />

uitbundige hoogfeesten en processies, met wierook<br />

en mirre. Hij werd misdienaar, acoliet en koster en<br />

wist niet beter of hij zou later een van de ‘knechten<br />

des Heren’ worden. Maar priester werd hij niet. Na<br />

het vwo ging hij nog naar het Sint-Janscentrum in<br />

Den Bosch, de plek waar jongeren zich verder kunnen<br />

oriënteren op hun godsdienstige toekomst en<br />

hij maakte een paar mooie roepingsreizen mee.<br />

Maar het seminarie leek hem toch niet de plaats<br />

waar hij moest zijn: “Ik heb nooit op enige manier<br />

last gehad van seksuele toespelingen of andere ongemakkelijke<br />

toenaderingspogingen. Integendeel,<br />

in de kerk en in het geloof voelde ik me juist veilig.<br />

Maar achteraf bezien miste ik het academische<br />

klimaat en daarmee de onvoorwaardelijke vrijheid<br />

om elke vraag te mogen stellen die er te stellen valt.<br />

| 3-2011 23<br />


24 3-2011 |<br />

‘Dwing me aan te<br />

nemen, dat verliefdheid<br />

niet meer is dan een<br />

chemisch proces in de<br />

hersenen en ik ga in een<br />

hoekje zitten huilen’<br />

De sociale controle stond me ook tegen, net als het<br />

idee dat ik een celibatair leven zou moeten leiden,<br />

ik voelde dat ik daar moeite mee zou krijgen.” Niet<br />

onbegrijpelijk, want tijdens een kerkdienst in die<br />

periode, hij was negentien, zag Bosman een vrouw<br />

in de kerkbank zitten waar hij direct verliefd op<br />

werd en waar hij uiteindelijk ook mee trouwde.<br />

Het werd dus de wetenschap in plaats van een<br />

geloofsambt. Moet je een buitenbeentje zijn om<br />

theologie te gaan studeren? Frank Bosman denkt<br />

wel dat het helpt: “Zeker in deze tijd van de-institutionalisering,<br />

ontkerkelijking, ietsisme moet<br />

je een beetje tegen de stroom in durven roeien. Ik<br />

ben gewoon gek op dit vak, dat is de belangrijkste<br />

motivatie.”<br />

→ FaNaticus<br />

Waar is hij precies gek op? Bosman: “Ik ben opgegroeid<br />

in een omgeving waarin het geloof in God<br />

vanzelfsprekend is, terwijl er ook een omgeving is,<br />

waarin dat juist niet zo is. Dat betekent dat er iets<br />

te leren en te begrijpen valt: waarom gelooft de een<br />

wel in God en een ander niet? Theologie gaat over filosofie,<br />

psychologie, sociologie, cultuur en geschiedenis.<br />

Maar dé trekker is voor mij toch wel dat je<br />

datgene wat je onmogelijk rationeel kunt aanwijzen<br />

en wat is gebaseerd op een leap of faith, tegelijkertijd<br />

tóch zoveel mogelijk rationeel wilt benaderen. De<br />

spanning tussen fides en ratio, tussen geloof en<br />

rede. Theologie probeert die twee met elkaar te verbinden:<br />

fides quaerens intellectum, het geloof dat zoekt<br />

zichzelf te begrijpen.”<br />

Dat is ook precies waar het volgens Bosman om<br />

draait in het leven: het evenwicht tussen het denken<br />

en het gevoel: “Wie alleen maar gelooft, wordt<br />

een fanaticus, een Taliban-terrorist. Maar wie<br />

alleen de ratio gebruikt, doet het leven ook tekort.”<br />

Frank Bosman haalt de discussie tussen creationisten<br />

en evolutionisten er nog maar eens bij: “De ene<br />

groep zegt dat God alles heeft gemaakt, de andere<br />

groep schrijft alles toe aan het blinde toeval. Die<br />

twee groepen kunnen niet met elkaar praten omdat<br />

ze zichzelf niet de juiste vragen stellen.”<br />

→ lady GaGa<br />

Hoe belangrijk een zeker evenwicht ook zijn mag,<br />

de ratio heeft de overhand in dit tijdsgewricht. Hij<br />

zal het niet ontkennen: “Ik ben niet op aarde om<br />

de rationalist er hartstochtelijk van te overtuigen<br />

dat er meer is dan het tastbare. Ik ben geen zieltjeswinner.<br />

Maar mensen die alles alleen rationeel<br />

bekijken, doen de poëzie in het leven tekort. Wie<br />

zich alleen met de ratio bezighoudt, creëert een


kale, koude werkelijkheid. Er is meer dan alleen het<br />

tastbare en fides staat voor meer dan de traditionele<br />

kerkelijke instituties. Ze staat ook voor esthetiek,<br />

ethiek, creativiteit, voor poëzie, voor gevoel voor<br />

het hogere. Ik ben voor empirisch onderzoek, maar<br />

tegen het reductionisme dat alleen het tastbare<br />

serieus neemt. Hoe kun je zeggen dat er niet meer<br />

is als je tegelijkertijd geëmotioneerd kunt raken<br />

door Mozart, of door Lady Gaga? Zeg tien keer tegen<br />

me dat een boom slechts een zuurstoffabriek is en<br />

dat ze niet voor veel meer staat, zoals is te lezen in<br />

de grote verhalen van het christendom en van het<br />

zoroastrisme (oude Perzische godsdienst, red.),<br />

waarbij de boom een belangrijke metafoor is en bij<br />

de elfde keer hang ik mij er aan op. Dwing me aan<br />

te nemen dat verliefdheid niet meer is dan een chemisch<br />

proces in de hersenen en ik ga in een hoekje<br />

zitten huilen. We hebben een verlangen in ons dat<br />

ons overstijgt. Ik ben een positivist en vind dat<br />

we een prachtige beschaving hebben opgebouwd.<br />

Niet alleen omdat we empirisch zo goed zijn bezig<br />

geweest, maar óók omdat we als holbewoner naar<br />

de maan en de sterren keken en droomden dat we<br />

erheen konden vliegen. De droom gaf ons de motivatie<br />

empirisch uit te zoeken of we daadwerkelijk<br />

de maan zouden kunnen bereiken. Dromen hebben<br />

ons gebracht waar we nu zijn.”<br />

→ ProVocatie<br />

Tijdens de Nacht van de theologie is Frank Bosman<br />

uitgeroepen tot meest spraakmakende Theoloog<br />

van 2011. In een interview naar aanleiding van de<br />

prijs maakt hij die uitverkiezing meteen waar door<br />

het christendom een provocatie te noemen: “Dat<br />

was een beetje om de betreffende EO-journalist te<br />

stangen. Het eerste wat hij tegen me zei was dat het<br />

internet per definitie antichristelijk is. De duivel<br />

werd erbij gehaald, zo pessimistisch dat ik het niet<br />

kon laten te zeggen dat de verering van een gekrui-<br />

cV FraNk bosmaN<br />

Frank Bosman werd in 1978 in Leidschendam<br />

geboren. Hij studeerde aan de Katholieke<br />

Theologische Universiteit Utrecht. Met<br />

laatstgenoemde universiteit was de voorheen<br />

zelfstandige Theologische Faculteit<br />

<strong>Tilburg</strong> reeds in 2006 gefuseerd. Het nieuwe<br />

onderwijsorgaan staat bekend onder de<br />

naam Faculteit Katholieke Theologie. Als<br />

sigde een provocatie is. Een beetje zieken kan geen<br />

kwaad, zeker als mensen zo negatief zijn over het<br />

eigentijdse.”<br />

Maar hoe optimistisch Bosman zelf ook mag zijn,<br />

als het gaat over het huidige humeur van de samenleving,<br />

dan kijkt hij toch even zuinig: “We zijn een<br />

mopperende, beetje wrokkige natie. We zeggen dat<br />

we iedereen accepteren zoals hij is, maar in de praktijk<br />

valt dat wel tegen. We zijn aan het doorslaan in<br />

ons rationalisme. Als je het vierhonderd gelovige Joden<br />

niet gunt dat ze hun koeien onverdoofd mogen<br />

slachten. En tegelijkertijd verklaar je het dierenwelzijn<br />

zo ongeveer heilig. Dan vind ik dat niet erg<br />

tolerant en ook niet in de geest van de Verlichting.<br />

Vooral het fanatisme waarmee andersdenkenden,<br />

zoals Joden, katholieken en moslims worden bestreden,<br />

vind ik getuigen van intolerantie.”<br />

Dat mag zo zijn, maar ook ‘zijn’ eigen katholieke<br />

kerk geeft weinig reden om opgewekt te zijn. Behalve<br />

door de schandalen maar ook door haar weinig<br />

buigzame houding is het geloof zo op het oog<br />

definitief op haar retour. Bosman startte onlangs<br />

de actie Wij blijven katholiek op zijn blog, maar hij<br />

ontkent niet dat de RK-kerk het er bij laat zitten:<br />

“De kerk lijdt aan cultuurpessimisme. Al enkele<br />

eeuwen heerst daar de opvatting dat alles wat van<br />

buiten komt per definitie tegen de kerk gericht is.<br />

Ontwikkelingen als democratie, mense<strong>nr</strong>echten<br />

en medische ontwikkelingen zijn daarom niet omarmd.<br />

Gevolg: de vertegenwoordigers van de kerk<br />

worden gezien als hopeloos ouderwets en wereldvreemd.<br />

Maar de christelijke verhalen, de waarden<br />

die de kerk vertegenwoordigt zijn nog steeds springlevend.<br />

Alleen de verpakking deugt niet. Daarom<br />

ben ik zelf begonnen met een nieuwe verpakking.<br />

Ik denk dat ik de mensen kan bereiken door ze op<br />

een nieuwe manier naar die oude verhalen te laten<br />

kijken. Ik vertel waarom mensen naar de sterren<br />

kijken.” ■<br />

medewerker van het instituut LUCE/Centrum<br />

voor Religieuze Communicatie van de<br />

<strong>Tilburg</strong> School of Theology (Faculteit voor<br />

Katholieke Theologie) organiseert Bosman<br />

postacademisch onderwijs en publieksactiviteiten<br />

voor theologisch geïnteresseerden<br />

en werkt hij aan een proefschrift over de<br />

katholieke dada-kunstenaar Hugo Ball.<br />

until interview alumnus ■<br />

‘wie alleen maar gelooft, wordt een<br />

fanaticus, een taliban-terrorist.<br />

maar wie alleen de ratio gebruikt,<br />

doet het leven ook tekort’<br />

Bosman publiceert in kranten en tijdschriften<br />

over actuele maatschappelijke<br />

en kerkelijke kwesties, is radiocommentator<br />

en intensief twitteraar en blogger<br />

(www.goedgezelschap.eu).<br />

Hij is getrouwd met Marielle Brand met wie<br />

hij twee kinderen heeft. Het gezin woont in<br />

Vlijmen.<br />

| 3-2011 25


26 3-2011 |<br />

SteedS<br />

meer<br />

alumni<br />

kiezen<br />

voor<br />

ondernemer-<br />

Schap<br />

Nederland heeft de afgelopen tien jaar<br />

het ondernemerschap omarmd. Uit<br />

de Global Entrepreneurship Monitor<br />

bleek onlangs dat 7,2 procent van de<br />

Nederlanders tussen 18 en 64 jaar<br />

starter is of plannen heeft om een<br />

bedrijf op te richten. Tien jaar geleden<br />

behoorde nog maar 4,9 procent tot<br />

diezelfde categorie. Een belangrijk<br />

aandeel in de groei hebben vrouwen.<br />

In het eerste decennium van deze<br />

eeuw nam het percentage vrouwelijke<br />

starters op de ondernemersmarkt toe:<br />

van 25 naar 35 procent (onderzoek EIM).<br />

<strong>Until</strong> interviewde twee vrouwelijke<br />

alumni die de stap al hebben gezet.<br />

Irene Herbers<br />

‘ Mijn zaak is een<br />

verlengstuk van Mezelf’<br />

ninke peijs, afgestudeerd<br />

bedrijfseconoom met een<br />

passie voor mode, werkte<br />

tien jaar in het bank-en verzekeringswezen<br />

en ICT-projectmanagement.<br />

In 2006<br />

opende ze Outfit by Ninke,<br />

een exclusieve modezaak in<br />

hartje Den Bosch.<br />

Van bankproducten via computers<br />

naar dameskleding. Geen logische<br />

stap…<br />

“Alle kennis en ervaring<br />

komen van pas. Dankzij<br />

mijn werk in het bankwezen<br />

weet ik hoe banken naar je<br />

bedrijf kijken betreffende<br />

financieringen of garanties.<br />

Ook de ervaring met<br />

ICT-projecten gebruik ik.<br />

Elk event dat ik voor klanten<br />

organiseer, pak ik op als een<br />

project.”<br />

Wat bezielt je om een goed salaris<br />

op te geven voor een onzeker<br />

bestaan?<br />

“Doen wat je hart je ingeeft.<br />

Zodra ik me realiseerde dat<br />

ik mijn werk niet tot aan<br />

mijn pensioenleeftijd wilde<br />

doen, wist ik dat het geen<br />

zin had om te blijven. Ik heb<br />

altijd iets met mode gehad,<br />

maar koos voor economie<br />

omdat ik daar later alle kanten<br />

mee op zou kunnen.”<br />

Profetische blik. Hoe is het om je<br />

eigen bedrijf te runnen?<br />

“Het voelt heel vanzelfsprekend.<br />

Maar anderen zeggen<br />

dat het van lef, daadkracht<br />

en doorzettingsvermogen<br />

getuigt.”<br />

Haal je nu meer voldoening uit je<br />

werk dan eerst?<br />

“Absoluut. Ik werk met<br />

een prachtig product, met<br />

kleding die met vakmanschap<br />

en liefde is gemaakt.<br />

Bovendien is alles wat ik<br />

doe mijn eigen verdienste.<br />

Ik ben geen radertje in het<br />

geheel, maar kom met alle<br />

aspecten van de bedrijfsvoering<br />

in aa<strong>nr</strong>aking.”<br />

Wat is er zo mooi aan het ondernemerschap?<br />

“Je eigen draai eraan kunnen<br />

geven. Sinds ik onderneem<br />

heeft werk voor<br />

mij een andere betekenis.<br />

Het is meer met mijzelf als<br />

persoon verweven. Ik ben<br />

de winkel en de winkel, dat<br />

ben ik.”<br />

Is het ondernemerschap er voor<br />

iedereen?<br />

“Nee! Sommige mensen<br />

werken om te leven en<br />

anderen leven om te werken.<br />

Maar is werken geen<br />

noodzakelijk kwaad en zie je<br />

kansen, then go for it!”<br />

Meer weten: www.ninke.nl.


‘ Merkte bij scriptie dat ik<br />

geen theoreticus ben’<br />

lenie volkers-willems,<br />

afgestudeerd als vrijetijdwe-<br />

tenschapper, werkte onder<br />

meer bij Selexyz als online<br />

marketeer. Tegenwoordig is<br />

ze weddingplanner. Lenie is<br />

een groentje op de ondernemersmarkt:<br />

haar bedrijf<br />

Prachtige Plannen bestaat<br />

sinds april 2011.<br />

Weddingplanner, vanwaar die<br />

suikerroze switch?<br />

“Grote feesten organiseren,<br />

het geeft me energie en ik<br />

draai er mijn hand niet voor<br />

om. Mijn hele leven al doe<br />

ik dat ontzettend graag.”<br />

Oké, maar waarom specifiek<br />

bruiloften?<br />

“Bruiloften zijn hele speciale<br />

dagen. Niet alleen het<br />

bruidspaar, ook de familie<br />

raakt ervan in de wolken<br />

en ik vind het geweldig om<br />

met gelukkige mensen te<br />

werken. Weddingplanner<br />

is mijn specialiteit, maar<br />

ik organiseer ook surpriseparty’s,<br />

kraamfeesten en<br />

jubilea hoor.”<br />

Hoe groot is de markt?<br />

“Elk jaar worden er ongeveer<br />

73.000 huwelijken gesloten,<br />

waarvan 5840 met hulp van<br />

een weddingplanner. Er zijn<br />

nu zo’n 200 weddingplanners<br />

in Nederland.”<br />

Door een reorganisatie ben je min<br />

of meer in het ondernemerschap<br />

gerold, wat zijn de voordelen van<br />

deze stap?<br />

“Het grootste voordeel is dat<br />

ik nu werk met een glimlach.<br />

Ik zit heel goed in mijn<br />

vel en realiseer me nu pas<br />

dat mijn vorige baan minder<br />

bij me paste. Het is bevrijdend<br />

dat ik nu iets doe waar<br />

ik helemaal achter sta.”<br />

Zijn er nadelen?<br />

“Ik mis directe collega’s.”<br />

En is er iets dat het ondernemerschap<br />

onweerstaanbaar maakt?<br />

“De enorme vrijheid en<br />

eigen verantwoordelijkheid,<br />

het maakt me gelukkig.”<br />

Universitair geschoolden staan<br />

niet als practici bekend. Zijn ze<br />

eigenlijk wel opgewassen tegen<br />

het ondernemerschap?<br />

“Mijn studie heeft me een<br />

bepaalde denkwijze geleerd<br />

en het heeft me als persoon<br />

gevormd. Daar ben ik erg<br />

blij mee. Maar ik ben geen<br />

theoreticus en daar kwam<br />

ik tijdens het schrijven van<br />

mijn scriptie snel achter. Ik<br />

ben toch meer een mens van<br />

de praktijk.”<br />

Meer weten:<br />

www.prachtigeplannen.nl<br />

UNTIl alUMNI NIEUws ■<br />

Nieuws uit de vereNigiNgeN<br />

een selectie uit De activiteiten van De aluMniverenigingen.<br />

kijk voor Meer inforMatie en activiteiten van De<br />

verenigingen op: tilburguniversity.eDu/nl/aluMni.<br />

assET | MarkETING<br />

Meestersactiviteit:<br />

apenManageMent<br />

Datum: 9 oktober, Dierenpark<br />

Amersfoort<br />

Zoals gebruikelijk luiden we<br />

het nieuwe werk- en collegejaar<br />

weer in met een activiteit voor<br />

alumni. Dit jaar is dat een interactieve<br />

workshop Apenstreken<br />

op de werkvloer. Je krijgt in Dierenpark<br />

Amersfoort de kans<br />

krijgt om meer te leren over<br />

jezelf als mens en degenen<br />

om je heen, door middel van<br />

het kijken naar onze ‘neven’ de<br />

apen. een uitgelezen activiteit<br />

om met je hele gezin te komen!<br />

Inschrijven kan via externalaffairs@asset-marketing.nl.<br />

JUVaT<br />

lustruMviering<br />

Datum: 27 oktober<br />

Dit najaar viert JUVAT het<br />

vijfde lustrum. Om die reden<br />

kleden we de traditionele<br />

JUVAT-dag extra feestelijk<br />

aan en sluiten we die af met<br />

een speciaal lustrumdiner en<br />

-feest. Ook is er een lustrumbundel<br />

in de maak. Nadere<br />

informatie via JUVAT.nl.<br />

VaPT<br />

lustruMviering psychologen<br />

tilburg<br />

Datum: 18 november<br />

Het departement Psychologie<br />

viert haar veertigste verjaardag.<br />

Dit gebeurt samen met de<br />

Vereniging van Afgestudeerde<br />

Psychologen <strong>Tilburg</strong> (VAPT)<br />

die 25 jaar bestaat. De viering<br />

vindt plaats op 18 november<br />

(en dus niet op 25 november<br />

zoals eerder genoemd). Om<br />

14.30 uur start het feestelijk<br />

samenkomen op de <strong>Tilburg</strong>se<br />

campus met een terugblik.<br />

Voor alumni is er onder meer<br />

een forum waarin alumni uit de<br />

praktijk aan het woord komen.<br />

De dag wordt afgesloten met<br />

een buffet.<br />

Meer info: VAPT.nl<br />

DaNTE<br />

Dante café<br />

datum: 18 november en 20<br />

januari<br />

De volgende bijeenkomst<br />

van het Dante café is op 18<br />

november met Willem Marie<br />

speelman (Drachten 1960).<br />

Op 20 januari 2012 komt ralf<br />

bodelier vertellen over zijn<br />

studententijd en hoe hij nu in<br />

het leven staat.<br />

nb In het Dante-bestuur<br />

heeft een bestuurswisseling<br />

plaatsgevonden: rob Kuiper<br />

(oud-student religiewetenschappen)<br />

en Marie Louise<br />

Luijbrechts (oud-letterenstudent)<br />

hebben afscheid genomen,<br />

rachel Höppener is in de<br />

plaats van rob gekomen. naar<br />

vervanging van Marie Louise<br />

wordt nog gezocht.<br />

DIalOGOs<br />

De afscheidsoratie Uit stof en<br />

As op 27 mei van erelid prof. dr.<br />

Wim Weren werd door velen<br />

beluisterd. Tijdens de receptie<br />

boden namens Dialogos rachel<br />

Höppener en Hannie bouwhuis<br />

een tekening aan, vervaardigd<br />

door bea Voogt. Het ging om<br />

een bijbels tafereel, waarbij de<br />

scheidend hoogleraar als een<br />

Christusfiguur staat afgebeeld,<br />

te midden van discipelen<br />

en luisteraars, herkenbaar als<br />

collega’s en leden van Dialogos.<br />

Contact: Dialogos@tilburguniversity.edu.<br />

NOsO<br />

nOsO, de bestuurskundige<br />

alumnivereniging van <strong>Tilburg</strong><br />

<strong>University</strong>, organiseerde 9<br />

mei in Den Haag haar eerste<br />

bijeenkomst sinds haar doorstart<br />

in juli 2010. Met een mooie<br />

opkomst en dinerspeeches<br />

van hoogleraar Gabriël van den<br />

brink en topambtenaar richard<br />

van Zwol was het een succesvolle<br />

activiteit.<br />

Meer info: Nosotilburg.nl<br />

| 3-2011 27


engelfriet leidt<br />

brainStorm alumni<br />

Hij weet mensen te motiveren. Hij kan een groep een gezamenlijke conclusie<br />

laten trekken, zelfs elkaar in de haren vliegende politici. en hij is<br />

alumnus. Dat maakt richard engelfriet (1977) bij uitstek geschikt voor een<br />

brainstorm over hoe alumni en universiteit hun banden kunnen aanhalen.<br />

Ik begrijp dat het niet veel had gescheeld of jij was<br />

wetenschapper geweest…<br />

“Na mijn studie Arbeid en Sociale<br />

Zekerheidswetenschappen lag er een<br />

verzoek om aio te worden. Maar ik<br />

wilde eerst nog reizen. Ik had mij voorgenomen<br />

om na afloop een beslissing te<br />

nemen over mijn toekomst.”<br />

En toen je de ultieme vrijheid had ervaren, besloot<br />

je zelfstandig ondernemer te worden…<br />

“Toch niet. Ik had nergens over nagedacht<br />

tijdens die reis. Bij terugkomst<br />

stonden in mijn e-mail aanbiedingen<br />

voor het geven van workshops in Ede en<br />

<strong>Tilburg</strong>. Dat ben ik toen gaan doen.”<br />

Aan jou is dus een groot wetenschapper verloren<br />

gegaan…<br />

“Niet bepaald. Ik heb te weinig zitvlees<br />

om me uren, dagen en maanden te<br />

kunnen concentreren op één gedetailleerd<br />

vraagstuk. Ik ben beter in het<br />

overdragen van energie op groepen<br />

mensen. Daar kwam ik al snel achter.”<br />

Wanneer kwam je erachter dat spreken wel iets<br />

voor je is?<br />

“Dat weet ik nog exact. Een van de deel-<br />

brainstorM voor aluMniverenigingen<br />

28 3-2011 |<br />

Alumnirelaties & Development<br />

organiseert op donderdag 13<br />

oktober een bijeenkomst voor<br />

bestuursleden van alumniverenigingen<br />

en overige geïnteresseerde<br />

alumni. Tijdens deze<br />

zogeheten TKA-bijeenkomst<br />

vindt een brainstorm plaats.<br />

Onderwerp: de band tussen<br />

nemers aan een van mijn eerste presentatiecursussen<br />

stuurde een e-mail.<br />

Daarin stond letterlijk dat hij na twee<br />

jaar tobben weer zelfvertrouwen had.<br />

Het besef dat je echt iets losmaakt bij<br />

mensen, drijft mij nog steeds. En het<br />

zelfstandige bestaan als zzp’er bevalt<br />

bijzonder. Het ondernemerschap, ook<br />

binnen organisaties, is op het ogenblik<br />

een favoriet onderwerp.”<br />

Ook ondernemerschap binnen organisaties...?<br />

“Het kan lonen om medewerkers meer<br />

eigen verantwoordelijkheid te geven.<br />

Zo geeft zorgverzekeraar CZ Groep call<br />

center-medewerkers een budget om vrij<br />

te besteden aan moeilijk oplosbare problemen<br />

van klanten. Dat werkt bevrijdend<br />

en leidt tot tevreden klanten.”<br />

Doe je nog meer dan spreken, trainen en presenteren?<br />

“Ik ben tevens mediator. Dat betekent<br />

dat ik bemiddel in conflicten of in<br />

situaties waar mensen er samen niet<br />

uitkomen. Zo heb ik een groep gemeentepolitici<br />

een conclusie laten trekken<br />

over een tippelzone.”<br />

alumni en <strong>Tilburg</strong> <strong>University</strong>.<br />

Wat kenmerkt die band? Hoe<br />

verstevig en bestendig je die?<br />

Wat kan de universiteit betekenen<br />

voor alumni en omgekeerd?<br />

De uitkomsten van deze brainstorm<br />

kunnen worden gebruikt<br />

door de alumniverenigingen en<br />

Alumnirelaties & Development.<br />

Het programma is als volgt:<br />

• 18.00-18.45 ontvangst met<br />

koffie/thee en broodjesbuffet<br />

in Grand Café esplanade<br />

• 18.45-19.00 welkom door<br />

nicole Fouchier van Alumni-<br />

relaties & Development<br />

• 19.00-20.00 brainstorm onder<br />

de bezielende en humorvolle<br />

Dan moet een brainstorm over het alumnibeleid<br />

ook wel lukken… Centraal staat straks de vraag:<br />

hoe kunnen universiteit en alumni de banden versterken?<br />

Ben jij wat betreft die banden ervaringsdeskundige?<br />

“Ik spreek regelmatig met <strong>Tilburg</strong>se<br />

wetenschappers. Ze voeden me met<br />

allerlei interessante visies en theorieën<br />

Zo heb ik samen met Herman de Regt<br />

het boek Verkeerd Verbonden geschreven<br />

over het verbeteren van oplossend<br />

vermogen van politici.”<br />

Hoe kan de alma mater er voor zorgen dat meer<br />

alumni warme banden houden met de universiteit?<br />

“Dat kan al beginnen door mensen die<br />

afstuderen hun e-mail adres van de<br />

universiteit te laten behouden. Verder<br />

zou je laagdrempelige regionale kringen<br />

kunnen organiseren waar alumni<br />

elkaar kunnen ontmoeten, liefst dichtbij<br />

hun eigen woonplaats.”<br />

Moet de universiteit zelf ook meer toenadering<br />

zoeken?<br />

“Het werkt in mijn ogen het beste als<br />

het initiatief vaker vanuit de faculteiten<br />

zelf komt. Misschien zou het<br />

zelfs leuk zijn als wetenschappers ook<br />

worden afgerekend op inspanningen<br />

op alumnibeleid, net zoals ze beloond<br />

worden voor hun publicaties in wetenschappelijke<br />

tijdschriften.”<br />

leiding van alumnus en<br />

communicator richard<br />

engelfriet (meer info: www.<br />

richardengelfriet.nl)<br />

• 20.00-20.30 netwerken onder<br />

het genot van een borrel<br />

• 20.30-21.00 samenvatting uitkomst<br />

brainstorm plus feedback<br />

door richard engelfriet


Lezing DuurzaamheiD<br />

en VerLeiDing<br />

<strong>Tilburg</strong> school of economics and Management<br />

organiseert samen met <strong>Tilburg</strong><br />

sustainability Center een lezing voor alumni.<br />

Deze zogeheten back to campus-lezing vindt<br />

plaats op 1 november 2011 om 19:00 uur in het<br />

TIAs-gebouw. Professor Johan Graafland zal<br />

daarbij ingaan op het thema Duurzaamheid<br />

en Verleiding.<br />

beslissingen nemen we dagelijks. Maar: hoe<br />

maak je de juiste beslissing en wie bepaalt<br />

wat de juiste beslissing is? Hoe kunnen we<br />

ervoor zorgen dat goede duurzame bedoelingen<br />

worden vertaald in gewenst gedrag?<br />

Aan de hand van actuele voorbeelden van de<br />

keuzes van individuen, bedrijven en politieke<br />

instellingen, komen de volgende onderwerpen<br />

aan de orde:<br />

• Verleiding en (on)duurzaam consumeren<br />

• Verleiding in de kredietcrisis<br />

De deelnemers zullen worden uitgedaagd<br />

hun eigen positie in het debat te bepalen.<br />

Voor meer informatie en aanmelden:<br />

tilburguniversity.edu/nl/alumni/<br />

evenementen/duurzaamheidenverleiding/<br />

‘ nieuwe<br />

generatie<br />

weet te<br />

weinig<br />

over social<br />

MeDia’<br />

simone Levie publiceerde onlangs het boek @studentcoach. De<br />

alumna bedrijfscommunicatie en Digitale media (afgestudeerd in<br />

2008) geeft hierin studenten tips voor het gebruik van social media<br />

tijdens hun verblijf op de universiteit.<br />

Je zou verwachten dat je de nieuwe generatie<br />

niets hoeft te vertellen over social<br />

media. Maar dat is een misvatting, volgens<br />

simone Levie. “studenten weten goed hoe<br />

je in contact blijft met vrienden via Hyves<br />

of Facebook, maar ze zijn relatief slecht in-<br />

gevoerd in zakelijk relevante social media.<br />

een minderheid van de studenten heeft een<br />

Twitter-account of een LinkedIn-profiel”<br />

weet Levie. De eigenaar van het bedrijf<br />

socialmedium kan het weten. Zij geeft<br />

cursussen op dit vlak. een cursiste van een<br />

UNTIl alUMNI NIEUws ■<br />

Drie alumni trouwen tegelijk in São Paulo<br />

Huwelijken tussen alumni zijn niet<br />

zeldzaam. Maar dat drie <strong>Tilburg</strong>se<br />

alumni tegelijk in brazilië in het<br />

huwelijksbootje treden, mag toch wel<br />

opmerkelijk worden genoemd. Dit gebeurde<br />

op zaterdag 20 augustus in een<br />

hotel in são Paulo. <strong>Until</strong> legde beslag<br />

op een foto van de twee gelukkige<br />

echtparen, die het mes zetten in een<br />

klassieke huwelijkstaart. Links Jop<br />

van bogellen en Yolanda nunes (beide<br />

International business/Financial Management)<br />

en rechts Gabriela nunes<br />

(International business/strategic<br />

Management) en bruno Piacentini, de<br />

enige niet alumnus. Ook in het gezelschap<br />

van plusminus 300 bezoekers<br />

wemelde het natuurlijk van <strong>Tilburg</strong>se<br />

alumni, waaronder Joao Leite, Mariana<br />

Pineda (exchange student), Marcos<br />

nunes, Joost Philipsen, Daniel van<br />

Maanen en Corneus Tavenier.<br />

van haar trainingen, loopbaanadviseur Inge<br />

van erkel, kwam met het idee voor @studentcoach.<br />

Levie: “Om dit boek te schrijven,<br />

hebben we ons een week opgesloten in een<br />

huisje in Hoenderloo.”<br />

Het resultaat is een praktische opsomming<br />

van tips over het presenteren met<br />

Prezi, het promoten van ‘het merk jij’ en<br />

het maken van een blog of bedrijfspagina.<br />

Verder krijgt de lezer adviezen over hoe hij<br />

of zij met behulp van de nieuwe middelen<br />

sneller een stage of een baan kan vinden.<br />

Levie: “social Media zijn prima gereedschap<br />

om te bepalen en uit te dragen wat je sterke<br />

kanten zijn. en je kunt er echt iets mee bereiken.”<br />

Ze geeft het voorbeeld van Twiba.<br />

nl. Deze vacaturesite is opgericht door<br />

twee studenten, haalt alle vacatures die op<br />

Twitter staan op en was binnen een maand<br />

een van de grootste vacaturebanken.<br />

Heeft ze ook een tip wanneer je social<br />

media juist minder moet gebruiken? “Voor<br />

studenten ligt voor de hand: weersta de<br />

verleiding om, als je aangeschoten bent, te<br />

gemakkelijk iets te roepen. Je moet je altijd<br />

afvragen wat je wel of niet publiek maakt.<br />

Zo heb ik ooit een kritische tweet geplaatst<br />

over de prijzen van een concurrent. Deze<br />

borrelde op tijdens een presentatie van<br />

diezelfde concurrent. Daar werd mijn tweet<br />

live zichtbaar. Zoiets pijnlijks is natuurlijk<br />

nooit mijn intentie geweest.”<br />

FOTO: MárCIO sHAFFer<br />

| 3-2011 29


FoTo: hh/Koen VerheiJDen<br />

U vroeg?<br />

Jazeker. Wie een kunstwerk wil laten<br />

veilen, kan dat het beste op een mooie,<br />

zonnige winterdag doen. Dergelijke<br />

dagen brengen kunstkopers in een<br />

goede stemming waardoor ze vlot<br />

twee tot drie procent meer neertellen<br />

dan op andere dagen. Dat heeft Rachel<br />

Pownall van <strong>Tilburg</strong> <strong>University</strong> met<br />

30 3-2011 |<br />

Het lijkt er wel op. eric engesaeth nam<br />

in zijn promotieonderzoek aan <strong>Tilburg</strong><br />

<strong>University</strong> de relatie tussen beloning van<br />

CEO’s en hun ondernemingsprestaties bij<br />

enkele collega-onderzoekers vastgesteld.<br />

Ze legden de verkoopcijfers van<br />

de Londense veilinghuizen Sotheby’s<br />

en Christie’s van 1990 tot 2007 naast<br />

data van een Brits weerinstituut en<br />

ontdekten de invloed die het weer<br />

heeft. De wetenschappers stelden vast<br />

dat het prijsopdrijvende effect van een<br />

Werkt een prestatiebeloning?<br />

Topman Niek Hoek van<br />

Delta Lloyd kreeg in<br />

2009 een forse prestatiebeloning<br />

in opties<br />

uitgekeerd<br />

Nederlandse en Britse beursgenoteerde<br />

bedrijven onder de loep. Dat deed hij<br />

via een zelf ontwikkelde compensation<br />

risk index. Die geeft aan hoe groot het<br />

stralende dag vooral meetbaar is in<br />

de winter. Dan werkt (plotseling) mooi<br />

weer blijkbaar het meest op het gemoed<br />

van mensen. Pownall beveelt aan haar<br />

studie te herhalen in een gebied met andere<br />

klimatologische omstandigheden,<br />

om te zien of daar ook een ‘zoneffect’<br />

optreedt.<br />

FoTo: hh/FriSo KeUriS Bestaat goed kunstveRkooPweeR?<br />

financiële risico is voor de baas zelf, als<br />

doelstellingen niet worden gehaald. Wat<br />

bleek? Ondernemingen die hun CEO alleen<br />

extra belonen als ondernemingsdoelen<br />

worden gehaald, presteren doorgaans<br />

beter. Engesaeth plaatst daarbij wel de<br />

kanttekening dat prestatiebeloning ook<br />

kan leiden tot het nemen van te grote<br />

risico’s, wat natuurlijk averechts kan<br />

werken voor een onderneming. Uit zijn<br />

onderzoek komt verder naar voren dat<br />

CEO’s die langer op hun plek zitten, beter<br />

in staat zijn een lager beloningsrisico uit<br />

te onderhandelen. Nog een conclusie is<br />

dat vrouwelijke topbestuurders minder<br />

in verband worden gebracht met een<br />

excessieve bonus. Voor West-Europa<br />

onderzocht Engesaeth daarnaast de<br />

beloning van het topmanagement net<br />

onder de raad van bestuur. Daaruit blijkt<br />

onder meer dat loyaliteit niet echt loont:<br />

managers van buiten verdienen meer.


FoTo: AnP/roBin UTreChT<br />

FoTo: AnP/Arie KieViT<br />

Zijn Bauer-fans minder eenzaam?<br />

het is een beetje raar maar toch waar.<br />

ouderen die van ‘populair’ entertainment<br />

houden, zoals musicals, cabaret<br />

en Frans Bauer, blijken gelukkiger<br />

en minder eenzaam dan ouderen die<br />

elitaire activiteiten ondernemen,<br />

zoals museumbezoek, de opera of<br />

een balletvoorstelling. De <strong>Tilburg</strong>se<br />

vrijetijdswetenschapper vera toepoel<br />

heeft dat aangetoond. haar onderzoek<br />

bestond uit het laten invullen van<br />

een vragenlijst door een representatieve<br />

groep nederlanders. Daaruit<br />

kwam naar voren dat 55-plussers minder<br />

vaak andere mensen ontmoeten<br />

dan 55-minners, en dat zij significant<br />

vaker eenzaam zijn. Maar: ouderen<br />

die populaire culturele activiteiten<br />

ondernemen, gaven aan gelukkiger en<br />

minder eenzaam te zijn dan ouderen<br />

die meer highbrow-uitstapjes maken.<br />

Toepoel stelt in haar conclusies dat<br />

het zinnig zou zijn om laagdrempelige<br />

cultuur meer te subsidiëren. “nu gaat<br />

cultuursubsidie alleen naar highbrowkunst,<br />

terwijl veel mensen gelukkiger<br />

zijn met een gratis bioscoopkaartje.<br />

Samen meezingen met een volkszanger<br />

of genieten van een film is gezelliger<br />

en zorgt voor meer contact dan<br />

kijken naar een serieus toneelstuk,<br />

waarbij je stil moet zijn. ook museumbezoek<br />

is meer voor jezelf alleen<br />

en gaat eenzaamheid dus niet tegen”,<br />

stelt de onderzoekster.<br />

is het melden van een ongeval goed voor je cv?<br />

FoTo: ShUTTerSToCK<br />

Túúrlijk, zul je denken. Maar nee,<br />

verantwoordelijkheidsgevoel<br />

wordt afgestraft. Wie een bedrijfsongeval<br />

rapporteert, loopt een grotere<br />

kans op ontslag. Dat hebben<br />

twee <strong>Tilburg</strong>se onderzoekers Jan<br />

Boone en Jan van ours ontdekt,<br />

met behulp van unieke data van<br />

ooste<strong>nr</strong>ijkse bedrijven. Waarom<br />

ze dat wilden weten? Al wat langer<br />

was bekend dat het aantal ongelukken<br />

op de werkplek toeneemt bij<br />

hoogconjunctuur. een voor de hand<br />

liggende verklaring leek te zijn<br />

dat er in tijden van groei meer en<br />

harder gewerkt wordt (door meer<br />

UNTil WETENsCHap ■<br />

NaTUUr BETEr af<br />

DaNkzij VErDragEN?<br />

Dat valt tegen. De vijf belangrijkste internationale<br />

verdragen die gericht zijn op bescherming van<br />

planten- en diersoorten ontberen effectiviteit. Ze<br />

missen op dit moment de capaciteit om het probleem<br />

waarvoor ze in het leven zijn geroepen op te<br />

lossen. Dat stelt Karin Baakman in haar promotieonderzoek<br />

aan <strong>Tilburg</strong> <strong>University</strong>. Zij analyseerde<br />

het Werelderfgoedverdrag, het Biodiversiteitsverdrag,<br />

CiTeS en de verdragen van ramsar en<br />

Bonn met een door haar zelf ontwikkelde test.<br />

Deze omvat tien elementen die bepalend zijn voor<br />

de effectiviteit, zoals het aantal verdragspartijen,<br />

de opgenomen maatregelen en de mate waarin<br />

deze zijn geïmplementeerd. Geen enkel verdrag<br />

scoort een voldoende op alle tien elementen. een<br />

grote makke is het tekortschieten van de financiele<br />

middelen voor de implementatie, naleving en<br />

handhaving van de verdragen.<br />

onervaren mensen), wat de kans<br />

op ongelukken vergroot. Maar<br />

Boone en Van ours vonden dat<br />

slecht te rijmen met de bevinding<br />

dat het aantal dodelijke ongelukken<br />

níet afneemt bij een recessie. Zij<br />

ontwikkelden daarom een andere<br />

theorie. Volgens hen stijgt het aantal<br />

meldingen tijdens hoogconjunctuur<br />

omdat mensen de ongevallen<br />

dan durven te melden. in tijden van<br />

recessie steken ze hun hoofd liever<br />

niet boven het maaiveld. Blijkbaar<br />

voelen ze aan dat het melden hun<br />

kans op ontslag vergroot.<br />

| 3-2011 31


understanding society<br />

WAt Voor DADEr DoEt Dit?<br />

‘Anders Breivik, die een bloedbad aa<strong>nr</strong>ichtte in<br />

Noorwegen, is geen typische ‘lone wolf’. Dat is een<br />

verkeerd beeld. Want het idee van een lone wolf<br />

wordt gebruikt bij seksmisdaden, waarbij de dader,<br />

een beetje uitgestoten, als roofdier op zoek gaat<br />

naar een prooi. Zo’n misdadiger handelt vaak vanuit<br />

impulsen en slaat toe op een onverhoeds moment.<br />

Dat is bij Breivik niet zo. Deze aanslagpleger<br />

uit Noorwegen is een eenling die handelde uit een<br />

overtuiging die hij in de loop der jaren heeft opge-<br />

bouwd. Hij is heel stelselmatig bezig geweest. Breivik<br />

schafte zich de materialen aan zowel voor de<br />

enorm zware bomaanslag in het centrum als de afzichtelijke<br />

schietpartij op het eiland. En hij heeft<br />

zijn overtuiging op papier gezet. Dat past typisch in<br />

het klassieke schema van een overtuigingsdader<br />

die er lang mee bezig is geweest en zijn daad voor<br />

zichzelf heeft gerationaliseerd. Voor de mensen om<br />

zo’n aanslagpleger heen komt de daad vanuit het<br />

niets. Eenzame overtuigingsdaders doen van alles<br />

om hun sporen af te dekken en te voorkomen dat de<br />

omgeving erachter komt. Dat is ook de reden dat<br />

Breivik niet eerder bij de politie in beeld kwam. Als<br />

zoiets niet in groepsverband wordt beraamd, is het<br />

lastig om in te grijpen. Dan zou je een verregaand<br />

intelligence-systeem moeten opbouwen rond alle<br />

mogelijke kwetsbare personen en objecten.’<br />

Emeritus (per 30 september) hoogleraar Cyrille<br />

Fijnaut, bij BNR Nieuwsradio.<br />

Foto: anp/Epa/SCanpIX noRWaY

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!