Februari 2010 - Protestantse Gemeente Amersfoort

pkn.amersfoort.nl

Februari 2010 - Protestantse Gemeente Amersfoort

Protestantse Gemeente

Amersfoort

11 e jaargang | nummer 1 | februari 2010

i n s pi r e r e n d d i c h t b i j

IN DIT NUMMER ONDER ANDERE:

• Foto's viering Protestantse Gemeente Amersfoort

• Afscheid van la grande dame van hervormd Amersfoort

• Geloven in de dynamiek van een gemeenschap

PROTESTANTSE GEMEENTE AMERSFOORT


Van de redactie

We gingen - zeven man / vrouw sterk - met

de trein naar Utrecht als (v/h) hervormde

delegatie van de PGA om de Kerkbalans

Award 2010 op te halen die is toegekend aan

Amersfoort (zie pagina 10). Drie van ons

streken bij elkaar neer, naast en tegenover een

wat nors kijkende man die bij het raampje zat.

We zaten druk te praten over allerlei actuele

dingen in de PGA. De man keek onverstoorbaar

uit het raam en leek ons niet te horen. Tot we

Utrecht genaderd waren en hij plotseling zei:

‘Jullie zijn wel héél enthousiast over je club,

hè?’ ‘Ja, over de kerk!’ ‘Ja, ik had in de gaten

dat het daarover ging. Maar ik ben in mijn

jeugd in X al afgehaakt. En jullie geven me een

heel andere indruk van de kerk dan ik heb.’ We

hadden maar één advies: welkom in de kerk

van Amersfoort! Op weg naar de uitgang van

het station zeiden we verbaasd tegen elkaar:

‘Wat leuk dat we blijkbaar zo enthousiast over

ons kerkenwerk praten.’

De totstandkoming van de PGA betekent dat

een lange tijd van veel sjorren en trekken aan

dingen die geregeld moesten worden voorbij is.

Dat heeft bergen energie gekost. Die energie

komt nu vrij. Die kunnen we gebruiken om ons

naar buiten te richten. Ook op al die mensen

die een verouderd beeld van de kerk hebben

of er helemaal geen beeld bij hebben. En je

hoeft er niet eens voor op een zeepkist te gaan

staan; je eigen enthousiasme kan aanstekelijk

werken.

Velen van u hebben al uitingen van de PGA

gezien in de nieuwe huisstijl, gebaseerd op

het logo. Er komt nog meer. En ook Drieluik

moet nog onder het mes. Voor alles geldt: uw

enthousiaste reacties of positieve kritiek zijn

welkom, want daardoor houden we de moed

erin of worden aangespoord het anders en

beter te doen.

En de actualiteit in de PGA kunt u volgen op de

website: www.pkn-amersfoort.nl

Marja Brak

Foto omslag: Het idee om kinderen in de

wijkgemeenten een stukje van het PGA-logo

te laten maken, was van Willem Roozendaal

(Fonteinkerk). Twee kinderen van elke wijk

brachten, begeleid door de voorzitter van

hun kerkenraad, hun stuk van de duif binnen

bij de viering op 10 januari 2010 in de Sint

Joriskerk. Willem legde daar de stukken aan

elkaar. (Foto: Koos Wolff)

2 | Drieluik - nr. 1 - februari 2010

Ondertekening op 31 december 2009 van de notariële

acte fusie tot Protestantse Gemeente Amersfoort

Ondertekening

namens de

Hervormde

Gemeente

Ondertekening

namens de

Evangelischlutherse

Gemeente

Leden van

de Algemene

Kerkenraden

zien toe bij de

ondertekening

Ondertekening

namens de

Gereformeerde

Kerk

Foto's: Windeld van den Brink


Viering totstandkoming Protestantse Gemeente Amersfoort op zondag 10 januari 2010 in de Sint Joriskerk

’s Morgens waren

in de diensten in

de wijkgemeenten

door kerkgangers

vingerafdrukken gezet

op een stuk van het

logo als teken van

verbondenheid.

(Foto: Casper Branger)

Straatpastor Bernadette

van Dijk vertelde hoe

daklozen haar soms

veelzeggend als ‘zuster’

aanspreken.

Foto's: Koos Wolff

De moderamenleden van

de (nieuwe) Algemene

Kerkenraad deden dienst

in deze viering.

Ongeveer 400 mensen hadden het barre winterweer getrotseerd om dit historische moment

mee te maken.

De predikanten (v.l.n.r.) Van Baardwijk, Borger en Van der Horst gingen voor in de viering.

Burgemeester Albertine van Vliet-Kuiper zei in een korte toespraak blij te zijn met wat de

kerken in de stad doen.

Na de viering waren er veel ontmoetingen rond de koffie.

Meer foto’s, een opname van de viering, de meditatie

van ds. Van Baardwijk én een filmpje van Omroep

Amersfoort staan op de website: pkn-amersfoort.nl

Drieluik - nr. 1 - februari 2010 | 3


Afscheid van la grande dame van hervormd Amersfoort

'Ik geniet als ik anderen zie genieten'

Toen op Oudejaarsdag de handtekeningen werden

gezet waarmee de fusie van de Protestantse

Gemeente Amersfoort werd beklonken, beleefde

Annet van Goor-Oortgijsen haar finest hour. Ze

zet een punt achter twintig (!) ambtsjaren als

ouderling-kerkvoogd / kerkrentmeester.

De hervormden stapten de PGA in met een

solide begroting en een saamhorigheid

onder de wijkgemeenten – aan beide

heeft zij niet weinig bijgedragen.

Hoeveel uur van haar leven zal ze vergaderd hebben? Verkeerde

vraag. Ze heeft genoten. Wie ooit een vergadering met haar meemaakte

kon zelf vaststellen dat het haar lust en haar leven was.

Van huis uit meegekregen: vader was actief als kerkbestuurder in

de Haagse Kloosterkerk, grootvader in de hervormde gemeente

in het Brabantse Ginneken. Annet: 'Dienstbaar zijn, je talenten

inzetten. Daarbij komt: besturen ligt me wel. Als ergens gaten

vallen, spring ik erin. Vanaf dat de kinderen naar school gingen

heb ik altijd met veel plezier vrijwilligerswerk gedaan, in de kerk,

in culturele organisaties, in schoolbesturen. Ik heb maar heel

kort betaald werk gedaan.'

Opvolger Rikus Schoemakers speldt het insigne van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer op (foto: Windeld v.d. Brink)

4 | Drieluik - nr. 1 - februari 2010

door: Koos van Noppen

Altijd op de fiets

In Haren (Gr.) was ze diaken geweest en kort nadat ze in

Amersfoort was gesetteld, stond Herman baron van Heemstra op

de stoep. Of ze in de Bergkerk ouderling-kerkvoogd wilde worden.

Nee zeggen is niet haar sterkste kant. Ze was indertijd de enige

vrouw in een mannenwereld. Veel ongemakkelijker voelde ze zich

bij de heersende mentaliteit. 'Iedere hervormde wijkgemeente

vocht voor z’n eigen, om het even in krom Nederlands te zeggen.

Een eilandenrijk. Afschuwelijk. Ik heb het van meet af aan als een

belangrijke opdracht gezien om dáár aan te werken. Hoe? Overal

op af gaan, overal praten. Lobbyen, zielen masseren. Men mocht

aan mij als voorzitter van de centrale kerkvoogdij niet merken dat

ik lid was van de Bergkerk, vond ik zelf. Ik ging vaak 's zondags

kerkshoppen. Werd ergens een ambtsdrager bevestigd, was er een

jubileum of een bijzondere dienst, dan sprong ik op de fiets. Ik

sprak veel mensen in de wandelgangen. Door die informele contacten

groeide het vertrouwen en de saamhorigheid, die broodnodig

waren toen er moeilijke gesprekken moesten worden gevoerd

over bezuinigingen. Geleidelijk aan werden mensen 'naar elkaar

toe gebogen'.

Over het kerkrentmeesterlijke werk heeft ze uitgesproken opvattingen,

die ze zo opratelt: ‘Voorwaarden scheppen, zodat elke wijkgemeente

optimaal kan leren, vieren en dienen. Dus de gebouwen

op orde, goede regelingen voor predikanten, kosters en organisten.

Als het even kan in elke wijkgemeente voldoende expertise

voor personele, technische en

financiële zaken. Is dat goed

voor elkaar, dan geeft me

dat een kick. Ik geniet als ik

anderen zie genieten.’

Magere jaren

Ze heeft pittige tijden doorstaan

als voorzitter. De jaren

2005 en 2006 bijvoorbeeld

waren, gezien door de bril

van kerkrentmeesters, magere

tijden voor de Hervormde

gemeente Amersfoort. In die

periode is de basis gelegd voor

een nieuwe onderlinge solidariteit.

'Tegen de rijke wijken

zei ik: Wat doen jullie met

die overschotten? Houd je die

helemaal voor jezelf? O ja?

Kun je het over je hart verkrijgen

om er een luxe kerkelijk

bestaan op na te houden, terwijl

je weet dat er binnen een

straal van een paar kilometer


minder daadkrachtige wijkgemeenten zijn, die de eindjes niet aan

elkaar kunnen knopen?'

Drie wijkgemeenten waren toentertijd tegelijk vacant – de Nieuwe

Kerk, de St. Joriskerk en de Bergkerk – en om het beroepingswerk

te kunnen starten moest de begroting op orde zijn. De secretaris

van het College van Kerkrentmeesters moest om gezondheidsredenen

zijn functie neerleggen en ook de penningmeester vertrok.

Tot overmaat van ramp overleed december 2005 plotseling de

zeer gewaardeerde administrateur van het Kerkelijk Bureau, Arie

Morren. 'De ene jobstijding na de andere. Het is een wonder dat

we die periode goed zijn doorgekomen. Een tijd was ik voorzitter,

penningmeester en secretaris tegelijk. Samen met Wim Lamme en

Liesbeth Schipper hebben we enkele maanden lang het Kerkelijk

Bureau draaiend gehouden.'

Spuien bij een glas wijn

Het proces dat leidde tot de Protestantse Gemeente Amersfoort

ging de afgelopen jaren niet van een leien dak. ‘De gereformeerden

hadden alles centraal geregeld, wij hadden veel gedecentraliseerd

– de verantwoordelijkheid gedelegeerd aan de wijkgemeenten.

Verder was er verschil van inzicht over het tempo, over

de procedures, gesteggel over de regels van de landelijke kerk,

waaraan de fusiepartners zich moesten houden – enfin, er ging

ongelooflijk veel vergadertijd mee heen.’ Nooit gedacht: ik gooi

het bijltje er bij neer? ‘Nee. De zaak zou er niet mee gediend zijn,

als ik zou stoppen.’

Ze prijst zich gelukkig met een man die haar door dik en dun

steunde. ‘Het kon zo laat niet worden, of hij zat doodgemoedereerd

met een glas wijn op me te wachten en hoorde al m’n

verhalen aan.’ Zonder twijfel is de heer Van Goor één van de best

geïnformeerde kerkleden te Amersfoort

Oecumenisch ingesteld

De Protestantse Gemeente Amersfoort presenteert zich als een

veelkleurig mozaïek. Het kan Annet niet bont genoeg zijn. ‘Hoe

meer kralen aan de ketting hoe mooier. Ik vind het een voorrecht

dat inwoners van de stad uit zo'n breed scala van kerken kunnen

kiezen. Ik geniet van die pluriformiteit. Wat mij betreft was de

recente fusie nog verder gegaan en had die een brede oecumenische

opzet gekregen, met de rooms-katholieke parochies erbij

of nog andere kerkgenootschappen. Voor Bergkerkers is de jas

eigenlijk altijd te klein, zei ds. Van Baardwijk laatst nog. Eén

kerkverband met de breedte van de Raad van Kerken, zou mij

welkom zijn.'

Nu we het toch over de Raad van Kerken hebben, vertelt ze een

typisch Van Goor-uitstapje. Ze had tot zijn dood goed contact met

secretaris Harry Weultjes. 'Na zijn overlijden vond zijn vrouw een

briefje met zijn wens om ds. Van Baardwijk en mij uit te nodigen

om dienst te doen bij de eucharistieviering tijdens de uitvaart. Ik

vond het indrukwekkend om zo een actieve rol te mogen vervullen

– al zou de bisschop het niet hebben goedgekeurd, hoorde

ik later. Maar zó zou de wereld wat mij betreft in elkaar moeten

steken. Volle harmonie onder gelovigen.'

Prijzen

Op de valreep kreeg ze 13 januari jl de Kerkbalans Award – samen

met Marja Brak, zo haast ze zich te zeggen - vanwege haar verdiensten

voor de jaarlijkse geldinzamelingsactie. In de Bergkerk

Veel plezier in vrijwilligerswerk (foto: Windeld v.d. Brink)

ontwikkelde ze er indertijd een uitgekiend plan voor – met een

goede voorbereiding, een geoliede organisatie, attente nazorg, een

stipte registratie, etc.; de aanpak is in de loop van de tijd in alle

wijkgemeenten overgenomen. Vorig jaar ontving ze al een lintje –

ridder in de Orde van Oranje Nassau. En aan de vooravond van de

fusie kreeg ze een zilveren insigne van de landelijke Vereniging

voor Kerkrentmeesterlijk Beheer. 'Ik heb alles gewonnen wat er te

winnen is', grapt ze terloops, om meteen door te schakelen naar

het werk waar ze voorlopig niet mee stopt: fondsen vergaren voor

de restauratie van de Sint-Joriskerk. Legendarisch is het verhaal

dat ze in een half uur praten met de burgemeester 100.000 euro

binnenhaalde voor de monumentale binnenstadskerk. En ook de

provincie-gedeputeerde is nog niet van haar af. Er moet voor de

zomer nog vier ton op tafel komen.

Maar als die klus is geklaard, wachten er nieuwe uitdagingen. Er

ligt 55 meter archief van hervormden, 22 meter van gereformeerden

en 6 van de lutheranen – die moeten worden gedocumenteerd.

Verder blijft ze wel van de straat door haar taken in de Raad

van Toezicht van het St. Pieters- en Bloklands Gasthuis, dat gaat

verhuizen naar Vathorst. Zo vergadert ze nog wel even door. Maar

nooit op maandagavond. Dan wordt er gemusiceerd – ze speelt

viool in de Orkestvereniging Amersfoort.

Voor de kerk is het even mooi geweest. Ze ziet er met veel dankbaarheid

op terug. 'Ik heb meer ontvangen dan gegeven.'

Drieluik - nr. 1 - februari 2010 | 5


Boek van dr. R. Brouwer over De Brug

Geloven in de dynamiek van een gemeenschap

De Amersfoortse dr. Rein Brouwer, docent

praktische theologie aan de Protestantse

Thelogische Universiteit (PthU) schreef een

boek, waarin hij de theorie van gemeenteopbouw

verbindt met de praktijk van een ‘doorsnee’

protestantse gemeente. In dat kader was de

schrijver ruim twee jaar intensief betrokken

bij allerlei verbanden (van kerkenraad tot

Alpha-cursus) van wijkgemeente De Brug.

Het boek werd vorig najaar gepresenteerd in De Brug, waarbij

prof.dr. Henk de Roest (hoogleraar praktische theologie aan de

PthU), drs. Jodien van Ark (docent agogische vakken op het

seminarium van de PthU) en drs. Iwan Dekker (jeugdouderling

in De Brug) het woord voerden. Mevrouw Van Ark bewerkte haar

toespraak voor Drieluik. Zij begint met enkele leeservaringen en

formuleert vervolgens een aantal voorwaarden om dit boek in

gemeenteontwikkeling vruchtbaar te laten worden. Tot slot doet

zij enkele concrete aanbevelingen.

Herkenning

Ik raakte onder de indruk van het ordeningssysteem waarmee een

gemeenschap zorgvuldig in beeld wordt gebracht. Alle verschillende

terreinen van het kerkelijk leven worden belicht. Hier heeft

‘zomaar’ lange tijd een zeer gekwalificeerde man rondgelopen,

meegedaan, meebeleefd en het ook nog eens allemaal opgeschreven.

Dat zou in meer gemeenten moeten kunnen! Al te vaak

wordt er immers alleen maar nagedacht over wat anders moet, terwijl

een grondige beschrijving en analyse achterwege blijven uit

gebrek aan tijd en menskracht. Dit boek geeft handvatten om de

eigen gemeente te beschrijven via de gebruikte indeling: geschiedenis,

context, middelen, processen, identiteit en theologie.

Het verhaal van De Brug is een voorbeeld van de ontwikkeling die

in veel kerken te zien is. Begonnen in de 60-er jaren als een open

gemeente (in de zin van: op de wijk / samenleving gericht), via

openheid ingevuld als: open-confessioneel (dus ruimte voor vernieuwing

met respect voor traditie en confessie), tot de nieuwe

invulling van ‘open gemeente’ vanuit een missionaire invalshoek

met als centrale vraag: Hoe betrekken we mensen bij de gemeente?

Herkenbaar is ook de ingekeerdheid die ontstaat door de

stormachtige ontwikkelingen in wijken, waar de kerk geen zeggenschap

in heeft gehad, maar ook door de vergrijzing in de kerk

en de teruggang in ledental en dus noodzaak om met binnenkerkelijke

zaken bezig te zijn.

Brouwer legt daar de vinger bij en vraagt: Willen we dat? Voldoen

we zo aan onze roeping als gemeente van Christus?Het is wellicht

voor de mensen van De Brug een troost om het in een groter kader

te zetten. Tegelijkertijd worden de vragen er alleen maar urgenter

door.

6 | Drieluik - nr. 1 - februari 2010

door: Jodien van Ark

Jodien van Ark

Moeite

In toenemende mate kreeg ik moeite met de herhaalde kritiek

op wat zich nu in de gemeente afspeelt. Het eerste deel van de

beschrijving van de gemeente (deel II, het grote middenstuk van

het boek, 276 pagina’s!) laat zich als een roman lezen en geeft

inzicht in de geschiedenis, de beschrijving van de kerkbouw/

verbouw en de veranderingen in een Amersfoortse wijk. Maar

ergens halverwege verandert de toon en vind ik in de kantlijn

mijn notities terug in de trant van: dat is niet aardig - alweer een

oordeel – massief - omcirkeling van het veel voorkomende woordje

‘niet’, waarmee Brouwer aangeeft wat ze allemaal niet doen.

Zoals een kerkenraad die niet in staat lijkt leiding te geven aan

de gemeente, spanningen die niet gethematiseerd worden, humor

en ontroering die gemist worden, etc. Het is niet voor niets dat

deze eigen beoordelingen vorm krijgen in het gedeelte waar de

spanningen in de gemeente aan bod komen. Ik heb de indruk dat

hier beschrijving en beoordeling door elkaar gaan lopen en dat is

wellicht eigen aan de manier van onderzoek die Brouwer gekozen

heeft door volop deelnemer zijn.

Observeren, waarnemen, typeren en oordelen: het gaat snel in

één pennenstreek. En dat is nu juist iets wat ik predikanten probeer

af te leren. Het kan wellicht ook niet anders en zegt ook iets

over de persoonlijke betrokkenheid van de onderzoeker, maar dit

zal betrokken gemeenteleden afschrikken en in de verdediging

doen schieten. Dat is jammer, want welke gemeente kan zich erop

laten voorstaan dat ze 300 bladzijden aandacht heeft gehad van

een erudiet en betrokken praktisch theoloog?

Gemeenteontwikkeling

Ik noem enkele voorwaarden om dit boek te laten beantwoorden

aan zijn doel, namelijk: vergroting van de dynamiek en de openheid

van de gemeente.

1. Aansluiten bij wat goed gaat

‘Appreciative inquiry’ heet de nieuwe aanpak, aangestipt in het

laatstverschenen boek van dr. Jan Hendriks (2008). Ga niet allereerst

uit van het tekort, van de problemen, maar ga uit van wat

goed gaat en versterk dat. Waardering, planning en dialoog zijn

de drie sleutelbegrippen. Ik zie een goed aanknopingspunt: Het


kernbegrip ‘openheid’ komt in de beschrijving van de gemeente

steeds naar voren, wel verschillend ingevuld, maar voor veel

leden van de gemeente een van de redenen om mee te doen. ‘Open

is: geen starheid, ruimte om jezelf te zijn, ik hoef geen schijn

op te houden, ruimte voor kwetsbaarheid, veelkleurig’ - ‘Ieder

die de Gastheer kent is welkom, zo is de nodiging bij de maaltijd

van de Heer, vanuit de blijvende keuze voor een open avondmaal’

- ‘Ruimte voor nieuwe initiatieven, ruimte voor mensen uit

andere wijken’ (blz. 338) zijn een aantal positieve typeringen van

gemeenteleden nu. Die blijvende traditie van openheid geeft aanleiding

tot verdere doordenking. Ik ben ervan overtuigd dat mensen

en groepen niet veranderen doordat ze de les wordt gelezen,

maar doordat ze inzien dat het noodzakelijk is om te veranderen

en aanknopingspunten zien om echt tot vernieuwing te komen.

Dan kan machteloosheid en inertie transformeren in nieuwe stappen/stapjes.

2. Omgaan met diversiteit

Brouwer geeft aan dat er in de geschiedenis van De Brug geen

traditie is om constructief met verschillen om te gaan. Benoemen

van identiteit gebeurt vooral in negatie, in duidelijk maken wat

we niet zijn en in het ongeïntegreerd naast elkaar bestaan van

verschillende identiteiten (359). Dat zie ik als één van de lastigste

opgaven van de PKN nu (en groter: in deze samenleving waarin

verschillende levensbeschouwingen feitelijk naast elkaar leven).

Hoe vormen we een gemeenschap van mensen met verschillende

visies en overtuigingen, zonder dat de een meer aanspraak op ‘de

waarheid’ heeft dan de ander en zonder ongeïnteresseerd naast

elkaar te leven? Het kan een creatief proces worden als ieder

bereid is respectvol, nieuwsgierig en trots te zijn; dat vereist,

zoals Brouwer duidelijk aangeeft, groepsdynamische vaardigheden

en theologische doordenking. Er is inmiddels een methode

ontwikkeld om te oefenen in het omgaan met diversiteit aan

de hand van die drie noties: respect, nieuwsgierigheid en trots.

(Zie: J. van Ark / H. de Roest (red.), De weg van de groep, 2004,

hoofdstuk 23.)

Het vereist wel het loslaten van één waarheidsaanspraak en daar

zitten veel fundamentele theologische vooronderstellingen aan

vast, zoals Brouwer in zijn laatste hoofdstuk duidelijk maakt.

Rein Brouwer

(foto: Koos van Noppen)

N.a.v.

Rein Brouwer, Geloven in gemeenschap.

Het verhaal van een protestantse geloofsgemeenschap;

uitg. Kok 2009; 544 blz. € 37,50.

3. Echte communicatie sluit spanningen in

In de geloofsgemeenschap is geen traditie om openlijk met conflicten

om te gaan, aldus Brouwer. Ook is de vraag hoe conflictvermijdend

de theologische identiteit is. Dit geldt zeker niet alleen

voor De Brug. De kerkelijke cultuur houdt spanningen buiten de

kerkdeuren door bijvoorbeeld de bezwering: ‘Zo gaan wij in de

kerk niet met elkaar om!’ Daarmee worden conflicten en spanningen

niet uitgesproken en aangepakt, maar onder de mat geveegd

en dat leidt niet tot gezond gemeenteleven, maar tot angst en

cynisme. Als je als gemeenschap naar buiten toe open wilt zijn,

is het allereerst belangrijk intern open te zijn, spanningen onder

woorden te brengen, in de onderlinge verhoudingen risico durven

te nemen om zo elkaar écht te ontmoeten.

4. Gemeente zien als een systeem

Bezinning op de eigen geschiedenis (zie blz. 363) geeft aanknopingspunten

om opnieuw naar de context te kijken. Dan gaat het

niet om een nieuwe opdracht: ‘ga de wijk in’, maar om de bewustwording

van het feit dat je er deel van bent, dat terugtrekken ook

een strategie is en dat er wellicht nieuwe strategieën te ontwikkelen

zijn die passen bij dit systeem en bij deze tijd.

5. Gemeenschap: bonding, bridging, linking

Brouwer werkt uitgebreid het begrip gemeenschap uit en komt

tot de conclusie dat De Brug vooral goed is in binding en minder

in het leggen van verbanden: bridging. Daar ligt een zeer bruikbaar

aanknopingspunt voor ontwikkeling: hoe kan de naam van

deze gemeenschap nieuwe bruggetjes helpen leggen?

6. Schat in aarden vaten

Brouwer werkt dit beeld uit 2 Korintiërs uit (blz. 397): de boodschap

is helder, maar de verkondiging en de verkondigers zijn

kwetsbaar. Vertwijfeling, aanvechting, het hoort erbij, toen en

nu, maar we blijven geloven dat ’het leven en de kracht van

God is’. (‘Hij wiens kracht in onze zwakheid woont’, uit een lied

van Huub Oosterhuis.) Vanuit dat relativerende én verbindende

inzicht ontstaat openheid om samen verder te gaan.

Aanbevelingen

Het boek is te dik en te zwaar theologisch voor een

gemeente, dus haal belangrijke stukken eruit, zorg voor

een samenvatting.

Maak tijd en energie vrij om het te verwerken en gebruik

de vacaturetijd tussen twee predikanten voor een grondige

bezinning. Ik ben ervan overtuigd dat dit boek daar een

rol in kan spelen.

Probeer vorm te geven aan een blik naar buiten op een

nieuwe manier (netwerken).

Ga op weg, als tochtgenoten, in verbondenheid en niet te

angstig voor betrokken en kritische medepelgrims.

Drieluik - nr. 1 - februari 2010 | 7


PROTESTANTSE GEMEENTE AMERSFOORT

AFSCHEID IN VEELVOUD

Al het nieuws van de centrale gemeente (de PGA dus) komt

voortaan bij elkaar op een pagina (of meer). Deze keer

ook nog zaken van vóór de PGA. De totstandkoming van de

Protestantse Gemeente Amersfoort per 1 januari 2010 betekende

het einde van de afzonderlijke hervormde, gereformeerde

en lutherse (algemene) kerkenraden en colleges van

kerkrentmeesters. Daarom was december 2009 de maand van

het afscheid nemen van mensen die daarin korter of langer

een bijdrage hebben geleverd. Ook in Drieluik worden zij

uitgeluid. In het volgende nummer stellen we de nieuwe colleges

aan u voor.

ALGEMENE KERKENRAAD HERVORMD

Op 18 december kwam de AKH in een

informele setting bij elkaar in de

Bergkerk om afscheid te nemen van

ambtsdragers die in de AK van de PGA

niet terugkeren. Voorzitter ds. Dinand

Kamphuis sprak een aantal mensen

toe. Hij begon met het noemen van

de heer Paul Poort, die niet aanwezig

kon zijn en roemde diens trouw

als afgevaardigde van de kerkenraadscommissie

van Nijenstede, waar

Jaap van der Steeg

hij samen met zijn vrouw scriba van

(foto: Windeld vd Brink)

is. Vervolgens wendde hij zich tot de

volgende personen: Ds. Titus Woltinge maakte sinds zijn aantreden

als predikant van De Hoeksteen deel uit van de AKH, later

ook van het moderamen en van de VAK (Voorlopige Algemene

Kerkenraad). Hij verzorgde lange tijd het geloofsgesprek – een

vast agendapunt van een half uur – in de vergaderingen. Jan

Maasland kwam bij zijn toetreden tot de AKH direct in het mode-

Paul van der Harst (rechts) sprak Dinand Kamphuis toe (foto: Windeld vd Brink)

8 | Drieluik - nr. 1 - februari 2010

Protestantse Gemeente

Amersfoort

i nspi re rend dichtbij

ramen en fungeerde nogal eens als ‘tweede scriba’ door de ‘echte’

scriba taken uit handen te nemen. Een oude getrouwe is ook Jaap

van der Steeg, voorzitter van de kerkenraad van de St. Joriskerk,

en vroeger jarenlang voorzitter van de centrale kerkenraad (voorloper

van de AKH). Jacqueline Dam-Oskam is geestelijk verzorger

in het Meander Medisch Centrum en al ruim 10 jaar verbonden aan

de Hervormde gemeente als predikant met bijzondere opdracht.

Als zodanig had zij toegang tot de AKH.

Na hartelijke woorden van Dinand Kamphuis aan het adres van de

genoemden, kregen zij de PKN-kaars overhandigd. Maar ook ds.

Kamphuis zelf nam afscheid. Daarom trad ds. Paul van der Harst

naar voren, die hem in een geestige toespraak bedankte voor zijn

grote inzet. De bestuurlijke ervaring van de scheidende voorzitter

en zijn vermogen genuanceerd te denken zijn de AKH ten goede

gekomen.

Voor het toespreken van Annet van Goor-Oortgijsen kreeg

Rikus Schoemakers, de voorzitter van het (nieuwe) College van

Kerkrentmeesters PGA, de microfoon. Annet van Goor was voorzitter

van het College van Kerkrentmeesters Hervormd en als

zodanig ook lid van de AKH en de VAK. Haar lange staat van

dienst werd geschetst – zie hiervoor ook het interview in Drieluik

– niet alleen in Amersfoort, maar ook in haar vorige woonplaats,

al met al 27 jaar. Daarvoor kreeg zij het zilveren insigne van de

(landelijke) Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer uitgereikt.

Annet is ook zeer intensief betrokken geweest bij het fusieproces.

Dat dit haar nogal wat gekost heeft, bleek uit haar heel

persoonlijk getinte dankwoord.

Na al deze verdiende lof, gingen de aanwezigen naar de kapel

van de Bergkerk voor een avondgebed onder leiding van ds. Titus

Woltinge, waar God werd gedankt en zijn lof werd gezongen.

Berteke de Mooij-van der Linde, scriba Algemene Kerkenraad

Hervormd

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS HERVORMD

Op 17 december is tijdens de kerstbijeenkomst van vrijwilligers

op het Kerkelijk Bureau in klein

gezelschap afscheid genomen van

Wim Koele, secretaris van het hervormde

College van Kerkrentmeesters.

Collegevoorzitter Annet van Goor

benadrukte in haar afscheidstoespraak

dat het goede functioneren

van het college mede te danken was

aan de inzet en de deskundigheid van

Wim. Hij was de man van de ordening

en het overzicht. In de fusiebespre- Wim Koele

kingen wist hij feiten en stukken uit (foto: Liesbeth Schipper)

eerdere situaties ter tafel te brengen,

die mede de basis zouden vormen voor het nieuwe, gezamenlijke

beleid. In het laatste jaar is zijn inbreng van doorslaggevend

belang geweest voor het slechten van resterende fusiehobbels.

Stuk voor stuk, stap voor stap zijn we mede aan de hand van zijn


overzichten met elkaar tot het formuleren van beleid gekomen

dat door iedereen gedragen wordt. Daarbij wist hij altijd op zijn

rustige en prettige manier de persoonlijke verhoudingen goed te

houden. Wim, onze waardering voor, en dank aan jou zijn groot!

Rikus Schoemakers, voorzitter College van Kerkrentmeesters

PGA

ALGEMENE KERKENRAAD GEREFORMEERD /

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS GEREFORMEERD

Op de afscheidsbijeenkomst die we als AKG hielden, vergastte

voorzitter Wiebo Spoelstra ons op een

indrukwekkende terugblik, waarna

hij ieder enkele persoonlijke woorden

meegaf. Ds. Wim Verschoor vertolkte

daarna ons aller dank voor de wijze

waarop Wiebo het voorzitterschap van

de AKG inhoud gaf. Uit handen van

Els Kaars ontving iedereen ter herinnering

aan onze gereformeerde roots

‘Het Gereformeerdenboek’ en het

kookboekje ‘Lekker bijbels’.

Wiebo Spoelstra

Hier in Drieluik wil ik alle leden van (foto: Reina van Mourik)

de AKG noemen en heel hartelijk

bedanken. Als eerste Wiebo Spoelstra, ooit begonnen als scriba

en na een korte interval teruggekomen als voorzitter. Met betrokkenheid

en deskundigheid leidde hij de AKG. Hij was daarnaast

jarenlang lid van het Gezamenlijk Moderamen en daarna lid van

de Voorlopige Algemene Kerkenraad (VAK). Hij is op 10 januari in

de Fonteinkerk – zijn wijkgemeente - bedankt, samen met Carla

van Vlaanderen, die acht jaar scriba

was. Ook zij was lid van Gezamenlijk

Moderamen en VAK. Daarnaast was zij

degene die namens de AKG persoonlijke

aandacht gaf in situaties waarin

dat nodig was. Een andere veteraan

die afscheid nam is Jan Vos, voorzitter

van het Gereformeerde College van

Diakenen, lid van het Gezamenlijke

College (herv., geref. en luth.) van

Diakenen en ondersteunend diaken Carla van Vlaanderen

voor de Lutherse Gemeente.

(foto: Reina van Mourik)

Ook de volgende vertegenwoordigers

van de wijken keren niet meer terug op centraal niveau: Margo

Kunenborg van de Emmaüskerk, Marnix Ruiter van de Fonteinkerk

en Annelies van Beek van De Bron.

Twee personen die we terugzien in de nieuwe colleges zijn Wim

Oosterom (als secretaris van het College van Kerkrentmeesters

PGA) en Els Kaars (als lid van de AK PGA). Het is bijzonder dat zij

het kerkenwerk nog niet moe zijn, want beiden hebben als lid van

het College van Kerkrentmeesters enorm veel werk verzet in de

VAK en in allerlei werkgroepen tijdens het fusieproces.

Tot slot noem ik de gereformeerde predikanten Berend Borger,

Wim Verschoor en Rein van der Zwan en natuurlijk ook Paul van

der Harst, die al leerde een beetje gereformeerd te zijn. Alle vier

hebben zij zich extra ingezet in commissies, vieringen rond de

fusie, etc.

Met dankbaarheid denk ik terug aan onze AKG-vergaderingen:

de fijne sfeer, de onderlinge betrokkenheid en saamhorigheid. Ik

wens ieder zegen op zijn / haar persoonlijke levensweg. We hopen

elkaar ergens in de PGA weer te ontmoeten.

Reina van Mourik, assessor AKG

COLLEGE VAN DIAKENEN GEREFORMEERD

De vorming van de PGA was voor Bouke Boomsma een goede aanleiding

om na 10 jaar te stoppen met

het penningmeesterschap van de gereformeerde

diaconie. Normaal gesproken

nemen we op een zondag afscheid

van ambtsdragers. Bouke Boomsma

wilde graag dat dit zou plaatsvinden

in een dienst van ds. Borger, omdat

hij vanuit de Opstandingskerk als

diaken met bijzondere opdracht het

penningmeesterschap van de centrale

diaconie heeft vervuld. Helaas lukt Bouke Boomsma

dat agendatechnisch niet voor begin (foto: Wiebo Spoelstra)

maart, vandaar dat ik bij hem thuis

ben langsgegaan om hem te bedanken. Bouke heeft zijn taak zeer

nauwgezet uitgevoerd. Jaarlijks kwam hij langs in de Algemene

Kerkenraad Gereformeerd om begroting en jaarrekening toe te

lichten. Daarbij was zijn uitgangspunt dat 1 cijfer meer zegt dan

100 woorden. ‘Als je bij een kerk hoort, dan moet je er ook wat

voor doen’, is zijn motto. Hoewel hij heeft aangegeven voorlopig

even geen structurele taken te willen uitoefenen, heeft hij alweer

zitting genomen in de kascontrolecommissie voor de wijkkas van

de Emmaüskerk (hij woont sinds kort in het Soesterkwartier).

Wij danken Bouke en wensen hem en zijn vrouw vele goede jaren

toe.

Wiebo Spoelstra, voorzitter Algemene Kerkenraad

Gereformeerd

KERKENRAAD EVANGELISCH-LUTHERSE GEMEENTE

Met de komst van de PGA houdt de lutherse gemeente op te

bestaan en komt er een kerkenraadscommissie lutherse traditie.

Tanneke de Mol zet daarin haar werk voort. Van andere kerkenraadsleden

wordt afscheid genomen. Dat geldt diaken Jan

Witlam, die sinds 1962 dit ambt heeft

vervuld en tevens vele jaren secretaris

van de kerkenraad is geweest. Hij

blijft nog wel dienend bezig, namelijk

als koster en coördinator verhuur van

onze kerk. Ouderling-kerkrentmeester

Hans Meijnen is recent verhuisd naar

Vaassen. De laatste jaren is veel werk

op hem neergekomen, mede in verband

met alles wat geregeld moest

worden voor de fusie. Onze gerefor- Hans Meijnen

meerde broeder Jan Vos danken we voor (foto: Reina van Mourik)

de aimabele en wijze manier waarop

hij de lutherse kerkenraad adviseerde. Kátiuska Seeger verleende

de kerkenraad een aantal jaren secretariële ondersteuning en

verzorgde eindredactie en opmaak van het blad ‘Gemeenteleven’.

Lisbeth Borg bleef ook na haar terugtreden als ouderling-scriba

nog postadres totdat de PGA een feit werd.

Wij danken allen die hier genoemd zijn hartelijk voor alle tijd,

energie en inzet voor de gemeente!

Kees van der Horst, evangelisch-luthers predikant

Drieluik - nr. 1 - februari 2010 | 9


KERKBALANS AWARD 2010 VOOR AMERSFOORT

In de Utrechtse Jacobikerk werd woensdagmorgen 13 januari het startsein gegeven voor de landelijke Actie Kerkbalans, die van 17

t/m 30 januari wordt gehouden.

Voor onze PGA had deze bijeenkomst een feestelijk tintje. De dames Annet van Goor-Oortgijsen en Marja Brak kregen de Kerkbalans

Award 2010 uitgereikt voor hun werk binnen de Hervormde gemeente Amersfoort. In het juryrapport staat dat zij een goed voorbeeld

zijn van wat mensen met een voortrekkersrol kunnen betekenen. Zij kregen als duo deze prijs: Annet van Goor voor haar

verdiensten op organisatorisch vlak en Marja Brak voor de publicitaire aspecten.

De Award – een beeldje – is inmiddels afgeleverd op het Kerkelijk Bureau, om daar een plaatsje te krijgen. Dat is symbolisch, want

de prijs is ‘voor al die mensen die jaar in jaar uit voor Kerkbalans in touw zijn’, aldus de beide dames.

ALGEMENE KERKENRAAD

NIEUWE PREDIKANTEN

Op zondag 17 januari jl werd in de morgendienst in de Adventkerk

de nieuwe predikant van deze wijkgemeente, ds. D.Ph.C. (Dick)

Looijen bevestigd. ’s Middags deed hij intrede in een dienst die in

de St.-Joriskerk werd gehouden.

De intrededienst in de Joriskerk

was op zichzelf al vreugdevol,

maar kreeg nog een extra feestelijk

tintje door de mededeling dat

ds. H.G.J. (Hans) van Dolder het

beroep van wijkgemeente De Brug

heeft aangenomen. Ds. Van Dolder

is 46 jaar, gehuwd en heeft twee

kinderen. Hij is missionair predikant

in Rotterdam-Delfshaven en

was daarvoor werkzaam als missionair

werker in Utrecht. Verwacht ds. Hans van Dolder (foto: IZB)

wordt dat hij vóór de zomervakantie naar Amersfoort zal komen.

B.J.A. de Mooij-van der Linde, scriba

10 | Drieluik - nr. 1 - februari 2010

Annet van Goor en Marja Brak (2e en 3e van rechts) temidden van de Amersfoortse delegatie (foto: Ad van Goor)

VREEMDELINGEN HERBERGEN

Sinds een paar jaar heb ik contact met een jongen uit Jemen.

Hij komt langs om over zijn leven te praten. Soms is hij er elke

week, maar het kan ook een poos duren voordat hij zich weer laat

zien. Ik noem hem Al Neyaar. Hij is acht jaar geleden alleen naar

Nederland gekomen om asiel aan te vragen. Zijn ouders zijn overleden

in de oorlog als gevolg van een granaatontploffing. Toen

er grote problemen waren met het pleeggezin waarin hij terecht

kwam is hij vertrokken.

Het is niet gelukt om in Nederland een status als vluchteling

te krijgen. Een Amersfoorts gezin biedt hem al een paar jaar

onderdak. Al Neyaar: ‘Toen ik in Amsterdam uitgeprocedeerd was,

ben ik via een Somalische jongen in contact gekomen met het

Amersfoortse gezin. Zij hebben mij vanuit menselijk oogpunt

tijdelijk onderdak aangeboden maar dat is inmiddels vier jaar

geworden. Ik ben heel blij dat ik bij hun mag wonen, maar ik voel


me ook wel bezwaard. Ik kan geen huur betalen alleen maar een

tegemoetkoming voor eten en drinken. Omdat ik meewerk aan

terugkeer, krijg ik elke maand geld uit een noodfonds en van dat

bedrag geef ik wat aan mijn opvanggezin. De rest heb ik nodig

om kleren te kopen en af en toe te reizen naar bijvoorbeeld de

ambassade.’

Al Neyaar heeft bij aankomst in Amersfoort contact gezocht met

een advocaat om te bespreken welke mogelijkheden er zijn om

in Nederland te blijven. Deze adviseerde hem een ‘buiten schuld

procedure’ te starten. Daarvoor moet hij bij de ambassade papieren

opvragen om vrijwillig terug te keren naar Jemen. Tot op dit

moment is het niet gelukt om deze papieren te krijgen.

Al Neyaar: ‘Ik ben legaal in Amersfoort maar ik mag niet werken.

Ik speel met de kinderen en laat de honden uit. Dat is leuk want

dan kom ik mensen tegen met wie ik een praatje maak. Ook

bezoek ik vrienden of ga een eindje fietsen. Ik zou wat geld willen

verdienen door bijvoorbeeld boodschappen te doen of schoon te

maken. De dagen duren lang als je weinig om handen hebt. En ik

zou graag een maatje willen. Iemand die helpt met brieven schrijven

en meegaat naar de advocaat.’

Al Neyaar blijft hopen op een verblijfsvergunning, want zonder

hoop kan hij niet verder. Hij is enorm dankbaar voor de gastvrijheid

die het gezin hem al jaren biedt.

Joke Koolhof, diaconaal opbouwwerker

tel. 4637795 (ma, di, do)

PROJECT PGA

KRING: EEN EIGEN WEG TE GAAN…

Wij gaan een eigen weg door het

leven. Maar je zou kunnen zeggen

dat in de ouderdom het gaan

van een eigen weg bij uitstek een

hoofdthema is. De ervaringen,

inzichten, en verworvenheden van

oudere mensen zijn kostbaar en

verlenen hen waardigheid. In hun

ouderdom geven zij hun verleden,

heden en toekomst een eigen zin

en betekenis. Er wordt teruggekeken

(soms in verwondering), het heden kent meer begrenzingen

en is minder vanzelfsprekend, en over de toekomst wordt verschillend

gedacht en gehoopt.

In zes bijeenkomsten zullen we deze thema’s nader verkennen.

Aan de orde komt onder andere: het geheel van het leven, de

innerlijke ruimte, balans opmaken, beamen van de ouderdom,

het verband van generaties, de spiritualiteit van de ouderdom.

We maken gebruik van non-verbale werkvormen (schilderen en

tekenen, zonder dat daarvoor artistieke bekwaamheid nodig is),

een vleugje poëzie en het lezen van korte essays van Herman

Andriessen over de ‘geestelijk dimensies’ van de ouderdom.

Plaats: Bergkerk, op 8 en 15 februari, 1, 8, 15 en 22 maart (met

evt. uitloop naar 29 maart), 14.00-16.00 uur. Leiding: ds. Jan van

Baardwijk en ds. René Rosmolen. Opgave: Bergkerk, tel. 4617917

of ds. Rosmolen, tel. 4801553, r.rosmolen@casema.nl

René Rosmolen

FROM US WITH LOVE

THE LIVING

CHRISTMAS TREE

door: Janine van der Meulen

Een nieuw jaar is begonnen en we zijn alweer een heel eind

van Kerst verwijderd. Maar ik wil toch nog even teruggaan in

de tijd en u deelgenoot maken van een ervaring uit onze eerste

Christmastime in Enterprise, Alabama.

Al lang vóór de decembermaand aanbrak, kregen we van verschillende

kanten te horen dat we toch vooral ‘The Living Christmas

Tree’ moesten bezoeken. Wat we ons daarbij voor moesten stellen

wisten we niet, maar we voelden dat we dit niet mochten missen.

Dus togen wij op de bewuste datum naar Hillcrest Baptist Church,

de op één na grootste Baptistengemeente in Enterprise.

Het podium van de kerk was gevuld met een 8 meter hoge stellage

in de vorm van een kerstboom. Geheel bekleed met kunstkerstgroen

(700 meter), lampjes (ruim 5500 stuks) en een grote

ster in top. Wij zochten een plaats op de comfortabele banken.

De zaallichten werden gedoofd, de voorstelling kon beginnen. De

boom bleef nog even leeg, want er was een voorprogramma: een

buiksprekende dominee met als buikspreekpop een groot konijn.

Al grappenmakend met een zeer ‘southern’ accent, kwamen zij na

een paar wereldse omwegen toch snel bij de religieuze boodschap

van deze avond uit. Na hun vertrek van het toneel vulde de boom

zich met de zangers; wij telden ruim 100 mensen, gekleed in toepasselijke

groene ‘gowns’ met rode kragen. Het was nog een hele

klim voor de sopranen naar boven in de boom.

Het orkest begon te spelen, de boom opende zijn monden en wij

keken en luisterden vol verwondering naar het spektakel. Een

aaneenschakeling van vele perfect vertolkte (maar voor ons volkomen

onbekende) worshipsongs, één samen met de gemeente

gezongen medley van traditionele kerstliederen, een lichtshow die

op Broadway niet zou misstaan, een verteller in bijbelse klederdracht,

Jozef en Maria met een echte baby op het podium, danseressen,

kortom, een prachtige kerstshow.

Ik gebruikte daarstraks het woord verwondering voor de sensatie

die wij voelden. Maar napratend met onze kinderen concludeerden

we dat het vooral bewondering was voor de toewijding en het

enthousiasme van alle betrokkenen. Wat wij persoonlijk misten

was juist de verwondering, het ingetogen zingen van Stille Nacht,

de echte kaarsjes, het kleine gebaar. We voelden ons niet wezenlijk

geraakt. Het moge duidelijk zijn dat dit Hollandse gezin, te

gast in deze zo andere cultuur, zijn kerkelijk thuis hier nog niet

helemaal heeft gevonden.

N.B.

De familie Little – afkomstig uit Amersfoort en voor enkele jaren

gestationeerd in de Verenigde Staten – vindt het leuk reacties te

krijgen. Mail naar: janinevandermeulen60@gmail.com

Drieluik - nr. 1 - februari 2010 | 11


14 + 1 VRAGEN AAN DS. D.PH.C. LOOIJEN, DE NIEUWE PREDIKANT VAN DE ADVENTKERK

Waarom bent u predikant geworden?

Toen ik jong was, was ik veel bezig met God en de bijbel en voelde

ik dat ik dominee moest worden.

Doet u aan sport?

Ik deed aan volleyballen, maar wandel en fiets nu en zou eigenlijk

ook moeten zwemmen.

Wat is uw favoriete vakantiebestemming?

Het strand en de duinen van Bloemendaal, bij Haarlem.

Welk boek leest u momenteel?

Franca Treur, Dorsvloer vol confetti, waarin zij vertelt over de

zelfde kerk als die waarin ik ben opgegroeid.

Wat is uw topprestatie in het huishouden?

Stofzuigen - als je schilderen, boren en de vaatwasser inruimen

niet meerekent.

Met welke bekende persoon zou u graag eens uit eten gaan?

Met de paus of, als die geen tijd heeft, met de voormalige kardinaal

Simonis.

Welke theoloog inspireert u langer dan vandaag?

Van Ruler.

Wat is uw favoriete psalm, gezang of lied?

Psalm 27 – God is mijn licht, mijn heil.

Welk moment in de geschiedenis had u willen meemaken?

31 oktober 1517, de dag waarop Luther in Wittenberg zijn 95 stellingen

bekend maakte.

Wat zou u absoluut uit uw brandende huis redden?

De back up van mijn computer en als ik er nog bij kan mijn modelspoortreinen.

AGENDA

PROGRAMMERING RADIO KIK (KERKEN IN KEISTAD)

Uitzendingen op zondag van 14.00-15.00 uur op Golfbrekerradio

87,5 mhz. Herhaling op maandag van 15.00-16.00 uur. Elke uitzending

is tevens minimaal vier weken te beluisteren op: www.

radiokik.nl

Zondag 31 januari: Dominique de Boer – Een introductie in de

zijnswereld van Augustinus.

Zondag 7 februari: André van der Braat, filosoof en publicist, over

zijn zoektocht naar spiritualiteit vanuit religieus besef.

Zondag 14 februari: Bonhoeffer, filosoof, vrijheidsstrijder en martelaar.

Zondag 21 februari: Levenskunstverhalen met Marja van ’t Wel.

Zondag 28 februari: Gesprek met ds. B. Borger over ‘Vrouwen in

de kerk’

12 | Drieluik - nr. 1 - februari 2010

Wat deed u als u geen dominee was?

Dan was ik treinmachinist of zat ik op een onderzeeboot.

Waarom hebt u geen hond?

Ik zou er niet trouw voor zorgen, want als ik dat wel deed zou

mijn vrouw het prima vinden.

Wat zult u het meest missen uit uw vorige werkkring?

De contacten en de bezoeken kris kras door Nederland, waardoor

ik overal achter de schermen kon kijken om te zien hoe mensen

met de kerk en het geloof bezig zijn.

Welke vraag vergaten wij en wilt u toch nog beantwoorden?

Wat voor mij het mooiste plekje in Amersfoort is – dat is de

Koppelpoort, waar het water de stad uit stroomt en je tegelijk de

treinen voorbij kunt zien komen.

PERSONALIA

Ds. D.Ph.C. (Dick) Looijen werd

in 1952 te Zeist geboren. Hij studeerde theologie in

Utrecht en is gehuwd met Coby de Bruijn. Zij hebben

drie dochters, een zoon en twee kleinzonen. Ds.

Looijen was achtereenvolgens predikant in Kinderdijk

en Wierden, toerustingspredikant bij GZB/IZB,

predikant in Oostwold en directeur van de IZB. Meer

informatie op: www.dpclooijen.nl

MIDDAGPAUZEDIENSTEN

Woensdagmiddag van 12.30 tot 12.55 uur in de Lutherse Kerk,

Langestraat 61.

3 februari: ds. F. Gerkema, organist: Gert Kuiper

10 februari: ds. B. Borger, organist: Elmar de Zwart

17 februari: ds. J.B. Wilmink, organist: Reeuwert Tromp

24 februari: dr. A. van Haarlem, organist: Henk Veldman

BEVESTIGINGSDIENST IZB-PREDIKANT

Op vrijdag 5 februari om 19.30 uur wordt in de St.-Joriskerk een

dienst gehouden onder verantwoordelijkheid van de PGA, waarin

ds. L. Wüllschleger wordt bevestigd tot predikant voor buitengewone

werkzaamheden. Hij is door de synode van de PKN beroepen

ten behoeve van de IZB – vereniging voor zending in Nederland –

waar hij directeur wordt. Hij volgt daar ds. D.Ph.C. Looijen op, die


onlangs werd bevestigd als nieuwe predikant van wijkgemeente

Adventkerk.

KERK EN ISRAËL

Eliëzer Braun houdt op dinsdag 9 februari een lezing voor de

Stichting Shuva Israël in samenwerking met de commissie Kerk

en Israël van Adventkerk en St.-Joriskerk. De stichting zet zich in

voor Joodse immigranten in de bergen van Samaria en is op grond

van bijbelse profetieën van mening dat het belangrijk is zich

te settelen in Samaria, het ‘heartland’, de bakermat van Israël.

Eliëzer Braun is een in Amerika geboren orthodoxe Jood, die zich

in 1983 in Israël heeft gevestigd. Iedereen is op deze avond welkom

om de visie van Braun te horen. Plaats: Adventkerk, Ringweg

Kruiskamp 74 (ingang achterzijde). Aanvang: 20.00 uur. Toegang

vrij.

BERICHTEN

STILTECENTRUM ZOEKT VRIJWILLIGERS

Sinds vorig najaar heeft de Lutherse kerk in de Langestraat een

stiltecentrum geopend voor wie even de drukte van het winkelgebied

wil ontvluchten om te mediteren. Een groep vrijwilligers

maakt het mogelijk dat elke zaterdag van 12.30-16.30 uur de

kerk geopend is. Ook op de derde woensdag van de maand (na

de middagpauzedienst van Kerinam) is de kerk open – dan van

13.15-16.15 uur.

Er zijn nog meer vrijwilligers nodig om deze openingstijden in

stand te houden. Wie interesse heeft, kan contact opnemen voor

meer informatie met mevr. Marga Man, tel. 4564256.

Johan

COLOFON

REDACTIEADRES

Operaweg 91, 3816 EC Amersfoort, tel. 4721124,

m.brak@solcon.nl (adreswijzigingen zenden aan

het Kerkelijk Bureau)

INLEVEREN KOPIJ

Voor het nummer van 24 februari uiterlijk 5 februari inleveren

REDACTIE

Marja Brak (eindredactie), Corita Johannes-den Oudsten,

Koos van Noppen, Anneke Verhoeven

MEDEWERKERS

Gerard Raven, Sharon v.d. Kamp

UITGEVER

Algemene Kerkenraad

Scriba: mw. B.J.A. de Mooij-van der Linde,

Schuilenburgerweg 48, 3816 TC, tel. 4756215,

bjademooij@hetnet.nl

KERKELIJK BUREAU

Noordewierweg 131 (ingang Grebbestraat), 3812 DD,

tel. 4610441, protgemafoort@solcon.nl

Openingstijden: ma t/m vr 9.00-12.00 uur

Voor ledenadministratie en Drieluik: maandag-, dinsdag- en

vrijdagmorgen.

Voor collectebonnen: woensdagmorgen.

Voor kerkelijke bijdragen: donderdagmorgen.

BANKREKENINGEN

Kerkelijke bijdragen: ING 5134459

t.n.v. Kerkelijke Bijdrage PGA

Collectebonnen: ING 5804664

t.n.v. Protestantse Gemeente Collectebonnen

Diaconie: ING 139631

t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amersfoort

DRUK

Drukkerij De Gans BV, Amersfoort

WEBSITES

www.pkn-amersfoort.nl

De website van de Protestantse Gemeente

Amersfoort

www.kerkpleinamersfoort.nl

Wat er gebeurt in en rond de kerken

www.kathedraalamersfoort.nl

Wat kerken u te bieden hebben

Drieluik - nr. 1 - februari 2010 | 13


Het gereformeerde kerkblad van Amersfoort 1945-2000

Woedend zwaaien met de kerkbode

In februari 2009 schreef ik over de Vrijmaking

in Amersfoort, die ook een splitsing van het

kerkblad betekende. De gereformeerden leerden

langzaam dat de toekomst beter gezocht kon

worden bij de hervormden en lutheranen.

Het kerkblad is daar een mooie spiegel van.

Over de lange weg naar Drieluik.

ds H.W. Engelkes

Vanaf 1945 verschijnt de Provinciale Kerkbode, wekelijks vier

pagina's A3. De redactie is in handen van een handvol predikanten.

Vanaf 1954 is ds. Hildert Wilken Engelkes van de Grachtkerk

meestal de eindredacteur. Twintig jaar lang drukt hij zijn stempel

op het blad. In 1956 begint hij de nieuwe rubriek Amersfoorts

Jeugdnieuws. Op wijkberichten moeten de lezers wachten tot het

volgende jaar.

Groei

In augustus ‘58 schrijft Engelkes een positief eerste artikel over

de vrouw in het ambt, wat dan landelijk wordt besproken. In de

jaren vijftig is men meer geboeid door emigratie, maar slechts af

en toe vinden we daar een bericht over.

De kerkbode is een echt leesblad. Er is niet veel te kijken; de

vormgeving is bepaald sober en dat blijft ook zo tot het eind toe.

Illustraties zijn schaars: af en toe een (rubrieks)logo en heel soms

Prikkelend schrijven

In 1970 huldigt Engelkes het redactiewerk van collega B.

Scholten, waarin ik ook meen te lezen welke standaarden hij

voor zichzelf aanhoudt: ‘Hij schreef in zijn hoofdartikelen

over de dingen, die in deze tijd in ons kerkelijk leven belangrijk

zijn. … De wijze van schrijven van ds Scholten was, zoals

hij zelf was. Op de man af, uitvoerig, interessant, prikkelend

soms. Ik heb veel mensen meegemaakt, die woedend met een

kerkbode zaten te zwaaien om een artikel van ds Scholten. Ik

vind dat zo erg niet.’

14 | Drieluik - nr. 1 - februari 2010

Kop van het kerkblad van 1963

een foto. De tekst is rommelig, doordat er geen uniforme kopletters

worden gebruikt.

In 1950 wordt een derde predikant beroepen en later volgen er

meer. Het blad groeit mee met het aantal gemeenteleden, dankzij

de bouw van nieuwe wijken. De Provinciale Kerkbode is dan ook

in 1952 feitelijk al een Amersfoorts blad geworden.

Amerfoorts Kerkblad

Het duurt tot april 1963 eer men het blad weer een Amersfoortse

naam geeft. Het voordeel van een eigen blad is dat men nu ook

belangrijk Amersfoorts nieuws op de voorpagina kan zetten. Er

komt een nieuwe kop met het logo van de kerk en grote gekalligrafeerde

letters. Twee jaar later stopt mevrouw Van Wijngen; zij

heeft het gereformeerde blad bijna 48 jaar gedrukt! De kerkenraad

besluit om nu zelf uitgever te worden. De oplage is 1000 stuks. De

nieuwe drukkerij wordt G.J. van Amerongen, die al zeer lang het

hervormde blad verzorgt.

In januari 1971 stapt men over naar uitgeverij J.C. Willemsen,

die vanaf september ook het hervormde blad drukt. Het zetwerk

wordt nu vervangen door een schrijfmachineletter en de koppen

door wrijfletters. Het doet daarom nogal amateuristisch aan. Maar

er zijn ook verbeteringen: een rustiger kop en een handzamer formaat

van 8 pagina’s A4. In het eerste nummer staan ook al foto's,

maar ze blijven daarna zeldzaam. Af en toe is er een tekening.

Samenwerking

De leegloop van katholieke en hervormde kerken is hier nog

betrekkelijk onbekend: in ‘65 wordt het Heilig Avondmaal gevierd

met liefst 70% van de belijdende leden. Engelkes ziet in de jaren

vijftig en zestig het ledental groeien van 3.000 naar ruim 5.000.

Intussen is het aantal diensten per zondag verdubbeld, van zes

naar twaalf. Verschillende gebouwen hebben toch aardig wat zitplaatsen,

maar dat is geregeld niet genoeg. Toch groeit de kerkgang

niet evenredig meer mee. De ochtenddiensten trekken 11%

minder, de middagdiensten 18%. Volgens Engelkes doordat de

kerk zelf te weinig meeverandert.


Intussen kijkt men met belangstelling naar andere kerken.

Engelkes meldt in januari 1964 dat oecumene nu 'een veel

gebruikt woord' is. De wijkraad van de Grachtkerk heeft tweemaal

vergaderd met de hervormde collega; samen hebben zij een wijkbijeenkomst

en een kerstzangdienst georganiseerd. Daarna wordt

het nogal stil rond Samen op Weg. De Open Hof sluit in 1991 de

eerste federatie met de hervormde De Hoeksteen. Men kan dan

nog niet weten dat de Amersfoortse fusie pas in 2010 zal volgen.

Het kerstnummer van 1974 is een verademing. Sinds kort is beeldhouwer-tekenaar

Klaas op 't Land gemeentelid. Hij maakt een kop

Wijklogo's uit 1975 en 1979: in dit geval de Fonteinkerk

met een grotere, artistiekere letter en een mooiere versie van het

logo. Voor één keer vult zijn kersttekening de hele voorzijde; met

Pasen volgt een Christusfiguur en voor de wijken maakt hij logo's

met bijbelse thema's. Helaas wordt zijn talent niet verder ingezet.

In 1976 is de redactie al versterkt met een secretaris en vanaf

1980 kan ook een leek eindredacteur zijn.

De weg naar Drieluik

Intussen hopen velen op een Samen op Weg-blad, maar het overleg

strandt eind 1989. Het enige dat men hieraan overhoudt is een

tweewekelijkse frequentie. Daardoor wordt het aantal pagina's

gemiddeld zestien. Het blad wordt met het nieuwe jaar omgedoopt

in Gereformeerd Kerkblad Amersfoort, met een aangepast logo en

een vage tekening van Jezus vóór een fictieve moderne stad. Een

jaar later wordt dit een contour van Amersfoort, overgenomen van

de burgerlijke gemeente. Origineler is het nieuwe lettertype, dat

in een golflijn loopt en zo ook boven de binnenpagina´s de rubrieken

aangeeft. De druk wordt nu van Willemsen overgebracht naar

De Gans, die overigens niet het hervormde blad krijgt.

Nieuw is dat het blad voortaan bij alle kerkleden wordt bezorgd.

Vanaf 1994 wordt het per post verzonden. Soms gaat dat mis:

Voorzijde van het kerstnummer 1974

Dit is een aflevering in de

serie Historisch Drieluik

door: Gerard Raven

donderdagmiddag gepost werd dan pas dinsdag bezorgd, 'gelukkig

maar een enkele keer'.

Eigenlijk verbaast het dat het nog zo lang moet duren voordat

het fusieblad er komt. Moeizame onderhandelingen gaan daaraan

vooraf. Op 7 januari 2000 verschijnt het laatste nummer van GK.

Met Drieluik krijgen de gereformeerden eindelijk ook een echt

lees- én kijkblad.

De collectie van Archief Eemland is nog niet compleet. Hebt u nog oude nummers

van Amersfoortse kerkbladen? Neem dan svp contact op met de auteur,

tel. 4808639 of gerardraven@gmail.com.

Kop van 1991

Drieluik - nr. 1 - februari 2010 | 15


PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE Adventkerk

KERK: Ringweg Kruiskamp 74, tel. 4720031 KOSTER: mw. Ineke Grünbauer, Jan Steenlaan 22,

3931 LC Woudenberg, tel. 2861711 PREDIKANT: ds. D.Ph.C. Looijen, Poortersdreef 76, 3824 DP,

tel. 4611811, dpclooijen@cs.com SCRIBA: A.P. van der Zee, Dinkelwijk 18, 3831 MG Leusden,

tel. 8885283, scribaatadventkerk@mailvanderzee.nl PENNINGMEESTER: mw. C. Verduijn,

Rietvelderf 46, 3822 ET, tel. 4567114, c.verduijn@casema.nl WIJKKAS: ING 1632147

BEZORGING KERKBLAD: J.C. Dogger, tel. 4725549 KOPIJ WIJKBERICHTEN: Joost van der Velden,

joost@vandervelden.nu

BIJ DE DIENSTEN

We kijken met dankbaarheid terug op de

afsluiting van de adventstijd met een

zangdienst en de viering van het Christusfeest,

met jong en oud. De eerste zondag

van 2010 namen we afscheid van ds. Fieren.

Ook die dag stond in het teken van

dankbaarheid, allereerst naar onze hemelse

Zender, vervolgens ook naar de dienaar.

In een heel druk bezochte afscheidsreceptie

na de dienst was het Adventcentrum

te klein... Onze dank naar ds. Fieren werd

uitgedrukt in woord, in lied, met - gratis

- advies voor de nabije toekomst, en

een schitterend cadeau. De tweede zondag

vierden we de totstandkoming van de Protestantse

Gemeente Amersfoort. Daarover

leest u elders in dit blad. En de derde zondag

was het alweer feest: bevestiging en

intrede van ds. Looijen.

Wat de komende diensten betreft: de

meeste diensten worden geleid door onze

eigen, kersverse wijkpredikant. We vieren

het Heilig Avondmaal, staan stil bij het

begin van de lijdenstijd / veertigdagentijd

en enkele avonddiensten krijgen -

terug van regelmatig weggeweest...- het

karakter van een leerdienst. Wellicht reden

voor zusters en broeders uit andere

wijkgemeenten van die ene PGA om in de

Protestantse gemeente Adventkerk kennis

te maken met een zustergemeente en haar

nieuwe predikant. U bent van harte welkom.

Jan Maasland

WIJ DENKEN AAN:

De volgende echtparen hopen de komende

tijd een jubileum te vieren.

Op 10 februari 2010 mogen de heer

A.J. Lucassen en mevr. W.A. Lucassen-

Hofl and Verzetsplein 21, 55 jaar getrouwd

zijn.

Op 13 februari 2010 mogen de heer Th.J.

van Hamersveld en mevr. J.W.F. van

16 | Drieluik - nr. 1 - februari 2010

Hamersveld-Hul, Ganzenstraat 79, 40 jaar

getrouwd zijn.

Op 20 februari 2010 mogen de heer A.P.

van der Linden en mevr. E. van der

Linden-Boerwinkel, Beetslaan 2, 40 jaar

getrouwd zijn

Ten slotte mogen op 17 maart 2010 de

heer P. Ilmer en mevr. J.L. Ilmer-Vissers

Visotter 9, Leusden, ook 40 jaar getrouwd

zijn.

Wij danken met de echtparen voor Gods

nabijheid en trouw in al die jaren en wensen

hen een blij moment en nog heel veel

gezegende jaren samen.

Gonny van Dolder

VAN START

Wanneer u dit bericht leest, zijn de bevestiging

en de intrede achter de rug en ben

ik mijn werk als predikant van de Adventkerk

begonnen. We beginnen met elkaar

aan een nieuw hoofdstuk. Vanaf de zomer

hebben we aan het idee kunnen wennen,

dat we als gemeente en predikant aan elkaar

verbonden zouden worden.

De Adventkerk herbergt een gemeente die

veel in huis heeft. Hoe al die verscheidenheid

tot zijn recht komt en zó ingezet kan

worden dat de gemeente wint aan inhoud

en betekenis, is de grote uitdaging waar

we samen voor staan. De eerste tijd zal ik

nodig hebben voor een brede verkenning.

Ook al zijn mijn vrouw en ik ruim 13 jaar lid

van de gemeente, de afgelopen maanden

heb ik gemerkt dat er zoveel terreinen zijn

waar ik niets van weet, dat het wel even

tijd kost om ze door te krijgen. Waar ik de

komende tijd vooral in geïnteresseerd ben

is de vraag waar we als Adventkerk voor

stáán. Wat willen we als gemeente? Waar

zijn we goed in? Waar dromen we van? En

wat is onze roeping? Waar kunnen we mee

naar buiten treden?

Links en rechts zal ik de vraag rondstrooien:

zeg eens in een paar woorden wat de

Adventkerk voor kerk is. Wat haar geheim

is. Wie dat ongevraagd wil laten weten,

nodig ik uit mij dit te laten weten. Schrijf

of mail mij. Ik zal er ook een rubriek aan

wijden op mijn site www.dpclooijen.nl Na

drie maanden wil ik deze inventarisatie afronden

en er lijnen mee uitzetten die ik

met de kerkenraad deel en voor de zomer

wil presenteren in een eerste advies.

Een ander punt dat mijn aandacht vraagt

is de kennismaking met mensen die ik nog

niet ken. Dat zijn zowel gemeenteleden,

als contacten in de wijk Kruiskamp en

Liendert. Met de wethouders maakte ik in

december op het Stadhuis al kennis. Aan

de kerken en de moskeeën in de wijk staan

bezoeken gepland. Van de sectieouderlingen

heb ik namen gevraagd van gemeenteleden

die als eerste bezocht moeten worden.

Die hoop ik de komende maanden op

te zoeken. Ik ben blij dat ds. Van den Hul

bereid is door te gaan met het bezoekwerk

in de gemeente. En dat ook het pastorale

team zich inzet voor de pastorale zorg van

de gemeente. Als u met mij een gesprek

wilt, kunt u mij altijd bellen of e-mailen.

Naast de aandacht voor de ouderen, wil

ik mij speciaal richten op het werk onder

onze jongeren. Een goed jongerenbeleid is

voor de komende jaren van vitaal belang.

Omdat wij slechts zes dagen mogen arbeiden

en daarin al ons werk moeten doen,

heb ik besloten één dag in de week vrij te

houden. Voorlopig is dat de dinsdag. Als

er iets dringends is, zal daar van worden

afgeweken.

Ik realiseer me dat een gemeente zich niet

laat aansturen als een werkorganisatie. Op

dat punt moet ik de komende tijd stevig

omschakelen. Gelukkig is er een kerkenraad

die me daarin kritisch bijstaat en

bijstuurt. Waar het naar mijn besef in de

gemeente vooral om gaat is dat de Geest

er zijn werk kan doen, door ons te vormen

naar de gestalte van Christus. Laat die

houding in ons zijn, die ook in Christus

Jezus was. Hij nam de gestalte van een

slaaf aan. Om te dienen. Daar zie ik veel

dingen door op hun plaats vallen. Samen

zijn wij dan dienaren van het evangelie.

Dienend, in de prachtbuurt waar onze kerk

staat. Getuigend, onder de mensen die op

zoek zijn. Bemoedigend, tegenover elkaar

als leden van de gemeente. Daartoe zijn

we geroepen: God dienen, anderen dienen,


elkaar dienen. Die drie en in die volgorde.

En dat we dat doen met blijdschap. Verblijdt

u in de Here!

Nu er weer een eigen predikant is, kan er

ook in de prediking weer een vaste lijn

komen. Ik hoop me de komende tijd te

richten op aaneengesloten bijbelgedeelten.

Daar beginnen we mee in het 40

dagen project van de kindernevendienst.

De avonddiensten zijn bij uitstek geschikt

voor verdieping en vorming in het christelijk

geloof. Dat kan aan de hand van een

aantal gedeelten uit de catechismus of

door series rond een thema.

Tot slot een woord van dank aan zovelen

die zich inzetten voor onze wijkgemeente.

Als gemeentelid weet je wel dat er achter

de schermen veel gebeurt. Nu krijg ik die

mensen ook te zien. Mijn hoed af voor al

die mannen en vrouwen die hun dagelijks

werk en het werk voor kerk en geloof weten

te combineren.

Ds. D.Ph.C. Looijen (Poortersdreef 76 /

tel. 4611811 / dpclooijen@cs.com)

SENIORENKRING

De seniorenkring die onder leiding van ds.

Fieren eenmaal per maand bijeen kwam, is

weer van start gegaan – nu onder leiding

van ds. Looijen. De eerste keer op woensdagmiddag

27 januari.

De data voor de kring zijn voorlopig vastgesteld

op 17 februari, 17 maart, 21 april,

19 mei, 30 juni, 15 september, 27 oktober

en 17 november. Steeds van 15.00 tot

16.30 uur in het Adventcentrum.

Ds. Looijen

ESSENTIALS / BELIJDENISCATECHESE

Iedere week komen we op woensdagavond

met een groep jonge mensen bijeen in het

Adventcentrum. Onder leiding van Marieke

Verkaik en ds. Looijen bereiden ze zich

voor op de belijdenis. Sommigen volgen

ook uit belangstelling deze avonden. Een

week voor Pasen zal de belijdenisdienst

plaatsvinden, op zondagmorgen 28 maart.

Het zou fi jn zijn als u deze jonge mensen

in uw voorbede gedenkt.

Ds. Looijen

UIT DE KERKENRAAD

Bij verschijnen van dit nummer van Drieluik

is er als het goed is veel gebeurd sinds

de vergadering van de wijkkerkenraad op

14 december 2009, waarover dit verslagje

gaat. Al met al nogal wat veranderingen,

met name qua bemensing en benaming.

De kerkenraad kwam in december bijeen in

oude samenstelling. In 2010 treden er kerkenraadsleden

af en treden nieuwe ouderlingen

en diakenen aan. Inmiddels weten

we dat voor het eerst in lange tijd, alle vacatures

in de wijkkerkenraad zijn vervuld.

We nemen afscheid van diaken Dick Karens

en de ouderlingen Gert Simons en André

van der Zee. We danken deze broeders voor

hun dienst in en voor de gemeente. Ze zijn

werkzaam geweest in een lastige periode

en hebben heel veel werk verricht en soms

het nodige moeten verduren. Ze mochten

het volhouden. Graag wensen we hen meer

rust en welverdiende ontspanning toe!

We begroeten enkele nieuwe broeders,

hoewel sommigen van hen eerder in de

kerkenraad meededen: diaken Kees Alberts

en de ouderlingen Steven van Dolder,

Bertus Tichelaar, Arnoud Looijen en

Peter Jaarsma. De bevestigingsdienst zal,

onder voorbehoud, zijn op zondag 31 januari

2010. Lid van de kerkenraad zal dan

natuurlijk ook onze nieuwe wijkpredikant

ds. D. Looijen zijn. De kerkenraad is enorm

blij en dankbaar voor de komst van ds.

Looijen en de nieuwe ambtsdragers. We

zien in dit alles Gods trouwe zorg voor

onze gemeente en met vertrouwen gaan

we gezamenlijk aan de slag.

Nog even een terugblik op de besluiten

van 14 december. We hopen dat de avondmaalsvieringen,

hoewel goed verlopen

met de kleine bekertjes, straks weer met

de grote bekers gevierd zullen worden. De

lijst met gastpredikanten werd vastgesteld

en summier gewijzigd. Deze lijst, intensief

gebruikt door ‘preekregelaar’ broeder Van

Het evangelie van Christus is een

wereld-zaak en wij mogen het niet

opbergen in onze kleine hartjes.

J. Koopmans (1905-1945), theoloog

de Streek, zal vanaf nu weer wat minder

geraadpleegd hoeven worden. In de avonddiensten

zal, op voorstel van de diakenen,

een aantal banken achter in de kerk worden

‘afgesloten’. Zo kan de gemeente meer

naar voren en dichter bij de preekstoel

plaats nemen. De begroting voor de wijkkas

voor 2010 werd vastgesteld. De wijkkas

staat er fi nancieel gezond voor, maar

met weer vele activiteiten op stapel is er

natuurlijk steeds ‘levend geld’ nodig.

De kerkenraad wil ten slotte het aantal

afkondigingen en oproepen tijdens de erediensten

terugdringen. Dit geeft soms een

wat rommelige sfeer en verlengt de diensten

onnodig. Voortaan beperken we ons

tot de formele afkondiging door de ouderling

van dienst, de toelichting bij een

collecte en een eventuele groet van een

uitgezonden zendingsarbeider. Voor de

overige oproepen zijn regels afgesproken,

die via de weekbrief nader bekend worden

gemaakt.

Namens de kerkenraad,

Gert Jan Kraaikamp

ONTVANGEN GIFTEN

Via de HVD werden ontvangen: mw. De

Jonge (totaal) € 24; mw. Van Efferen € 3;

Herbert v.d. Berg € 5; mevr. Van Woudenberg

€ 10.

Ontvangen giften tijdens collecten 6 dec.

t/m 10 jan.: via dhr H.G. € 20 voor de

wijkdiaconie; via dhr. A.D. € 30 voor de

wijkkas; via mw. G.H. € 10 voor plaatselijke

stille armoede.

KOPIJ DRIELUIK

Inleverdatum voor de volgende Drieluik

is 12 februari (verschijningsdatum 24 februari).

Kopij aanleveren bij Joost van der

velden (drieluik@adventkerk.nl).

GROET

Een hartelijke groet aan u allemaal.

Joost van der Velden

Drieluik - nr. 1 - februari 2010 | 17


PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE Bergkerk

KERK: Dr. A. Kuyperlaan 2, tel. 4617917, fax 4657027, bergkerk@planet.nl PREDIKANT:

ds. J. van Baardwijk, tel. 4613767 (te bereiken ma t/m vr van 9.00-9.30 en 18.00-18.30 uur),

jbaardw@dds.nl COÖRDINATOR PASTORAAT: mw. A. van Leeuwen, tel. 4616232

SCRIBAAT: mw. J. Mosterd-Idema, p/a Dr. A. Kuyperlaan 2, 3818 JC, tel. 4617328 (na 18 uur),

bij spoed: 06-45087560, j.e.mosterd@planet.nl BEHEERDER: R.Th.Buijk

PENNINGMEESTER: R.Th. Buijk, ING 525946, Bank 43.26.13.404. INTERNET: www.bergkerk.nl

AGENDA

Di 2 februari

10.00 uur Gesprek in de morgen

Wo 3 februari

10.00 uur Gesprek in de morgen

Ma 8 februari

14.00 uur Kring levensverhalen

Ma 15 februari

14.00 uur Kring levensverhalen

Wo 17 februari

20.00 uur Kerkenraadsvergadering

Vr 19 februari

18.00 uur Koken met Han Wilmink

Wo 24 februari

11.00 uur Vouwen 3-luik

VIEREN

Zondag 31 januari, septuagesima’. Septuagesima,

een telwoord, de 70 ste dag voor

Pasen. In de traditie van de kerk het begin

van de zogenaamde voorvasten, drie

weken voor het begin van de 40-dagentijd

voorafgaande aan het Paasfeest. De

blikrichting gaat veranderen, we tellen

niet meer van Kerst/Epifanie af, maar we

tellen naar Pasen toe. Deze zondag start

een doorgaande lezingenreeks uit het bijbelboek

Exodus. Aan de hand van Mozes

treden wij de paaskring binnen. Deze zondag

nemen we afscheid van de aftredende

ambtsdragers: ouderlingen-kerkrentmeester

Annet van Goor en Lukas Heijst en ouderling

Madlen de Beaufort. Nieuw te bevestigen

ambtsdrager is diaken Bas van ’t Eind.

Zondag 7 februari, ‘sexagesima’. De 60e

dag voor Pasen, niet om na te tellen, want

wie gaat tellen komt niet uit, maar om liturgisch

symbolisch te verstaan, we naderen

de 40-dagentijd. Met de doorgaande

lezing uit Exodus lezen we over Mozes in

het biezen mandje. We vieren de dienst

samen met de lutherse gemeenschap. We

volgen in de orde van dienst de toonzetting

van het Luthers ordinarium. Voorgangers

zijn ds. Kees van der Horst en ds. Jan

van Baardwijk

Zondag 14 februari, ‘quinquagesima’. De

18 | Drieluik - nr. 1 - februari 2010

zondag voor Aswoensdag. In de traditie

van de kerk heeft Psalm 31 op deze zondag

een plaats gekregen (Esto mihi…): ‘Wees

voor mij een rots, een toevlucht, een vesting

die mij redding biedt’. In Exodus 2:11-

25 horen we over het ‘ontwaken’ van Mozes,

zijn vlucht en hij vindt een vrouw.

Woensdag 17 februari, Aswoensdag. De

veertigdagentijd op weg naar Pasen begint

met Aswoensdag. Gaandeweg is met de

voorbereiding op het Paasfeest de praktijk

van het vasten verbonden geraakt. Aandacht

voor concentratie en versobering,

het zou wel eens heilzaam kunnen zijn.

Het gebruikelijke woensdagavondgebed

om 19.30 uur in de kapel, staat (met

psalmen en lezingen) in het teken van Aswoensdag.

Zondag 21 februari, ‘invocabit’, 1e zondag

van de 40-dagen. Deze zondag is

vernoemd naar Psalm 91:15, ‘Roept hij Mij

aan, Ik zal hem antwoorden’. Op deze zondag

klinkt traditiegetrouw ‘ de verzoeking

van Jezus in de woestijn’. In de doorgaande

lezing lezen we Exodus 3:1-18. Voorganger

is ds. Rene Rosmolen.

Zondagvesper, 21 februari, 17.00 uur.

Een verstilde viering met een bijzondere

ruimte voor kerkmuziek. Het Vocaal Theologen

Ensemble o.l.v. Hanna Rijken zingt

Engelse kerkmuziek, onder andere een

magnifi cat van Charles Wood.

Zondag 28 februari, ‘reminiscere’, 2e

zondag van de 40-dagen. Reminiscere …

een citaat uit Psalm 25 ‘gedenk uw barmhartigheid,

Heer’. Lezingen over de verheerlijking

op de berg (Lucas:28-36) en

uit Exodus 4:18-31. Voorganger is ds. Andre

Fox uit Amsterdam.

KERKMUZIEK

We missen wegens ziekteverlof onze cantor-organist

Christa Hijink en de continuïteit

van een vaste kerkmusicus in de

Bergkerk. Toch zijn alle kerkdiensten wel

doorgegaan. Onze koster Ronald neemt

moeiteloos het orgel over, doet er wat

piano bij en bracht in de kerstnacht een

muziekgroepje bij elkaar. Marja verruilde

haar plaats bij de sopranen in de cantorij

met de plek van de dirigent. En Hilda nam

de jeugdcantorij onder haar hoede. Ten

slotte zal Henk Veltman bijna wekelijks

onze organist kunnen zijn. We prijzen ons

gelukkig met deze getalenteerde mensen

onder ons.

Vanaf september zingen we uit het nieuwe

ordinarium ‘op de berg’. Dat was wennen

voor veel mensen, maar het gaat steeds

beter. Komende tijd zal er door de commissie

eredienst een bijeenkomst worden

georganiseerd voor een verdere toelichting

op het nieuwe ordinarium en om reacties

te inventariseren. De uitnodiging

zal op de orde van dienst en de website

verschijnen.

BELIJDENIS DOEN

De tijd voor Pasen is vanouds een tijd van

catechese, de geloofsleerlingen bereiden

zich voor op doop en belijdenis. Belijdenis

doen is een weloverwogen stap, persoonlijk

maar ook voor de gemeenschap. Het

kan gaan om mensen die als kind gedoopt

zijn, hun ouders beslisten over deze entree

in de kerk, maar nu willen zij daar zelf

‘ja’ op zeggen; weer anderen zijn ‘zo maar’

in contact gekomen met de gemeente en

willen hun betrokkenheid nadrukkelijk uitspreken

en verantwoordelijkheid nemen.

De paasnacht is een geschikt en veelzeggend

moment voor doop en belijdenis. De

voorbereiding kan bestaan uit één of meer

gesprekken. Graag contact met de predikant

(tel. 4613767)

JONGERENCATECHESE

Dinsdag 2 maart starten de catechisaties

voor jongeren. Er zijn drie groepen: 9-10

jaar, 10-11 jaar en 11-plus. Tot Pasen is er

wekelijks een catechisatie uur in de bergherberg.

We sluiten af met een seidermaaltijd

op Witte Donderdag 1 april. Jongeren

zijn hartelijk welkom.

BERGKRING

De afgelopen bijeenkomst van de Bergkring

kreeg als onderwerp mee: Wat is succes?

Waarom willen mensen toch altijd succes

hebben? Kun je niet beter een carrière in

geluk nastreven? Een tekst van fi losoof

Bas Haring gaf ons verdere achtergrond.


De Bergkring is een gesprekskring van

twintigers en dertigers verbonden met de

Bergkerk. We komen om de zes weken bij

iemand thuis bij elkaar, kan net met de 15

deelnemers. De avonden kenmerken zich

door onderlinge verbondenheid en openheid.

Verdere informatie bij de predikant.

PASTORAAT

IJs en weder dienende

Volgens het Genootschap ‘Onze Taal’ betekent

de uitdrukking: ‘als ijs en weer dienen’,

oftewel als de (weers)omstandigheden

meewerken. Het was ook te merken

in de kerk, kerkgang betekende soms een

barre wintertocht. Ik ontving een briefje

met als openingszin: ‘De weerberichten

gehoord hebbend kan het wel even duren

voor wij ‘slechtlopers’ weer veilig de

Bergkerk kunnen bereiken.’ Ik realiseer mij

dat de fraaie winterse beelden, voor de

‘slechtlopers’ onder ons, huisarrest betekenen.

Wellicht ten overvloede wijs ik op

de mogelijkheden van de ‘autodienst’ op

zondagmorgen. Een hartelijke groet aan

de noodgedwongen thuisblijvers, we hopen

elkaar ‘ijs en weder diende’ spoedig te

ontmoeten.

Groothuisbezoek

In de maanden februari en maart worden

groothuisbezoek bijeenkomsten georganiseerd.

Als het goed is het hebben alle bij

de Bergkerk bekende gemeenteleden een

uitnodiging ontvangen. Insteek van het

gesprek is ‘geloof en zekerheid’. Wilt u nog

deelnemen, informatie bij: Hans Drop, tel.

2462515.

Onder de vijgenboom

In het kader van het project ouderen en

levensverhalen wordt komende maand de

kring ‘Een eigen weg te gaan…’ Zie de

aankondiging voor in Drieluik.

WIJ GEDENKEN

Maria Johanna Knegt-Ellerman

Op 5 december 2009 is mevrouw Knegt

op de leeftijd van 87 jaar overleden. Zij

woonde aan de Schaepmanlaan, waar zij

in de laatste periode van haar leven bij

een afnemende gezondheid werd verzorgd.

Zo is zij in haar vertrouwde omgeving

overleden. De crematieplechtigheid was

op 10 december. Wij wensen haar kinderen

en kleinkinderen troost en nabijheid toe.

Margaretha Willemtje Albertha van

Colmjon-Meijer

Mevrouw Van Comjon is op 9 december

2009 zij na een korte ziekenhuisopname

overleden op de leeftijd van 94 jaar. In

1986 overleed haar man, bijna 25 jaar

woonde zij als weduwe in de Otto Scheltusfl

at. Januari 2009 overleed haar zoon

Godert. Zo moest zij veel verlies verwerken.

Zij heeft veel gezorgd in haar leven,

voor het gezin met vijf kinderen, maar

ook voor haar ziekelijke man. Zij was een

trotse vrouw, ze hield van contacten met

anderen en om daarin ook gezien en erkend

te worden. Zingen was haar grote

liefde, vooral bij Soli Deo Gloria, waar zij

jarenlang bestuurslid is geweest en erelid.

In de Otto Scheltusfl at bezocht ze trouw

de bijbelkring en was tot voor kort kerkganger

in de Bergkerk. Op 15 december

hebben we haar na een gedachtenisdienst

in de aula van Rusthof begraven. Troost

en nabijheid voor haar kinderen en kleinkinderen.

Bernard Sebastiaan van ’t Eind

Op 19 december 2009 is de heer Van ’t

Eind op de leeftijd van 83 jaar overleden.

Zijn leven was op het laatst erg kwetsbaar

geworden, er was steeds meer verzorging

nodig, liefdevol gegeven door zijn vrouw,

kinderen en de mensen om hem heen. Tot

op het laatst kon hij zo thuis blijven aan

de Prins Frederiklaan. Er zijn veel herinneringen

aan het rijke en intensieve leven

van Ben van ’t Eind, letterlijk en fi guurlijk

gedragen door zijn kinderen en kleinkinderen.

Bij het 50-jarig huwelijksfeest in

2000 is een verhalenboek met de titel

‘Een pakhuis vol verhalen’ aangeboden.

Pakhuis als een verwijzing naar het oude

pakhuis van de groothandel in kruidenierswaren

hier in Amersfoort, waar Ben

van ’t Eind is opgegroeid en uiteindelijk

de zaak heeft overgenomen. Vervolgens is

ook ‘Een boshuis vol verhalen’ verschenen,

over de periode (1976-2003) waarin Ben

en Nel in Soest hebben gewoond. Hij was

een krachtige persoonlijkheid, een man

van de handel, met een brede maatschappelijke

interesse, hij kon goed luisteren

en hij heeft veel kunnen betekenen voor

zijn naasten en voor de gemeenschap. Jarenlang

is hij kerkvoogd in Soest geweest.

Hij leefde in de laatste periode van zijn

leven met de psalmen, fragmenten uit de

psalmen gaven hem troost: ‘Loof de Heer

mijn ziel en vergeet niet een van zijn weldaden

(Ps. 103)’. Deze tekst klonk ook in

de gedachtenisdienst op 24 december in

de Bergkerk. Wij werden gedragen door de

verhalen van gedenken en herinneren door

de kinderen Alet, Gerrit Jan en Bas en het

verhaal van de Schrift. Hij is begraven op

Rusthof, een plek waar we ook hebben

stilgestaan bij de graven van zijn vader

en broer en andere mensen uit het verzet,

die aan het eind van de oorlog door

de bezetter zijn omgebracht. Een groot

verdriet, om nooit te vergeten, maar te

blijven gedenken. Moge de nagedachtenis

van deze markante man, vader en opa tot

vrede strekken voor wie hem nu zo missen,

zijn vrouw Nel, kinderen en kleinkinderen.

Mogen zij troost en nabijheid vinden.

Wilhelmina Geertruida Dijkstra-

Huisman

Mevrouw Huisman is op 3 januari 2010 op

76-jarige leeftijd overleden. Samen met

haar man woonde ze ruim een jaar in de

Parkfl at De Lichtenberg. Daarvoor hebben

ze vele jaren in Houten gewoond. Haar

gezondheid vroeg al langer veel aandacht

en zorg, begin december was nog een ziekenhuisopname

noodzakelijk. Kort daarna

werd duidelijk dat zij niet meer beter kon

worden. Haar man en kinderen hebben de

kerstdagen wakend bij haar doorgebracht.

Zij was een energieke vrouw, ze heeft

haar leven vorm gegeven door veel voor

anderen klaar te staan. Vele jaren was zij

diaken in Houten, ze heeft dat met hart

en ziel gedaan. In de kerk in Houten was

zij met haar bijzonder goede geheugen

een spil in het gemeentewerk . Tot op het

laatst hield zij de regie in haar leven vast

in handen, haar kracht was het om te regelen

en te sturen. Zij voelde zich gedragen

door het geloof. In de gedachtenisdienst

in de Bergkerk op 7 januari lazen we de

bijbeltekst, die zij zelf had aangegeven:

‘In het huis mijns Vaders zijn vele woningen’

(Joh. 14:2). Moge haar nagedachtenis

tot vrede strekken voor haar man en de

kinderen en hun gezinnen.

BEREIKBAARHEID PREDIKANT

Van 21 t/m 28 februari ben ik een weekje

afwezig. In voorkomende gevallen kunt u

voor een vervangende predikant contact

opnemen met de voorzitter van de kerkenraad

mw. Mieke Verstraate, tel. 4659764.

Een vriendelijke groet,

J. van Baardwijk

SPEL & SPUL 2010

De actie S & S zal worden gehouden op

zaterdag 24 april a.s. in en rond de Berg-

Drieluik - nr. 1 - februari 2010 | 19


kerk, vanaf 9.30 uur tot 15.00 uur. De

werkgroep heeft besloten om dit jaar twee

dagen te gebruiken voor het in ontvangst

nemen van goederen (21 en 22 april) om

daarmee het sorteren van de spullen beheersbaar

te houden. Voor instructie van

de medewerkers is een bijeenkomst gepland

op dinsdag 6 april a.s. om 20.00

uur in de Bergkerk, maar daarvoor krijgt

iedere medewerker nog een uitnodiging.

Uitgebreide informatie, onder andere over

VORMING & TOERUSTING BERG- EN FONTEINKERK

GRAND CAFÉ

Koken met Han Wilmink

Vrijdag 19 februari, 17.00 uur, Bergkerk

Deze avond begint al om 17.00 uur. Samen

met kookdominee Han Wilmink, die

speciaal voor de vastenperiode ‘Koken met

Passie’ schreef, leren we hoe ook in de

vastentijd voedzaam gekookt kan worden.

En daarbij ook welke gerechten in bijbelse

tijden gemaakt werden en hoe er in de

Middeleeuwen gekookt werd. Soberheid

en de producten van het seizoen staan

centraal. Het is ook mogelijk om pas om

19.00 uur aan te schuiven bij de maaltijd.

U wordt dan tijdens het eten geïnformeerd

over eten en koken in bijbelse tijd. De

kosten zijn € 25 euro p.p. zonder wijn en

€ 2 extra per glas wijn. Mochten de kosten

een bezwaar zijn, neemt u dan contact op

met Annemarie van de Biezenbos, diaken

Bergkerk.

Gezien het beperkte aantal plaatsen graag

spoedig opgeven: mchristophe@planet.

nl, tel. 06 51392644 of j.biezenbos@kpnplanet.nl,

tel. 4723238.

GRAND CAFÉ

‘Aansprekende verhalen’ een voorstelling

met chassidische verhalen, informatie

en muziek.

Roeland Busschers en ‘No more waiting’

Vrijdag 5 maart, 20.00 uur, Fonteinkerk

Sinds Roeland Busschers (PKN-predikant

in Assen) in 1979 in Duitsland een rabbijn

hoorde vertellen, is hij de chassidische

verhalen blijven lezen en bestuderen.

Het chassidisme is een stroming binnen

het Jodendom, waarvan het ontstaan

20 | Drieluik - nr. 1 - februari 2010

de bestemming van de opbrengst, zal gegeven

worden in de nummers van Drieluik

van maart en april.

Namens de werkgroep,

Ank van Leeuwen

JEUGD EN JONGEREN

De komende zondagen, op weg naar Pasen,

vertellen we de verhalen van Mozes.

In de voorjaarsvakantie, 21 en 28 februari,

gaat de Westhill door, dankzij de inzet van

nauw samenhangt met het optreden van

rabbi Israël ben Eliëzer (ca. 1700-1760).

Hij raakte bekend als de ‘Baal Sjem Tov’

(meester van de goede naam). Aan de ene

kant hecht men sterk aan gedragsregels,

aan de andere kant is er ruimte voor ‘gein’,

zang en dans, creativiteit en verhalen. In

Nederland zijn chassidische verhalen en

cultuur bekend geworden door schrijvers

als Martin Buber en Chaim Potok. Roeland

Busschers vertelt deze avond verhalen en

geeft informatie over het chassidisme. De

muziek wordt verzorgd door de band No

More Waiting, die zich vanavond volledig

richt op de Jiddische en Klezmermuziek.

Deze voorstelling is geschikt voor jongeren

vanaf 12 jaar en ouder. Entree € 7,50

voor volwassenen en € 5 voor jongeren.

gemeenteleden.

We zijn blij dat we weer een nieuwe medewerker

hebben, Josien Kieskamp. Mieke

bij de Vaate gaat met zwangerschapverlof

en tijdens die periode komt Cornelijne van

Meeteren het team versterken. Beiden van

harte welkom!.

Op 7 februari komt Rond de 15 weer bij

elkaar.

Jannet Mosterd

Kaartverkoop op 21 en 28 februari in

Bergkerk en Fonteinkerk na de diensten.

Kaarten reserveren kan via: tel. 4723238,

J.Biezenbos@kpnplanet.nl; tel. 4650861,

wilma.hornsveld@hccnet.nl; tel. 2867507,

nckeulemans@hetnet.nl; tel. 4726045,

a.botter@estafette.org

NAAR EEN NIEUW LIEDBOEK

Wegens ziekte van Christa Hijink gaat de

avond op 10 februari niet door. We hopen

in het volgend seizoen dit onderwerp weer

op te kunnen nemen in het programma.

Namens de commissie V&T

Roeleke de Witte


BIJ DE DIENSTEN

Zondag 31 januari is ds. Wybo Zoutman

uit Utrecht onze voorganger. Door persoonlijke

omstandigheden zal het de laatste

keer zijn dat hij voorgaat in onze kerk.

Hij zal daarover zelf in de dienst iets vertellen.

In de kindernevendienst begint een

serie verhalen uit het boek Exodus; vandaag

is Exodus 1 aan de orde, het verhaal

van de vroedvrouwen Sifra en Pua.

Zondag 7 februari gaat drs. Jan Greven uit

Blaricum voor. In de kindernevendienst zal

het gaan over de kleine Mozes die in een

biezen mandje te vondeling wordt gelegd,

en dan gevonden wordt door een dochter

van de Farao (Exodus 2:1-10).

Zondag 14 februari zal onze stagiaire

Marjan de Vries voorgaan. Aan de orde is

Exodus 2:11-25, waarin Mozes uit Egypte

vlucht en in Midjan trouwt met priesterdochter

Sippora. Over God wordt verteld

dat Hij een God is die hoort, ziet, gedenkt,

en zich het lot van Israël aantrekt. De cantorij

o.l.v. Hein Hof zingt met ons mee. Zo

zingen we het fraaie Tafelgebed ‘Die naar

menselijke gewoonte’ (Huub Oosterhuis)

aan het begin van de Tafelviering.

Zondag 21 februari is ds. Jan van der Linden

uit Driebergen onze voorganger. In de

kinder¬nevendienst gaat het over de roeping

van Mozes bij de braamstruik (Exodus

3:1-18).

Zondag 28 februari is ds. Wies Houweling

uit Amsterdam onze voorganger. In de kindernevendienst

gaat het over Mozes die op

weg gaat naar Egypte, om daar te doen wat

God van hem vraagt. In zijn hand heeft hij

een staf: teken van de steun van God.

Goede en gezegende diensten toegewenst!

NIEUWE PASTORALE AANPAK KRIJGT

VORM

In de afgelopen maanden zijn we vanuit

de kerkenraad en de beraadsgroep Pastoraat

druk bezig geweest met het opzetten

van de nieuwe pastorale structuur. Zo willen

we met een kleiner aantal ouderlingen

toch goed blijven werken op pastoraal terrein.

We zijn nog altijd rijk gezegend met

een groot aantal contactpersonen, die heel

veel bezoekwerk voor hun rekening nemen.

Voor deze contactpersonen hebben we drie

aanspreekpunten aangewezen: ouderling

Jan Bakhuizen voor de contactpersonen

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE Fonteinkerk

KERK: Robert Kochstraat 4, tel. 4614995 PREDIKANT: ds. W. Verschoor, Koolzaadland 18, 3833 CJ

Leusden, tel. 4324351, wimverschoor@casema.nl (tel. spreekuur dinsdag t/m vrijdag 8.30-9.00 uur)

SCRIBA: M. Ruiter, Dorresteinseweg 98, 3817 GD, scriba.fonteinkerk@gmail.com

WIJKDIACONIE: Rekeningnr. 457674733 WEBSITE: www.fonteinkerkamersfoort.nl

uit Sectie 1 en 2, ouderling Maria Berends

voor de Secties 3 en 6, en predikant Wim

Verschoor voor de Secties 4 en 5. Dit is

een voorlopige oplossing, totdat we een

pastorale coördinator gevonden hebben.

En: tot aan het moment van hun verhuizing

blijven Gré en Andries Hoogebeen natuurlijk

gewoon in functie als ouderling en

aanspreekpunt van Sectie 1.

De Welkomstcommisie is intussen al druk

bezig met het (proberen om te) bezoeken

van alle nieuw-ingekomen gemeenteleden,

en binnenkort gaat ook de nieuwe

Ontmoetingscommissie van start. We komen

nog steeds mensen tekort, maar het

is fantastisch om te zien hoeveel mensen

zich nog altijd willen inzetten voor de gemeente!

Met hartelijke groet,

Wim Verschoor

UIT DE KERKENRAAD

Dit najaar heeft de kerkenraad ondermeer

overleg gevoerd met ds. Brunsveld

en dhr. Pastoor. Beiden zijn verbonden

aan het Meander Medisch Centrum, waarbij

de heer Pastoor als vrijwilliger vanuit

onze gemeente werkzaam is, en dominee

Brunsveld vanuit de Fonteinkerk bevestigd

is als predikant bij het MMC. In het gesprek

wordt vastgesteld dat de kerkenraad

het contact met het ziekenhuispastoraat

erg belangrijk vindt, maar dat het tevens

lastig is om dit contact in de gemeente

levend te houden. Er wordt gekeken naar

de mogelijkheid om een artikel in Drieluik

te krijgen over dit onderwerp.

Daarnaast blijft een invoering van de

nieuwe structuur bij de beraadsgroep pastoraat

een punt van aandacht. Vooralsnog

ontbreekt er een algemene coördinator,

terwijl de invulling van deze rol cruciaal

is voor deze nieuwe opzet. Aan de andere

kant zijn we erg gelukkig met de komst

van Maria Berends, die als ouderling deze

beraadsgroep gaat aanvoeren. Daarbij

komt de invulling van de verschillende

aandachtsvelden langzaam maar zeker van

de grond. Het blijft zaak om alle betrokkenen

bij dit proces aangesloten te houden

en hiervan zal begin volgend jaar werk

worden gemaakt.

Ook in andere beraadsgroepen wordt

vooruitgang geboekt: in mei volgend jaar

hopen we dhr. v/d Ham te kunnen bevestigen

als voorzitter van de beraadsgroep

Diaconie, en ook de beraadsgroep Eredienst

heeft een voorzitter gevonden in

het nog kersverse lid Gert-Jan Geerse. Lily

Wessels-Soselisa gaat de catechesegroep

5/6 begeleiden. Zij volgt hiermee Alice

Noord op, die dit werk jarenlang met veel

inzet en enthousiasme heeft gedaan. We

willen haar hier dan ook nogmaals bedanken

voor het belangrijke werk dat ze in

onze gemeente heeft verricht.

Er is overleg gepleegd met de commissie

bijgebouwen. Nu de kerkenraad een voorkeur

heeft uitgesproken voor de uitgebreide

verbouwvariant, moet er besproken

worden welke wensen er passen bij welk

budget we vrij kunnen maken voor deze

verbouwing

Ten slotte is er nog gesproken over de vervanging

van de huidige analoge kerktelefoon.

Omdat dit systeem op den duur gaat

verdwijnen, evenals de nu al klassieke cassettebandjes,

wordt er onderzoek gedaan

naar een systeem dat goedkoop en eenvoudig

in gebruik is. De kerkenraad realiseert

zich dat met het wegvallen van het

bezorgen van de cassettebandjes ook een

persoonlijk contactmoment wegvalt. Een

en ander wordt in dit hele proces meegenomen.

Namens de kerkenraad,

Marnix Ruiter

MEDITEREN IN DE FONTEINKERK

'De innerlijke bron waaruit ik gevoed word,

slibt altijd weer dicht en bovendien denk

ik te veel', schrijft Etty Hillesum in haar

dagboek. In een wereld vol informatie,

een groot aanbod in vertier en veel drukdoenerij

is de stilte ver weg en soms bijna

onvindbaar. Om samen de stilte te hervinden

wil ik iedereen uitnodigen om met

Drieluik - nr. 1 - februari 2010 | 21


onze kleine groep mee te mediteren in

de Fonteinkerk, iedere zondagavond van

19.30 tot 20.30 uur. We starten in stilte,

een kleine inleiding, we zitten bij de

icoon, doen een loopmeditatie en zitten

weer een poosje. Daarna drinken we thee

in stilte en eindigen met de mogelijkheid

om je ervaring te delen. Dan nemen we de

stilte mee naar huis.

Ervaring in meditatie is niet nodig, we

zijn en blijven allemaal beginners. Wel de

bereidheid om stil te zijn en het mee te

beleven. Doe warme kleding aan en neem

warme sokken mee en eventueel een kussen

om op te zitten.

Voor meer informatie: Inge van den Bosch,

tel. 4634701, jivandenbosch@gmail.com.

VROUWEN IN BEWEGING

Donderdag 4 februari komen we weer bij

elkaar ten huize van de fam. Arntzen,

Zandbergenlaan 139, om 10.00 uur. Marian

de Vries is gastspreekster. Zij is bezig

met een theologische opleiding en loopt

nu stage in de gemeenschap van de Fonteinkerk.

We hopen een fi jne morgen met

elkaar te beleven. Wilt u meer weten over

Vrouwen in Beweging, Cobien Brouwer, tel.

4616613 en Sophie Knopf, tel. 4618507,

geven u graag inlichtingen.

22 | Drieluik - nr. 1 - februari 2010

PASSAGE, AFD. BERG/

LEUSDERKWARTIER

Op woensdag 17 februari is er weer een

vergadering in het Nieuwe Kerkehuis, ingang

Daltonstraat. Aanvang 19.45 uur. De

heer Jaap Bakker uit Urk komt met een

boeiend verhaal over Urk, het voormalig

eiland in de Zuiderzee, dat op 3/10/1939

eiland af werd. Urkers bleven voor de

Noordzeevisserij kiezen en zo ontstond

tegen de verwachting van de planologen

'Het wonder van Urk', een prachtige diaserie

over de veranderingen op het eiland

tot heden. Belangstellenden en nieuwe leden

zijn als altijd, van harte welkom.

DIENSTENROOSTER

Kindernevendienst

31 jan.: Lotte Mulderij en Marga Veldhuizen

7 febr.: Roelof Oudeman en Ingeborg

Noord

14 febr.: Hetty van Raai en Corrie de Jong

21 febr.: Irma Kors

28 febr.: Marga Veldhuizen

Kinderoppas

31 jan.: Luuk Nuiten en Viktor Pedersen,

Hester en Marjolein

7 febr.: Corneel van Asten en Corien van

Houte, fam. Renkema/Drent

14 febr.: Roos Huffenreuter en Willemijn

OECUMENISCH Centrumviering

KERK: Westsingel 30 PREDIKANT: ds. W. Verschoor, Koolzaadland 18, 3833 CJ Leusden,

tel. 4324351, wimverschoor@casema.nl

KOMENDE VIERING

Zondag 7 februari hebben we weer een

Centrumviering, om 12.00 uur in de Johanneskerk.

We lezen met elkaar uit Genesis

16. De slavin Hagar wordt aangewezen

als broedmachine voor haar meester

en meesteres, Abraham en Sara. Naar haar

mening is waarschijnlijk niet gevraagd. Als

ze zwanger geworden is, beginnen de ge-

voelens van jaloezie en rivaliteit uit de

hand te lopen. Hagar wordt als zondebok

de woestijn in gestuurd. Daar ervaart ze,

misschien wel voor het eerst in haar leven,

dat Iemand haar werkelijk ziet. Daarna kan

zij het leven weer aan, want wie kan jou

wat maken als je gezien bent?

Hein Hof is onze organist/pianist, en

Paula Bär is cantrix. Er is uiteraard weer

Stronkhorst, fam. Nuiten/Noord

21 febr.: Linda Steen Redeker en Tom Visscher,

fam. Oudeman/Teule

28 febr.: Eline Pedersen en Iris van Asten,

Hester en Marjolein

Bandrecorder

31 jan.: dhr. en mw. Bakhuizen, tel.

4622378

7 febr.: dhr. H. Wijnands, tel. 4631156

14 febr.: dhr. H. Bosboom, tel. 4621856

21 febr.: dhr. en mw. Griede, tel.

463165828

28 febr.: dhr. H. v.d. Brink, tel. 4613759

AGENDA

Di 2 februari

9.45 uur Gesprek in de morgen II, BK

20.00 uur Gesprekskring Paulus, FK

Wo 3 februari

9.45 uur Gesprek in de morgen I, BK

Do 4 februari

10.00 uurr Vrouwen in Beweging

Vr 5 februari

Containerdag

Za 6 februari

Containermorgen met dhr. T. v.d. Akker

Di 16 februari

20.00 uur Gesprekskring Paulus, FK

Wo 17 februari

19.45 uur Passage, afd Berg/Leusderkw.

Vr 19 februari

20.00 uur Grand Café, BK

kinderviering voor de kinderen tussen 4 en

12 jaar.

Van harte welkom! Om 11.55 uur beginnen

we met het inzingen van de liederen.

VEILING ‘KUNSTWERKEN’

Op zondag 7 maart zal er na de viering een

Centrumlunch worden gehouden, waarbij

ook ‘kunstwerken’ worden geveild. Noteert

u de datum van dit festijn alvast!

Met hartelijke groet,

Wim Verschoor

Het wezen van de liturgie is: de omhelzing van God door de mens.

A.A. van Ruler (1908-1970), theoloog


BIJ DE DIENSTEN

Op velerlei manieren is het duidelijk geworden:

Wijkgemeente De Bron is vanaf 1

januari een feit, zoals ook de Protestantse

Gemeente Amersfoort een feit is geworden.

We hopen en bidden dat de Protestantse

Gemeente en de wijkgemeenten tot eer

van God en tot heil van de naaste aanwezig

mogen zijn in onze stad. Voor de wijk

betekent het dat er meer en meer dingen

samen gaan tussen de voormalige Open

Hof en de voormalige Opstandingskerk. De

kerkdiensten zijn allemaal gezamenlijk. In

de maand februari komen we bij elkaar op

de locatie Open Hof.

Zondag 7 februari gaat ds. Borger voor.

Kind op Zondag is de week ervoor begonnen

met de prachtige lezingen uit het boek

Exodus en daar sluiten we nu bij aan. Op

deze zondag is Exodus 2:1-10 aan de orde,

over het kind in het 'biezen mandje' dat

de naam Mozes krijgt. Een naam met een

diepe betekenis.

's Middags is er om 17.00 uur in de Opstandingskerk

een DMB-dienst waarin ds.

Aart Mak uit Haarlem voorgaat.

Zondag 14 februari is de jaarlijkse dienst

van kerk en school in samenwerking met

de protestants-christelijke basisschool De

Windroos. Ds. Van der Zwan gaat in deze

dienst voor. Het thema is ‘Vermist’. Centraal

staat het verhaal van de vader met

twee zonen (Lucas 15). Bij een kerk-enschooldienst

zijn we gastgever aan velen

die zo vaak niet (meer) in een kerk komen.

Om te laten delen in wat ons beweegt. Om

een bijdrage te leveren aan het uitdragen

van de identiteit van de school. En

de school bepaalt ons erbij dat we kerk

zijn in de samenleving van vandaag. Een

bijzondere dienst, elk jaar weer! Neem uw

verantwoordelijkheid en wees aanwezig!

’s Middags om 17.00 uur is er in De Hoeksteen

een vesper in de serie Landschappen.

Vandaag over ‘Bergen’; voorgangster

is mevrouw Trudy Paus van Inloophuis

Schothorst.

Zondag 21 februari is de eerste zondag

van de 40-dagentijd op weg naar Pasen.

Ds. Borger is de voorganger. Ook nu lezen

we weer uit het boek Exodus en wel hoofdstuk

3:1-18. Deze zondag heeft de mooie

naam 'Invocabit' (Latijn voor: ‘roept hij

mij aan', naar een woord uit psalm 91). In

de 40-dagentijd geven we elke dienst op

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE De Bron

Locatie DE OPEN HOF

KERK: Vogelplein 1, tel. 4728167 BEHEERDER: C. van Heiningen, tel. 4728167, b.g.g. 4750121

PREDIKANT: ds. R.G. van der Zwan, Fuutstraat 18, 3815 JP, tel. 4755158,

rgvanderzwan@planet.nl (ook voor kopij wijkberichten)

SCRIBA: J.M. Garritsen, Rogaarplein 7, 3815 MD, tel. 4725071,

scriba_openhof@hoeksteenopenhof.nl

PENNINGMEESTER: C. van Heiningen, banknr. 65.28.58.201 t.n.v. C. van Heiningen

AUTODIENST: H.J. Verbaan, tel. 4723682

Locatie OPSTANDINGSKERK

KERK: Euterpeplein 1, tel. 4720290 KOSTER: Th. Leijen, tel. 4808187

PREDIKANT (parttime): ds. B. Borger (werkzaam op dinsdag en donderdag, incl. avond),

Van Randwijcklaan 181, 3815 MS, tel. 4799080, b2.borger@planet.nl

BIJSTAND IN HET PASTORAAT: mevr. Leni van der Zwaag, tel. 4562727

SCRIBA: J.J.J. Merkens, Soeverein 72, 3817 HV, tel. 4620446, merkensj@planet.nl

PENNINGMEESTER: R. Fennema, banknr. 4929914, t.n.v. Wijkkas par. D. Geref. Kerk Amersfoort

AUTODIENST: G. Doornekamp, tel. 4720729

KOPIJ WIJKBERICHTEN: J. van Kalsbeek, tel. 4723707, romeo14@xs4all.nl

een of andere wijze ook aandacht aan de

campagne van Kerk in Actie ‘Het kan!’

Zondag 28 februari gaat voor de eerste

keer mevrouw ds. N. Walet-Kooij uit Hoogland

bij ons voor. Op het leesrooster staat

Exodus 4:18-31.

VESPERS

In de 40-dagentijd op weg naar Pasen zijn

er drie vespers in de Andreaskapel. De eerste

is op 26 februari, met als voorganger

de heer J. van Schaik, pastoraal medewerker

van De Brug. Op 12 maart hoopt voor

te gaan diaken A. van Boven, van de R.K.

parochie Amersfoort en op 26 maart ds. B.

Borger. Aanvang: 19.00 uur.

GEBOREN

Op 21 december 2009 is Duco Hayke

Bams geboren, zoon van Steven en Annemieke

Bams en broertje van Hidde. Ze

wonen Pauwstraat 8, 3816 AV. Van harte

gefeliciteerd met Duco. We wensen hem

een gezegend en goed leven toe, met allen

om hem heen.

IN MEMORIAM

Dorothea van Heerden- Veldwijk

Geboren 16 september 1917 te Haarlem,

overleden 9 december 2009 te Barneveld

In de dienst van Woord en Gebed op 16

december in de Andreaskapel stonden we

stil bij Johannes 15 over de wijnstok en de

ranken. Mevrouw Van Heerden wilde verbonden

zijn met anderen, omdat ze leefde

vanuit het verbond van God met haar. Met

haar man mocht ze 67 jaar verbonden zijn.

Vijf kinderen werden er geboren. Ook met

hen en hun partners en met de kleinkinderen

voelde zij zich intens verbonden. Ze

was een sociale vrouw die gauw contacten

legde. Overal waar ze woonde maakte ze

vrienden. Ook in Amersfoort. Jaren hebben

ze in Liendert gewoond en in De Open

Hof deed ze aan allerlei activiteiten mee.

Voor Kinderhulp Oost-Europa heeft ze zich

intens ingezet; een prachtige ingelijste

dankbetuiging stond trots op een tafel

in hun appartement aan de Bachweg. De

laatste jaren ging ze schilderen en deed

dat niet onverdienstelijk. Op de rouwkaart

stond een prachtige aquarel die ze in juni

nog gemaakt had. Na haar verjaardag in

september werd ze ziek en toen uiteindelijk

in Ede de diagnose was gesteld betekende

het dat er geen genezing meer mogelijk

was. Ongeveer een week verbleef ze

in hospice Norschoten in Barneveld, waar

ze in rust en vrede is ingeslapen. In de

rouwdienst lazen we ook de woorden van

Simeon, uit Lucas 2: ‘Nu laat u Heer, uw

dienstknecht in vrede gaan, zoals u beloofd

hebt, want mijn ogen hebben uw

heil aanschouwd’. Zo voelde zij zich verbonden

met de God van haar leven, die

ook haar God wil zijn over de grenzen van

de dood heen.

Janna Geertruida van den Berg-Dees

Geboren 10 oktober 1918 te Terneuzen,

overleden 9 december 2009 te

Amersfoort

Mevrouw Van den Berg was een lieve vrouw,

Drieluik - nr. 1 - februari 2010 | 23


een unieke moeder, oma en overgrootmoeder,

zo schreven haar man en kinderen

op de rouwkaart. 'Onderzoek alle dingen

en behoud het goede'. Rond die woorden

kwamen we op 14 december bij elkaar in

de aula van begraafplaats Rusthof. Voor

iedereen op haar pad had mevrouw Van

den Berg belangstelling en hield ze ook

belangstelling. Toen ik haar eens bezocht

in een verpleeghuis in Utrecht vertelde ik

over onze aanstaande herfstvakantie naar

Parijs. Een paar maanden later, toen ze

inmiddels in verpleeghuis De Lichtenberg

verbleef, vroeg ze mij naar die vakanties.

Zelf had ze iets met Parijs en met de Franse

taal en bezocht regelmatig de diensten

van de Eglise Wallone, de Waalse Kerk.

Ze wilde ook theologisch bijblijven en de

liederen van vroeger werden langzamerhand

vervangen door liederen van Huub

Oosterhuis. Zingen deed ze graag. In de

volle aula, tijdens de dienst van Woord en

Gebed op 14 december zongen we daarom

veel liederen van Huub Oosterhuis en een

Frans lied. We vierden haar leven zoals

zij dat gewild zou hebben. De dienst was

voorbereid door haar man en hun zes kinderen

en ook de kleinkinderen hadden een

groot aandeel. Samen sloten zij zo het leven

van Jannie van den Berg op een goede

manier af. Dat haar gedachtenis tot zegen

mag zijn en blijven.

Ds. Berend Borger

Roelof Hop

Op 12 december 2009 overleed Roel Hop

in verpleeghuis Sint Elisabeth. Hij bereikte

de leeftijd van 88 jaar. Roel Hop werd

geboren in Bunschoten. Het gezin waarin

hij opgroeide bestond uit acht kinderen.

Voor die tijd en voor Bunschoten niet echt

een opvallend groot gezin. Vanwege een

nieuwe baan van vader verhuisde de familie

naar Hoogland. Roel volgde de kappersopleiding

en was in diverse salons in

Amersfoort werkzaam. Hij trouwde en samen

met zijn vrouw begon hij een gecombineerde

kapsalon / parfumeriezaak aan

de Utrechtseweg. Naast zijn werk hield hij

veel van sport, vooral zeilen lag hem na

aan het hart. Op 27-jarige leeftijd deed hij

belijdenis van zijn geloof en sindsdien is

hij lidmaat van de Gereformeerde Kerk geweest.

Nadat hij gestopt was met de zaak,

verhuisde het echtpaar Hop naar Soest.

In deze tijd gingen zorgen hun deur niet

voorbij. Binnen een paar jaar overleden

zowel hun enige dochter als mevrouw Hop

en bleek de heer Hop te lijden aan Alzheimer.

Tijdens de afscheidsdienst in Biltho-

24 | Drieluik - nr. 1 - februari 2010

ven stonden we stil bij Gods verbond met

Noach: ‘Ik ben bij je en Ik zorg voor je’.

God is trouw aan dit verbond van generatie

op generatie.

Leni van der Zwaag

Johanna van Veldhuizen-Melissen

Geboren 7 juni 1937, overleden 23

december 2009

Een lieve vrouw, zorgzame moeder en

trotse oma, zo karakteriseren haar man,

kinderen en kleinkinderen Hannie van

Veldhuizen. Ze leefde in grote betrokkenheid

op haar gezin en familie, die waren

voor haar het belangrijkst. Geboren op

een boerderij nabij Ede, kwam ze na haar

huwelijk in Amersfoort wonen. Wonen in

de stad, dat ging goed als ze maar oog

en oor kon blijven houden voor wat in de

natuur leeft en groeit en zingt. En dat

kon ze in de Wielewaalstraat 82. Ze was

geen vrouw om aan allerlei activiteiten

mee te doen en al helemaal niet om in

de belangstelling te staan. Voor een ander

zorgen, er voor anderen zijn die bij

je horen, dat kenmerkte haar leven. Vele

goede jaren heeft ze mogen kennen. Totdat

ze dit jaar ziek werd. Het bleek ernstig

te zijn. Een agressieve kanker tastte haar

lichaam zeer snel aan. Een jaar tussen

hoop en toenemende vrees is het geworden.

Ze had de moed om erover te praten.

Om te bespreken wat er gezegd en gedaan

moest worden als ze zou overlijden. ‘Wohl

mir dass ich Jesum habe’ van Bach moest

klinken. Woorden over God die met al onze

wegen vertrouwd is (Psalm 139) moesten

gelezen en gezongen worden. Kleinkinderen

mochten wel een kaars aansteken en

het kinderlied ‘Zomaar te gaan’ kon een

plek krijgen. En ‘Wat de toekomst brengen

moge …’ voor wie achterblijven. Zo is gebeurd

bij de afscheidsdienst op 29 december

in De Open Hof. Ze overleed vlak voor

Kerst, wanneer we vieren wat een kerstlied

bezingt: ‘Temidden van de nacht des

doods, / zijt Gij, mijn zon, verrezen.’ In

dat vertrouwen is Hannie van Veldhuizen

heengegaan, in dat vertrouwen is haar leven

uit handen gegeven. We wensen haar

man Evert, hun kinderen en kleinkinderen

en familie (waaronder haar zus Klazien de

Vries) troost, sterkte en Geestkracht om

hun weg verder te gaan.

(RZ)

BEDANKT

Diaken

De kerkenraad heeft op zijn laatste vergadering

in december afscheid genomen

van diaken Ellen v.d. Bunt. Meer dan 25

jaar heeft zij in en om de diaconie haar

werk gedaan. Naast haar koninklijke onderscheiding

die in 2009 werd toegekend

willen wij haar ook hartelijk danken voor

het vele werk dat zij gedaan heeft. Gelukkig

blijft zij actief op allerlei andere terreinen.

Op zondag 31 januari zal hieraan

ook nog aandacht worden besteed in de

eredienst.

Roostermaker

De vorming van een nieuwe wijkgemeente

brengt met zich mee dat bepaalde taken

nu gedaan kunnen worden door één persoon.

Waren er eerst twee mensen nodig

die allerlei roosters maakten, nu kan dat

door een persoon gedaan worden. Waren

er eerst twee mensen verantwoordelijk

voor de ledenadministratie, nu kan dat

door een iemand gedaan worden. In de

Opstandingskerk werd het organisten- en

bloemenrooster gemaakt door de heer

Scheele; ook hield hij de ledenadministratie

bij. We willen hem bedanken voor

de tijd waarin hij dat gedaan heeft, want

het was soms niet gemakkelijk om het allemaal

voor elkaar te krijgen. Vanaf nu

neemt scriba Hans Garritsen het roostermaken

over en de heer Marten Slofstra de

ledenadministratie.

Preekregelaar

Al in juni vorig jaar nam wijkgemeente De

Bron afscheid van de heer Van de Putte

als preekvoorziener. Tot aan januari heeft

Hans Garritsen dit werk overgenomen. Gelukkig

hebben Kees en Hermien Hoogendoorn

zich aangeboden om dit werk voor

onze gemeente te willen doen. Hartelijk

dank voor deze toezegging.

Organist

Zo’n tien jaar was Wout Hogendijk een

van de organisten/pianisten van De Open

Hof. In rust en bescheidenheid en zeer

aangenaam om als voorganger mee samen

te werken. Door drukke werkzaamheden

speelde hij de laatste jaren nog een keer

per twee maanden. Nu heeft hij besloten

om ermee te stoppen. De laatste keer dat

hij zou spelen (27 december jl.) was hij

verhinderd, zodat we er in de kerk geen

aandacht aan hebben kunnen besteden.

Nou hoefde dit van hem ook niet zo nodig.

Op andere wijze hebben we Wout

bedankt voor spel en samenspel. Ook op

deze plaats nogmaals: bedankt!

Penningmeester

Niemand weet meer hoe lang hij het gedaan

heeft… kun je nagaan! Het waren

vele jaren dat Cor van Heiningen de penningen

beheerde van de jeugdraad JONA.


Zoals een goed penningmeester betaamt,

deed hij dit nauwgezet. Nu de organisatie

van het jeugdwerk anders werd en de

jeugdraad werd opgeheven, kwam er een

einde aan. We bedanken Cor dat hij, naast

vele andere werkzaamheden, dit er ook

nog punctueel bij heeft gedaan!

ER VERANDERT IETS

De beide voormalige wijkgemeenten Open

Hof en Opstandingskerk hadden verschillende

activiteiten in het kader van het

pastoraat. Om een en ander te stroomlijnen

zullen er een paar dingen wijzigen.

Het automatisme om met Kerst en Pasen

attenties te overhandigen aan ouderen

komt te vervallen. Daarvoor komen

in ieder geval de ouderenmiddagen rond

Kerst en Pasen terug. Daarnaast kunnen

de sectieteams zelf besluiten om wel iets

aan ouderen te overhandigen. Ook de

verjaardagskaart zoals die in de Opstandingskerk

gebruikt werd, wordt niet meer

automatisch aan iedereen overhandigd.

Maar daarvoor komt wel wat in de plaats,

namelijk een rode roos voor iedere jarige

van 80 jaar en ouder en een witte roos

bij iedere geboorte. Binnenkort hopen we

hiermee te starten.

DIENST MET BELANGSTELLENDEN

In de DMB van 7 februari gaat voor ds.

Aart Mak uit Haarlem, die als predikant

vis erbonden aan Kerk Zonder Grenzen.

Hij schreef verschillende boeken: ‘Arend

en Aardeman’ (samen met Gerard Swellengrebel),

‘In ’s Hemels Naam’ (eindredactie

samen met Otto Sondorp), ‘Met stomheid

geslagen’ en ‘Nieuwe taal en gebruiken bij

uitvaarten’. Muzikale medewerking verleent

het Harderwijks Mannen Ensemble,

o.l.v. Johan van Straaten. De gemeentezang

wordt begeleid door Piet de Vries. De

dienst in de Opstandingskerk begint om

17.00 uur; vanaf 16.50 uur is er koor- en

samenzang. Na de dienst is er gelegenheid

om koffi e te drinken in de gemeentezaal.

Iedereen hartelijk welkom!

OVER TELLEN EN KERKENWERK

Op een bepaalde morgen in de maand komen

ze samen: de mensen van de telploeg

van de Opstandingskerk. Ze tellen de opbrengst

van de collectes uit de kerkdiensten.

Ze noteren dat bedrag nauwkeurig op

een formulier. Dat gaat naar het kerkelijke

bureau. Zo hebben mensen tientallen jaren

lang de collectes geteld en naar de

bank gebracht. Kerkelijk(tel)werk is secuur

werk. Het gaat om geld van anderen, ge-

geven voor het werk van de Heer. Zo zien

de mensen van de ploeg hun werk ook.

Het mag op haar manier als een zichtbaar

teken, het evangelie doorgeven. Nu, met

de vorming van de Protestantse Gemeente

Amersfoort, wordt er per zondag geteld,

direct na de kerkdienst. Dat betekent na

tientallen jaren einde van de maandelijkse

telploeg. Mensen bedankt voor jullie

kerkenwerk-in-stilte. Mogen jullie goede

herinneringen overhouden aan die zichtbare

gaven van de gemeente. De diakenen

zijn jullie (en al die collectetellers van de

voorgaande jaren) heel dankbaar voor dit

stukje kerkenwerk dat helaas moet verdwijnen.

Namens diaconie locatie Opstandingskerk,

Ina Prinsen

PARALLELLEN

Op zondag 10 januari was in de Sint Joriskerk

de viering ter gelegenheid van de

totstandkoming van de Protestantse Gemeente

Amersfoort (PGA). Een historische

gebeurtenis waarover elders in dit blad

meer te lezen is. In de orde van dienst

stonden ook twee tekstblokjes. De eerste

van de hand van ds. A.J.Paisier, scriba

van de PKN. Hij schreef onder ander: ‘Na

een lange incubatietijd beleven we dan

eindelijk de geboorte van de Protestantse

Gemeente Amersfoort. Iedereen heeft

gevonden dat het er van moest komen,

maar over de weg er naar toe dacht niet

iedereen hetzelfde Uiteindelijk is het doel

bereikt.’

De tweede tekst was van Kees Hoogendoorn,

voorzitter Raad van Kerken Amersfoort.

Hij liet noteren: ‘Ons samengaan is

ook een nieuwe kans. Wie met ons wil zoeken

naar nabijheid en troost, naar inspiratie

en bemoediging willen wij van harte

in vrede ontmoeten. Om samen bij Hem

te schuilen. Om steeds opnieuw in Hem

verbonden te zijn.’

In deze citaten dringen zich parallellen

op met de totstandkoming van onze eigen

wijkgemeente De Bron. Beide, de PGA en

De Bron, hebben hun geboortegeschiedenis:

Voor beide geldt dat iedereen vond dat het

er van moest komen. Inderdaad!

Van beide ook kan gezegd worden dat niet

iedereen hetzelfde dacht over de weg er

naar toe. Ja, zo is het!

Het samengaan is voor beide een nieuwe

kans. Van harte mee eens!

Samen ook willen we bij Hem schuilen.

Daar gaat het toch om!

Een verschil? Ja, dat is de lengte van de

weg er naartoe.

Bij de landelijke PKN duurde die weg vele,

vele jaren.

De weg van de PGA kon in vele, vele maanden

worden afgelegd.

Die van De Bron was er een van een veel

weken. Eigenlijk een betrekkelijk korte

tijd. De daadkracht van onze kerkenraden

verdient ieders respect.

Nog een laatste parallel: De weg naar samengaan

is bij alle drie, PKN, PGA en De

Bron, gekenmerkt door gelijksoortige aspecten.

Verschillen van inzicht, emotie,

verdriet, blijdschap, loslaten van mooie

en goede dingen, maar ook van het leggen

van nieuwe waardevolle verbindingen.

Met het samengaan zijn niet alle problemen,

bij geen van drieën, als bij toverslag

verdwenen. In tegendeel, er moeten nog

voortdurend belangrijke beslissingen genomen

worden. Wij, van De Bron, bidden

elkaar wijsheid, geduld, begrip, vertrouwen

én zegen toe bij beslissingen die nog

genomen moeten worden.

vK

WIJKKAS

In de tweede helft van 2009 zijn de volgende

giften binnen gekomen voor de

wijkkas van de Opstandingskerk: W. €50,

M €50, P €75 (6x), M €100, S €50 (2x),

Via ds. Borger €20 en €100, H €10 (2x), G

€10, T €30, B €100, H €25, L €10, M €20,

F €75 en T €50.

We zijn bezig om de wijkkassen van De

Open Hof en de Opstandingskerk samen

te voegen. Daarbij hoort ook een nieuw

bankrekeningnummer voor de wijkkas voor

De Bron. Deze rekening is in aanvraag. De

volgende keer hoort u daar meer over. In

de tussentijd kunt u uw gift gewoon nog

storten op: girorekening 492 99 14 t.n.v.

Wijkkas Par.D Geref. Kerk Amersfoort (Roland

Fennema)

Via ouderlinge mevrouw Wulfers is € 50

van A. ontvangen t.b.v. de wijkkas Open

Hof. Hartelijk dank! (RZ)

VERENIGINGEN

Vrouwencontactgroep

Op dinsdag 16 februari komt de contactgroep

weer bij elkaar ten huize van Lien

Brilman. Het thema is: Waarom eten we

dieren en zouden we ze nog willen eten

als we wisten hoe of ze op ons bord terecht

komen? Mocht u belangstelling hebben

om een vergadering mee te maken dan

bent u van harte welkom. Informatie: tel.

4753374 of 4720537

Drieluik - nr. 1 - februari 2010 | 25


Ouderensoos

Uw gastvrouwen heten u weer hartelijk welkom

in de Opstandingskerk op de dinsdagen

9 en 23 februari om 14.30 uur. Wilt u ook

eens een middag meemaken? U bent welkom!

Monica

Op 2 februari spreken we met elkaar over

DE BRON / DE HOEKSTEEN

VESPER

Zondag 14 februari: vesper vieren om vijf

uur. Welkom in De Hoeksteen bij de serie:

Landschappen in de Bijbel. Vandaag

komen de bergen op ons af en mw. Trudy

Paus van het inloophuis gaat ons voor.

Zoals vanouds zal de cantorij o.l.v. mw.

Ingrid Petten voor en met ons zingen.

Ook wie van muziek houdt kan weer zijn/

haar hart ophalen. Wees dus welkom in de

kring.

TAIZÉVIERING VOOR JONGEREN

Zaterdag 20 februari: Taizéviering voor

jongeren in de Oud-katholieke kerk aan ’t

Zand. Van 20.00-21.00 uur.

KRINGEN DIE STARTEN IN FEBRUARI

- Wandelen op zaterdag 6 februari o.l.v.

echtpaar van Verseveld. Kring 32.

- Kring geloofsleer op maandag 8 februari

o.l.v. ds. T. Woltinge. Kring 22.

- De Bijbel cultureel op donderdag 11 februari

o.l.v. Rita Buijs. Kring 23.

DE BIJBEL CULTUREEL

In september 2009 verscheen het boek 'De

Bijbel, cultureel', over hoe verschillende

kunstenaars uit de 20e eeuw zich hebben

laten inspireren door de bijbel. Een van

de samenstellers, mevrouw Gerda van de

Haar, wil op donderdag 11 februari meer

vertellen over de grote lijnen van dat

26 | Drieluik - nr. 1 - februari 2010

‘Vergankelijkheid’, er is voor alles een tijd.

Dit is een bijbelstudie bij Prediker 3:1-9,

uit In Gesprek nr. 6 - 2009. De dames Van

der Broek en Smit zullen het onderwerp

voorbereiden.

Op 23 februari komt het onderwerp uit In

Gesprek nr. 7 - 2009; dit is een bijbelstu-

boek en aan de hand van een kunstwerk

de avond verder invullen. Plaats: De Hoeksteen.

Aanvang: 20.00 uur. U kunt er meer

over lezen onder nummer 23 van 'In de

Kring'.

Op deze avond ligt een intekenlijst voor

een activiteit van ds. Bert Prinsen. Hij

analyseert schilderijen en bekijkt op welke

manier kunstenaars gebruik hebben gemaakt

van bijbelse motieven en of deze

keuze ons behulpzaam is bij ons geloof.

Hij is graag bereid om daar twee avonden

met u over aan het werk te gaan. In overleg

met u kiest hij enkele schilderijen uit.

U kunt daar op 11 februari voor intekenen.

U kunt zich ook rechtstreeks bij hem aanmelden:

B. Prinsen, Traviatastraat12, 3816

TP, tel. 4756815, e-mail: bert-prinsen@

kpnmail.nl

PASSAGE CENTRUM NOORD

Donderdag 18 februari zal Janny Hille

optreden met haar groep schaatsers onder

de titel ‘Schoonrijden in oud Hollandse

klederdracht’. Let op: deze activiteit is ’s

middags en begint om 14.00 uur in De

Open Hof. Gasten en belangstellenden zijn

van harte welkom.

Nel van Heiningen, tel. 4750121

40-DAGENTIJD

Op 17 februari begint de 40-dagentijd.

Een paar jaar is er op de maandagavond

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE De Hoeksteen

KERK: Klaartje Donzepad 59, tel. 4807898 KOSTER: E. Ankersmit, tel. 2988594

PREDIKANT: ds. J. Woltinge, Klarissenstraat 37, 3813 CH, tel. 4752141,

predikant.woltinge@hoeksteenopenhof.nl SCRIBA: G.J. Buijs, Marcel Breuererf 19, 3822 VB,

tel. 4563321, scriba_hoeksteen@hoeksteenopenhof.nl

PENNINGMEESTER: W. Kraan, Van Obdamstraat 34, 3814 TD, banknr. 55.32.17.135

die bij Marcus 1:29-31. ‘Geroepen worden’.

Inleidsters zijn de dames Van Dijk en Wiekamp.

Graag tot ziens. Info: tel. 4726860

(M.Snier).

Passage

Zie het bericht op de pagina van De Bron/

De Hoeksteen.

een bezinningsbijeenkomst gehouden.

Dit jaar zal dat niet het geval zijn. Op de

maandagavonden 1, 8, 15, 22 en 29 zal

namelijk de Micha-cursus worden gehouden,

die mooi in de 40-dagentijd past. De

cursus is gebaseerd op een tekst van de

profeet Micha: ‘Er is jou, mens, gezegd wat

goed is, je weet wat de Heer van je wil:

niets anders dan recht te doen, trouw te

betrachten en nederig de weg te gaan van

je God’. De cursus is bedoeld voor ieder die

eens kritisch naar zichzelf en de naar de

wereld om zich heen wil kijken. Het is de

bedoeling om de cursus uit te laten lopen

op een kort vrijwilligersproject, bijvoorbeeld

op een zaterdagochtend. Voor meer

informatie en aanmeldingen: zie kring 24

in het 'In-de-Kring-boekje'.

De overige activiteiten in de 40-dagentijd

worden in het maartnummer van Drieluik

vermeld.

JONGERENREIS TAIZÉ

Ook in 2010 wordt er een reis naar Taizé

georganiseerd. Dit jaar van 3 tot 11 juli

a.s. De reis is bedoeld voor jongeren van

15 - 30 jaar. Wil je mee? Meld je dan aan

bij Angela Berben: angela.berben@casema.nl.

Zij heeft er ook meer informatie

over, maar voor die informatie kun je ook

terecht bij ds. Borger, ds. Van der Zwan of

ds. Woltinge.

BIJ DE VIERINGEN

Zondag 7 februari: in deze dienst gaan

we verder met de serie God en gebod –

over de Tein Geboden. Vandaag is aan de

orde: gedenk de sabbatdag. Ds. R. van der

Zwan gaat ons hierin voor.


Zondag 14 februari: eens per acht weken

houden we een doopdienst. In december

was er geen doopkandidaat. Nu hopelijk

wel. Ons combo zal de gemeentezang begeleiden.

Meteen na de dienst is er gelegenheid

om mee te doen aan preek in de

week. Gewoonlijk is er die mogelijkheid in

de week, nu dus tijdens de koffi e. We gaan

ons bezig houden met het bijbelgedeelte

dat op 7 maart aan de orde is. Twee centrale

vragen zijn: wat is de kern van dit

bijbelgedeelte? Wat is de verbinding tussen

deze kern en uw/jouw leven? Ik heb

er weer zin in.

Vesper vieren om vijf uur: welkom in De

Hoeksteen bij de serie: Landschappen in

de Bijbel. Voor nadere informatie: zie het

gezamenlijke deel met De Bron.

Zondag 21 februari: vandaag begint de

veertigdagentijd: die voorbereidingsperiode

richting Pasen. We laten ons leiden

door het samenwerkingsproject van Kerk

in Actie en Kind op Zondag (NZV). Zie

verderop. Verhalen uit Exodus staan centraal.

Vandaag: de roeping van Mozes, lees

Exodus 3 vers 1-18. Voorganger is ons gemeentelid

ds. P. Riemersma.

Zondag 28 februari: we horen over de staf

van Mozes, teken van Gods bijstand.

Zie Exodus 4 vers 18-31. Voorganger is

mw. N. Dijkstra-Algra uit Houten.

40 DAGENPROJECT: HET KAN!

In de 40 dagentijd denken veel mensen na

over armoede en onrecht in de wereld, veraf

en dichtbij. Het is een tijd van bezinning. Pasen

leert ons dat we het daar niet bij moeten

laten. Er is grote behoefte aan mensen die het

verschil willen maken. Sta op voor een betere

wereld. Het kan!

Aldus staat geschreven in de 40 dagentijd

krant van Kerk in Actie. Onze commissie

Kerk in Actie en de kindernevendienst

werken samen in deze zes zondagse diensten.

Vergelijkbaar met de 40 dagentijd in

2009.

IN MEMORIAM GIJSBERT JACOB VAN

HOF

Op 11 december 2009 is dhr. G.J. van Hof

(Spinozapad 5) overleden op de leeftijd

van 84 jaar. Op 17 december hebben wij

Bep (zijn roepnaam) uitgeleide gedaan.

Voorafgaand aan de crematie hielden we

een samenkomst waarin we hem hebben

herdacht. Ondanks de barre winterse

weersomstandigheden waren veel familieleden

en vrienden aanwezig. We hebben

gezocht naar woorden die recht doen aan

wie Bep was. Nu was hij zelf een man van

weinig woorden. Altijd geweest. Dus is het

in zijn stijl om een veelheid van woorden

achterwege te laten. Toch waagden wij ons

aan een enkele typering van deze mens. Ik

ben daarin bijgestaan door zijn kinderen

en echtgenote. Zij deelden deze kenmerken

met mij en ons: Gezelligheid kende voor

hem geen tijd, zeker met betrekking tot de

kinderen en kleinkinderen. Een hardwerkende

vader die zorgzaam was. De laatste 15 á

20 jaren waren vaak moeilijk: fysiek heeft

hij geleden, dat leidde tot psychische frustraties.

Dan was hij bij tijden moeilijk in de

omgang. Psalm 103 was een lied dat hem

en zijn vrouw aansprak. Dat lied hebben

we dan ook beluisterd: berijmd en vanuit

de bijbel. Een lied over onze vergankelijkheid

en over de eeuwige trouw van God.

Tot deze betrouwbare Bondgenoot hebben

we tenslotte gebeden en gevraagd

om kracht. Moge de Heer troost geven aan

mw. van Hof in dit verdriet. (ds. T.W.)

GEBOREN

Wij kregen een vrolijk bericht van Mattijs

en Renata van der Heeden-Lots (Kattenbroekerweg

40). Op 26 december werden

ze verblijd met de geboorte van hun derde

kindje: Judith Pauline. Het kaartje toont

een tekening waarop Myrthe en Danique

vol bewondering naar hun zusje kijken. We

wensen dit gezin veel goeds met elkaar,

onder de hoede van de Algoede.

DANKWOORD

Henk en Gerda van Ginkel willen u ook

langs deze weg bedanken voor de belangstelling,

kaarten en bloemen die wij voor

onze 40-jarige trouwdag mochten ontvangen.

Onze dankbaarheid is groot dat wij

deze dag samen mochten beleven!

PSALMEN VOOR NU

In oktober en november leidden mijn zus

Barbara en ik voor het eerst een Hoeksteen-kring.

Best spannend! Het thema

was het ambitieuze project ‘Psalmen voor

Nu’, dat als doel heeft alle psalmen opnieuw

te vertalen en op muziek te zetten.

Door deze nieuwe liederen met elkaar te

bestuderen en te zingen, ontdekten we

opnieuw de schoonheid en de kracht van

de psalmen. Veel herkenbare emoties kwamen

voorbij. De deelnemers aan de kring

hopen dat we ook in de eredienst regelmatig

‘Psalmen voor Nu’ met elkaar zullen

zingen.

Tijdens de laatste bijeenkomst hebben we

zelf psalmen geschreven door de verschillende

elementen in de psalmen zelf te

formuleren en te combineren. Zoals deze

bijvoorbeeld:

Heer, U bent een wegwijzer.

Laat me zien welke weg ik moet gaan.

U heeft me eerder geholpen om keuzes te

maken.

U weet hoe ik mijn talenten het beste kan

gebruiken.

U bent mijn TomTom!

Christine Raven

VAN DE KERKENRAAD

Sommige gemeenteleden verrichten achter

de schermen veel en belangrijk werk. Een

van hen is Wim Koele, in de jaren ’90 eerst

kerkrentmeester en later voorzitter van de

kerkenraad en nu al vele jaren lang stedelijk

actief. Samen met de voorzitter van

het college van kerkrentmeesters, Annet

van Goor (lid van de Bergkerk) heeft hij er

onvoorstelbaar veel tijd en energie in gestoken

om de (hervormde) fi nanciën goed

op orde te krijgen en te houden. Daarbij

heeft hij heel veel gedaan om ook fi nancieel

een geslaagde fusie tot Protestantse

Gemeente Amersfoort mogelijk te maken.

Beiden, maar vanuit onze wijkkerkenraad

vooral Wim, hartelijk dank voor je inzet en

de wijze waarop je altijd weer oplossingen

en mogelijkheden wist te vinden.

De decembervergadering van de kerkenraad

bevatte verder vooral veel regelzaken

die op het moment van schrijven achter

de rug zijn. We mogen terugzien op een

serie mooie, inspirerende en af en toe verrassende

diensten en bijeenkomsten. De

kerstmaaltijd voor de buurt, de kerstbraderie,

waar voorbijgangers zich als Jozef

en Maria in de stal konden laten fotograferen,

de mooie en kwalitatief hoogstaande

serie adventsvespers met als afsluiting het

oratorium, de spetterende kinderkerstmusical,

de verrassende, alternatieve kerstnachtdienst

met Reli-jam, de mooie kerstviering,

de themadienst met het combo

over het tiende gebod, over het verschil

tussen verlangen en begeren. Zo was er

een breed en gevarieerd aanbod aan diensten.

Niet alles spreekt iedereen aan, we

streven ernaar wel zoveel mogelijk mensen

op zoveel mogelijk manieren aan te

spreken.

We zijn blij met de nieuwe afscheidingswand,

die tot grote opluchting van de

kerkrentmeesters net op tijd voor de Kerst

klaar was. De hal lijkt er groter door geworden!

En we waren met een grote delegatie aanwezig

bij de avond over missionair kerk

zijn. De boodschap van Nynke Dijkstra en

Drieluik - nr. 1 - februari 2010 | 27


VRIJWILLIGERSAVOND: WELKOM!

In en om De Hoeksteen zetten velen zich actief in. Ieder op een eigen manier, het

hele jaar door, soms achter de schermen, soms ervoor. Zo dienen we elkaar, zo dienen

we de mensen om ons heen, zo dienen we de Heer van de kerk. Op 29 januari willen

we tijdens een feestelijke avond graag ‘dankjewel’ tegen elkaar zeggen. Ieder die wel

eens iets voor, in, bij, aan, met, namens De Hoeksteen doet - en wie is dat niet? - is

van harte welkom. Als dit nummer van Drieluik verschijnt, is het al bijna zover. Inloop

vanaf 19.30 uur Aarzel dus niet, en kom vrijdagavond naar De Hoeksteen!

Hans van Ark voor ons was om niet alles

te willen doen. Kies wat voor gemeente je

wilt zijn en laat andere dingen over aan

andere wijken. Zo kun je met elkaar in

Amersfoort een breed pallet van vormen

en inhoud aanbieden. Onze eerste indruk

is dat wij inderdaad keuzes maken; in onze

kernwoorden: ‘inspiratie, openheid en gemeenschap’;

in onze vormen: de aandacht

voor vernieuwing, variatie en participatie

van gemeenteleden; in onze doelgroepen:

de nadruk op jeugd en gezinnen met jonge

kinderen. Maar af en toe lijkt het ook alsof

we ervoor kiezen om ‘alles’ te doen. We

gaan er als kerkenraad verder mee aan de

slag. U hoort er meer van. Beter: wij horen

graag van u. Gaat iets goed, kan iets

beter? Laat het ons weten.

De Actie Kerkbalans is volop bezig als

deze Drieluik door de vrijwilligers bezorgd

wordt. We rekenen op uw bijdrage om dit

alles ook het komende jaar mogelijk te

maken, wij als Hoeksteen en met ons alle

wijken van Amersfoort.

Ten slotte veel dank en onze grote waardering

voor onze predikant, Titus Wol-

BIJ DE DIENSTEN

Zondag 7 februari om 10.00 uur begroeten

wij mevr.ds. A. Verbaan-van den Heuvel

uit Ermelo. Zoals u eerder hebt kunnen

lezen in Drieluik wordt er in deze dienst

28 | Drieluik - nr. 1 - februari 2010

tinge. In samenspraak met al de bevlogen

enthousiaste medewerkers slaagt hij erin

om steeds opnieuw met nieuwe vormen

en met heldere boodschappen ons als gemeente

te bemoedigen en te inspireren.

Moge het nieuw begonnen jaar voor hem

en zijn gezin een jaar vol zegen zijn.

Namens de kerkenraad,

Boudewijn Hogeboom

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

In De Hoeksteen willen we, in navolging

van De Open Hof, ook gaan starten met

een groep vrijwilligers die van koken houden

en dit 1 of 2 keer per jaar voor een

groep mensen wil doen. We hebben in

De Hoeksteen een prachtig kookfornuis

en ook enorm veel talent op het gebied

van koken. Die capaciteit willen we graag

gaan inzetten. Wat is het idee? We willen

proberen om 1 keer per maand een koppel

vrijwilligers te laten koken. Als we 24 aanmeldingen

krijgen zou dit dus betekenen

dat u maar 1 keer per jaar een maaltijd

hoeft te bereiden voor ca. 20 personen.

Het doel is om meer zichtbaar te worden

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE De Brug

KERK: Schuilenburgerweg 2, tel. 4725109 (open ma t/m do 9.00-11.00 uur)

PREDIKANT: vacature KOSTER: mw. A. Feenstra tel. 4728605

OUDERENPASTORAAT: Ds. D.J. van Wageningen, Gangboord 18, 3823 TH, tel. 4681706

COÖRDINATOR PASTORAAT: mw. J.C. Vermeer-van den Bichelaer, tel. 4615144

SCRIBAE: mw. J. Paats-Boer, Weg van de Vrede 54, 3815 PH, tel. 4768185, scribaat@brugkerk.eu

en mw. G. van Weerd-van Duinen, Rubensstraat 55, 3817 EB, tel. 4631872

PENNINGMEESTER: N.R.F. Elkerbout, tel. 4630203. ING 642386 t.n.v. wijkgemeente De Brug te

Amersfoort AUTODIENST: G. Timmerman, tel. 4725702 COÖRDINATOR VRIJWILLIGERSWERK:

mw. C.M.R. Terhenne, Verdiweg 407, 3816 KM, tel. 4563254 WEBSITE: www.brugkerk.eu

gedoopt.

Zondag 14 februari is een dag met twee

bijzondere diensten: om 10.00 uur zal

kand. Jasper van Schaik een jongerendienst

leiden en om 17.00 uur zal ds. Van

als kerk in de wijk maar ook als kerk door

de week. Vooralsnog lijkt het ons dat de

woensdag de beste dag is om te koken en

te eten. Mocht u meer informatie willen of

u wilt zich opgeven bel of mail naar Liesbeth.dehaan@gmail.com,

tel. 4620855.

Ook kunt u in de kerk Conny Tas, Ina vd

Berg en mijzelf benaderen.

VERANTWOORDING GIFTEN

Op huisbezoek ontving ik aan euro’s voor

de wijkkas: 20 van mw. P; 20 van mw. O; 5

van mw. P.; 20 van mw. L.; 10 van mw. J.;

20 van N.N.; 10 van mw. K.; 20 van echtpaar

S.. Alle gevers hartelijk bedankt.

Ds. T.W.

STELEN

De steel vergaart geen eer of roem

toch draagt zij zowel blad als bloem

de bloem ontvangt via de steel

het diepe blauw of held’re geel

de steel vervoert de levenssappen

hoe ze dat doet is niet te snappen

de eigenschappen van een steel

spreken me aan, zeggen me veel

zo de groeikracht door te geven

dat is de ware zin van ’t leven.

Pim van Setten, gemeentelid

KOPIJ

Kopij voor het maartnummer van Drieluik:

graag uiterlijk maandag 8 februari digitaal

aanleveren bij: predikant.woltinge@hoeksteenamersfoort.nl

der Giessen in de themadienst in de Nieuwe

Kerk preken over het onderwerp: Gebod

van God - De zondag. U ziet, u hebt een

aantal goede redenen om deze dag naar de

kerk te gaan, u wordt zeker verwacht!

Zondag 21 februari in de ochtenddienst

zien wij opnieuw uit naar ds. Plaisier. Van

deze dienst zal een IKON opname gemaakt

worden.

Zondag 28 februari preekt Jasper van

Schaik over het thema van de samenkomsten

van het groot huisbezoek ‘Danken

voor een onvolmaakte kerk’, een heel actueel

onderwerp.

In de zangdienst om 17.00 uur is onze

voorganger kand. mevr. H. Nieuwenhuis

uit Utrecht, al eerder hier voorgegaan!


Mee zullen werken Jaap Kwakkel en Tjitske

Homma.

Dirk Vermeer

DOOP

Op 28 maart, op Palmzondag, hopen we

dat ds. D.J. van Wageningen de Heilige

Doop zal bedienen. Er zijn al ouders die

hun kindje op die dag willen laten dopen.

Hebt u die wens ook, u bent van harte

welkom. Bel of mail mij, dan maken we

een afspraakje.

Hanneke Vermeer, hannekevermeer@

solcon.nl of tel. 4615144

AMBTSDRAGERS EN KERKELIJK

MEDEWERKERS

In het vorige nummer van Drieluik hebt u

kunnen lezen welke ambtsdragers en pastoraal

medewerkers op 10 januari zouden

worden bevestigd / voorgesteld. Inmiddels

heeft dit plaatsgevonden en we kijken terug

op een heel mooie dienst.

In deze dienst werden ook bevestigd: mw.

C. Blokland tot ouderling (met als taak de

begeleiding van rouw- en trouwdiensten)

en dhr. R.F.J. Reijmerink tot ouderlingkerkrentmeester.

Voorgesteld werden: dhr.

W.D. in ’t Veld (die al enige tijd terug met

het werk is begonnen) als medewerker in

de wijkraad kerkrentmeesters en dhr. R.J.

van den Hoorn, pastoraal medewerker. Hun

namen werden na de inzendtermijn van de

vorige Drieluik bekend, zodat we hen nu

noemen.

Voor zoveel mensen, die voor het eerst of

opnieuw zich de komende tijd gaan inzetten

voor De Brug, zijn we heel dankbaar.

Namens de kerkenraad,

Janny Paats

UIT DE KERKENRAAD

De kerkenraad vergaderde op 11 en 18 november.

Tijdens deze vergaderingen van de kerkenraad

werd onder andere over de volgende

onderwerpen gesproken.

- Het college van kerkrentmeesters heeft

besloten een jongerenwerker voor Pitstop

aan te trekken voor de duur van

twee jaar, gedurende twee dagen per

week. In 2011 zal, na evaluatie, worden

bekeken of dit project kan worden gecontinueerd

voor de twee jaar daarna.

Inmiddels is besloten het door de Algemene

Kerkenraad Hervormd genomen

besluit door de Algemene Kerkenraad

PGA op 19 januari te laten bekrachtigen.

- Gemeenteleden van De Brug en docenten

van het Corderius College zullen een

VORMING EN TOERUSTING

In februari gaan we aan de slag met de bijbel. Op twee verschillende manieren gaan

we bijbelse verhalen onderzoeken en verbinden met ons leven hier en nu. Beide erg

mooi en waardevol. In combinatie vullen de tekstuele studie en gevoelsmatige beleving

elkaar prachtig aan. Voor de voorbereiding is het belangrijk om je uiterlijk een

week van te voren aan te melden!

- De Bijbel in…

De bijbel bestaat uit teksten uit een 'oude tijd'. Prachtige teksten, waarvan we hopen

dat deze ook de gelovige van vandaag iets te zeggen hebben. In gesprek gaan over

de bijbel, dat is het doel van deze drie avonden. We duiken met elkaar grondig een

bijbelboek in. Na een inleiding op het bijbelboek en handvatten hoe we de teksten

kunnen lezen, gaan we zelf aan de slag! We proberen helder te krijgen wat de tekst

toen en nu te zeggen heeft. Zo hopen we dat je met de nodige bagage gemotiveerd

wordt om de bijbel te (blijven) lezen. We houden ons deze serie bezig met het bijbelboek

Exodus.

Data: woensdag 3, dinsdag 9 en maandag 15 februari 2010.

Locatie: De Brug 20.00 uur.

Inleiders: Harald Overeem en Leantine Dekker

Opgave/info: voor 1 feb. bij Leantine Dekker (tel. 7539001, leantine@gmail.com)

Het is eventueel ook mogelijk om 1 avond te volgen.

- Scopus: een andere manier van bijbellezen

Ons leven is als een ontdekkingstocht, waarbij onderweg van alles gebeurt. We ervaren

die soms als een veilige weg, soms als een moeilijk begaanbaar pad, soms als een

doodlopende route. Scopus is een manier om bijbelverhalen te verbinden met ons

eigen verhaal. Door middel van tastbare beelden worden de deelnemers meegenomen

in de gebeurtenis en uitgenodigd om te beleven wat er staat geschreven. Het thema

van deze serie is ‘Een plek onder de zon’. Het is heerlijk om in de zon te staan, maar

soms belanden we ongewild in de schaduw. In deze serie komen vier verhalen aan de

orde waarin Jezus een mens ontmoet. We beleven deze ontmoeting mee en ontdekken

welke gevolgen die voor hen en ons kan hebben. Scopus is een nieuwe manier

van bijbelverhalen beleven. Het materiaal komt uit Duitsland, waar men al 25 jaar

enthousiast met deze cursus werkt.

Data: woensdag 17 februari, 3, 10, 17 en 24 maart.

Locatie: De Brug, 20.00 uur.

Inleider: Neeltje Rietveld.

Opgave: voor 10 februari bij Neeltje (njdejong@kpnplanet.nl, tel. 2584085)

- Geloof en verlieservaring

Wie kent het niet? Iets of iemand kwijt raken, in allerlei vormen, voor korte, langere

tijd of defi nitief. Hoe ervaar je het - in het begin, en daarna? Zijn er wegen te

bewandelen die verlies draaglijker maken? Of verwerkt iedereen het anders, naar de

eigen omstandigheden en eigen karakter? En hoe past je geloof daarin: is het een

steun, een troost of juist niet? Na een inleiding willen we met elkaar van gedachten

wisselen, want ieders ervaring kan helpen om de eigen gevoelens een betere plaats

te geven. Hartelijk welkom om eigen ervaringen te delen, of om stil te luisteren naar

hoe anderen er mee omgaan.

Datum: donderdag 11 februari.

Plaats: De Brug; 14.30-16.30 uur.

Inleiding: ds. D. van Wageningen.

Opgave: bij ds. Van Wageningen (tel. 4681706, djvanwageningen@taalpro.nl)

- Gemeenteavond

Noteer alvast: gemeenteavond in de lijdenstijd over het thema ‘Berouw en vergeving

op donderdag 18 maart. Hoe kunnen berouw en vergeving werkelijkheid worden /

zijn in ons dagelijks leven?

Drieluik - nr. 1 - februari 2010 | 29


leerhuis gaan organiseren. Ook zal er

t.z.t. in samenwerking met het Corderius

College een Taizédienst worden gehouden,

dit in verband met het feit dat een

groep jongeren van deze school jaarlijks

een reis naar Taizé maakt.

- Besloten wordt de beamer ‘stap voor

stap’ tijdens de erediensten te introduceren.

- Op de website zullen de namen en de

aanspreekpunten van alle onderdelen

van wijkgemeente De Brug worden vermeld.

- Met spijt verneemt de kerkenraad dat

het Brugorkest voorlopig niet meer actief

is.

- De kerkenraad is dankbaar dat een aantal

gemeenteleden beschikbaar is voor

invulling van de vacante ambtsdragerfuncties

(ouderlingen, ouderlingkerkrentmeesters

en diakenen). Ook is

een aantal nieuwe pastorale medewerkers

beschikbaar, alsmede een medewerker

kerkrentmeesterlijk beheer. De nieuwe

ambtsdragers zullen (her)bevestigd

of voorgesteld worden in de dienst van

10 januari 2010.

- Naar aanleiding van het boek van dr.

R. Brouwer “Geloven in Gemeenschap”

wordt besloten dat er een gesprek zal

worden gevoerd met dhr. Brouwer, onder

leiding van ds. G.J. Wisgerhof. Voorts

zal de Protestantse Theologische Universiteit,

waaraan dhr. Brouwer is verbonden,

over het standpunt van De Brug

worden geïnformeerd. Een en ander heeft

inmiddels plaatsgevonden. Op een ander

moment zal de kerkenraad terugkomen

op verbeterpunten voor onze eigen wijkgemeente,

mede naar aanleiding van de

signalen uit het boek van dhr. Brouwer.

- Op 2 december jl. werd er over de fusie

van de Protestantse Gemeente Amersfoort

een informatieavond georganiseerd

voor gemeenteleden van De Brug.

- De kerkenraad heeft uitvoerig gesproken

over beheerszaken (o.a. over de

beschikbare uren voor koster en voor

schoonmaak, inzet van vrijwilligers, ver-

30 | Drieluik - nr. 1 - februari 2010

huur van De Brug, alsmede de voorgenomen

renovatie van de toiletgroep en

garderobe alsmede de opbouw boven de

huidige consistorie en administratie).

De gekozen aanpak voor de toiletgroep

en de opbouw moet de ruimteproblemen

oplossen

- Op 30 januari 2010 zal er een dag voor

de kerkenraad worden georganiseerd.

Deze dag zal plaatsvinden in De Brug.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn

onder meer procedures en verantwoordelijkheden

van ambtelijke organen en

de eredienst in de volle breedte.

- Opnieuw buigt de kerkenraad zich samen

met enkele leden van de beroepingscommissie

over de voortgang van

het beroepingswerk. De kerkenraad realiseert

zich dat de beroepingscommissie

zeer gemotiveerd is, hoewel er tot nog

toe slechts één kandidaat kon worden

voorgedragen.

Tegelijkertijd werd geconstateerd dat er

diepgaande gesprekken gevoerd worden

met een kandidaat. Inmiddels is bekend

dat een en ander tot een unanieme voordracht

heeft geleid. Op 28 december jl.

heeft de kerkenraad een beroep uitgebracht

op ds. H.G.J. van Dolder, predikant

van de Hervormde gemeente Delfshaven te

Rotterdam.

Greet van Weerd

IN MEMORIAM

Na maanden van stille achteruitgang

overleed op 5 december 2010, op 89-jarige

leeftijd, in het verpleeghuis St. Elisabeth,

de heer Jurrie Alles. Geboren in

het Groningse Finsterwolde, vond hij in

Amersfoort niet alleen zijn werkkring bij

de spoorwegen, maar ook de vrouw met

wie hij het leven zou delen. Tijdens de zomermaanden

van het afgelopen jaar werd

hij ter verzorging opgenomen, waarna ook

zijn vrouw na een ongelukkige val, in het

zelfde verpleeghuis kon worden verzorgd.

Zo konden de laatste maanden toch bij

elkaar worden doorgebracht. Tijdens de

begrafenisdienst die op 10 december op

Vasten is allerminst een negatief woord,

het betekent: één ding zo vast voor ogen te

houden, dat allerlei daarnaast bijkomstig wordt.

Willem Barnard (geb. 1920), theoloog/dichter

Rusthof plaatsvond, zongen we als slotlied

‘Wat de toekomst brengen moge, mij

geleidt des Heren hand’. Die bede en belijdenis

is nu wel bijzonder van toepassing

voor mevrouw Alles bij alle vragen voor

de toekomst. We bidden haar daarom Gods

leiding en zegen toe om ook haar Herder

te zijn in de tijd die komt.

Een wel heel bijzondere kersttijd werd het

voor de familie en vrienden van de heer

Gerrit Berkenpas die op 23 december 2009,

kort na zijn 75e verjaardag overleed. Daaraan

was een tijd van ziekte voorafgegaan

waarbij hij thuis, aan de Spreeuwenstraat,

verpleegd kon worden. Dhr. Berkenpas, geboren

te Leeuwarden, kwam na de oorlog

naar Amersfoort, leerde daar zijn echtgenote

kennen, voer enige jaren over de

wereldzeeën bij de marine en stapte later

over naar de landmacht waar hij tot zijn

pensionering werkzaam bleef. Tijdens de

afscheidsdienst op Rusthof stonden we

stil bij de beloftevolle woorden uit Psalm

91 en klonken bekende gezangen van het

koor Cantate Deo, waar zijn vrouw in meezong

en waar hij zelf bij de uitvoeringen

aanwezig was. Wij bidden mevr. Berkenpas

- trouw lid van het Brugkoor - Gods

nabijheid en vrede toe voor de komende

moeilijke tijd.

D. van Wageningen

VAN DE PENNINGMEESTER

In de maanden november en december

2009 zijn via de HVD de volgende giften

ontvangen: dhr. H. €15, mevr. v.d. L. €10,

mevr. R. €20, mevr. W. €10, mevr. v. M.

€10, de hr. en mevr. W. €20 en mevr. W.

€30. Via en voor de diaconie: mevr. V.d. L.

€25, fam. S. €20.

Alle geefsters en gevers hartelijk dank.

INLEVEREN KOPIJ

Kopij voor maart 2010 graag uiterlijk

woensdag 10 februari a.s. per e-mail aanleveren

bij Lideke van der Schans, e-mail:

lideke@tiscali.nl


BIJ DE DIENSTEN IN FEBRUARI

Bij de Kindernevendienst staat deze gehele

maand het boek Exodus centraal. Tot

en met het paasfeest buigen we ons over

dit boek dat in de Hebreeuwse bijbel (Te-

NaCH) heet: Eleh Shamot; ‘dit zijn de namen’.

En inderdaad in dit boek worden de

namen genoemd van mensen als Mirjam,

Mozes en Aäron. Maar bovenal wordt de

naam genoemd van een volk: ‘het volk van

de zonen van Israël’. De geschiedenis gaat

beginnen, de geschiedenis van de Barmhartige

met zijn volk, met het volk en met

zijn voorgangers. Een geschiedenis waarin

de sámenwerking en de sámenspraak van

God en mens wordt neergezet.

Zondag 7 februari: zondag werelddiaconaat.

Het recht op voedsel is een van de

meest basale mensenrechten. Toegang tot

voedsel is echter voor veel mensen verre

van vanzelfsprekend, zowel dichtbij als

ver weg. Er wordt zelfs gesproken over een

wereldwijde voedselcrisis. De zondag voor

het werelddiaconaat op 7 februari staat in

het teken van voedselzekerheid en herinnert

ons aan ons recht op voedsel en aan

onze plicht om voedsel te delen. Centraal

staat de aangrijpende evangelielezing over

'De rijke man en de arme Lazarus' (Lukas

16:19-31). De dienst is voorbereid door de

Werkgroep Wereldwijd.

Zondag 14 februari: kerk & schooldienst.

Deze jaarlijkse dienst maken we samen

met de leerkrachten en leerlingen van ’t

Anker. Op moment van schrijven hebben

we de eerste afspraken met het team gemaakt.

De kinderen bereiden de dienst in

de lessen voor.

Zondag 21 februari: doopdienst. In deze

dienst worden gedoopt Eva Maria (dochter

van Robin en Chantal Hardeman) en Lia

Adriana (dochter van Jacco en Midred van

der Linden). Voor Robin en Chantal is dit

het derde kindje dat gedoopt wordt maar

voor Jacco en Mildred – die pas in onze

wijkgemeente meedoen – is het de eerste

keer. We bereiden ons weer goed voor op

dit grote moment van de doop.

Zondag 28 februari: dienst van Schrift

en Tafel. Hét moment om onze gedachten

te bepalen bij de kern van ons christelijk

geloof: de gaven die wij ontvangen, het

ons geschonken tegoed, de overdaad van

Liefde waaruit wij mogen leven. Hier in

Brood en Wijn staan overgave en inzet in

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE Emmaüskerk

KERK: Noordewierweg 131, tel. 4613937 KOSTER: F. van der Ree, tel. 4779229 PREDIKANT:

ds. P.P. van der Harst, Schuilenburgerplein 10, 3816 TE, tel. 4799251; paulvanderharst@planet.nl

(vrije dag: woensdag) KERKELIJK WERKER: mw. A.E. van Bunnik, L. Nicasiusdwarsstraat 23,

3818 NC, tel. 4632059 (werkdagen: dinsdag en donderdag) SCRIBA: mw. H. Elzen, Merwedestraat

44, 3812 HM, tel. 4612157, hetty.elzen-nijenhuis@orange.nl AUTODIENST: mw H. Guichelaar,

tel. 4651619 PENNINGMEESTER: E.W. ten Haken, Berkelstraat 17, 3812 KA, tel. 4481874,

edwintenhaken@casema.nl ING: 8001259 t.n.v. PKN-gemeente Emmaüskerk

hun meest intense vorm voor ons. Als wij

naar voren komen en de kring vormen, treden

wij in dat getrokken spoor en worden

opnieuw volgelingen.

IN MEMORIAM

Na een lang en moeizaam ziekbed is de

heer Jan Noordanus overleden op 9 december

2009 op de leeftijd van 73 jaar.

Vijf jaar geleden is zijn dierbare vrouw Annie

overleden en sindsdien kon hij het leven

niet meer zo goed aan, zowel geestelijk

als lichamelijk. Hij had op die manier

geen actieve rol meer in dit leven en toch

brak bij ieder bezoek een lach door en vele

verhalen, zowel verdrietige als ook vrolijke

en behield hij zijn humor. Hij vertelde

veel over zijn vroegere actieve leven, onder

meer over het Groot Evangelisatiekoor

van Amersfoort, waar zij beiden jaren lid

van zijn geweest en waar hij waardevolle

vriendschappen aan overhield. Op 15 december

heeft de uitvaart plaatsgevonden

in het crematorium te Rusthof, alwaar het

koor te horen was op de plaat, maar waar

we ook zongen: ‘Dank U voor alle goede

vrienden, dank U God voor al wat leeft..’,

want de dankbaarheid overheerste toch

wel bij hem. Wij wensen vanaf deze plaats

de familie veel sterkte toe.

Nynke Hellema

SPECIALE AVOND

KINDERNEVENDIENST

Het thema dit jaar is ‘Het kan’; we lezen

verhalen uit het tweede bijbelboek, namelijk

Exodus. Binnenkort organiseren we

weer een speciale avond voor de kinderen

in de leeftijd van 7 tot ongeveer 10 jaar.

Het is dan de bedoeling dat we aan de

hand van een 40 dagentijdkalender samen

gaan kijken wat deze 40 dagen inhouden.

Jullie mogen deze kalender ook mee naar

huis nemen. Zo kun je thuis aftellen naar

Pasen. Elke dag kun je aan de slag rond

lezingen uit Exodus en rond het kinder-

project Irpanani. Voor iedere dag is er een

korte gedachte, puzzel of opdrachtje. Met

de wekelijkse bouwplaat en een viertafel

kun je de 40 dagentijd echt meemaken.

Ook zit er een spaarboxje bij. Zo kun je

meesparen voor het kinderproject. Dit is

een project van Kerk in Actie. Binnenkort

krijg je voor deze avond een uitnodiging

thuis gestuurd. Doe je ook weer mee??

MAALTIJDEN EN VESPERS IN DE

VEERTIGDAGENTIJD

De Veertigdagentijd – dit jaar van 17 februari

t/m 4 april – is traditioneel een periode

van vasten, inkeer en bezinning op

ons gelovig leven in deze wereld. In onze

gemeente geven we daar invulling aan in

de zondagse kerkdiensten en in de vespers

gedurende de Stille Week. De diaconie wil

daar dit jaar nog iets aan toevoegen, in

het kader van het jaarthema ‘De hongerigen

te eten geven’.

In de Veertigdagentijd zal er in de kerk

elke woensdag een sobere maaltijd worden

gehouden waarvan de opbrengst bestemd

is voor de Voedselbank. Aansluitend wordt

er een korte vesper gehouden met een

diaconaal avondgebed. De eerste keer is

op woensdag 17 februari, dat is de zogenaamde

Aswoensdag. De maaltijd begint

om 18.15 uur. Om op woensdag mee te

eten, kunt u zich tot uiterlijk maandag

opgeven (adriaanvanklinken@gmail.com;

tel. 4767831). De vesper begint omstreeks

19.00 uur.

Schuif gerust een keer aan!

CURSUS ‘TWIJFEL ZAAIEN EN

GELOOF OOGSTEN’

'’Er wordt twijfel gezaaid en geloof geoogst’,

schrijft ds. Jan Offringa in zijn

boek ‘Na een gezonde geloofscrisis’. Veel

christenen kunnen zo langzamerhand beter

verwoorden wat zij niet meer geloven

als wat zij nog wel geloven. Niks mis mee.

Het kan een heilzame fase in het geloof

Drieluik - nr. 1 - februari 2010 | 31


zijn om je twijfels eens onder ogen te

zien. Maar een dergelijke fase moet een

doorgangsfase zijn wil het geloof niet blijven

steken in verlamming. Jan Offringa

(predikant te Veenendaal en voorzitter

van de beweging ‘Op Goed Gerucht’) wil

moderne gelovigen helpen om onder woorden

te brengen wat je na een geloofscrisis

nog wel kunt geloven. In vijf hoofdstukken,

over achtereenvolgens de bijbel, God,

Jezus, Paulus en Pasen, bespreekt hij de

belangrijkste thema’s van het christelijk

geloof en laat zien wat er nog wel geloofd

kan worden en hoe. Dat blijkt nog heel

veel te zijn.

Wij lezen zijn boekje ‘Na een gezonde geloofscrisis’

in twee avonden. Ter voorbereiding

leest u het boekje thuis eerst door.

Nog op het laatste nippertje aanhaken?

Woensdagavonden 10 en 17 februari

2010, aanvang 20.00 uur in de Emmaüskerk.

Opgave bij de predikant. Zie ook:

www. kathedraalamersfoort.nl

EXCURSIE ‘EERBIED VOOR DE

HEILIGE RUIMTE’

Midden in de hectiek van het leven van

alle dag ruimte en tijd maken én houden

voor je ziel. Hoe doe je dat? We reizen

ervoor naar Amsterdam, waar we in het

Joods Historisch Museum zullen zien,

hoe men in de joodse religie door symbolen

en gebruiken vorm en inhoud geeft

aan de werkelijkheid van heilige ruimte

en tijd. Vervolgens wandelen wij via het

verzetsmonument De Dokwerker en langs

de Portugese Synagoge naar de Hollandsche

Schouwburg, vóór WO II het hart van

het joods-Amsterdamse uitgaansleven en

vanaf 1942 deportatieplaats. Tot slot lopen

wij in stilte naar het Auschwitzmonu-

BIJ DE DIENSTEN

Zondag 7 februari is de zondag voor het

Werelddiaconaat.

32 | Drieluik - nr. 1 - februari 2010

ment voor een eenvoudige herdenking. En

ervaren zo de heilige kwetsbaarheid van

het leven.

Datum: zaterdag 27 februari. Vertrek:

vanaf Station Amersfoort om 9.00 uur. Opgave

uiterlijk woensdag 24 februari: Anja

van Bunnik, tel. 4632059, aevanbunnik@

hetnet.nl. Voor wie? Niet alleen voor leden

van de Emmaüsgemeente, maar voor

iedereen met belangstelling voor dit onderwerp.

WERKGROEP

PEUTERKLEUTERVIERING

Al jarenlang wordt in het Soesterkwartier

met Pasen en Kerst, ’s morgens om 9.00

uur beurtelings in de Emmaüskerk en St.

Henricuskerk, een Peuterkleuterviering

georganiseerd. Een oecumenisch initiatief

waaraan in de loop der tijd al vele kleinen

en groten volop plezier beleven. Er wordt,

omlijst door een verhaal, gezongen, gedanst,

gesprongen door al die lieve kleine

gastjes, dat het een lust is, daarbij ondersteund

door een zeer enthousiaste muziekband.

De leden van deze band waaieren

nu zo langzamerhand uit over het land

door studie en andere werkzaamheden. Er

is ook een tijd van gaan, maar heel jammer

is het wel, want wat speelden deze

mensen dat de vonken er vanaf vlogen!

Heel veel dank daarvoor, Ruben, Christiaan,

Gert-Jan, Eva, Jos, Maria en Chiel!

En, u begrijpt het al: nu zijn wij op korte

termijn op zoek naar muzikanten, die er

plezier in hebben om de Peuterkleutervieringen

te ondersteunen. Ook zoeken we

versterking voor de werkgroep, die alles

aan de hand van een ijzersterk (bestaand)

draaiboek in elkaar zet. Met grote spijt nemen

we afscheid van twee vertrekkende

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE Nieuwe Kerk

KERK: Leusderweg 110, tel. 4618232 KOSTER: Marius Peters, tel. 4611077 PREDIKANT:

ds. M.D. van der Giessen, Vermeerstraat 152, 3817 DJ, tel. 4451875,

mdvandergiessen@freeler.nl KERKELIJK WERKER: Eline M. de Graaf-Klok, Westerstraat 99,

3818 NK, tel. 4637782, e.m.degraafklok@kpnmail.nl SCRIBA: mw. M. Way-Hamberg,

Gerard Boedijnerf 12, 3816 DB, tel. 4727811, mirjam00013@planet.nl COÖRDINATOR

PASTORAAT: tel. 06-57259761 (mw. Liesbeth van der Hoek, tel. 4626886) PENNINGMEESTER:

Nieuwe Kerk inz. Wijkkas, bankrek. 115154647; andere wijkactiviteiten: Nieuwe Kerk inz.

Activiteiten, bankrek. 115154663; beide t.n.v. K. Baas, Celsiusstraat 50, 3817 XH Amersfoort

WEBSITE: www.nieuwekerkamersfoort.nl

Zondag 14 februari starten we een nieuwe

jaarserie themadiensten in de middag,

die we gezamenlijk houden met wijkge-

werkgroepleden, Hedy Vermeer en Tine

Veldhuizen en bedanken hen voor hun

fantastische, creatieve inzet gedurende

een zeer lange periode!

Hebt u, heb jij belangstelling? Nadere info

bij: Emely de Ruiter, emelyderuiter@hotmail.com.

Of: Marlies Wijntjes, vvhooren@

zonnet.nl.

VROUWEN ONDERWEG

Al tachtig jaar als groep ‘onderweg’: ter

gelegenheid van dit jubileum werd de

Donderdagavondgroep een boek aangeboden

met de titel: ‘Vrouwen onderweg’. Wij

hopen, dat deze weg zich ook en de toekomst

vervolgt en zal inspireren tot gaan

in het voetspoor van moedige vrouwen,

die een eigen geluid lieten horen, in het

recente verleden én in tijden van eeuwen

her. Daarbij denken we ook aan vrouwen

in de bijbel, Sara, Rebecca, Rachel, Tamar,

Hanna, Maria, Elisabeth, Maria Magdalena,

Lydia en zovelen meer, die ieder op eigen

wijze een rol speelden in het verhaal van

God en mens.

Wie eens een tijdje méé wil trekken met

deze groep met haar drie peilers van: geloofsbezinning,

zorg en aandacht voor elkaar

en voor de samenleving: van harte

welkom in de Emmaüskerk, op donderdagavonden

van 19.30 tot 21.30 uur. Info:

mevrouw H. van Monsjou, tel. 4610513.

KOPIJ DRIELUIK MAART-NUMMER

De kopij voor het februarinummer kunt u

tot en met 7 februari inleveren bij Annemiek

Bos Schimmel, Fabelhof 2, 3813 CZ

Amersfoort, tel. 4618165. Teksten graag

per e-mail sturen naar: Annemiek.Bos-

Schimmel@online.nl

meente De Brug. De jaarserie betreft: Leven

als christen. In dat kader zal ik om

17.00 uur voorgaan over ‘Het gebod van

God’. We spitsen dat toe op het ‘leven als

christen’ en ‘de zondag’.

Zondag 21 februari is de viering van het

Heilig Avondmaal.

Zondag 28 februari is Zendingszondag.

Het is de tweede zondag in de Veertigdagentijd.

Vanuit de zendingscommissie

wordt aandacht gevraagd voor het veertigdagenproject

(Kerk in Actie): Het kan!


OVERLEDEN

Op 28 december 2009 is op de leeftijd van

92 jaar Hendrik van Sprang in De Amerrank

overleden. Op 2 januari 2010 heeft

de begrafenis plaatsgevonden na een

rouwdienst in de aula van Rusthof. Daar

hebben we de woorden van Psalm 103 en

Colossenzen 3:1-4 overdacht. Wie hem bezocht,

merkte gelijk, dat je in hem met

een heer te maken had. Een wellevend en

hoffelijk man, betrokken op vele dingen.

Een gesprek met hem moest vaak wat op

gang komen, maar ging altijd ergens over.

Doordacht een mening gevend, van echte

wijsheid getuigend, maar voorzichtig gebracht,

want hij zou je als gesprekpartner

niet graag voor het hoofd stoten. In onze

wijkgemeente is hij jarenlang ouderling

geweest en zo bleef hij betroken bij het

wel en wee van de kerk in Amersfoort; in

ons laatste gesprek in november toen hij

al veel brozer werd, wilde hij toch nog

eens graag weten hoe nu precies de ontwikkelingen

zijn in het fusieproces. Hij

beschouwde zichzelf als ‘een kritisch gelovige’.

Niet geloven in dogma’s, maar in de

liefde van God, was zijn credo. En in die

geest hebben wij hem ook met dankbaarheid

herdacht en zijn kinderen en kleinkinderen

opgedragen in onze voorbede

DANK EN GROET

In de dagen van Kerst en jaarwisseling

zijn we verrast met vele wensen met

mooie woorden en prachtige beelden.

Mede namens mijn vrouw wil ik u en jullie

dankzeggen voor alle hartelijkheid,

DE DIENSTEN

Soms verwonder ik me er bijzonder over:

Iedere zondag is de kerk open. En dat is al

eeuwen lang zo. Op een historische plaats

in de binnenstad komen mensen samen om

te bidden, om woorden van God te horen,

om te zingen. Dat gaat maar steeds door.

Mij zet dit bij tijden aan het denken. Is

dit op geen teken dat de woorden van God

een geweldige kracht hebben? Al zoveel

eeuwen hebben mensen er uit geleefd,

zijn ze in dit geloof gestorven, hebben ze

ervan getuigd. In ieder geval zit er ook

een prachtige uitnodiging in om mee te

doen, en bent u echt welkom.

De dienst van 28 februari ‘s morgens is een

dienst van voorbereiding op de viering van

die daardoor tot je komt, en - nogmaals -

wederkerig een gezegend 2010 toe wensen.

Met hartelijke groeten,

ds. M.D. van der Giessen

VERANTWOORDING GIFTEN

Giften voor de bejaardenattentiecommissie:

via mw. Voute €10 van mw. B.; via

mw. Buiting €5 van mw. P.; via mw. v.d.

Wetering €10 van dhr. en mw. B. en via

mw. v.d. Ridder €10 van mw. L.v.A.

Gea Glashorst

OCHTENDGEDACHTE (UIT: ‘MORNING

THOUGHTS’)

‘Zij brachten Hem naar Jeruzalem om Hem

de Here voor te stellen’ (Lucas 2: 22).

‘... dat gij uw lichamen stelt tot een levend,

heilig en Gode welgevallig offer...’ (Rom.

12:1).

Onze gezegende Heer werd in de tempel

voorgesteld als ‘de Heer geheiligd’. Maria

kwam voor Gods aangezicht met een

volmaakt offer, hoewel verborgen in de

zwakheid van een baby. Zij kwam met dat

offer waardoor alle offers aan God welgevallig

waren. Ze hield in haar armen de

bron van haar eigen zegen en de zegen

van de hele mensheid. Ze nadert met in

haar armen het beloofde zaad, door wiens

bloed alle onreinheid afgewassen wordt.

Ze stelt Hem die God welgevallig is, voor,

door wie wij ons kunnen aanbieden als

een levende, heilige en Gode welgevallige

offerande. Hij was steeds trouw aan Zijn

roeping. Zijn hele leven maakte duidelijk

het Heilig Avondmaal. En vanaf 14 februari

begint de lijdenstijd. We gaan ons in

de morgendiensten concentreren op het

lijden van Jezus. Zijn lijden en sterven als

een betaling voor onze zonden.

LERENDE GEMEENTE

We zijn met een traject bezig over de

plaats van de gemeente van Jezus in de

bijbel. Het thema van dit onderdeel is:

dat Hij afgezonderd was om ‘de Heer geheiligd’

te zijn.

Laten we hierover ernstig nadenken. We

zijn in Christus verenigd opdat wij van

onze kant volkomen toegewijd zijn aan

God met ons gehele wezen. Deze Eerstgeborene

verscheen plotseling in de tempel;

maar Simeon en Anna waren gereed

om Hem te ontvangen. De Eerstgeborene

zal weer komen terwijl de mensheid niet

naar Hem uitziet. Alleen als we getrouw

iedere dag onszelf als levende offeranden

voor God stellen, kunnen we gereed zijn

om Hem te ontvangen en te leven.

(Chris Way)

AGENDA

Zondag

18.00 uur Solid Friends (info 4481791)

Maandag

14.30 uur Seniorenmiddag (info 4637132)

18.00 uur Eettafel (info 4551269)

20.00 uur Zanggroep (info 2583315)

Dinsdag

19.00 uur Catechese (info 4451875)

19.30 uur Gebedsuur (02-02)

Woensdag

10:00 uur Mama’s en Kids (03-02, 17-02)

19.45 uur Studiekring Psalmen (info

4631563)

Donderdag

9.30 uur Ontmoetingsmorgen

Vrijdag

19.00 uur Knutselclub (05-02, 19-02; zie

website)

19.00 uur Open Kerk (iedere vrijdag)

HERVORMDE WIJKGEMEENTE St. Joriskerk

KERK: Hof 1 KOSTER: S.H.J. van Kwawegen, tel. 4616178 PREDIKANT: ds. G.D. Kamphuis,

Diamantweg 49, 3817 GH, tel. 4637713, g.kamphuis@planet.nl SCRIBA: W. van den Brink,

Stuyvesantstraat 12, 3814 RZ, tel. 2535901, windeld@fi lternet.nl WIJKKAS: ING 3686241 t.n.v.

penningmeester wijkgemeente St. Joriskerk, Nieuwerhoek 40, 3813 RS FILALETHES: ING 538146

t.n.v. Vereniging Filalethes, p.a. Zandkreek 66, 3823 JL BEZORGING KERKBLAD: tel. 4724037

‘Samen bij bijeen’. Echt bijzonder dat er

een gemeente is, wereldwijd en ook hier

in onze stad. De gemeente wordt bij elkaar

gebracht, wordt bij elkaar vergaderd, door

Jezus, het Hoofd! De eerste dienst ging

over Hem. De tweede dienst ging over de

gemeenschap van de heiligen. Wie aan Jezus

Christus is verbonden door het geloof

is ook verbonden aan anderen die in Hem

geloven. In de maand februari zijn de vol-

Drieluik - nr. 1 - februari 2010 | 33


gende diensten in dit verband:

- Omgaan met verschillen in de gemeente

(7 februari om 17.00 uur)

- De samenkomst van de gemeente

(14 februari om 17.00 uur)

In de dienst van 7 februari lezen we uit

Romeinen 14. In de dienst van 14 februari

gaat het over de kerkdienst zelf. Wat

doen we eigenlijk met elkaar in de dienst

en waarom doen we dat?

BELIJDENISCATECHISATIE

Met een groep jongeren bereiden we ons

voor op de openbare belijdenis van het geloof.

De dienst zal D.V. worden gehouden:

Eerste Paasdag ‘s middags om 17.00 uur.

We zien er naar uit. In deze weken zijn we

bezig met het werk van de Heilige Geest.

Allerlei aspecten komen aan de orde. Best

heel verrijkend voor ons samen. Ik zou ook

graag de voorbede van de gemeente willen

vragen.

AMBTSDRAGERS

Zondag 10 januari namen we in de morgendienst

afscheid van de broeders: Van den

Bunt, Bunk, De Kruijf, Talsma en Van der

Vliet. We danken hen ook hier voor hun inzet

voor en betrokkenheid bij de het werk

in onze wijkgemeente. De broeders: Van

den Brink, De Heer, Griffi oen en Van Hoek

heten we van harte welkom. Hen wensen

we heel veel zegen, wijsheid en inspiratie

in hun ambtelijk werk.

VICARIS

Eind februari komt er weer een vicaris

in onze wijkgemeente ervaring opdoen

in het gemeentewerk. In de loop van dit

jaar hoop hij zijn studie af te ronden en

dan zich beroepbaar te stellen binnen de

Protestantse Kerk. Zijn naam is: Henk Methorst

en hij komt uit Wekerom. In het

volgende nummer van Drieluik zal hij zichzelf

voorstellen.

GROET

Een hartelijke groet voor alle lezers van

Drieluik.

GDK

ROOSTER OPPASDIENST

7 feb.: Femke van der Horst, Jessica Verhoeven,

Johanna Talsma, Anje van Gorsel,

Ingrid Koudijs

14 feb.: Tineke Bosma, Jessica Verhoeven,

Marjo Nieuwenhuize, Neline Schoonderwoerd,

Ankie van Rijssen

21 feb.: Margreet Beeftink, Cora Doek, Elly

van den Brink, Judith Koudijs, Elise van Hoek

34 | Drieluik - nr. 1 - februari 2010

28 feb.: Jacobine de Bruin, Helna Hunink,

Mies van Loon, Peter-Jan Petersen, Margrethe

Gillissen

KERKTELEFOON

Voor de onderstaande kerktelefoonluisteraars

kunt u een muzikale felicitatie aanvragen

ter gelegenheid van hun verjaardag.

Graag doorgeven aan dhr. Gillot, tel.

4551880.

26 feb.: Mw. Blotenburg, Heiligenbergerweg

1

4 maart: Mw. Nap, Falstaffhof 25

5 maart: Mw. Kamerbeek, Kroontjesmolen 6

8 maart: Mw. Van Leeuwen, Bachweg 175

10 maart: Mw. De Jong, Springerstraat 1

ONTVANGEN GIFTEN

Via oud. Dekker €20 t.b.v. wijkkas; via

oud. Van Slooten €15 t.b.v. wijkkas; via

oud. V.d. Vliet €20 t.b.v. wijkkas en €20

t.b.v. predikantsplaats. Hartelijk dank!

ECHOOTJE

Mijn medereiziger naar…

Echt gebeurd! Ik kom wat later van mijn

werk en stap in Amsterdam-Zuid in de

trein. Schuif links op een stoel langs het

pad en duik in een boek – op naar Amersfoort.

Ik zie nog uit mijn ooghoeken dat

rechts naast mij, ook aan het pad, een

jongeman zit. Conducteur komt kaartjes

controleren en onderweg stoppen we nog

twee keer. Dan loopt de trein Amersfoort

binnen. Mijn buurman staat op om zijn jas

aan te trekken en roept ineens: ‘Gert zit

jij hier al die tijd al?’ Ik was helemaal beduusd.

Gerben, één van mijn beste vrienden

bleek de hele reis naast me te zitten,

zonder dat ik (of hij) het in de gaten had.

Op een afstand van ongeveer 50 cm! Een

gemiste kans van een geweldige vriendschappelijke

ontmoeting.

Ik schaam me. Dit k‡n gewoon niet voor

een evangelisatieouderling. Ik wil niet

nieuwsgierig zijn en iedereen aandachtig

opnemen, maar als dit het resultaat is…

Mijn eigen leven leiden in m’n boek. Niet

verder kijken dan m’n neus lang is. Geen

mensen meer zien staan of zitten in dit

geval. Afsluiten; luiken dicht. Waar ik

bij anderen zoveel kritiek op heb, doe ik

nu zelf. Splinter? Nee, een balk! In mijn

oog. Een les - wat doe ik ermee? Ik wil

geen kansen meer missen met mijn medereizigers.

Vooral geen missionaire kansen.

Ik neem me voor om het beter te gaan

doen.

Een gemeente is missionair als haar leden

dat zijn! Ik ben lid. Ik nodig je uit om ook

mee te doen.

Vanuit de Echokring,

Gert van de Kamp

DIACONALE PROJECTEN ADVENTKERK

/ JORISKERK

Roma en Gadje

Gelijkwaardigheid en respect zijn belangrijke

kernwoorden bij het project om elkaars

levenswijze te leren kennen van

de Roma en de Gadje; in de volksmond

zigeuners en niet-zigeuners. Er is veel te

leren van elkaars culturen. Roman Krok is

een Roma jongere van oorsprong uit Tsjechië.

Hij vertelt aan Nederlandse jongeren

dat de Roma cultuur staat voor vrijheid,

improvisatie, originaliteit en menselijkheid.

Jozsef Bogdan, ook een Roma jongere,

vertelt dat hij het misverstand uit

de wereld wil helpen dat Roma cultuur

samenvalt met armoede en zieligheid. Een

Nederlandse studente geeft na een bezoek

aan de Oekraïne aan soms jaloers te zijn

op de Roma: ‘Zij hebben de gave om bij de

dag te leven; wij Nederlanders maken ons

zo vaak onnodig zorgen over de toekomst’.

Een andere betrokkene vertelt geraakt te

zijn door de onvoorwaardelijke wederzijdse

trouw binnen de Roma gemeenschap en

de bereidheid om te delen.

Zo maar een aantal ervaringen van jongeren

die hebben meegedaan aan het Roma

project van Luisterend Dienen. Een project

dat negatieve stereotypering en sociale

uitsluiting van Roma wil tegengaan. Het

project dat in het kader van het Werelddiaconaat

gezamenlijk door de Adventkerk

en de Joriskerk is gesteund. Een viertal

gezamenlijke collecten voor dit doel hebben

een bedrag van € 3.502,- opgebracht.

Hiervoor heel hartelijk dank!

Ook in 2010 zullen de diaconieën van de

Adventkerk en de Joriskerk samenwerken

op het gebied van het Werelddiaconaat.

Christ Church Aleppo

Voor 2010 hebben we gekozen voor ondersteuning

van Christ Church in Aleppo (Syrië).

Deze kerk is ontstaan in de twintiger

jaren van de vorige eeuw uit missionaire

activiteiten van zendelingen uit Frankrijk,

Zwitserland en Nederland. Zij waren uitgezonden

namens Actions Chrétienne Orient

(ACO). Deze organisatie heeft destijds veel

gedaan aan de opvang van vervolgde, bedreigde

en gevluchte christenen uit wat

toen nog het Osmaanse rijk was, maar nu

Turkije. Deze mensen vluchtten naar plaatsen

in Noord Syrië, zoals Aleppo. Rond


1960 moest de ACO het land verlaten en

de Christ Church moest zich aansluiten bij

de Armeense kerken in Syrië. De leden van

Christ Church verlenen diaconale en pastorale

hulp aan gezinnen. Het kerkgebouw

is een ontmoetingsplek voor vrouwenkringen.

De kerk houdt wervende diensten in

het Arabisch voor belangstellenden die

weinig van het evangelie weten. Daarnaast

wordt praktische hulp gegeven doordat

er een medische en tandheelkundige

kliniek is opgezet voor de armen in één

van de wijken van Aleppo. Het werk groeit

en men probeert de dienstverlening dan

ook verder uit te breiden.

Maar daar is zoals u zult begrijpen geld

voor nodig. In een gezamenlijk project

van Luisterend Dienen en de GZB willen

wij dit jaar dit doel ondersteunen. Graag

vragen wij uw bijdrage daarvoor in de collecten

die gehouden worden op 7 februari,

13 juni en 10 oktober. Alvast onze hartelijke

dank voor uw steun.

Samenwerkende diaconieën Adventkerk

en Joriskerk

WAT VOND U HET MOOISTE VAN DE

DIENST?

Sinds ruim een jaar is het welkomsteam

actief binnen de Sint Jorisgemeente. Dat

dit tot mooie gesprekken en gave kansen

leidt blijkt uit onderstaande ervaring. Zondagavond

10 januari omstreeks 18.50 uur.

Twee jongens komen de kerk binnen. Ze

stellen zich voor aan Willemieke, die samen

met Jelle Rients deze avond het welkomsteam

vormt. Het zijn havo-scholieren

die voor de godsdienstles een kerkdienst

bij moeten wonen. Beiden zijn nog nooit

in een kerk geweest. Onderdeel van de opdracht

is dat ze twee mensen een paar vragen

over het geloof stellen. Ze krijgen een

bijbel, een psalmboek en een liturgiewijzer

PROTESTANT

Sinds 1 januari 0.00 uur is de Protestantse

Gemeente Amersfoort een feit. Wij zijn nu

allen leden van die Protestantse gemeente

geworden. De lutherse traditie heeft een

eigen plaats gehouden en gekregen. Er

is dus niets op tegen om u lutheraan te

blijven noemen. Dat stemt tot dankbaarheid,

maar schept ook de verplichting om

daaraan op een goede wijze vorm te geven.

De leden van de kerkenraadscommis-

DEBAT GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

Op maandag 1 maart organiseert de St. Jorisgemeente een debat met vertegenwoordigers

van bijna alle politieke partijen in Amersfoort. Zij zullen met elkaar in

discussie gaan over diverse onderwerpen: van veiligheid in Amersfoort tot de autoluwe

binnenstad en van de economie tot de aanstaande vacature van burgemeester.

Dit debat is voor u, als u nog niet weet op welke partij u gaat stemmen. U kunt de

politici zelf aan de tand voelen over onderwerpen die u belangrijk vindt. Dit debat

is ook voor u, als u al wel weet op wie u stemt; u draagt uw steentje bij door het

raadslid aan te moedigen, of door met uw kritische vragen de tegenstanders het vuur

aan de schenen te leggen.

Het discussieprogramma zal om 20.00 uur beginnen, maar bezoekers zijn al welkom

vanaf 19.45 uur. Na afl oop van het debat is er een borrel. De kerk is te bereiken via

de ingang aan de Hof. De toegang bedraagt € 5.

mee en gaan in de achterste banken zitten,

een schoolschrift opengeslagen op de

knieën. Tijdens de collectezang legt Jelle

Rients hen uit dat ze de preek aan de hand

van de leerbrief kunnen volgen. Na afl oop

van de dienst schuift Rianne bij de jongens

en Jelle Rients in de bank, benieuwd naar

de vragen. Die luiden: 'Waarom gaat u naar

de kerk?'; 'Gaat God boven alles voor u'?

('... of gaat uw echtgenote bijvoorbeeld

voor?' vult de ander aan); 'Kun je met een

onchristelijk iemand trouwen, of mag dat

niet?'; 'Gelooft u in de hemel en in de hel?

En zo ja, waar denkt u dat wij als niet gelovigen

dan straks terechtkomen?'; 'Wat

vond u het mooiste van de dienst?'.

Rianne en Jelle Rients voelden zich poreuze

waterzakken, die stamelend probeerden

de jongens iets van onze Heere Jezus te

vertellen. Daarna vroegen we hen of ze zelf

ook geloofden. Ze hadden eigenlijk nooit

iets gevoeld van God, maar tja, zoals Rianne

en Jelle Rients niet konden bewijzen

dat God er wel was, zo konden zij niet hard

maken dat Hij er niet was. Dus tja, het zou

kunnen..., maar vooralsnog hielden ze het

op 'nee'. En wat ze zelf het mooiste van

sie beginnen enthousiast aan hun taak en

zien mogelijkheden. We hopen dat u gaat

meedoen of blijft meedoen om de traditie

die u lief is levend te houden en door te

geven.

dienst vonden? Dat was het orgelspel dat

voor een stukje bewogenheid zorgde. En

de nagalm van de dominee, die toch wel

erg imposant overkwam.

Wonderlijk! Dat deze twee jongens vanavond

in de Joris moesten zijn. Wonderlijk!

Dat God een gemeente gaf, die er

aanwezig was om een eredienst te houden.

Wonderlijk! Dat Hij Willemieke, Rianne en

Jelle Rients woorden gaf om te spreken.

Wonderlijk! Dat deze jongens, na het

schudden van onze handen en het bedanken

voor de gastvrijheid, weer verdwenen

in de donkere avond van de zondag, de

aantekeningen in het schoolschrift. Maar,

is voor onze Gods iets te wonderlijk? Bidt

u met ons mee dat het water uit de waterzakken

groei mag veroorzaken van het

gezaaide bij deze jongens?

Evangelisch-Luthers

KERK: Langestraat 61 VERHUUR: J. Witlam, tel. 4801749 PREDIKANT: ds. K. van der Horst,

Ringweg Randenbroek 82b, 3816 CM, tel. 4727783 SECRETARIAAT: mw. L. Borg,

Vollenhovemeen 4, 3844 ND Harderwijk, tel. 0341-414278 ING: 542598 voor vrijwillige

bijdragen, collectebonnen en restauratiefonds DIACONIE: ING 4166726

Zondag 10 januari was een gedenkwaardige

dag. Fijn dat er ondanks sneeuw en

ijs een behoorlijk aantal lutheranen de

dienst in de Sint Joriskerk meevierde. De

president van de lutherse synode drs. D.

Drieluik - nr. 1 - februari 2010 | 35


Bohlken was aanwezig. Ook uit lutherse

buurgemeenten hadden we belangstelling.

Dat hebben we zeer gewaardeerd.

KOMENDE DIENSTEN

Zondag 7 februari: We vieren de dienst

gezamenlijk in de Bergkerk en lezen op

voorstel van de Raad van Kerken uit het

boek Exodus. Deze zondag (Sexagesima,

de 60e dag voor Pasen) is Exodus 2 aan de

orde: Mozes in het biezen mandje. Daarnaast

klinkt uit Lucas 5 het verhaal van de

visvangst. In beide verhalen speelt het water

en de thematiek van dood en leven een

grote rol. Omdat de Bergkerk een bijzondere

verbodenheid heeft met de lutherse

traditie zullen we in deze dienst de melodieën

van Kyrië, Gloria en acclamatie zingen

volgens de lutherse toonzetting. Een

lutherse lector werkt mee en de lutherse

predikant heeft een belangrijk aandeel in

deze dienst van Schrift en gebed. Zo zijn

er voor lutheranen veel herkenningspunten.

Reden temeer om er bij te zijn.

Zondag 21 februari: Op de eerste zondag

van de veertigdagentijd danken we de

kerkenraadsleden, die niet in de nieuwe

kerkenraadscommissie zitten. Het zijn in

volgorde van jaren diensttijd: Jan Wit-

MEEZINGEN IN DE VEERTIGDAGENTIJD

Vanuit het koor van onze gemeente, van

Willem Bax, kwam het voorstel om een

‘liturgisch oratorium’ te gaan zingen met

Pasen. Hij had het gehoord in de Pepergasthuiskerk

in Groningen vorig jaar en

was onder de indruk. Het is gecomponeerd

door dezelfde mensen die de teksten van

Marijke de Bruijne op muziek zetten en

36 | Drieluik - nr. 1 - februari 2010

lam, Hans Meijnen en Jan Vos. We lezen

uit Exodus 3: de roeping van Mozes bij

het brandende braambos in de woestijn.

Daarnaast klinkt de lezing van Jezus in de

woestijn. Uiteraard is er ontmoeting bij de

koffi e na de dienst.

EMERITAAT

Na de dienst op 13 december heb ik mijn

komende afscheid als predikant aangekondigd.

Sinds april 1983 diende ik deze

gemeente. Er zijn vele mooie momenten

geweest en goede herinneringen aan die

meer dan 26 jaar verbondenheid in lief en

leed. In de tien jaar (1991-2001) dat ik

het ambt van president van de lutherse

synode bekleedde en heel veel tijd moest

besteden aan bestuurlijke zaken en het

landelijke Samen op Weg-proces heeft u

mij met een grote solidariteit, aandacht

en medeleven gesteund. Daarvoor ben ik

de lutherse gemeenteleden nog steeds

zeer dankbaar, want zonder die steun had

ik dat niet kunnen doen.

De jaren vanaf de eeuwwisseling waren

niet gemakkelijk voor onze gemeente.

Het steeds kleiner worden van de groep

trouwe gemeenteleden, het wegvallen van

jongeren, het vertrek van gemeenteleden

Luthercitaat

KERK: Johanneskerk, Westsingel 30, tel. 4617858 WAARN. PENNINGMEESTER: H. Wels,

tel. 4753689 BEHEER: C.A. Wels-Zuidhof, tel. 4753689 PREDIKANT: ds. G.A. de Vries,

Falstaffhof 8, 3816 SX, tel. 4766003 SCRIBAAT: mw. G. Meinema-Linders, tel. 4943241,

info@johanneskerk.nl PENNINGMEESTER: ING 324045 t.n.v. V.V.H., Amersfoort.

ING 614741 of bankrek. 43.24.32.655 t.n.v. Kerkvoogdij Johanneskerk, Amersfoort

die valt in onze gemeente in goede aarde.

Het oratorium heet ‘Daar is het daglicht’

en is geschreven door Michaël Steehouder.

Schepping en verrijzenis worden erin

met elkaar verbonden: ‘Zoals de schepping

Gods antwoord is op de chaos en de

leegte van ‘in den beginne’, zo is Christus’

opstanding het antwoord op de chaos en

leegte die zijn dood naliet. Schepping en

en het chronisch wordende gebrek aan

kader hebben een zware wissel getrokken

op de leden van de kerkenraad en ook

van mijzelf erg veel energie gevraagd. Het

ontbreekt mij zodoende aan de energie en

arbeidsvreugde om met goede moed mijn

schouders eronder te zetten in de nieuwe

fase die voor ons ligt en de rol van een

inspirerende voorganger te vervullen op

de wijze die gewenst is. Daarom heb ik

na lang wikken en wegen mijn emeritaat

aangevraagd. Het is mij intussen door het

Breed Moderamen van de classis verleend

en zal op 1 juli 2010 ingaan. Tevens zal

ik uit Amersfoort vertrekken om terug te

keren naar mijn geboortestad. Want voor

wie in Amsterdam geboren en getogen is,

blijft er maar één Mokum.

Het komende halfjaar zal in het teken

staan van afronden en overdragen van

werkzaamheden. In overleg met de kerkenraadcommissie

en het Moderamen van

de Algemene Kerkenraad zal de datum en

de wijze van afscheid bepaald worden. Die

wordt via dit blad zo spoedig mogelijk bekend

gemaakt.

Met een hartelijke groet,

ds. Kees van der Horst

‘Onze Heer gunt het ons graag dat wij eten, drinken en vrolijk zijn en genieten van de schepping, want daarom

heeft hij ze geschapen. Hij wil niet dat wij klagen, dat Hij ons niet genoeg gegeven heef, wel dat wij in Hem

onze God erkennen en Hem voor al zijn gaven danken.’

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE

VAN BIJZONDERE AARD Johanneskerk

opstanding zijn – hoe wankel en onzeker

ons geloof ook is – ons enige houvast

tegen chaos en leegte’. Zo motiveert de

schrijver van het zangstuk zijn keuze voor

deze thematiek.

De Veertigdagentijd begint op 21 februari.

De voorgangers in deze tijd wordt gevraagd

of ze een thema uit het oratorium in hun

dienst willen verwerken: licht, lucht, mensen,

aarde, vuur en water. Het oratorium

zelf zal gezongen worden op de avond van

Stille Zaterdag (niet te laat, tijdstip moet

nog worden vastgesteld) en op paasochtend

in de dienst van 10.00 uur. Mensen

(ook uit andere gemeenten) die willen

meezingen zijn hartelijk welkom, opgave


ij Peter van Dijk, tel. 4940062). Repetitie

zijn op maandagavond in de Johanneskerk.

DOOPDIENST

In de dienst van 14 februari zal gedoopt

worden: Joost Jan Eduard Wijffels, zoon

van Frank Wijffels en Annemieke Landkroon,

broertje van Fietje. De dienst stond

al gepland als dienst met de kinderen van

de Kinderkring (voorheen het Verteluur),

FEBRUARI: SPROKKELMAAND

Een mens is nooit te oud om te leren…

Dat ondervond ik toen ik bedacht dat ik

het in dit stukje over de sprokkelmaand

wilde hebben. Ik meende me te herinneren

dat die sprokkelmaand stond voor het bij

elkaar sprokkelen van het hout. Dat leek

me voor de hand liggen. Zonder hout geen

vuur om het huis warm te houden. En als

de houtvoorraad die eerder is aangelegd

in februari wat kleiner wordt, moet er nog

het nodige bij elkaar gesprokkeld worden

voor de rest van de winter.

Februari als de maand om warmte te zoeken

voordat de laatste echte kou je treft.

Het leek me mooi om dat gegeven door

te trekken naar de tijd van het jaar. In de

kerk vieren we even geen feesten, maar

warmen we ons bij verhalen van Jezus. En

langzaamaan komt de Veertigdagentijd in

beeld. En - zo bedacht ik - zo verzamelen

we in de kerk geestelijke brandstof om

het in die tijd uit de kunnen houden. Deze

verhalen zullen ons moed geven om met

Jezus de weg naar Jeruzalem in te slaan.

Een mooie vergelijking, niet?

Alleen, toen ik toch nog even keek naar

de etymologische achtergrond van sprokkelmaand,

bleek het helemaal niets met

hout sprokkelen te maken te hebben. Maar

onder andere met springen, omdat de tijd

door die ene schrikkeldag verspringt. Tja,

dus dat komt goed uit.

Het verhaal dat verteld wordt gaat over

Noach die een soort held is. Hij redt wat

er te redden valt als er een heel groot gevaar

is. Vader en moeder Van de Ark zullen

de kinderen vragen mee te doen met

het redden van wat voor de kinderen heel

belangrijk is. Alle knuffels worden in een

boot gebracht en gaan varen. De regenboog

komt aan de hemel te staan boven

het gedoopte kindje en zijn familie. Op

daar zit je dan met een mooie gedachte

die eigenlijk maar wat in de lucht hangt.

Ik ben nu bezig mezelf weer wat bij elkaar

te sprokkelen…

BIJBELKRING

Ook deze maand is er weer een bijbelkring

en wel op 15 februari, 15.00 uur.

VESPERS IN DE VEERTIGDAGENTIJD

We noemen nu alvast de data van de gebruikelijke

vespers in de veertigdagentijd,

omdat u dan alvast rekening kunt houden

met de eerste vesper op 26 februari. De

volgende zijn op 12 en 26 maart.

GIFTEN

In de afgelopen periode is er van een aantal

mensen een gift binnengekomen: fam.

M €25; mw. B €10; mw. H €5. Alle gevers,

heel hartelijk bedankt!

WIJ GEDENKEN

Op 8 december 2009 is overleden dhr.

C.L.J. Heijmeriks (geb. 22 februari 1912).

een speelse manier leren de kinderen dat

er natuurlijk gevaar is in het leven (door

eigen schuld of domme pech), maar dat

het zaak is te leren letten op de mogelijkheden

om daardoor héén te komen. Zelf

meehelpen en uitkijken naar de groene

takjes van de duif zijn daarbij belangrijk.

Misschien komen we zo, al doende, God op

het spoor.

G.A. de Vries

WOONZORGCENTRUM Nijenstede

KERK: Andreaskapel, Heiligenbergerweg 84 (ingang Randenbroekerweg) PASTORES:

mw.ds. R. Buijs-Ballast, Marcel Breuererf 19, 3822 VB, tel. 4563321; L.C. Houweling,

Beukstraat 13, 3812 MG, tel. 4630456 SCRIBA KERKENRAADSCOMMISSIE NIJENSTEDE:

dhr. P.G. Poort en mevr. A.H. Poort-Ansink, Muiderslot 33, 3813 RR, tel. 4806847

PENNINGMEESTER: P.G. Poort, tel. 4806847 ING: 3258116 t.n.v. Kapelfonds Nijenstede, Amersfoort

Als je blij je kruis draagt,

draagt het jou.

Augustinus (354-430), kerkvader

Hij woonde op app. 1.19.

Op 9 december 2009 overleed mw. J.G. van

den Berg-Dees (geb. 10 oktober 1918) in

het verpleeghuis De Lichtenberg. Ze was

de echtgenote van dhr. P. van den Berg die

woont op app. 2.40.

Eveneens op 9 december 2009 overleed in

Barneveld mw. D. van Heerden-Veldwijk

(geb.16 september 1917). Ze woonde met

haar man in De Cypres aan de Bachweg.

Op 10 december 2009 overleed mw. M.

Goossen-Eckstein (geb. 5 maart 1916).

Ze woonde op app. 318 in De Driesprong.

Op 12 januari 2010 is mw. C. Klop-Ardon

(geb. 23 augustus 1921) overleden. Ze

woonde op app. 2.16.

We wensen de nabestaanden en familie

heel veel sterkte en moed toe nu er (weer)

een lege plek in hun leven is gekomen.

Gods zegen toegewenst.

Met vriendelijke groet,

ds. Rita Buijs-Ballast

Drieluik - nr. 1 - februari 2010 | 37


ZONDAG 31 JANUARI KERKDIENSTEN

Collecten: 1. Jeugdwerk JOP / HGJB

2. Catechese en educatie

Adventkerk 10.00 uur Ds. D.Ph.C. Looijen,

voorbereiding H.A.

18.30 uur Ds. A. Bloed uit Wijk bij Duurstede

Andreaskapel 10.00 uur Ds. G.J. Wisgerhof

Bergkerk 9.30 uur Ds. J. van Baardwijk,

dienst van Schrift en Tafel

10.30 uur Ds. J. van Baardwijk, dienst van

Schrift, bevestiging en Tafel

De Brug 10.00 uur Ds. G.J. Roest uit Stedum

De Hoeksteen 10.00 uur Ds. J. Woltinge, kerk en schooldienst

De Open Hof 10.00 uur Zie Opstandingskerk

Emmaüskerk 10.00 uur Ds. P.P. van der Harst

ZONDAG 7 FEBRUARI

Collecten: 1. Werelddiaconaat

2. Onderhoud kerkelijk gebouwen

Adventkerk 10.00 uur Ds. D.Ph.C. Looijen, H. Avondmaal

18.30 uur Ds. D.Ph.C. Looijen, H. Avondmaal

Andreaskapel 10.00 uur Ds. L. van Nieuwpoort

Bergkerk 9.30 uur Ds. J. van Baardwijk,

dienst van Schrift en Tafel

10.30 uur Ds. J. van Baardwijk,

dienst van Schrift en Gebed

met evang. luth.

Centrumviering 12.00 uur In Johanneskerk: ds. W. Verschoor

De Brug 10.00 uur Mw.ds. A. Verbaan-v.d. Heuvel uit

Ermelo, doopdienst

De Hoeksteen 10.00 uur Ds. R.G. van der Zwan

De Open Hof 10.00 uur Ds. B. Borger

Emmaüskerk 10.00 uur Ds. P.P. v.d. Harst

ZONDAG 14 FEBRUARI

Collecten: 1. Diaconie

2. Eredienst en kerkmuziek

3. Energiekosten

Adventkerk 10.00 uur Ds. M.D. van der Giessen

18.30 uur Ds. D.Ph.C. Looijen, leerdienst

Andreaskapel 10.00 uur Dhr. L.C. Houweling

Bergkerk 9.30 uur Ds. J. van Baardwijk,

dienst van Schrift en Tafel

10.30 uur Ds. J. van Baardwijk,

dienst van Schrift en Gebed

De Brug 10.00 uur Kand. J. van Schaik, jongerendienst

17.00 uur Zie Nieuwe Kerk

De Hoeksteen 10.00 uur Ds. J. Woltinge, doopdienst

17.00 uur Vesper, mw. Trudy Paus i.s.m.

Inloophuis

De Open Hof 10.00 uur Ds. R.G. van der Zwan,

kerk- en schooldienst

38 | Drieluik - nr. 1 - februari 2010

Fonteinkerk 10.00 uur Ds. W. Zoutman uit Utrecht

Johanneskerk 10.00 uur Mw.ds. G.A. de Vries

Lutherse Kerk Geen dienst

Nieuwe Kerk 10.00 uur Ds. J.D. de Bruin

Opstandingskerk 10.00 uur Ds. R.G. van der Zwan

St. Joriskerk 9.30 uur Ds. J. Belder uit Dordrecht

17.00 uur Prof.dr. G. van den Brink uit Woerden

Lichtenberg oud. 9.45 uur Mw.ds. M. van Amerongen

Lichtenberg verpl. 11.00 uur Mw.ds. M. van Amerongen

Oecumenische diensten

Birkhoven 10.00 uur Ds. P. Riemersma

St. Elisabeth verpl. 10.30 uur Mw. T. Valstar

De Lichtenberg zkh. 10.00 uur Ds. G. Brunsveld

Zon en Schild 10.00 uur Dienst

Fonteinkerk 10.00 uur Dhr. J. Greven

Johanneskerk 10.00 uur Ds. J.L. van der Eijk

Lutherse Kerk 10.30 uur Zie Bergkerk

Nieuwe Kerk 10.00 uur Ds. E.F. Klein Kranenburg

Opstandingskerk 10.00 uur Zie De Open Hof

17.00 uur Ds. A. Mak uit Haarlem, Dienst met

Belangstellenden m.m.v. Harderwijks

Mannen Ensemble

St. Joriskerk 9.30 uur Ds. G.D. Kamphuis

17.00 uur Ds. G.D. Kamphuis

Lichtenberg oud. 9.45 uur Mw.ds. E. Littooy

Lichtenberg verpl. 11.00 uur Mw.ds. E. Littooy

Oecumenische diensten

Birkhoven 10.00 uur Past. F. Sieraal

St. Elisabeth verpl. 10.30 uur Mw. K. Adrichem, Communieviering

De Lichtenberg zkh. 10.00 uur Mw.ds. M. v.d. Pol

Zon en Schild 10.00 uur Dienst

Emmaüskerk 10.00 uur Ds. P.P. van der Harst,

kerk- en schooldienst

Fonteinkerk 10.00 uur Ds. W. Verschoor, dienst van Schrift en

Tafel m.m.v. cantorij

Johanneskerk 10.00 uur Mw.ds. G.A. de Vries,

doop- en kinderdienst

Lutherse Kerk Geen dienst

Nieuwe Kerk 10.00 uur Ds. J. van Dalen

17.00 uur Ds. M.D. van der Giessen, themadienst

Opstandingskerk 10.00 uur Zie De Open Hof

St. Joriskerk 9.30 uur Ds. T. van den Brink uit Putten

17.00 uur Ds. G.D. Kamphuis

Lichtenberg oud. 9.45 uur Dhr. C. Hoogendoorn

Lichtenberg verpl. 11.00 uur Dhr. C. Hoogendoorn

Oecumenische diensten

Birkhoven 10.00 uur Mw. I. Adriaansz

St. Elisabeth verpl. 10.30 uur Past. J. de Froe, Eucharistieviering

De Lichtenberg zkh. 10.00 uur Ds. G. Brunsveld

Zon en Schild 10.00 uur Dienst


Collecten: 1. Vast te stellen door wijkkerkenraad

2. Kosten predikantsplaatsen

Adventkerk 10.00 uur Ds. D.Ph.C. Looijen

18.30 uur Prof.dr. J.C. Borst uit Veessen

Andreaskapel 10.00 uur Ds. D.J. van Wageningen

Bergkerk 9.30 uur Ds. S.J.R. Rosmolen,

dienst van Schrift en Tafel

10.30 uur Ds. S.J.R. Rosmolen,

dienst van Schrift en Gebed

De Brug 10.00 uur Dr. A.J. Plaisier

De Hoeksteen 10.00 uur Drs. P. Riemersma

De Open Hof 10.00 uur Ds. B. Borger

Emmaüskerk 10.00 uur Ds. P.P. van der Harst, doopdienst

Fonteinkerk 10.00 uur Ds. J. van der Linden

Johanneskerk 10.00 uur Dhr. H. Schram

Lutherse Kerk 10.30 uur Ds. K. van der Horst

Collecten: 1. Missionair werk Nederland (Kerk in Actie/IZB/

EW naar keuze wijken)

2. Onderhoud kerkelijke gebouwen

3. Zendingsarbeiders

Adventkerk 10.00 uur Ds. D.Ph.C. Looijent

18.30 uur Ds. D.Ph.C. Looijen, leerdienst

Andreaskapel 10.00 uur Ds. K. van der Horst

Bergkerk 9.30 uur Ds. A. Fox,

dienst van Schrift en Tafel

10.30 uur Ds. A. Fox,

dienst van Schrift en Gebed

De Brug 10.00 uur Kand. J. van Schaik

Nieuwe Kerk 10.00 uur Ds. M.D. van der Giessen,

H. Avondmaal

17.00 uur Ds. M.D. van der Giessen,

dankzegging H.A.

Opstandingskerk 10.00 uur Zie De Open Hof

St. Aegtenkapel 10.45 uur Ruimteviering

St. Joriskerk 9.30 uur Ds. G.D. Kamphuis

17.00 uur Kand. G. Laseur

Lichtenberg oud. 9.45 uur Ds. B. Prinsen

Lichtenberg verpl. 11.00 uur Ds. B. Prinsen

Oecumenische diensten

Birkhoven 10.00 uur Dhr. P. Rotteveel

St. Elisabeth verpl. 10.30 uur Mw. T. Valstar

De Lichtenberg zkh. 10.00 uur Ds. J.P. Dam-Oskam

Zon en Schild 10.00 uur Dienst

ZONDAG 28 FEBRUARI

ZONDAG 21 FEBRUARI

17.00 uur Zangdienst

De Hoeksteen 10.00 uur Mw.drs. N. Dijkstra-Algra

De Open Hof 10.00 uur Mw.ds. P.M. Walet-Kooij

Emmaüskerk 10.00 uur Ds. P.P. van der Harst,

dienst van Schrift en Tafel

Fonteinkerk 10.00 uur Dhr. L.C. Houweling

Johanneskerk 10.00 uur Ds. Th. Tijink

Lutherse Kerk Geen dienst

Nieuwe Kerk 10.00 uur Ds. M.D. van der Giessen

17.00 uur Zie De Brug

Opstandingskerk 10.00 uur Zie De Open Hof

St. Joriskerk 9.30 uur Ds. G.D. Kamphuis

17.00 uur Ds. J.S. Heutink uit Ede

De laatste bijeenkomst van de Algemene Kerkenraad Hervormd in 2009 werd afgesloten met een avondgebed in de Bergkapel. Voorganger: ds. Titus Woltinge. Organist: Rien Buijk.

Drieluik - nr. 1 - februari 2010 | 39


Vrienden heb je

nooit te veel!

Als je leuk nieuws hebt, een dagje weg

bijvoorbeeld, wie bel je dan op? Je vriend en

vriendin! Als je verdrietig bent, je hebt een

slecht cijfer of je bent verdrietig. Aan wie

vertel je dit dan? Je vriend en vriendin! Echte

vrienden zijn er op leuke momenten. Maar ze

zijn er ook voor je op minder leuke momenten.

Het is fijn om een goede vriend te hebben

met wie je veel kan delen. Deze pagina gaat

over vriendschap. De vraagmaarraakbaak

gaat over de discipelen van Jezus. Waren dat

zijn vrienden of leerlingen? Je mag God ook

danken voor de vrienden die je hebt. Het is fijn

dat ze er zijn: vrienden heb je nooit te veel!

Vriendschap in de bijbel

Kies het goede antwoord

bij de vragen: Jonathan,

Sarah en Hager, Job, Maria

en Martha, Daniël, Petrus,

Lazarus

1. Wie was de beste vriend van David?

2. Jezus was heel verdrietig toen een vriend van hem was

gestorven. Hij huilde bij zijn graf. Hoe heet deze vriend?

3. Hoe heten de zussen van deze man, die ook vriend van

Jezus waren?

4. Chananja, Misaël en Azarja waren de vrienden van …

Wat staat er in Johannes 15:13? Maak de zin af en zet de

woorden in de goede volgorde. Er is geen grotere …

vrienden voor

geven

leven geen te

3 luik kids

liefde

je

VraagMaarRaakBaak

Waren de discipelen leerlingen van de Here Jezus of waren

het zijn vrienden?

Allebei! Ze hadden ontzag voor Jezus en moesten veel van

Hem leren. Dat was nog niet altijd zo gemakkelijk. Maar als ze

proberen om te doen wat Hij leert, dan zijn ze Jezus’

vrienden. Dat heeft Hij zelf tegen ze gezegd. Het

staat in Johannes 15. Jezus wil geen strenge baas

zijn, maar een vriend!

Dominee Rein van der Zwan

Vrienden!

Hoe kun je vrienden

herkennen?

Vrienden zijn fi jn

om te hebben,

maar ook om

zelf te zijn!

Hieronder kun

je lezen hoe je een goede vriend kunt zijn en waar je

je

dan

vrienden aan herkent.

Met

vrienden

kun je vaak spelen op

school of thuis

(Tim, 8 jaar)

Vrienden

luisteren naar je als je

verdrietig bent

(Ruben, 11 jaar)

Met

vrienden kun

je lachen en huilen en dan luister

je naar elkaar en doe je

leuke dingen samen

(Lianne, 11 jaar)

Een vriend vertelt het niet door

als je een geheim hebt en

lacht je ook niet uit

(Melanie, 10 jaar)

Deze pagina is gemaakt door Sharon van de Kamp. Wil

je reageren, wil je ook een keer in 3luikkids of weet

je iets leuks, mail naar: sharonvdkamp@hotmail.com

More magazines by this user
Similar magazines