04/10/1914 - ten mandere Izegem

tenmandere.be

04/10/1914 - ten mandere Izegem

ieHel Isejliemsclie Volk

ei

t<

ze

el

31

at

Eerste jaargang.

V 40

I X S C I I » I . I V I \ t i

Een'‘jaar : 3.00 fr. — 6 maanden : 2.00 fr.

|>ri.j« p e r n u m m e r : 5 een t.

Katholiek Volskgezind Weekblad Zondag 4 n October 1914

De Kathedraal van Reims.

O die wandalen!

De kathedraal van Reims is neergeschoten,

domweg, door de duitschers... natuurlijk.

Na de w ereldberoem de bibliotheek van Leuven,

na den heerlijken St-Rom bautstoren van

Mechelen, de onvergetelijke kathedraal van

Reims.

W aar Duitschland voorbijgetrokken is, ligt

Kunst en W etenschap in puin, en over die puinen

zijpelt het bloed van vrijheidslievende burgers.

Duitschland richt zijn kanonnen op het

Schoone, m aar treft zich zelven: het bom bardeert

zijn naam van beschaafde natie en die

naam ligt voor goed in puin.

Eêns kom t de V rede weer; laat dan Duitschland

nog spreken van zijn « Kultur », zijn b eschaving,

zijn Kunstzin; dan zal heel de wereld

hem enkel .wijzen op Leuven, op Mechelen, op

Reims, en al weze de duitscher wel driem aal

duitscher, blozen en zwijgen zal hij toch!

Moderne dwaasheid

H et b attert en bom bardeert, het spat en het

spookt nog te allen kante. Ons dapper Belgisch

leger dringt om vooruit, en den aanvaller buiten;

de Duitscher w eert zich tegen, dringt om binnen,

poogt A ntw erpen m eer te omsingelen. Op de

boorden van Aisne, Oise en Somme in r rankrijk,

staan, nu allicht drie w eken lang, honderde duizenden

Franschen en Engelschen, tegenover h o n ­

derd duizenden Duitschers te schoorvoeten, al

dood en vernieling rondzaaiende. Op de grens

van Duitschland-Rusland, Oostenrijk-Rusland

gaat er nog een verw oeder spel aan gang: mil-

lioenen Russen drijven honderden duizenden

Oostenrijkers en H ongaren achteruit, en botsen

ook op honderden en honderden duizenden Duitschers;

tusschen Serviers-M ontenegrijnen en O ostenrijkers

is er dan ook nog een duw. En zoo

staat schier geheel Europa op sprieten; vuur en

zw aard zijn de verschrikkelijke speeldingen van

de groote, gruwelijke kinders die thans zijn de

volkeren van Europa.

D R U K K E R -U J TG EV ER

e v. VAN MOORTEL-DE KEYSER

Uit ieder iand en w erelddeel stijgen stem ­

men van vergram de verontw eerdiging op tegen

den dom m en kanonnenkeizer. W at helpt het!

W at helpt het? Toen de prachttem pel vlam de

ginder aan den horizont, greep de woede om de

schanddaad den Franschen in de keel die daar

dagen lang streden, en razend storm den zij vooruit

op ’t duitsche monster, schuim bekkend liepen

zij storm en dreven het ondier achteruit. Verlicht

door de flakkeringen van hun tem pelpuinen zullen

ze, wrekende helden, Duitschland afmaken-

W at het helpt? Heel de wereld weet dat? nog

vele prachtige kathedralen in Frankrijk te bew

onderen staan : Notre-D am e van Parijs, Rou-

aan, Chartres, Amiens, Laon, Beauvais die allen

bedreigd zijn; dat in Frankrijk schoone m eesterwerken,

d at alle kunstschatten van België, allen,

m orgen misschien in puin en asch zullen gelegd

worden. En daarom wenscht de beschaafde wereld

d at het duitsche booze beest... verwurgd

worde.

D uitschland m o et vernietigd !

* * *

V oorzeker bestaat er tot nu toe nog geen

m iddel om d at eenbaarlijk m oord- en brandspel

tot een spoedig einde te brengen. W anneer een

brand uitbreekt, is hij niet gebluscht wanneer

m en het wilt: hij woedt, w oedt voort, to td at alles

vernield is, en de vlcfmmen, bij gebrek aan nieuw

voedsel, weigeren en dood vallen. Zoo zal het

gewis ook gaan m et den Europeeschen volkeren-

brand. De woede van den oorlog zal m oeten

woeden totdat, hij uitputting van de krachten, de

oorlog vanzelf stille valt;alleszins to td at Duitschland

onder de overm acht van ’t vuur ineenzakt

en zijn groot geweld is weggeteerd. D an zal elkeen

zich m et een brokke uit het afgebrande,

neergestorte huis wegspoeden, en zoo zijn gele-

dene schade of gedane m oeite eenigzins’ zoeken

te betalen; een tijd lang zullen de puinen van het

zw artverkoolde huis daar nog neerliggen, to td at

op zekeren dag, de oude bew oners ze kom en

wegruimen, om herop te bouwen. Duitschland zai

stilletjens aan uit zijn puinen opstaan. De andere;

landen zullen alreeds weer floreeren; zekere rijken,

als Engeland, Rusland, zullen sterker staan

R ousselarestraat, 3, ISEGHEM.

dan ooit: het gewone leven zal in Europa herpakken

en zijn gang gaan.

^ ^ ¥

D at zal nog wel een tijdeke uitblijven.

M aar als de tijd van vrede kor.n, zal men, zich

den oorlog herinnerend, niet erkennen d at de

m oderne oorlog waarlijk een uitzinnige dw aasheid

is? Zullen de volkeren, door den oorlog

beproefd en gelouterd, niet ordentelijker w orden;

niet innig beter, verstandiger, christelijker,

m eer bekom m erd om naar de door G od vastgestelde

orde te leven? Zullen ze de overeenkom

st hunner burgers en 't algem een welzijn

binnen 't land niet zorgvuldiger nastreven; en

zullen ze ook hunne m oeilijkheden m et het buitenland,

m et andere volkeren, niet verstandig

leeren bespreken, niet in der minne leeren regelen?

O voorzeker, elkeen die nu den gruwel van

den oorlog gekend heeft zal begrijpen d at orde

en vrede, het hoogste goed zijn. En daarom zal

elkeen m ede helpen, er voor zoigen, dat er binnen

’t land verstandiger, ordentelijker, daarom

dus christelijker w orde geleefd en gehandeld; en

dat de betrekkingen tusschen de volkeren ook

steunen op princiepen van recht en liefde, en

die princiepen trouw w orden nageleefd. Konden

wij daar toe komen, dan zou goed uit kwaad

spruiten, orde en vrede immers brengen geluk!

Vluchtelingen

te Kortrijk

W e hebben ze zien toekom en, en allen hebben

kunnen voelen dat ze hier welkom waren.

Brutaal vertrapt door eenen vijand die noch recht

noch wetten erkent, voelen wij ons allen kinderen.

^an een zelfde familie. Geen verschil van

scheiden, m idden zooveel ellende kan alleen het

hart nog spreken. Meer dan ooit is de m eer begunstigde,

aan den m inderen man, benevens

zijn geld, een vriendelijk w oord en een warme

handdruk schuldig. W e hadden nog niet eene

wanklank gehoord, wanneer we gisteren zagen

dat berichten en identiteitskaarten uitsluitend in

het fransch verschenen, dat m eenden zij nu ongestraft

te kunnen doen. In deze pijnlijke om ­

standigheden hebben we ons diep getroffen gevoeld

door dat gemis aan takt, want anders kunnen

we de handelw ijze niet bestem pelen van een

Komiteit d at zelfs op dit oogenblik het over zijn

hart niet krijgen kan, zijn « ivoren toren )) te verlaten

om de taal te gebruiken van ons volk.

Gewone aankondigingen : 30 cent. de reke.

Rechterlijke aankondigingen : 1 fr. de reke.

Groote en langdurige aankondigingen volgens overeenkomst.

Voor de aankondigingen buiten de tw ëe Vlaanders, zich w endentot Aqence Havas,

M artelaarsplaats, 8, Brussel — Beursplaats, 8, Parijs — Cheapside, 113, Londen

Onze Broeders

B roeders zijn h et, die bij ons hun toevlucht n e ­

m en ; B roeders op zoek n a a r een d ak, op zoek

n a a r een tehuis, w aar ze k u nnen rusten, w aar ze

kunnen een h artelijk w o o rd hooren.

D at tehuis zullen w e hun schenken!

D a t w o o rd zullen w e hun spreken!

Z ij zijn slachtoffers. Z ij lijden v o o r onze v rijh

eid, en niet m eer d an m enschelijk is ’t d an d a t

w ij m edelijden.

C hristelijk is h e t d a t we hun geven w at h et o n ­

ze is. G een zelfzucht nu, niem and die alleen aan

zich zelf d enkt. D e vrijh eid kost aan die bro ed ers

zoo veel, ’t zal niet te veel zijn zoo zij ons iets

kost-

B roeders, gij zijt ons w elkom ! W ij zullen

trach ten te dro o g en de tranen die gij gestort

h ebt, ook v o o r ons; w ij zullen trach ten u iets te ­

rug te geven v an w at gij verloren h ebt, ook om

ons. G o d zegene U en ons en re d d e ons allen,

Belgische B roeders.

We waren mis.

Veertien dagen geleden, kondigden we met

vreugde aan, dat het Fransch landsbestuur, na

vertegenwoordigers van al de linksche partijen

te hebben bij genomen, zich ten slotte ook twee

vertegenw oordigers der rechtsche partijen had

bij gevoegd, te weten de katholieken de Mun en

Denys Cochin. Dit nieuws was onjuist- Zelfs in

tijd van oorlog, heeft het anticlerikaal landsbestuur

in Frankrijk de katholieken niet noodig tenzij

voor ‘t vuur; waar het echter besturen «eMt.

ziet -w-r f!i* h et L'de -n tiek kafhoHêfefehl^* # * n ... nrt* _____ ^.

W elke harde les, ten eerste v o o r ons allen

linksche partijen zijn nijdige partijen, die m aar

hun gedacht alleen en kennen, en ons gedacht

nooit eerbiedigen! Een harde les ook voor de

Fransche katholieken: ze zien nu hoe w einig ze

van tel zijn, d at ze n aar rap al hunne meeningsverschillen

laten vallen, en m aar onm iddellijk,

eendrachtig, gaan werken aan de heropbeuring

der christene, katholieke gedachte in bijzonder

en openbaar leven. W aar Christus w ordt buitengeborsteld,

is er geen kwestie m eer van te strijden

voor conservatism e of dem okratie, voor koningdom

of republiek. D aar strijdt m en voor het

katholiek zijn, ja of neen. .

dagkroniek

van den Europeeschen Oorlog.

Twee oorlogsm aanden zijn voorbij ! "1 wee

m aanden uit den grootsten reuzenstrijd die ooit

op de wereld gestreden werd! H oe lang die strijd

nog zal duren weten wij niet. M aar nu weten wij

toch dat het m achtigste leger der wereld spijts

al zijn wild geweld en zijn wapenkracht, in zijnen

optocht gebroken en achteruit gedreven werd.

Na den heldenstrijd der Belgen rond Luik en

rond Thienen, na de groote veldslagen in Hene-

gouw en aan de Marne, spant de vijand zijne

uiterste kracht in om stand te houden in de Aisne-

streek.

Z A T E R D A G 2 6 S E PTEM B E R , 54° dag. —

De veldslag der Aisne zal verm aard blijven om

zijn langen duur en om zijn geweld. In t m idden

en aan den Franschen rechtervleugel w ordt de

strijd m et gezapigheid voortgezet, t Is aan den

Franschen linkervleugel dat bondgenooten en

duitschers m et alle geweld er op los gaan. D aar

ligt het brandpunt der strijdlijn.

De duitschers gevoelen dat zoolang zij hunne

rechterzijde niet los krijgen, er geen hoop kan zijn

op vooruitgang. De bondgenooten verstaan dat

het langs dezen kant is d at de duw m oet komen

die den vijand uit zijne verschansingen, uit zyr.e

verkeerwegen door België en eindelijk uit ï rankrijk

moet Arijven.

Nieuwe Fransche troepen zijn tusschen Somme

en Oise aan den strijd. V ersche Duitsche troepen

uit de duitsche linkerzijde langs Luik aangekomen,

zijn aan den slag rond St-Quentin. De boncl-

genooten winnen veld, m aar traagzaam .

O NS B E L G ISC H L E G E R

d at sedert eenige dagen aan het roeren is, heeft

vandaag allerbeste werk verricht. D e lijn der

duitschers in België loopt daarom trent van A ar-

schot naar Aalst, over W erchter, H aacht, Boort -

M eerbeek, W eerde, H um beek, M erchtem en O pwijk.

T en noorden dezer lijn doen zij m aar verkenningen

m et ruiterij en wielrijders. H et doel

1 1 1 * 1 ■ 1 _ —. — _ A n furov

van dit leger is het kam p van A ntw erpen te beloeren

en te beletten dat de duiïsche verkeerlijn

ten oosten of ten westen van Brussel afgesneden

worde. O p deze lijn hebben de duitschers schansen

gem aakt om beter beschut te zijn tegen een

aanval van het Belgisch leger.

O nder M echelen bezetten zij de streek H um ­

beek, Sempst, Elewijt, H of stade, Rymenam. Ie

Sem pst en H odstade, w erden zij door onze tro ®'

pen w at achteruit gedreven. Onze troepen zijn

langs dien kant ook sterk verschanst. A l de v erkenners

die van tijd tot tijd opduiken op een kilom

eter afstand der Belgische loopgrachten,

worden door de m achiengeweren verdreven of

weggemaaid.

H et was aan de duitsche linkerzijde, tusschen

A alst en D enderm onde, d at de strijd vandage

hevig was. D e lijn der duitschers liep langs dezen

kant van W etteren over Gysegem, D enderbelle,

Lebbeke tot aan Buggenhout. Onze batterijen

stonden te Opstal, ten oosten van Lebbeke, van

waar zij de duischers beschoten in hunne stellingen

te Opwijk en M erchtem. De vyand m oest O pwijk

verlaten en w erd verplicht m eer zuiderlijke

stellingen te nem en tusschen M e/chtem en W olverthem

. De strijd was hevig den ganschen dag

Langs den kant van St-Gillis bij D enderm onde

m oest de vijand vluchten, eenige krijgsgevangenen

achterlatende.

De duitschers hebben hun hoofdkw artier te

Assche. V ruchteloos hebben zij gepoogd de

Schelde over te steken rond D enderm onde. V andaag

werden zij door onze jongens achtervolgd

te O ordeghem en m oesten den aftocht blazen.

Op geheel de lijn w erd de vijand dus achteruit

gedreven tot tegen A alst. Onze troepen waren

in den nam iddag in de nabijheid van Aalst. Uit

w raak hebben de duitschers w ederom M echelen

beschoten en nog veel schade gedaan aan de stad

en verschillende inwoners gedood en gekwetst.


Onze officieren kunnen niet genoeg den lof uitspreken

van onze soldaten- Zij zijn voi vuur en

vlam.

* * *

Z O N D A G 27 SE P T E M B E R , 55“ dag. — De

officieele m ededeeling geelt allerbeste tijdingen

uit Frankrijk. Op geheel de lijn w erden de duitsche

aanvallen verbrijzeld. H et bijzonderste

nieuws is d at de linkervleugel der bondgenooten

op m erkbare wijze vooruitgaat tusschen Somnie

en Oise en zelfs in het N oorden der Somme. De

duitsche en fransche loopgrachten zijn m aar eenige

honderden m eters van elkander.

Die vooruitgang der bondgenooten dient oiv

derlijnd te worden. D e vijanden zijn m aar eenige

honderden m eters m eer van elkander. In dit geval

zal het veldgeschut binnen kort m oeten veranderen

in een strijd van m an tot m an m et de

baionnet.

EEN L U C H T S C H IP O V E R V L A A N D E R E N .

De duitsche m oordenaars hebben m et een

Zeppelin-luchtschip hunne w raak willen uitwerken

op de Belgen. In den nacht van Z aterdag tot

Z ondag is een luchtschip over Oost- en W est-

V laanderen gevlogen. H et zw aar geronk van den

m otor wekte veel m enschen uit hunnen slaap.

Om I 0.1 5 uren w erd hij aangekondigd uit Ni-

nove en dreef bij Denderleeuw, A alst, W etteren,

M eirelbeke, Deinze. D aar w ierpen zij drie bom ­

men in of rond het klooster der zusters van den

heiligen Vincentius, rond 11.45 uren. De eerste

bom viel bij de bakkerij, voor de deur van een

huis w aar een m an van 80 jaren in bed gekwetst

werd. De tweede viel voor het klooster en verbrijzelde

bijna al de ruiten. De derde viel door

het dak van het klooster, richtte veel schade

m aar bij w onder werd niem and gekwetst. De

m oordenaars zullen het klooster waarschijnlijk

voor een kazeern genom en hebben.

V an daar dreef het luchtschip naar Thielt

waar, eenige minuten na m iddernacht, twee bom ­

men achter het gazgesticht neerploften, eene op

de koer van den herbergier V.Crops, eene andere

in het veld.

H et luchtschip dreef voort in de om streken van

Ruisselede, W yngene, A rdoie, Rousselare in de

richting van K ortrijk,rond 12.45 uren, boven B;s-

seghem, Marcke, Belleghem, Dottenijs w aar het

twee bom m en wierp bij twee brandende strooi-

m ijten.V an daar verdw een het luchtgevaarte over

A udenaarde in de richting van Ninove.

* * *

M A A N D A G 2 8 SE P T E M B E R , 56“ dag. —

O p geheel de lijn bem erkt m en d at sedert den 26

dezer de vijand dag en nacht m et buitengewoon

geweld aanvallen doet. H et doel is ongetwijfeld

de lijnen te doorbreken. De algem eenheid dezer

aanvallen op geheel de lijn.bew ijst d at hooger

bevel gegeven werd om een einde te stellen aan

dezen langdurigen veldslag der Aisne.

D e aanvallen waren nutteloos. Niet alleen gelukten

de duitschers er net in de lijnen in te beuken,

m aar n den strijd verloren zij een vaandel,

kanonnen en een groot getal krijgsgevangenen.

D E S T R IJD IN B ELG IE.

val der Belgische troepen bij Aalst. N a een gevecht

in de straten der stad weken de duitschers

achteruit. Om 9 uren deden de Belgische troepen

hunne intrede in de veroverde stad, geestdriftig

onthaald door de bevolking die sedert weken

onder den dwang van den vijand geleefd had. De

duitschers begonnen de stad te beschieten en op

bevel der krijgsoverheid verlieten de inwoners

hunne huizen, 't Was een akelig tooneel die stoet

vluchtelingen!

Verschillende huizen werden verbrand tijdens

de beschieting. De duitschers m oesten ten slotte

m eer en m eer achteruit wijken naar Assche.

Na de beschieting van M echelen zijn de duitschers

’s nachts in de verlaten stad gedrongen.

Zij hebben hun kanongeschut gericht op de forten

van Ste-C atharina-W aver en Waelhem. De foi-

ten hebben m et sterkte geantw oord.

De Belgen hebben ook bruggen en sporen

doen springen op den ijzerweg Bergen-Brussel

en twee ijdele treinen op de baan doen loopen

m et vollen stoom. Zij w erden aangevallen door

de duitschers en na een gevecht konden zij ach-

teruitwijken en eene omsingeling ontvluchten.

V an beide kanten w aren er dooden.

IN D E N O O R D Z E E .

zonken de drie Engelsche kruisers Cressy, Abou-

kir en Hogue. O m trent 1400 man, w aaronder 60

officieren, zijn vergaan, 60 officieren en 777 man

zijn gered.

D e A boukir w erd getroffen door een torpedo

van een duitschen onderzeeër. D e kruisers Hogue

en Cressy, door den draadloozen telegraaf verm

aand, kwam en toegevlogen om hulp te bieden.

D it was het ongeluk der twee hulpverleenende

kruisers, w ant zes duitsche duikbooten zwerfden

onder w ater en deden ook de Hogue zinken m et

een torpedo. D e Cressy kon twee duitsche duikbooten

bem erken en in den grond schieten. Doch

twee uren later liep de Cressy op eene mijn en

zonk. H et hollandsch schip Flora kon veel drenkelingen

redden.

D ezen tegenslag hebben de Engelschen kalm

opgenom en. H et verlies d er m annen is bedroevend.

W at de kruisers betreft, zij w aren naar een

oud stelsel gebouw d en hun verlies verm indert

niet veel de sterkte der vloot.

H et officieel engelsch verslag over dit verlies

bestatigt d at de A boukir zonk ten gevolge van

een gewoon oorlogstoeval. D e twee andere schepen

integendeel gingen ten gronde om dat zij

m enschenlevens wilden redden.Zij werden slachtoffers

hunner m enschlievendheid. H et bevel werd

gegeven voortaan enkel oorlogsredens in te zien.

* * *

D IN S D A G 29 SE P T E M B E R , 5 7° dag.— Spijts

al de w oede w aarm ede de duitschers aanvallen,

kunnen zij de lijnen der bondgenooten niet doorbreken.

H et is klaar d at die aanvallen, bij dage

en bij nachte.veel m annen kosten aan den vijand.

En nochtans zijn de duitschers aan de Aisne niet

verder gezet dan voor veertien dagen. Integen­

d e e l , o p h u n l i n k e r v l e u g e l z i j n d e b o n d g e n o o t e n

m e r k e l i j k v o o r u i t g e g a a n .

In België hebben de duitschers die uit Aalst

gedreven waren, die stad twee uren en half beschoten.

D aarna zijn zij w ederom de stad binnengegaan.

Op de W est-kust van A frika heeft de Britsche

zeem acht de hoofdstad der duitsche bezitting

Kam eroen ingenomen. Zoo w ordt Duitschland

dag op dag gepluim d van zijne buitenlandsche

bezittingen.

H et bestuur van het Engelsch zeewezen deelt

m ede dat 386 duitsche schepen aangehouden

werden m et eene tonnenm aat van 1 millioen 1 40

duizend ton, tegenover 86 engelsche schepen met

eene tonnenm aat van 229 duizend ton.

D E RU SSEN

werken goed voort in Galicie w aar zij het Oostenrijksch

leger altijd voort achteruit drijven tot aan

het gebergte der K arpathen.

In Polen werd hard gevochten. De Russen hadden

de bovenhand.

in Oost-Pruisv;n heeft generaal Rennenkam pf

een nieuw leger te beene gebracht om opnieuw

eene aanvallende beweging langs Oost-Pruisen

te beginnen en de duitsche krachten te verdeelen.

D E D U IT SC H E B L A D EN

die tot hiertoe m aar helder op victorie kraaiden,

beginnen een toontje te zakken. Zij spraken met

misprijzen over de Engelsche en Fransche legers.

Zij gingen ze kort en klein slaan, w ant de duitschers

zijn wel overtuigd dat zij onoverw inbaar

zijn. Men heeft hun die zekerheid van jongs af

ingepom pt en ze zit in m erg en been.

Sedert den aftocht aan de M arne w orden de

duitsche bladen gezapiger. Luistert. De Lokal

A nzeiger: « Strijden tegen een volk d at zijne

w eerwraak wil nem en en voortgezw eept w ordt

door de vrees uit de rij der m ogendheden te verdwijnen,

dat is geen kinderspel. H et is goed dat

m en het wete! »

Uit het Berliner T ageblatt: « Onze optocht in

Frankrijk is niet een simpele wandeltocht. F rankrijk

zal zich verdedigen tot den laatsten druppel

bloed en wij m oeten ons zwichten te vroeg lauweren

te plukken. »

Z ou het duitsche volk, d at overgoten werd m et

leugenachtige berichten, niet beginnen de oogen

openen?

* * *

W O E N S D A G 3 0 S E PTEM B E R , 58“ dag. —

De uiterste linkerzijde der bondgenooten blijft

het belangrijkste punt van geheel de lijn. Benoorden

de Somme w ordt de strijd op breedere

schal gevoerd in noorderlijke richting. Tusschen

Oise en Aisne werd een geweldig duitsche aanvai

achteruit gedreven. In ’t m idden is het gevecht

min hevig, tenzij in W oevre w aar de bondgenooten

op verschillende punten veld wonnen. A an

de rechterzijde in Lotharingen en de Vogeezen

is er niets veranderd.

Uit bovengem elde officieele berichten mogen

wij besluiten dat de toestand der bondgenooten

zeer gunstig blijft en zelfs van dag tot dag verbetert.

Koud en kort is de krijgstaal der mede-

deelingen, m aar die ze nauwkeurig o n tle e d tz a l

tem erk en dat de op 'gevaarlijk^puntëïT”d ^ ^ ^ in ^

delijke aanvallen gebroken werden. A l de pogingen

om door te breken, was nutteloos en telkenm

ale m oesten de duitschers het opgeven m et

gioot verlies. De uitbreiding van den strijd in

t noorden v a n de Somme is èen teeken dat de

bondgenooten d e n vijand m eer en m eer l a n g 3

d i e n k a n t omsingelen.

IN O NS EIG EN L A N D

zijn de vijandelijkheden dezer dagen m et geweld

hernom en,bijzonderlijk rond A ntw erpen en langs

de Schelde. De Duitschers hebben hun grof geschut

gericht op de forten van Duffel, Ste-Catha-

rina-W aver, W illebroek, te Lier op het gasthuis,

opnieuw op D enderm onde en de stad Mechelen.

Onze forten uit het verschanst kam p van A n twerpen

hebben sedert Dinsdag beginnen werken,

namelijk de forten van Kessel, Lier, Ste-C atharina-W

aver, W aelhem, Boom en Liezel. Zij houden

den vijand op afstand.

Gisteren avond luidde de Belgische officieele

m ededeeling als volgt. H eel den dag van Dinsdag

heeft de vijand de forten van W aelhem en

Ste-Catharina-W aver beschoten tot 4 Y l uren ’s

nam iddags. De forten hebben geantw oord en de

vijand gelukte er niet in de kracht van ons geschut

te verm inderen. Somtijds verdw enen de

forten in eene wolk van rook. Sommige granaten

springen open in eene rookkolom van 1 5 m eters

hoog. Die geweldige beschieting heeft den m oed

van ons volk niet gebroken.

Op geen enkel punt is het vijandelijk voetvolk

vooruit gekom en op onze eerste verdedigingslijn.

Eene enkele poging deed de vijand op de forten

van Liesele en Breendonck. Onze troepen die de

tusschenruimte bezetten, lieten ze naderen tot dat

hij onder schot was. D an deed onze ruiterij en

ons voetvolk een aanval. De kanonnen openden

het gevecht. Een regen van bom m en en kogels

bracht w anorde in het vijandelijk leger en dwong

het haastig den aftocht te doen. Deze poging

kostte aan de duitschers veel m anschappen. Zij

hebben niet m eer herbegonnen.

M et een woord, die gebeurtenissen bewijzen

d at ons bolwerk A ntw erpen eene allereerste

w aarde heeft.

W A T B E T E E K E N T D IE A A N V A L ? . .

Die vraag stellen alle verstandige lieden. Om

k laar te zien in krijgszaken m oet m en altijd trach ­

ten het plan en het doel der vijandelijkheden na

te speuren.

Hier kunnen wij twee zaken veronderstellen.

Willen de duitschers het beleg beginnen der stelling

A ntw erpen? W illen zij enkel de aandacht

keeren naar A ntw erpen om eenen aftocht der

duitsche troepen door België te verduiken en te

dekken?

A ntw erpen belegeren zou veel m annen en veel

tijd vragen. Twee zaken w aarover de duitschers

m oeten spaarzaam zijn.

H et is m eer waarschijnlijk d at de duitschers

hunne wegen door België willen beschutten en

eenen m ogelijken aftocht dekken. De berichten

uit het Fransch oorlogsveld leeicn ons immers

dat de strijd boven de Som m e noorderwaarts opgaat,

in de richting der belgische grenzen. H et is

voor den duitschen rechtervleugel van overgroot

belang kost wat kost de verkeerwegen langs

Belgie te bewaren.

In deze laatste tijden deden de Belgen ijzer-

wegen en bruggen springen. Dit belem m ert groo-

teiijks de vrije wegen der duitschers. A nderzijds

bezetten de fran sch en de Somme die eene lijn

uitm aakt m et de Schelde. De duitschers willen

aas de streek tot aan de Schelde vrij houden, om

hunnen attocht door belgie door het Belgisch leger

niet argesneden te worden.

Zoo kunnen wij den strijd aan de Schelde begrijpen

rond D enderm onde. D aarom hebben

duitsche troepen post gevat tusschen Scheide en

D ender en doorloopen zij O ost-V laanderen toe

aan Ronse.

H E T B ELG ISC SH G R IJS B O E K

is verschenen. Een grijs of blauw of geel of ander-

kleurig boek is onder de staatslieden eene verzameling

officieele stukken over het een of ander

punt van binnen- of buitenlandsche staatszaken.

H et grijsboek w aarvan hier spraak is, bevat de

diplomatische briefwisseling van België m et an ­

dere m ogendheden betreffende den oorlog van

1914.

D eze stukken bewijzen eens te m eer hoe schan-

dig Duitschland m et België gehandeld heeft. Zij

bewijzen nam elijk d at België zijn plichten van

onzijdig land ten volle gekweten heeft en d at België

vast besloten was eiken vreem den indringer

hetzij Duitscher, Franschm an of Engelschman, te

bestrijden.

Zij bewijzen hoe Duitschland aï zijne vroegere

beloften, zijne verdragen en zijn eerew oord onder

de voeten getrappeld heeft.

Drie dagen vóór de oorlogsverklaring, w anneer

Engeland vroeg of Duitschland zooals

Frankrijk beloofde de Belgische onzijdigheid te

eerbiedigen, antw oordde de duitscher « d at hij

die vraag niet kon beantw oorden! »

Dit was zooveel als eene weigering. V an dan

af wist men w at Duitschland in den zin had.

Eenige uren voor het ultim atum van Duitschland,

den 2 Oegst, ging M. Davignon, onze minister

van buitenlandsche zaken, den duitschen gezant

von Below spreken. De gezant zegde hem geen

orders van zijne regeering ontvangen te hebben,

m aar dat hij persoonlijk meend


n

i

ÏS

te

P

‘g

er

ld

lIs

n' I

m

r

rreiet:eter

ee

ius

us

>ean

ins

en

ie,

ers

igt

ellen

ijk

erne

at

gië

er-

Uitingen van geloof in Frankrijk.

De Engelsche minister G. Lloyd zegde voor

enkele dagen: « W e dachten op de spits te staan

van menschelijke m acht en beschaving. W e zijn

terug tot het bewustzijn gekom en dat we nog zoo

laag in de dalen staan wanneer we opzien naaide

m acht van G od.

H onderdduizenden zijn thans verheugd, dat

de lichten aan den hemel niet gedoofd zijn. Z w are

wolken dreven dik en grof en verdoken de

sterren. M aar de angst, het lijden, de haat, —

’t vertrouwen en de liefde hebben de nevels en

dam p doen verdw ijnen; de sterren glinsteren

weer, en m et te m eer helderheid om dat we hun

licht niet m eer kenden.

Frankrijk m eer dan andere landen kende de

crisis van ongeloof. T reedt thans de reactie in?

W e zijn getroffen, diep getroffen w anneer we

lezen de verslagen over die vele, vele plechtigheden

in kerken en bedevaartplaatsen.

Is het de verloren zoon, die m oe en afgem at

de terugtocht begint naar het vaderlijke huis?

Laten we hopen en bidden.

W at een indruk gaat niet uit uit volgenden

brief van een Franschen soldaat-seminarist.

Den 8 Septem ber 11. w erd doodelijk gekwetst

de soldaat lVlaria-Lucien Juillard, van 't 93e regiment

voetvolk; hij was geboortig van la Roche-

sur-Yon, en leerling aan 't seminarie van Chava-

gne-en-Faillers, bisdom Lucon.

G ekw etst den 8“, werd hij eerst opgenom en in

de nacht van 9-10 Septem ber, en overleed wijl

de trein hem naar M alesherbes overbracht.

De dappere jongen had op het slagveld, waar

hij gew ond lag, een brief geschreven m et p o tlood.

« A l mijn dierbaren,

W anneer die brief u gew orden zal, dan zal ik

naar den hemel zijn, ofwel gevallen in de handen

van de Duitschers die me van ’t slagveld hebben

weggedragen. G isterén m orgen 8 Septem ber,

rond 6 Z i uren, wijl gij allen naar de mis w aart,

w erd ik, al volgens een bijzonder schikking van

de goddelijke Voorzienigheid, gekwetst door een

kogel die me de dij doorboorde. Ik viel en waar

ik viel, daar lig ik nog. ’k W as er oprecht onwaardig

van te m ogen gelijken aan mijn lieven H eiland

Jesus, aan zijn kruis; w ant ik ben waarlijk

ook aan mijn kruis genageld, ik kan mijn been

niet bewegen, van geen milimeter. ’k Lijd weinig

of niet, zoolang ik niet beweeg, m aar ’k lijd verschrikkelijke

dorst. Angstig ben ik niet, ’k houd

’t kruisbeeld voor mij, ’k bidde en schikke mij

geheel naar G ods wil. Gij weet d at vooraleer ik

vertrok, ik mijn leven, aan G od had geofferd;

verscheidene m alen had ik mijn, olfer vernieuwd

sedert gisteren m orgen; ’k vernieuw het nogmaals

en mij is ’t wel al w at het G od believen zal die

leven te verlengen of te verkorten. Den dood

vrees ik niet. ’k H eb den dood gezien, ’k zie hem

van te dicht bij, hij verschrikt m e niet. w ant hij

brengt me het geluk.

En voor u, ik bid u,uw verdriec weze een stille,

:u -iftjggwi ’wshHJiy»»«uslir»e

droefheid; het doet m e leed u te verlaten, m aar

over kort vind ik toch allen terug. »

tft

In « La Croix » schrijft de bekende « Pierre

1’Erm ite » :

W e hebben in Onze Lieve Y rouw kerk te Parijs

geschiedenis beleefd.

De rijven werden rondgedragen waarin berusten

de rehkwieen van hen die ons volk in vroeger

dagen hebben gered; we hoorden den Kardinaal

w oorden van hoop en betrouw en richten tot die

menschenzee. W e zagen en hoorden al die priesters,

zingend hun sm eekgebeden, ’t W as ons of

we een tafereel voor onze oogen zagen, en beleefden

de dagen en gevoelden wat onze vaderen

gevoelden vóór zestien eeuwen.

H et gouden Ostensorium verdween diep in het

tabernakel, door de beuken hing schaduw, licht

in de brandvensters, 't w erd zoo stil.

En van het orgel, verborgen in de hoogte,

vielen de eerste klanken van het « de Profundis.»

H et volk begreep ze zoo wel. En onmogelijk

is het te zeggen hoe groot, hoe innig onder die

gevoelens die heel de geschiedenis van ons V aderland

dragen, de vurigheid was van dit gebed

voor de gesneuvelde soldaten, voor hen die vielen

op dit eigenste oogenblik misschien, daar naar

G od opsteeg de smeeking van ons volk.

Jawel, de dooden w aren bij ons op dit groot-

sche oogenblik. H et vaderland droeg hen, als een

m oeder, in de arm en en riep ten hemel « Geef,

o Heer, d at onze m artelaren op ons wachten,

ginds in de vreugde van uw paradijs. »

* # *

Een enkel persoon was op die ceremonie te

kort : de officieele vertegenw oordiger van den

voorzitter der Republiek. »

Ik hoorde rondom m ij: « ’t is toch zoo jam -

er. » D e vraag w ordt hoe langer hoe klaarder

gesteld. O ntelbaar zijn de brieven die te Bordeaux

toekom en en vragen d at de Voorzitter

deel nem e aan die algem eene gebeden.

A l de volkeren der wereld hebben dien troost;

w aarom w ordt die dan geweigerd aan de F ranschen

alleen, op t oogenblik d at we m eest behoefte

gevoelen aan dien steun?

W at wilt ge? G isteren joeg m en de Zusterkes

buiten het land.

H eden eischt het volk d at het officieele F rankrijk

naar de kerk ga, m et h et volk. Niet om de

regeering te vernederen, niet om de zege uit te

kraaien van een partij. Er is geen spraak van

partij; heel Frankrijk staat aan de ingang der

kerk, biedt wijwater aan den V oorzitter en noo-

digt hem uit binnen te gaan.

En zoo w aar is t, dat in de « G uerre sociale»

(een socialistisch blad) de heer H ervé geen and

er antw oord w eet dan te zeggen: « D e heer

Poincarré heeft t geloof niet, doe hem geen co-

m edie spelen. » *

— M ijnheer H ervé 1... Er is hier geen spraak

I

van M. Poincarré, m aar wel van den voorzitter

der Fransche Republiek.

De persoon van M. Poincarré gaat mij niet

aan; m aar de voorzitter van mijn land! dat is iets

anders.

Ik heb het recht hem te zeggen: In alle steden

en dorpen van Frankrijk stroom t het volk naar

de kerk.

W ees d an o o k d e V o o rztter van d it volk!

In de kerk is het d at het grootste getal onzer

soldaten, vooraleer op te rukken, de kracht gaan

putten om ’t groote offer te brengen. Zie onder

hun soldatenpak, op de borst dier dapperen zult

ge een m edaille zien.

W ees d a n d e V o o rzitter van die soldaten.

Zij, die te oud zijn om te strijden, bidden in

de kerk; naar de kerk gaan de echtgenooten bidden

in hun angst; in de kerk voor het altaar, vallen

als dood ter neêr, de weduwen en de m oeders

die geen kinderen m eer hebben.

W ees o o k d e V o o rzitter v an al die ongelukki-

gen.

Begrijpt ge? H et Fransche gezin kom t daar

saam. W aar wilt gij dat het wel ga? De wind uit

de afgrond is over ons volk gegaan, en in zijn

angst m aakt het ’t groot gebaar van zijn eigen

ras, van Clovis evengoed als van Napoleon.

D an m oogt gij aan de deur niet blijven staan!

Ge m oet ’t voorbeeld niet navolgen van een

kleinen Staatsbediende, die vreest te w orden

overgedragen.

Gij zijt de V oorzitter.

Gij behoort aan Frankrijk.

En Frankrijk ligt op de knieën.

W elke eereplaats zou u in de Geschiedenis

niet w orden gegeven, begreept gij nu het innig

verlangen van uw volk.

Niet alleen zult gij weerom Elzas-Lothringes

bij ’t m oederland gevoegd zien, gij kunt als gij

wilt het Frankrijk van heden verzoenen m et het

Frankrijk van morgen. Op eens doet gij zoo verdwijnen

de eenige grief der katholieken.

D an w ordt gij werkelijk de voorzitter van heel

’t Fransch volk; en loopt ge misschien gevaar

voor een korten tijd bij sommigen verkoeling gew

aar te worden, van onzentwege zult ge toch zoo

veel liefde ondervinden.

Om kort te zeggen: Besturen vraagt vooruitzicht.

En ’t is nu wel voldoende de oogen open te

zetten om overal te bevinden een verrijzenis van

godsdienstzin.

Die herleving zal nog degelijker worden. Onze

soldaten hadden priesters als wapenbroeders,

priesters die vielen m et hen en som tijds wel voor

hen... want die zelfde soldaten hebben den dood

gezien en, wie den dood zag, die zag bijna God.

Stelt gij u aan t hoofd van deze beweging?

Heel het dolk juicht u toe. Of wacht ge, geleund

tegen een boom van grauwe onzijdigheid, dat

alles zonder u w ordt gedaan?

Zijt gij een hoofdm an die de weg baant... ? of

een m an die volgt...?

Jeanne, die van Lorreinen was, helpe v^die ook

Lorrein zijt.

Men vraagt o p :

Louis V an Hooff. Mechelen. — W° Chapeau-

Falisolle (T am ines). — A nna Rivière, Rue Jo-

seph II, 29, Leuven. — Familie Declerck, Leuven.

— Familie V an Boxem, Sempst. — Coster-

mans (bakker) Thienschestraat, 30, Leuven. —

Costerm ans Jos. (zoon des voorgenoem den broeder)

, Leuven. — M° Leonie V anden Berghe, en

4 kinders, Quivrain. — Charles V ander Eist,

M echelenstraat, 147, Leuven. — Felil Snnis.

Pierre en Edm ond Grietens, H erent. — Mee-

us Auguste, W ygmael, H erent. — V an Zee-

broeck, Joseph, W ygmael. — M arie Saelens en

2 kinderen, Wilsele. — Nestor De Raedt-Belliè-

re, Gilly-Charleroi. — Alf. W olfs-V an Ael-

W aekerzele (Leuven). — Eveline Sevenants,

Adam s, M usschenstraat, 2, Leuven. — Philomè-

ne Steveniers -Maas, Dietschestraat, Bloemen-

gang, 5, Leuven. — Jos. M aas-Verbinnen, Fonteinstraat,

Voorgang, 6, Leuven.

M aria M orieu (vrouw ) en zoon Joannes, Aer-

schot. — Frans M orieu en vrouw Angelika, Jeruzalem,

Aerschot. — Peeters Jan, Schaerbeek. —

Me Peeters, Schaerbeek. —- Isidoor Bart, Stokstraat,

Zele. — Barbiaux H enriette, Mechelen. —

V alentine Schollaert, M echelen — E. H. Deken

Schollaert, Lier. — Gabrielle H ublé-Beheyt en

zoon, G em eentestraat, 18, Leuven. — Jer. Be-

heyt-M aertens en kind, W agenweg, 1, Leuven.

— V roaw Frangois Wiwiks en 3 kinders, Kessel-

Loo. — Delcon W e, Rue Joseph II, 41, Leuven.

— W e Lauwaux-Dubois en dochterkens, G abrielle,

Germ aine Lam bet-Dubois van Florennes

(B elgië). — J. Pauwels-Stroobants m et 2 zonen,

Pieter en Jan van Leuven. — Familie Herrem ans

van W olverthem . — Vrouw Lucie Nicar-Aerts,

Heilige Geeststraat, 52, Leuven. — Vrouw Ca-

therine Gilis-Denuf, M annenstraat, 12, Leuven.

D e personen welke inlichtingen hebben nopens

deze verm iste personen kunnen deze n het

Inlichtingsbureel voor Vluchtelingen, Katholieke

V olksbond, Stockholmstr., Oostende, schriftelijks

of m ondelings neerleggen.

* * *

V luchtelingen uit M echelen.

Fossez vader en m oeder van M echelen zoeken

hunnen zoon G ustave en hunne dochter Jeannet-

te (W° Lapeysen).

Duvivier G ilbert en Jeanne zoeken hunne m oeder

Elisa en zuster Hilda.

V andecasteele B ertha en Desiré zoeken hunne

m oeder en vader Franciscus.

M e Fossez-Raes zoekt haren m an Gustave.

A llen zijn in de D oornijkstraat, 59, te K ortrijk

De familie De Raes vraagt naar haren zoon

Jacobus De Raes van W eerde.

Schrijven : Kortrijk, « Ons Huis », Lam brecht-

straat, 1 3.

W° Thybaks-V anden Eende, uit Lier vraagt

waar hare dochter M" Jozef Bastaens-Thybaks

m et hare vijf kinderen toegekom en is.

Schrijven naar het klooster der Paters K arm elieten,

Aelbeeksche steenweg, Kortrijk.

* * *

Men vraagt op den heer D um ortier Frederic,

Lintstraat, Leuven. — Zijne familie verblijft

thans bij de W 8 Sintobin, de Pelichystraat, Ise-

ghem.

P rachtig G ekleurde

W A I S l ^ A a i B I

groot l m10 X 0.80

van Europa, Belgie, Frankrijk, Duitschland, Engeland,

Holland, enz. worden verkocht ter

B oek- en Steendrukkerij J. VERMAUT,

Langesteenstraat, 28, Kortrijk.

Prijs : 2.00 fr.

Verzending buiten Kortrijk, mits voorafgaande

betaling van 2.20 fr.

Uit Iseghem

B ijzonder tijdelijk C om iteit v o o r h et toek en n en

v an hulp g eduren d e d en oorlog.

V ergadering van 28 Septem ber 1914.

De H eer V oorzitter geeft kennis aan de vergadering

van de volgende bijzonderheden.

A. V ergeldingen aan de familiën der milicia-

nen.

G edurende de m aanden Augusti en Septem ber

van 1 Oogst tot en m et 25 Septem ber, is er, dooide

tuschenkom st van het G em eentebestuur,

1 7,475 fr. betaald geweest als vergelding aan de

familiën der milicianen van Iseghem.

Deze gelden zijn verschoten geweest door den

Heer Statieoverste en den H eer O ntvanger der

rechtstreeksche belastingen.

De vergelding is zoo regelm atig mogelijk uitbetaald

geweest. V oortaan m ogen de rechthebbenden

zich ten stadhuize aanbieden, iederen

Vrijdag der m aand, of op den V rijdag welken zij

verkiezen, tusschen 9 uren voorm iddag en 1 2 u.

B. O n d erstan d verleend door het bijzonder

Comiteit.

De inschrijvingslijst ten voordeele der noodlijdenden

heeft, tot op heden, de som van fr.

14,424.60 opgebracht.

100.000 kilos aardappelen zijn gegeven geweest

door den Boerenbond.

1.000 brooden zijn gegeven geweest door den

Bakkersbond.

T ot en m et 28 Septem ber 19 14 is er werkelijk

1 1,407.46 fr. uitbetaald geweest.

Er blijft nog ongeveer 2,500 fr. te betalen. D e

gezam entlijke verleende onderstand beloopt tot

de som van 14,000 fr. en er zijn nog 400 fr. in

kas.

De geldm iddels zullen niet ontbreken, daar de

gem eenteraad ter beschikking van het Comiteit

een onbepaald crediet heeft gesteld, aangezien

hij m et eenparigheid van stemro—, Seeft beglis.t.

al de beschikbare en overdraagbare kredieten der

begrooting van 1914 daartoe te gebruiken.

D e H eer V o o rzitter doet uitschijnen d at het

bijzonder Comiteit zijne taak m et den besten uitslag

vervult en dat, in vergelijking met hetgeen

op andere plaatsen in dezen zin gedaan wordt,

Iseghem niet ten achteren staat.

Hij geeft ook te kennen dat, ten gevolge van

het hernem en van het werk, de verleende hulp

min belangrijk is geweest in de laatste veertien

dagen.

Volgens de beslissing van het Comiteit, zullen

de uitdeelingen van brood, aardappelen, enz. regelm

atig geschieden.

D e H eer D ew aele verklaart d at zekere ondersteunden

te veel ontvangen en anderen te weinig.

D at er nog zijn die niets ontvangen hebben.

D e H eer S eynaeve Jo sep h zegt d at indien zekere

personen niets ontvangen hebben het hunne

eigene schuld is. D at indien er klachten te doen

zijn nopens den verleenden onderstand, deze aan

het Com iteit m oeten gedaan worden.

D e H eer V o o rzitter steunende op de w oorden

van den H eer Seynaeve, verklaart dat het Comi-

teit bijzonder is ingericht om alle m ededeelingen

te ontvangen en te onderzoeken, aangaande den

noodig uit te deelen onderstand.

D at het Com iteit alleen bevoegd is om over

de vragen te oordeelen en dat het onverstaanbaar

is dat er personen gevonden w orden die naar de

hoogere Overheid brieven schrijven zooals dezen

van denw elken hij m ededeeling geeft:

« Iseghem, den 4 Septem ber 1914.

M ijnheer H ooggeachte

Minister van Oorlog,

te A ntw erpen.

A chtbare A m btenaar,

In naam van verscheidene families die heden

mannen, zoons in t leger hebben, is mij gevraagd

geweest Ued. dees schrijven te sturen.

N iettegenstaande den grooten nood waarin d eze

families verkeeren (althans ’t grootste deel)

zijn ze nogm aals de vergoeding voorzien door de

wet van 5 Augusti 1914, door het gem eentebestuur

van Iseghem niet uitbetaald gew orden d ezen

V rijdag 4 septem ber.

W ilt a- u. b. goed nota nemen, dat deze door

de stad geene enkele andere hulp verkrijgen-

H etzelfde is daarom trent ook ’t geval m et de

andere werklooze families die ook groot in getal

zijn en bijna niets als hulp verkrijgen.

De kalm te was tot hiertoe in Iseghem w onderbaar,

m aar begint plaats te m aken voor onrust.

IK VREES V O O R ERGE BETREURLIJKHE-

DEN indien daar niet aan verholpen w ordt.

T o t nu toe stem de het Gem eentebestuur nog

geen enkele som om de noodlijdenden ter hulp

te komen.

H ongersnood w ordt hier onverm ijdelijk zoo

dit blijft als nu, en w at dan? — ’t Is waarlijk te

betreuren, en dit hooren wij ook van vele omliggende

gemeenten.

t

A chtbare Minister, de bevolking stelt hunne

oogen op U, intusschen welgemeende groeten.

In hunnen naam

H . D ew aele.

Iseghem, den 4 Septem ber 1914.

D e leden, verontw eerdigd over dezen brief

vragen den naam van den schrijver.

D e v o o rzitter zegt : t Is te betreuren dat zulke

dingen geschreden w orden door eenen inwoner

van Iseghem die weet wat er hier door het

gem eentebestuur en het Com iteit in ’t voordeel

der noodlijdende gedaan werd. M aar ’t is ongehoord

dat zulk een brief, op eene bedoken wijze

enm et een doel gem akkelijk om te beseffen geschreven

w orde naar H oogere Overheid, door

eenen persoon die deel m aak t v an ons C om iteit;

alles heeft helpen beslissen, alles heeft goedgekeurd.

Die persoon die schaam teloos genoeg is geweest

om wetens en willens de welgekende w aarheid

te loochenen en de plaatselijke O verheid en

t Comiteit aan te klagen, ’t is H enri Dewaele die

in ons m idden zit.

D e leden verklaren m et H. Dewaele niet langer

m eer te willen bijeenkom en.

Henri Dewaele verlaat de zaal.

M . Seynaeve gesteund door al de leden doet

de voorstel den brief van M. Dewaele in de drie

Iseghemsche dagbladen te laten verschijnen m et

de verklaring, geteekend door al de leden van

het Comiteit, dat het Com iteit al de geegdens

verm eld in den bref van den heer Dewaele leu-

genstraft en hevig protest aanteekent tegen zijne

schaam telooze handelwijze.

Een brief door gansch het Comiteit geteekend

zal ook gestuurd w orden naar den H eer Minister

van Oorlog.

Eug. C arp en tier; G ustaf R osseel; Fran§ois

B ral; E. H . V an C oillie; E. H . D eb ack er; L.

W eu sten raad ; J. D em eulenaere, Em . V anden

B o g aerd e; A lb . L efeb v re; C. V a n h a v e rb e k e;

R em i V a n d e p u tte ; E lvina L efebvre, Jo sep h Seyn

a e v e ; Jules M essiaen; Jules R osseel; Em ile A l-

lew aert.

Briefwisseling.

M ijnheer de Uitgever,

D aar het praatje, d at H olland de Duitschers

helpt, nog altijd rondloopt, is het niet overbodig

ruchtbaarheid te geven aan een nieuw pro ­

test. H e t A ntw erpsch H andelsb lad ontving v an

onzen M inister v an B uitenlandsche zaken m ededeeling

v an d en volg en d en brief, dien wij de Belgische

pers uitnoodigen te willen opnemen.

H . M E E R T .

M ijnheer de Minister,

Wij bevinden ons hier in het toevluchtsoord

van Oldebroeck, in H olland, drie priesters uit

het Bisdom Luik, die m et de Belgische vluchtelingen

verbleven h ejb en , ’t zij te Eysden, ’t zij

te Maastricht.

Wij beschouwen het als onze plicht, M. de

Minister , u in te lichten over den toestand onzer

arme landgenooten te Oldebroeck.

Wij m ogen redelijkerwijze niet klagen over

onten [oestana.”vv'ij gèiooven’aat, wat wij gezien

en gehoord hebben, vooral gedurende de reis

van Eysden of M aastricht naar O ldebroeck, ons

toelaat een grondig oordeel te vellen over onze

gastvrije broeders van H olland, jegens de ongelukkige

Belgen.

In de staties, waar de treinen stil hielden, w erden

wij letterlijk overladen m et al w at ons dienstig

kon zijn; overal werden wij m et de grootste

broederlijkheid onthaald.

De hulp kom t overvloedig toe, vooral van w ege

den adel. Bij tientallen richten die familiën

zich tot ons, vragende w at ons ontbreekt of wat

zij doen kunnen om het lot der vluchtelingen

m inder hard te maken.

Autos vol kleergoed, lekkernij of vruchten kom

en toe bij den bijzonderen commissaris der koningin.

M. de dokter Muller, die ons bij onze

aankom st welkom heette, is steeds gereed om ons

te helpen zooveel hij kan. Zelfs kom en kleine

giften in H ollandsch geld toe.

V anaf onze aankom st in H olland zijn wij overal

m et het grootste m edelijden onthaald, en zelf

de m inst gegoede familiën trekken zich ons lot

aan.

H et zou te betreuren zijn, zoo m en in België

nog m oest twijfelen aan de gevoelens van toegenegenheid

der H ollanders jegens de ongelukki-

gen van België; en in H olland betreuren velen

dat er den minsten twijfel dienaangaande kan b estaan.

Wij zouden gelukkig zijn zoo eene nieuwe pro-

testatie nog in de Belgische bladen kon verschijnen.

D esnoods kunt gij, H eer Minister, van dezen

brief het gebruik m aken d at gij noodig oordeelt.

Wij bidden hier voor ons arm België en voor

onze vrienden van H olland en alle hier aanwezige

Belgen verzoeken ons den H eer M inister van

Buitenlandsche zaken de uitdrukking van hunne

eerbiedige hulde te willen aanvaarden.

L E V E B E L G IE !

In naam der Belgische vluchtelingen van O ldebroeck

: J. DREES, pastoor van M ouland,

B. TR O Q U ET, leeraar te St-Truiden,

F. TROISFONTAINE, onderp., Visé.

* * ¥

W e nem en d at heel g raag'over; edoch m ocht

de heer M eert ons artikels opsturen uit de groote

N ederlandsche bladen? W ant nog altijd duw t

de schoen d a a r!

E en lid v an ’t A . N. V .

Onderwijzers

Menige onderwijzersgezinnen hebben, door

den inval der duitschers, have en goed verlaten.

Solidariteit, naasten- en vaderlandsliefde w akkeren

ons, W est-Vlaam sche am btgenooten, aan d eze

beproefden ter hulp te komen. H et bureel van


« De H ulponderw ijzer )) gevestigd te Kortrijk,

G roote M arkt, liet, m et d at doel, eene aankon­

diging in de m eest verspreide dagbladen ver­

schijnen. De W est-Vlaam sche onderwijzers — en

deze zullen ongetwijfeld talrijk zijn — die een

dergelijk gezin bij zich willen herbergen, voor

zoolang de nood het vereischt, gelieven het b o ­

venstaande bureel of beter nog rechtstreeks den

onderstaanden voorzitter te verwittigen.

Namens het gem eld bureel.

D . S tandaert, onderwijzer Cuerne.

De borstelnijverheid te Iseghem

Sedert het uitbreken van den europeeschen

oorlog, zien wij in verschillige dagbladen een eco­

nomische oorlog voeren tegen Duitsche en Oos-

tenrijksche getabrikeerde artikels, zoo ook tegen

deze welke onze nijverheden eene ernstige con­

currentie deden ondergaan.

O nder deze laatste m ag voorzeker onze b o r­

stelnijverheid gerekend worden.

Duitsche en Oostenrij ksche fabriekanten waren

al een stapke vóór in rappe afwerking der groote

com m anden en bijzonder in de fijne borstels, ln

ons land en bijzonder hier te Iseghem werd de

groeve artikel in groote hoeveelheden gem aakt,

zooals het ten anderen in België m et veel nijver­

heden het geval is.

Gelukkig, in de laatste jaren hebben onze p a ­

troons der borstelnijverheid zich ook m eer en

m eer erop toegelegd om den fijnen artikel te

kunnen leveren en zoo w orden er heden reeds

veel schoone borstels afgewerkt.

Doch er m oet m eer gedaan worden. Alle m oei­

lijkheden m oeten uit den weg om vreem de m e­

dedinging hier te beletten, en alles m oet w orden

in het werk gesteld om onze werklieden tot alles

bekw aam te maken.

A an 't werk! V oor de patroons om de fijne

artikels te bem achtigen en hier in 't werk te ste­

ken. H et verzagen van een groot getal boom en

en het leveren van eene groote hoeveelheid coco-

borstels is het m et welke m eest winst geeft 1

’t Zijn de fijne borstels, de luxeborstels, die

m eest winst kunnen opleven. D aarom al het

mogelijke gedaan om alle borstels hier te kunnen

afwerken, en eene volkom ene eensgezindheid on­

der dé patroons om den Duitschen concurrent

hier buiten te cijferenl ’t ls ’t goede m om entl

D e borstelnijverheid m oet na den oorlog vol­

lediger en bloeiender dan ooit de Iseghemsche

bevolking ten goede komen.

A an ’t w erkl V oor de werklieden om het on­

meetlijk veld van vooruitgang te veroveren welke

in de borstelnijverheid m oet bekom en worden.

Ja, onze borstel- en borstelhoutm akers m oeten

fijnere werklieden worden, fier over hun werk,

d a t de borstelm akers m oet doen achten. Zij m oe­

ten den weg op van onzfe schoenmakers 1 D oor

bekw aam heid en m eer ontwikkeling zullen ze

ook over ’t algemeen, bijzonder de jongeren

deftiger en spaarzam er worden.

D-aarom is h et hoogst w enschelijk d a t eene

V akschool v o o r borstelm akers w o rd e ingericht

icoof borstel m aaksters w o rd e v erb eterd

’t Zal mogelijks eene moeilijke uitvoering zijn,

d o c h alle moeilijkheden kunnen overwonnen

w orden en alleen de aanhouders winnen.

A an ’t werk van stonden aan. ’t ls het gepaste

oogenblik om de nijverheid een goede vooruit­

gang te geven. Nu er weinig w erk en veel tijd is,

m oeten er lessen gegeven w orden aan onze bor­

stelm akers over alle zaken-w elke de borstelnij­

verheid aanbelangen, ’t Is nu kostelijke tijd die

m oet benuttigd w orden door studie, leergangen

en mogelijks praktische lessen goede werklieden

te vorm en om onze borstelnijverheid tot een on-

gekenden bloei te brengen.

Alzoo ook zullen wij m edehelpen om den

bloedzuigenden Duitsch in ’t zand te doen bijten,

w at hij later best zal gevoelen. Tillo.

Kaarten

van den Oorlog

VRAAGT AAN AL ONZE VERKOOPERS DE

Prachtige Kaarten

van den Oorlog

Prijs : 0 .2 5 cent.

’t Zijn de klaarste en ook de beste oorlogskaarten

die tot nu toe uitgegeven werden.

Voor den voortverkoop zich wenden tot de

Drukkerij J. Vermaut, L angesteen­

straat, 2 8 , Kortrijk.

Laatste nieuws

D E V IJA N D T R E K T Z IC H T E R U G .

D e p arijzer co rresp o n d en t v an d e E xchange

T eleg rap h C om pagnie telegrafeert d a t in Parijs

h e t b ericht is to egekom en d a t d e D uitsche rech ­

tervleugel geheel d o o r g eb ro k en is en d e vijand

d o o r de b o n d g enooten ach terv o lg d w o rd t. A l de

autom obielen v an h et F ransche N o o rd en zijn op-

geeischt.

G eblin d eerd e autom obielen m et m itrailleuzen

vervolgen den vijand.

Officieel w o rd t b ericht d a t de Franschen Pé-

ro n n e hernom en hebben.

if.

IN D U IT SC H L A N D .

G eloofw aardige tijdingen, uit H o llan d o n tv an ­

gen, zeggen d a t gen eraal v o n K luck d o o r keizer

W ilhelm is afgesteld.

V an d en a n d eren k a n t zegt m en o o k d a t het

leger v an generaal v o n B ohn in België o p de

v lucht w erd geslagen.E r zou een g ro o t deel krijgs­

gevangenen zijn genom en.

D eze b erich ten v erd ien en natu u rlijk beves­

tiging.

* * *

IN H O L L A N D .

D E D U IT SC H E R S H EBBEN H E T H O L ­

L A N D SC H G R O N D G E B IE D G E SC H O N D E N .

E en telegram te W estd o rp e (S as-v an-G ent)

aan g ep lak t, m e ld d e D o n d erd ag n am id d ag d a t

d e D uitschers ’t H ollan d sch g ro n d g eb ied zouden

h eb b en geschonden te B orkel ( H olland sche

provincie B ra b a n t) gelegen o p d e n ijzerenw eg

H asselt-E indhoven.

Zij zouden tw ee H o llandsche officieren hebben

g ed o o d , m aar d e H o llan d sch e so ld aten hebben

3 4 D uitschers g ed o o d en 6 0 0 d ezer krijgsgevan­

gen gem aakt.

BURGERSTANDEN.

H A R E L B E K E .

G eb . — G e ra rd V e rb ru g g e , S ta c e g h e m s tra a t. — R o ­

g e r D u p o n t, D e e r lijk s tr a a t. ---- A lp h o n s e V a n g h e lu w e ,

K o r tr ijk s tr a a t. — P a u l G ry s p e e rd t, K o r tr ijk s tr a a t. —

R o g e r S a m e y n , D e e r lijk s tr a a t. — M a rc e l H eyse* D e e r

l i j k s t r a a t . ----- J u lie n n e O p b ro u c k , B e v e re n . ----- C h n rle -

•• a.'o.t» ~ ■—1 ■

E g g erm o i* t, D e e m jk s tr a a t. — M a u ric e N a e sse n s, V eld -

a tr a a t. -— C h a rle s B o ssu y t, B e v e re n . -— G ild e rt P e e rs,

G e n ts tra a t.

S te rfg . — A lid a L o o sv e lt, 1 j., D e e r lijk s tr a a t. —

A lid a D h u lst, 3 6 j., H o s p ita a l. — M a rie M e y fro o d t, 75

ja a r , N ie u w e B ru g g e n s tra a t.

ISEGHEM .

G eb. — D e fo e r G a b rie lla , dv. C y rille e n V a n d e rh e e -

re n Irm a , M o le n w e g . — V e r h e ls t A u g u s ta , zv. L eo en

V ie r s tr a e te M a lv in a , L e n d e le d e s tra a t. ---- C la e y s R o b e rt,

zv. E d m o n d e n M issia e n M a ria , G e n ts tra a t.

S terfg . — G its Ida, 78 j., dv. G u illie lm u s e n V a n -

S te e n k is te C a th e rin a , K a s te e ld re e f. ---- D e sm e t R o salie,

86 j., w e d . v. D e jo n g h e B ru n o , D ro o g e n Ja n . — P rie m

Je re m ia s , 27 j., e c h tg . v, B e e rn a e rt M a ria , G e n ts tra a t.

K O R TRIJK .

G eb . — K a th e r in a A c k e , B e h e e rs tra a t. ---- M a u rits

V a n fle te re n , S t-J a n s tr a a t. — R e m i D e c o n in c k , G e h u c h t

S t-A n n a . ---- Z o sm a H u y s e , D o o rn ijk s te e n w e g . ---- E rn a

C a rlie r, V a n d a m m e b e lu ik . ---- L e o p o ld V a c q u ie r, H e u -

le s te e n w e g . — J o h n S m e th u rs t, T o e k o m s ts tr a a t. — A l­

b re c h t M a lfa it, K a p u c ijn e n s tra a t. ---- A r th u u r P a rm e n -

tie r, V e rk o re n h o f. ---- E le o n o ra D e ry c k e , Z o u tb o e rw e -

gel. — C e c ilia C a e se n s, G ro o te K rin g .

S te rfg . — F e r d in a n d V e rb e k e , 72 j., z. b. w ed . v a n

E u g e n ia C a rlie r, V o o r s tr a a t. ---- R a c h e l V a n E ls la n d e r,

3 j., D e e r lijk s tr a a t. — J u lia n a D e c le rc q , 1 m ., V o o rz ie -

n ig h e id s tr a a t. — M a ria D e b u c q o y , 6 2 j., h e r b e r g ie r ­

ste r, w ed . v. G u s ta a f T e rr y , A e lb e k e s te e n w e g . ---- V ic-

to o r M olié, 63 j., b o b ijn e r, T u in s tra a t. ---- L io n e l N ae-

se n s, 21 d ., G e n ts te e n w e g . — P ie te r D e c a lu w e , 5 8 j.,

ro n d v e n te r, e c h tg . v. M a ria V e rm e u le n , K a p u c ijn e n b e ­

lu ik . ---- V ic to rin a A lla e rt, 56 j., h u is h o u d s te r, e c h tg . v.

E m iel D eleu , W ijn g a a r d s tr a a t. — J o ris D e ja e g h e re , 3

m a a n d e n , D e e r lijk s tr a a t. ---- B a rb a ra P ie te rs , 63 j., h u is ­

h o u d s te r, e c h tg . v. P ie te r G ielegfyem , A e lb e k e s te e n w e g .

— J o ris V a n d ie s t, 3 m ., M a g d a le n a s tra a t. — K a re i B oin,

91 j., s ta d s g e p e n s io n n e e rd e , w ed . v. K le m e n tia D e n u c é ,

P le in .

H u w . — R e m i N e y rin c k , 24 j., s ta tie w e rk m a n te M a r­

c k e e n M a ria V a n H e g h e , 2 4 j., h u is h o u d s te r, G e h u c h t

P o tte lb e rg . ---- A d o lf L e fe v re , 2 0 j., rijtu ig m a k e r , Sw e-

v e g h e m s tra a t e n M a ria D e m e e s te re , 19 j., fa b rie k w e rk -

ste r, S ta c e g h e m s tra a t.

ST A D E N .

G eb . — Ju lie n V e rg o te , zv. R e n é e n A lb e r tin e M in n e ,

T o ls tra a t. — C a m ille e n C a m illa L ie p h o u t, k in d e rs v.

V ic to r e n J u lia H u b r e c h t, W e s t-R o z e b e k e s tra a t. ---- M a ­

ria M u y lle, dv. C y rie l e n A d è le V e rm e u le n , W e s t-R o z e ­

b e k e s tra a t. — M a rg rie t D e c a p m a k e r, dv. C y rie l e n M a-

th ild e L e b b e , V ijf w e g e n . ---- L a u ra D in te m , dv. A lo ise

e n E lo d ie S o e n e n , S ta re k e . — P a u la B re y n e , dv. C a m ie l

e n H e le n e B re y n e , G ro o te M a rk t. — P e tr u s V a n c o illie ,

zv. E u g e n e e n Irm a V a n d e m a r lie r e , H o o g e s c h u re . —

M a ria R y c k x , dv. Jo z e f e n A lid a C ro m b e z , m isp e la a r-

re e k . — E lv ira B lo m m e, dv. Ju le s e n M a ria G e e ra e rt,

L in d e . ---- J o a n n a P a u w e ly n , dv. E m ile e n E m m a D e ­

c o n in c k , P la a ts. ---- M a ria S p ru y tte , dv. A lo ise e n E lo ­

d ie P a r m e n tie r, H o u th u ls ts tra a t. ---- V ic to r R o sselle, zv.

A u g u s te e n E m m a A m e e l, K le in e V e ld s tra a t. — M a rc e l

E v e ra e rt, zv. A lo ise e n J o a n n a M a n , Y p e r s tr a a t. ---- A la i-

re B ie b u y c k , zv. R e n é e n A n n a C a p p e lle , P la a ts . —

Ju lia T e rry n , dv. H e n r i e n F la v ie S w a e n e p o e l, Y p e rstr.

— M a d e le in e H u y g h e , dv. H e c to r e n E m m a C a p p e lle ,

K a y a e rt. — A lb e r t D eb eil, zv. F ritz e n M a rie B o n te,

R o u s s e la re s tra a t.

S te rfg . ---- A th a n a s e M o e rm a n , 4 4 j., e c h tg . v. A lid a

V a n h a v e rb e k e , S p a r re . — V irg in ie M e e rsse m a n , 75 j.,

w ed . v. C h a rle s V a n h o v e , L u c a s s tra a t. ---- J a n V a n s e -

v e n h a n d t, 6 8 j., e c h tg . v. L o u ise S o e n e n , K a th o e k . —

M a ria M uylle, d v . C y rie l e n A d e le V e rm e u le n , W e st-

R o z e b e k e s tra a t.

H u w . — A u g u s t V e rsly p e , w ed . e n E u g e n ie D e b a e re ,

w e d u w e .

W EVELG H EM .

H u w elijk sa a n k . — M ic h el 1de e n A lin e C h ris tia e n s .

— Ju le s W y s e u r (L a u w e ) e n S a b in e D o b b e la e re .

G eb . — Jo z e f D aels, zv. E m ie l en E liza V a n d a m m e .

— Iv o n n e D e p a e p e , dv. E d m o n d e n S a ra T ’h o o ft. —

A lic e M o e rk e rk e , dv. M a u rits e n M a ria O U ien. ---- R a ­

c h e l H e y te n s , dv. C o n s ta n t e n C e lin a D e fra e y e . — A n ­

d ré A z o u , zv. L e o p o ld e n M a ria W ild e rm e e rs c h . — A n ­

n a D e p a e p e , dv. V ic to r e n J u lie n n e C a ste le in . — J o ris

D e s p la n c k e , zv. C y rie l e n E u d o x ie D o rm e .

S terfg . ---- C o n s ta n t D e jo n g h e , zv. P e tr u s e n S o p h ie

L ie ta e rt, 1 7 j. ---- D u q u e s n e Iv o n n e . ---- H e n r i V a n h o lle -

b e k e , e c h tg . v. S y lv ie W in d e ls, 4 4 ja a r .

Nieuws van Kortrijk.

C hristen V laam sch V erb o n d . — ue jaarlijt-*"

sche St-Michielsmis, m et offerande, zal opgedra­

gen w orden in O. L. V rouw kerk, op Z ondag 4n

O ctober aanstaande, om 1 1 uren, tot welzijn der

levende en overledene leden van het V erbond,

en dit jaar inzonderheid voor hen die voor het

V aderland strijden en misschien, wie weet? reeds

gesneuveld zijn. Onm iddellijk na de mis vriende­

lijke bijeenkom st m et korte aanspraak in de zaal

van den Katholieken Bond.

Plechtige Hoogmis. Om 5 ^4 u.. Rozenkrans. Om

6 u., Plechtig Lof en Sermoen.

Op de werkdagen : ’s M orgens om 5 / 2 u.

Mis m et zang. Om 7 / i u., Hoogmis : M aandag

van wege de Congregatie der Jonge Dochters;

Dinsdag van wege de Fransche Congregatie der

Dam en en Juffrouwen; V rijdag van wege de

Congregatie der Vrouwen; Z aterdag van wege

de Fransche Congregatie der Heeren. ’s A vonds

om 5 K u., Rozenkrans, Lof en Sermoen.

W oensdag in de Octaaf : Om 9 u., Mis m et

zang , w aaronder eene korte onderrichting in het

fransch en de gewone jaarlijksche Offerande van

Was.

Zondag 1 1 October, sluitdag der Octaaf- —

O m 7 Z i u., Plechtige Hoogmis van wege de

Jongelings-Congregatie, Offerande. Om 5 ^ u.,

Rozenkrans. Om 6 u., Plechtig Lof w aaronder

Sermoen, daarna « T e Deum ».

De Sermoenen zullen gepredikt w orden door

den Eerw. Pater O ttevaere, S. J.

V olle A flaat ééns onder de Octaaf, mits de

gewone voorw aarden.

A anm erkingen. — 10 Alle dagen der O ctaaf

zal m en zegenen met het m irakeldoende beeld

van O. L. V. van Groeninghe.

2° Men kan zich laten inschrijven in de Broe­

derschap op alle uren van den dag.

M aandag 1 3 October. — Om 7 u., Mis voor

de overledene Leden van de Broederschap.

D e V luchtelingen van Lier bedanken ten vu-

rigsten het G em eentebestuur en de bevolking van

K ortrijk voor hun gulhertig onthaal. Zij zullen

het nooit vergeten.

V o o r d e bevolking van Lier.

A . Slootm ans

Gem eenteraadslid.

Inscrijvingslijst aangeboden onder d ; bescher­

ming van het Gem eentebestuur en het bijzonder

Komiteit ten voordeele der huisgezinnen be­

proefd door den oorlog.

7° lijst vastgesteld op 1 O cto b er 1914-

G iften voor de V luchtelingen :

MM. Paul V andenpeereboom fr. 1000

Henri Devos 500

A rthur Sinton 500

Maurice G odfrey 500

W. Mac Ilhaga 100

R. S. Davidson 100

S. Bowden 1 00

F. M. W alker 10Ö

John Mac Caw 100

M. Atkinson I 00

Mr. Shaw I 00

W. Irvine ^0

A bbé Roelens • -^0

M. Magowan '!5

ENGELSCHE LESSEN

...., • . S P R A A K K U N S T E N G E S P R E K

M I S S D R E A N

S t-J a n s t r a a t, 4 , K O R T R IJK .

Sint-M ichielskerk, te K ortrijk. — Plechtige

O ctaaf ter eere van O- L. Vrouw van G roenin­

ghe. — Zondag 4 O ctober 1914 : Om 6 ^ u.,

Mis m et zang van wege de M ans-Congregatie :

Algem eene Communie. O fferande. Om 7 1/2 u.,

Ü e o r g w /e y s r , cifti ju'btfxi

den tribunaal, is alle dagenV. „^-fègen van 8 tot

17 ure. Zondag morgen ook.___________________

B A N K V A N K O R T R IJK . — N aam looze

V ennootschap gesticht in 1873.

Agentschap der Algem eene M aatschappij van

België.

Disconto. Ldopende rekeningen. G eldbeleg­

gingen. A ankoop en verkoop van openbare fond­

sen en alle andere bankverhandelingen. Spaar­

kas. A gentschappen en bijhuizen te Yper, Meenen,

Brandkassen te huren van af 10 fr. s jaars.

Moskroen, A udenaerde, W aereghem en Pope-

ringhe.

E. Castaing-Lepère

« IN DEN BAROMETER *

42, G r o o t e M a r k t , K o r t r i j k

tusschen bet D am berd ee den Bodega.

waar gij eene bijzondere keus zult vinder

van allerlei brillen en neusnijper*, nauw

> keurig aan het gezicht

toegepast, van 1 frank a!

en verwisseld tot volle

dige voldoening.

Groote keus van süt

len, nickelen, zilveren en

gouden BRILLEN

PINCE-NEZ aan uit

nemende lage prijzen.

Specialiteit va» Barometer»

Ve> rekqkert, jam a ik s, Tker

m orneten root Brauwart*.'

’ eo Metkerqea. A h «facli vat

Pekel*. % aterpaaaaa, V «r-

ffilndien gij Hennen koopen wilt die u

3 0 0 en meer e i e r e n per jaar zullen

geven, vraagt den cataloga gratis aan het

Huis J o s e p l i M A R C H A L ,E r q u e -

linnes, (provincie Henegouwen), Melreux,

(provincie Luxemburg), zelfde Huis te

Jeumont (Frankrijk).

P la a g d e r H o e n d e rs

De plaag begint schielijk met eenen gelen of

grasgroenen mest. D f kam verdooft en op eenige

ïagen sterft de hen. De levefs zijn gewoonlijk ge­

zwollen, geplekt of verrot.

Het gebiüik der POEIERS van VANDE WALLfc

belet het leggen niet en voorkam t de zieiue in ge-

v;! van besmetting op de omliggende hofsteden

W orden ook gebruikt tegen : Snot, Tering, Pok­

ken en alle besmelteliike ziekten.

P r ijs : i fra n k de p a k .

Bereid door den Apotheker-Scheikundlge

F r a n z V a n d e W alle

In dezelfde Apotheek zijn te verkrijgen ; Bijzon­

dere bevrachtende Poeiert, Longpoeiers, Melk-

poeiers, Zalveringpoeiers, enz. voor koeien en

peerden, en die altijd met «ta goeden uitval be­

kroond ztttL.

fraagt bij Marin VAN HOUWE

APOTHEKER-SCIJEIKUNDIOfc

N a o r d o t r a » t , K o u s n e l a r e

Telefoon N" 102

4e vermaarde ATTAQUE-OLIE (elixir antl-apo-

plectique) uitgevonden door Doctor Qekiere van

Hooglede en lafer bereid door Doctor Andries van

Hoo 'iede. Onfeilbaar middel tegen beroerten o!

sttaquen.

Iedereen die aan bloedopdrang gevoelig is, most

■St krachtig geneesmiddel in huis hebben.

Eenige depositaris : Marin Van Houv...

P r”*-,: 2.50 fr. de flesch.

Goede schrijnwerkers

worden aanstonds gevraagd bij M M

POUPAERT en Zonen, Groenselmarkt,

Oostende.

V a s t w e r k . — G o e d e n l o o n .

Reitenierstais ea Handelsluis

gelegen te Kortrijk, Heulesteenweg, 40,

is te huren. — Dadelijke in pachttreding.

Voor alle inlichtingen zich te wenden

Leiestraat, 3, Kortrijk.

Kostbare Ontdekking

(oedgekeurd door de Maatschappij ’t i

Oezondheidsleer van B elgii. (? ft

van 24 Juli 1907).

Qenezlng in 10 minuten vaa 4* h t v \ . ,« tand- ea

koofdpijnen, der migraine en nevralgies, door ée

CACHETTEN JOS. GAUTHIER, Apotkhkdi n

Mbchelen, Officier der Academla Flttco Chimlco

Itallana van Palerm o (Italll) 1 ea 2 h . 4e 4oo* vaa

• tot 13 cachetten.

De Apotheek Jos. Oauthter zendt overat i f ne

uitmuntende remedie per terugkeerende post, t*-

gen m andaat van 1,05 fr. ea 2,10.

Gansch onschsdelljk. Nooit misten. Eischt kri

»erk A ntinevralgiqut Je*. Oauthter, ln blauw

gedrukt op leder cachet.

Depöte te Kortrijk : Apotheek HULPIAU n

IMPE, en In alle gode apotheken.

NEEMT NIET ANDERS I

LAAT U NIET OMKLAPPEN I

Ook te bekomen te Kortrijk bij A. Descamps-

Terrière ; te Avelghem bij Van Caemelbeke.

* K IN K H O E ST .

M oeders 1 Vraagt eens aan M. Descamps-Tw-

j'aasziekten, zijn ganscfe

aangeduid om on» gt

schokt organism te hei'

stellen en alzoo gevaat

lijke inwikkelinger. t»

voorkomen. Door hef

geneeskundig korps bc

voegd verklaard, hebbe*

D ' F o w l t r-M K J e r -

p .I J i e n , ten gevolga

hunner onfeilbare werkinj

op nieren en blaas, door

eene immer grooteren bij

val, hunne werkdadigheii

zien toewijden. Aange­

zien de namaaksels es

onderschuivingen zonde!

geneeskundige weerde

weike men zoo wat overa

vindt,kunnen wij onze lezers niet genoeg aanzettei

zich wel te overtuigen dat men hun wel de echtt

N l Waereghem, Renson.

L e e s t en v e r sp r e id o n s b la d

Katholiek geïllustreerd weekblad

aan 5 centiemen.

W erk d ad ig h eld z o n d er

w e e rg a teg en lo in e rsp ro e -

te n en h u id a an d o en in g en .

D e b e ste v o o r h et b ehoud

e e n e rfris c h e g e lH a ts k le u r

O n fe ilb a a r v o o r de g e ­

nezing Van k lo v en ; m aakt

d e huid b lan k IN E E N

N A C H T .

A lle rfijn st, en op ’t ge-1

la a t b lijv en d ; o n o n tb e e r - |

lijk v o o r e lk e to ile tta fe l.

Te koop in alle goede huizen.

T e Kortrijk, Drogerij De Krokodil, Gr. Markt

Lepère-Dubuisson, L eiestraat; Apotheek De Bie'<

R ijsselstraat; A. Descam ps-Terrière, apotheek van

het hospitaal, Steenpoort, 8; Ledure, Koornmarkt,

te Rousselare : Achille Lybeer.

Zeep D A D A '

H et stuk 0 .7 5 1

CrêmeDADA1

Tube 0 .7 5 I

Poeder D A D A !

D e doos 2 .5 0 I

TOMAAT CIRI0

More magazines by this user
Similar magazines