Modules NL 29Juin06.indd - Fiscus.fgov.be

fiscus.fgov.be

Modules NL 29Juin06.indd - Fiscus.fgov.be

VERKOPEN IS OOK RECYCLEREN!

VERKOOP VAN

R O E R E N D E

GOEDEREN

DE GEVOLGEN VAN DE VERHUIS

Recyclage maakt deel uit van het heden maar ook van de toekomst en de Patrimoniumdiensten

werken hier actief aan mee.

De Patrimoniumdiensten verkopen roerende goederen die behoren tot het privaat domein van de

openbare overheden en die buiten gebruik gesteld zijn: voertuigen, computers, allerhande goederen.

Zo krijgen deze voorwerpen een nieuw leven en kan de Staat de opbrengst ervan opstrijken.

Als een voorwerp versleten is, wordt het efficiënt vernietigd. De Staat probeert ook daarvoor de

best mogelijke prijs te bekomen.

EEN BREDERE OPDRACHT

Naar aanleiding van de herstructurering en de verhuis van verschillende

diensten van de FOD Financiën en andere openbare overheden,

werden talrijke roerende goederen gedeklasseerd.

Vele van deze goederen hebben ontegensprekelijk waarde, andere

lijken daarentegen bestemd om vernietigd te worden, omdat ze stoffig,

te oud of uit de mode zijn.

Men vergeet dat vele van deze voorwerpen opnieuw in de smaak vallen

en zelfs gezocht zijn door kenners.

De verkopen van roerende goederen die regelmatig worden georganiseerd door de Patrimoniumdiensten

worden bekend gemaakt op de site www.patrimoniumdiensten.be, maar deze site kondigt ook de verkoop aan

van andere goederen dan deze die door de openbare overheden worden buiten gebruik gesteld, zoals:

• verbeurdverklaarde goederen: juwelen, dieren, hifi materiaal, enz.;

• gevonden voorwerpen van de NMBS;

© Patrimoniumdocumentatie

• in beslag genomen goederen van het COIV waartussen men af en toe voertuigen van grote waarde kan

vinden (zie ”COIV” blz. 41);

• onroerende goederen behorende tot het privaat domein van de publieke overheden en die buiten gebruik

zijn.


18

MATERIEEL EN OUTILLAGE

(M & O)

Inleiding

Decreet betreffende

de economische

heropleving

Aangifte M&O op basis

van boekhoudkundige

elementen

Besluit

INLEIDING

De Patrimoniumdocumentatie heeft op 11 en 15 maart 2005 deelgenomen

aan twee studievoormiddagen georganiseerd op aanvraag

van het Waals Verbond van Ondernemingen (UWE), het Verbond van

Belgische Ondernemingen (VBO) en de Kamer voor Handel en Industrie

(CCI) over het thema ”Onroerende voorheffing van materieel en

outillage”.

In het kader van het Waalse decreet van 3 februari 2005 werd de Patrimoniumdocumentatie

gevraagd om de draagwijdte van deze nieuwe

maatregelen op het vlak van kadastrale boeking te verduidelijken en

te illustreren.

De Administratie heeft van deze twee studievoormiddagen gebruik

gemaakt om inzake de aangifte van M&O een nieuwe methode voor te

stellen die gebaseerd is op boekhoudkundige elementen.

© Andrei Merkulov -Fotolia

MATERIEEL EN

OUTILLAGE

( M & O )

Het decreet inzake de economische

heropleving en de administratieve

vereenvoudiging,

goedgekeurd op 3 februari 2005

door het Waalse Parlement,

beoogt met name, onder zekere

voorwaarden, de vrijstelling van

de onroerende voorheffing met

betrekking tot het kadastraal

inkomen van investeringen in

nieuw M&O aangeschaft of tot

stand gebracht vanaf 1 januari

2005.

DECREET BETREFFENDE DE ECONOMISCHE HEROPLEVING

De Patrimoniumdocumentatie beheert, in zijn kadastrale documentatie zowel

de goederen belastbaar in de onroerende voorheffing als deze die door, o.a. de

Gewesten, zijn vrijgesteld.

Tijdens de studievoormiddagen op 11 en 15 maart heeft de Administratie eraan

herinnerd:

• dat de outillage die het voorwerp is van de nieuwe maatregelen nog steeds

kadastraal moet worden geboekt en aldus het voorwerp dient uit te maken

van een aangifte M&O (43D);

• dat met betrekking tot het fiscaal statuut van de outillage, beoogd door de

maatregelen van het decreet betreffende de economische heropleving, een

nieuwe alfanumerieke code werd gecreëerd om de opzoekingen in de kadastrale

legger te vergemakkelijken en de aanmaak van specifieke statistie -

ken en selectieve lijsten mogelijk te maken.

Met behulp van talrijke voorbeelden (verwerving van nieuw of tweedehands

M&O, buitengebruikstelling van M&O, Wet op de economische expansie, enz.)

heeft de Administratie aan de ondernemingen kunnen aantonen dat, ondanks de

complexiteit van de nieuwe beschikkingen, de kadastrale legger een maximale

nauwkeurigheid, transparantie en leesbaarheid verzekert.


© Gilles Cohen - Fotolia

BESLUIT

Tijdens deze studievoormiddagen heeft de

Patrimoniumdocumentatie ten aanzien van de

ondernemingen blijk gegeven van een volledige

openheid en zijn bezorgdheid getoond om

het gelijkheidbeginsel zo goed mogelijk toe te

passen. Zij heeft er trouwens aangekondigd

om weldra op haar internetsite commentaar

met betrekking tot de boeking van M&O beschikbaar

te stellen.

AANGIFTE M&O OP BASIS VAN BOEKHOUDKUNDIGE ELEMENTEN

De benadering van de fiscale materie met betrekking tot het kadastraal inkomen van M&O verschilt in

hoge mate van onderneming tot onderneming, wat bijdraagt tot aanzienlijke verschillen op het vlak van de

beoordeling van de belastbare materie en waarde.

Om dergelijke verschillen te vermijden heeft de Patrimoniumdocumentatie aangetoond dat de controle

van de belastbare basis eveneens kan worden uitgevoerd en gestructureerd op basis van boekhoudkundige

elementen. De praktijk toont aan dat de verificatie van de aangiftes door middel van de boekhoud -

kundige analyse van de materiële vaste activa, opgenomen in de jaarrekeningen en in de balans van de

ondernemingen, doeltreffend is.Het is dus mogelijk het belastbaar karakter van de investeringen opgenomen

in de aangifte af te leiden uit hun budgettaire identificatie en boekhoudkundige bestemming door de

onderneming.

De nieuwe methode maakt gebruik van een eenvoudige overdracht van gegevens: de boekhoudkundige

gegevens opgenomen in de activalijst van de onderneming, en meer specifiek in de staat van de materiële

vaste activa, worden overgebracht in de nieuwe aangifte.

De ondernemingen hebben kunnen vaststellen dat het in extenso opnemen van deze vaste activastaat

een nieuwe aangifte oplevert die een antwoord biedt op de feitelijk vastgestelde tekortkomingen en gebreken.

Deze werkwijze wendt bestaande informatie aan en vergt geen enkele bijkomende inspanning

vanwege de onderneming. Deze kan dus zelf het bedrag van zijn lokale belastingen budgetteren.

© Patrimoniumdocumentatie


DE VOORSTELLEN

De werkgroep heeft drie voorstellen uitgewerkt:

Voorstel Voordeel

Organisatie van een

praktijkstage ten behoeve van

de experts van Opmetingen &

Waarderingen bij hun collega’s

van de sector BTW

Opmaak van een

gecombineerde aangifte

Kadastraal inkomen/BTW

Uitbouw van een enig loket

Opmetingen & Waarderingen

© Mark Rasmussen - Fotolia

INLEIDING

Deze stage zal de experts van Opmetingen &

Waarderingen laten kennis maken met de nieuwe taken,

vertrouwd maken met de materie en ervaring terzake

laten opdoen

De burger zal de mogelijkheid hebben om tegelijkertijd

aangifte te kunnen doen zowel in het kader van de

vaststelling van het Kadastraal inkomen als de BTW

De aangifte Kadastraal inkomen/BTW zal kunnen

worden ingediend op één en hetzelfde adres, nl. de

lokale O&W-antenne (momenteel moeten er nog twee

afzonderlijke aangiften worden ingediend, respectievelijk

één bij de controle van het kadaster en één bij de BTW)

De pijler Opmetingen & Waarderingen (M&O) zal in de toekomst

niet alleen bevoegd zijn voor de verificatie van de venale waarde

en de vaststelling van het Kadastraal inkomen van onroerende

goederen, maar eveneens voor de controle van de constructiewaarde

van nieuw opgerichte gebouwen inzake BTW.

W E R K

G R O E P

B T W

DE WERKGROEP EN ZIJN OPDRACHTEN

AANGIFTE VAN EEN NIEUWBOUW

Iedere niet-BTW-plichtige eigenaar van

een pas opgericht gebouw is verplicht om,

uiterlijk binnen de drie maanden vanaf de

betekening van het Kadastraal inkomen,

een aangifte in te dienen. Conform artikel

64, §4 Wetboek BTW moet deze aangifte

een gedetailleerde aanduiding bevatten

van de facturen die werden afgeleverd voor

de nieuwbouw en waarvoor er BTW in rekening

werd gebracht.

Een werkgroep werd opgericht met het oog op de implementatie

en operationalisering van deze nieuwe taak voor de pijler Opmetingen

& Waarderingen. Deze werkgroep was samengesteld

uit medewerkers van de entiteit Belastingen & Invorderingen en

van de Patrimoniumdocumentatie. De opdracht was tweeledig:

• het afbakenen van de taken en opdrachten inzake constructiewaarde

BTW;

• een eerste aanzet geven in de operationalisering van de

nieuwe organisatiestructuur.

© Photos.com


WIJZIGING VAN HET HUWELIJKSVERMOGENSSTELSEL

De kennis van het huwelijksvermogensstelsel is onmisbaar in het kader van de heffing van het succes -

sierecht en de invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen. De wijzigingen van het huwelijksvermogensstelsel

die worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, worden voortaan centraal

opgetekend in de documentatie. Het betrokken registratiekantoor ontvangt per e-mail een afschrift van

de publicatie in het Staatsblad. Deze werkwijze heeft als voordeel dat:

• de homologatiebeslissingen sneller beschikbaar zijn in de documentatie;

• het registratiekantoor deze aantekening niet meer zelf dient te verrichten;

• de papieren informatiestroom wordt afgeschaft.

V E R E E N V O U D I G D E

WERKMETHODEN

Belastingen

&

Invordering

Brussel

Rechtszekerheid

WAARDEBEPALINGEN OP VERZOEK VAN BELASTINGEN & INVORDERING

De Administraties van Belastingen & Invordering en Patrimoniumdocumentatie

ontwikkelden in onderling overleg een nieuwe werkmethode. De aanvragen tot

schatting van de realisatiewaarde van een onroerend goed bij gedwongen verkoop

worden op elektronische wijze overgemaakt aan een centraal adres van de pijler

Rechtszekerheid. Vervolgens worden ze overgemaakt aan de pijler Opmetingen &

Waarderingen die er via dezelfde weg gevolg aan geeft.

Deze werkwijze heeft als voordeel dat:

Overzicht van het dossierverloop

Coordinator

Kadaster

Expert

cc cc cc

cc cc cc

schatting

• de aanvragen tot schatting op een uniforme wijze worden geformuleerd aan

een enig loket dat instaat voor de verdeling van de opdrachten;

• de dienstverlening aan de Administratie van de Invordering centraal kan worden

bewaakt en gestuurd met naleving van de afgesproken termijnen.

WERKGROEP BTW

Inleiding

Aangifte van een

nieuwbouw

De werkgroep en zijn

opdrachten

De voorstellen

VEREENVOUDIGDE WERKMETHODEN

Wijziging van het huwelijksvermogensstelsel

Waardebepalingen

op verzoek van

Belastingen &

Invordering

21


OPRICHTING VAN DE DIENST

De Ministerraad heeft zijn akkoord gegeven voor de aanbesteding van een dienstopdracht

inzake de ophaling en vernietiging, met het oog op recyclage, van papier en karton vanaf 1

mei 2005.

Ze werd verplicht gemaakt voor de FOD Financiën, terwijl de overige Federale Overheidsdiensten,

de Programmatorische Overheidsdiensten en het Ministerie van defensie werden

uitgenodigd er zich bij aan te sluiten.

DE GROTE LIJNEN VAN DE MARKT

De markt is samengesteld uit twee delen; het eerste betreft de ophaling en de vernietiging van het

papier en karton voor een vaste prijs per kg, het tweede heeft betrekking op de verkoop van het papier

en karton aan de beste prijs.

De kostprijs van de dienst is ten laste van elke FOD-POD en de opbrengst die voortvloeit uit de

verkoop wordt geboekt door het derde kantoor der domeinen te Brussel en doorgestort op de Rijksmiddelenbegroting.

De grote lijnen van de markt zijn:

• de markt is verdeeld in 11 loten (provincies + Brussel hoofdstad);

• de inzameling gebeurt in overleg met de plaatselijke econoom;

• een weging bij de ophaling maakt een controle mogelijk van de kost en vooral van de prijs bekomen

bij de verkoop van het papier;

• de vernietiging vóór de recyclage wordt gevraagd voor al het papier om de vertrouwelijkheid te

garanderen van de opgehaalde documenten;

• de dienstverlener stelt per medewerker een individuele inzameldoos ter beschikking, voor de

sortering van het papier;

• de prijs van de verkoop van het papier aan de dienstverlener, wordt gekoppeld aan de index Filpap

(*) verhoogd met een zeker percentage.

(*) Een Belgische index die maandelijks wordt opgesteld en erkend wordt door de grote papierhandelaars.

Filpap is de filière Papier-Karton van ”FOST Plus”; een onafhankelijke vennootschap die als taak heeft

”FOST Plus” bij te staan op technisch en administratief vlak.

HISTORIEK

DIENST VOOR

OPHALING VAN

P A P I E R

EN KARTON

Vroeger werd het verbruikte papier door het derde kantoor

der domeinen te Brussel verkocht aan de meestbiedende

papierhandelaar. Het transport gebeurde aanvankelijk per trein

tegen een uiterst lage prijs.

Selectieve inzameling en transport per vrachtwagen in de jaren

90 deden de kostprijs voortdurend stijgen.

Door het kelderen van de prijs van het papier eind van de jaren

90, kostte de inzameldienst van het papier meer dan de verkoop

ervan opbracht en werd er een einde gemaakt aan de bestaande

procedure.

In het kader van de hervorming ”Coperfin” werd de

pijler Patrimoniumdiensten van de Administratie van de

Patrimoniumdocumentatie belast met het ophalen en vernietigen

met het oog op het recycleren van oud papier bij alle federale

overheidsdiensten.

Begin 2003 hebben de Patrimoniumdiensten een rondvraag

gehouden bij de verschillende FOD-PODs, teneinde een duidelijk

inzicht te verwerven in de werkwijze en de verzuchtingen van

de administraties inzake het ophalen en vernietigen van oud

papier. In samenwerking met de FOD P&O werd een bijzonder

lastenboek opgemaakt met het oog op het toewijzen van deze

dienstopdracht.

© Patrimoniumdocumentatie


© Patrimoniumdocumentatie

ENKELE CIJFERS

OPBOUWENDE SAMENWER-

KING TUSSEN ALLE DEELNE-

MERS

De economen en/of gebouwverantwoordelijken

zijn belangrijke

”tussenpersonen” voor de goede

organisatie van deze dienst. Om

hen goed te informeren, werden

documentatiebundels uitgedeeld

en een tiental infosessies georganiseerd,

te Brussel en in de

provincies. Meer dan 200 economen

namen hieraan deel.

Zeven andere FOD-POD’s sloten eind 2005 aan bij

de markt.

Gedurende de 8 maanden, mei tot december 2005,

tijdens dewelke de overheidsopdracht al liep, werd

1.825 ton papier opgehaald en vernietigd. Dit vertegenwoordigt

3.340 ophalingen op 380 verschillende

plaatsen, hetzij een gemiddelde van 550 kg per ophaling.

De opbrengst voor de Staatskas liep op tot 75.300 €.

© Patrimoniumdocumentatie

© Patrimoniumdocumentatie

DE DIENST VOOR OPHALING

VAN PAPIER EN KARTON

Oprichting van de

dienst

Historiek

De grote lijnen van de

markt

Opbouwende

samenwerking tussen

alle deelnemers

Enkele cijfers

23


24

DE VOORAFGAANDE

KADASTRERING VAN

APPARTEMENTEN

Inleiding

Wat houdt deze virtuele

kadastrering in?

Bijzonder geval

Eindconclusie

INLEIDING

Een nieuw gebouwd onroerend goed wordt in de kadastrale

documentatie opgenomen op het ogenblik dat de administratie

bericht krijgt van de datum van ingebruikneming

of verhuring.

De toestand is verschillend voor de appartementen verkocht

op plan. De koper beschikt immers dadelijk over een

effectief recht op een goed dat nog niet werd opgericht, noch

in gebruik genomen of verhuurd is.

Om de rechtszekerheid te bevorderen, wordt de koper

daarom dadelijk als eigenaar ingeschreven in de kadastrale

documentatie. De kadastrering is virtueel of voorafgaand

omdat ze gebeurt vooraleer het goed (het appartement)

wordt verhuurd of in gebruik genomen.

© Christopher Hall - Fotolia

DE VOORAFGAANDE

K A D A S T R E R I N G

VAN APPARTEMENTEN

WAT HOUDT DEZE VIRTUELE

KADASTRERING IN?

Elke privatieve entiteit (appartement, garage,

kelder) opgenomen in de basisakte

van een appartementsgebouw, wordt afzonderlijk

gekadastreerd en ingeschreven in

de kadastrale documenten met een unieke

identificatie (project UNIDENT). Bij verkoop

van een appartement op plan komt dit direct

op naam van de koper met de vermelding

”In oprichting”. Er wordt pas een kadastraal

inkomen toegekend op het ogenblik van de

ingebruikneming of verhuring. Fiscaal gezien

is er dus geen wijziging inzake de inning van

de onroerende voorheffing.


BIJZONDER GEVAL

Als er een gebouw staat

op het perceel waarop het

appartementsgebouw zal

worden opgericht, dan is

dit nog steeds belastbaar

en blijven de gegevens

ervan ingeschreven in de

kadastrale documenten.

Er zijn dus twee inschrijvingen

in de documentatie,

een tijdelijke m.b.t. een gebouw

voor afbraak en een

virtuele betreffende het

appartementsgebouw in

oprichting.

EINDCONCLUSIE

Als er een gebouw staat op het

perceel waarop het appartementsgebouw

zal worden opgericht of

niet, gaat de virtuele kadastrering

over in een reële kadastrering bij

de ingebruikneming of verhuring

van de appartementen.

© Patrimoniumdocumentatie

VORHERIGE KATASTRIERUNG DER EIGENTUMSWOHNUNGEN

Ein Neubau wird erst ab Kenntnis seines Nutzungs- oder seines Mietdatums

in die Katasterunterlagen aufgenommen. Im Falle des Verkaufes einer Eigentumswohnung

auf Plan, verfügt der Ankäufer sofort über ein dingliches Recht

an einem Gut, das noch nicht gebaut ist, geschweige denn das genutzt oder

vermietet ist. Ab diesem Moment (Datum des Verkaufes) muss der Ankäufer aber

als Eigentümer in die Katasterunterlagen eingetragen werden. Daher nimmt

man eine so genannte ”vorherige” Katastrierung vor, ”vorherig” da diese vor der

Nutzung oder der Vermietung erfolgt.

Die Eintragung erfolgt direkt auf den Namen des Ankäufers mit dem Vermerk

”im Bau”.

Sobald das Gut genutzt oder vermietet ist, wird sein Katasterertrag festgelegt.

Steuerlich gibt es also keine Veränderung, was die Erhebung des Immobilienvorabzuges

angeht.

Wenn die Parzelle, auf der das Appartementhaus errichtet werden soll, bereits

bebaut ist, so bleibt diese steuerbar und ihre Eintragung in die Katastermutterrolle

bleibt vorübergehend bestehen. Eine zweite Eintragung erfolgt für die im Bau

befindlichen Eigentumswohnungen.


INLEIDING

Voor de centra van de beroepsopleiding werd 2005 gekenmerkt

door de organisatie van gecertificeerde opleidin -

gen voor de ambtenaren van niveau B en C.

Deze opleidingen moeten vooral de nadruk leggen op het

”kunnen toepassen”, meer dan op de kennis en het weergeven

van theorie. Een waarde toevoegen zowel voor het

personeelslid in het uitoefenen van zijn functie als voor de

administratie staat centraal.

DE OPLEIDINGEN

Een werkgroep bestaande uit de diensthoofden van

de centra voor beroepsopleiding en vertegenwoordigers

van het terrein werkten vier opleidingen uit voor

het niveau C en tien voor het niveau B.

Ze hadden als thema ”Het gebruik van de Patrimoniumdocumentatie”

in alle diensten, kadaster, registratie,

domeinen, penale boeten, alimentatievorderingen,

aankoopcomités en grote opmetingen.

Ze bevatten drie dagen opleiding voor het niveau C,

vier voor het niveau B en een halve dag testen voor

beide niveaus.

Het thema van de eerste dag is identiek voor alle opleidingen;

ze behandelt de inlichtingen bestemd voor het

publiek, hun wijze van afgifte, de bevoegde diensten.

De andere dagen snijden thema’s aan die ofwel specifiek

ofwel gemeenschappelijk zijn voor meerdere oplei -

dingen zoals Cadnet of LoCo maar in dit geval met een

moeilijkheidsgraad en een oriëntatie eigen voor elke

groep van betrokken ambtenaren.

HET ONTWIKKELINGSPROCES

VAN DE GECERTIFIEERDE

O P L E I D I N G E N

DE VOORBEREIDING

De opleidingsdienst van de Patrimoniumdocumentatie nam de diversiteit

van de diensten en hun taken in overweging.

Vergaderingen met de verschillende actoren van het hoofdbestuur en het

terrein bakenden de specificiteiten van onze administratie af en definieerden

aangepaste gecertificeerde opleidingen. Voor deze eerste organisatie werd

als doel vooropgesteld om elke deelnemer beter de taken van de andere

diensten te leren kennen en er voordeel voor zijn werk uit te halen.

© Daniel Sainthorant - Fotolia

DE TESTS: IN 2006

DE TAKEN VAN DE WERKGROEP

Voor de uitwerking van de opleidingen werden er:

• opleidingsfiches opgesteld om de doelen

voor de administratie en de cursist te omschrijven

alsook de inhoud van de opleiding;

• syllabi opgesteld;

• specificatieroosters bepaald ter controle van

de overeenstemming tussen de testen en de

doelen.

In de loop van het eerste trimester 2006 stelde de werkgroep meerkeuzevragenlijsten

op (minstens 40 vragen per opleiding zijnde 560 vragen in het totaal).

De opleidingsdiensten daarentegen organiseren op materieel vlak de testen voor de

524 kandidaten voor niveau C en 1530 kandidaten voor niveau B.


DE KEERZIJDE VAN HET SUCCES

Het succes van e-mails en de diverse toepassingen

ervan is ontegensprekelijk. De keerzijde: overvolle

en niet meer beheersbare mailboxen, overbelaste

servers.

De oorzaken zijn divers. Eenvoudige berichten werden

kleine teksten met meerdere bijlagen. Kopieën

worden vaak ten onrechte gericht aan een groot aantal

personen en hebben geleid tot een verveelvoudiging

van de antwoorden. Privé e-mails vermengen

zich met de professionele. Het fenomeen ”spamberichten”

werd nog niet efficiënt bestreden. Het beschermen

van het recht op privacy is hier dansen op

een slappe koord.

© Eric Martinez - Fotolia

DOELTREFFEND

G E B R U I K

VAN E-MAILS

GEDRAGSCODE

Een e-mail-gedragscode binnen de

FOD Financiën wordt onmisbaar. Hierin

kunnen richtlijnen worden opgenomen

over opmaak van de e-mail, wanneer

te gebruiken, welke zijn de bestemmelingen,

hoe te beantwoorden, wanneer

wordt privégebruik toegestaan en hoe

e-mail als privé te herkennen. Om dezelfde

juridisch waarde te hebben als

een ondertekende brief, moet een email

bericht worden voorzien van een

geavanceerde elektronische handtekening,

gerealiseerd op basis van een

gekwalificeerd digitaal certificaat.

VERHALTENSKODEX FÜR UNSERE E-MAILS

Der Föderale öffentliche Dienst FINANZEN (FÖD FINANZEN)

schickt sich an, einen Verhaltenskodex für die optimale Nutzung

der E-Mails zu erstellen. Die Bestimmungen werden erklären,

wann und wie man eine E-Mail erstellt, wie man eine Antwort formuliert,

wann man eine private E-Mail genehmigt und wie man die

elektronische Unterschrift nutzt.

Dieser Verhaltenskodex soll es ermöglichen, die Probleme zu

verhindern, die aus dem Erfolg der E-Mails entstanden sind: überladene

elektronische Briefkästen, überforderte Anbieter, Vermischung

privater mit beruflichen E-Mails, das Problem der ”Spams”

und Schutz des gefährdeten Privatlebens.

DE ACTIVITEITEN VAN DE

AANKOOPCOMITÉS

De activiteiten in 2005

De informatisering van

de comités

DOELTREFFEND GEBRUIK VAN

E-MAILS

De keerzijde van het

succes

Gedragscode

27


© Ministerie van Landsverdediging

HET GROOTSTE ONROEREND

PATRIMONIUM VAN HET LAND

Op federaal niveau beheert Landsverdediging

het grootste onroerend patrimonium van het land,

zowel in oppervlakte als in waarde. Dat patrimonium

strekt zich uit over zo’n 30.000 ha en telt

ongeveer 21.000 kadastrale percelen. De waarde

van de terreinen wordt geschat op 1,7 miljard

euro, de gebouwen op 2,9 miljard euro.

HET KADASTER VAN

HET OPENBAAR DOMEIN

T O E G E P A S T O P

LANDSVERDEDIGING

SAMENWERKEN OM HET KADASTER VAN DE MILITAIRE DOMEINEN TE

MODERNISEREN

De samenwerking tussen de FOD Financiën en Landsverdediging is niet nieuw.

Sinds lang verlenen de commissarissen van de aankoopcomités, de ontvangers van

de registratie en de landmeters-experten van het kadaster bijstand aan het personeel

van Landsverdediging dat instaat voor het beheer van de militaire domeinen. Inzake

de schatting van de federale onroerende activa werd overigens een nauwe samenwerking

opgezet tussen de verantwoordelijken van de Commissie voor de Inventarisatie

van het Vermogen van de Staat en de bevoegde militaire beheerders.

De recente, diepgaande herstructureringen in de twee departementen hebben intussen

aangetoond dat er meer nodig is dan een sporadische samenwerking, namelijk

een structurele integratie van de inspanningen, die leidt naar een efficiënt transversaal

vastgoedbeheer. Een gemengde werkgroep werd opgericht om het project van de herkadastrering

van de militaire domeinen aan te pakken.

DE LUCHTMACHTBASIS VAN BEVEKOM, PILOOTPROJECT

Met dank aan Majoor J-Y Pirlot van Defensie voor zijn medewerking aan de redactie van dit artikel

In 2004 en 2005 hebben experten van Landsverdediging en van de Patrimoniumdocumentatie

”verkenningsopdrachten” uitgevoerd om de toestand te

analyseren en om pilootprojecten op te starten in verschillende domeinen.

Het Nationaal Geografisch Instituut heeft in die periode een eerste mili -

tair domein gedetailleerd opgemeten: de luchtmachtbasis van Bevekom. De

meetgegevens zijn verzameld door middel van fotogrammetrische restitutie en

topografische opmetingen, ondersteund door gegevens van het PICC (Plan In -

formatique de Cartographie Continue) die ter beschikking werden gesteld door

het Waalse Gewest.

© Ministerie van Landsverdediging


© Ministerie van Landsverdediging

DE VASTSTELLINGEN

DE PERSPECTIEVEN VOOR 2006

In 2005 werd het onderzoek afgesloten met een verslag van de vaststellingen.

Zoals te verwachten was, verdient het kadaster van de militaire domeinen een ernstige herziening.

Het blijkt namelijk dat het percelenplan in zijn huidige staat ongeschikt is voor een degelijk

domeinenbeheer. Het kadastraal plan van een groot aantal domeinen is hetzij in extreem veel

perceeltjes verdeeld, hetzij ingedeeld in veel te grote percelen. Bijgevolg geeft het onvoldoende

de fysische realiteit op het terrein weer, hetgeen aanzienlijke moeilijkheden voor het beheer

met zich brengt.

Om historische redenen vertoont de kadastrale documentatie over de militaire gebouwen

leemten. Nauwelijks 70 % van het huidige gebouwenpark van de basis van Bevekom is geboekt,

en de technische documentatie die beschikbaar is, laat veel te wensen over.

Rekening houdend met de uitgevoerde analyse en de zwakke punten die ze aan het licht heeft

gebracht, werd een strategische samenwerking opgezet voor een grondige herziening van de

kadastrering van de militaire domeinen.

De volgende grote opties zijn reeds vastgelegd voor 2006:

• het samenstellen van een werkgroep, belast met de beschrijving en het operationaliseren

van het te volgen beleid;

• het opmeten van verscheidene militaire domeinen onder de hoede van het Nationaal Geografisch

Instituut;

• de herindeling van de betrokken kadastrale plans, op basis van voorstellen van de militaire

overheid, rekening houdend met de Unident-principes;

• de bijwerking van de schattingsdocumentatie door de plaatselijke antennes van Opmetingen

& Waarderingen, bijgestaan door Landsverdediging;

• het normeren van de informatiestromen die nodig zijn voor de bijwerking van de gegevens,

en meer bepaald van de aangepaste procedure voor de aangifte van fysische wijzigingen.

In een eerste fase zal de werkgroep de nauwkeurige raming op zich nemen van de behoeften

die een modern vastgoedbeheer met zich brengt. De nodige aandacht zal gaan naar de gegevensmodellering

die gerealiseerd is door Landsverdediging in samenwerking met het Nationaal

Geografisch Instituut, terwijl ook een goede integratie van het resultaat in de projecten van de

Patrimoniumdocumentatie moet mogelijk zijn.

De test van Bevekom, waar de gegevens hoofdzakelijk door fotogrammetrie werden vastgelegd,

zal worden aangevuld door een tweede luik, met gegevens van Saffraanberg, waar de

metingen uitsluitend op de grond werden uitgevoerd, in een combinatie van klassieke topografische

opmetingen en GPS-metingen.

HET KADASTER VAN HET

OPENBAAR DOMEIN TOEGEPAST

OP LANDSVERDEDIGING

Het grootste onroerend

patrimonium van het

land

Samenwerken om

het kadaster van de

militaire domeinen te

moderniseren

De luchtmachtbasis van

Bevekom, pilootproject

De vaststellingen

De perspectieven voor

2006

29


30

DE ACTIVITEITEN VAN DE

AANKOOPCOMITÉS

De activiteiten

De informatisering van

de comités

DE ALIMENTATIEVORDERINGEN

Inleiding

Wijziging van de

voorwaarden

De werkwijze voor de

voorschotten

Toestand van het jaar

DE ACTIVITEITEN VAN DE

A A N K O O P C O M I T É S

DE INFORMATISERING

VAN DE COMITÉS

De comités van Kortrijk

en Bergen voerden de

eerste testfase uit in het

kader van de automatisering.

Station van Guillemins, beeld 3D

© Carole Demasy, Dimitri Van Damme

DE ACTIVITEITEN

De aankoopcomités hebben de uitvoering voortgezet van een aantal reeds voordien

begonnen grote projecten.

Het betreft 6.403 minnelijk verworven innemingen en 1.695 verkopen, een verhoging

ten opzichte van het jaar 2004. Het aantal nieuwe gerechtelijke onteigeningen was hetzelfde

als in het jaar 2004, nl. 106.

Zoals de voorgaande jaren is het globaal aantal gerechtelijke onteigeningen verminderd.

Het aantal afgesloten dossiers was groter dan het aantal nieuwe dossiers (zie ”De

opdrachten van de aankoopcomités”, blz. 65).

Inzake waren de belangrijkste projecten

de verwervingen

van innemingen

• het Regionaal Expres Net (REN);

• de uitbreiding van de Gentse haven (Kluizendok);

• Kruibeke-Basel-Rupelmonde (gecontroleerde

overstromingsgebieden);

• fietspaden en zwarte punten (verkeersveiligheid in het Vlaamse

Gewest);

• de zuivering en verdeling van water (Waals Gewest);

• de uitbreiding en de voltooiing van de omgeving van het station

van Guillemins;

• de uitbreiding van de landingsbaan en de laadzone ten noorden

van de luchthaven van Bierset;

• de bevoorrading van het elektrisch onderstation van en zijn

verbinding met de tunnel van Soumagne in het kader van de HST;

• de pipe-line Glons-Sankt-Vith;

• de voltooiing van de westelijke toegang tot Charleroi;

• de industriezone van Molinfaing (Neufchâteau) en de voltooiing

van de industriezone van Waver;

• het wijkcontract te Elsene.

de vervreemdingen • de verkopen, door de Regie der Gebouwen, van niet-ingenomen

gebouwen of gebouwen waar renovatiewerken nodig zijn;

• de verkoop van rijkswachtgebouwen en kazernes.

andere akten de authentificatie van verkopen van sociale woningen door de

Vlaamse huisvestingsmaatschappijen.