02.05.2013 Views

Brochure Renovatie en na-isolatie - Isover

Brochure Renovatie en na-isolatie - Isover

Brochure Renovatie en na-isolatie - Isover

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>R<strong>en</strong>ovatie</strong> <strong>en</strong><br />

<strong>na</strong>-<strong>isolatie</strong><br />

Comfortabel isoler<strong>en</strong><br />

met <strong>Isover</strong>


Isolatie <strong>en</strong> ons<br />

klimaat<br />

De gevolg<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> verander<strong>en</strong>d klimaat<br />

De zeespiegel stijgt, de ijskap van de Noordpool<br />

is kleiner geword<strong>en</strong> <strong>en</strong> de gemiddelde temperatuur<br />

in Europa neemt toe. Extreme weersverschijnsel<strong>en</strong><br />

kom<strong>en</strong> steeds vaker voor <strong>en</strong> br<strong>en</strong>g<strong>en</strong><br />

schade toe aan onze economie <strong>en</strong><br />

maatschappij. In Nederland zal vooral de waterhuishouding<br />

verander<strong>en</strong> met grote gevolg<strong>en</strong><br />

voor onze sam<strong>en</strong>leving. Dijk<strong>en</strong> zull<strong>en</strong> bijvoorbeeld<br />

verhoogd moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong>. Het verander<strong>en</strong>de<br />

klimaat is daarom e<strong>en</strong> urg<strong>en</strong>t probleem.<br />

Broeikasgass<strong>en</strong> in de atmosfeer, <strong>en</strong> vooral koolstofdioxide<br />

(CO 2), zijn de oorzaak van klimaatverandering<strong>en</strong>.<br />

De conc<strong>en</strong>tratie van CO 2 in de<br />

lucht neemt toe doordat CO 2 vrijkomt als afvalgas<br />

bij het verbrand<strong>en</strong> van brandstoff<strong>en</strong> (olie,<br />

gas) <strong>en</strong> in de industrie. Door de grotere CO 2conc<strong>en</strong>tratie<br />

blijft de warmte van de zon op<br />

aarde langer ‘hang<strong>en</strong>’ Dit wordt ook wel het<br />

broeikaseffect g<strong>en</strong>oemd. Als we de CO 2-uitstoot<br />

flink kunn<strong>en</strong> verminder<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> we er zelf<br />

voor zorg<strong>en</strong> dat de klimaatverandering niet verder<br />

uit de hand loopt. Om dit te bereik<strong>en</strong> moet<br />

de uitstoot van broeikasgass<strong>en</strong> gereduceerd<br />

word<strong>en</strong>.<br />

Wat heeft isoler<strong>en</strong> met het klimaat te<br />

mak<strong>en</strong>?<br />

Het gebruik van aardgas <strong>en</strong> de productie van<br />

elektriciteit zorg<strong>en</strong> voor veel CO 2-uitstoot. Uit<br />

onderzoek blijkt dat maar liefst 35% van de<br />

Nederlandse CO 2-uitstoot vrijkomt als gevolg<br />

van <strong>en</strong>ergiegebruik in gebouw<strong>en</strong>.<br />

Verkeer<br />

22%<br />

38,5 mln ton<br />

Land- <strong>en</strong><br />

tuinbouw<br />

6%<br />

10,3 mln ton<br />

Overig<br />

6%<br />

10,7 mln ton<br />

Industrie<br />

31%<br />

55,1 mln ton<br />

Uitstoot CO 2 in miljo<strong>en</strong> ton<br />

(bron: RIVM 2005)<br />

Huishoud<strong>en</strong>s<br />

19%<br />

32,4 mln ton<br />

Handel,<br />

di<strong>en</strong>st<strong>en</strong>,<br />

overheid<br />

16%<br />

28,1 mln ton<br />

Door te isoler<strong>en</strong> wordt het <strong>en</strong>ergieverbruik <strong>en</strong><br />

dus de CO 2 uitstoot sterk beperkt. Huishoud<strong>en</strong>s,<br />

<strong>en</strong> dus alle inwoners van Nederland, kunn<strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong>lijke bijdrage lever<strong>en</strong> aan het<br />

beperk<strong>en</strong> van het klimaatprobleem.<br />

Waarom isoler<strong>en</strong>?<br />

Energiebesparing<br />

De wereldeconomie groeit <strong>en</strong> de vraag <strong>na</strong>ar <strong>en</strong>ergie blijft stijg<strong>en</strong>. Hierdoor<br />

stijgt de prijs van olie <strong>en</strong> van de <strong>en</strong>ergierek<strong>en</strong>ing. Door te isoler<strong>en</strong><br />

wordt warmte zo lang mogelijk in huis vastgehoud<strong>en</strong>. Hierdoor kan fors<br />

op de <strong>en</strong>ergierek<strong>en</strong>ing word<strong>en</strong> bespaard <strong>en</strong> zijn de woonlast<strong>en</strong> minder<br />

gevoelig voor prijsstijging<strong>en</strong>. De gasprijs voor particulier<strong>en</strong> is mom<strong>en</strong>teel<br />

ongeveer € 0,57 per m 3 (stand 2008). Spouwmuur- <strong>en</strong> dak<strong>isolatie</strong> kunn<strong>en</strong><br />

al binn<strong>en</strong> 5 jaar word<strong>en</strong> terugverdi<strong>en</strong>d (zie ook het rek<strong>en</strong>programma<br />

R<strong>en</strong>ocal).<br />

Optimaal wooncomfort<br />

Huiz<strong>en</strong> word<strong>en</strong> behaaglijker doordat mur<strong>en</strong>, vloer<strong>en</strong> <strong>en</strong> dak minder koud<br />

aanvoel<strong>en</strong>. En in de zomer blijv<strong>en</strong> huiz<strong>en</strong> langer koel doordat de warmte<br />

van buit<strong>en</strong> langer wordt teg<strong>en</strong>gehoud<strong>en</strong>.<br />

Minder geluidsoverlast<br />

E<strong>en</strong> goed geïsoleerd huis beperkt ook geluidsoverlast. <strong>Isover</strong> glaswol<br />

levert e<strong>en</strong> belangrijke bijdrage aan de verbetering van de geluids<strong>isolatie</strong><br />

van woning<strong>en</strong>.<br />

Ge<strong>en</strong> vocht <strong>en</strong> schimmel meer<br />

Door e<strong>en</strong> woning goed te isoler<strong>en</strong> stijgt de binn<strong>en</strong>temperatuur van<br />

gevels, dak<strong>en</strong> <strong>en</strong> vloer<strong>en</strong>, waardoor vocht- <strong>en</strong> schimmelproblem<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> voorkom<strong>en</strong>.<br />

Positieve bijdrage aan het milieu<br />

Isoler<strong>en</strong> draagt bij aan de vermindering van het <strong>en</strong>ergieverbruik <strong>en</strong> spaart<br />

hiermee (schaarse) brandstoff<strong>en</strong>. Tev<strong>en</strong>s draagt het toepass<strong>en</strong> van <strong>isolatie</strong><br />

bij aan het terugdring<strong>en</strong> van de CO 2-emissie (broeikaseffect).<br />

Energielabel<br />

Va<strong>na</strong>f 1 januari 2008 moet<strong>en</strong> huiseig<strong>en</strong>ar<strong>en</strong> e<strong>en</strong> <strong>en</strong>ergielabel overhandig<strong>en</strong><br />

als zij hun huis gaan verkop<strong>en</strong> of verhur<strong>en</strong>. Dit certificaat geeft aan<br />

hoe <strong>en</strong>ergiezuinig e<strong>en</strong> huis is. Hierbij wordt gekek<strong>en</strong> <strong>na</strong>ar de mate van<br />

<strong>isolatie</strong> <strong>en</strong> het <strong>en</strong>ergieverbruik van de installaties. Voor kopers <strong>en</strong> huurders<br />

is dit belangrijke informatie, want hoe <strong>en</strong>ergiezuiniger het huis, hoe<br />

lager de <strong>en</strong>ergierek<strong>en</strong>ing. Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> levert e<strong>en</strong> <strong>en</strong>ergiezuinig huis e<strong>en</strong><br />

positieve bijdrage aan het milieu. Voor h<strong>en</strong> is het dus interessant om <strong>en</strong>ergiebespar<strong>en</strong>de<br />

maatregel<strong>en</strong> te nem<strong>en</strong>. Dit betek<strong>en</strong>t <strong>na</strong>melijk dat het huis<br />

bij verkoop in e<strong>en</strong> betere klasse valt <strong>en</strong> dit heeft weer e<strong>en</strong> gunstige<br />

invloed op de verkoopprijs. Wilt u meer informatie over het <strong>en</strong>ergielabel?<br />

Kijk op www.vrom.nl/<strong>en</strong>ergielabel.<br />

Rek<strong>en</strong>programma R<strong>en</strong>ocal<br />

Met het door <strong>Isover</strong> ontwikkelde rek<strong>en</strong>programma R<strong>en</strong>ocal kunt u berek<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

hoe snel e<strong>en</strong> investering in <strong>isolatie</strong> zich terugverdi<strong>en</strong>t. Het rek<strong>en</strong>programma<br />

is gratis te download<strong>en</strong> op www.isover.nl.


3b<br />

3b<br />

Na-<strong>isolatie</strong> van e<strong>en</strong> bestaande woning<br />

1a<br />

4<br />

5b<br />

5b<br />

2<br />

3a<br />

1b<br />

5a 5a<br />

Dak<strong>en</strong><br />

1a Hell<strong>en</strong>d dak isoler<strong>en</strong> pag. 4-5<br />

1b Vlak dak aan de onderzijde isoler<strong>en</strong> pag. 6<br />

Wang<strong>en</strong> dakkapel<br />

2 Wang<strong>en</strong> dakkapel isoler<strong>en</strong> pag. 7<br />

Buit<strong>en</strong>mur<strong>en</strong><br />

3a Spouwmuur <strong>na</strong>-isoler<strong>en</strong> pag. 7<br />

3b Massieve metselwerk buit<strong>en</strong>muur isoler<strong>en</strong> pag. 8-9<br />

Scheidingswand<strong>en</strong><br />

4 Lichte scheidingswand plaats<strong>en</strong> pag. 10<br />

Vloer<strong>en</strong><br />

5a Hout<strong>en</strong> of betonn<strong>en</strong> begane grond vloer isoler<strong>en</strong> pag. 12<br />

5b<br />

Verdiepingsvloer isoler<strong>en</strong> pag. 13


4<br />

De gevolg<strong>en</strong> van<br />

cond<strong>en</strong>satie<br />

Dampremm<strong>en</strong>de folies word<strong>en</strong> gebruikt aan<br />

de binn<strong>en</strong>zijde van constructies. Het doel hiervan<br />

is om de hout<strong>en</strong> del<strong>en</strong> in het dak of de<br />

wand te bescherm<strong>en</strong> teg<strong>en</strong> vocht dat in de<br />

vorm van waterdamp vanuit de binn<strong>en</strong>zijde<br />

van de woning in de constructie wil dring<strong>en</strong>.<br />

Doordat de waterdamp afkoelt, kan er cond<strong>en</strong>satie<br />

ontstaan (de waterdamp wordt<br />

vloeibaar). Dit veroorzaakt problem<strong>en</strong> zoals<br />

rotting van hout of schimmelvorming. Wanneer<br />

aan de buit<strong>en</strong>zijde van de constructie<br />

e<strong>en</strong> dampdichte laag is aangebracht, bijvoorbeeld<br />

bij dakbedekking van vlakke dak<strong>en</strong> of<br />

e<strong>en</strong> dampdichte folie bij hell<strong>en</strong>de dak<strong>en</strong>, kunn<strong>en</strong><br />

er extra problem<strong>en</strong> ontstaan, doordat er<br />

damp/vocht tuss<strong>en</strong> de dampremm<strong>en</strong>de laag<br />

<strong>en</strong> de dakbedekking terecht komt. Het vocht<br />

kan dan <strong>na</strong>melijk helemaal niet meer weg.<br />

Vochtreguler<strong>en</strong>de klimaatfolie beschermt<br />

teg<strong>en</strong> vochtproblem<strong>en</strong><br />

<strong>Isover</strong> Vario KM Duplex klimaatfolie past zich<br />

op e<strong>en</strong> slimme manier aan op de klimaatomstandighed<strong>en</strong>.<br />

De klimaatfolie voorkomt zo<br />

de kans op houtrot <strong>en</strong> schimmelvorming.<br />

Als de relatieve luchtvochtigheid laag is, heeft<br />

<strong>Isover</strong> Vario KM Duplex e<strong>en</strong> hoge dampdiffusieweerstand.<br />

Oftewel, het laat waterdamp<br />

niet door.<br />

Is de relatieve luchtvochtigheid hoog dan<br />

heeft het e<strong>en</strong> lage dampdiffusieweerstand.<br />

Oftewel, het laat waterdamp goed door. Hierdoor<br />

kan vocht dat in de constructie zit <strong>na</strong>ar<br />

de woning toe drog<strong>en</strong>.<br />

1a. Hell<strong>en</strong>d dak isoler<strong>en</strong><br />

Thermische <strong>en</strong> geluids<strong>isolatie</strong> met <strong>Isover</strong><br />

Vario System<br />

<strong>Isover</strong> Vario System is e<strong>en</strong> compleet <strong>isolatie</strong>systeem waarmee<br />

hell<strong>en</strong>de dak<strong>en</strong> e<strong>en</strong>voudig geïsoleerd kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong>.<br />

Uniek aan het systeem is de ‘adem<strong>en</strong>de’ klimaatfolie<br />

Vario KM Duplex die de hout<strong>en</strong> dakconstructie teg<strong>en</strong><br />

vochtproblem<strong>en</strong> <strong>en</strong> houtrot beschermt. Het systeem is<br />

bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> snel <strong>en</strong> e<strong>en</strong>voudig aan te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> door de handige<br />

metal<strong>en</strong> Optima liggers, staanders <strong>en</strong> opzetstukk<strong>en</strong>.<br />

■ Verbeter eerst de luchtdichtheid van e<strong>en</strong> kier<strong>en</strong>d dakbeschot<br />

met 3 à 4 mm triplex.<br />

■ Maak e<strong>en</strong> raamwerk van de liggers <strong>en</strong> staanders.<br />

■ De staanders zijn met 50 cm lange opzetstukk<strong>en</strong> te verl<strong>en</strong>g<strong>en</strong>.<br />

Zo kan de staander gemakkelijk tuss<strong>en</strong> de liggers<br />

op de juiste l<strong>en</strong>gte word<strong>en</strong> geschov<strong>en</strong>.<br />

■ Klem de glaswol, bijvoorbeeld <strong>Isover</strong> Comfortpanel, achter<br />

de staanders rechtstreeks teg<strong>en</strong> het dakbeschot.<br />

■ Plak de Vario KM Duplex op de liggers <strong>en</strong> buit<strong>en</strong>ste<br />

staanders met Vario KB2 dubbelzijdig tape. Laat de folie<br />

ca. 3 cm doorhang<strong>en</strong>.<br />

■ Plak de <strong>na</strong>d<strong>en</strong> van de klimaatfolie af met Vario KB1<br />

<strong>en</strong>kelzijdige tape.<br />

■ Werk de constructie af met bijvoorbeeld Gyproc gipskartonplat<strong>en</strong><br />

12,5 mm.<br />

Vraag voor uitgebreide informatie de brochure ‘<strong>Isover</strong><br />

Vario System voor de professio<strong>na</strong>l’ aan.<br />

Hoeveel geld kan ik bespar<strong>en</strong> met <strong>Isover</strong> Vario System onder e<strong>en</strong><br />

ongeïsoleerd hell<strong>en</strong>d dak?<br />

Vertrek Vertrek- Comfortpanel Kost<strong>en</strong>besparing<br />

temperatuur (in mm) per jaar per m2 dakoppervlak<br />

Slaapkamer 17ºC 120 € 9,96<br />

Slaapkamer 17ºC 90 € 9,67<br />

Zolder 14ºC 120 € 6,57<br />

Uitgangspunt: conv<strong>en</strong>tionele CV ketel in goede staat <strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

gasprijs van € 0,57 per m 3 . Andere constructies kunt u e<strong>en</strong>voudig<br />

uitrek<strong>en</strong><strong>en</strong> met het rek<strong>en</strong>programma R<strong>en</strong>ocal.


Thermische <strong>isolatie</strong> <strong>en</strong> geluids<strong>isolatie</strong> met<br />

<strong>Isover</strong> Rollisol Plus<br />

<strong>Isover</strong> Rollisol Plus is e<strong>en</strong> isoler<strong>en</strong>de glaswoldek<strong>en</strong> <strong>en</strong> heeft<br />

aan de onderzijde e<strong>en</strong> dampremm<strong>en</strong>de aluminium bekleding.<br />

<strong>Isover</strong> Rollisol Plus kan gebruikt word<strong>en</strong> om e<strong>en</strong> gordingkap<br />

of spor<strong>en</strong>kap te isoler<strong>en</strong>. Met diktes van 80 tot<br />

180 mm zijn er flinke verbetering<strong>en</strong> te bereik<strong>en</strong> in de <strong>isolatie</strong><br />

van hell<strong>en</strong>de dak<strong>en</strong>.<br />

■ Verbeter eerst de luchtdichtheid van e<strong>en</strong> kier<strong>en</strong>d dakbeschot<br />

met 3 à 4 mm triplex.<br />

■ Bij e<strong>en</strong> spor<strong>en</strong>kap kan afhankelijk van de afstand tuss<strong>en</strong><br />

de spor<strong>en</strong> de Rollisol Plus direct tuss<strong>en</strong> de spor<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

bevestigd.<br />

■ Monteer bij e<strong>en</strong> gordingkap eerst hout<strong>en</strong> rachels tuss<strong>en</strong><br />

de gording<strong>en</strong> <strong>en</strong> plaats de Rollisol Plus dek<strong>en</strong>s met de<br />

aluminium bekleding <strong>na</strong>ar binn<strong>en</strong> gericht.<br />

■ <strong>Isover</strong> Rollisol Plus heeft spijkerfl<strong>en</strong>z<strong>en</strong> die aan de zijkant<br />

uitstek<strong>en</strong>. Deze spijkerfl<strong>en</strong>z<strong>en</strong> om de 100 mm vastniet<strong>en</strong><br />

op de rachels.<br />

■ Tape de <strong>na</strong>d<strong>en</strong> met alu-tape. De rachels of spor<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> afgewerkt met bijvoorbeeld gipskarton plat<strong>en</strong>.<br />

Hoeveel geld kan ik bespar<strong>en</strong> met <strong>Isover</strong> Rollisol Plus onder e<strong>en</strong><br />

ongeïsoleerd hell<strong>en</strong>d dak?<br />

Vertrek Vertrek- Rollisol plus Kost<strong>en</strong>besparing<br />

temperatuur (in mm) per jaar per m2 dakoppervlak<br />

Slaapkamer 17ºC 120 € 9,86<br />

Slaapkamer 17ºC 100 € 9,68<br />

Zolder 14ºC 100 € 6,39<br />

Uitgangspunt: conv<strong>en</strong>tionele CV ketel in goede staat <strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

gasprijs van € 0,57 per m 3 . Andere constructies kunt u e<strong>en</strong>voudig<br />

uitrek<strong>en</strong><strong>en</strong> met het rek<strong>en</strong>programma R<strong>en</strong>ocal.<br />

Thermische <strong>isolatie</strong> <strong>en</strong> afwerking in één met<br />

<strong>Isover</strong> Shedisol Decor of <strong>Isover</strong> Sonebel 331<br />

<strong>Isover</strong> Shedisol Decor <strong>en</strong> Sonebel 331 zijn beide stevige,<br />

zelfdrag<strong>en</strong>de, afgewerkte <strong>isolatie</strong>plat<strong>en</strong>. De afwerking<br />

functioneert ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s als dampremmer.<br />

<strong>Isover</strong> Shedisol Decor heeft e<strong>en</strong> decoratieve afwerking van<br />

grijswitte of aluminiumkleurige bekleding. <strong>Isover</strong> Sonebel<br />

331 is voorzi<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> witte kunststof bekleding.<br />

■ Verbeter eerst de luchtdichtheid van e<strong>en</strong> kier<strong>en</strong>d dakbeschot<br />

met 3 à 4 mm triplex.<br />

■ Isolatiediktes van meer dan 80 mm zijn mogelijk door<br />

vóór het aanbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong> van <strong>Isover</strong> Shedisol Decor of Sonebel<br />

331 eerst e<strong>en</strong> laag Comfortpanel aan te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>.<br />

■ Br<strong>en</strong>g de plat<strong>en</strong> goed teg<strong>en</strong> de achterligg<strong>en</strong>de <strong>isolatie</strong><br />

of direct teg<strong>en</strong> het dakbeschot aan door deze licht<br />

klemm<strong>en</strong>d tuss<strong>en</strong> de gording<strong>en</strong> te bevestig<strong>en</strong> met<br />

behulp van hout<strong>en</strong> latt<strong>en</strong> of metal<strong>en</strong> of kunststof L-profiel<strong>en</strong>.<br />

■ Br<strong>en</strong>g tuss<strong>en</strong> de plat<strong>en</strong> kunststof of metal<strong>en</strong> T-profiel<strong>en</strong><br />

aan, zowel verticaal als horizontaal indi<strong>en</strong> nodig.<br />

Hoeveel geld kan ik bespar<strong>en</strong> met <strong>Isover</strong> Sonebel 331 onder e<strong>en</strong><br />

ongeïsoleerd hell<strong>en</strong>d dak?<br />

Vertrek Vertrek- Sonebel 331 Kost<strong>en</strong>besparing<br />

temperatuur (in mm) per jaar per m2 dakoppervlak<br />

Slaapkamer 17ºC 80 € 9,42<br />

Zolder 14ºC 80 € 6,21<br />

Uitgangspunt: conv<strong>en</strong>tionele CV ketel in goede staat <strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

gasprijs van € 0,57 per m 3 . Andere constructies kunt u e<strong>en</strong>voudig<br />

uitrek<strong>en</strong><strong>en</strong> met het rek<strong>en</strong>programma R<strong>en</strong>ocal.<br />

Let op: <strong>Isover</strong> Shedisol Decor <strong>en</strong> <strong>Isover</strong> Sonebel 331 zijn goed toe<br />

te pass<strong>en</strong> in ruimt<strong>en</strong> zoals slaapkamers, vliering<strong>en</strong>, garages, schur<strong>en</strong><br />

etc. (klimaatklass<strong>en</strong> 1 <strong>en</strong> 2). Voor situaties met e<strong>en</strong> verhoogde<br />

vochtproductie, zoals badkamers <strong>en</strong> keuk<strong>en</strong>s, is het advies om te<br />

kiez<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> opbouw met Vario System of Rollisol Plus, waarbij<br />

e<strong>en</strong> geheel geslot<strong>en</strong> dampremm<strong>en</strong>de laag wordt toegepast.<br />

5


6<br />

Isoler<strong>en</strong>, hoe dikker<br />

hoe beter<br />

Als e<strong>en</strong>maal wordt overgegaan tot het isoler<strong>en</strong><br />

van gevels, vloer<strong>en</strong> of dak, is het verstandig<br />

om dit mete<strong>en</strong> goed te do<strong>en</strong>. Door zo dik<br />

mogelijk te isoler<strong>en</strong>, wordt het <strong>en</strong>ergieverbruik<br />

voor vele jar<strong>en</strong> verlaagd. Daarbij is het<br />

goed om van te vor<strong>en</strong> te beoordel<strong>en</strong> waar de<br />

meeste winst kan word<strong>en</strong> behaald. Vaak is<br />

e<strong>en</strong> ongeïsoleerd hell<strong>en</strong>d dak gemakkelijk tot<br />

e<strong>en</strong> <strong>isolatie</strong>waarde (R c) van 3 tot 5 m 2 .K/W te<br />

isoler<strong>en</strong>. Bij e<strong>en</strong> ongeïsoleerde spouwmuur,<br />

die wordt gevuld met inblaaswol, moet soms<br />

g<strong>en</strong>oeg<strong>en</strong> word<strong>en</strong> g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> waarde<br />

van 1,5 m 2 .K/W. Dat lijkt weinig, maar vergelek<strong>en</strong><br />

bij de uitgangssituatie – e<strong>en</strong> <strong>isolatie</strong>waarde<br />

R c van 0,37 – is dit <strong>na</strong>tuurlijk al e<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong>orme verbetering.<br />

Wat is R c of R d<br />

precies?<br />

De R c-waarde zegt iets over de mate waarin<br />

e<strong>en</strong> constructie ervoor zorgt dat de warmte in<br />

e<strong>en</strong> woning niet van binn<strong>en</strong> <strong>na</strong>ar buit<strong>en</strong><br />

wordt getransporteerd (R = resistance). Als<br />

e<strong>en</strong> spouwmuur e<strong>en</strong> R c-waarde heeft van bijvoorbeeld<br />

2,5 m 2 .K/W betek<strong>en</strong>t dit dat de<br />

gehele constructie e<strong>en</strong> warmte-<strong>isolatie</strong><br />

(= thermische <strong>isolatie</strong>) heeft van 2,5.<br />

De R d-waarde geeft de gedeclareerde<br />

<strong>isolatie</strong>waarde van e<strong>en</strong> materiaal, bijvoorbeeld<br />

<strong>isolatie</strong>materiaal, aan (R d = R declared).<br />

Als e<strong>en</strong> <strong>isolatie</strong>materiaal e<strong>en</strong> R d-waarde heeft<br />

van 2,00 m 2 .K/W dan wil dat zegg<strong>en</strong> dat het<br />

materiaal zélf e<strong>en</strong> warmte-<strong>isolatie</strong> heeft van<br />

2,00. Toegepast in e<strong>en</strong> constructie draagt deze<br />

R d-waarde van het <strong>isolatie</strong>materiaal bij aan de<br />

uiteindelijke R c-waarde van de gehele constructie.<br />

1b. Vlak dak isoler<strong>en</strong><br />

Thermische <strong>isolatie</strong> <strong>en</strong> geluids<strong>isolatie</strong> met<br />

<strong>Isover</strong> Comfortpanel <strong>en</strong> Vario KM Duplex folie<br />

Om ongeïsoleerde vlakke dak<strong>en</strong> te isoler<strong>en</strong> wordt aangerad<strong>en</strong><br />

om bov<strong>en</strong>op het dakbeschot e<strong>en</strong> <strong>isolatie</strong>plaat aan<br />

te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> (ge<strong>en</strong> <strong>Isover</strong> glaswol). Soms is het echter alle<strong>en</strong><br />

mogelijk om e<strong>en</strong> vlak hout<strong>en</strong> dak aan de onderzijde te isoler<strong>en</strong>.<br />

In dat geval kan gebruik word<strong>en</strong> gemaakt van de<br />

combi<strong>na</strong>tie <strong>Isover</strong> Comfortpanel als <strong>isolatie</strong> <strong>en</strong> <strong>Isover</strong> Vario<br />

KM Duplex folie met unieke vochtreguler<strong>en</strong>de eig<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong>.<br />

■ Br<strong>en</strong>g <strong>Isover</strong> Comfortpanel goed aansluit<strong>en</strong>d teg<strong>en</strong> het<br />

dakbeschot <strong>en</strong> licht klemm<strong>en</strong>d tuss<strong>en</strong> de dakbalk<strong>en</strong> aan.<br />

■ Niet onder de balk<strong>en</strong> <strong>Isover</strong> Vario KM Duplex vast. Zorg<br />

ervoor dat bij het aanbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong> de folie iets doorhangt.<br />

■ Werk de aansluiting tuss<strong>en</strong> de folieban<strong>en</strong> af met Vario<br />

KB1 <strong>en</strong>kelzijdig tape. Aansluiting aan de zijkant<strong>en</strong><br />

afwerk<strong>en</strong> met Vario KB2 dubbelzijdig tape.<br />

■ Br<strong>en</strong>g vervolg<strong>en</strong>s latt<strong>en</strong> aan onder de dakbalk<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

bevestig de beplating (bijvoorbeeld Gyproc gipskartonplat<strong>en</strong>)<br />

bevestig<strong>en</strong>.<br />

Hoeveel geld kan ik bespar<strong>en</strong> met <strong>Isover</strong> Comfortpanel onder e<strong>en</strong><br />

ongeïsoleerd vlak dak?<br />

Vertrek Vertrek- Comfortpanel Kost<strong>en</strong>besparing<br />

temperatuur (in mm) per jaar per m2 dakoppervlak<br />

Woonkamer 19ºC 120 € 12,60<br />

Woonkamer 19ºC 90 € 12,24<br />

Slaapkamer 17ºC 120 € 9,96<br />

Uitgangspunt: conv<strong>en</strong>tionele CV ketel in goede staat <strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

gasprijs van € 0,57 per m 3 .


2. Wang<strong>en</strong> dakkapel<br />

Thermische <strong>isolatie</strong> <strong>en</strong> geluids<strong>isolatie</strong> met<br />

<strong>Isover</strong> Comfortpanel<br />

<strong>Isover</strong> Comfortpanel is e<strong>en</strong> stevige <strong>isolatie</strong>plaat, aan beide<br />

zijd<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> zacht comfortvlies voor e<strong>en</strong> prettige<br />

verwerking.<br />

■ Zorg dat de buit<strong>en</strong>beplating luchtdicht afgewerkt is.<br />

Gebruik bij rabatdel<strong>en</strong> hiervoor e<strong>en</strong> dampop<strong>en</strong>, waterker<strong>en</strong>de<br />

folie.<br />

■ Plaats <strong>na</strong> het aanbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong> van het hout<strong>en</strong> stijl- <strong>en</strong> regelwerk<br />

<strong>en</strong> de buit<strong>en</strong>beplating van de dakkapel, <strong>Isover</strong><br />

Comfortpanel tuss<strong>en</strong> de stijl<strong>en</strong>.<br />

■ Br<strong>en</strong>g op de stijl<strong>en</strong> e<strong>en</strong> dampremm<strong>en</strong>de folie aan (bijvoorbeeld<br />

Vario KM Duplex). De folie zorgvuldig <strong>en</strong><br />

overlapp<strong>en</strong>d toepass<strong>en</strong>.<br />

■ Tape de <strong>na</strong>d<strong>en</strong> onderling <strong>en</strong> op de aansluit<strong>en</strong>de constructie.<br />

■ Hier<strong>na</strong> kan de binn<strong>en</strong>beplating (bijvoorbeeld gipskartonplat<strong>en</strong><br />

12,5 mm dik) word<strong>en</strong> bevestigd.<br />

Hoeveel geld kan ik bespar<strong>en</strong> door met <strong>Isover</strong> Comfortpanel de<br />

wang<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> dakkapel te isoler<strong>en</strong>?<br />

Vertrek Vertrek- Comfortpanel Kost<strong>en</strong>besparing<br />

temperatuur (in mm) per jaar per m2 wandoppervlak<br />

Slaapkamer 17ºC 90 € 12,91<br />

Slaapkamer 17ºC 70 € 12,45<br />

Zolder 14ºC 70 € 8,21<br />

Uitgangspunt: conv<strong>en</strong>tionele CV ketel in goede staat <strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

gasprijs van € 0,57 per m 3 . Andere constructies kunt u e<strong>en</strong>voudig<br />

uitrek<strong>en</strong><strong>en</strong> met het rek<strong>en</strong>programma R<strong>en</strong>ocal.<br />

Zie voor het isoler<strong>en</strong> van het dak van e<strong>en</strong> dakkapel pagi<strong>na</strong> 6.<br />

3a. Spouwmuur <strong>na</strong>-isoler<strong>en</strong><br />

Thermische <strong>isolatie</strong> met <strong>Isover</strong> Spouwwol<br />

<strong>Isover</strong> Spouwwol bestaat uit glaswol vlokk<strong>en</strong> die in e<strong>en</strong><br />

bestaande ongeïsoleerde spouwmuur word<strong>en</strong> ingespot<strong>en</strong>.<br />

Het voordeel hiervan is dat het ge<strong>en</strong> ruimte kost <strong>en</strong> dat<br />

het e<strong>en</strong> relatief goedkope manier is om de thermische <strong>isolatie</strong><br />

van ongeïsoleerde spouwmur<strong>en</strong> te verbeter<strong>en</strong>.<br />

Het achteraf isoler<strong>en</strong> van spouwmur<strong>en</strong> wordt door gespecialiseerde<br />

bedrijv<strong>en</strong> verricht. Deze bezitt<strong>en</strong> e<strong>en</strong> KOMOprocescertificaat<br />

<strong>en</strong> staan onder controle van e<strong>en</strong> certificer<strong>en</strong>d<br />

instituut (IKOB-BKB) om e<strong>en</strong> optimale kwaliteit van<br />

het geleverde werk te kunn<strong>en</strong> garander<strong>en</strong>. Vooraf zal de<br />

gevelconstructie van binn<strong>en</strong> <strong>en</strong> buit<strong>en</strong> word<strong>en</strong> geïnspecteerd.<br />

Zo moet<strong>en</strong> vervuiling<strong>en</strong> in de spouw word<strong>en</strong> verwijderd<br />

<strong>en</strong> kan er ge<strong>en</strong> <strong>isolatie</strong> word<strong>en</strong> ingebracht als het<br />

buit<strong>en</strong>spouwblad is voorzi<strong>en</strong> van geglazuurde st<strong>en</strong><strong>en</strong> of<br />

sterk vorstgevoelige st<strong>en</strong><strong>en</strong>.<br />

Hoe gaat het <strong>na</strong>ïsoler<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> spouwmuur in zijn werk?<br />

■ In het buit<strong>en</strong>spouwblad word<strong>en</strong> op regelmatige afstand<strong>en</strong><br />

gat<strong>en</strong> geboord in het voegwerk. <strong>Isover</strong> Spouwwol<br />

wordt met speciale apparatuur in de luchtspouw geblaz<strong>en</strong><br />

zodat er e<strong>en</strong> goede vulling gewaarborgd wordt. De<br />

volumieke massa in e<strong>en</strong> spouwmuur is ongeveer 40-45<br />

kg/m 3 <strong>en</strong> di<strong>en</strong>t plaatselijk minimaal 30 kg/m 3 te zijn. Na<br />

het vull<strong>en</strong> word<strong>en</strong> de gat<strong>en</strong> met specie dichtgemaakt.<br />

Hoeveel geld kan ik bespar<strong>en</strong> met <strong>Isover</strong> Spouwwol in e<strong>en</strong><br />

ongeïsoleerde spouwmuur?<br />

Vertrek Vertrek- Spouwruimte Kost<strong>en</strong>besparing<br />

temperatuur (in mm) per jaar per m2 muuroppervlak<br />

Woonkamer 19ºC 50 € 5,94<br />

Woonkamer 19ºC 60 € 6,38<br />

Woonkamer 19ºC 70 € 6,73<br />

Woonkamer 19ºC 80 € 7,00<br />

Uitgangspunt: conv<strong>en</strong>tionele CV ketel in goede staat <strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

gasprijs van € 0,57 per m 3 . Door de geringe investeringskost<strong>en</strong> verdi<strong>en</strong>t<br />

<strong>Isover</strong> Spouwwol zich al binn<strong>en</strong> 3 á 4 jaar terug. Andere constructies<br />

kunt u e<strong>en</strong>voudig uitrek<strong>en</strong><strong>en</strong> met het rek<strong>en</strong>programma<br />

R<strong>en</strong>ocal.<br />

7


8<br />

3b. Massieve metselwerk buit<strong>en</strong>muur isoler<strong>en</strong><br />

Thermische <strong>isolatie</strong> met e<strong>en</strong> hout<strong>en</strong> voorzetwand<br />

aan binn<strong>en</strong>zijde met <strong>Isover</strong> Comfortpanel<br />

<strong>Isover</strong> Comfortpanel is e<strong>en</strong> stevige <strong>isolatie</strong>plaat, aan beide<br />

zijd<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> zacht comfortvlies voor e<strong>en</strong> prettige<br />

verwerking.<br />

■ Plaats bij het isoler<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> buit<strong>en</strong>gevel aan de<br />

binn<strong>en</strong>zijde hout<strong>en</strong> stijl<strong>en</strong> (bijvoorbeeld 38 x 120 mm)<br />

h.o.h. 600 mm vrij van de muur om koudebrugg<strong>en</strong> te<br />

voorkom<strong>en</strong>. Bevestig het stijl- <strong>en</strong> regelwerk aan de vloer<br />

<strong>en</strong> het plafond.<br />

■ Br<strong>en</strong>g tuss<strong>en</strong> de hout<strong>en</strong> stijl<strong>en</strong> e<strong>en</strong> laag <strong>Isover</strong> Comfortpanel<br />

aan, bijvoorbeeld 120 mm dik om te voldo<strong>en</strong> aan<br />

e<strong>en</strong> R c-eis van 2,5 m 2 .K/W.<br />

■ Br<strong>en</strong>g op de stijl<strong>en</strong> e<strong>en</strong> dampremm<strong>en</strong>de folie aan (bijvoorbeeld<br />

Vario KM Duplex). Deze folie zorgvuldig <strong>en</strong><br />

overlapp<strong>en</strong>d aanbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong>.<br />

■ Tape de <strong>na</strong>d<strong>en</strong> onderling <strong>en</strong> op de aansluit<strong>en</strong>de constructie.<br />

■ Hier<strong>na</strong> kan de binn<strong>en</strong>beplating (bijvoorbeeld Gyproc<br />

gipskartonplat<strong>en</strong> 12,5 mm dik) word<strong>en</strong> bevestigd.<br />

■ Let op: bij hout<strong>en</strong> voorzetwand<strong>en</strong> is het ook mogelijk in<br />

twee lag<strong>en</strong> te isoler<strong>en</strong>. Zie beschrijving hier<strong>na</strong>ast.<br />

Hoeveel geld kan ik bespar<strong>en</strong> door e<strong>en</strong> ste<strong>en</strong>s buit<strong>en</strong>muur<br />

(200 mm) te isoler<strong>en</strong> met <strong>Isover</strong> Comfortpanel in e<strong>en</strong> hout<strong>en</strong> voorzetwand?<br />

Vertrek Vertrek- Comfortpanel Kost<strong>en</strong>besparing<br />

temperatuur (in mm) per jaar per m2 muuroppervlak<br />

Woonkamer 19ºC 120 € 11,06<br />

Woonkamer 19ºC 90 € 10,61<br />

Slaapkamer 17ºC 120 € 8,74<br />

Uitgangspunt: conv<strong>en</strong>tionele CV ketel in goede staat <strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

gasprijs van € 0,57 per m 3 . Andere constructies kunt u e<strong>en</strong>voudig<br />

uitrek<strong>en</strong><strong>en</strong> met het rek<strong>en</strong>programma R<strong>en</strong>ocal.<br />

Thermische <strong>en</strong> geluids<strong>isolatie</strong> met e<strong>en</strong> metal<br />

stud voorzetwand aan binn<strong>en</strong>zijde met <strong>Isover</strong><br />

Comfortpanel of Sonepanel/Soneroll<br />

<strong>Isover</strong> Comfortpanel is e<strong>en</strong> stevige <strong>isolatie</strong>plaat, aan beide<br />

zijd<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> zacht comfortvlies voor e<strong>en</strong> prettige<br />

verwerking. <strong>Isover</strong> Sonepanel <strong>en</strong> Soneroll zijn e<strong>en</strong><br />

lichte, flexibele plaat respectievelijk rol die aan één zijde<br />

voorzi<strong>en</strong> zijn van e<strong>en</strong> glasvliesbekleding.<br />

Bij het plaats<strong>en</strong> van metal<strong>en</strong> profiel<strong>en</strong> is het belangrijk om<br />

rek<strong>en</strong>ing te houd<strong>en</strong> met de sterk negatieve invloed van<br />

metaal op de warmte-<strong>isolatie</strong>. Door de <strong>isolatie</strong> in twee<br />

lag<strong>en</strong> aan te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>, word<strong>en</strong> de metal<strong>en</strong> profiel<strong>en</strong> geïsoleerd<br />

<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> hogere R c-waard<strong>en</strong> word<strong>en</strong> bereikt.<br />

■ Plaats de metal<strong>en</strong> U- <strong>en</strong> C-profiel<strong>en</strong> (50 mm) op e<strong>en</strong><br />

afstand van 60 mm van de achterligg<strong>en</strong>de muur.<br />

■ Schuif eerst e<strong>en</strong> laag Comfortpanel (60 mm) achter de<br />

profiel<strong>en</strong>. Br<strong>en</strong>g vervolg<strong>en</strong>s <strong>Isover</strong> Comfortpanel tuss<strong>en</strong><br />

de profiel<strong>en</strong> aan (50 mm). Hiermee wordt voldaan aan<br />

de R c-eis van 2,5 m 2 .K/W. In plaats van Comfortpanel kan<br />

ook Sonepanel of Soneroll word<strong>en</strong> gebruikt.<br />

■ Br<strong>en</strong>g e<strong>en</strong> dampremm<strong>en</strong>de folie (bijvoorbeeld Vario KM<br />

Duplex) over de profiel<strong>en</strong> aan. Deze folie zorgvuldig <strong>en</strong><br />

overlapp<strong>en</strong>d aanbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong>.<br />

■ Tape de <strong>na</strong>d<strong>en</strong> onderling <strong>en</strong> op de aansluit<strong>en</strong>de constructie.<br />

■ Hier<strong>na</strong> kan de binn<strong>en</strong>beplating (bijvoorbeeld Gyproc<br />

gipskartonplat<strong>en</strong> 12,5 mm dik) word<strong>en</strong> bevestigd.<br />

Hoeveel geld kan ik bespar<strong>en</strong> door e<strong>en</strong> ste<strong>en</strong>s buit<strong>en</strong>muur<br />

(200 mm) te isoler<strong>en</strong> met twee lag<strong>en</strong> <strong>Isover</strong> Comfortpanel in e<strong>en</strong><br />

metal stud voorzetwand?<br />

Vertrek Vertrek- Comfortpanel Kost<strong>en</strong>besparing<br />

temperatuur achter+tuss<strong>en</strong> per jaar per m2 de profiel<strong>en</strong><br />

(in mm)<br />

muuroppervlak<br />

Woonkamer 19ºC 60 + 50 € 11,18<br />

Slaapkamer 17ºC 60 + 50 € 8,84<br />

Uitgangspunt: conv<strong>en</strong>tionele CV ketel in goede staat <strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

gasprijs van € 0,57 per m 3 . Andere constructies kunt u e<strong>en</strong>voudig<br />

uitrek<strong>en</strong><strong>en</strong> met het rek<strong>en</strong>programma R<strong>en</strong>ocal.


Thermische <strong>en</strong> geluids<strong>isolatie</strong> in één met <strong>Isover</strong><br />

Calibel voorzetwand aan binn<strong>en</strong>zijde<br />

<strong>Isover</strong> Calibel bestaat uit e<strong>en</strong> harde glaswolplaat die<br />

gelijmd is op e<strong>en</strong> gipskartonplaat van 10 mm dik. Calibel<br />

heeft e<strong>en</strong> dampremm<strong>en</strong>de aluminiumlaag tuss<strong>en</strong> de <strong>isolatie</strong><br />

<strong>en</strong> de gipskartonplaat. <strong>Isover</strong> Calibel SK heeft géén<br />

dampremm<strong>en</strong>de laag <strong>en</strong> kan word<strong>en</strong> toegepast om<br />

binn<strong>en</strong>wand<strong>en</strong> geluidsisoler<strong>en</strong>d <strong>na</strong> te isoler<strong>en</strong> of bijvoorbeeld<br />

om de muur tuss<strong>en</strong> (ongeïsoleerde) garage <strong>en</strong><br />

woning te isoler<strong>en</strong>. Calibel SK in dat geval aan de garagezijde<br />

toepass<strong>en</strong>.<br />

■ Voor het goed kunn<strong>en</strong> verwerk<strong>en</strong> van Calibel <strong>en</strong> Calibel<br />

SK is het belangrijk dat de ondergrond droog, stofvrij,<br />

vetvrij <strong>en</strong> vrij van behang is.<br />

■ Zaag de Calibel (bijvoorbeeld 10 + 85 mm voor e<strong>en</strong> R cwaarde<br />

van 2,5 m 2 .K/W) eerst op maat voor de verwerking.<br />

Maak de plaat 15 mm korter dan de vertrekhoogte.<br />

■ Lijm de Calibel in het werk met de glaswolzijde teg<strong>en</strong> de<br />

binn<strong>en</strong>zijde van de gevel. Als lijm kan cem<strong>en</strong>t- of gipsgebond<strong>en</strong><br />

lijm word<strong>en</strong> gebruikt.<br />

■ Voeg <strong>na</strong> het lijm<strong>en</strong> de plaat<strong>na</strong>d<strong>en</strong> af met voeg<strong>en</strong>band<br />

<strong>en</strong> voeg<strong>en</strong>vuller.<br />

Voor gedetailleerde gegev<strong>en</strong>s over de verwerking zie het<br />

productblad van <strong>Isover</strong> Calibel/Calibel SK.<br />

Hoeveel geld kan ik bespar<strong>en</strong> met <strong>Isover</strong> Calibel aan de binn<strong>en</strong>zijde<br />

van e<strong>en</strong> ste<strong>en</strong>s buit<strong>en</strong>muur (200 mm)?<br />

Vertrek Vertrek- Calibel Kost<strong>en</strong>besparing<br />

temperatuur (in mm) per jaar per m2 muuroppervlak<br />

Woonkamer 19ºC 10 + 105 € 11,43<br />

Woonkamer 19ºC 10 + 85 € 11,13<br />

Slaapkamer 17ºC 10 + 85 € 8,79<br />

Uitgangspunt: conv<strong>en</strong>tionele CV ketel in goede staat <strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

gasprijs van € 0,57 per m 3 . Andere constructies kunt u e<strong>en</strong>voudig<br />

uitrek<strong>en</strong><strong>en</strong> met het rek<strong>en</strong>programma R<strong>en</strong>ocal.<br />

Thermische <strong>isolatie</strong> aan de buit<strong>en</strong>zijde gevel<br />

met <strong>Isover</strong> Comfortpanel of Mupan<br />

<strong>Isover</strong> Comfortpanel is e<strong>en</strong> stevige <strong>isolatie</strong>plaat, aan beide<br />

zijd<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> zacht comfortvlies voor e<strong>en</strong> prettige<br />

verwerking. <strong>Isover</strong> Mupan is e<strong>en</strong> plaat die aan twee<br />

zijd<strong>en</strong> is voorzi<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> glasvlies bekleding.<br />

Het voordeel van isoler<strong>en</strong> aan de buit<strong>en</strong>zijde is dat er<br />

binn<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> ruimte verlor<strong>en</strong> gaat <strong>en</strong> dat koudebrugg<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> ingepakt.<br />

■ Br<strong>en</strong>g op de bestaande buit<strong>en</strong>muur e<strong>en</strong> hout<strong>en</strong> stijl- <strong>en</strong><br />

regelwerk aan, bijvoorbeeld 38 x 140 mm.<br />

■ Br<strong>en</strong>g tuss<strong>en</strong> de stijl<strong>en</strong> Comfortpanel (140 mm) of<br />

Mupan (140 mm) aan met e<strong>en</strong> overmaat van 10 mm.<br />

Hiermee kan e<strong>en</strong> R c-waarde van 2,5 m 2 .K/W word<strong>en</strong><br />

bereikt. Zorg er ook voor dat de <strong>isolatie</strong> goed aansluit<br />

teg<strong>en</strong> de achterligg<strong>en</strong>de gevel.<br />

■ Br<strong>en</strong>g teg<strong>en</strong> het hout<strong>en</strong> frame met behulp van t<strong>en</strong>gels<br />

e<strong>en</strong> waterker<strong>en</strong>de dampop<strong>en</strong> folie aan ter bescherming,<br />

bijvoorbeeld e<strong>en</strong> spinvlies folie.<br />

■ Teg<strong>en</strong> de t<strong>en</strong>gels vervolg<strong>en</strong>s de buit<strong>en</strong>beplating aanbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong>,<br />

bijvoorbeeld rabatdel<strong>en</strong> of beplating.<br />

Hoeveel geld kan ik bespar<strong>en</strong> door met <strong>Isover</strong> Comfortpanel of<br />

Mupan e<strong>en</strong> ste<strong>en</strong>smuur (200 mm) aan de buit<strong>en</strong>zijde te isoler<strong>en</strong>?<br />

Vertrek Vertrek- Comfortpanel Kost<strong>en</strong>besparing<br />

temperatuur (in mm) per jaar per m2 muuroppervlak<br />

Woonkamer 19ºC 140 € 11,29<br />

Woonkamer 19ºC 120 € 11,06<br />

Slaapkamer 17ºC 140 € 8,92<br />

Uitgangspunt: conv<strong>en</strong>tionele CV ketel in goede staat <strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

gasprijs van € 0,57 per m 3 .<br />

9


10<br />

4. Lichte scheidingswand plaats<strong>en</strong><br />

Geluids<strong>isolatie</strong> <strong>en</strong> brandwer<strong>en</strong>dheid met e<strong>en</strong><br />

hout<strong>en</strong> scheidingswand met <strong>Isover</strong> comfortpanel<br />

<strong>Isover</strong> Comfortpanel is e<strong>en</strong> stevige <strong>isolatie</strong>plaat, aan beide<br />

zijd<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> zacht comfortvlies voor e<strong>en</strong> prettige<br />

verwerking.<br />

Het voordeel van wand<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> hout<strong>en</strong> stijl- <strong>en</strong> regelwerk<br />

is dat ze e<strong>en</strong> drag<strong>en</strong>de functie kunn<strong>en</strong> vervull<strong>en</strong>. In<br />

teg<strong>en</strong>stelling tot e<strong>en</strong> metal stud wand die ge<strong>en</strong> drag<strong>en</strong>de<br />

functie kan vervull<strong>en</strong>. Als er hogere eis<strong>en</strong> aan de geluids<strong>isolatie</strong><br />

word<strong>en</strong> gesteld, verdi<strong>en</strong>t het de voorkeur om te<br />

kiez<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> metal stud wand.<br />

■ Bevestig teg<strong>en</strong> de vloer <strong>en</strong> het plafond de hout<strong>en</strong> regels<br />

(bijvoorbeeld 38 x 89 mm). Br<strong>en</strong>g tuss<strong>en</strong> deze bov<strong>en</strong>- <strong>en</strong><br />

onderregel de hout<strong>en</strong> stijl<strong>en</strong> hart-op-hart 600 mm pass<strong>en</strong>d<br />

tuss<strong>en</strong> de regels aan met hoekijzers of met <strong>en</strong>kele<br />

schuin geplaatste steek<strong>na</strong>gels per aansluiting.<br />

■ Br<strong>en</strong>g aan één zijde e<strong>en</strong> beplating aan, bijvoorbeeld<br />

Gyproc gipskartonplat<strong>en</strong> van 12,5 mm dik.<br />

■ Br<strong>en</strong>g <strong>Isover</strong> Comfortpanel (bijvoorbeeld 90 mm) tuss<strong>en</strong><br />

de stijl<strong>en</strong> aan. De holle ruimte volledig of bij<strong>na</strong> volledig<br />

vull<strong>en</strong> zorgt voor de beste geluids<strong>isolatie</strong>.<br />

■ Vervolg<strong>en</strong>s kunn<strong>en</strong> leiding<strong>en</strong> word<strong>en</strong> aangebracht <strong>en</strong><br />

kan de wand word<strong>en</strong> geslot<strong>en</strong> door aan de andere zijde<br />

gips(karton) plat<strong>en</strong> aan te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>.<br />

Brandwer<strong>en</strong>dheid<br />

De hierbov<strong>en</strong> beschrev<strong>en</strong> wand<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong> brandwer<strong>en</strong>dheid<br />

van circa 30 minut<strong>en</strong>.<br />

De brandwer<strong>en</strong>dheid kan word<strong>en</strong> vergroot <strong>na</strong>ar<br />

60 minut<strong>en</strong> door aan beide zijd<strong>en</strong> e<strong>en</strong> extra gipskartonplaat<br />

van 12,5 mm aan te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>.<br />

Hoge geluids<strong>isolatie</strong> <strong>en</strong> brandwer<strong>en</strong>dheid met<br />

e<strong>en</strong> Metal Stud ® wand met <strong>Isover</strong> Comfortpanel<br />

of Sonepanel/Soneroll<br />

<strong>Isover</strong> Comfortpanel is e<strong>en</strong> stevige <strong>isolatie</strong>plaat, aan beide<br />

zijd<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> zacht comfortvlies voor e<strong>en</strong> prettige<br />

verwerking. <strong>Isover</strong> Sonepanel <strong>en</strong> Soneroll zijn e<strong>en</strong><br />

lichte, flexibele plaat respectievelijk rol die aan één zijde<br />

voorzi<strong>en</strong> zijn van e<strong>en</strong> glasvliesbekleding.<br />

Het voordeel van Metal Stud ® wand<strong>en</strong> is, <strong>na</strong>ast de uitstek<strong>en</strong>de<br />

geluids<strong>isolatie</strong>, het geringe gewicht, waardoor ze<br />

op allerlei plaats<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> toegepast zonder dat<br />

de draagconstructie moet word<strong>en</strong> aangepast.<br />

■ Bevestig teg<strong>en</strong> de vloer <strong>en</strong> het plafond metal<strong>en</strong> U-profiel<strong>en</strong>.<br />

Schijf tuss<strong>en</strong> deze bov<strong>en</strong>- <strong>en</strong> onderregel verticale<br />

C-profiel<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> hart-op-hart afstand van bijvoorbeeld<br />

600 mm.<br />

■ Br<strong>en</strong>g aan één zijde e<strong>en</strong> beplating aan, bijvoorbeeld<br />

Gyproc gipskartonplat<strong>en</strong> van 12,5 mm dik.<br />

■ Br<strong>en</strong>g Comfortpanel of Sonepanel/Soneroll aan tuss<strong>en</strong><br />

de stijl<strong>en</strong>, bijvoorbeeld 45 mm dik. De holle ruimte<br />

(bij<strong>na</strong>) volledig vull<strong>en</strong> zorgt voor de beste geluids<strong>isolatie</strong>.<br />

■ Vervolg<strong>en</strong>s kunn<strong>en</strong> leiding<strong>en</strong> word<strong>en</strong> aangebracht <strong>en</strong><br />

kan de wand word<strong>en</strong> geslot<strong>en</strong> door aan de andere zijde<br />

gips(karton) plat<strong>en</strong> aan te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>.


De geluids<strong>isolatie</strong> van Metal Stud ®<br />

wand<strong>en</strong><br />

Door Metal Stud ® wand<strong>en</strong> toe te pass<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> hogere geluids<strong>isolatie</strong>waard<strong>en</strong> word<strong>en</strong> bereikt dan met ste<strong>en</strong>achtige<br />

wand<strong>en</strong>. Dit komt door het massa-veer-massa principe. Volg<strong>en</strong>s dit principe funger<strong>en</strong> de gipskartonplat<strong>en</strong> als de massa,<br />

<strong>en</strong> de luchtspouw als de veer. Om e<strong>en</strong> goede geluids<strong>isolatie</strong> te bereik<strong>en</strong> mag de veer niet al te stijf zijn. E<strong>en</strong> goede veer<br />

zal de geluidstrilling<strong>en</strong> slecht doorgev<strong>en</strong> van de <strong>en</strong>e <strong>na</strong>ar de andere gipskartonplaat. De luchtspouw (veer) tuss<strong>en</strong> de<br />

twee gipskartonplat<strong>en</strong> (massa) di<strong>en</strong>t voor het beste akoestische resultaat word<strong>en</strong> gevuld met e<strong>en</strong> geluidabsorber<strong>en</strong>d<br />

materiaal zoals glaswol. Volledige vulling geeft in vergelijking met e<strong>en</strong> lege spouw e<strong>en</strong> verbetering van de geluids<strong>isolatie</strong><br />

van 6 tot 8 dB. Indi<strong>en</strong> de spouw gedeeltelijk wordt gevuld bedraagt de verbetering 3 tot 6 dB.<br />

Enkel metal<strong>en</strong> geraamte<br />

Gipskarton (mm) Spouw (mm) Spouwvulling met <strong>Isover</strong> Gipskarton (mm) Rw (C, Ctr) Brandwer<strong>en</strong>dheid<br />

Comfortpanel / Sonepanel /<br />

Soneroll in mm<br />

(dB) (minut<strong>en</strong>)<br />

12,5 45 45 12,5 43 (–3,–9) ≥ 30<br />

12,5 50 50 12,5 45 (–4,–11) ≥ 30<br />

12,5 75 50 12,5 49 (–2,–8) ≥ 30<br />

Dubbel metal<strong>en</strong> geraamte, 10 mm uit elkaar geplaatst<br />

Gipskarton (mm) Spouw (mm) Spouwvulling met <strong>Isover</strong> Gipskarton (mm) Rw (C, Ctr) Brandwer<strong>en</strong>dheid<br />

Comfortpanel / Sonepanel /<br />

Soneroll in mm<br />

(dB) (minut<strong>en</strong>)<br />

2 x 12,5 110 2 x 45 2 x 12,5 64 (–3,–10) ≥ 60<br />

2 x 12,5 160 75 + 50 2 x 12,5 66 (–3,–10) ≥ 60<br />

Let op: De uiteindelijke geluids<strong>isolatie</strong> (R w) hangt sam<strong>en</strong> met de geluidsisoler<strong>en</strong>de prestaties van de omring<strong>en</strong>de constructies<br />

(vloer, plafond, etc) <strong>en</strong> met het goed afdicht<strong>en</strong> van aansluiting<strong>en</strong>, doorvoering<strong>en</strong>, etc.<br />

Voor meer informatie zie de brochure: ‘<strong>Isover</strong> <strong>en</strong> Geluid: Theorie <strong>en</strong> praktijk over geluids<strong>isolatie</strong> <strong>en</strong> geluidabsorptie’.<br />

11


12<br />

5a. Hout<strong>en</strong>- of betonn<strong>en</strong> begane grond vloer isoler<strong>en</strong><br />

Thermische <strong>isolatie</strong> van e<strong>en</strong> hout<strong>en</strong> vloer met<br />

<strong>Isover</strong> Comfortpanel<br />

<strong>Isover</strong> Comfortpanel is e<strong>en</strong> stevige <strong>isolatie</strong>plaat, aan beide<br />

zijd<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> zacht comfortvlies voor e<strong>en</strong> prettige<br />

verwerking.<br />

■ Bekijk eerst de hout<strong>en</strong> vloer <strong>en</strong> vloerbalk<strong>en</strong> op houtrot<br />

<strong>en</strong> schimmels <strong>en</strong> vervang de slechte del<strong>en</strong>.<br />

■ Br<strong>en</strong>g e<strong>en</strong> laag triplex of OSB aan op of onder de vloer<br />

om hem goed kier- <strong>en</strong> luchtdicht te mak<strong>en</strong>. Kit of pur de<br />

plaat<strong>na</strong>d<strong>en</strong> <strong>en</strong> de aansluiting aan de mur<strong>en</strong>.<br />

■ Meet onder de vloer de b<strong>en</strong>odigde breedte van de Comfortpanel<br />

<strong>en</strong> snij de plat<strong>en</strong> vooraf op maat. Houd hierbij<br />

e<strong>en</strong> kleine overmaat aan van 10 mm om de plat<strong>en</strong> goed<br />

te kunn<strong>en</strong> klemm<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> de vloerbalk<strong>en</strong>.<br />

■ Sla in de zijkant<strong>en</strong> van de balk<strong>en</strong> RVS draad<strong>na</strong>gels van 3‘<br />

(80 mm) met e<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong>afstand van 400 mm. Sla de eerste<br />

<strong>na</strong>gels op e<strong>en</strong> afstand van 200 mm uit de muur.<br />

Houd de afstand tuss<strong>en</strong> de vloerdel<strong>en</strong> <strong>en</strong> de draad<strong>na</strong>gels<br />

gelijk aan de dikte van <strong>Isover</strong> Comfortpanel.<br />

■ Plaats de <strong>isolatie</strong>plat<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> de balk<strong>en</strong>, direct aan de<br />

onderkant teg<strong>en</strong> het vloerbeschot. E<strong>en</strong> alter<strong>na</strong>tief voor<br />

de draad<strong>na</strong>gels is het gebruik<strong>en</strong> van (verduurzaamde)<br />

hout<strong>en</strong> latt<strong>en</strong> aan de zijkant van de balk<strong>en</strong> of het spann<strong>en</strong><br />

van draad onder de balk<strong>en</strong>. Met 120 mm Comfortpanel<br />

wordt e<strong>en</strong> R c-waarde van 2,5 m 2 .K/W bereikt.<br />

■ Als u va<strong>na</strong>f de bov<strong>en</strong>zijde wilt isoler<strong>en</strong>, verwijder de<br />

vloerdel<strong>en</strong> <strong>en</strong> br<strong>en</strong>g de <strong>isolatie</strong> aan zoals hierbov<strong>en</strong><br />

beschrev<strong>en</strong>. Br<strong>en</strong>g daar<strong>na</strong> e<strong>en</strong> luchtdicht vloerbeschot<br />

aan (bijv. underlaym<strong>en</strong>t) <strong>en</strong> kit of pur <strong>na</strong>d<strong>en</strong> <strong>en</strong> rand<strong>en</strong>.<br />

Hoeveel geld kan ik bespar<strong>en</strong> met <strong>Isover</strong> Comfortpanel onder e<strong>en</strong><br />

hout<strong>en</strong> begane grond vloer (balk<strong>en</strong> 70 x 170 mm, h.o.h. 600 mm)?<br />

Vertrek Vertrek- Comfortpanel Kost<strong>en</strong>besparing<br />

temperatuur (in mm) per jaar per m2 vloeroppervlak<br />

Woonkamer 19ºC 120 € 1,41<br />

Woonkamer 19ºC 90 € 1,17<br />

Uitgangspunt: conv<strong>en</strong>tionele CV ketel in goede staat <strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

gasprijs van € 0,57 per m 3 .<br />

Thermische <strong>isolatie</strong> van e<strong>en</strong> begane grond<br />

betonvloer met <strong>Isover</strong> Comfortpanel<br />

<strong>Isover</strong> Comfortpanel is e<strong>en</strong> stevige <strong>isolatie</strong>plaat, aan beide<br />

zijd<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> zacht comfortvlies voor e<strong>en</strong> prettige<br />

verwerking.<br />

■ Bevestig de <strong>isolatie</strong> met behulp van verzinkte splittong<br />

plakp<strong>en</strong>n<strong>en</strong> of gebruik plakp<strong>en</strong>n<strong>en</strong> met <strong>na</strong>gels.<br />

■ Plak de plakp<strong>en</strong>n<strong>en</strong> met montagekit teg<strong>en</strong> de onderzijde<br />

van de vloer. Gebruik per <strong>isolatie</strong>plaat 4 gelijkmatig<br />

verdeelde plakp<strong>en</strong>n<strong>en</strong>.<br />

■ Druk <strong>na</strong> uitharding van de montagekit <strong>Isover</strong> Comfortpanel<br />

over de p<strong>en</strong>n<strong>en</strong> <strong>en</strong> zet dit vast met e<strong>en</strong> kunststof<br />

klemplaatje of met e<strong>en</strong> metal<strong>en</strong> ring (bijvoorbeeld ø 32<br />

mm). Splittong<strong>en</strong> ombuig<strong>en</strong>.<br />

Hoeveel geld kan ik bespar<strong>en</strong> met <strong>Isover</strong> Comfortpanel onder e<strong>en</strong><br />

bestaande ongeïsoleerde begane grond vloer van beton<br />

(160 mm)?<br />

Vertrek Vertrek- Comfortpanel Kost<strong>en</strong>besparing<br />

temperatuur (in mm) per jaar per m2 vloeroppervlak<br />

Woonkamer 19ºC 140 € 1,87<br />

Woonkamer 19ºC 120 € 1,64<br />

Uitgangspunt: conv<strong>en</strong>tionele CV ketel in goede staat <strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

gasprijs van € 0,57 per m 3 .<br />

!<br />

Voor isoler<strong>en</strong> in kruipruimt<strong>en</strong> geldt<br />

■ De kruipruimte moet e<strong>en</strong> minimale kruiphoogte<br />

hebb<strong>en</strong> van 500 mm om <strong>isolatie</strong> aan te kunn<strong>en</strong><br />

br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>.<br />

■ Gebruik tijd<strong>en</strong>s het aanbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong> van de plat<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

mondkapje <strong>en</strong> e<strong>en</strong> helm.


5b. Verdiepingsvloer isoler<strong>en</strong><br />

Geluids<strong>isolatie</strong> <strong>en</strong> brandwer<strong>en</strong>dheid van e<strong>en</strong><br />

hout<strong>en</strong> woningscheid<strong>en</strong>de verdiepingsvloer<br />

met <strong>Isover</strong> IBR<br />

<strong>Isover</strong> IBR is e<strong>en</strong> glaswoldek<strong>en</strong> aan één zijde voorzi<strong>en</strong> van<br />

e<strong>en</strong> aluminium bekleding.<br />

■ Zorg ervoor dat de hout<strong>en</strong> verdiepingsvloer aan de<br />

bov<strong>en</strong>zijde voldo<strong>en</strong>de dicht is door e<strong>en</strong> extra laag<br />

underlaym<strong>en</strong>t (18 mm) met messing <strong>en</strong> groef aan te<br />

br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> bov<strong>en</strong>op de bestaande vloerdel<strong>en</strong>.<br />

■ Laat de minimaal 80 mm dikke IBR dek<strong>en</strong>s dwars op de<br />

balkrichting volledig onder de balk<strong>en</strong> doorlop<strong>en</strong>. Zorg<br />

ervoor dat de aluminiumbekleding aan de onderzijde<br />

zit. Plaats de dek<strong>en</strong>s met behulp van gegalvaniseerd kipp<strong>en</strong>gaas,<br />

dat met stal<strong>en</strong> niet<strong>en</strong> van 30 mm lang is<br />

bevestigd, teg<strong>en</strong> de balk<strong>en</strong>.<br />

■ Br<strong>en</strong>g onder de <strong>isolatie</strong> e<strong>en</strong> vrijdrag<strong>en</strong>d plafond aan<br />

bestaande uit metal<strong>en</strong> U- <strong>en</strong> C-profiel<strong>en</strong> (h.o.h. 400 mm)<br />

met daaronder minimaal één glasvezelversterkte gipskartonplaat<br />

(gkf) met e<strong>en</strong> dikte van 15 mm. Deze constructie<br />

voldoet aan e<strong>en</strong> brandwer<strong>en</strong>dheidseis van<br />

60 minut<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> geluids<strong>isolatie</strong> I lu,k ≥ 0 dB, ervan uitgaande<br />

dat de omring<strong>en</strong>de constructies voldo<strong>en</strong>de<br />

brandwer<strong>en</strong>d <strong>en</strong> geluidsisoler<strong>en</strong>d zijn.<br />

Door gebruik te mak<strong>en</strong> van dikkere IBR dek<strong>en</strong>s <strong>en</strong> nog e<strong>en</strong><br />

extra laag gipskarton (12,5 mm) verbetert de geluids<strong>isolatie</strong><br />

<strong>en</strong> brandwer<strong>en</strong>dheid van de vloer nog verder.<br />

Niet woningscheid<strong>en</strong>de verdiepingsvloer<br />

■ Bevestig hout<strong>en</strong> latt<strong>en</strong> teg<strong>en</strong> de zijkant van de balk<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> plaats Comfortpanel tuss<strong>en</strong> de balk<strong>en</strong> op de<br />

latt<strong>en</strong>, direct teg<strong>en</strong> de onderkant van het vloer.<br />

■ Of bevestig geplastificeerd draad of gegalvaniseerd<br />

gaas onder de balk<strong>en</strong> <strong>en</strong> ondersteun hiermee de<br />

<strong>isolatie</strong>plat<strong>en</strong> om de 30 cm.<br />

■ Snij de plat<strong>en</strong> in beide situaties iets groter om de<br />

plat<strong>en</strong> goed teg<strong>en</strong> de balk<strong>en</strong> te lat<strong>en</strong> aansluit<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

luchtstrom<strong>en</strong> te voorkom<strong>en</strong>.<br />

Thermische <strong>isolatie</strong> van e<strong>en</strong> vlieringvloer of<br />

zoldervloer met <strong>Isover</strong> IBR<br />

<strong>Isover</strong> IBR is e<strong>en</strong> glaswoldek<strong>en</strong> aan één zijde voorzi<strong>en</strong> van<br />

e<strong>en</strong> aluminium bekleding.<br />

■ Als de vliering- of zoldervloer niet belop<strong>en</strong> wordt <strong>en</strong> het<br />

hell<strong>en</strong>de dak niet is geïsoleerd <strong>Isover</strong> IBR toepass<strong>en</strong>. Rol<br />

de <strong>Isover</strong> IBR <strong>isolatie</strong>dek<strong>en</strong> (bijvoorbeeld 150 mm dik)<br />

uit over de hout<strong>en</strong> vloerdel<strong>en</strong> of betonvloer.<br />

■ Br<strong>en</strong>g bij het aanbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> dubbele laag IBR de<br />

bov<strong>en</strong>ste laag verspring<strong>en</strong>d aan t<strong>en</strong> opzichte van de<br />

onderste laag. Richt beide dek<strong>en</strong>s met de dampremm<strong>en</strong>de<br />

aluminiumbekleding <strong>na</strong>ar b<strong>en</strong>ed<strong>en</strong>.<br />

■ Br<strong>en</strong>g IBR haaks over de balk<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> hout<strong>en</strong> vloer<br />

aan als er ge<strong>en</strong> vloerbeschot aanwezig is. Richt ook hier<br />

de dampremm<strong>en</strong>de aluminium laag <strong>na</strong>ar b<strong>en</strong>ed<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

zorg dat de <strong>isolatie</strong> rondom de balk<strong>en</strong> goed aansluit.<br />

Hoeveel geld kan ik bespar<strong>en</strong> met <strong>Isover</strong> IBR op e<strong>en</strong> bestaande<br />

hout<strong>en</strong> vliering- of zoldervloer onder e<strong>en</strong> ongeïsoleerd hell<strong>en</strong>d<br />

dak?<br />

Vertrek Vertrek- Ibr Kost<strong>en</strong>besparing<br />

temperatuur (in mm) per jaar per m2 vloeroppervlak<br />

Woonkamer 19ºC 150 circa € 12,73<br />

Woonkamer 19ºC 120 circa € 12,48<br />

Slaapkamer 17ºC 150 circa € 10,07<br />

Uitgangspunt: conv<strong>en</strong>tionele CV ketel in goede staat <strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

gasprijs van € 0,57 per m 3 .<br />

13


14<br />

Misverstand<strong>en</strong> over<br />

isoler<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

vochtproblem<strong>en</strong><br />

Sommige m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> bewer<strong>en</strong> dat het isoler<strong>en</strong><br />

van bestaande woning<strong>en</strong> vochtproblem<strong>en</strong> kan<br />

oplever<strong>en</strong>. Dat is niet juist!<br />

15 liter vocht per dag<br />

In e<strong>en</strong> woning wordt continue vocht geproduceerd.<br />

M<strong>en</strong>s<strong>en</strong> <strong>en</strong> dier<strong>en</strong> veroorzak<strong>en</strong> vocht<br />

door adem te hal<strong>en</strong>. Maar ook hun activiteit<strong>en</strong><br />

zorg<strong>en</strong> voor vocht in de woning. D<strong>en</strong>k daarbij<br />

aan douch<strong>en</strong>, kok<strong>en</strong>, wass<strong>en</strong>, drog<strong>en</strong> van de<br />

was. E<strong>en</strong> gezin produceert al gauw 15 liter<br />

vocht per dag in de vorm van waterdamp. Dat<br />

is e<strong>en</strong> emmer vol! Deze vochtproductie moet<br />

door v<strong>en</strong>tilatie word<strong>en</strong> afgevoerd.<br />

Vochtproblem<strong>en</strong> door niet isoler<strong>en</strong><br />

In oude woning<strong>en</strong> met al hun kier<strong>en</strong> is v<strong>en</strong>tilatie<br />

vaak ge<strong>en</strong> probleem, daar wordt al op<br />

<strong>na</strong>tuurlijke wijze gev<strong>en</strong>tileerd. Maar door in<br />

oude woning<strong>en</strong> uitsluit<strong>en</strong>d (beter sluit<strong>en</strong>de)<br />

kozijn<strong>en</strong>, <strong>isolatie</strong>glas <strong>en</strong> betere kierdichting<br />

aan te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>, word<strong>en</strong> deze <strong>na</strong>tuurlijke v<strong>en</strong>tilatiemogelijkhed<strong>en</strong><br />

sterk beperkt. In dat<br />

geval kan in koude hoek<strong>en</strong> van de woning,<br />

waterdamp cond<strong>en</strong>ser<strong>en</strong>. Hierdoor kan schimmelvorming<br />

ontstaan. Conclusie: juist het niet<br />

isoler<strong>en</strong> van gevels, dak<strong>en</strong> <strong>en</strong> vloer<strong>en</strong> kan tot<br />

vochtproblem<strong>en</strong> leid<strong>en</strong>.<br />

Integrale aanpak voor het beste resultaat<br />

Het is dus belangrijk om bij het r<strong>en</strong>over<strong>en</strong> van<br />

e<strong>en</strong> woning te kiez<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> integrale aanpak.<br />

Dat betek<strong>en</strong>t: zorg<strong>en</strong> voor goed geïsoleerde<br />

mur<strong>en</strong>, dak<strong>en</strong>, ram<strong>en</strong> <strong>en</strong> vloer<strong>en</strong>. Hierdoor<br />

word<strong>en</strong> de binn<strong>en</strong>oppervlakk<strong>en</strong> van de<br />

woning warmer <strong>en</strong> zal er ge<strong>en</strong> cond<strong>en</strong>satie<br />

ontstaan. Gecombineerd met e<strong>en</strong> goede v<strong>en</strong>tilatie<br />

word<strong>en</strong> hiermee juist vochtproblem<strong>en</strong><br />

opgelost. Het wooncomfort neemt toe <strong>en</strong><br />

gezondheidsproblem<strong>en</strong> word<strong>en</strong> voorkom<strong>en</strong>.<br />

Productoverzicht op<br />

alfabetische volgorde<br />

Voor uitgebreide informatie zie de productblad<strong>en</strong> op<br />

www.isover.nl.<br />

<strong>Isover</strong> Calibel / Calibel SK<br />

Dikte Rdeclared Standaardafmeting m2 in mm in m2 .K/W in mm<br />

Calibel<br />

per pallet<br />

10 + 85 2,54 2600 x 1200 37,44<br />

10 + 105 3,13 2600 x 1200<br />

Calibel SK<br />

31,20<br />

10 + 40 1,22 2600 x 1200 71,76<br />

10 + 85 2,54 2600 x 1200 37,44<br />

10 + 105 3,13 2600 x 1200 31,20<br />

<strong>Isover</strong> Comfortpanel<br />

■ CE <strong>en</strong> KOMO productcertificaat K24668<br />

■ Brandklasse A2-s2,d0 volg<strong>en</strong>s EN 13501-1<br />

Dikte Rdeclared Standaardafmeting m2 in mm in m2 .K/W in mm per pak<br />

45 1,25 1500 x 600 9,90<br />

50 1,40 1500 x 600 9,00<br />

60 1,70 1500 x 600 7,20<br />

70 2,00 1500 x 600 6,30<br />

90 2,55 1500 x 600 5,40<br />

120 3,40 1500 x 600 3,60<br />

<strong>Isover</strong> IBR<br />

■ CE <strong>en</strong> KOMO attest-met-productcertificaat K24668<br />

■ Brandklasse: A2-s1,d0 volg<strong>en</strong>s EN 13501-1<br />

Dikte Rdeclared Standaardafmeting m2 in mm in m2 .K/W in mm per pak<br />

80 2,00 1200 x 9000 10,80<br />

100 2,50 1200 x 12000 14,40<br />

120 3,00 1200 x 10000 12,00<br />

150 3,75 1200 x 8000 9,60


<strong>Isover</strong> Mupan<br />

■ CE <strong>en</strong> KOMO attest-met-productcertificaat K4087<br />

■ Brandklasse A1 volg<strong>en</strong>s EN 13501-1<br />

Dikte Rdeclared Standaardafmeting m2 in mm in m2 .K/W in mm per pak<br />

75 2,10 1200 x 800 7,68<br />

80 2,25 1200 x 800 6,72<br />

85 2,40 1200 x 800 6,72<br />

90 2,55 1200 x 800 6,72<br />

95 2,70 1200 x 800 5,76<br />

100 2,85 1200 x 800 5,76<br />

105 3,00 1200 x 800 4,80<br />

110 3,10 1200 x 800 4,80<br />

115 3,25 1200 x 800 4,80<br />

120 3,40 1200 x 800 4,80<br />

125 3,55 1200 x 800 3,84<br />

130 3,70 1200 x 800 3,84<br />

135 3,85 1200 x 800 3,84<br />

140 4,00 1200 x 800 3,84<br />

145 4,10 1200 x 800 3,84<br />

<strong>Isover</strong> Rollisol Plus<br />

■ CE <strong>en</strong> KOMO productcertificaat K24668<br />

■ Brandklasse A2-s1,d0 volg<strong>en</strong>s EN 13501-1<br />

■ Dampdifussieweerstandsgetal glaswol op aluminium<br />

bekleding: µd ≈ 52m.<br />

Dikte Rdeclared Standaardafmeting m2 in mm in m2 .K/W in mm per pak<br />

80 2,00 600 x 9000 5,40<br />

80 2,00 450 x 9000 8,10<br />

100 2,50 600 x 12000 7,20<br />

100 2,50 450 x 12000 10,80<br />

120 3,00 600 x 10000 6,00<br />

120 3,00 450 x 10000 9,00<br />

150 3,75 600 x 8000 4,80<br />

150 3,75 450 x 8000 7,20<br />

180 4,50 600 x 4000 2,40<br />

180 4,50 450 x 4000 3,60<br />

<strong>Isover</strong> Shedisol Decor<br />

■ Kleur<strong>en</strong>: kleurgelakt grijswit (perle) of <strong>na</strong>turel alu met<br />

hamerslag structuur (75% lichtreflectie).<br />

■ Brandklasse B-s1,d0 volg<strong>en</strong>s EN 13501-1<br />

Dikte Rdeclared Standaardafmeting m2 in mm in m2 .K/W in mm<br />

Alu<br />

per doos<br />

60 1,80 1495 x 1000 10,47<br />

60 1,80<br />

Grijswit (perle)<br />

1495 x 1000 10,47<br />

80 2,30 1250 x 1000 6,25<br />

<strong>Isover</strong> Sonebel 331<br />

■ Kleur: wit<br />

■ Brandklasse C-s3,d0 volg<strong>en</strong>s EN 13501-1<br />

Dikte Rdeclared Standaardafmeting m2 in mm in m2 .K/W in mm per doos<br />

50 1,50 1250 x 595 5,95<br />

80 2,40 1250 x 595 3,72<br />

<strong>Isover</strong> Sonepanel / Soneroll<br />

■ CE <strong>en</strong> KOMO productcertificaat K24668<br />

■ Brandklasse A1 volg<strong>en</strong>s EN 13501-1<br />

Dikte Rdeclared Standaardafmeting m2 in mm in m2 .K/W in mm<br />

Sonepanel<br />

per pak<br />

40 1,05 1350 x 600 12,96<br />

45 1,20 1350 x 600 11,34<br />

50 1,35 1350 x 600 9,72<br />

60 1,60 1350 x 600 8,10<br />

70 1,85 1350 x 600 7,29<br />

75 2,00 1350 x 600 6,48<br />

90 2,40 1350 x 600 5,67<br />

100 2,70 1350 x 600<br />

Soneroll<br />

4,86<br />

40 1,05 18000 x 600 21,60<br />

45 1,20 16000 x 600 19,20<br />

50 1,35 15000 x 600 18,00<br />

60 1,60 13000 x 600 15,60<br />

70 1,85 13000 x 600 15,60<br />

75 2,00 12250 x 600 14,70<br />

80 2,15 11500 x 600 13,80<br />

100 2,70 9250 x 600 11,10<br />

<strong>Isover</strong> Spouwwol<br />

■ Glaswolvlokk<strong>en</strong> verpakt in zakk<strong>en</strong> van 15 kg<br />

■ KOMO attest ATT 0518<br />

■ Onbrandbaar<br />

<strong>Isover</strong> Vario System<br />

■ Dampremm<strong>en</strong>de S d waarde (in zomer): 0,3 m<br />

■ Dampremm<strong>en</strong>de S d waarde (in winter): 5,0 m<br />

Product Breedte L<strong>en</strong>gte<br />

in mm in mm<br />

Optima ligger 2350<br />

Optima staander 2400<br />

Optima opzetstuk 500<br />

Vario KM Duplex folie 1500 40<br />

Vario KB1 tape 40<br />

Vario KB2 tape<br />

Comfortpanel: zie tabel<br />

20<br />

15


Informatie <strong>en</strong> correspond<strong>en</strong>tie<br />

Saint-Gobain <strong>Isover</strong> B<strong>en</strong>elux B.V.<br />

Verkoopkantoor Nederland<br />

Stuartweg 1b<br />

Postbus 96, 4130 EB Vian<strong>en</strong><br />

Telefoon 0347 35 84 00<br />

Fax 0347 35 84 01<br />

E-mail algeme<strong>en</strong>: info@isover.nl<br />

E-mail verkoop: verkoop@isover.nl<br />

www.isover.nl<br />

Saint-Gobain <strong>Isover</strong> B<strong>en</strong>elux B.V.<br />

Hoofdkantoor<br />

Parallelweg 20<br />

4878 AH Ett<strong>en</strong>-Leur<br />

Waarom <strong>Isover</strong> <strong>isolatie</strong>?<br />

Met <strong>Isover</strong> <strong>isolatie</strong> b<strong>en</strong>t u verzekerd van de hoogste kwaliteit<br />

<strong>en</strong> de beste resultat<strong>en</strong>. Zowel thermisch (warmte) als<br />

akoestisch (geluid). Ook op het gebied van brandveiligheid<br />

is <strong>Isover</strong> met e<strong>en</strong> A classificatie voor vrijwel alle product<strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> goede keuze. Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> zijn <strong>Isover</strong> <strong>isolatie</strong>product<strong>en</strong><br />

gemakkelijk <strong>en</strong> efficiënt te verwerk<strong>en</strong>.<br />

<strong>Isover</strong> is wereldmarktleider op het gebied van <strong>isolatie</strong>product<strong>en</strong><br />

met minerale wol (we producer<strong>en</strong> zowel glaswol<br />

als ste<strong>en</strong>wol).<br />

Die positie werd bereikt door e<strong>en</strong> grote vernieuw<strong>en</strong>de<br />

ambitie te koppel<strong>en</strong> aan voortdur<strong>en</strong>de investering<strong>en</strong> in<br />

onderzoek <strong>en</strong> ontwikkeling. Daarbij staan respect voor het<br />

milieu <strong>en</strong> e<strong>en</strong> leefbare wereld in de toekomst voorop. De<br />

grondstoff<strong>en</strong> voor onze glaswolproduct<strong>en</strong> bestaan voor<br />

meer dan 70% uit gerecyclede glasscherv<strong>en</strong>.<br />

Advies, service <strong>en</strong> stipte levering voldo<strong>en</strong> volledig aan de<br />

verplichting<strong>en</strong> die de nummer-één-positie met zich mee<br />

br<strong>en</strong>gt.<br />

<strong>Isover</strong> is één van de<br />

initiatiefnemers van Spaar<br />

Het Klimaat<br />

De stichting Spaar Het Klimaat is opgericht om <strong>en</strong>ergie besparing<br />

in de bestaande bouw beter te b<strong>en</strong>utt<strong>en</strong>. Hiervoor<br />

is e<strong>en</strong> campagne gestart om de w<strong>en</strong>selijkheid van grootschalige<br />

<strong>isolatie</strong> van bestaande woning<strong>en</strong> onder de aandacht<br />

te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> bij particuliere woningeig<strong>en</strong>ar<strong>en</strong>,<br />

woningbouwcorporaties, beleidsmakers <strong>en</strong> politici.<br />

Aan de basis van Spaar Het Klimaat staat e<strong>en</strong> onderzoek,<br />

uitgevoerd door het bureau Ecofys, <strong>na</strong>ar het verband tuss<strong>en</strong><br />

<strong>isolatie</strong> <strong>en</strong> klimaatbescherming.<br />

De campagne Spaar Het Klimaat is e<strong>en</strong> initiatief van e<strong>en</strong><br />

aantal bouwtoeleveranciers, waaronder <strong>Isover</strong>. Door<br />

onderzoek te do<strong>en</strong>, voorlichting te gev<strong>en</strong>, concrete voorstell<strong>en</strong><br />

te formuler<strong>en</strong> <strong>en</strong> door in gesprek te gaan met overheid,<br />

marktpartij<strong>en</strong> <strong>en</strong> andere betrokk<strong>en</strong><strong>en</strong> wil ze bevorder<strong>en</strong><br />

dat het grote pot<strong>en</strong>tieel voor <strong>isolatie</strong> voortvar<strong>en</strong>d<br />

b<strong>en</strong>ut wordt. Daar<strong>na</strong>ast informeert de campagne de<br />

Nederlandse consum<strong>en</strong>t over de rol die <strong>isolatie</strong> speelt in<br />

de strijd teg<strong>en</strong> klimaatverandering <strong>en</strong> over de mogelijk hed<strong>en</strong><br />

om het wooncomfort te verbeter<strong>en</strong>.<br />

08.03.20000.2

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!