02.05.2013 Views

HET GROENE BOEKJE

HET GROENE BOEKJE

HET GROENE BOEKJE

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>HET</strong> <strong>GROENE</strong> <strong>BOEKJE</strong><br />

www.groen.be


I N H O U D<br />

2<br />

VOORWOORD 3<br />

ACTIE VOEREN 4<br />

AFDRACHTEN 7<br />

BLIK OP GROEN! 8<br />

CAMPAGNE 11<br />

CANVASSEN 13<br />

COMMUNICATIE 15<br />

DEBAT 16<br />

E-COMMUNICATIE 18<br />

FINANCIËN LOKALE GROEP 20<br />

GROEN! PLUS 21<br />

HUIS-AAN-HUISBLAD 22<br />

IDEOLOGIE 24<br />

INTERVIEW 27<br />

JONG GROEN! 29<br />

JOURNALISTEN 31<br />

KADANZA 33<br />

LEDENWERVING 34<br />

LEDENZORG EN -BEHOUD 36<br />

MATERIAAL 38<br />

MEDIA 39<br />

NETWERKEN 40<br />

OIKOS 42<br />

ORGANISATIE LOKALE GROEP 44<br />

PARLEMENTSLEDEN 46<br />

PERSCONFERENTIE 52<br />

PERSMEDEDELING 54<br />

RAADSLEDEN 56<br />

SECRETARIAAT 58<br />

TOESPRAAK 60<br />

UP TO DATE 62<br />

VERKIEZINGEN 63<br />

VERZEKERINGEN 65<br />

VORMING 66<br />

VRIJWILLIGERS 68<br />

WEBSITE 69<br />

TREFWOORDENLIJST 71<br />

JAARPLANNER 2011 EN 2012 74<br />

VOORWOORD<br />

Beste actief Groen! lid,<br />

Politiek gaat verder dan de Wetstraat. Daar ben<br />

jij het levende bewijs van. Met dit Groene Boekje<br />

hopen we je dagelijkse harde werk voor de partij wat<br />

makkelijker te maken.<br />

In het Groene Boekje komen alle aspecten van een<br />

lokaal engagement aan bod. We leggen hierbij de<br />

focus op de belangrijke lokale verkiezingen van<br />

zondag 14 oktober 2012. We brengen handige tips<br />

en slimme trucs om je lokale groep te helpen met de<br />

voorbereidingen ervan.<br />

Uiteraard vind je niet alles in dit boekje terug. Daarom<br />

verwijzen we je graag door naar de website<br />

www.groen.be/hetgroeneboekje (login: 2012 en<br />

paswoord: 14 oktober) waar je meer achtergrondinformatie<br />

vindt.<br />

Hou dit boekje bij de hand en gebruik het wanneer<br />

nodig. We werken met afzonderlijke fiches per<br />

thema. Op het einde vind je nog een handige<br />

trefwoordenlijst en een kalender. Wij wensen je<br />

veel succes met de verdere uitbouw van jouw lokale<br />

afdeling!<br />

En alvast heel erg bedankt voor je onschatbare<br />

inbreng bij Groen!.<br />

3


ACTIE VOEREN<br />

Wil je actie voeren? Perfect, maar hoe ga je aan de slag?<br />

Deze beknopte handleiding legt je dat uit, stap voor stap.<br />

STAP 1 PLAN DE ACTIE<br />

Breng steeds je volledige groep op de hoogte van aankomende<br />

acties (via e­mail of telefoon).<br />

STAP 2 WIE DOET WAT?<br />

Een actie plannen en uitvoeren kan je niet alleen. Ieder heeft<br />

zo zijn eigen talenten. Durf mensen aan te spreken en om hulp<br />

vragen. Vraag naar datgene waar ze goed in zijn, wat ze graag<br />

doen. Ga binnen je groep op zoek naar tekstschrijvers, creatievelingen<br />

(voor een originele actie), organisatorisch talent en<br />

geef ieder zijn verantwoordelijkheid.<br />

STAP 3 STEL EEN DRAAIBOEK EN ACTIEPLAN OP<br />

Hou een draaiboek bij van alles wat moet gebeuren. Doe dit<br />

voor het hele proces zodat iedereen ziet wat moet gebeuren en<br />

tegen wanneer. Naast het draaiboek maak je van meet af aan<br />

een actieplan waarin alles duidelijk wordt beschreven (thema,<br />

vorm, plaats en datum, materiaal, verantwoordelijke, …).<br />

STAP 4 MOBILISEER JE ACHTERBAN<br />

Eens de datum en inhoud vastliggen kan je beginnen mobiliseren<br />

bij leden, sympathisanten en actievoerders via e­mail, lokale<br />

nieuwsbrief of een belronde. Vraag of ze hun aanwezigheid bevestigen<br />

en hou een lijst bij van de deelnemers.<br />

STAP 5 VERWITTIG DE PERS<br />

Verstuur enkele dagen voor de actie een persmededeling. Vermeld<br />

duidelijk waar en wanneer de actie doorgaat. Bel één dag<br />

voor de actie de journalisten op, vraag hen uitdrukkelijk of ze<br />

naar de actie komen.<br />

STAP 6 VOER ACTIE!<br />

De actieverantwoordelijke coördineert de hele actie. Hij brieft<br />

de actievoerders en gaat na of alles duidelijk is. Hij of zij zorgt<br />

verder voor de journalisten en motiveert de actievoerders. Zorg<br />

voor een leuke afsluiter zodat iedereen tevreden naar huis gaat.<br />

4 5


STAP 7 EVALUEER<br />

Was de actie al dan niet succesvol? Wat leren we voor de<br />

toekomst?<br />

STAP 8 VOLG OP<br />

Kom eventuele beloftes die je maakte n.a.v. de actie na. Extra<br />

info voor journalisten, potentiële leden, passanten…<br />

Kijk op www.groen.be/hetgroeneboekje voor een voorbeeld<br />

van een evaluatieformulier en verdere informatie! Nog vragen:<br />

bel of mail je politiek opbouwwerker. Een lijst van de opbouwwerkers<br />

vind je terug op www.groen.be/hetgroeneboekje.<br />

Checklist<br />

Actienaam<br />

Bang om iets te vergeten?<br />

Vul onderstaande checklist in.<br />

Actieverantwoordelijke<br />

AFDRACHTEN<br />

WAT?<br />

Groen!­raadsleden dragen een deel van de inkomsten uit hun<br />

mandaat af aan de partij. Dit is vastgelegd in de zogenaamde<br />

morele code.<br />

AAN WIE?<br />

De afdracht gaat naar de Groen!­groep op het niveau waarop<br />

men verkozen is (gemeente, district of provincie).<br />

HOEVEEL?<br />

Twintig procent van het bruto belastbaar inkomen uit het mandaat<br />

en alle afgeleide mandaten. Bruto belastbaar inkomen: het<br />

bruto presentiegeld of in geval van een wedde, het brutobedrag<br />

na aftrek van RSZ. Afdrachten kunnen van de belastingen<br />

afgetrokken worden als beroepskost. Eventuele bijkomende<br />

vrijwillige giften niet.<br />

UITZONDERINGEN<br />

Woordvoerder<br />

Als dit inkomen groter is dan de wedde van een Vlaams Parlementair,<br />

bedraagt de afdracht vijfentwintig procent.<br />

Materiaalverantwoordelijke<br />

Uitzonderingen op de afdrachtenregeling zijn mogelijk voor<br />

raadsleden die onbetaald verlof nemen of in een deeltijdse loop­<br />

Pamflet (aantal)<br />

baan gaan om hun mandaat op te nemen. Of voor raadsleden<br />

Perstekst<br />

met een vervangingsinkomen. De algemene ledenvergadering<br />

van de lokale respectievelijk provinciale groep beslist.<br />

Welke pers is gewaarschuwd<br />

Uitvoerende mandatarissen (schepenen, burgemeester,<br />

Naamlijst deelnemers<br />

OCMW­voorzitter, député) die in een deeltijdse of voltijdse<br />

loopbaanonderbreking gaan of onbetaald verlof nemen om<br />

Plaats actie<br />

hun mandaat op te nemen, hoeven geen afdracht te doen op de<br />

wedde die zij als mandataris ontvangen, tenzij hun wedde ho­<br />

Tijdstip actie<br />

ger ligt dan de wedde van een Vlaamse parlementair (voor het<br />

gedeelte dat hoger ligt, worden wel afdrachten gedaan).<br />

Welke mandatarissen (namen)<br />

Vraag de morele code op bij stefan.colaes@groen.be.<br />

6 7


BLIK OP GROEN!<br />

DE BASIS<br />

DE LOKALE GROEP<br />

De lokale groep vormt een belangrijk element in het groter geheel<br />

van de partij. De meer dan tweehonderd lokale groepen<br />

vormen immers onze basis, zij staan het dichtst bij de bevolking,<br />

bij de meer dan 5.200 leden en de vele sympathisanten<br />

van Groen!.<br />

De lokale groep brengt mensen samen om aan politiek te doen<br />

vanuit een groen kader. Door politieke discussie, actie en vorming<br />

te organiseren, verhoogt de groep de interne en externe<br />

betrokkenheid bij ons project.<br />

De lokale groep volgt het beleid van de gemeente op en ondersteunt<br />

de eventuele gemeente­, OCMW­ en districtsraadsleden.<br />

Via lokale politieke actie helpt de lokale groep de partij voldoende<br />

politieke kracht te verwerven om het groene ideeëngoed te<br />

helpen realiseren, zowel op lokaal als bovenlokaal niveau. Daarom<br />

zijn de lokale verkiezingen zo belangrijk voor de hele partij.<br />

De lokale groep kan een beroep doen op ondersteuning door<br />

de partijstructuren op het provinciale (of Brusselse gewestelijke)<br />

en het nationale niveau.<br />

Een lokale groep is een autonome entiteit.<br />

BOVENLOKALE PARTIJWERKING<br />

DE STREKEN EN DE PROVINCIES<br />

In sommige provincies bestaan er streekwerkingen. De streekwerking<br />

brengt verschillende lokale groepen samen rond<br />

bovenlokale politieke dossiers. De streekwerkingen hebben<br />

echter geen beslissingsbevoegdheden binnen de partij.<br />

De provinciale groepen en de groep van het Brussels Hoofdstedelijk<br />

Gewest hebben wel beslissingbevoegdheid. Zij duiden<br />

afgevaardigden aan voor de nationale politieke raad (zie verder).<br />

Elke provinciale groep omvat de leden binnen de kieskring<br />

voor het Vlaams Parlement. De Brusselse groep omvat de leden<br />

binnen de kieskring voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.<br />

Zij bereiden de politieke discussie voor op het provinciale of<br />

Brusselse gewestelijk niveau en organiseren samenwerking<br />

met de parlementsleden en ministers/staatssecretarissen. Ze<br />

verzorgen de externe communicatie, in samenspraak met de betrokken<br />

lokale groepen en ze bereiden de nationale congressen<br />

voor. De provinciale groepen staan ook in voor de opvolging en<br />

ondersteuning van provincieraadsleden, de parlementsleden en<br />

de lokale groepen.<br />

De verkozen parlementsleden laten de stem van Groen! in de<br />

verschillende parlementen en de media horen (zie fiche Parlementsleden).<br />

Zij werken nauw samen met de provinciale<br />

(Brusselse) groepen en de nationale partijstructuren (zie verder).<br />

8 9


DE NATIONALE PARTIJWERKING<br />

Elk lid kan deelnemen aan een congres. Dat is een samenkomst<br />

waarop alle leden kunnen stemmen over belangrijke zaken,<br />

bijvoorbeeld de verkiezing van een nieuwe voorzitter en ondervoorzitter,<br />

de verkiezing van de vrijwilligers in het partijbestuur,<br />

de aanpassing van de statuten, het vastleggen van grote politieke<br />

lijnen…<br />

De politieke raad is het parlement van de partij. Het komt één<br />

keer per maand een hele dag samen. Het bestaat uit vertegenwoordigers<br />

van elke provincie (per 500 leden in je provincie mag<br />

je een man en een vrouw afvaardigen) en de voorzitters van de<br />

provinciale partijbesturen, vertegenwoordigers van de provinciale<br />

fracties, van de gemeente­, districts­ en OCMW­raadsleden,<br />

van Jong Groen! en Groen! Plus én het partijbestuur. De politieke<br />

raad zet de politieke lijnen uit op lange termijn, voert in<br />

overleg met het partijbestuur discussies over politieke dossiers<br />

en de politieke actualiteit. De politieke raad controleert de nationale<br />

begroting en keurt ze goed.<br />

Het partijbestuur komt elke maandag samen. Het bestaat uit<br />

de parlementsleden (zie fiche parlementsleden), de eventuele<br />

ministers en staatssecretarissen, de verkozen en gecoöpteerde<br />

leden en het directiecomité. Het partijbestuur bestuurt de partij<br />

politiek en organisatorisch. In samenwerking met de politieke<br />

raad zet het de politieke lijnen uit. Het is ook verantwoordelijk<br />

voor het financieel en personeelsbeleid van de partij.<br />

Het directiecomité vormt de dagelijkse leiding van de partij. Het<br />

bestaat uit de voorzitter Wouter Van Besien en de ondervoorzitter<br />

Björn Rzoska (verkozen door het congres), de politiek directeur<br />

en de partijsecretaris (aangesteld door het partijbestuur).<br />

CAMPAGNE<br />

De lokale verkiezingen van 2012 staan bijna voor de deur. Het<br />

is aan de lokale Groen!­groepen om volop campagne te voeren.<br />

Groen! nationaal ondersteunt je daarin met een basis aan<br />

campagnemateriaal: een eindbeeld, sjablonen voor affiches,<br />

canvaskaarten…<br />

Ook het aanbod op Kadanza (zie fiche Kadanza) en het huisaan­huisblad<br />

zijn op maat gesneden koek voor een campagne.<br />

Groen! voorziet ook in een basisprogramma, dat uiteraard aangepast<br />

kan worden aan de lokale situatie. Uiteraard gebeurt de<br />

echte campagneorganisatie in de lokale groep zelf.<br />

Stel tijdig een campagneteam samen. Start daarna met het<br />

schrijven van een campagneplan. Op de website vind je een<br />

voorbeeld van zo’n plan (zie www.groen.be/hetgroeneboekje).<br />

Hieronder vind je een overzicht van alle campagnetaken. Deze<br />

worden ingevuld volgens de draagkracht van de lokale groep.<br />

Vanuit het nationaal secretariaat worden de verschillende aspecten<br />

van de partijwerking professioneel ondersteund (zie ook<br />

fiche secretariaat).<br />

10 11


CHECKLIST VAN CAMPAGNETAKEN<br />

Stel een campagneleider aan die<br />

• Een campagneplan uitwerkt<br />

• De wettelijke voorzieningen opvolgt (de kiesformaliteiten)<br />

• Contact houdt met provinciaal en nationaal secretariaat<br />

• Coördinatie van de grote activiteiten doet:<br />

beheer campagneagenda<br />

opmaak (actie)draaiboeken (zie fiche Actie voeren)<br />

opmaak canvasplan<br />

doorgeven eventuele debatten<br />

• Vrijwilligers coördineert:<br />

taken in kaart brengen: bussen, plakken, brieven schrijven<br />

afstemmen van taken en competenties<br />

vrijwilligers motiveren, briefen en feedback geven<br />

• Een campagnebegroting opmaakt<br />

• Kandidaten ondersteunt, zowel praktisch als inhoudelijk<br />

Communicatie<br />

• Leg een adressenlijst aan (best op voorhand al aan beginnen)<br />

• Maak campagnemateriaal op basis van de nationale richtlijnen<br />

• Eindverantwoordelijke voor het drukwerk<br />

• Distributie<br />

• Zet je website op punt en hou hem actueel<br />

• Verzorg de fotografie<br />

• Hou contacten met de pers:<br />

Persinitiatieven nemen<br />

Persberichten schrijven en controleren<br />

Vormentaal bewaken<br />

Bewaak de inhoudelijke lijn: verspreid debatfiches onder<br />

de kandidaten<br />

Alle hulp is welkom! Zet elke man/vrouw in op de juiste plaats!<br />

CANVASSEN<br />

12 13<br />

WAT?<br />

Canvassen is van deur tot deur gaan om te praten over Groen!<br />

en onze standpunten.<br />

WAAROM?<br />

Groen! zichtbaar maken. Je krijgt ook te horen van welke thema’s<br />

mensen wakker liggen. Wat leeft er bij hen?<br />

Het klinkt eenvoudig. Toch is het belangrijk een aantal zaken in<br />

het oog te houden.<br />

WAAR?<br />

Elke kiezer is voor Groen! belangrijk, maar focus in eerste<br />

instantie op de buurten waar veel potentiële kiezers wonen.<br />

Milieubewuste, kritische mensen en een aantal sociale groepen<br />

(bv. jongeren, hooggeschoolden, vrouwen, gezinnen met jonge<br />

kinderen) zien Groen! vaak als een slimme keuze. Bij tijdsgebrek<br />

hoef je niet bij elke deur aan te bellen. Een sticker ‘geen<br />

reclamedrukwerk’ kan een leidraad zijn.<br />

WANNEER?<br />

Elke lokale 11.11.11-verantwoordelijke kan je<br />

vertellen welke buurten er geschikt zijn voor<br />

een dergelijke actie. Ook: waar hangen<br />

affiches van sociaal voelende mensen.<br />

Altijd en overal! Canvassen doe je niet enkel bij verkiezingen<br />

maar kan het hele jaar door. Zorg er wel voor dat je op een geschikt<br />

moment bij de mensen aanbelt. Vermijd dus etenstijd,<br />

kantooruren en zondagvoormiddag. Ga ook niet te laat langs.


VOORBEREIDING<br />

• Aankondiging: indien mogelijk kun je jouw canvasronde aankondigen<br />

met een folder.<br />

• De eerste indruk is van zeer groot belang.<br />

• Beperk het aantal vragen dat je wil stellen.<br />

• Zorg voor een goede opbouw: start met een ‘ja’ vraag. Dit<br />

schept een band met de bevraagde.<br />

• Maak jezelf herkenbaar. Zorg dat het meteen duidelijk is dat<br />

je van Groen! bent.<br />

• Oefen de vragen voor de spiegel, bij vrienden of op een<br />

Groen! vergadering.<br />

• Zorg dat je voldoende materiaal bij hebt. (registratieformulier,<br />

klembord, balpen, Groen! gadgets)<br />

CONCREET<br />

• Tempo: Probeer 40 huizen per uur te bereiken. Canvasgesprekken<br />

duren gemiddeld twee à drie minuten.<br />

• Ga met twee. In verkiezingstijd een lid uit de buurt en een<br />

kandidaat. Het lid stelt zichzelf en de kandidaat voor, maakt<br />

dus de opening. De kandidaat kan dan inspringen.<br />

• Ga geen discussies aan: vertrek niet met de instelling van alle<br />

niet Groen! kiezers te overtuigen om Groen! te stemmen.<br />

• Bedank je gesprekspartner en vraag hem om contactgegevens<br />

indien hij interesse toont. Zorg voor opvolging achteraf!<br />

• Registreer de reactie alvorens je aanbelt bij de volgende<br />

deur.<br />

• Als niemand thuis is, kan je desgewenst een folder in de bus<br />

steken met de melding dat Groen! of een bepaalde kandidaat<br />

is langs geweest. Vergeet dan ook geen contactgegevens.<br />

COMMUNICATIE<br />

Onder (interne) communicatie wordt bij Groen! verstaan: alle<br />

communicatie naar leden, sympathisanten en geïnteresseerden.<br />

Daarbij wordt ook een onderscheid gemaakt tussen papieren en<br />

elektronische communicatie.<br />

De eerste doelgroep, de ongeveer 5.200 leden, krijgen driemaandelijks<br />

Ecozine toegestuurd. Dat is het ledenblad, in<br />

magazineformaat op 24 pagina’s, en brengt onder meer nieuws<br />

van onze parlementairen, (lokale) dossiers en een mix van<br />

ledeninfo.<br />

De ongeveer 36.000 sympathisanten krijgen Pesto in de bus.<br />

In dit infoblad, dat driemaandelijks verschijnt op 8 pagina’s in<br />

krantenformaat, is er plaats voor de dossiers waar de groenen<br />

aan werken. Ook voor de ecologische economie is er de nodige<br />

aandacht.<br />

Alle andere geïnteresseerden kunnen zich ook op onze website<br />

inschrijven om wekelijks onze digitale nieuwsbrief (e-zine) te<br />

ontvangen. Die wordt wekelijks verstuurd, meestal op vrijdag,<br />

en bevat een kort overzicht van het belangrijkste nieuws van<br />

de partij van de afgelopen week. Inschrijven voor de e­zine kan<br />

enkel digitaal.<br />

Het ledenblad Ecozine gaat uitsluitend naar de leden van<br />

Groen!, naar diegenen die jaarlijks een bijdrage betalen. Leden<br />

ontvangen niet alleen Ecozine, maar ook een lidkaart, gratis<br />

vorming en opleiding en korting op de overnachting op het<br />

jaarlijkse Zomerweekend in Nieuwpoort.<br />

De sympathisantenkrant Pesto gaat naar diegenen die zich op<br />

een open activiteit van de partij of via de website van Groen!<br />

kenbaar hebben gemaakt als geïnteresseerde. Pesto is gratis en<br />

kan aangevraagd worden via het secretariaat of www.groen.be.<br />

14 15


DEBAT<br />

Debatteren kan je leren. Het is een kwestie van oefening. Bereid<br />

elk debat goed voor. Vraag je hierbij steeds het volgende af:<br />

• Wie zijn de anderen in het debat?<br />

• Wat wil je bereiken?<br />

• Hoe wil je dat zeggen?<br />

Hieronder vind je enkele tips om zelfzeker de arena te<br />

betreden:<br />

1. Een goede voorbereiding is reeds de helft van je werk. Dit<br />

wil zeggen dat je de standpunten die je wilt verkondigen<br />

door en door moet kennen.<br />

2. Ga vooraf na welke vragen je mogelijk kan krijgen en tracht<br />

hier een antwoord op te formuleren.<br />

3. Bereid je voor op wat de anderen vertellen.<br />

4. Word nooit persoonlijk: val niemand aan. Keer steeds terug<br />

naar wat je wilt vertellen.<br />

5. Vallen anderen je persoonlijk aan, dan moet je duidelijk<br />

maken dat het om de boodschap gaat. Keer dus steeds terug<br />

naar je eigen groene verhaal.<br />

6. Probeer zo concreet mogelijk je verhaal weer te geven.<br />

7. Onderbreek nooit de anderen of de vragensteller. Blijf<br />

steeds hoffelijk.<br />

8. Spreek duidelijk, in korte zinnen. Elke zin bevat slechts één<br />

boodschap.<br />

9. Betrek het publiek bij je verhaal.<br />

10. Wees niet bang dat je het minder goed zal doen dan anderen.<br />

Meestal zijn je tegenstrevers van eenzelfde niveau en<br />

zitten zij met dezelfde vragen.<br />

11. Val het voorgaande beleid niet (of slechts met mondjesmaat)<br />

aan. Investeer je tijd in je eigen verhaal.<br />

12. Breng positieve verhalen. Vermijd een opgestoken vingertje.<br />

13. Blijf steeds jezelf!<br />

16 17<br />

© Eric de Mildt


E-COMMUNICATIE<br />

WAT?<br />

Dat internet, sociale media, e­mail… nog steeds aan belang winnen,<br />

hoeven we niet te zeggen. Het is belangrijke, aanvullende<br />

communicatie. Zorg echter dat je ook de klassieke communicatiekanalen<br />

niet vergeet.<br />

Hoe pak je al die e­communicatie het best aan? Wat maakt een<br />

goede e­nieuwsbrief? Waar schuilt het succes van jouw facebookpagina?<br />

Enkele tips:<br />

E-NIEUWSBRIEF<br />

Een e­nieuwsbrief is een korte nieuwsbrief die je naar leden en/<br />

of sympathisanten stuurt. Je kunt zelf kiezen om de hoeveel tijd<br />

je dit doet: wekelijks, maandelijks, …<br />

• Stop in je nieuwsbrief vooral politiek nieuws, maar maak dit<br />

persoonlijk door mensen aan het woord te laten.<br />

• Zorg voor interactie (met knoppen om de nieuwsbrief te delen<br />

op Facebook/Twitter).<br />

• Maak je nieuwsbrief vlot leesbaar: zet een tussenkopje tussen<br />

alinea’s en zorg dat de lezer snel zijn weg vindt door een duidelijke<br />

vormgeving. Gebruik streepjes.<br />

• Zorg voor voldoende links naar je website.<br />

Via www.mailchimp.com kan je makkelijk en<br />

gratis je e-maillijst beheren en nieuwsbrieven<br />

versturen.<br />

FACEBOOK<br />

Om zelf een Facebookpagina aan te maken voor jouw lokale<br />

groep surf je naar http://www.facebook.com/pages/create.<br />

php en volg de verschillende stappen. Eens een pagina aangemaakt<br />

moet je deze breed communiceren. Vermeld de link in je<br />

lokale nieuwsbrief, op je website…<br />

Post regelmatig berichten op je Facebookpagina. Wissel af<br />

tussen externe en interne informatie. Externe informatie (een<br />

krantenartikel, een Youtube­filmpje…) maakt je pagina interessanter.<br />

Reageer ook op reacties, maar dring je standpunten niet<br />

op. Ga in dialoog.<br />

TWITTER<br />

Bij Twitter maak je gebruik van korte berichtjes (max. 140 karakters):<br />

‘tweets’, om de buitenwereld te laten weten hoe je over<br />

iets denkt of waar je op dat moment mee bezig bent. Jij kan<br />

anderen ‘volgen’ op Twitter en zij kunnen jou ‘volgen’.<br />

Twitter is geen éénrichtingscommunicatie. Reageer op anderen<br />

hun tweets of op mensen die reageren op jouw tweets.<br />

Antwoord steeds op tweets naar jou gericht. En ook bij Twitter<br />

geldt: schrijf regelmatig.<br />

Meer info over social media vind je op<br />

http://slidesha.re/socialmediatipsgroen<br />

18 19


FINANCIËN LOKALE GROEP<br />

Koken kost geld. Het komt er op aan onze beperkte middelen<br />

goed in te zetten. De lokale groep is als feitelijke vereniging<br />

wettelijk gezien niet verplicht om een boekhouding te voeren.<br />

Hou toch een eenvoudige boekhouding bij met alle inkomsten<br />

en uitgaven. Leg die regelmatig voor op de vergadering<br />

(minstens één maal per jaar). De lokale groep is immers verantwoordelijk<br />

voor haar financiën.<br />

INKOMSTEN<br />

Maak een financieel meerjarenplan voor een<br />

legislatuur en voorzie voldoende middelen<br />

voor de gemeenteraadscampagne.<br />

• Raadsleden (zie afdrachten).<br />

• Erkende groepen (minimum vijf leden) ontvangen jaarlijks<br />

een nationale dotatie (afhankelijk van het ledenaantal).<br />

• De provinciale werking kan ook een dotatie voorzien.<br />

• Organiseer ook eens een actie om geld in het laatje te<br />

brengen zoals een quiz, een hap en een stap, een fuif, plantenruilbeurs<br />

(zie ook www.groen.be/hetgroeneboekje). Dat<br />

kan een belangrijke bron van inkomsten zijn.<br />

UITGAVEN<br />

GROEN! PLUS<br />

WAT?<br />

Groen!Plus is de seniorenwerking van Groen! (55+). Groen!Plus<br />

doet aan groene politiek vanuit de leefwereld van ouderen. Je<br />

vindt er zowel groene anciens als nieuwe politieke roepingen.<br />

Sommigen hadden eerder geen tijd of zin om actief te worden.<br />

Na hun pensionering kan dat wel. Ze nemen taken op in hun<br />

lokale groep.<br />

COLLOQUIA<br />

Wat kunnen lokale besturen doen om mensen gezonder oud(er)<br />

te laten worden? In Berchem en Brugge hebben deskundige<br />

sprekers daarover ideeën aangereikt.<br />

SENIORENRADEN<br />

Groen!Plus brengt onze lokale mandatarissen graag samen met<br />

verantwoordelijken van de gemeentelijke seniorenraad. Op die<br />

manier kunnen groene mandatarissen hun bekommernissen<br />

in gemeente­ en OCMW­raad naar voor brengen. Dankzij zo’n<br />

contacten kun je mensen uit de raad er toe overhalen om een<br />

uitspraak te doen in onze publicaties.<br />

Enkele mensen van Groen!Plus zetelen in gemeentelijke seniorenraden.<br />

Dikwijls als onafhankelijken. Ze kunnen een groene<br />

visie vertolken bij een bevolkingsgroep die steeds groter wordt<br />

én gevoeliger voor onze thema’s. Een bijdrage om het draagvlak<br />

voor Groen! te vergroten. Groepen kunnen zoeken naar<br />

mensen die dat willen doen.<br />

• Maak duidelijke afspraken in de groep welke kosten<br />

terugbetaald worden en welke niet. Onkosten van raadsleden<br />

CONTACT<br />

worden via de belastingen geregeld (zie politieke en morele<br />

code)<br />

www.groen­plus.be | facebook.com/groenplus<br />

Hugo Van Dienderen | Voorzitter Groen!Plus<br />

• Maak oordeelkundige keuzes. Doe geen structurele uitga­<br />

T 03 288 77 47 | GSM 0495 52 37 69<br />

20<br />

ven die niet gedekt worden door structurele inkomsten.<br />

hugo.vandienderen@groen.be<br />

21


HUIS-AAN-HUISBLAD<br />

WAT?<br />

Tweemaal per jaar – in de lente en de herfst – biedt Groen! de<br />

lokale groepen de kans om een professioneel huis­aan­huisblad<br />

te maken. Dit externe communicatiemiddel bevat voornamelijk<br />

lokaal nieuws, aangevuld met provinciale en nationale artikels.<br />

De teksten worden door professionele copywriters nagekeken.<br />

Het gaat om massaproductie. Dat wil zeggen dat de timing voor<br />

alle deelnemende groepen dezelfde is en deadlines gerespecteerd<br />

dienen te worden.<br />

Wil je gebruik maken van dit aanbod? Dan dien je je vooraf in<br />

te schrijven en op te geven wie het aanspreekpunt is en hoeveel<br />

exemplaren je wenst.<br />

De teksten en foto’s voeg je in via de webtool Kadanza (zie fiche<br />

Kadanza) http://groen.kandesign.net<br />

Groen! nationaal neemt alle kosten (webtool, copywriters, druk)<br />

op zich. Jouw lokale afdeling zorgt voor de inhoud (teksten en<br />

foto’s) en de verspreiding.<br />

WAT IS LOKAAL NIEUWS?<br />

Het is niet evident om het onderscheid te maken tussen belangrijk<br />

en onbelangrijk nieuws. Laat staan om de interesses van je<br />

lezers te achterhalen. Toch moet je ervoor zorgen dat elk artikel<br />

interessant of belangrijk genoeg is om de aandacht van de lezer<br />

te trekken. Als je onderwerpen kiest, zoek het – letterlijk – niet<br />

te ver. Zo is er vandaag nog steeds een grote interesse voor het<br />

nieuws van onder de kerktoren. Want alles is wereldnieuws, als<br />

het maar in je straat, dorp, gemeente of stad gebeurt.<br />

Leg ook steeds de link met je groep. Laat zien hoe Groen! denkt<br />

over een belangrijk lokaal dossier, hoe Groen! lokaal actie<br />

voert, hoe Groen! ook lokaal het verschil kan maken.<br />

WAT ZIJN GOEDE TEKSTEN EN FOTO’S?<br />

22 23<br />

Teksten<br />

• Werk met sprekende titels: hoofdtitel en tussenkop<br />

• De intro: controleer de vijf W’s: Wie, Wat, Waar, Wanneer,<br />

Waarom<br />

• Het artikel zelf: kies voor turbotaal (modern en actief<br />

taalgebruik)<br />

• De tussentitel: creëer ademruimte met een citaat<br />

Foto’s<br />

• Neem een foto die bij de inhoud van het artikel hoort<br />

• Zorg dat de resolutie van je foto hoog genoeg is (300 dpi)<br />

• Een foto met mensen op zijn meestal interessanter<br />

• Zorg voor een dynamisch onderwerp<br />

• Zorg dat je onderwerp groot genoeg in beeld is<br />

Nog meer nuttige tips vind je op www.groen.be/<br />

hetgroeneboekje<br />

Ga in op dit aanbod. Je hebt er als groep<br />

alleen maar bij te winnen!<br />

Neem contact op met Jef Hollebecq (coördinator huis­aan­huisblad)<br />

via jef.hollebecq@groen.be of 02 219 19 19.


IDEOLOGIE<br />

WAT?<br />

Ideologie heeft drie facetten. Ten eerste een beschrijving van<br />

het huidig wereld­ en mensbeeld. Ten tweede zijn er ideeën van<br />

hoe de wereld eruit zou moeten zien. Als derde de visie van hoe<br />

we van het ene facet naar het tweede facet moeten gaan. De<br />

ideologie van Groen! is die van het politiek ecologisme.<br />

<strong>HET</strong> POLITIEK ECOLOGISME<br />

Het ecologisme ontstond als reactie op de klassieke ideologieën<br />

(socialisme, liberalisme, nationalisme,…). Het is een uitgewerkte<br />

ideologie, die veel ruimer gaat dan de vergroening van andere<br />

ideologische verhalen. Het unieke is dat het op alle niveaus het<br />

besef inbouwt dat we nu en in de toekomst leven binnen de<br />

mogelijkheden van onze natuurlijke leefomgeving, de planeet<br />

Aarde. Deze mogelijkheden zijn niet oneindig. We moeten er<br />

verstandig mee omspringen.<br />

Net als andere ideologieën omvat het ecologisme alle mogelijke<br />

maatschappelijke thema’s. Het is een hardnekkige misvatting<br />

dat het ecologisme enkel draait om thema’s die gaan over het<br />

behoud van de natuurlijke leefomgeving. De begrippen die centraal<br />

staan in het ecologisme gaan veel ruimer: duurzaamheid,<br />

rechtvaardigheid, kwaliteit van leven en verantwoordelijke vrijheid<br />

in een open samenleving (zie uitwerking onder).<br />

Het ecologisme is bekommerd om de noden en het geluk van<br />

de huidige en de toekomstige generaties. We willen op korte<br />

termijn antwoorden bieden op de reële problemen waar mensen<br />

vandaag mee geconfronteerd worden. Tegelijk willen we de<br />

toekomstige generaties niet opzadelen met schulden, of het nu<br />

gaat om de overheidsschuld of om de ecologische schuld.<br />

DUURZAAMHEID<br />

Duurzaamheid betekent dat oplossingen houdbaar moeten<br />

zijn op lange termijn, dat ze geen effecten hebben die nefast<br />

zijn voor mens en milieu. Dat geldt voor alle maatschappelijke<br />

domeinen: de economie mag niet leiden tot vernietiging van<br />

onze leefomgeving, het sociale beleid mag niet leiden tot onaanvaardbare<br />

armoede, het arbeidsbeleid kan niet uitmonden<br />

in massa’s gestresseerde en ongelukkige werknemers,…<br />

Een grote prioriteit ligt binnen de economie, waar we de transitie<br />

(overgang) naar de duurzame economie willen realiseren.<br />

Het ecologisme wil de economische ontwikkeling binnen de<br />

ecologische grenzen van onze aarde houden. Een duurzame<br />

economie zorgt dat water en lucht zuiver blijven, dat het klimaat<br />

stabiel blijft en dat grondstoffen beschikbaar blijven.<br />

RECHTVAARDIGHEID<br />

Het ecologisme is een heel toekomstgerichte ideologie, omdat<br />

Sociale rechtvaardigheid behoort tot de kern van het ecologisme,<br />

evenals het feit dat deze rechtvaardigheid geen grenzen<br />

ze voortdurend denkt aan wat de gevolgen zijn van ons han­<br />

kent. Ecologisten staan voor mondiale rechtvaardigheid. Een<br />

delen vandaag voor de dag van morgen. Tegelijk omvat het<br />

rechtvaardige verdeling is even noodzakelijk voor de inkomens<br />

ecologisme ook de oplossingen van vandaag, de antwoorden<br />

van inwoners in ons eigen land als voor de opbrengsten uit de<br />

op de korte termijn. We werken met één oog op vandaag en<br />

handel op wereldvlak. Vandaar onze grote aandacht voor recht­<br />

het andere op morgen. We willen de samenleving stap voor<br />

vaardige pensioenen en gezondheidszorg, voor armoede, voor<br />

stap verbeteren.<br />

internationaal beleid. Aan het belang van rechtvaardigheid<br />

hangt ook het grote belang vast dat ecologisten hechten aan<br />

24<br />

solidariteit, van lokaal tot mondiaal.<br />

25


KWALITEIT VAN LEVEN<br />

Centraal in het ecologisme staat ook onze aandacht voor de<br />

kwaliteit van leven, gekoppeld aan de aandacht voor immateriële<br />

waarden. Ecologisten pleiten voor een meer ontspannen<br />

leven, met ruimte voor geluk en welzijn. Vandaar onze pleidooien<br />

voor meer ontspannen levensloopbanen, voor een<br />

beter evenwicht tussen privé en werk, voor onderwijs waarin<br />

leerkrachten en leerlingen zich beter voelen en voor voldoende<br />

investeringen in de welzijnssector.<br />

VERANTWOORDELIJKE VRIJHEID IN EEN OPEN<br />

SAMENLEVING<br />

Ecologisten geloven in de kracht van het individu. We willen dat<br />

burgers in de samenleving de nodige vrijheid krijgen en daar<br />

verantwoordelijk kunnen mee omgaan. We verzetten ons tegen<br />

het overmatig opleggen van allerlei plichten en tegen het<br />

streven naar een zo homogeen mogelijke samenleving. Verantwoordelijke<br />

vrijheid op sociaal vlak (de vrijheden vastgelegd in<br />

het mensenrechtenverdrag), op economisch vlak (consumenten<br />

moeten voor ecologische oplossingen kunnen kiezen), op cultureel<br />

vlak (vrijheid van godsdienstbeleving).<br />

We geloven ook in een open samenleving, die zich openstelt<br />

ten aanzien van de diversiteit van de individuen die er deel van<br />

uitmaken maar ook ten aanzien van andere samenlevingen en<br />

nieuwkomers in de samenleving.<br />

INTERVIEW<br />

Journalisten zijn uit op informatie. Vaak zijn zij ook de eersten<br />

om de hiaten te zoeken in een voorstel of persmededeling, of<br />

een reactie op een ander voorstel of persmededeling van een<br />

andere partij of parlementair. De taak van journalisten is echter<br />

niet alleen om informatie te verzamelen. Ze zijn erop uit om<br />

sterke quotes en oneliners te pakken te krijgen. Daarvoor kunnen<br />

ze komen aankloppen voor een interview. Hieronder wat<br />

tips rond voorbereiding en het interview zelf.<br />

VOORBEREIDING<br />

Bereid elke interview heel goed voor!<br />

Achterhaal de doelstelling van de journalist via deze zes<br />

gerichte vragen:<br />

1. Wie is hij/zij?<br />

2. Voor welke krant/tv/radio/rubriek/uitzending werkt hij/zij?<br />

3. Wat is de aanleiding, het thema voor het interview?<br />

4. Wat is zijn/haar stelling over het onderwerp?<br />

5. Wie zijn de andere geïnterviewden en wat is hun stelling?<br />

6. Welke zijn de vragen?<br />

26 27


VUISTREGELS VOOR EEN GOED INTERVIEW<br />

• Vertel steeds de waarheid.<br />

• Herhaal nooit een beschuldiging.<br />

• Herformuleer een lastige of omslachtige vraag. Zeker bij<br />

hypothetische vragen.<br />

• Ga via de vraag naar de boodschap die je wilt brengen.<br />

• Antwoord nooit in iemands plaats.<br />

• Citeer zo weinig mogelijk andere partijen.<br />

• Laat je onderbreken maar neem daarna de draad weer op.<br />

Val de journalist nooit aan.<br />

• Denk eraan dat meer dan 90 procent van de impact bij radio­<br />

en tv­interviews non­verbaal is. Uiterlijk en kalmte bewaren<br />

zijn de belangrijkste troeven. Een glimlach verlaagt de weerstand<br />

bij de kijker.<br />

• Wees voorzichtig met off the record­uitspraken.<br />

Een laatste tip: als de journalist een vraag stelt die niet was<br />

afgesproken of waarbij je je niet goed voelt, vraag dan verduidelijking<br />

of zeg gewoon eerlijk op een vriendelijke manier: daar<br />

kan ik nu geen antwoord op geven. Laat je niet verleiden om<br />

dingen te zeggen die je niet wil zeggen.<br />

Meer info waaronder uitleg over de verschillende soorten<br />

vragen vind je op www.groen.be/hetgroeneboekje.<br />

JONG GROEN!<br />

Breng jonge dynamiek in jouw Groen!-groep<br />

28 29<br />

WAT?<br />

Jong Groen! is een politieke jongerenorganisatie met zowel een<br />

nationale, regionale, lokale als een studentenwerking (GRAS).<br />

Een permanente instroom van nieuwe en ook jonge leden is essentieel<br />

voor het draaiend houden van een lokale Groen!­groep.<br />

WAAR VIND JE JONGEREN EN HOE BEREIK JE ZE?<br />

• Pluis je leden- en sympathisantenlijst uit.<br />

• Ga na of er veel Jong Groen!­leden zijn in jouw gemeente die<br />

misschien geen lid zijn van Groen! via het Jong Groen!-ledenbestand.<br />

• Kijk uit naar interessante figuren in de gemeente. Spreek<br />

hiervoor je netwerk aan en steek je voelsprieten uit bij verenigingen,<br />

adviesraden, evenementen of scholen.<br />

Jongeren spotten is één ding, hen doen warm lopen voor<br />

Groen! is een ander paar mouwen.<br />

• Verkiezingen vormen een uitstekend moment om een extra<br />

initiatief naar jongeren te ontplooien. Maak hiervoor optimaal<br />

gebruik van kiezerslijsten. Zo kan je kaartjes sturen naar<br />

de jongeren die voor het eerst gaan kiezen of hen aanspreken<br />

op een specifiek thema.<br />

• Doe een oproep in het huis­aan­huisblad.<br />

• Spreek de jongeren persoonlijk aan, peil naar hun interesses<br />

en vraag of ze zin hebben om in de werking te stappen.


HOE BETREK JE JONGEREN BIJ DE<br />

WERKING VAN JE GROEN!-GROEP?<br />

Jongeren meteen bombarderen tot lijsttrekker, secretaris of<br />

penningmeester is meestal een garantie om het snel te doen<br />

mislopen. Geef jongeren de ruimte en de tijd om de werking<br />

en de leden van de Groen!­groep en de lokale politiek te leren<br />

kennen.<br />

Stel hen ook de nationale werking van Jong Groen! voor. Die<br />

biedt jaarlijks tal van ontspannende, inhoudelijke en uitdagende<br />

activiteiten aan waar de jongeren onderling van gedachten<br />

kunnen wisselen en ervaringen delen.<br />

JONG GROEN!-AFDELING<br />

Indien er een stabiele groep jongeren aan de slag is bij de<br />

Groen!­groep, kan het interessant zijn om een Jong Groen!­werking<br />

door henzelf te laten opstarten. Aarzel niet om contact op<br />

te nemen met Jong Groen!­nationaal via info@jonggroen.be of<br />

02 290 91 16. Hier kan je terecht met al je vragen naar ondersteuning<br />

en zo meer.<br />

Verkiezingen vormen een uitstekend moment<br />

om een extra initiatief naar jongeren te ontplooien.<br />

JOURNALISTEN<br />

Goede relaties met de lokale – of nationale – pers zijn een handig<br />

middel om je standpunten aan een groter publiek kenbaar te<br />

maken. Een goede perswerking kan je afdeling vleugels geven.<br />

Toch loopt de communicatie tussen journalisten en lokale groepen<br />

niet altijd even vlot. Journalisten hebben liefst een hapklaar<br />

verhaal, ontdaan van allerlei ingewikkelde nuanceringen. En<br />

dat terwijl de realiteit vaak niet zwart/wit is. Ook gebeurt het<br />

wel eens dat de journalist een verhaal vertelt dat volgens jou<br />

niet correct is. Hoe bouwen we een goede relatie met journalisten<br />

op?<br />

30 31<br />

STAP 1<br />

STAP 2<br />

STAP 3<br />

STAP 4<br />

Leg een goede lijst van lokale perscontacten aan.<br />

Hou die lijst voortdurend up­to­date.<br />

Stel jezelf en je groep voor. Organiseer een moment<br />

of een drink waarop je de pers uitnodigt en<br />

hou goed bij wie daar aanwezig was. Spreek journalisten<br />

aan en stel jezelf voor. Geef de ruimte dat<br />

ook zij zich kunnen voorstellen.<br />

Ga actief op zoek naar de lokale journalisten die je<br />

nog niet hebt kunnen ontmoeten en nodig hen uit<br />

voor een gesprek.<br />

Schep nooit valse verwachtingen. Wees steeds<br />

duidelijk over wat een journalist van jou kan verwachten.


STAP 5<br />

STAP 6<br />

STAP 7<br />

STAP 8<br />

Hou je aan gemaakte afspraken en deadlines. Net<br />

zoals jij staat ook de journalist onder zware tijdsdruk.<br />

Onderhoud een goed contact. Organiseer regelmatig<br />

een activiteit waarop de lokale journalisten<br />

worden uitgenodigd.<br />

Als er problemen zijn, praat erover. Zoek samen<br />

naar een oplossing.<br />

Wees offensief. Negatieve berichtgeving kan je het<br />

beste counteren door met positieve en nieuwe initiatieven<br />

naar buiten te komen.<br />

Een journalist is niet je vriend. Wees dan ook<br />

niet boos als de boodschap niet helemaal<br />

overeenkomt met wat je in gedachten had.<br />

Je kunt ze daar wel rustig over aanspreken.<br />

KADANZA<br />

32 33<br />

WAT?<br />

Kadanza is een webtool van de firma KANdesign. Daarmee geven<br />

we de lokale afdelingen een aanbod van sjablonen om snel<br />

en gemakkelijk professionele communicatiematerialen te maken.<br />

We hebben het over naamkaartjes, uitnodigingen, flyers,<br />

affiches en huis­aan­huisbladen. De bedoeling is om dat aanbod<br />

steeds verder uit te breiden, zeker met het oog op 2012. Voor<br />

de lokale campagne vind je er sjablonen van campagnemateriaal<br />

zoals affiches en canvaskaarten.<br />

HOE?<br />

Iedere groep heeft een gebruikersnaam en paswoord (als je nog<br />

geen account hebt, kan je er op eenvoudig verzoek een bekomen).<br />

Daarmee log je via http://groen.kandesign.net in en ga<br />

je vervolgens aan de slag.<br />

Eens je alle gegevens (teksten en foto’s) hebt ingevoegd, stap je<br />

er mee naar je lokale drukker.<br />

Het gebruik van deze webtool is gratis voor de afdeling. Drukkosten<br />

zijn wel voor eigen rekening. Uiteraard ben je als groep<br />

zelf verantwoordelijk voor de inhoud en foto(rechten).<br />

Maak er nu al gebruik van voor je dagelijkse<br />

werking, dan heb je het al onder de knie<br />

voor de start van de campagne in 2012.<br />

Wil je meer weten, neem contact op met Jef Hollebecq (projectleider<br />

Kadanza) via jef.hollebecq@groen.be of 02/219 19 19.


LEDENWERVING<br />

WAAROM?<br />

De drempel om lid te worden van een politieke partij is<br />

hoog. Mensen worden overtuigd door wat ze zien en<br />

lezen over die partij. Het komt er op aan om zoveel mogelijk<br />

mensen aan te spreken met onze standpunten en<br />

visie. Een volgende stap is hen vragen om lid te worden.<br />

HOE?<br />

STAP 1 WERF SYMPATHISANTEN!<br />

• Verzamel alle adressen in één lokaal adressenbestand. De<br />

kiezerslijst kan je helpen aan correcte adressen en schrijfwijzen<br />

van namen.<br />

• Bereid je bestand voortdurend uit. Het is een werk van<br />

elke dag, voor alle actieve leden. Een nieuwsbrief maken en<br />

versturen vraagt immers evenveel tijd voor een bestand van<br />

100 of 800 adressen. Hoe meer adressen je hebt, hoe meer je<br />

werk rendeert.<br />

Ieder lid heeft kennissen of vrienden waarvan je weet<br />

dat ze open staan voor Groen! Spreek ze aan.<br />

Vraag op elke open activiteit gegevens zoals naam,<br />

adres en e­mail aan de aanwezigen.<br />

• Gebruik dit bestand om mensen regelmatig te informeren.<br />

Bv. met een maandelijkse nieuwsbrief (e­zine) met info en<br />

standpunten over lokale thema’s. Hou nieuwsbrieven kort en<br />

bondig, voeg links in naar de site voor meer info.<br />

• Nodig diezelfde groep ook uit op een open activiteit: een debatavond,<br />

een eetfestijn of nieuwjaarsreceptie.<br />

• Geef de verzamelde adressen van de sympathisanten door<br />

aan het nationaal secretariaat (frontdesk@groen.be). Ze ontvangen<br />

dan vier keer per jaar de sympathisantenkrant Pesto.<br />

• Twijfel je of iemand interesse heeft of open staat voor<br />

Groen!? Vraag dan of je hem/haar regelmatig iets mag toesturen.<br />

Of probeer het gewoon. Voorzie in een nieuwsbrief<br />

altijd de mogelijkheid om uit te schrijven.<br />

• Werk met doelstellingen om je bestand uit te breiden. Ga op<br />

zoek naar de Groen! kiezers. ‘Tegen (datum) proberen we x<br />

procent van onze kiezers te bereiken.’<br />

STAP 2 NODIG SYMPATHISANTEN UIT<br />

OM LID TE WORDEN<br />

Een volgende stap is je sympathisanten te vragen om lid te<br />

worden. Dit kan bijvoorbeeld door één keer per jaar alle sympathisanten<br />

thuis te bezoeken.<br />

34 35


LEDENZORG EN -BEHOUD<br />

Leden zijn de ambassadeurs van de partij bij vrienden, op het<br />

werk en in verenigingen. Je hebt actieve leden nodig om mee<br />

te denken en te werken (bussen, bij evenementen, …). Maar<br />

ook passieve leden zijn belangrijk. Ze vergroten je netwerk,<br />

verbreden je basis. Groen! kent traditioneel een groot verloop.<br />

Verzorg je leden goed zodat ze ook lid blijven.<br />

• Informeer je leden regelmatig. Korte briefing met politieke<br />

standpunten.<br />

• Probeer ze in de mate van het mogelijk jaarlijks een bezoek<br />

te brengen.<br />

• Nodig hen uit op inhoudelijke activiteiten, rondetafels<br />

en waarom ook niet op interessante activiteiten van het<br />

middenveld<br />

• Organiseer jaarlijks een ‘warme’ activiteit. Een brunch, een<br />

eetfestijn, nieuwjaarsreceptie, uitreiking van een groene<br />

pluim<br />

• Stuur een kaartje bij een verjaardag, overlijden of geboorte.<br />

PROCEDURE LEDENHERNIEUWING<br />

Mensen worden vooral lid van Groen! om lokale redenen.<br />

Groen! nationaal nodigt de leden uit om hun lidmaatschap te<br />

hernieuwen. Maar ze persoonlijk aanspreken is veel doeltreffender.<br />

Dat is een cruciale rol voor de lokale groep. Bel, of<br />

nog beter, ga de leden thuis opzoeken en vraag hen om hun<br />

lidmaatschap te hernieuwen. En zo kom je ook te weten wat bij<br />

hen leeft.<br />

Naast de aangehaalde redenen heeft de groep er ook financieel<br />

belang bij om leden te werven en te behouden. De groep ontvangt<br />

vijf euro per lid, de helft van het lidgeld.<br />

Om meer leden te behouden, is er een duidelijke procedure<br />

voor de ledenhernieuwing.<br />

WAT? WANNEER? WIE?<br />

Versturen brief<br />

ledenhernieuwing<br />

Tweede<br />

week<br />

november<br />

Versturen herinnering Derde week<br />

december<br />

• Ledenlijst naar groepen<br />

met stand van zaken<br />

• Vraag aan secretarissen<br />

om leden te contacteren<br />

Lokaal leden contacteren<br />

die nog niet hernieuwden<br />

Opmaak stand van zaken<br />

lokale ledenhernieuwing<br />

Vastleggen ledenaantal per<br />

groep i.f.v. lokale dotatie<br />

Tweede<br />

week<br />

januari<br />

15 januari-<br />

15 februari<br />

Derde week<br />

februari<br />

Nationaal<br />

Nationaal<br />

Nationaal<br />

opbouwwerker<br />

Lokaal af te<br />

spreken<br />

Verantwoordelijke:<br />

secretaris<br />

Opbouwwerker<br />

belt lokale<br />

secretarissen<br />

28 februari Nationaal<br />

Verzenden lidkaarten Begin maart Nationaal<br />

Denk eraan: het is gemakkelijker om leden te behouden dan om<br />

er telkens nieuwe te maken. En hoe meer leden een groep telt,<br />

hoe gemakkelijker je mensen vindt voor acties en campagnes.<br />

36 37


MATERIAAL<br />

Het is handig over materiaal te beschikken voor acties of bij het<br />

campagne voeren. Dat maakt je herkenbaar voor de mensen<br />

op straat. Dergelijke spullen kan je via het nationaal secretariaat<br />

aankopen. De meest recente lijst en prijzen vind je in de webshop<br />

op de nationale website: www.groen.be/webshop. Je kan<br />

via deze weg ook onmiddellijk je bestelling plaatsen.<br />

We hebben volgende materialen in de aanbieding:<br />

• Ballonnen<br />

• Pins<br />

• Stickers<br />

• Draagtas (katoen)<br />

• Vlaggen<br />

• Fluohesjes<br />

• T­shirts<br />

• Fietswimpels<br />

• Drukwerk met logo Groen! (omslagen, briefpapier, ed…)<br />

Gratis te verkrijgen (ideaal voor infostand):<br />

• Tijdschriften (Ecozine, Pesto)<br />

• Folders<br />

Je kan ook materialen ontlenen:<br />

• Strandvlaggen (ideaal voor een goede zichtbaarheid op markten,<br />

vaste standplaats)<br />

• Rolbanners (ideaal voor persconferenties)<br />

• Bekers met partijlogo (ideaal voor recepties)<br />

MEDIA<br />

Hoe verpakken we onze boodschap het best? En welke media zijn<br />

het meest geschikt voor onze boodschap? Hieronder vind je een<br />

basisschema voor een goede perswerking. Veel meer tips rond<br />

communicatie vind je op www.groen.be/hetgroeneboekje.<br />

Een goede perscommunicatie wordt bepaald door het samenspel<br />

tussen:<br />

• De boodschap: thema waarover je wil communiceren<br />

• Het medium: nationale en regionale kranten, nationale en<br />

regionale TV­ of radiozenders, informatieweekbladen, enz…<br />

• De ontvanger: de lezer, luisteraar of TV­kijker<br />

BOODSCHAP: Ga aan de hand van het ABABA­schema (Actualiteit<br />

– Belangrijk – Afwijkend – Belangstelling – Authenticiteit)<br />

de nieuwswaarde van je boodschap na. Sta liever iets langer stil<br />

bij de inschatting van de nieuwswaarde dan overhaast een persinitiatief<br />

te nemen.<br />

MEDIUM: Het medium bepaalt heel sterk de boodschap. Kies dan<br />

ook het juiste medium (krant, tv, radio, …) om je boodschap te<br />

verkondigen.<br />

Lees zo veel mogelijk verschillende kranten,<br />

luister naar de (lokale) radio en kijk naar de<br />

(regionale) TV. Zo leer je welke onderwerpen<br />

deze verschillende media brengen en hoe.<br />

Soms hebben we specifieke actiematerialen liggen (bvb. kleine<br />

windmolens). Vraag er naar. Wil je materiaal aankopen of<br />

ontlenen? Contacteer de Frontdesk via frontdesk@groen.be of<br />

02/219 19 19.<br />

ONTVANGER: Ook jij ontvangt dagelijks boodschappen via diverse<br />

media. Enkel boodschappen die herkenbaar en relevant<br />

zijn voor jouw dagelijkse leefwereld blijven hangen (what’s in it<br />

for me). Doe eens een zelftest en check of je persinitiatief deze<br />

toets doorstaat.<br />

38 39


NETWERKEN<br />

WAAROM?<br />

Netwerken is van groot belang. Het maakt Groen! zichtbaar<br />

in de gemeente, het vergroot je sympathisanten­bestand, het<br />

maakt de samenstelling van een lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen<br />

eenvoudiger. Hieronder vind je enkele do’s en<br />

dont’s bij dat netwerken.<br />

DO’S<br />

• Elke gelegenheid is goed om te netwerken.<br />

• Praat op een respectvolle en professionele manier.<br />

• Probeer iedereen die bij je staat in het gesprek te betrekken.<br />

• Reageer op de opmerkingen en vragen van anderen.<br />

• Luister naar je gesprekspartners.<br />

• Glimlach en hou oogcontact terwijl je praat.<br />

• Probeer het gesprek interessant te maken. Blijf bij onderwerpen<br />

die passen bij de situatie.<br />

• Kies voor onderwerpen waarover je makkelijk praat.<br />

• Let op je voorkomen.<br />

• Volg de actualiteit.<br />

• Geef commentaar op of vraag naar hobby’s of interesses...<br />

• Stel vragen met een open einde.<br />

• Netwerken is geven en nemen.<br />

• Houd enkele standaardvragen in je hoofd zoals:<br />

• Waar woon je juist?<br />

• Wat voor werk doe je? Wat studeer je?<br />

• Wat doe je in je vrije tijd?<br />

DONT’S<br />

• Wacht niet tot de anderen een gesprek beginnen.<br />

• Plaats jezelf niet permanent in de aandacht.<br />

• Geef geen commentaar op en vraag niet naar dingen die persoonlijk<br />

zijn of iemand in verlegenheid kunnen brengen.<br />

• Gebruik geen jargon en vloek niet.<br />

• Roddel niet.<br />

• Wees niet belerend, preek niet en probeer geen indruk op anderen<br />

te maken.<br />

• Beloof geen zaken die je niet kan realiseren.<br />

• Ga niet door met het gesprek als je merkt dat de ander er genoeg<br />

van heeft of niet (meer) reageert.<br />

• Ga niet te snel over op al te ernstige thema’s<br />

Nu je de do’s en dont’s onder de knie hebt, ben je klaar voor het<br />

echte werk. Dus nu naar buiten…<br />

40 41


OIKOS<br />

Oikos wil het toonaangevend forum<br />

zijn voor de sociaal-ecologische tegenstroom.<br />

Oikos vertrekt vanuit de<br />

analyse dat het gangbare economische<br />

model ecologisch niet duurzaam<br />

is, en dat de emancipatie van velen in<br />

onze samenleving en de wereld nog<br />

lang niet voltooid is. Oikos behandelt<br />

alle dimensies van dit streven<br />

naar verandering: de onderliggende ethiek, de analyse van de<br />

bestaande toestand, de ontwikkeling van alternatieven en de<br />

politieke strategie.<br />

Reeds sinds 1996 geeft het een driemaandelijks tijdschrift uit<br />

onder leiding van een onafhankelijke redactie. Alle sindsdien<br />

gepubliceerde artikels, over een brede waaier aan thema’s, zijn<br />

terug te vinden als digitaal archief op www.oikos.be.<br />

Sinds 2010 is Oikos een denktank die op actieve wijze het<br />

maatschappelijk debat voedt met ecologische ideeën en perspectieven.<br />

Zo vertaalde Oikos het spraakmakende boek<br />

Prosperity without Growth van Tim Jackson tot het goed onthaalde<br />

Welvaart zonder Groei. Ondertussen vonden over dit boek<br />

panelgesprekken plaats voor een ruim publiek in Antwerpen,<br />

Brugge, Brussel en Gent. Hierbij wordt altijd samengewerkt met<br />

andere partners zoals het Zuiderpershuis, het Masereelfonds en<br />

MO* magazine.<br />

En november 2010 organiseerde Oikos samen met het<br />

Kaaitheater in Brussel een internationaal congres over duurzame<br />

mobiliteit in steden. Hiervan verschijnt midden 2011 een<br />

congresboek dat de basis kan vormen voor nieuwe publieksactiviteiten.<br />

Oikos maakt deel uit van een internationaal netwerk van Europese<br />

groene denktanks (Green European Foundation), wat<br />

maakt dat het toegang heeft tot belangrijke publicaties, nieuwe<br />

ideeën en voorstellen die in de verschillende landen opborrelen.<br />

Oikos heeft niet de schaalgrootte om in elke gemeente een<br />

inhoudelijke activiteit te organiseren. Maar het wil wel ook<br />

bewust buiten de grote steden opereren, met onder meer panelgesprekken<br />

over ‘Welvaart zonder Groei’ verspreid over heel<br />

Vlaanderen. In die zin behoort samenwerking met een Groen!<br />

regio of met verschillende Groen! groepen samen voor een dergelijke<br />

avond zeker tot de mogelijkheden.<br />

CONTACT<br />

Dirk Holemans • dirk.holemans@oikos.be<br />

42 43


ORGANISATIE<br />

Een goede organisatie binnen de groep is cruciaal. De structuur<br />

van een lokale groep bepaalt mee hoe er onderling samengewerkt<br />

wordt en hoe succesvol een groep is. Binnen een lokale<br />

groep zijn er enkele belangrijke functies.<br />

VOORZITTER<br />

De voorzitter is de politieke motor achter een lokale groep. Het<br />

is aangewezen dat hij/zij een sterke voeling heeft met lokaal<br />

politiek werk. Hij/zij werkt in duo met de secretaris. De voorzitter<br />

draagt de politieke eindverantwoordelijkheid. Hij is, samen<br />

met de fractie, het gezicht naar buiten toe.<br />

SECRETARIS<br />

Iedere groep heeft een secretaris. Hij/zij draagt de organisatorische<br />

eindverantwoordelijkheid van de lokale groep. De<br />

secretaris stuurt de lokale groep in al haar activiteiten. Hij/<br />

zij begeleidt de vrijwilligers met gevoel voor evenwicht in de<br />

groep. De secretaris zorgt er, samen met de voorzitter, voor dat<br />

er regelmatig vergaderd wordt. Hij bewaakt ook alle noodzakelijke<br />

randvoorwaarden zoals een agenda die op tijd is en dat er<br />

een verslag van de vergadering is.<br />

PENNINGMEESTER<br />

De penningmeester zorgt dat de boekhouding klopt en tegelijk<br />

transparant is. Deze persoon staat in voor alle inkomsten en<br />

uitgaven van de lokale groep. Hij/zij beheert de financiën van<br />

de lokale groep, samen met de secretaris. Hij/zij brengt minimum<br />

jaarlijks verslag uit. Om alle discussies tegen te gaan is het<br />

belangrijk dat de boekhouding altijd actueel is en om het even<br />

wanneer in te kijken is.<br />

WEBMASTER<br />

Elke groep produceert inhoud (teksten, interpellaties, persmededelingen)<br />

en organiseert activiteiten (nieuwjaarsreceptie,<br />

pannenkoekenfeest). Een belangrijk kanaal om die inhoud te<br />

delen is een website (zie Groen!Web). Een webmaster is nuttig<br />

om deze inhoud snel op de website te plaatsen en die zo actueel<br />

mogelijk te houden.<br />

Het is nuttig om binnen de groep het werk wat te verdelen in<br />

beheersbare pakketten en ook volgende functies aan te duiden:<br />

• Verantwoordelijke huis­aan­huisblad<br />

• Verantwoordelijke Kadanza<br />

• Actieverantwoordelijke<br />

• Persverantwoordelijke<br />

• Campagneleider<br />

Statutair is slechts één functie noodzakelijk: die van secretaris.<br />

Maar hoe meer mensen actief ingeschakeld worden hoe meer<br />

de groep aan kan.<br />

44 45


PARLEMENTSLEDEN<br />

Groen! is in de verschillende parlementen vertegenwoordigd.<br />

Hieronder vind je een overzicht van alle parlementsleden. Elk parlementslid<br />

richt ze zich op een aantal beleidsdomeinen. Daarnaast<br />

kan je hen ook aanspreken op specifiek lokale dossiers. E-mailadres<br />

bestaat uit voornaam.naam@groen.be.<br />

GROEN! IN <strong>HET</strong> EUROPEES PARLEMENT<br />

Bart Staes<br />

Milieu, klimaat en energie. Voedselveiligheid,<br />

landbouw en volksgezondheid.<br />

Anti-fraude, Europees budget en transparantie.<br />

Ontwikkelingssamenwerking. Green New Deal.<br />

Fair Trade. Armoedebestrijding en asielbeleid<br />

www.bartstaes.be<br />

GROEN! IN <strong>HET</strong> FEDERALE PARLEMENT: DE KAMER<br />

Meyrem Almaci Fractieleider [Antwerpen]<br />

Begroting en Financiën, Fiscaliteit,<br />

Consumentenzaken, KMO’s en bedrijven,<br />

Onderzoek en Ontwikkeling, Groene<br />

economie, Bankencommissie, Allochtonen,<br />

Levenbeschouwingen en Dierenwelzijn<br />

www.meyremalmaci.be<br />

Stefaan Van Hecke [Oost­Vlaanderen]<br />

Justitie, Politie, Comité P, Grondwet, Fiscale<br />

fraude, Staatshervorming, Commissie Buizingen,<br />

Commissie seksueel misbruik, NMBS, De Post,<br />

Mobiliteit<br />

www.stefaanvanhecke.be<br />

Wouter De Vriendt [West­Vlaanderen]<br />

Sociale zekerheid en eindeloopbaan<br />

(pensioenen, groeinorm in de sociale<br />

zekerheid) , Armoedebestrijding, Defensie,<br />

Buitenlandse operaties, Internationale militaire<br />

instellingen, Ontwikkelingssamenwerking<br />

www.wouterdevriendt.be<br />

Eva Brems [Vlaams­Brabant]<br />

Diversiteit (gender, holebi, andersvaliden,<br />

racisme en discriminatie), Buitenlandse zaken,<br />

Ontwikkelingssamenwerking, Mensenrechten,<br />

Ontwapening<br />

www.evabrems.be<br />

Kristof Calvo [Antwerpen]<br />

46<br />

Energie en Klimaat, Werk, Activeringsbeleid,<br />

Sociale inspectie en Verkiezingen, Vakbonden,<br />

Ambtenarenzaken<br />

www.kristofcalvo.be<br />

47


© iStockphoto.com<br />

GROEN! IN <strong>HET</strong> FEDERALE PARLEMENT: SENAAT<br />

Freya Piryns<br />

Asiel en migratie, Euthanasie<br />

en palliatieve zorgen<br />

www.freyapiryns.be<br />

Mieke Vogels<br />

Volksgezondheid, Welzijn, Wonen<br />

www.miekevogels.be<br />

GROEN! IN <strong>HET</strong> VLAAMS PARLEMENT<br />

Filip Watteeuw Fractieleider [Oost­Vlaanderen]<br />

Algemeen beleid, Economie, Financiën en<br />

begroting, Werk, Sociale Economie, Innovatie<br />

www.filipwatteeuw.be<br />

Mieke Vogels [Antwerpen]<br />

Welzijn, Armoede, Gezondheid, Wonen,<br />

Jeugdzorg, Gezinsbeleid, Stedelijk beleid<br />

www.miekevogels.be<br />

Luckas Vander Taelen [Brussel]<br />

Brussel, Buitenlands beleid, Europese<br />

Aangelegenheden<br />

48 49<br />

© Sien Verstraeten


Dirk Peeters [Antwerpen]<br />

Infrastructuurwerken, Mobiliteit, Landbouw,<br />

Visserij, Plattelandsbeleid<br />

www.dirkpeeters.info<br />

Elisabeth Meuleman [Oost­Vlaanderen]<br />

Onderwijs, Gelijke kansen<br />

www.elisabethmeuleman.be<br />

Hermes Sanctorum [Vlaams­Brabant]<br />

Leefmilieu, Natuur, Klimaat en energie,<br />

Ruimtelijke ordening, Onroerend erfgoed<br />

www.hermessanctorum.be<br />

Bart Caron [West­Vlaanderen]<br />

Cultuur, Media, Sport, Jeugd,<br />

Bestuurszaken,Binnenlands Bestuur, Inburgering,<br />

Toerisme<br />

www.bartcaron.be<br />

GROEN! IN DE BRUSSELSE REGERING<br />

Bruno De Lille Staatssecretaris<br />

Gewestbevoegdheden: Mobiliteit, Openbaar<br />

Ambt, Gelijke Kansen, Administratieve<br />

vereenvoudiging • Bevoegdheden Vlaamse<br />

Gemeenschapscommissie: Cultuur, Jeugd, Sport,<br />

Ambtenarenzaken<br />

www.brunodelille.be<br />

GROEN! IN <strong>HET</strong> BRUSSELS PARLEMENT EN COMMISSIES<br />

Annemie Maes<br />

Fractievoorzitter Brussels Parlement<br />

Leefmilieu en ruimtelijke ordening, Infrastructuur<br />

Lid Gemeenschappelijke<br />

Gemeenschapscommissie<br />

Gezondheid<br />

Ondervoorzitter Raad voor de Vlaamse<br />

Gemeenschapscommissie<br />

Financiën en algemene zaken, Voorzitter commissie cultuur<br />

www.annemiemaes.be<br />

Elke Van den Brandt<br />

Brussels parlementslid<br />

Economische zaken, huisvesting<br />

Fractievoorzitter Raad voor de Vlaamse<br />

Gemeenschapscommissie (RVG)<br />

Voorzitter Commissie Sociale Zaken in RVG<br />

Fractievoorzitter Raad voor de Vlaamse<br />

Gemeenschapscommissie (RVG)<br />

Welzijn, onderwijs<br />

www.elkevandenbrandt.be<br />

50 51


PERSCONFERENTIE<br />

Heb je een belangrijk of belangwekkend dossier waar wel wat<br />

uitleg bij hoort? Nodig de pers dan uit voor een persconferentie.<br />

Doe dit niet bij minder belangrijk nieuws of als je wil reageren<br />

op iets. Grote voordeel is dat je voldoende tijd en ruimte krijgt<br />

om een dossier uit te leggen.<br />

WERKWIJZE<br />

• Houd bij het vastleggen van een datum rekening met<br />

andere activiteiten. Lokale journalisten zijn vaak freelancers<br />

of doen dit werk vaak na hun dagtaak. Ga na wanneer ze<br />

beschikbaar zijn.<br />

• Zorg voor een passende en aantrekkelijke locatie met de<br />

nodige inkleding.<br />

• Voorzie een hapje en een drankje.<br />

• Verstuur een uitnodiging twee dagen op voorhand. De dag<br />

zelf stuur je een herinnering.<br />

• De belangrijkste journalisten/media nodig je telefonisch uit.<br />

• Voorzie een goede gespreksleider.<br />

• Geef voldoende tijd voor vragen.<br />

• Maak een persmap met daarin: persbericht, dossier en<br />

geprinte versie van powerpoint.<br />

• Indien mogelijk, voorzie een beeld of een getuigenis, of iets<br />

extra’s.<br />

• Stuur na de persconferentie een round­up rond.<br />

• Zet alles op je lokale website.<br />

Verspreid achteraf je informatie zo breed<br />

mogelijk zoals naar het middenveld, op fora<br />

en social media.<br />

52 53<br />

© Wouter Van Vooren


PERSMEDEDELING<br />

Via persmededelingen breng je in één klap je boodschap over<br />

naar een heel groot publiek. Maar dan moeten ze wel goed<br />

geschreven zijn zodat de journalist ze ook gebruikt. Hieronder<br />

enkele tips!<br />

Hoe krijg je jouw persmededeling in de krant? Drie sleutelfactoren:<br />

• Snelheid: wees bij de pinken en reageer meteen voordat de<br />

journalisten hun informatie elders halen.<br />

• Creativiteit: zorg dat jouw persmededeling eruit springt tussen<br />

alle andere.<br />

• Degelijkheid: weet waarover je het hebt, zorg dat je persbericht<br />

correct is.<br />

Enkele tips voor een goed persbericht:<br />

• In titel plaats je bron en PM (afkorting van persmededeling)<br />

bvb: Groen! Lokeren PM: titel<br />

• Verzin een aantrekkelijke maar korte titel (streef naar max. 5<br />

woorden). Zorg dat de journalist onmiddellijk ziet waarover<br />

het persbericht gaat.<br />

• De eerste alinea mag maximum uit vijf regels bestaan en<br />

moet duidelijk de vijf W’s (wie, wat, waar, waarom, wanneer)<br />

bevatten. Het is eigenlijk een samenvatting van het persbericht<br />

dat volgt. Zet het cursief. Deze korte inhoud overtuigt de<br />

journalist vaak of hij het persbericht gebruikt of niet.<br />

• Persberichten moeten duidelijk, beknopt, verzorgd en correct<br />

zijn. We streven naar maximaal 4 alinea’s: de eerste alinea is<br />

korte inhoud, gevolgd door 3 korte alinea’s<br />

• Vermeld onderdaan duidelijk de contactpersoon, de contactgegevens<br />

en de website!<br />

• Verstuur een persbericht met je contacten in BCC.<br />

• Je persbericht ondersteunen met een telefoontje kan nooit<br />

kwaad.<br />

• Plaats twee quotes in het persbericht van de persoon die<br />

werd aangeduid als woordvoerder zodat journalisten deze<br />

quotes makkelijk kunnen overnemen<br />

54 55


RAADSLEDEN<br />

Een kleine 400 raadsleden, verdeeld over district, gemeente,<br />

OCMW en provincie, maken dagelijks werk van<br />

groene politiek. In meerderheid en oppositie. Door samen<br />

te werken kunnen we elkaars werk nog versterken.<br />

Want als raadslid zit je vaak met heel wat vragen, zowel inhoudelijke<br />

als praktische. Via Wegwijzer, onze maandelijks<br />

e­briefing lokale politiek, proberen we je info en suggesties te<br />

geven voor je lokale werk. Maar het zijn de raadsleden die Wegwijzer<br />

mee maken. Heb je reacties of suggesties? Zijn er mensen<br />

in je groep die Wegwijzer ook graag zouden krijgen? Andere<br />

vragen over lokale politiek? Neem dan contact op met Stefan<br />

Colaes via stefan.colaes@groen.be.<br />

EEN BASISPROGRAMMA 2012<br />

Naar goede gewoonte bereiden we – met jullie hulp ­ tegen<br />

begin 2012 een nationaal basisprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen<br />

van 2012 voor. Niet om het alfa en het<br />

omega van alle lokale programma’s vast te leggen, wel om jullie<br />

de nodige inspiratie te geven om mee aan de slag te gaan en<br />

er een lokale invulling aan te geven.<br />

Want een lokaal programma is natuurlijk in de eerste plaats…<br />

lokaal. En bouw je best in dialoog op. ‘Du choc des idées<br />

jaillit la lumière’, wisten de Fransen 300 jaar geleden al. Betrek<br />

dus zoveel mogelijk mensen bij de opbouw van je<br />

programma: je programma wordt er sterker van, en je doet<br />

tegelijkertijd aan partijuitbouw en netwerking. Intern: je leden<br />

en sympathisanten hebben zeker heel wat ideeën over wat beter<br />

kan en moet. Maak gebruik van hun mening en expertise<br />

Extern: beperk je niet alleen tot de eigen mensen, maar<br />

spreek ook experts en verenigingen aan en laat weten<br />

wat je met hun input doet. Uiteraard passen niet<br />

altijd alle ideeën in een groen programma en hak je<br />

uiteindelijk als groep zelf de knoop door. Maar externe contacten<br />

helpen altijd om je ideeën te verrijken: door nieuwe<br />

inzichten die ze aanbrengen, of omdat ze je verplichten je inzichten<br />

te verscherpen en inzicht geven in tegenargumenten.<br />

56 57


SECRETARIAAT<br />

Het nationaal secretariaat ondersteunt de lokale groep op verschillende<br />

manieren.<br />

• Praktische ondersteuning die het dagelijks werk van de lokale<br />

groep moet vergemakkelijken (ledenadministratie, Kadanza,<br />

beschikbaar stellen van campagnemateriaal, groenweb, een<br />

draaiboek om de verkiezingsformaliteiten correct te kunnen<br />

opvolgen, …) Zie verschillende andere fiches.<br />

• Informatieverspreiding naar alle leden (ecozine), sympathisanten<br />

(e­zine, pesto en website) en de volledige bevolking<br />

(huis­aan­huisblad).<br />

• Vorming: Minimum 6 keer per jaar krijg je de kans om je in<br />

te schrijven op één van onze vormingsdagen, jaarlijks is er<br />

een dag lokale politiek, mensen die zoeken naar meer kunnen<br />

zich kandidaat stellen voor de groene academie. Zie fiche<br />

Vorming.<br />

• Raadsledenwerking: Met al je vragen over lokale politiek kan<br />

je terecht bij stefan.colaes@groen.be Er is maandelijks Wegwijzer,<br />

de digitale briefing lokale politiek, en jaarlijks een<br />

uitgebreide dag lokale politiek. Zie fiche raadsleden.<br />

• Politiek inhoudelijke ondersteuning. De studiedienst bereidt<br />

samen met de parlementsleden politieke dossiers voor en<br />

bouwt expertise en netwerken op rond de thema’s die voor<br />

Groen! belangrijk zijn. Zij proberen dit ook zoveel mogelijk<br />

te vertalen naar het lokale niveau. Naar aanleiding van de<br />

verkiezingen 2012 werken zij een basisprogramma voor de<br />

gemeenteraads – en provincieraadsverkiezingen uit.<br />

• Dotatie aan de groepen: als groep ontvang je vijf euro per lid<br />

(de helft van het lidgeld).<br />

Voor al je vragen en suggesties, neem je best rechtstreeks contact<br />

op met jouw politiek opbouwwerker.<br />

De politiek opbouwwerker is de contactpersoon tussen jouw<br />

groep, de parlementsleden en het nationaal partijsecretariaat.<br />

Ken je hem/haar nog niet, vraag dan snel de contactgegevens<br />

via het nationaal secretariaat.<br />

Groen!<br />

Sergeant De Bruynestraat 78­82<br />

1070 Brussel<br />

02 219 19 19<br />

frontdesk@groen.be<br />

58 59


TOESPRAAK<br />

Soms kom je in een situatie waarin je een groep moet toespreken<br />

zoals een nieuwjaarsreceptie of bij de uitreiking van een<br />

groene pluim. Maar ook bij een tussenkomst op een gemeenteraad<br />

spreek je een groep toe. Hieronder enkele tips.<br />

Als je een speech schrijft<br />

1. ANALYSEER<br />

Analyseer de gelegenheid (formeel/informeel, info/entertainment),<br />

de plaats en het tijdstip.<br />

2. MIK<br />

Wie is mijn doelpubliek en wat is mijn positie t.o.v. hen? Wat<br />

is het doel van de speech?<br />

3. DROOM<br />

Vind een kapstok om je verhaal aan op te hangen. Denk na<br />

over de kernboodschap die je wilt brengen.<br />

4. SELECTEER<br />

Groepeer ideeën tot hoofdpunten, selecteer er maximaal 3<br />

en rangschik ze.<br />

5. STRUCTUREER<br />

Structureer opeenvolgend, chronologisch, categorisch of<br />

geef probleem en oplossing; contrast en vergelijking.<br />

6. DOCUMENTEER<br />

Documenteer met eigen kennis, kennis van anderen en internet.<br />

7. KRUID<br />

Kruid met statistieken, cijfers, analogie, contrast, voorwerp,<br />

citaat, anekdote, humor.<br />

8. OPEN EN SLUIT<br />

De eerste indruk is heel belangrijk en bepalend voor de rest<br />

van de speech.<br />

9. SCHRIJF<br />

Doe het beknopt, eenvoudig, in actieve bewoordingen, overtuigend,<br />

persoonlijk, gepositioneerd, krachtig, beïnvloedend.<br />

10. OOGST<br />

Oogst begrip, sympathie, interesse.<br />

Als je een speech geeft<br />

1. Maak oogcontact.<br />

2. Probeer je aandacht<br />

te verspreiden over alle<br />

toeschouwers.<br />

60 61<br />

© Sien Verstraeten<br />

9. Varieer het volume van je stem.<br />

3. Lach.<br />

10. Blijf rustig in­ en vooral uitademen.<br />

4. Sta stevig met je voeten<br />

op de grond en hou je recht.<br />

5. Wees natuurlijk en acteer<br />

niet.<br />

6. Gebruik gebaren die<br />

bepaalde emoties kunnen<br />

benadrukken.<br />

7. Neem je tijd en neem af<br />

en toe een slokje water.<br />

8. Voeg een natuurlijke<br />

adempauze in.


UP TO DATE<br />

We stelden het al in de fiche leden werven: voor een duurzame<br />

uitbouw van een lokale Groen!­afdeling is het belangrijk mensen<br />

langdurig aan de groep en aan Groen! te binden. Dit kan<br />

door het werven van leden, het werven van sympathisanten<br />

en het uitbouwen van de groep door middel van verschillende<br />

functies.<br />

Naast het zoeken naar deze mensen is het cruciaal gegevens<br />

ook administratief goed bij te houden. Op het nationaal secretariaat<br />

is onze ICT­dienst daarom druk bezig met het uitwerken<br />

van een nieuw data­ en adressenbeheerprogramma. Het programma<br />

speelt een kernrol in de ondersteuning van de lokale<br />

afdelingen.<br />

Momenteel loopt het programma warm binnen het nationaal<br />

secretariaat. Er volgt nog een proefperiode. Binnen afzienbare<br />

tijd is ook een lokaal luik beschikbaar voor de lokale secretarissen.<br />

Op die manier is het mogelijk om permanent ledenlijsten<br />

op te vragen. Het doorgeven van veranderende functies (voorzitter,<br />

secretaris, schepen, raadsleden …) en andere wijzigingen<br />

van groepsgegevens zal veel efficiënter gebeuren. Op die manier<br />

krijgen de juiste mensen, de juiste communicatie. Dit up­to­date<br />

houden van alle data versterkt het functioneren van Groen!.<br />

Software blijft natuurlijk enkel een hulpmiddel. Dergelijke<br />

programma’s kunnen maar verwerken wat er ooit in gestoken<br />

wordt. Het blijft dus in de eerste plaats een blijvende aandacht<br />

vragen voor de werving van leden en sympathisanten. Daarnaast<br />

is vooral een ordelijk beheer en snelle input van deze<br />

gegevens van belang. Lokale sympathisanten kunnen ook voor<br />

nationaal interessant zijn. Geef uw contacten dus zeker door<br />

aan het nationaal secretariaat.<br />

VERKIEZINGEN<br />

Op zondag 14 oktober 2012 is het zover! Bereid deze verkiezingen<br />

goed voor. Teken voor je groep een passende strategie uit.<br />

Een prognose kan daarbij helpen. Gebruik de rekenbladen op<br />

onze website om een mogelijk zetelaantal te berekenen. Nog<br />

wat info over twee belangrijke aspecten: de lijstvorming en de<br />

formaliteiten.<br />

1. LIJSTVORMING<br />

Zoek naar evenwicht<br />

Een goede lijst spreekt alle potentiële kiezers aan. Heb bij<br />

het zoeken naar kandidaten oog voor diversiteit qua leeftijd,<br />

spreiding over de (deel)gemeente(n), engagementen, …<br />

Kijk dus verder dan de ‘usual suspects’ (bv. Wereldwinkel).<br />

Durf mensen vragen! Een vraag is een blijk van interesse, en<br />

wordt vaak geapprecieerd.<br />

Spelregels<br />

Kandidaten moeten minimum 18 jaar zijn op de dag van<br />

de verkiezingen en moeten kiezer zijn in de gemeente<br />

(resp. het district / de prov.). Bij de gemeente­ en<br />

districtraadsverkiezingen mogen zowel Belgen als<br />

onderdanen van een andere EU­lidstaat kandidaat zijn, bij de<br />

provincieraadsverkiezingen enkel Belgen. Op de lijst moeten<br />

evenveel mannen als vrouwen staan (bij oneven maximum 1<br />

verschil). Bij de top twee van de lijst moet zowel een man als<br />

een vrouw staan.<br />

Werkwijze<br />

De nationale politieke raad en het nationaal partijbestuur<br />

stellen een pollreglement op. Dat reglement legt vast hoe<br />

de lijstvorming gebeurt. De lijstvorming wordt voorbereid<br />

door een pollcomité (dat o.a. een modellijst opstelt). De<br />

eindbeslissing over de lijst wordt genomen door de leden<br />

van de groep, op de zogenaamde pollvergadering.<br />

62 63


2. VERKIEZINGSFORMALITEITEN<br />

Bij het deelnemen aan lokale en provinciale verkiezingen,<br />

moeten een aantal formaliteiten in acht genomen worden.<br />

Nu worden deze nog bepaald door de Gemeente­ en de<br />

Provinciekieswet, maar hoogstwaarschijnlijk is tegen de verkiezingen<br />

van 2012 het Vlaams Kiesdecreet goedgekeurd.<br />

Deze formaliteiten gaan over:<br />

• het opvragen en gebruik van de kiezerslijsten<br />

• de voorwaarden om zich verkiesbaar te kunnen stellen<br />

• het opstellen en indienen van de kandidatenlijsten<br />

• de wettelijke regels in verband met campagne voeren<br />

• de regels om bij volmacht te kunnen stemmen<br />

• het aanduiden van getuigen in de stem­ en telbureaus<br />

• de aangifte van verkiezingsuitgaven<br />

• In aanloop naar de verkiezingen krijgt elke lokale groep een<br />

uitgebreide handleiding over de verkiezingsformaliteiten.<br />

Daarin wordt op elk juridisch aspect van het deelnemen aan<br />

lokale/provinciale verkiezingen ingegaan.<br />

VERZEKERINGEN<br />

Groen! nationaal heeft een verzekering ‘Burgerlijke aansprakelijkheid<br />

en lichamelijke ongevallen’ afgesloten voor alle<br />

vrijwilligers van de partij. Onder deze polis zijn ook niet­Groen!leden<br />

die meewerken bij activiteiten verzekerd.<br />

Wat dekt deze polis?<br />

1. De burgerlijke aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt<br />

door een vrijwilliger tijdens een Groen!­activiteit.<br />

2. De lichamelijke ongevallen van een vrijwilliger tijdens een<br />

Groen!­activiteit.<br />

Wat niet?<br />

1. De materiële schade opgelopen door een vrijwilliger tijdens<br />

een Groen!­activiteit (bv. gebroken bril), tenzij deze<br />

veroorzaakt wordt door een andere vrijwilliger.<br />

2. De contractuele aansprakelijkheid, bv. beschadiging van<br />

gehuurd materiaal.<br />

3. De strafrechtelijke aansprakelijkheid. Bijvoorbeeld fout<br />

parkeren om folders of materiaal in­ of uit te laden, materiaal<br />

van de organisatie of van derden ontvreemden.<br />

Wanneer je in je lokale groep een burgerlijk schadegeval of<br />

lichamelijk ongeval hebt, geef je dit zo snel mogelijk aan.<br />

Neem hiervoor contact op met de politiek opbouwwerker of het<br />

nationaal secretariaat (zie fiche nationaal secretariaat).<br />

64 65


VORMING<br />

Vorming is belangrijk. Het is een opdracht voor de hele partij<br />

in al zijn geledingen. Groen! nationaal voorziet in elk geval een<br />

uitgebreid basispakket aan vormingsinitiatieven: een oplijsting.<br />

VORMINGSDAGEN: VORMING VOOR IEDEREEN<br />

In 2008 startten we onze gedecentraliseerde vormingsdagen.<br />

Tot nu toe beperkten we tot één vormingsdag per provincie, per<br />

semester. De komende maanden wordt dit ritme opgedreven.<br />

Het concept is steeds hetzelfde. We mikken met verschillende<br />

soorten vorming op drie doelgroepen.<br />

De raadsleden: een meer technische vorming concreet toepasbaar<br />

op hun dagelijks raadsledenwerk bv. overheidsopdrachten,<br />

autonome gemeentebedrijven, ruimtelijke ordening.<br />

De middenkaders: een echte kadervorming bv. vergadertechnieken,<br />

het schrijven van goede persteksten.<br />

De geïnteresseerde leden: een meer inhoudelijke en ideologische<br />

vorming bv: inleiding tot het ecologisme, ggo’s, …<br />

DAG LOKALE POLITIEK: VORMING VOOR DE<br />

MIDDENKADERS<br />

Jaarlijks organiseren we een dag rond lokale politiek voor alle<br />

lokale raadsleden, middenkaders (lokale en provinciale voorzitters<br />

en secretarissen) en andere actieve leden.<br />

MAG <strong>HET</strong> IETS MEER ZIJN? DE <strong>GROENE</strong> ACADEMIE<br />

In 2010 startte Groen! een groene academie in samenwerking<br />

met Oikos. Het moet een belangrijke kweekvijver voor toekomstig<br />

politiek talent worden. We richten ons zowel op het<br />

scholen van toekomstige middenkaders als mandatarissen. Alle<br />

geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen. De academie<br />

start jaarlijks opnieuw.<br />

BOEK EENS EEN PARLEMENTAIR<br />

Regelmatig bieden we een programma aan voor het organiseren<br />

van een activiteit gericht op externen. Deze zijn meestal<br />

gekoppeld aan een parlementair en zijn methodisch zo divers<br />

mogelijk. De organisatie is een wisselwerking tussen nationaal<br />

en lokaal. Nationaal zorgt voor de inhoud, de planning en promomateriaal.<br />

De lokale groep zorgt voor een ingeklede zaal en<br />

volk.<br />

Natuurlijk kunnen we ook vorming op maat bieden.<br />

Vormingsvragen? Neem contact op met de<br />

vormingsverantwoordelijke bram.vandekerckhove@groen.be<br />

66 67


VRIJWILIIGERS<br />

Vrijwilligers moet je koesteren. Ze vormen de basis van ons dagelijks<br />

politiek werk. Politiek begint nu eenmaal van onderuit.<br />

In deze fiche krijg je eerst wat tips voor het omgaan met vrijwilligers<br />

en ook wat info over verzekeringen.<br />

10 TIPS VOOR DE BEGELEIDING<br />

VAN VRIJWILLIGERS<br />

1. Zorg voor een lage drempel. Vrijwilligers moeten zich welkom<br />

voelen.<br />

2. Geef taken op maat. Laat iedereen doen wat hij/zij het<br />

best kan.<br />

3. Geef vrijwilligers het gevoel nuttig en nodig te zijn. Maak<br />

duidelijk hoe hun taak bijdraagt aan het project.<br />

4. Geef bevestiging en bedank hen.<br />

5. Denk ook aan het sociale aspect. Vergeet de ontmoetingsfunctie<br />

niet.<br />

6. Hou vrijwilligers op de hoogte. Zorg voor voldoende informatie<br />

en feedback.<br />

7. Zorg geregeld voor ‘vers bloed’: dat werkt motiverend.<br />

8. Motiveer anderen om hun netwerk hiervoor aan te spreken.<br />

Mensen engageren zich sneller als ze persoonlijk<br />

gevraagd worden.<br />

9. Overlaad vrijwilligers niet met werk.<br />

10. Zorg er voor dat de taken gecoördineerd worden.<br />

WEBSITE<br />

Internet is voor velen een belangrijke bron geworden om informatie<br />

te verzamelen. De digitalisering neemt toe. Het is dan ook<br />

geen overbodige luxe dat de website van jouw lokale afdeling<br />

aantrekkelijk is voor iedereen die op zoek is naar meer informatie.<br />

Je website moet dus niet alleen een verzorgde lay­out<br />

hebben, de vindbaarheid van je website is ook heel belangrijk.<br />

Groen!WEB biedt een site aan die gebruik maakt van het open<br />

source CMS (content management system) Drupal, wat een zeer<br />

goede reputatie heeft op het vlak van vindbaarheid via Google.<br />

Op je website kan je alles kwijt: informatie over je lokale groep,<br />

de eventuele groene gemeenteraadsleden, relevante groene<br />

nieuwtjes uit je omgeving, interessante links… De mogelijkheden<br />

zijn oneindig! Zorg wel dat je geen information­overload<br />

krijgt en hou alles overzichtelijk.<br />

GROEN!WEB<br />

Groen!Web is een initiatief van de Vlaamse groenen dat lokale<br />

afdelingen en individuele mandatarissen helpt bij het beheer<br />

van hun website. Tegelijk is het een middel om al die lokale sites<br />

te verbinden tot een netwerk, een groen ‘web’.<br />

Groen!Web biedt gratis een professionele website aan, in<br />

dezelfde lijn als de nationale website van Groen! en gratis<br />

helpdeskondersteuning. Instappen doe je via de link:<br />

http://groenweb.be/instappen.<br />

Voor meer informatie over Groen!Web kan je terecht op<br />

http://groenweb.be/.<br />

68 69


70<br />

FACEBOOK EN TWITTER OP JOUW WEBSITE<br />

Zoals we al aangaven in de informatie over E­ marketing zijn<br />

sociale netwerksites een belangrijk medium geworden. Het<br />

is dan ook logisch dat je de laatste tijd steeds vaker fanboxen<br />

van Facebook ziet verschijnen op websites. Een video met uitleg<br />

hoe je dit zelf kan doen met jouw lokale website vind je op<br />

http://bit.ly/facebookfanbox.<br />

Ook voor Twitter bestaat er een Twitterbox. Deze kan je aanmaken<br />

op http://twitter.com/about/resources<br />

Meer informatie en video’s over het opsmukken van je website<br />

vind je op de youtubepagina van Groen!Web:<br />

http://www.youtube.com/groenweb.<br />

Helpdesk: helpdesk@groenweb.be<br />

Trefwoordenlijst<br />

14 oktober Verkiezingen (blz. 63)<br />

Actie Actie voeren (blz. 4)<br />

Adressen Secretariaat (blz. 58)<br />

Afdrachten Afdrachten (blz.7), Financiën<br />

lokale groep (blz. 20)<br />

Affiches Kadanza (blz.33)<br />

Basisprogramma Campagne (blz. 11),<br />

Raadsleden (blz. 56)<br />

Begroting Financiën lokale groep<br />

(blz. 20), Campagne (blz. 11)<br />

Brussels Hoofdstedelijk Gewest Blik op Groen! (blz. 8),<br />

Parlementsleden (blz. 46)<br />

Campagneleider Campagne (blz. 11)<br />

Campagneplan Campagne (blz. 11)<br />

Canvassen Canvassen (blz. 13)<br />

Canvaskaarten Campagne (blz. 11)<br />

Centen Afdrachten (blz. 7), Financiën<br />

lokale groep (blz. 20)<br />

Congres Blik op Groen! (blz. 8)<br />

CRM Up to date (blz. 62)<br />

Debat Campagne (blz. 11), Debat<br />

(blz. 16)<br />

Directiecomité Blik op Groen! (blz. 8),<br />

Secretariaat (blz. 58)<br />

Ecologisme Ideologie (blz. 26)<br />

E­communicatie E-communicatie (blz. 18)<br />

Ecozine Communicatie (blz. 15)<br />

Eetfestijn Ledenzorg en -behoud (blz. 36)<br />

E­nieuwbrief E-communicatie (blz. 18)<br />

Europees parlement Parlementsleden (blz. 46)<br />

E­zine Communicatie (blz. 15)<br />

Facebook E-communicatie (blz. 18)<br />

Federaal parlement Parlementsleden (blz. 46)<br />

Financiën Financiën lokale groep (blz. 20)<br />

Flyers Kadanza (blz. 33)<br />

71


72<br />

Foto’s Huis-aan-huisblad (blz. 22),<br />

Kadanza (blz. 33)<br />

Frontdesk Materiaal (blz. 38), Secretariaat (blz. 58)<br />

Groen! Blik op Groen! (blz. 8)<br />

Groene academie Vorming (blz. 66)<br />

Groenweb Website (blz. 69)<br />

Groen!Plus Groen!Plus (blz. 21)<br />

Huis­aan­huisbezoeken Canvassen (blz. 13)<br />

Huis­aan­huisblad Communicatie (blz. 15), Huis-aan-<br />

Huisblad (blz. 22), Kadanza (blz. 33)<br />

Ideologie Ideologie (blz. 26)<br />

Infoavond Vorming (blz. 66)<br />

Interview Interview (blz. 24), Media (blz. 39)<br />

Jongeren Jong Groen! (blz. 29)<br />

Journalisten Journalisten (blz. 31), Media (blz. 39)<br />

Kandesign Kadanza (blz. 33), Huis-aan-Huisblad<br />

(blz. 22)<br />

Kadanza Campagne (blz. 11), Kadanza (blz. 33),<br />

Huis-aan-Huisblad (blz. 22)<br />

Ledenhernieuwing Ledenzorg en -behoud (blz. 36)<br />

Lidmaatschap Ledenwerving (blz. 34)<br />

Lijstvorming Verkiezingen (blz. 63)<br />

Lokaal programma Raadsleden (blz. 56)<br />

Lokale groep Blik op Groen! (blz. 8)<br />

Media Actie voeren (blz. 4), Interview<br />

(blz. 24), Journalisten (blz. 31), Media<br />

(blz. 39), Persconferentie (blz. 52),<br />

Persmededeling (blz. 54)<br />

Naamkaartje Kadanza (blz. 33)<br />

Nationaal Blik op Groen! (blz. 8), Secretariaat<br />

(blz. 58)<br />

Netwerken Netwerken (blz. 40)<br />

Opbouwwerker Actie voeren (blz. 4), Secretariaat<br />

(blz. 58)<br />

Partijbestuur Blik op Groen! (blz. 8)<br />

Partijstructureren Blik op Groen! (blz. 8)<br />

Pers Actie voeren (blz. 4), Interview<br />

(blz. 24), Journalisten (blz. 31), Media<br />

(blz. 39), Persconferentie (blz. 52),<br />

Persmededeling (blz. 54)<br />

Pesto Communicatie (blz. 15)<br />

Politieke raad Blik op Groen! (blz. 8)<br />

Politiek opbouwwerker Actie voeren (blz. 4), Secretariaat<br />

(blz. 58)<br />

Provinciaal partijbestuur Blik op Groen! (blz. 8)<br />

Secretaris Organisatie lokale groep (blz. 44)<br />

Senioren Groen!Plus (blz. 21)<br />

Sjabloon Kadanza (blz. 33)<br />

Streekwerking Blik op Groen! (blz. 8)<br />

Sympathisantenlijsten Ledenwerving (blz. 34), Up tot date<br />

(blz. 62)<br />

Thema’s Ideologie (blz. 26)<br />

Twitter E-communicatie (blz. 18)<br />

Verkiezingen Campagne (blz. 11), Verkiezingen<br />

(blz. 63)<br />

Verkiezingsformaliteiten Verkiezingen (blz. 63)<br />

Verzekeringen Vrijwilligers (blz. 68)<br />

Vlaams parlement Parlementsleden (blz. 46)<br />

Vormingsdagen Vorming (blz. 66)<br />

Wegwijzer Raadsleden (blz. 56)<br />

Website Communicatie (blz. 15), Website<br />

(blz. 69)<br />

73


februari Jaarplanner 2011<br />

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag<br />

31 1 2 3 4 5 6<br />

13<br />

7 8 9 10 11 12<br />

Project 2012<br />

Dag Lokale<br />

Politiek Leuven<br />

14 15 16 17 18 19 20<br />

21 22 23 24 25 26 27<br />

28 1 2 3 4 5 6<br />

maart Jaarplanner 2011<br />

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag<br />

28 1 2 3 4 5 6<br />

8 9 10 11 12 13<br />

7<br />

Krokusvakantie<br />

20<br />

14 15 16 17 18 19<br />

Onderwijscongres<br />

Gent<br />

21 22 23 24 25 26 27<br />

28 29 30 31 1 2 3


april Jaarplanner 2011<br />

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag<br />

28 29 30 31 1 2 3<br />

4 5 6 7 8 9 10<br />

12 13 14 15 16 17<br />

11<br />

Paasvakantie<br />

18 19 20 21 22 23 24<br />

Pasen<br />

26 27 28 29 30 1<br />

25<br />

Paasmaandag<br />

mei Jaarplanner 2011<br />

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag<br />

25 26 27 28 29 30 1<br />

Dag v/d arbeid<br />

2 3 4 5 6 7 8<br />

Ledendag<br />

Technopolis<br />

Mechelen<br />

9 10 11 12 13 14 15<br />

16 17 18 19 20 21 22<br />

23 24 25 26 27 28 29<br />

30 31


juni Jaarplanner 2011<br />

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag<br />

3 4 5<br />

30 31 1 2<br />

Hemelvaart<br />

6 7 8 9 10 11 12<br />

Pinksteren<br />

14 15 16 17 18 19<br />

13<br />

Pinkstermaandag<br />

20 21 22 23 24 25 26<br />

27 28 29 30 1 2 3<br />

juli Jaarplanner 2011<br />

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag<br />

27 28 29 30 1 2 3<br />

4 5 6 7 8 9 10<br />

12 13 14 15 16 17<br />

11<br />

22 23 24<br />

Feestdag<br />

Vlaamse<br />

Gemeenschap<br />

18 19 20 21<br />

Nationale<br />

feestdag<br />

25 26 27 28 29 30 31


augustus Jaarplanner 2011<br />

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

8 9 10 11 12 13 14<br />

16 17 18 19 20 21<br />

15<br />

28<br />

27<br />

Maria<br />

Hemelvaart<br />

22 23 24 25 26<br />

Zomerweekend<br />

Zomerweekend<br />

Zomerweekend<br />

29 30 31 1 2 3 4<br />

september Jaarplanner 2011<br />

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag<br />

29 30 31 1 2 3 4<br />

5 6 7 8 9 10 11<br />

12 13 14 15 16 17 18<br />

19 20 21 22 23 24 25<br />

26 27 28 29 30 1 2


oktober Jaarplanner 2011<br />

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag<br />

26 27 28 29 30 1 2<br />

3 4 5 6 7 8 9<br />

10 11 12 13 14 15 16<br />

17 18 19 20 21 22 23<br />

24 25 26 27 28 29 30<br />

31<br />

november Jaarplanner 2011<br />

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag<br />

2 3 4 5 6<br />

1<br />

31<br />

Herfstvakantie<br />

Allerheiligen<br />

12 13<br />

7 8 9 10 11<br />

Wapenstilstand<br />

14 15 16 17 18 19 20<br />

21 22 23 24 25 26 27<br />

28 29 30 1 2 3 4


december Jaarplanner 2011<br />

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag<br />

28 29 30 1 2 3 4<br />

56 7 8 9 10 11 12<br />

13 14 15 16 17 18 19<br />

26<br />

20 21 22 23 24 25<br />

Kerstmis<br />

2<br />

28 29 30 31 1<br />

27<br />

Kerstvakantie<br />

Nieuwjaar<br />

Jaarplanner 2012<br />

JANUARI FEBRUARI MAART<br />

1 Z Nieuwjaar W D<br />

2 M D V<br />

3 D V Z<br />

4 W Z Z<br />

5 D Z M<br />

6 V M D<br />

7 Z D W<br />

8 Z W D<br />

9 M D V<br />

10 D V Z<br />

11 W Z Z<br />

12 D Z M<br />

13 V M D<br />

14 Z Nieuwjaarsreceptie D W<br />

15 Z W D<br />

16 M D V<br />

17 D V Z<br />

18 W Z Z<br />

19 D Z M<br />

20 V M Krokusvakantie D<br />

21 Z D W<br />

22 Z W D<br />

23 M D V<br />

24 D V Z<br />

25 W Z Z<br />

26 D Z M<br />

27 V M D<br />

28 Z D W<br />

29 Z W D<br />

30 M V<br />

31 D Z


APRIL MEI JUNI<br />

1 Z D V<br />

2 M Paasvakantie W Z<br />

3 D D Z<br />

4 W V M<br />

5 D Z D<br />

6 V Z W<br />

7 Z M D<br />

8 Z D V<br />

9 M W Z<br />

10 D D Z<br />

11 W V M<br />

12 D Z D<br />

13 V Z W<br />

14 Z M D<br />

15 Z D V<br />

16 M W Z<br />

17 D D Z<br />

18 W V M<br />

19 D Z D<br />

20 V Z W<br />

21 Z M D<br />

22 Z D V<br />

23 M W Z<br />

24 D D Z<br />

25 W V M<br />

26 D Z D<br />

27 V Z W<br />

28 Z M D<br />

29 Z D V<br />

30 M W Z<br />

31 D<br />

Jaarplanner 2012<br />

JULI AUGUSTUS SEPTEMBER<br />

1 Z W Z<br />

2 M D Z<br />

3 D V M<br />

4 W Z D<br />

5 D Z W<br />

6 V M D<br />

7 Z D V<br />

8 Z W Z<br />

9 M D Z<br />

10 D V M<br />

11 W Z D<br />

12 D Z W<br />

13 V M D<br />

14 Z D V<br />

15 Z W Z<br />

16 M D Z<br />

17 D V M<br />

18 W Z D<br />

19 D Z W<br />

20 V M D<br />

21 Z D V<br />

22 Z W Z<br />

23 M D Z<br />

24 D V M<br />

25 W Z Zomerweekend D<br />

26 D Z Zomerweekend W<br />

27 V M D<br />

28 Z D V<br />

29 Z W Z<br />

30 M D Z<br />

31 D V<br />

Jaarplanner 2012


Jaarplanner 2012<br />

OKTOBER NOVEMBER DECEMBER<br />

1 M D Z<br />

2 D V Z<br />

3 W Z M<br />

4 D Z D<br />

5 V M W<br />

6 Z D D<br />

7 Z W V<br />

8 M D Z<br />

9 D V Z<br />

10 W Z M<br />

11 D Z D<br />

12 V M W<br />

13 Z D D<br />

14 Z VERKIEZINGEN W V<br />

15 M D Z<br />

16 D V Z<br />

17 W Z M<br />

18 D Z D<br />

19 V M W<br />

20 Z D D<br />

21 Z W V<br />

22 M D Z<br />

23 D V Z<br />

24 W Z M<br />

25 D Z D<br />

26 V M W<br />

27 Z D D<br />

28 Z W V<br />

29 M Herfstvakantie D Z<br />

30 D V Z<br />

31 W M<br />

Colofon<br />

Dit Groene boekje is een uitgave van de vormingsdienst van Groen!.<br />

Verantwoordelijke uitgever: Truus Roesems, Sergeant De Bruynestraat<br />

78­82, 1070 Brussel<br />

Hoofdredactie: Bram Vandekerckhove<br />

Eindredactie: Ben Bleys<br />

Vormgeving: Els Sallets<br />

Foto’s: Sien Verstraeten, Eric de Mildt, Wouter Van Vooren, iStockphoto<br />

Werkten mee: Bram Vandekerckhove, Ben Bleys, Björn Rzoska, Dirk<br />

Holemans, Truus Roesems, Filip Lombaert, Stefan Colaes, Philippe<br />

Bossin, Katrien Vanhove, Hugo Van Dienderen, Jef Hollebecq, Pieter<br />

De Gryse, Sabine Van Belle, Inge Jooris, Bruno Mostrey, Jeremie<br />

Vaneeckhout, Sam Vandenberghe en Liesbet De Weder<br />

Contact: bram.vandekerckhove@groen.be – 02 290 91 14<br />

Brussel, 25 januari 2011


Notities Notities

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!