HET GROENE BOEKJE

groen.be

HET GROENE BOEKJE

HET GROENE BOEKJE

www.groen.be


I N H O U D

2

VOORWOORD 3

ACTIE VOEREN 4

AFDRACHTEN 7

BLIK OP GROEN! 8

CAMPAGNE 11

CANVASSEN 13

COMMUNICATIE 15

DEBAT 16

E-COMMUNICATIE 18

FINANCIËN LOKALE GROEP 20

GROEN! PLUS 21

HUIS-AAN-HUISBLAD 22

IDEOLOGIE 24

INTERVIEW 27

JONG GROEN! 29

JOURNALISTEN 31

KADANZA 33

LEDENWERVING 34

LEDENZORG EN -BEHOUD 36

MATERIAAL 38

MEDIA 39

NETWERKEN 40

OIKOS 42

ORGANISATIE LOKALE GROEP 44

PARLEMENTSLEDEN 46

PERSCONFERENTIE 52

PERSMEDEDELING 54

RAADSLEDEN 56

SECRETARIAAT 58

TOESPRAAK 60

UP TO DATE 62

VERKIEZINGEN 63

VERZEKERINGEN 65

VORMING 66

VRIJWILLIGERS 68

WEBSITE 69

TREFWOORDENLIJST 71

JAARPLANNER 2011 EN 2012 74

VOORWOORD

Beste actief Groen! lid,

Politiek gaat verder dan de Wetstraat. Daar ben

jij het levende bewijs van. Met dit Groene Boekje

hopen we je dagelijkse harde werk voor de partij wat

makkelijker te maken.

In het Groene Boekje komen alle aspecten van een

lokaal engagement aan bod. We leggen hierbij de

focus op de belangrijke lokale verkiezingen van

zondag 14 oktober 2012. We brengen handige tips

en slimme trucs om je lokale groep te helpen met de

voorbereidingen ervan.

Uiteraard vind je niet alles in dit boekje terug. Daarom

verwijzen we je graag door naar de website

www.groen.be/hetgroeneboekje (login: 2012 en

paswoord: 14 oktober) waar je meer achtergrondinformatie

vindt.

Hou dit boekje bij de hand en gebruik het wanneer

nodig. We werken met afzonderlijke fiches per

thema. Op het einde vind je nog een handige

trefwoordenlijst en een kalender. Wij wensen je

veel succes met de verdere uitbouw van jouw lokale

afdeling!

En alvast heel erg bedankt voor je onschatbare

inbreng bij Groen!.

3


ACTIE VOEREN

Wil je actie voeren? Perfect, maar hoe ga je aan de slag?

Deze beknopte handleiding legt je dat uit, stap voor stap.

STAP 1 PLAN DE ACTIE

Breng steeds je volledige groep op de hoogte van aankomende

acties (via e­mail of telefoon).

STAP 2 WIE DOET WAT?

Een actie plannen en uitvoeren kan je niet alleen. Ieder heeft

zo zijn eigen talenten. Durf mensen aan te spreken en om hulp

vragen. Vraag naar datgene waar ze goed in zijn, wat ze graag

doen. Ga binnen je groep op zoek naar tekstschrijvers, creatievelingen

(voor een originele actie), organisatorisch talent en

geef ieder zijn verantwoordelijkheid.

STAP 3 STEL EEN DRAAIBOEK EN ACTIEPLAN OP

Hou een draaiboek bij van alles wat moet gebeuren. Doe dit

voor het hele proces zodat iedereen ziet wat moet gebeuren en

tegen wanneer. Naast het draaiboek maak je van meet af aan

een actieplan waarin alles duidelijk wordt beschreven (thema,

vorm, plaats en datum, materiaal, verantwoordelijke, …).

STAP 4 MOBILISEER JE ACHTERBAN

Eens de datum en inhoud vastliggen kan je beginnen mobiliseren

bij leden, sympathisanten en actievoerders via e­mail, lokale

nieuwsbrief of een belronde. Vraag of ze hun aanwezigheid bevestigen

en hou een lijst bij van de deelnemers.

STAP 5 VERWITTIG DE PERS

Verstuur enkele dagen voor de actie een persmededeling. Vermeld

duidelijk waar en wanneer de actie doorgaat. Bel één dag

voor de actie de journalisten op, vraag hen uitdrukkelijk of ze

naar de actie komen.

STAP 6 VOER ACTIE!

De actieverantwoordelijke coördineert de hele actie. Hij brieft

de actievoerders en gaat na of alles duidelijk is. Hij of zij zorgt

verder voor de journalisten en motiveert de actievoerders. Zorg

voor een leuke afsluiter zodat iedereen tevreden naar huis gaat.

4 5


STAP 7 EVALUEER

Was de actie al dan niet succesvol? Wat leren we voor de

toekomst?

STAP 8 VOLG OP

Kom eventuele beloftes die je maakte n.a.v. de actie na. Extra

info voor journalisten, potentiële leden, passanten…

Kijk op www.groen.be/hetgroeneboekje voor een voorbeeld

van een evaluatieformulier en verdere informatie! Nog vragen:

bel of mail je politiek opbouwwerker. Een lijst van de opbouwwerkers

vind je terug op www.groen.be/hetgroeneboekje.

Checklist

Actienaam

Bang om iets te vergeten?

Vul onderstaande checklist in.

Actieverantwoordelijke

AFDRACHTEN

WAT?

Groen!­raadsleden dragen een deel van de inkomsten uit hun

mandaat af aan de partij. Dit is vastgelegd in de zogenaamde

morele code.

AAN WIE?

De afdracht gaat naar de Groen!­groep op het niveau waarop

men verkozen is (gemeente, district of provincie).

HOEVEEL?

Twintig procent van het bruto belastbaar inkomen uit het mandaat

en alle afgeleide mandaten. Bruto belastbaar inkomen: het

bruto presentiegeld of in geval van een wedde, het brutobedrag

na aftrek van RSZ. Afdrachten kunnen van de belastingen

afgetrokken worden als beroepskost. Eventuele bijkomende

vrijwillige giften niet.

UITZONDERINGEN

Woordvoerder

Als dit inkomen groter is dan de wedde van een Vlaams Parlementair,

bedraagt de afdracht vijfentwintig procent.

Materiaalverantwoordelijke

Uitzonderingen op de afdrachtenregeling zijn mogelijk voor

raadsleden die onbetaald verlof nemen of in een deeltijdse loop­

Pamflet (aantal)

baan gaan om hun mandaat op te nemen. Of voor raadsleden

Perstekst

met een vervangingsinkomen. De algemene ledenvergadering

van de lokale respectievelijk provinciale groep beslist.

Welke pers is gewaarschuwd

Uitvoerende mandatarissen (schepenen, burgemeester,

Naamlijst deelnemers

OCMW­voorzitter, député) die in een deeltijdse of voltijdse

loopbaanonderbreking gaan of onbetaald verlof nemen om

Plaats actie

hun mandaat op te nemen, hoeven geen afdracht te doen op de

wedde die zij als mandataris ontvangen, tenzij hun wedde ho­

Tijdstip actie

ger ligt dan de wedde van een Vlaamse parlementair (voor het

gedeelte dat hoger ligt, worden wel afdrachten gedaan).

Welke mandatarissen (namen)

Vraag de morele code op bij stefan.colaes@groen.be.

6 7


BLIK OP GROEN!

DE BASIS

DE LOKALE GROEP

De lokale groep vormt een belangrijk element in het groter geheel

van de partij. De meer dan tweehonderd lokale groepen

vormen immers onze basis, zij staan het dichtst bij de bevolking,

bij de meer dan 5.200 leden en de vele sympathisanten

van Groen!.

De lokale groep brengt mensen samen om aan politiek te doen

vanuit een groen kader. Door politieke discussie, actie en vorming

te organiseren, verhoogt de groep de interne en externe

betrokkenheid bij ons project.

De lokale groep volgt het beleid van de gemeente op en ondersteunt

de eventuele gemeente­, OCMW­ en districtsraadsleden.

Via lokale politieke actie helpt de lokale groep de partij voldoende

politieke kracht te verwerven om het groene ideeëngoed te

helpen realiseren, zowel op lokaal als bovenlokaal niveau. Daarom

zijn de lokale verkiezingen zo belangrijk voor de hele partij.

De lokale groep kan een beroep doen op ondersteuning door

de partijstructuren op het provinciale (of Brusselse gewestelijke)

en het nationale niveau.

Een lokale groep is een autonome entiteit.

BOVENLOKALE PARTIJWERKING

DE STREKEN EN DE PROVINCIES

In sommige provincies bestaan er streekwerkingen. De streekwerking

brengt verschillende lokale groepen samen rond

bovenlokale politieke dossiers. De streekwerkingen hebben

echter geen beslissingsbevoegdheden binnen de partij.

De provinciale groepen en de groep van het Brussels Hoofdstedelijk

Gewest hebben wel beslissingbevoegdheid. Zij duiden

afgevaardigden aan voor de nationale politieke raad (zie verder).

Elke provinciale groep omvat de leden binnen de kieskring

voor het Vlaams Parlement. De Brusselse groep omvat de leden

binnen de kieskring voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Zij bereiden de politieke discussie voor op het provinciale of

Brusselse gewestelijk niveau en organiseren samenwerking

met de parlementsleden en ministers/staatssecretarissen. Ze

verzorgen de externe communicatie, in samenspraak met de betrokken

lokale groepen en ze bereiden de nationale congressen

voor. De provinciale groepen staan ook in voor de opvolging en

ondersteuning van provincieraadsleden, de parlementsleden en

de lokale groepen.

De verkozen parlementsleden laten de stem van Groen! in de

verschillende parlementen en de media horen (zie fiche Parlementsleden).

Zij werken nauw samen met de provinciale

(Brusselse) groepen en de nationale partijstructuren (zie verder).

8 9


DE NATIONALE PARTIJWERKING

Elk lid kan deelnemen aan een congres. Dat is een samenkomst

waarop alle leden kunnen stemmen over belangrijke zaken,

bijvoorbeeld de verkiezing van een nieuwe voorzitter en ondervoorzitter,

de verkiezing van de vrijwilligers in het partijbestuur,

de aanpassing van de statuten, het vastleggen van grote politieke

lijnen…

De politieke raad is het parlement van de partij. Het komt één

keer per maand een hele dag samen. Het bestaat uit vertegenwoordigers

van elke provincie (per 500 leden in je provincie mag

je een man en een vrouw afvaardigen) en de voorzitters van de

provinciale partijbesturen, vertegenwoordigers van de provinciale

fracties, van de gemeente­, districts­ en OCMW­raadsleden,

van Jong Groen! en Groen! Plus én het partijbestuur. De politieke

raad zet de politieke lijnen uit op lange termijn, voert in

overleg met het partijbestuur discussies over politieke dossiers

en de politieke actualiteit. De politieke raad controleert de nationale

begroting en keurt ze goed.

Het partijbestuur komt elke maandag samen. Het bestaat uit

de parlementsleden (zie fiche parlementsleden), de eventuele

ministers en staatssecretarissen, de verkozen en gecoöpteerde

leden en het directiecomité. Het partijbestuur bestuurt de partij

politiek en organisatorisch. In samenwerking met de politieke

raad zet het de politieke lijnen uit. Het is ook verantwoordelijk

voor het financieel en personeelsbeleid van de partij.

Het directiecomité vormt de dagelijkse leiding van de partij. Het

bestaat uit de voorzitter Wouter Van Besien en de ondervoorzitter

Björn Rzoska (verkozen door het congres), de politiek directeur

en de partijsecretaris (aangesteld door het partijbestuur).

CAMPAGNE

De lokale verkiezingen van 2012 staan bijna voor de deur. Het

is aan de lokale Groen!­groepen om volop campagne te voeren.

Groen! nationaal ondersteunt je daarin met een basis aan

campagnemateriaal: een eindbeeld, sjablonen voor affiches,

canvaskaarten…

Ook het aanbod op Kadanza (zie fiche Kadanza) en het huisaan­huisblad

zijn op maat gesneden koek voor een campagne.

Groen! voorziet ook in een basisprogramma, dat uiteraard aangepast

kan worden aan de lokale situatie. Uiteraard gebeurt de

echte campagneorganisatie in de lokale groep zelf.

Stel tijdig een campagneteam samen. Start daarna met het

schrijven van een campagneplan. Op de website vind je een

voorbeeld van zo’n plan (zie www.groen.be/hetgroeneboekje).

Hieronder vind je een overzicht van alle campagnetaken. Deze

worden ingevuld volgens de draagkracht van de lokale groep.

Vanuit het nationaal secretariaat worden de verschillende aspecten

van de partijwerking professioneel ondersteund (zie ook

fiche secretariaat).

10 11


CHECKLIST VAN CAMPAGNETAKEN

Stel een campagneleider aan die

• Een campagneplan uitwerkt

• De wettelijke voorzieningen opvolgt (de kiesformaliteiten)

• Contact houdt met provinciaal en nationaal secretariaat

• Coördinatie van de grote activiteiten doet:

beheer campagneagenda

opmaak (actie)draaiboeken (zie fiche Actie voeren)

opmaak canvasplan

doorgeven eventuele debatten

• Vrijwilligers coördineert:

taken in kaart brengen: bussen, plakken, brieven schrijven

afstemmen van taken en competenties

vrijwilligers motiveren, briefen en feedback geven

• Een campagnebegroting opmaakt

• Kandidaten ondersteunt, zowel praktisch als inhoudelijk

Communicatie

• Leg een adressenlijst aan (best op voorhand al aan beginnen)

• Maak campagnemateriaal op basis van de nationale richtlijnen

• Eindverantwoordelijke voor het drukwerk

• Distributie

• Zet je website op punt en hou hem actueel

• Verzorg de fotografie

• Hou contacten met de pers:

Persinitiatieven nemen

Persberichten schrijven en controleren

Vormentaal bewaken

Bewaak de inhoudelijke lijn: verspreid debatfiches onder

de kandidaten

Alle hulp is welkom! Zet elke man/vrouw in op de juiste plaats!

CANVASSEN

12 13

WAT?

Canvassen is van deur tot deur gaan om te praten over Groen!

en onze standpunten.

WAAROM?

Groen! zichtbaar maken. Je krijgt ook te horen van welke thema’s

mensen wakker liggen. Wat leeft er bij hen?

Het klinkt eenvoudig. Toch is het belangrijk een aantal zaken in

het oog te houden.

WAAR?

Elke kiezer is voor Groen! belangrijk, maar focus in eerste

instantie op de buurten waar veel potentiële kiezers wonen.

Milieubewuste, kritische mensen en een aantal sociale groepen

(bv. jongeren, hooggeschoolden, vrouwen, gezinnen met jonge

kinderen) zien Groen! vaak als een slimme keuze. Bij tijdsgebrek

hoef je niet bij elke deur aan te bellen. Een sticker ‘geen

reclamedrukwerk’ kan een leidraad zijn.

WANNEER?

Elke lokale 11.11.11-verantwoordelijke kan je

vertellen welke buurten er geschikt zijn voor

een dergelijke actie. Ook: waar hangen

affiches van sociaal voelende mensen.

Altijd en overal! Canvassen doe je niet enkel bij verkiezingen

maar kan het hele jaar door. Zorg er wel voor dat je op een geschikt

moment bij de mensen aanbelt. Vermijd dus etenstijd,

kantooruren en zondagvoormiddag. Ga ook niet te laat langs.


VOORBEREIDING

• Aankondiging: indien mogelijk kun je jouw canvasronde aankondigen

met een folder.

• De eerste indruk is van zeer groot belang.

• Beperk het aantal vragen dat je wil stellen.

• Zorg voor een goede opbouw: start met een ‘ja’ vraag. Dit

schept een band met de bevraagde.

• Maak jezelf herkenbaar. Zorg dat het meteen duidelijk is dat

je van Groen! bent.

• Oefen de vragen voor de spiegel, bij vrienden of op een

Groen! vergadering.

• Zorg dat je voldoende materiaal bij hebt. (registratieformulier,

klembord, balpen, Groen! gadgets)

CONCREET

• Tempo: Probeer 40 huizen per uur te bereiken. Canvasgesprekken

duren gemiddeld twee à drie minuten.

• Ga met twee. In verkiezingstijd een lid uit de buurt en een

kandidaat. Het lid stelt zichzelf en de kandidaat voor, maakt

dus de opening. De kandidaat kan dan inspringen.

• Ga geen discussies aan: vertrek niet met de instelling van alle

niet Groen! kiezers te overtuigen om Groen! te stemmen.

• Bedank je gesprekspartner en vraag hem om contactgegevens

indien hij interesse toont. Zorg voor opvolging achteraf!

• Registreer de reactie alvorens je aanbelt bij de volgende

deur.

• Als niemand thuis is, kan je desgewenst een folder in de bus

steken met de melding dat Groen! of een bepaalde kandidaat

is langs geweest. Vergeet dan ook geen contactgegevens.

COMMUNICATIE

Onder (interne) communicatie wordt bij Groen! verstaan: alle

communicatie naar leden, sympathisanten en geïnteresseerden.

Daarbij wordt ook een onderscheid gemaakt tussen papieren en

elektronische communicatie.

De eerste doelgroep, de ongeveer 5.200 leden, krijgen driemaandelijks

Ecozine toegestuurd. Dat is het ledenblad, in

magazineformaat op 24 pagina’s, en brengt onder meer nieuws

van onze parlementairen, (lokale) dossiers en een mix van

ledeninfo.

De ongeveer 36.000 sympathisanten krijgen Pesto in de bus.

In dit infoblad, dat driemaandelijks verschijnt op 8 pagina’s in

krantenformaat, is er plaats voor de dossiers waar de groenen

aan werken. Ook voor de ecologische economie is er de nodige

aandacht.

Alle andere geïnteresseerden kunnen zich ook op onze website

inschrijven om wekelijks onze digitale nieuwsbrief (e-zine) te

ontvangen. Die wordt wekelijks verstuurd, meestal op vrijdag,

en bevat een kort overzicht van het belangrijkste nieuws van

de partij van de afgelopen week. Inschrijven voor de e­zine kan

enkel digitaal.

Het ledenblad Ecozine gaat uitsluitend naar de leden van

Groen!, naar diegenen die jaarlijks een bijdrage betalen. Leden

ontvangen niet alleen Ecozine, maar ook een lidkaart, gratis

vorming en opleiding en korting op de overnachting op het

jaarlijkse Zomerweekend in Nieuwpoort.

De sympathisantenkrant Pesto gaat naar diegenen die zich op

een open activiteit van de partij of via de website van Groen!

kenbaar hebben gemaakt als geïnteresseerde. Pesto is gratis en

kan aangevraagd worden via het secretariaat of www.groen.be.

14 15


DEBAT

Debatteren kan je leren. Het is een kwestie van oefening. Bereid

elk debat goed voor. Vraag je hierbij steeds het volgende af:

• Wie zijn de anderen in het debat?

• Wat wil je bereiken?

• Hoe wil je dat zeggen?

Hieronder vind je enkele tips om zelfzeker de arena te

betreden:

1. Een goede voorbereiding is reeds de helft van je werk. Dit

wil zeggen dat je de standpunten die je wilt verkondigen

door en door moet kennen.

2. Ga vooraf na welke vragen je mogelijk kan krijgen en tracht

hier een antwoord op te formuleren.

3. Bereid je voor op wat de anderen vertellen.

4. Word nooit persoonlijk: val niemand aan. Keer steeds terug

naar wat je wilt vertellen.

5. Vallen anderen je persoonlijk aan, dan moet je duidelijk

maken dat het om de boodschap gaat. Keer dus steeds terug

naar je eigen groene verhaal.

6. Probeer zo concreet mogelijk je verhaal weer te geven.

7. Onderbreek nooit de anderen of de vragensteller. Blijf

steeds hoffelijk.

8. Spreek duidelijk, in korte zinnen. Elke zin bevat slechts één

boodschap.

9. Betrek het publiek bij je verhaal.

10. Wees niet bang dat je het minder goed zal doen dan anderen.

Meestal zijn je tegenstrevers van eenzelfde niveau en

zitten zij met dezelfde vragen.

11. Val het voorgaande beleid niet (of slechts met mondjesmaat)

aan. Investeer je tijd in je eigen verhaal.

12. Breng positieve verhalen. Vermijd een opgestoken vingertje.

13. Blijf steeds jezelf!

16 17

© Eric de Mildt


E-COMMUNICATIE

WAT?

Dat internet, sociale media, e­mail… nog steeds aan belang winnen,

hoeven we niet te zeggen. Het is belangrijke, aanvullende

communicatie. Zorg echter dat je ook de klassieke communicatiekanalen

niet vergeet.

Hoe pak je al die e­communicatie het best aan? Wat maakt een

goede e­nieuwsbrief? Waar schuilt het succes van jouw facebookpagina?

Enkele tips:

E-NIEUWSBRIEF

Een e­nieuwsbrief is een korte nieuwsbrief die je naar leden en/

of sympathisanten stuurt. Je kunt zelf kiezen om de hoeveel tijd

je dit doet: wekelijks, maandelijks, …

• Stop in je nieuwsbrief vooral politiek nieuws, maar maak dit

persoonlijk door mensen aan het woord te laten.

• Zorg voor interactie (met knoppen om de nieuwsbrief te delen

op Facebook/Twitter).

• Maak je nieuwsbrief vlot leesbaar: zet een tussenkopje tussen

alinea’s en zorg dat de lezer snel zijn weg vindt door een duidelijke

vormgeving. Gebruik streepjes.

• Zorg voor voldoende links naar je website.

Via www.mailchimp.com kan je makkelijk en

gratis je e-maillijst beheren en nieuwsbrieven

versturen.

FACEBOOK

Om zelf een Facebookpagina aan te maken voor jouw lokale

groep surf je naar http://www.facebook.com/pages/create.

php en volg de verschillende stappen. Eens een pagina aangemaakt

moet je deze breed communiceren. Vermeld de link in je

lokale nieuwsbrief, op je website…

Post regelmatig berichten op je Facebookpagina. Wissel af

tussen externe en interne informatie. Externe informatie (een

krantenartikel, een Youtube­filmpje…) maakt je pagina interessanter.

Reageer ook op reacties, maar dring je standpunten niet

op. Ga in dialoog.

TWITTER

Bij Twitter maak je gebruik van korte berichtjes (max. 140 karakters):

‘tweets’, om de buitenwereld te laten weten hoe je over

iets denkt of waar je op dat moment mee bezig bent. Jij kan

anderen ‘volgen’ op Twitter en zij kunnen jou ‘volgen’.

Twitter is geen éénrichtingscommunicatie. Reageer op anderen

hun tweets of op mensen die reageren op jouw tweets.

Antwoord steeds op tweets naar jou gericht. En ook bij Twitter

geldt: schrijf regelmatig.

Meer info over social media vind je op

http://slidesha.re/socialmediatipsgroen

18 19


FINANCIËN LOKALE GROEP

Koken kost geld. Het komt er op aan onze beperkte middelen

goed in te zetten. De lokale groep is als feitelijke vereniging

wettelijk gezien niet verplicht om een boekhouding te voeren.

Hou toch een eenvoudige boekhouding bij met alle inkomsten

en uitgaven. Leg die regelmatig voor op de vergadering

(minstens één maal per jaar). De lokale groep is immers verantwoordelijk

voor haar financiën.

INKOMSTEN

Maak een financieel meerjarenplan voor een

legislatuur en voorzie voldoende middelen

voor de gemeenteraadscampagne.

• Raadsleden (zie afdrachten).

• Erkende groepen (minimum vijf leden) ontvangen jaarlijks

een nationale dotatie (afhankelijk van het ledenaantal).

• De provinciale werking kan ook een dotatie voorzien.

• Organiseer ook eens een actie om geld in het laatje te

brengen zoals een quiz, een hap en een stap, een fuif, plantenruilbeurs

(zie ook www.groen.be/hetgroeneboekje). Dat

kan een belangrijke bron van inkomsten zijn.

UITGAVEN

GROEN! PLUS

WAT?

Groen!Plus is de seniorenwerking van Groen! (55+). Groen!Plus

doet aan groene politiek vanuit de leefwereld van ouderen. Je

vindt er zowel groene anciens als nieuwe politieke roepingen.

Sommigen hadden eerder geen tijd of zin om actief te worden.

Na hun pensionering kan dat wel. Ze nemen taken op in hun

lokale groep.

COLLOQUIA

Wat kunnen lokale besturen doen om mensen gezonder oud(er)

te laten worden? In Berchem en Brugge hebben deskundige

sprekers daarover ideeën aangereikt.

SENIORENRADEN

Groen!Plus brengt onze lokale mandatarissen graag samen met

verantwoordelijken van de gemeentelijke seniorenraad. Op die

manier kunnen groene mandatarissen hun bekommernissen

in gemeente­ en OCMW­raad naar voor brengen. Dankzij zo’n

contacten kun je mensen uit de raad er toe overhalen om een

uitspraak te doen in onze publicaties.

Enkele mensen van Groen!Plus zetelen in gemeentelijke seniorenraden.

Dikwijls als onafhankelijken. Ze kunnen een groene

visie vertolken bij een bevolkingsgroep die steeds groter wordt

én gevoeliger voor onze thema’s. Een bijdrage om het draagvlak

voor Groen! te vergroten. Groepen kunnen zoeken naar

mensen die dat willen doen.

• Maak duidelijke afspraken in de groep welke kosten

terugbetaald worden en welke niet. Onkosten van raadsleden

CONTACT

worden via de belastingen geregeld (zie politieke en morele

code)

www.groen­plus.be | facebook.com/groenplus

Hugo Van Dienderen | Voorzitter Groen!Plus

• Maak oordeelkundige keuzes. Doe geen structurele uitga­

T 03 288 77 47 | GSM 0495 52 37 69

20

ven die niet gedekt worden door structurele inkomsten.

hugo.vandienderen@groen.be

21


HUIS-AAN-HUISBLAD

WAT?

Tweemaal per jaar – in de lente en de herfst – biedt Groen! de

lokale groepen de kans om een professioneel huis­aan­huisblad

te maken. Dit externe communicatiemiddel bevat voornamelijk

lokaal nieuws, aangevuld met provinciale en nationale artikels.

De teksten worden door professionele copywriters nagekeken.

Het gaat om massaproductie. Dat wil zeggen dat de timing voor

alle deelnemende groepen dezelfde is en deadlines gerespecteerd

dienen te worden.

Wil je gebruik maken van dit aanbod? Dan dien je je vooraf in

te schrijven en op te geven wie het aanspreekpunt is en hoeveel

exemplaren je wenst.

De teksten en foto’s voeg je in via de webtool Kadanza (zie fiche

Kadanza) http://groen.kandesign.net

Groen! nationaal neemt alle kosten (webtool, copywriters, druk)

op zich. Jouw lokale afdeling zorgt voor de inhoud (teksten en

foto’s) en de verspreiding.

WAT IS LOKAAL NIEUWS?

Het is niet evident om het onderscheid te maken tussen belangrijk

en onbelangrijk nieuws. Laat staan om de interesses van je

lezers te achterhalen. Toch moet je ervoor zorgen dat elk artikel

interessant of belangrijk genoeg is om de aandacht van de lezer

te trekken. Als je onderwerpen kiest, zoek het – letterlijk – niet

te ver. Zo is er vandaag nog steeds een grote interesse voor het

nieuws van onder de kerktoren. Want alles is wereldnieuws, als

het maar in je straat, dorp, gemeente of stad gebeurt.

Leg ook steeds de link met je groep. Laat zien hoe Groen! denkt

over een belangrijk lokaal dossier, hoe Groen! lokaal actie

voert, hoe Groen! ook lokaal het verschil kan maken.

WAT ZIJN GOEDE TEKSTEN EN FOTO’S?

22 23

Teksten

• Werk met sprekende titels: hoofdtitel en tussenkop

• De intro: controleer de vijf W’s: Wie, Wat, Waar, Wanneer,

Waarom

• Het artikel zelf: kies voor turbotaal (modern en actief

taalgebruik)

• De tussentitel: creëer ademruimte met een citaat

Foto’s

• Neem een foto die bij de inhoud van het artikel hoort

• Zorg dat de resolutie van je foto hoog genoeg is (300 dpi)

• Een foto met mensen op zijn meestal interessanter

• Zorg voor een dynamisch onderwerp

• Zorg dat je onderwerp groot genoeg in beeld is

Nog meer nuttige tips vind je op www.groen.be/

hetgroeneboekje

Ga in op dit aanbod. Je hebt er als groep

alleen maar bij te winnen!

Neem contact op met Jef Hollebecq (coördinator huis­aan­huisblad)

via jef.hollebecq@groen.be of 02 219 19 19.


IDEOLOGIE

WAT?

Ideologie heeft drie facetten. Ten eerste een beschrijving van

het huidig wereld­ en mensbeeld. Ten tweede zijn er ideeën van

hoe de wereld eruit zou moeten zien. Als derde de visie van hoe

we van het ene facet naar het tweede facet moeten gaan. De

ideologie van Groen! is die van het politiek ecologisme.

HET POLITIEK ECOLOGISME

Het ecologisme ontstond als reactie op de klassieke ideologieën

(socialisme, liberalisme, nationalisme,…). Het is een uitgewerkte

ideologie, die veel ruimer gaat dan de vergroening van andere

ideologische verhalen. Het unieke is dat het op alle niveaus het

besef inbouwt dat we nu en in de toekomst leven binnen de

mogelijkheden van onze natuurlijke leefomgeving, de planeet

Aarde. Deze mogelijkheden zijn niet oneindig. We moeten er

verstandig mee omspringen.

Net als andere ideologieën omvat het ecologisme alle mogelijke

maatschappelijke thema’s. Het is een hardnekkige misvatting

dat het ecologisme enkel draait om thema’s die gaan over het

behoud van de natuurlijke leefomgeving. De begrippen die centraal

staan in het ecologisme gaan veel ruimer: duurzaamheid,

rechtvaardigheid, kwaliteit van leven en verantwoordelijke vrijheid

in een open samenleving (zie uitwerking onder).

Het ecologisme is bekommerd om de noden en het geluk van

de huidige en de toekomstige generaties. We willen op korte

termijn antwoorden bieden op de reële problemen waar mensen

vandaag mee geconfronteerd worden. Tegelijk willen we de

toekomstige generaties niet opzadelen met schulden, of het nu

gaat om de overheidsschuld of om de ecologische schuld.

DUURZAAMHEID

Duurzaamheid betekent dat oplossingen houdbaar moeten

zijn op lange termijn, dat ze geen effecten hebben die nefast

zijn voor mens en milieu. Dat geldt voor alle maatschappelijke

domeinen: de economie mag niet leiden tot vernietiging van

onze leefomgeving, het sociale beleid mag niet leiden tot onaanvaardbare

armoede, het arbeidsbeleid kan niet uitmonden

in massa’s gestresseerde en ongelukkige werknemers,…

Een grote prioriteit ligt binnen de economie, waar we de transitie

(overgang) naar de duurzame economie willen realiseren.

Het ecologisme wil de economische ontwikkeling binnen de

ecologische grenzen van onze aarde houden. Een duurzame

economie zorgt dat water en lucht zuiver blijven, dat het klimaat

stabiel blijft en dat grondstoffen beschikbaar blijven.

RECHTVAARDIGHEID

Het ecologisme is een heel toekomstgerichte ideologie, omdat

Sociale rechtvaardigheid behoort tot de kern van het ecologisme,

evenals het feit dat deze rechtvaardigheid geen grenzen

ze voortdurend denkt aan wat de gevolgen zijn van ons han­

kent. Ecologisten staan voor mondiale rechtvaardigheid. Een

delen vandaag voor de dag van morgen. Tegelijk omvat het

rechtvaardige verdeling is even noodzakelijk voor de inkomens

ecologisme ook de oplossingen van vandaag, de antwoorden

van inwoners in ons eigen land als voor de opbrengsten uit de

op de korte termijn. We werken met één oog op vandaag en

handel op wereldvlak. Vandaar onze grote aandacht voor recht­

het andere op morgen. We willen de samenleving stap voor

vaardige pensioenen en gezondheidszorg, voor armoede, voor

stap verbeteren.

internationaal beleid. Aan het belang van rechtvaardigheid

hangt ook het grote belang vast dat ecologisten hechten aan

24

solidariteit, van lokaal tot mondiaal.

25


KWALITEIT VAN LEVEN

Centraal in het ecologisme staat ook onze aandacht voor de

kwaliteit van leven, gekoppeld aan de aandacht voor immateriële

waarden. Ecologisten pleiten voor een meer ontspannen

leven, met ruimte voor geluk en welzijn. Vandaar onze pleidooien

voor meer ontspannen levensloopbanen, voor een

beter evenwicht tussen privé en werk, voor onderwijs waarin

leerkrachten en leerlingen zich beter voelen en voor voldoende

investeringen in de welzijnssector.

VERANTWOORDELIJKE VRIJHEID IN EEN OPEN

SAMENLEVING

Ecologisten geloven in de kracht van het individu. We willen dat

burgers in de samenleving de nodige vrijheid krijgen en daar

verantwoordelijk kunnen mee omgaan. We verzetten ons tegen

het overmatig opleggen van allerlei plichten en tegen het

streven naar een zo homogeen mogelijke samenleving. Verantwoordelijke

vrijheid op sociaal vlak (de vrijheden vastgelegd in

het mensenrechtenverdrag), op economisch vlak (consumenten

moeten voor ecologische oplossingen kunnen kiezen), op cultureel

vlak (vrijheid van godsdienstbeleving).

We geloven ook in een open samenleving, die zich openstelt

ten aanzien van de diversiteit van de individuen die er deel van

uitmaken maar ook ten aanzien van andere samenlevingen en

nieuwkomers in de samenleving.

INTERVIEW

Journalisten zijn uit op informatie. Vaak zijn zij ook de eersten

om de hiaten te zoeken in een voorstel of persmededeling, of

een reactie op een ander voorstel of persmededeling van een

andere partij of parlementair. De taak van journalisten is echter

niet alleen om informatie te verzamelen. Ze zijn erop uit om

sterke quotes en oneliners te pakken te krijgen. Daarvoor kunnen

ze komen aankloppen voor een interview. Hieronder wat

tips rond voorbereiding en het interview zelf.

VOORBEREIDING

Bereid elke interview heel goed voor!

Achterhaal de doelstelling van de journalist via deze zes

gerichte vragen:

1. Wie is hij/zij?

2. Voor welke krant/tv/radio/rubriek/uitzending werkt hij/zij?

3. Wat is de aanleiding, het thema voor het interview?

4. Wat is zijn/haar stelling over het onderwerp?

5. Wie zijn de andere geïnterviewden en wat is hun stelling?

6. Welke zijn de vragen?

26 27


VUISTREGELS VOOR EEN GOED INTERVIEW

• Vertel steeds de waarheid.

• Herhaal nooit een beschuldiging.

• Herformuleer een lastige of omslachtige vraag. Zeker bij

hypothetische vragen.

• Ga via de vraag naar de boodschap die je wilt brengen.

• Antwoord nooit in iemands plaats.

• Citeer zo weinig mogelijk andere partijen.

• Laat je onderbreken maar neem daarna de draad weer op.

Val de journalist nooit aan.

• Denk eraan dat meer dan 90 procent van de impact bij radio­

en tv­interviews non­verbaal is. Uiterlijk en kalmte bewaren

zijn de belangrijkste troeven. Een glimlach verlaagt de weerstand

bij de kijker.

• Wees voorzichtig met off the record­uitspraken.

Een laatste tip: als de journalist een vraag stelt die niet was

afgesproken of waarbij je je niet goed voelt, vraag dan verduidelijking

of zeg gewoon eerlijk op een vriendelijke manier: daar

kan ik nu geen antwoord op geven. Laat je niet verleiden om

dingen te zeggen die je niet wil zeggen.

Meer info waaronder uitleg over de verschillende soorten

vragen vind je op www.groen.be/hetgroeneboekje.

JONG GROEN!

Breng jonge dynamiek in jouw Groen!-groep

28 29

WAT?

Jong Groen! is een politieke jongerenorganisatie met zowel een

nationale, regionale, lokale als een studentenwerking (GRAS).

Een permanente instroom van nieuwe en ook jonge leden is essentieel

voor het draaiend houden van een lokale Groen!­groep.

WAAR VIND JE JONGEREN EN HOE BEREIK JE ZE?

• Pluis je leden- en sympathisantenlijst uit.

• Ga na of er veel Jong Groen!­leden zijn in jouw gemeente die

misschien geen lid zijn van Groen! via het Jong Groen!-ledenbestand.

• Kijk uit naar interessante figuren in de gemeente. Spreek

hiervoor je netwerk aan en steek je voelsprieten uit bij verenigingen,

adviesraden, evenementen of scholen.

Jongeren spotten is één ding, hen doen warm lopen voor

Groen! is een ander paar mouwen.

• Verkiezingen vormen een uitstekend moment om een extra

initiatief naar jongeren te ontplooien. Maak hiervoor optimaal

gebruik van kiezerslijsten. Zo kan je kaartjes sturen naar

de jongeren die voor het eerst gaan kiezen of hen aanspreken

op een specifiek thema.

• Doe een oproep in het huis­aan­huisblad.

• Spreek de jongeren persoonlijk aan, peil naar hun interesses

en vraag of ze zin hebben om in de werking te stappen.


HOE BETREK JE JONGEREN BIJ DE

WERKING VAN JE GROEN!-GROEP?

Jongeren meteen bombarderen tot lijsttrekker, secretaris of

penningmeester is meestal een garantie om het snel te doen

mislopen. Geef jongeren de ruimte en de tijd om de werking

en de leden van de Groen!­groep en de lokale politiek te leren

kennen.

Stel hen ook de nationale werking van Jong Groen! voor. Die

biedt jaarlijks tal van ontspannende, inhoudelijke en uitdagende

activiteiten aan waar de jongeren onderling van gedachten

kunnen wisselen en ervaringen delen.

JONG GROEN!-AFDELING

Indien er een stabiele groep jongeren aan de slag is bij de

Groen!­groep, kan het interessant zijn om een Jong Groen!­werking

door henzelf te laten opstarten. Aarzel niet om contact op

te nemen met Jong Groen!­nationaal via info@jonggroen.be of

02 290 91 16. Hier kan je terecht met al je vragen naar ondersteuning

en zo meer.

Verkiezingen vormen een uitstekend moment

om een extra initiatief naar jongeren te ontplooien.

JOURNALISTEN

Goede relaties met de lokale – of nationale – pers zijn een handig

middel om je standpunten aan een groter publiek kenbaar te

maken. Een goede perswerking kan je afdeling vleugels geven.

Toch loopt de communicatie tussen journalisten en lokale groepen

niet altijd even vlot. Journalisten hebben liefst een hapklaar

verhaal, ontdaan van allerlei ingewikkelde nuanceringen. En

dat terwijl de realiteit vaak niet zwart/wit is. Ook gebeurt het

wel eens dat de journalist een verhaal vertelt dat volgens jou

niet correct is. Hoe bouwen we een goede relatie met journalisten

op?

30 31

STAP 1

STAP 2

STAP 3

STAP 4

Leg een goede lijst van lokale perscontacten aan.

Hou die lijst voortdurend up­to­date.

Stel jezelf en je groep voor. Organiseer een moment

of een drink waarop je de pers uitnodigt en

hou goed bij wie daar aanwezig was. Spreek journalisten

aan en stel jezelf voor. Geef de ruimte dat

ook zij zich kunnen voorstellen.

Ga actief op zoek naar de lokale journalisten die je

nog niet hebt kunnen ontmoeten en nodig hen uit

voor een gesprek.

Schep nooit valse verwachtingen. Wees steeds

duidelijk over wat een journalist van jou kan verwachten.


STAP 5

STAP 6

STAP 7

STAP 8

Hou je aan gemaakte afspraken en deadlines. Net

zoals jij staat ook de journalist onder zware tijdsdruk.

Onderhoud een goed contact. Organiseer regelmatig

een activiteit waarop de lokale journalisten

worden uitgenodigd.

Als er problemen zijn, praat erover. Zoek samen

naar een oplossing.

Wees offensief. Negatieve berichtgeving kan je het

beste counteren door met positieve en nieuwe initiatieven

naar buiten te komen.

Een journalist is niet je vriend. Wees dan ook

niet boos als de boodschap niet helemaal

overeenkomt met wat je in gedachten had.

Je kunt ze daar wel rustig over aanspreken.

KADANZA

32 33

WAT?

Kadanza is een webtool van de firma KANdesign. Daarmee geven

we de lokale afdelingen een aanbod van sjablonen om snel

en gemakkelijk professionele communicatiematerialen te maken.

We hebben het over naamkaartjes, uitnodigingen, flyers,

affiches en huis­aan­huisbladen. De bedoeling is om dat aanbod

steeds verder uit te breiden, zeker met het oog op 2012. Voor

de lokale campagne vind je er sjablonen van campagnemateriaal

zoals affiches en canvaskaarten.

HOE?

Iedere groep heeft een gebruikersnaam en paswoord (als je nog

geen account hebt, kan je er op eenvoudig verzoek een bekomen).

Daarmee log je via http://groen.kandesign.net in en ga

je vervolgens aan de slag.

Eens je alle gegevens (teksten en foto’s) hebt ingevoegd, stap je

er mee naar je lokale drukker.

Het gebruik van deze webtool is gratis voor de afdeling. Drukkosten

zijn wel voor eigen rekening. Uiteraard ben je als groep

zelf verantwoordelijk voor de inhoud en foto(rechten).

Maak er nu al gebruik van voor je dagelijkse

werking, dan heb je het al onder de knie

voor de start van de campagne in 2012.

Wil je meer weten, neem contact op met Jef Hollebecq (projectleider

Kadanza) via jef.hollebecq@groen.be of 02/219 19 19.


LEDENWERVING

WAAROM?

De drempel om lid te worden van een politieke partij is

hoog. Mensen worden overtuigd door wat ze zien en

lezen over die partij. Het komt er op aan om zoveel mogelijk

mensen aan te spreken met onze standpunten en

visie. Een volgende stap is hen vragen om lid te worden.

HOE?

STAP 1 WERF SYMPATHISANTEN!

• Verzamel alle adressen in één lokaal adressenbestand. De

kiezerslijst kan je helpen aan correcte adressen en schrijfwijzen

van namen.

• Bereid je bestand voortdurend uit. Het is een werk van

elke dag, voor alle actieve leden. Een nieuwsbrief maken en

versturen vraagt immers evenveel tijd voor een bestand van

100 of 800 adressen. Hoe meer adressen je hebt, hoe meer je

werk rendeert.

Ieder lid heeft kennissen of vrienden waarvan je weet

dat ze open staan voor Groen! Spreek ze aan.

Vraag op elke open activiteit gegevens zoals naam,

adres en e­mail aan de aanwezigen.

• Gebruik dit bestand om mensen regelmatig te informeren.

Bv. met een maandelijkse nieuwsbrief (e­zine) met info en

standpunten over lokale thema’s. Hou nieuwsbrieven kort en

bondig, voeg links in naar de site voor meer info.

• Nodig diezelfde groep ook uit op een open activiteit: een debatavond,

een eetfestijn of nieuwjaarsreceptie.

• Geef de verzamelde adressen van de sympathisanten door

aan het nationaal secretariaat (frontdesk@groen.be). Ze ontvangen

dan vier keer per jaar de sympathisantenkrant Pesto.

• Twijfel je of iemand interesse heeft of open staat voor

Groen!? Vraag dan of je hem/haar regelmatig iets mag toesturen.

Of probeer het gewoon. Voorzie in een nieuwsbrief

altijd de mogelijkheid om uit te schrijven.

• Werk met doelstellingen om je bestand uit te breiden. Ga op

zoek naar de Groen! kiezers. ‘Tegen (datum) proberen we x

procent van onze kiezers te bereiken.’

STAP 2 NODIG SYMPATHISANTEN UIT

OM LID TE WORDEN

Een volgende stap is je sympathisanten te vragen om lid te

worden. Dit kan bijvoorbeeld door één keer per jaar alle sympathisanten

thuis te bezoeken.

34 35


LEDENZORG EN -BEHOUD

Leden zijn de ambassadeurs van de partij bij vrienden, op het

werk en in verenigingen. Je hebt actieve leden nodig om mee

te denken en te werken (bussen, bij evenementen, …). Maar

ook passieve leden zijn belangrijk. Ze vergroten je netwerk,

verbreden je basis. Groen! kent traditioneel een groot verloop.

Verzorg je leden goed zodat ze ook lid blijven.

• Informeer je leden regelmatig. Korte briefing met politieke

standpunten.

• Probeer ze in de mate van het mogelijk jaarlijks een bezoek

te brengen.

• Nodig hen uit op inhoudelijke activiteiten, rondetafels

en waarom ook niet op interessante activiteiten van het

middenveld

• Organiseer jaarlijks een ‘warme’ activiteit. Een brunch, een

eetfestijn, nieuwjaarsreceptie, uitreiking van een groene

pluim

• Stuur een kaartje bij een verjaardag, overlijden of geboorte.

PROCEDURE LEDENHERNIEUWING

Mensen worden vooral lid van Groen! om lokale redenen.

Groen! nationaal nodigt de leden uit om hun lidmaatschap te

hernieuwen. Maar ze persoonlijk aanspreken is veel doeltreffender.

Dat is een cruciale rol voor de lokale groep. Bel, of

nog beter, ga de leden thuis opzoeken en vraag hen om hun

lidmaatschap te hernieuwen. En zo kom je ook te weten wat bij

hen leeft.

Naast de aangehaalde redenen heeft de groep er ook financieel

belang bij om leden te werven en te behouden. De groep ontvangt

vijf euro per lid, de helft van het lidgeld.

Om meer leden te behouden, is er een duidelijke procedure

voor de ledenhernieuwing.

WAT? WANNEER? WIE?

Versturen brief

ledenhernieuwing

Tweede

week

november

Versturen herinnering Derde week

december

• Ledenlijst naar groepen

met stand van zaken

• Vraag aan secretarissen

om leden te contacteren

Lokaal leden contacteren

die nog niet hernieuwden

Opmaak stand van zaken

lokale ledenhernieuwing

Vastleggen ledenaantal per

groep i.f.v. lokale dotatie

Tweede

week

januari

15 januari-

15 februari

Derde week

februari

Nationaal

Nationaal

Nationaal

opbouwwerker

Lokaal af te

spreken

Verantwoordelijke:

secretaris

Opbouwwerker

belt lokale

secretarissen

28 februari Nationaal

Verzenden lidkaarten Begin maart Nationaal

Denk eraan: het is gemakkelijker om leden te behouden dan om

er telkens nieuwe te maken. En hoe meer leden een groep telt,

hoe gemakkelijker je mensen vindt voor acties en campagnes.

36 37


MATERIAAL

Het is handig over materiaal te beschikken voor acties of bij het

campagne voeren. Dat maakt je herkenbaar voor de mensen

op straat. Dergelijke spullen kan je via het nationaal secretariaat

aankopen. De meest recente lijst en prijzen vind je in de webshop

op de nationale website: www.groen.be/webshop. Je kan

via deze weg ook onmiddellijk je bestelling plaatsen.

We hebben volgende materialen in de aanbieding:

• Ballonnen

• Pins

• Stickers

• Draagtas (katoen)

• Vlaggen

• Fluohesjes

• T­shirts

• Fietswimpels

• Drukwerk met logo Groen! (omslagen, briefpapier, ed…)

Gratis te verkrijgen (ideaal voor infostand):

• Tijdschriften (Ecozine, Pesto)

• Folders

Je kan ook materialen ontlenen:

• Strandvlaggen (ideaal voor een goede zichtbaarheid op markten,

vaste standplaats)

• Rolbanners (ideaal voor persconferenties)

• Bekers met partijlogo (ideaal voor recepties)

MEDIA

Hoe verpakken we onze boodschap het best? En welke media zijn

het meest geschikt voor onze boodschap? Hieronder vind je een

basisschema voor een goede perswerking. Veel meer tips rond

communicatie vind je op www.groen.be/hetgroeneboekje.

Een goede perscommunicatie wordt bepaald door het samenspel

tussen:

• De boodschap: thema waarover je wil communiceren

• Het medium: nationale en regionale kranten, nationale en

regionale TV­ of radiozenders, informatieweekbladen, enz…

• De ontvanger: de lezer, luisteraar of TV­kijker

BOODSCHAP: Ga aan de hand van het ABABA­schema (Actualiteit

– Belangrijk – Afwijkend – Belangstelling – Authenticiteit)

de nieuwswaarde van je boodschap na. Sta liever iets langer stil

bij de inschatting van de nieuwswaarde dan overhaast een persinitiatief

te nemen.

MEDIUM: Het medium bepaalt heel sterk de boodschap. Kies dan

ook het juiste medium (krant, tv, radio, …) om je boodschap te

verkondigen.

Lees zo veel mogelijk verschillende kranten,

luister naar de (lokale) radio en kijk naar de

(regionale) TV. Zo leer je welke onderwerpen

deze verschillende media brengen en hoe.

Soms hebben we specifieke actiematerialen liggen (bvb. kleine

windmolens). Vraag er naar. Wil je materiaal aankopen of

ontlenen? Contacteer de Frontdesk via frontdesk@groen.be of

02/219 19 19.

ONTVANGER: Ook jij ontvangt dagelijks boodschappen via diverse

media. Enkel boodschappen die herkenbaar en relevant

zijn voor jouw dagelijkse leefwereld blijven hangen (what’s in it

for me). Doe eens een zelftest en check of je persinitiatief deze

toets doorstaat.

38 39


NETWERKEN

WAAROM?

Netwerken is van groot belang. Het maakt Groen! zichtbaar

in de gemeente, het vergroot je sympathisanten­bestand, het

maakt de samenstelling van een lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen

eenvoudiger. Hieronder vind je enkele do’s en

dont’s bij dat netwerken.

DO’S

• Elke gelegenheid is goed om te netwerken.

• Praat op een respectvolle en professionele manier.

• Probeer iedereen die bij je staat in het gesprek te betrekken.

• Reageer op de opmerkingen en vragen van anderen.

• Luister naar je gesprekspartners.

• Glimlach en hou oogcontact terwijl je praat.

• Probeer het gesprek interessant te maken. Blijf bij onderwerpen

die passen bij de situatie.

• Kies voor onderwerpen waarover je makkelijk praat.

• Let op je voorkomen.

• Volg de actualiteit.

• Geef commentaar op of vraag naar hobby’s of interesses...

• Stel vragen met een open einde.

• Netwerken is geven en nemen.

• Houd enkele standaardvragen in je hoofd zoals:

• Waar woon je juist?

• Wat voor werk doe je? Wat studeer je?

• Wat doe je in je vrije tijd?

DONT’S

• Wacht niet tot de anderen een gesprek beginnen.

• Plaats jezelf niet permanent in de aandacht.

• Geef geen commentaar op en vraag niet naar dingen die persoonlijk

zijn of iemand in verlegenheid kunnen brengen.

• Gebruik geen jargon en vloek niet.

• Roddel niet.

• Wees niet belerend, preek niet en probeer geen indruk op anderen

te maken.

• Beloof geen zaken die je niet kan realiseren.

• Ga niet door met het gesprek als je merkt dat de ander er genoeg

van heeft of niet (meer) reageert.

• Ga niet te snel over op al te ernstige thema’s

Nu je de do’s en dont’s onder de knie hebt, ben je klaar voor het

echte werk. Dus nu naar buiten…

40 41


OIKOS

Oikos wil het toonaangevend forum

zijn voor de sociaal-ecologische tegenstroom.

Oikos vertrekt vanuit de

analyse dat het gangbare economische

model ecologisch niet duurzaam

is, en dat de emancipatie van velen in

onze samenleving en de wereld nog

lang niet voltooid is. Oikos behandelt

alle dimensies van dit streven

naar verandering: de onderliggende ethiek, de analyse van de

bestaande toestand, de ontwikkeling van alternatieven en de

politieke strategie.

Reeds sinds 1996 geeft het een driemaandelijks tijdschrift uit

onder leiding van een onafhankelijke redactie. Alle sindsdien

gepubliceerde artikels, over een brede waaier aan thema’s, zijn

terug te vinden als digitaal archief op www.oikos.be.

Sinds 2010 is Oikos een denktank die op actieve wijze het

maatschappelijk debat voedt met ecologische ideeën en perspectieven.

Zo vertaalde Oikos het spraakmakende boek

Prosperity without Growth van Tim Jackson tot het goed onthaalde

Welvaart zonder Groei. Ondertussen vonden over dit boek

panelgesprekken plaats voor een ruim publiek in Antwerpen,

Brugge, Brussel en Gent. Hierbij wordt altijd samengewerkt met

andere partners zoals het Zuiderpershuis, het Masereelfonds en

MO* magazine.

En november 2010 organiseerde Oikos samen met het

Kaaitheater in Brussel een internationaal congres over duurzame

mobiliteit in steden. Hiervan verschijnt midden 2011 een

congresboek dat de basis kan vormen voor nieuwe publieksactiviteiten.

Oikos maakt deel uit van een internationaal netwerk van Europese

groene denktanks (Green European Foundation), wat

maakt dat het toegang heeft tot belangrijke publicaties, nieuwe

ideeën en voorstellen die in de verschillende landen opborrelen.

Oikos heeft niet de schaalgrootte om in elke gemeente een

inhoudelijke activiteit te organiseren. Maar het wil wel ook

bewust buiten de grote steden opereren, met onder meer panelgesprekken

over ‘Welvaart zonder Groei’ verspreid over heel

Vlaanderen. In die zin behoort samenwerking met een Groen!

regio of met verschillende Groen! groepen samen voor een dergelijke

avond zeker tot de mogelijkheden.

CONTACT

Dirk Holemans • dirk.holemans@oikos.be

42 43


ORGANISATIE

Een goede organisatie binnen de groep is cruciaal. De structuur

van een lokale groep bepaalt mee hoe er onderling samengewerkt

wordt en hoe succesvol een groep is. Binnen een lokale

groep zijn er enkele belangrijke functies.

VOORZITTER

De voorzitter is de politieke motor achter een lokale groep. Het

is aangewezen dat hij/zij een sterke voeling heeft met lokaal

politiek werk. Hij/zij werkt in duo met de secretaris. De voorzitter

draagt de politieke eindverantwoordelijkheid. Hij is, samen

met de fractie, het gezicht naar buiten toe.

SECRETARIS

Iedere groep heeft een secretaris. Hij/zij draagt de organisatorische

eindverantwoordelijkheid van de lokale groep. De

secretaris stuurt de lokale groep in al haar activiteiten. Hij/

zij begeleidt de vrijwilligers met gevoel voor evenwicht in de

groep. De secretaris zorgt er, samen met de voorzitter, voor dat

er regelmatig vergaderd wordt. Hij bewaakt ook alle noodzakelijke

randvoorwaarden zoals een agenda die op tijd is en dat er

een verslag van de vergadering is.

PENNINGMEESTER

De penningmeester zorgt dat de boekhouding klopt en tegelijk

transparant is. Deze persoon staat in voor alle inkomsten en

uitgaven van de lokale groep. Hij/zij beheert de financiën van

de lokale groep, samen met de secretaris. Hij/zij brengt minimum

jaarlijks verslag uit. Om alle discussies tegen te gaan is het

belangrijk dat de boekhouding altijd actueel is en om het even

wanneer in te kijken is.

WEBMASTER

Elke groep produceert inhoud (teksten, interpellaties, persmededelingen)

en organiseert activiteiten (nieuwjaarsreceptie,

pannenkoekenfeest). Een belangrijk kanaal om die inhoud te

delen is een website (zie Groen!Web). Een webmaster is nuttig

om deze inhoud snel op de website te plaatsen en die zo actueel

mogelijk te houden.

Het is nuttig om binnen de groep het werk wat te verdelen in

beheersbare pakketten en ook volgende functies aan te duiden:

• Verantwoordelijke huis­aan­huisblad

• Verantwoordelijke Kadanza

• Actieverantwoordelijke

• Persverantwoordelijke

• Campagneleider

Statutair is slechts één functie noodzakelijk: die van secretaris.

Maar hoe meer mensen actief ingeschakeld worden hoe meer

de groep aan kan.

44 45


PARLEMENTSLEDEN

Groen! is in de verschillende parlementen vertegenwoordigd.

Hieronder vind je een overzicht van alle parlementsleden. Elk parlementslid

richt ze zich op een aantal beleidsdomeinen. Daarnaast

kan je hen ook aanspreken op specifiek lokale dossiers. E-mailadres

bestaat uit voornaam.naam@groen.be.

GROEN! IN HET EUROPEES PARLEMENT

Bart Staes

Milieu, klimaat en energie. Voedselveiligheid,

landbouw en volksgezondheid.

Anti-fraude, Europees budget en transparantie.

Ontwikkelingssamenwerking. Green New Deal.

Fair Trade. Armoedebestrijding en asielbeleid

www.bartstaes.be

GROEN! IN HET FEDERALE PARLEMENT: DE KAMER

Meyrem Almaci Fractieleider [Antwerpen]

Begroting en Financiën, Fiscaliteit,

Consumentenzaken, KMO’s en bedrijven,

Onderzoek en Ontwikkeling, Groene

economie, Bankencommissie, Allochtonen,

Levenbeschouwingen en Dierenwelzijn

www.meyremalmaci.be

Stefaan Van Hecke [Oost­Vlaanderen]

Justitie, Politie, Comité P, Grondwet, Fiscale

fraude, Staatshervorming, Commissie Buizingen,

Commissie seksueel misbruik, NMBS, De Post,

Mobiliteit

www.stefaanvanhecke.be

Wouter De Vriendt [West­Vlaanderen]

Sociale zekerheid en eindeloopbaan

(pensioenen, groeinorm in de sociale

zekerheid) , Armoedebestrijding, Defensie,

Buitenlandse operaties, Internationale militaire

instellingen, Ontwikkelingssamenwerking

www.wouterdevriendt.be

Eva Brems [Vlaams­Brabant]

Diversiteit (gender, holebi, andersvaliden,

racisme en discriminatie), Buitenlandse zaken,

Ontwikkelingssamenwerking, Mensenrechten,

Ontwapening

www.evabrems.be

Kristof Calvo [Antwerpen]

46

Energie en Klimaat, Werk, Activeringsbeleid,

Sociale inspectie en Verkiezingen, Vakbonden,

Ambtenarenzaken

www.kristofcalvo.be

47


© iStockphoto.com

GROEN! IN HET FEDERALE PARLEMENT: SENAAT

Freya Piryns

Asiel en migratie, Euthanasie

en palliatieve zorgen

www.freyapiryns.be

Mieke Vogels

Volksgezondheid, Welzijn, Wonen

www.miekevogels.be

GROEN! IN HET VLAAMS PARLEMENT

Filip Watteeuw Fractieleider [Oost­Vlaanderen]

Algemeen beleid, Economie, Financiën en

begroting, Werk, Sociale Economie, Innovatie

www.filipwatteeuw.be

Mieke Vogels [Antwerpen]

Welzijn, Armoede, Gezondheid, Wonen,

Jeugdzorg, Gezinsbeleid, Stedelijk beleid

www.miekevogels.be

Luckas Vander Taelen [Brussel]

Brussel, Buitenlands beleid, Europese

Aangelegenheden

48 49

© Sien Verstraeten


Dirk Peeters [Antwerpen]

Infrastructuurwerken, Mobiliteit, Landbouw,

Visserij, Plattelandsbeleid

www.dirkpeeters.info

Elisabeth Meuleman [Oost­Vlaanderen]

Onderwijs, Gelijke kansen

www.elisabethmeuleman.be

Hermes Sanctorum [Vlaams­Brabant]

Leefmilieu, Natuur, Klimaat en energie,

Ruimtelijke ordening, Onroerend erfgoed

www.hermessanctorum.be

Bart Caron [West­Vlaanderen]

Cultuur, Media, Sport, Jeugd,

Bestuurszaken,Binnenlands Bestuur, Inburgering,

Toerisme

www.bartcaron.be

GROEN! IN DE BRUSSELSE REGERING

Bruno De Lille Staatssecretaris

Gewestbevoegdheden: Mobiliteit, Openbaar

Ambt, Gelijke Kansen, Administratieve

vereenvoudiging • Bevoegdheden Vlaamse

Gemeenschapscommissie: Cultuur, Jeugd, Sport,

Ambtenarenzaken

www.brunodelille.be

GROEN! IN HET BRUSSELS PARLEMENT EN COMMISSIES

Annemie Maes

Fractievoorzitter Brussels Parlement

Leefmilieu en ruimtelijke ordening, Infrastructuur

Lid Gemeenschappelijke

Gemeenschapscommissie

Gezondheid

Ondervoorzitter Raad voor de Vlaamse

Gemeenschapscommissie

Financiën en algemene zaken, Voorzitter commissie cultuur

www.annemiemaes.be

Elke Van den Brandt

Brussels parlementslid

Economische zaken, huisvesting

Fractievoorzitter Raad voor de Vlaamse

Gemeenschapscommissie (RVG)

Voorzitter Commissie Sociale Zaken in RVG

Fractievoorzitter Raad voor de Vlaamse

Gemeenschapscommissie (RVG)

Welzijn, onderwijs

www.elkevandenbrandt.be

50 51


PERSCONFERENTIE

Heb je een belangrijk of belangwekkend dossier waar wel wat

uitleg bij hoort? Nodig de pers dan uit voor een persconferentie.

Doe dit niet bij minder belangrijk nieuws of als je wil reageren

op iets. Grote voordeel is dat je voldoende tijd en ruimte krijgt

om een dossier uit te leggen.

WERKWIJZE

• Houd bij het vastleggen van een datum rekening met

andere activiteiten. Lokale journalisten zijn vaak freelancers

of doen dit werk vaak na hun dagtaak. Ga na wanneer ze

beschikbaar zijn.

• Zorg voor een passende en aantrekkelijke locatie met de

nodige inkleding.

• Voorzie een hapje en een drankje.

• Verstuur een uitnodiging twee dagen op voorhand. De dag

zelf stuur je een herinnering.

• De belangrijkste journalisten/media nodig je telefonisch uit.

• Voorzie een goede gespreksleider.

• Geef voldoende tijd voor vragen.

• Maak een persmap met daarin: persbericht, dossier en

geprinte versie van powerpoint.

• Indien mogelijk, voorzie een beeld of een getuigenis, of iets

extra’s.

• Stuur na de persconferentie een round­up rond.

• Zet alles op je lokale website.

Verspreid achteraf je informatie zo breed

mogelijk zoals naar het middenveld, op fora

en social media.

52 53

© Wouter Van Vooren


PERSMEDEDELING

Via persmededelingen breng je in één klap je boodschap over

naar een heel groot publiek. Maar dan moeten ze wel goed

geschreven zijn zodat de journalist ze ook gebruikt. Hieronder

enkele tips!

Hoe krijg je jouw persmededeling in de krant? Drie sleutelfactoren:

• Snelheid: wees bij de pinken en reageer meteen voordat de

journalisten hun informatie elders halen.

• Creativiteit: zorg dat jouw persmededeling eruit springt tussen

alle andere.

• Degelijkheid: weet waarover je het hebt, zorg dat je persbericht

correct is.

Enkele tips voor een goed persbericht:

• In titel plaats je bron en PM (afkorting van persmededeling)

bvb: Groen! Lokeren PM: titel

• Verzin een aantrekkelijke maar korte titel (streef naar max. 5

woorden). Zorg dat de journalist onmiddellijk ziet waarover

het persbericht gaat.

• De eerste alinea mag maximum uit vijf regels bestaan en

moet duidelijk de vijf W’s (wie, wat, waar, waarom, wanneer)

bevatten. Het is eigenlijk een samenvatting van het persbericht

dat volgt. Zet het cursief. Deze korte inhoud overtuigt de

journalist vaak of hij het persbericht gebruikt of niet.

• Persberichten moeten duidelijk, beknopt, verzorgd en correct

zijn. We streven naar maximaal 4 alinea’s: de eerste alinea is

korte inhoud, gevolgd door 3 korte alinea’s

• Vermeld onderdaan duidelijk de contactpersoon, de contactgegevens

en de website!

• Verstuur een persbericht met je contacten in BCC.

• Je persbericht ondersteunen met een telefoontje kan nooit

kwaad.

• Plaats twee quotes in het persbericht van de persoon die

werd aangeduid als woordvoerder zodat journalisten deze

quotes makkelijk kunnen overnemen

54 55


RAADSLEDEN

Een kleine 400 raadsleden, verdeeld over district, gemeente,

OCMW en provincie, maken dagelijks werk van

groene politiek. In meerderheid en oppositie. Door samen

te werken kunnen we elkaars werk nog versterken.

Want als raadslid zit je vaak met heel wat vragen, zowel inhoudelijke

als praktische. Via Wegwijzer, onze maandelijks

e­briefing lokale politiek, proberen we je info en suggesties te

geven voor je lokale werk. Maar het zijn de raadsleden die Wegwijzer

mee maken. Heb je reacties of suggesties? Zijn er mensen

in je groep die Wegwijzer ook graag zouden krijgen? Andere

vragen over lokale politiek? Neem dan contact op met Stefan

Colaes via stefan.colaes@groen.be.

EEN BASISPROGRAMMA 2012

Naar goede gewoonte bereiden we – met jullie hulp ­ tegen

begin 2012 een nationaal basisprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen

van 2012 voor. Niet om het alfa en het

omega van alle lokale programma’s vast te leggen, wel om jullie

de nodige inspiratie te geven om mee aan de slag te gaan en

er een lokale invulling aan te geven.

Want een lokaal programma is natuurlijk in de eerste plaats…

lokaal. En bouw je best in dialoog op. ‘Du choc des idées

jaillit la lumière’, wisten de Fransen 300 jaar geleden al. Betrek

dus zoveel mogelijk mensen bij de opbouw van je

programma: je programma wordt er sterker van, en je doet

tegelijkertijd aan partijuitbouw en netwerking. Intern: je leden

en sympathisanten hebben zeker heel wat ideeën over wat beter

kan en moet. Maak gebruik van hun mening en expertise

Extern: beperk je niet alleen tot de eigen mensen, maar

spreek ook experts en verenigingen aan en laat weten

wat je met hun input doet. Uiteraard passen niet

altijd alle ideeën in een groen programma en hak je

uiteindelijk als groep zelf de knoop door. Maar externe contacten

helpen altijd om je ideeën te verrijken: door nieuwe

inzichten die ze aanbrengen, of omdat ze je verplichten je inzichten

te verscherpen en inzicht geven in tegenargumenten.

56 57


SECRETARIAAT

Het nationaal secretariaat ondersteunt de lokale groep op verschillende

manieren.

• Praktische ondersteuning die het dagelijks werk van de lokale

groep moet vergemakkelijken (ledenadministratie, Kadanza,

beschikbaar stellen van campagnemateriaal, groenweb, een

draaiboek om de verkiezingsformaliteiten correct te kunnen

opvolgen, …) Zie verschillende andere fiches.

• Informatieverspreiding naar alle leden (ecozine), sympathisanten

(e­zine, pesto en website) en de volledige bevolking

(huis­aan­huisblad).

• Vorming: Minimum 6 keer per jaar krijg je de kans om je in

te schrijven op één van onze vormingsdagen, jaarlijks is er

een dag lokale politiek, mensen die zoeken naar meer kunnen

zich kandidaat stellen voor de groene academie. Zie fiche

Vorming.

• Raadsledenwerking: Met al je vragen over lokale politiek kan

je terecht bij stefan.colaes@groen.be Er is maandelijks Wegwijzer,

de digitale briefing lokale politiek, en jaarlijks een

uitgebreide dag lokale politiek. Zie fiche raadsleden.

• Politiek inhoudelijke ondersteuning. De studiedienst bereidt

samen met de parlementsleden politieke dossiers voor en

bouwt expertise en netwerken op rond de thema’s die voor

Groen! belangrijk zijn. Zij proberen dit ook zoveel mogelijk

te vertalen naar het lokale niveau. Naar aanleiding van de

verkiezingen 2012 werken zij een basisprogramma voor de

gemeenteraads – en provincieraadsverkiezingen uit.

• Dotatie aan de groepen: als groep ontvang je vijf euro per lid

(de helft van het lidgeld).

Voor al je vragen en suggesties, neem je best rechtstreeks contact

op met jouw politiek opbouwwerker.

De politiek opbouwwerker is de contactpersoon tussen jouw

groep, de parlementsleden en het nationaal partijsecretariaat.

Ken je hem/haar nog niet, vraag dan snel de contactgegevens

via het nationaal secretariaat.

Groen!

Sergeant De Bruynestraat 78­82

1070 Brussel

02 219 19 19

frontdesk@groen.be

58 59


TOESPRAAK

Soms kom je in een situatie waarin je een groep moet toespreken

zoals een nieuwjaarsreceptie of bij de uitreiking van een

groene pluim. Maar ook bij een tussenkomst op een gemeenteraad

spreek je een groep toe. Hieronder enkele tips.

Als je een speech schrijft

1. ANALYSEER

Analyseer de gelegenheid (formeel/informeel, info/entertainment),

de plaats en het tijdstip.

2. MIK

Wie is mijn doelpubliek en wat is mijn positie t.o.v. hen? Wat

is het doel van de speech?

3. DROOM

Vind een kapstok om je verhaal aan op te hangen. Denk na

over de kernboodschap die je wilt brengen.

4. SELECTEER

Groepeer ideeën tot hoofdpunten, selecteer er maximaal 3

en rangschik ze.

5. STRUCTUREER

Structureer opeenvolgend, chronologisch, categorisch of

geef probleem en oplossing; contrast en vergelijking.

6. DOCUMENTEER

Documenteer met eigen kennis, kennis van anderen en internet.

7. KRUID

Kruid met statistieken, cijfers, analogie, contrast, voorwerp,

citaat, anekdote, humor.

8. OPEN EN SLUIT

De eerste indruk is heel belangrijk en bepalend voor de rest

van de speech.

9. SCHRIJF

Doe het beknopt, eenvoudig, in actieve bewoordingen, overtuigend,

persoonlijk, gepositioneerd, krachtig, beïnvloedend.

10. OOGST

Oogst begrip, sympathie, interesse.

Als je een speech geeft

1. Maak oogcontact.

2. Probeer je aandacht

te verspreiden over alle

toeschouwers.

60 61

© Sien Verstraeten

9. Varieer het volume van je stem.

3. Lach.

10. Blijf rustig in­ en vooral uitademen.

4. Sta stevig met je voeten

op de grond en hou je recht.

5. Wees natuurlijk en acteer

niet.

6. Gebruik gebaren die

bepaalde emoties kunnen

benadrukken.

7. Neem je tijd en neem af

en toe een slokje water.

8. Voeg een natuurlijke

adempauze in.


UP TO DATE

We stelden het al in de fiche leden werven: voor een duurzame

uitbouw van een lokale Groen!­afdeling is het belangrijk mensen

langdurig aan de groep en aan Groen! te binden. Dit kan

door het werven van leden, het werven van sympathisanten

en het uitbouwen van de groep door middel van verschillende

functies.

Naast het zoeken naar deze mensen is het cruciaal gegevens

ook administratief goed bij te houden. Op het nationaal secretariaat

is onze ICT­dienst daarom druk bezig met het uitwerken

van een nieuw data­ en adressenbeheerprogramma. Het programma

speelt een kernrol in de ondersteuning van de lokale

afdelingen.

Momenteel loopt het programma warm binnen het nationaal

secretariaat. Er volgt nog een proefperiode. Binnen afzienbare

tijd is ook een lokaal luik beschikbaar voor de lokale secretarissen.

Op die manier is het mogelijk om permanent ledenlijsten

op te vragen. Het doorgeven van veranderende functies (voorzitter,

secretaris, schepen, raadsleden …) en andere wijzigingen

van groepsgegevens zal veel efficiënter gebeuren. Op die manier

krijgen de juiste mensen, de juiste communicatie. Dit up­to­date

houden van alle data versterkt het functioneren van Groen!.

Software blijft natuurlijk enkel een hulpmiddel. Dergelijke

programma’s kunnen maar verwerken wat er ooit in gestoken

wordt. Het blijft dus in de eerste plaats een blijvende aandacht

vragen voor de werving van leden en sympathisanten. Daarnaast

is vooral een ordelijk beheer en snelle input van deze

gegevens van belang. Lokale sympathisanten kunnen ook voor

nationaal interessant zijn. Geef uw contacten dus zeker door

aan het nationaal secretariaat.

VERKIEZINGEN

Op zondag 14 oktober 2012 is het zover! Bereid deze verkiezingen

goed voor. Teken voor je groep een passende strategie uit.

Een prognose kan daarbij helpen. Gebruik de rekenbladen op

onze website om een mogelijk zetelaantal te berekenen. Nog

wat info over twee belangrijke aspecten: de lijstvorming en de

formaliteiten.

1. LIJSTVORMING

Zoek naar evenwicht

Een goede lijst spreekt alle potentiële kiezers aan. Heb bij

het zoeken naar kandidaten oog voor diversiteit qua leeftijd,

spreiding over de (deel)gemeente(n), engagementen, …

Kijk dus verder dan de ‘usual suspects’ (bv. Wereldwinkel).

Durf mensen vragen! Een vraag is een blijk van interesse, en

wordt vaak geapprecieerd.

Spelregels

Kandidaten moeten minimum 18 jaar zijn op de dag van

de verkiezingen en moeten kiezer zijn in de gemeente

(resp. het district / de prov.). Bij de gemeente­ en

districtraadsverkiezingen mogen zowel Belgen als

onderdanen van een andere EU­lidstaat kandidaat zijn, bij de

provincieraadsverkiezingen enkel Belgen. Op de lijst moeten

evenveel mannen als vrouwen staan (bij oneven maximum 1

verschil). Bij de top twee van de lijst moet zowel een man als

een vrouw staan.

Werkwijze

De nationale politieke raad en het nationaal partijbestuur

stellen een pollreglement op. Dat reglement legt vast hoe

de lijstvorming gebeurt. De lijstvorming wordt voorbereid

door een pollcomité (dat o.a. een modellijst opstelt). De

eindbeslissing over de lijst wordt genomen door de leden

van de groep, op de zogenaamde pollvergadering.

62 63


2. VERKIEZINGSFORMALITEITEN

Bij het deelnemen aan lokale en provinciale verkiezingen,

moeten een aantal formaliteiten in acht genomen worden.

Nu worden deze nog bepaald door de Gemeente­ en de

Provinciekieswet, maar hoogstwaarschijnlijk is tegen de verkiezingen

van 2012 het Vlaams Kiesdecreet goedgekeurd.

Deze formaliteiten gaan over:

• het opvragen en gebruik van de kiezerslijsten

• de voorwaarden om zich verkiesbaar te kunnen stellen

• het opstellen en indienen van de kandidatenlijsten

• de wettelijke regels in verband met campagne voeren

• de regels om bij volmacht te kunnen stemmen

• het aanduiden van getuigen in de stem­ en telbureaus

• de aangifte van verkiezingsuitgaven

• In aanloop naar de verkiezingen krijgt elke lokale groep een

uitgebreide handleiding over de verkiezingsformaliteiten.

Daarin wordt op elk juridisch aspect van het deelnemen aan

lokale/provinciale verkiezingen ingegaan.

VERZEKERINGEN

Groen! nationaal heeft een verzekering ‘Burgerlijke aansprakelijkheid

en lichamelijke ongevallen’ afgesloten voor alle

vrijwilligers van de partij. Onder deze polis zijn ook niet­Groen!leden

die meewerken bij activiteiten verzekerd.

Wat dekt deze polis?

1. De burgerlijke aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt

door een vrijwilliger tijdens een Groen!­activiteit.

2. De lichamelijke ongevallen van een vrijwilliger tijdens een

Groen!­activiteit.

Wat niet?

1. De materiële schade opgelopen door een vrijwilliger tijdens

een Groen!­activiteit (bv. gebroken bril), tenzij deze

veroorzaakt wordt door een andere vrijwilliger.

2. De contractuele aansprakelijkheid, bv. beschadiging van

gehuurd materiaal.

3. De strafrechtelijke aansprakelijkheid. Bijvoorbeeld fout

parkeren om folders of materiaal in­ of uit te laden, materiaal

van de organisatie of van derden ontvreemden.

Wanneer je in je lokale groep een burgerlijk schadegeval of

lichamelijk ongeval hebt, geef je dit zo snel mogelijk aan.

Neem hiervoor contact op met de politiek opbouwwerker of het

nationaal secretariaat (zie fiche nationaal secretariaat).

64 65


VORMING

Vorming is belangrijk. Het is een opdracht voor de hele partij

in al zijn geledingen. Groen! nationaal voorziet in elk geval een

uitgebreid basispakket aan vormingsinitiatieven: een oplijsting.

VORMINGSDAGEN: VORMING VOOR IEDEREEN

In 2008 startten we onze gedecentraliseerde vormingsdagen.

Tot nu toe beperkten we tot één vormingsdag per provincie, per

semester. De komende maanden wordt dit ritme opgedreven.

Het concept is steeds hetzelfde. We mikken met verschillende

soorten vorming op drie doelgroepen.

De raadsleden: een meer technische vorming concreet toepasbaar

op hun dagelijks raadsledenwerk bv. overheidsopdrachten,

autonome gemeentebedrijven, ruimtelijke ordening.

De middenkaders: een echte kadervorming bv. vergadertechnieken,

het schrijven van goede persteksten.

De geïnteresseerde leden: een meer inhoudelijke en ideologische

vorming bv: inleiding tot het ecologisme, ggo’s, …

DAG LOKALE POLITIEK: VORMING VOOR DE

MIDDENKADERS

Jaarlijks organiseren we een dag rond lokale politiek voor alle

lokale raadsleden, middenkaders (lokale en provinciale voorzitters

en secretarissen) en andere actieve leden.

MAG HET IETS MEER ZIJN? DE GROENE ACADEMIE

In 2010 startte Groen! een groene academie in samenwerking

met Oikos. Het moet een belangrijke kweekvijver voor toekomstig

politiek talent worden. We richten ons zowel op het

scholen van toekomstige middenkaders als mandatarissen. Alle

geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen. De academie

start jaarlijks opnieuw.

BOEK EENS EEN PARLEMENTAIR

Regelmatig bieden we een programma aan voor het organiseren

van een activiteit gericht op externen. Deze zijn meestal

gekoppeld aan een parlementair en zijn methodisch zo divers

mogelijk. De organisatie is een wisselwerking tussen nationaal

en lokaal. Nationaal zorgt voor de inhoud, de planning en promomateriaal.

De lokale groep zorgt voor een ingeklede zaal en

volk.

Natuurlijk kunnen we ook vorming op maat bieden.

Vormingsvragen? Neem contact op met de

vormingsverantwoordelijke bram.vandekerckhove@groen.be

66 67


VRIJWILIIGERS

Vrijwilligers moet je koesteren. Ze vormen de basis van ons dagelijks

politiek werk. Politiek begint nu eenmaal van onderuit.

In deze fiche krijg je eerst wat tips voor het omgaan met vrijwilligers

en ook wat info over verzekeringen.

10 TIPS VOOR DE BEGELEIDING

VAN VRIJWILLIGERS

1. Zorg voor een lage drempel. Vrijwilligers moeten zich welkom

voelen.

2. Geef taken op maat. Laat iedereen doen wat hij/zij het

best kan.

3. Geef vrijwilligers het gevoel nuttig en nodig te zijn. Maak

duidelijk hoe hun taak bijdraagt aan het project.

4. Geef bevestiging en bedank hen.

5. Denk ook aan het sociale aspect. Vergeet de ontmoetingsfunctie

niet.

6. Hou vrijwilligers op de hoogte. Zorg voor voldoende informatie

en feedback.

7. Zorg geregeld voor ‘vers bloed’: dat werkt motiverend.

8. Motiveer anderen om hun netwerk hiervoor aan te spreken.

Mensen engageren zich sneller als ze persoonlijk

gevraagd worden.

9. Overlaad vrijwilligers niet met werk.

10. Zorg er voor dat de taken gecoördineerd worden.

WEBSITE

Internet is voor velen een belangrijke bron geworden om informatie

te verzamelen. De digitalisering neemt toe. Het is dan ook

geen overbodige luxe dat de website van jouw lokale afdeling

aantrekkelijk is voor iedereen die op zoek is naar meer informatie.

Je website moet dus niet alleen een verzorgde lay­out

hebben, de vindbaarheid van je website is ook heel belangrijk.

Groen!WEB biedt een site aan die gebruik maakt van het open

source CMS (content management system) Drupal, wat een zeer

goede reputatie heeft op het vlak van vindbaarheid via Google.

Op je website kan je alles kwijt: informatie over je lokale groep,

de eventuele groene gemeenteraadsleden, relevante groene

nieuwtjes uit je omgeving, interessante links… De mogelijkheden

zijn oneindig! Zorg wel dat je geen information­overload

krijgt en hou alles overzichtelijk.

GROEN!WEB

Groen!Web is een initiatief van de Vlaamse groenen dat lokale

afdelingen en individuele mandatarissen helpt bij het beheer

van hun website. Tegelijk is het een middel om al die lokale sites

te verbinden tot een netwerk, een groen ‘web’.

Groen!Web biedt gratis een professionele website aan, in

dezelfde lijn als de nationale website van Groen! en gratis

helpdeskondersteuning. Instappen doe je via de link:

http://groenweb.be/instappen.

Voor meer informatie over Groen!Web kan je terecht op

http://groenweb.be/.

68 69


70

FACEBOOK EN TWITTER OP JOUW WEBSITE

Zoals we al aangaven in de informatie over E­ marketing zijn

sociale netwerksites een belangrijk medium geworden. Het

is dan ook logisch dat je de laatste tijd steeds vaker fanboxen

van Facebook ziet verschijnen op websites. Een video met uitleg

hoe je dit zelf kan doen met jouw lokale website vind je op

http://bit.ly/facebookfanbox.

Ook voor Twitter bestaat er een Twitterbox. Deze kan je aanmaken

op http://twitter.com/about/resources

Meer informatie en video’s over het opsmukken van je website

vind je op de youtubepagina van Groen!Web:

http://www.youtube.com/groenweb.

Helpdesk: helpdesk@groenweb.be

Trefwoordenlijst

14 oktober Verkiezingen (blz. 63)

Actie Actie voeren (blz. 4)

Adressen Secretariaat (blz. 58)

Afdrachten Afdrachten (blz.7), Financiën

lokale groep (blz. 20)

Affiches Kadanza (blz.33)

Basisprogramma Campagne (blz. 11),

Raadsleden (blz. 56)

Begroting Financiën lokale groep

(blz. 20), Campagne (blz. 11)

Brussels Hoofdstedelijk Gewest Blik op Groen! (blz. 8),

Parlementsleden (blz. 46)

Campagneleider Campagne (blz. 11)

Campagneplan Campagne (blz. 11)

Canvassen Canvassen (blz. 13)

Canvaskaarten Campagne (blz. 11)

Centen Afdrachten (blz. 7), Financiën

lokale groep (blz. 20)

Congres Blik op Groen! (blz. 8)

CRM Up to date (blz. 62)

Debat Campagne (blz. 11), Debat

(blz. 16)

Directiecomité Blik op Groen! (blz. 8),

Secretariaat (blz. 58)

Ecologisme Ideologie (blz. 26)

E­communicatie E-communicatie (blz. 18)

Ecozine Communicatie (blz. 15)

Eetfestijn Ledenzorg en -behoud (blz. 36)

E­nieuwbrief E-communicatie (blz. 18)

Europees parlement Parlementsleden (blz. 46)

E­zine Communicatie (blz. 15)

Facebook E-communicatie (blz. 18)

Federaal parlement Parlementsleden (blz. 46)

Financiën Financiën lokale groep (blz. 20)

Flyers Kadanza (blz. 33)

71


72

Foto’s Huis-aan-huisblad (blz. 22),

Kadanza (blz. 33)

Frontdesk Materiaal (blz. 38), Secretariaat (blz. 58)

Groen! Blik op Groen! (blz. 8)

Groene academie Vorming (blz. 66)

Groenweb Website (blz. 69)

Groen!Plus Groen!Plus (blz. 21)

Huis­aan­huisbezoeken Canvassen (blz. 13)

Huis­aan­huisblad Communicatie (blz. 15), Huis-aan-

Huisblad (blz. 22), Kadanza (blz. 33)

Ideologie Ideologie (blz. 26)

Infoavond Vorming (blz. 66)

Interview Interview (blz. 24), Media (blz. 39)

Jongeren Jong Groen! (blz. 29)

Journalisten Journalisten (blz. 31), Media (blz. 39)

Kandesign Kadanza (blz. 33), Huis-aan-Huisblad

(blz. 22)

Kadanza Campagne (blz. 11), Kadanza (blz. 33),

Huis-aan-Huisblad (blz. 22)

Ledenhernieuwing Ledenzorg en -behoud (blz. 36)

Lidmaatschap Ledenwerving (blz. 34)

Lijstvorming Verkiezingen (blz. 63)

Lokaal programma Raadsleden (blz. 56)

Lokale groep Blik op Groen! (blz. 8)

Media Actie voeren (blz. 4), Interview

(blz. 24), Journalisten (blz. 31), Media

(blz. 39), Persconferentie (blz. 52),

Persmededeling (blz. 54)

Naamkaartje Kadanza (blz. 33)

Nationaal Blik op Groen! (blz. 8), Secretariaat

(blz. 58)

Netwerken Netwerken (blz. 40)

Opbouwwerker Actie voeren (blz. 4), Secretariaat

(blz. 58)

Partijbestuur Blik op Groen! (blz. 8)

Partijstructureren Blik op Groen! (blz. 8)

Pers Actie voeren (blz. 4), Interview

(blz. 24), Journalisten (blz. 31), Media

(blz. 39), Persconferentie (blz. 52),

Persmededeling (blz. 54)

Pesto Communicatie (blz. 15)

Politieke raad Blik op Groen! (blz. 8)

Politiek opbouwwerker Actie voeren (blz. 4), Secretariaat

(blz. 58)

Provinciaal partijbestuur Blik op Groen! (blz. 8)

Secretaris Organisatie lokale groep (blz. 44)

Senioren Groen!Plus (blz. 21)

Sjabloon Kadanza (blz. 33)

Streekwerking Blik op Groen! (blz. 8)

Sympathisantenlijsten Ledenwerving (blz. 34), Up tot date

(blz. 62)

Thema’s Ideologie (blz. 26)

Twitter E-communicatie (blz. 18)

Verkiezingen Campagne (blz. 11), Verkiezingen

(blz. 63)

Verkiezingsformaliteiten Verkiezingen (blz. 63)

Verzekeringen Vrijwilligers (blz. 68)

Vlaams parlement Parlementsleden (blz. 46)

Vormingsdagen Vorming (blz. 66)

Wegwijzer Raadsleden (blz. 56)

Website Communicatie (blz. 15), Website

(blz. 69)

73


februari Jaarplanner 2011

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

31 1 2 3 4 5 6

13

7 8 9 10 11 12

Project 2012

Dag Lokale

Politiek Leuven

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 1 2 3 4 5 6

maart Jaarplanner 2011

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

28 1 2 3 4 5 6

8 9 10 11 12 13

7

Krokusvakantie

20

14 15 16 17 18 19

Onderwijscongres

Gent

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 1 2 3


april Jaarplanner 2011

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

28 29 30 31 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

12 13 14 15 16 17

11

Paasvakantie

18 19 20 21 22 23 24

Pasen

26 27 28 29 30 1

25

Paasmaandag

mei Jaarplanner 2011

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

25 26 27 28 29 30 1

Dag v/d arbeid

2 3 4 5 6 7 8

Ledendag

Technopolis

Mechelen

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31


juni Jaarplanner 2011

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

3 4 5

30 31 1 2

Hemelvaart

6 7 8 9 10 11 12

Pinksteren

14 15 16 17 18 19

13

Pinkstermaandag

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 1 2 3

juli Jaarplanner 2011

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

27 28 29 30 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

12 13 14 15 16 17

11

22 23 24

Feestdag

Vlaamse

Gemeenschap

18 19 20 21

Nationale

feestdag

25 26 27 28 29 30 31


augustus Jaarplanner 2011

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

16 17 18 19 20 21

15

28

27

Maria

Hemelvaart

22 23 24 25 26

Zomerweekend

Zomerweekend

Zomerweekend

29 30 31 1 2 3 4

september Jaarplanner 2011

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

29 30 31 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 1 2


oktober Jaarplanner 2011

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

26 27 28 29 30 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

november Jaarplanner 2011

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

2 3 4 5 6

1

31

Herfstvakantie

Allerheiligen

12 13

7 8 9 10 11

Wapenstilstand

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 1 2 3 4


december Jaarplanner 2011

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

28 29 30 1 2 3 4

56 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

26

20 21 22 23 24 25

Kerstmis

2

28 29 30 31 1

27

Kerstvakantie

Nieuwjaar

Jaarplanner 2012

JANUARI FEBRUARI MAART

1 Z Nieuwjaar W D

2 M D V

3 D V Z

4 W Z Z

5 D Z M

6 V M D

7 Z D W

8 Z W D

9 M D V

10 D V Z

11 W Z Z

12 D Z M

13 V M D

14 Z Nieuwjaarsreceptie D W

15 Z W D

16 M D V

17 D V Z

18 W Z Z

19 D Z M

20 V M Krokusvakantie D

21 Z D W

22 Z W D

23 M D V

24 D V Z

25 W Z Z

26 D Z M

27 V M D

28 Z D W

29 Z W D

30 M V

31 D Z


APRIL MEI JUNI

1 Z D V

2 M Paasvakantie W Z

3 D D Z

4 W V M

5 D Z D

6 V Z W

7 Z M D

8 Z D V

9 M W Z

10 D D Z

11 W V M

12 D Z D

13 V Z W

14 Z M D

15 Z D V

16 M W Z

17 D D Z

18 W V M

19 D Z D

20 V Z W

21 Z M D

22 Z D V

23 M W Z

24 D D Z

25 W V M

26 D Z D

27 V Z W

28 Z M D

29 Z D V

30 M W Z

31 D

Jaarplanner 2012

JULI AUGUSTUS SEPTEMBER

1 Z W Z

2 M D Z

3 D V M

4 W Z D

5 D Z W

6 V M D

7 Z D V

8 Z W Z

9 M D Z

10 D V M

11 W Z D

12 D Z W

13 V M D

14 Z D V

15 Z W Z

16 M D Z

17 D V M

18 W Z D

19 D Z W

20 V M D

21 Z D V

22 Z W Z

23 M D Z

24 D V M

25 W Z Zomerweekend D

26 D Z Zomerweekend W

27 V M D

28 Z D V

29 Z W Z

30 M D Z

31 D V

Jaarplanner 2012


Jaarplanner 2012

OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

1 M D Z

2 D V Z

3 W Z M

4 D Z D

5 V M W

6 Z D D

7 Z W V

8 M D Z

9 D V Z

10 W Z M

11 D Z D

12 V M W

13 Z D D

14 Z VERKIEZINGEN W V

15 M D Z

16 D V Z

17 W Z M

18 D Z D

19 V M W

20 Z D D

21 Z W V

22 M D Z

23 D V Z

24 W Z M

25 D Z D

26 V M W

27 Z D D

28 Z W V

29 M Herfstvakantie D Z

30 D V Z

31 W M

Colofon

Dit Groene boekje is een uitgave van de vormingsdienst van Groen!.

Verantwoordelijke uitgever: Truus Roesems, Sergeant De Bruynestraat

78­82, 1070 Brussel

Hoofdredactie: Bram Vandekerckhove

Eindredactie: Ben Bleys

Vormgeving: Els Sallets

Foto’s: Sien Verstraeten, Eric de Mildt, Wouter Van Vooren, iStockphoto

Werkten mee: Bram Vandekerckhove, Ben Bleys, Björn Rzoska, Dirk

Holemans, Truus Roesems, Filip Lombaert, Stefan Colaes, Philippe

Bossin, Katrien Vanhove, Hugo Van Dienderen, Jef Hollebecq, Pieter

De Gryse, Sabine Van Belle, Inge Jooris, Bruno Mostrey, Jeremie

Vaneeckhout, Sam Vandenberghe en Liesbet De Weder

Contact: bram.vandekerckhove@groen.be – 02 290 91 14

Brussel, 25 januari 2011


Notities Notities

More magazines by this user
Similar magazines