van Temsche & omliggende Plaatsen

waaslandca.front36.kunstmaan.be

van Temsche & omliggende Plaatsen

Zaterdag- 34 November 19OO.

ABONNEMENTSPRIJS

\OORAF BMAALBAAR

Voor lerasclic fi 3 Vooi Bcl^ic ir 3,BO

Voor de andere Landen, mus \erhooging \jn

de \er/endingskosten

Be inschrijvingen eindigen met 31 December

Men schrijft in op de Postbureelen \an In'l

Rijk, bij de Bnefdrjgers alsook direkt bij den

m^erei DD LAND1M1EEK, MukL Temsche

De Schelde verschijnt den Zaterdag

%^- De personen die een abonnement

op i De Schelde » nemen, ontvangen

het blad kosteloos tot Nieuwjaar.

Men kan inschrijven op al de Postkantoren

en op het bureel van het blad,

Groote Markt.

Welke zijn de beste middelen om de

koude tegen te werken ? Du heeft

menigeen zich wel eens afgevraagd met

de biltere koude winterdagen Alvoi ens

bier op te antwoorden, yullt.n wij eerst

eenb zien, wat het iic'iaam van den

menseh is

Ons lichaam is een vuurmachien dat

zijne eigene zelfstandigheid vei wekt tn

verteert, teizelvLr tijd als de brandstoffen

waarmede men het onderhoudt

Maai 't is ook een vuuimachien dat

zichzelven herstelt , men heeft het

slechts de stotfen toe te dienen, die

voor de herstelling noodig zijn

De eeiste voorwaarde om de koude

tegen te werken is eene teel overvloediger

loedmq dan in (fan somei ledereen

doet dit instmeimatig Dit is ook de

reden dat de zuidurvolkeren zoo matig

zijn tn de noordermannen zoo ongeloofelijk

goed kunnen binnen spelen

Afzoo eten de Groenlanders per dag van

tien tot vijftien pond zeehond Sir John

Ross spreekt over de groote vraatzuebt

der Eskimos die hem vergezelden toen

hij in Booth ia stieek overwinterde

Twee dezer mannen aten op cenen

morgen een geheel kwartier van een

muskus-os op

ZIJ sneden het vleesch in lange

lappen, die zij in den mond staken en

slokten ze alzoo binnen, even ah boaslangen

Zekeie spijzen biengen ook meerde

re waimtü voort dun andeie Het vet

staat op den eersten rang De Lbkimos

met hun zeehonden vet en hunne olie

van vci rotte visuh, de Ko/ak met zijne

legendarische kaars, WIJ iDsgelijks met

onze vette spijzen, geven ei het bevuj*.

van Ossen- en kjlfsvet met vleeseh

vermengt in de vette stukken, is goed

van smaak CQ wot dt door de fijnbekken

gewild Hamelsvet trekt wel wat op

ruut of smeer, maai meteen vleeseh

gerecht gesmolten en opgebraeht in

warme teilooien, is het toch niet versmaad

Padrdenvet zelf» wordt benul

tigd en gebiuikt tot vervalscbing van

het ganzen\et hn het verken dan, met

zijn vleeseh, zijn heb, zijn spek, de

voorzienigheid dei boerenkeuken '

Men raadt ook nog aan totveiwar

ming, de alkohscbe dranken, maar hier

moeten wij een voorbehoud maken

De alkool is goed Reizigers, jdgers,

soldaten, enz hebben allen de flest, h

bi andewijn of rhum op zak, en worden

zij door de koude geplaagd, pakken zij

cenen slok om zich te verwarmen Maar

neemt men te \eel slokjes, dan doet de

alkool het tegenovei gesteld eftckt , hij

brengt g^ene verwarming maai verkoeling

teweeg De reizigers naar de

Noordpool mogen er hoegenaamd geen

gebruiken

Dealkool doet maar een kortstondig

effekt , maar even dis alle pnkkelende

middelen moet hij duor ictb voedzaams

gesteund woiden Na eene goede maaltijd

maken de alkoolische dranken den

bloedomloop werkzamer, maar dan

worden zij bijgestaan door de spijzen

die eerst gebruikt zijn

Warme dranken zooals thee, heete

wijn, punch enz . zijn veel beter als

alkool

ZIJD de noodige stoffen nu in het

lichaam, dan moet men warmte

fabnekeeren door het machien te doen

werken Beweging is het beste middel

om aan de koude te wederstaan , men

moet vooral het stil zitten vermijden

Men kan wandelen sehaatsenri|den enz

De vrouwen kunnen zich verwarmen

met hunne huiselijke bezigheden, nagelang

hunne krachten

Heeft men alzoo gewerkt, moet men

ook goed kunnen rusten Gebrek aan

slapen vermindert de weerstandskraeht

tegen de koude.

Het is vooral in de dikte der huid dat

het brandpunt zich bevindt waar de

organische verbranding, die de dierhjKe

warmte voortbrengt, geplaatst is

Deed men deze te niec, zou men ter-

— IV 4S. —

NIEUWS- & AANKONDIGINSBLAD

van Temsche & omliggende Plaatsen

zelver tijd het leven uitdooven Zie er

hier een voorbeeld van In eene groote

stad van (talie moest er eene kalvakade

phats grijpen Aan het hoofd van

dezelve was een wagen waarop een

gouden kind stond Men na volksbestaan,

vorsten en hcers-chers heeft ZIJ bare jeugdige Turkije. — Berichten komen uit aangekomen en heeft den uitslag meê hare kennis en waaideenng is het

stem verheven \oor het in Zuid-Afnka ver- Armenië toe, dat men daar weer alles gebracht van t proces Lacroix-Matthys vermogendste middel om het nationaal


ustzijn tevoeden en te versterken

(Inl tot het Woordenboek der Ned Taal)

Hel bevolkmgsnaaqstuk — Een eeuw

geleden, tijdens bet begin der Omwenteling,

had Frankrijk $5 millioen

inwoners thans heeft liet er 38, dus

slechts ruim de helft meer In dat zelfde

tijdperk is de bevolking van Groot-

Bntanic gestegen van 12 tot 40 millioen

dus 210 °/„, in Duitscbland van 15 lot 55

millioen, dus met 300 "/, In het Bnlische

koninkrijk slijgt zij jaarlijks met

325 000, in Duitschland met 500 000, in

Frankrijk met nauwelijks 35 000 In

1872 had Duitschland 4 millioen inwo

ners meer dan Frankrijk, thans 14 In

Oostenrijk en Italië is de toeneming

eveneens groot en weldi a zal ltahe

evenveel inwoners hebben als Frankrijk

Binnen betrekkelijk weinige jaren

zal Duitschland dubbel zooveel inwoners

tellen als Franknjk.dat alsdan pas

D' 6 zal zijn in Europa

De Fransche taal, die voorheen de

meest verspreide was wordt thans door

60 müiioen menschen gesproken, het

Duit5ch door 80, het Engelsen door

ISOmillioen Engeland en Duitschland

zenden jaarlijks ongeveer 3 tot 400 000

personen uit naar andere landen

Frankrijk in de laatste vijf jaren ge

middeld slechts 16 000 In 1789 telden

Frankrijk, Engeland, Duitsuhland

Rusland en Oostenrijk te zamen 9:

millioen en Frankrijk had daarvan een

kwart, thans is de gezamenli|ke bevolking

307 milhoen waarvan Frankrijk

slechts een achtste heeft Molktes gezegde

« Frankrijk verliest eiken dag

een veldslag, » is maar al te waar

Nog eenige cijfers van beteekenis

worden genoemd, onder andei e die der

kindersterfte, die in Fianknjk zeer

groot is Het getal kinderen onder de

15 jaar maakt er slechts 27 % der

bevolking uit, terwijl in Engeland en

Zweden de verhouding is 36 •/ M

1 millioen meer inwoners en een derde

deel meer kinderen, is toch de gebeele

sterfte in Engeland 15" 000 lager dan in

Frankrijk, waar elk jaar meei dan 16

"/o der levend geborenen overlijdt en

150 000 kinderen sterven voor 't eerste

levensjaar

BERICHT

De Buigemeester der gemeente

Temsche, brengt ter kennis van he

publiek, dat er van heden af, twet

politie wachten ingericht zijn, waar

men op de hierna bepaalde uren eenen

politie agent zal vinden, te weten

Des zondags van 2 ure namiddag

tot middernacht — Des maandags van

5 tot 11 ure 's avonds, telkens in dt

boterwaag ter Markt

De andere dagen van 8uie s morgens

tot 11 ure s avonds, in het voor

loopig gemeentehuis (Schoolstiaat )

lemsche,den 23 November 1900

DE BURGEMEESTER

De Familie GRANDSART

maakt hekend aan liel publiek \ an lems

dat /ij alhier, lei MarkplaaLs, gedurende

drie dagen ^ertooningen zal ye\en me

de CIISEMATOGRAPHE

Groote aantrekkelijkheid De Bfaemendans

en de Vuuidans —Deze hebben den

grootsten bijval genoten in de lenloonslelhng

van Parijs

's Zondags alle uren voorstelling \nn i

tot 10 ure — s Maandags en Dinsdags van

6 tot 10 ure

BURGERSTAND van TEMSCHC

van 16 tot 23 November 1900

Ctebnnrtens Mann gesl 3 Vrouw 6

Overlijdens Jan Baptist Macs landb 8(> jaar

jongm Eigeloo — Maria fheresia Riské huish

77 j echtg tan Jan De Group, Paterstr — Basie

Aloys Victor Maes, 7 m , Knjgsbaan — Jan Frans

Van Cleemput, herbergier 75 j echtg van Soph

Theresia De Gra\e Statiestraat — Frans Mae

13 d Cauwerburg — Maria Amelia \ an Hend

dienstm , 27 1 , |ongc dochter, Leie — Petrus \ a

Overschelde, 10 m , Vhetstraat — Esther Anton E

De Nil, 1 | en 10 m Veldstraat — Frans Goff

11 maand en 3 wek Oostberg — Augustien Va.

Overschelde, fabneku , 51 ) echtg van Mina

Thcresia Hats Schoolstraat — Magdalera Mam

Boel, 3 m. 16 d , Landmolenstraat — Pieier De

Wilde, 1 m 6 d , Pierstraat — Domicn Rotthier

landb , 82 j , wed van Sophia Van Scliaverbccck

Blindstraat

BURGERSTAND YAN RUPELMO\r>E

Maand October 1900

Geboortens Mano gcsl i Vrouw 6

Overhidens Joanna Cathanna De Donckcr

69} Dm kloosterlinge Baselstr — Margaretln

Bauwelders 73 j lm, huish, , wed vjn Kaveci

Van Houteghem.Veerstalstr — Fians \an\Viuwi

13 j 10 m , landb , ongeh , Kalverstr. — Carolina

Van Strydontk, 72 ] enitn, kantw , vrouw van

Pieter De Jonghe, werkm Baselstr , Armhuis —

Zes kinderen beneden 1 jaar

BURGERSTAND VAN CRUIBEKE

Maand October 1900

Geboortens Mann gesl. 10 Vrouw i

Overlifdens Geeraert Jan Frans, "1 j , ongeh ,

Molenberg — Verheggen Jozer, z b , 89 j . wed

van Sophia Hemclacr Molenberg — Van Ha>crc

Clementina, z ber , 66 ] ongeh , overleden

bt Nikolaas. Ziekhurs — 1 kind bcned de 3 |a

Huw e'ijken Kamiel Segers, hovenier

Emerentiana Van Bogaert, z b — August Laid

fabriek* met Mina Virgnia Willems z bei —

Constant Lodewijk Thys, vantensslachter,

Maria Stephania Van Rossem, z b — Pieter De

Cleen, fabnekw , met P»ulina Vercycken, z b

BURGERSTAND VA\ BASLL

Maand October 4900

ieboortens Mann gesl. 4 Vrouw 5

Overhjduis \ jn den Eynde z b 77 j wed

van Modest \an Hoyweghen Plczantstnat

Heyrman Fmiel Constanlin Gislecn landb , 19 (

Kerkstraat — \ercauten_n Agatha renten 6J |

eduwc ran Cornelius Herreman, Dorpstraai

\ergauwen Maria Hortensia, 3m ód, herksUa

Huwelijk Pieter Mans, wagenm en Clemenc

Gorrebeeek dienstmeid, beide alhier

BURGLRSTAND VAM HAASDONK

Maand October 1900

Gebooitens Mann gesl 4 Vrouw 2

Overlijdens Vin Lcugenhaege PieterJozef 40

jaar landb echtgenoot van Maria Christina \ an

Ro>en, Heirbaan — Verstraeten Maria Jacobs,

huish , l>8 j echtg van Jo efMaes Dorp — Van

Raemdonek Stephania tapster, 40 j cehtg van

Pieter Frans Blyweert Bank — Van Goethem

Maria ClemLnce limsh 39 ) echtg ^an Karel

Lodewijk Van der Vreken, Hoogeinde — Twee

kinderen beneden de drie garen

Huwelijken \in Goethem Aloys, blokm . ;

met Verbraecken Mana Flisa dienstmeid, 23 j —

Peirsman Edouard Frans, boeienarb 20 j , met

Wauters Maria Elodia boerenw , 21 jaar — Van

Cieemput Edouard Ghislam, boerenarb , 24 |aar,

met Verhelsi Maria Clansse boerenw , 32 j , allen

bier wonende

V o vli o o pi ng-en-

UIT UORZAd

ld

ld.

ld.

ld.

Volksplein Ooslkant

id

Nijverheidsslraat Westkant

ld

ld

Nijverheidsstraat Zmdkant

ld

id

Volksplein Oostkant.

ld

Volksplein Westkant

ld

Vooruitgangstr. Z.uidkant

id.

ld.

8,00 81,31

8,1)0 80,,1o

6,00 48,43

8.00 2b,tö

7 50 25,15

6,80 14,05

7,58 15,4i

2.001 —

o.ool —

8,00

8,00

10,00

1-2,00

6.S4

6,00

10,50

10,60

(5,50

!5,00l

A I Cent

2 78-77

6 68 48

6 4-2.81

2 90-58

6 00 46,01 2 76 74

6.24 43,70

(0,00

41,74

7,00

ï 72-69

2 bü

6 90 31,58

6 00 22,68

6,00 21,52

8,00 40,18

8,00 18,66

6 12 17,32

6,14 16,(6

S77 92

36-8

29 12

40

49-28

06

98 90

«,00 100 -.,— 18-56

6,00 13,48 0 80 88

6,00 12,32

6 90 17,90

0 73 95

4i-l3

67

2 01-20

1 88 62

58-42

1 08-24

1

0 84

0 84

«8-27

0 90

Men zie voor verdere aanduidingen de grondteekening op de plakbneven,

ook verkrijgbaar ter studiën van de verkoopende Notai issan en tea kanloi e van

het Weldadigheidsbureel

Eenige Zitdag : maandag 17 December 1900

om 1 nur namidd. in de Gehoorzaal van bet Tredegerecht, te Temsche, Schoolstraat

RUCHTBAARHEID.

1901 door Kamiel Van Landeghem mits 4 fr

per week

slechte iethnoqd tot fi 1000

GFMEi NTF WLER1

koopjes — Dc westwaartschc heltt, groot i7

t.n il cenliaren der partij Land met boomen in

„n \ oorderwcert, gekadastreerd beetle A N° 41

ilentie noord de heeren Hcy Ie n-J an severs en

Frans Holman \ scwj n, oosi koop zc\en, zuid de

ebroeders Pauwels en west dc hecren Frans

Holman-^sewjn en Eduard Maes

Op te leggen boomwaarde fr. 15

Koop jeven — De oostwaartsche helft, groot

!7 M en ^1 centnren, der parti| Lind met boomen

n den Voorderweert, gekadastreerd Sectie A,

N* il palende noord de heeren Frans Hofman-

Ysewjn Albert VandcnBrocck en Hcnn Goraert"

oost i'ezei hatafen en De Man Pauwels zuid de

lebroeders Pauwels en west koop zes

Op te leggen boomwaarde fr. 50

Koopen 6 en 7 jijn gebruikt ter helft door

Fians Boey keus en kinderen Govaerts tot kerstm

oud 1900 mits elk 65 franken ••jaars

De Notaris Hamendt te St-Nikolaas

zal met gewin van 1/2 0/Q instelpremie

openbaarlijk verkoopen

LOT EEN - Een groot en gerieflijk Winkel

huis met stagie en een Huis daarnevens, waarvan

bet verdiep dient voor magazijn gealaan er

gelegen te St-NikoJaas op d. n hoek der Ankerstiaat

en der ^ arkensmarUt genummerd 1 en 3

gekend ten kadaster sectie F, nummers 2212a er

£ZU, vooi eene grootte van laar 60 centiaren

palende oost M Ludewijk Rumes-Penneman en

kinderen zuid M Frans Vei metre te Ham ma

west de 'S arkensmaikl en noord de Ankerstraat

Bewoond door den verkoopei die er zich h<

gebiuik van \ooi behoudt tot 1 Mei 1901

Inwendige veitleelnv —Gelijkvloers Ruim<

winkel labinet, eetplaats kamer glazen dal

-waarcidti pemp en regenwater en gioot mag

zijn — Op het eerste Hoekhuis) 3 grooie en

kleine slaapkamer en allee, (huis in de Anker

strauti l slaapkaraeih en allee Verders 2 groo!

keldeis en ruime zolderingen

maar ingesteld f) J5050 »

LOT 1AVEE — Ten Huis met stagie, zijnd,

de herberg < De Nieuwi Duif, » te St Nikcla;

aan deDalstiaat nummer 41 sectie h nummi

1087 des kadasters, palende oost en zuid den hei

Mengels Derre, noord M BebieJs Vei-braeken e

west de Dalstraat — Groot 1 aar 20 eentiaren

Verhuurd mits o franks per week aan Aloy

DVylderF oubert

Inwendige verdeeling — Gelijkvloers Grooti

herberg en 2 kamers coui onder dak met pomp

en regenwatei — Op het eerste 3 kamers e

allee Veiders groote zoldering en kelder

maat ingesteld ft 6f00 »

Verblijf 29 November 1900,

zijnde eenen DONDERDAG, om 2 ure namiddag

ter Afspanning « Den Ohfaut bewoond door

M Petrus Van Neer, te St Nikolaas Ankerstrai

OFEiNBARE VERKOOP1NG

van een

Schoon en Groot HIJ IS

MET GROOTCN HOF

3 nevenstaande HUIZEN

Magazijn en Smids

te TEMSCHE, aan de Markt

\'ummei$ '22, 2.3 & 24 en aan de Scheldt

De Notaris De Sctxaepdryver

te Temsche, Veerstraat, zal openbaar

lijk verkoopen

GEMEENTE TLMSCHE

Eenen ichoonen FIGENDOM, geschikt voor

Heerenwoning, Hindclshuii of welkdanig Nijver

heidsgesticht. Ie Temsche aan de Markt en aan de

SchtldL, beslaande uil een schoon Burgcrhuis,

2 eraanpalende Huizen, Migazijn, grooie Smids en

welbi-planien Hot gekadasireerd Stctie D, num»

Ï76E 2~8C, 2S0oen 28Us met eene gezamenlijke

oppervlakte van 15 aren.

Het groot buis en hof laatst bewoond en gebruikt

door wijlen Mevrouw W» De Bruyne-Wiltock

Het overige van den Eigendom jierhuurd, te

eten

Het huis n°23 aan M Benedikt Van Lterde

mits 4 frank per week.

Het huis n'24 aan M M Orlay mits 375 frs

s jaars

De magazijnen aan M Poort-Wauters, mits

200 frs s jaars

Desmis en een Magazijn aan M Frans Boel

tot 1 Mei 190%, mits 120 frs s jaars

Voorschreven ugendom zal opgeroepen wordci

, vijf luien op dc plakbneven aangewezen,

ZITDAGEN

Instel Donderdag 29 November 1900

Toewijzing » 13 December 1900

Tdkensop KLOKSLAG van t Ui ure namiddag

1 erberg Net Gulden Hoofd te Temsche, hoet

• Kaslielstraat en der Mal kt

1/2 Oio /nstelpreime te winnen

OPENBARC VERKOOPING VAN

DEI OU

dienstig voor MEUBELMAKERS

• CHRUNWERKERS en 1IUMERW FRK

te TEMbChE, aan het Kasteel

en Ho\e du [Itibu^ n Smit Lttilia •

bewoünd door Al E tonlivn

Ue Detirwaanler Eïrnest Aerts te

Temsclie, zil op Maandag 5 December

900 om 1 ure n imiddag te lemsclie, op de

hicibo\en aangeduide plaats openbaar verkoopen

Eene groote hoeveelheid liout, bestaande

\ooral in zeer ^clioone planken, kepers,

iilfcrs, platen, enz dienstig \oor alle werk

Comptanie betaling \an koopNommtn en

De \otans Van de Perre tt. 1 emsche,

in rechie benoemd, 2al openbaar ver-

onhelden Men zpqqr het tooit

koopen namens Weduwe en Kinderen Aar, koopen 6 en 7 is m het geheel gehecht eene

Job Van liorm De Vvaele te IcmscLie, matedijks inhoudende volgens kadaster 3 ai en

25 centiaren gelegen te \\ eert aan de sluis wijk OPCNBARb VERKOOP1N(. V \N

en ma machtneming der plecgvormcn A nummer 9b 2'ter palende noord-oost den heer

van de wet \au 12 juni 1816, *ie vol- Edmond De Poorter ^utd-oost den steenweg, ZAAILANDEN

gende onroerende goederen

^uid-west de ge^ustei s Maes en noord west dei

GEMEENTFTLMSCHE

Polder i an Weett

van 1"" Klas

Koop een — Eenen welgelegen Eigendi De nootd-oostelijke helft ^at aan koop 6 de BOUWGRONDEN

dienstig voor alle bedrijen, a in de August- fuid-westehjke helft aan 7 volgen

Wautersstnat gemerkt nummer 48 len kadaster

TE BA MM E

gekend Sectie D nummers 140"P en IUTR, yoot slechts terhoogd bij samentioeginq De Notaris Hamendt te St-Nikolaas,

5 artn 10 centlaren, hebbende woonhuis met poor

tot li 3400 zal openbaarlijk verkoopen

twee bcnedenplaatsen en keuken, op het verdiep

4 slaapkamers, bovendien f,rooten zoldei droo^en

Koop acht— Eenepariij Land met boomgewas

kelder, stallingen, werkhuis magazi|ii, pomp en in den Achterweert gekadastreerd Sectie H N

Gemeente HAMME (\oubioeck)

regenwater en grooten huf, palende oost volgenden 4*1D, t,root 29 aren 10 centiaren, palende oost d,.n Lot il — Eene partij Land vin 1» klos wijk

koop en den heer Jan Bu) taci t, zuui koop i en de heer Brynaeit-Bruggcman zuid den heer L Noubroeck, sectie A nummer 851, groot 40 aren

August-Wamersstraat, west den liter Victor Dc Huisbosch \in Ddinme, west den heer K L 90 ccntiaren Kadastraal inkomt.n tr 85 19

Leenheer noord Mijnheer Leon Braeckinan Bruggeman Wwyn en madame De Coninck In gebruik tot Kersdag 1900 bij Frans De

Bewoond door den medeverkooper de heer Br itekman en kinderen, noord de heeren Van der Niet, Drtj Goten

Desire T an Borm, tot eet sten October 1901 Bossehe Wauters, Lemmens Wauters en wcduwt

maai lerhoogd lot fr UGO •

mits 8 fianken per week

Dame Wautera-Wauman

(De Geens, Schouwbeekstiant)

niet inpes/i ld

Op te leggen boomwaarde fr 25 Lot 12 — Eene partij Land, wijk de Geens,

Koop twee — Een Woonhuis nevens het \our In gebruik tot Kerstavond 19()0 mtts 58 frank sectie B nummer 1090 grooi 48 aren 20 centiaren

gaande, i,e-nsrlit W 4b, ten kadister gekend sei.tit s jaars bij Theodoor Boey kens

In gebruik met de 2 volgende loten bij de

D nummer 14070 groo! 80 centiaren hebbende

gang, voorplaats keuken en sJiommel hui

slecht* i ei hoogd tot ft 800 Kinderen Pensaert Kadastr inkomen tr 8ti 08.

benevens, open koer en werkplaats twee slaa,

maai i er hoogd lot fi i'20U *

kamers op het verdiep zolder en kelder, palende 2«Zitdag Vrijdag 30 November 1900 (Menleinvi)k, Schoun IteeLstiant)

oost den heer Jan Buytdert zuid de August

Wautcrsstrtat, west en nooid koop een

om 2 ure namiddag, in de Gehoorzaa Lot t3 — Eene partij land in den Meulcnw ijk

Bewoond {onder termijn, door Joseph Vn van het Vredegerecht te Temsche sectie G nummer 820, groot 15 aren 9u ccnliar en

Keickhoie mttsfr 3 53 per week

Schoolstraat Ruchtbaarheid In gebruik foo voorschreven

Kadastraal inkomen Ir 99 46

slechts uihoogd tot (> 2200

Op te leggen boomwaarde Ir 190

Koop drij — tenen Eigendom aan de Veld OPENBARE VERKOOPING VAN

maar verhoogd lol f) 1500 *

straat, beslaande uit een onlangs sterk nebouwi

een schoon en welgelegen

magazijn van 19 1/2 meiers lam, op 9 1/2 meter:

{Moei he i desltaal)

breed met afzonderlijken uitweg, drie werkmans

Lot 14 — Eene partij Land te Moerheide sectie

woningen en open grond, schuur en atdak mei W1NKELHUIS D nummer 7:9A, groot 33 aren 30 ccntiaren

ingemetselden ijzeren ketel tot het koken va

In gebruik $oo voorschreven

wijmen , dit al ten kadaster gekend beetle D ü< met BUIS daatneien

Kadastraal inkomen tr b8 73

1421*, U21B HÜA, U2(IB en 112.1B sam n groc dienende van onder voor MagazijD

H aren 40 cent palende oost het Weldadigheid*

Op te kggen boomwiarde fr 25

buteel van Tems.he, zuid de heer Van Mcervenm op den hoek lan de Ankfistiaat

maai tei hooqd lot fi /210 *

Van Hoej west de \ eldstraat noord dime Wed

en Vmhnismatkt

(Zwaaiield, Aceisltaat)

Ch Van Raemdonck en Kinderen

Het magajijn schuur, ketel en open gro

en van de Herberg "Be Nieuwe Duif" Lot 15 — 1-eni.parti] Land, sectie L nummer

gebruikt door de verkoopers tot 1 Maart i9Oi mde Dalstwat n" 4/ ti SF-hlhOLAAS

18 groot 68 aren 10 ccntiaren

In huur tot Kersdag 1900 bij de weduwe Petrus

De huiden bewoond ponder termijn door Kamtel

Moortgat Kadastraal inkomen fr. 120 25

De Meester Eduard Pauwels Joseph Maervoe

mits elk 2fr per week

maai cei hoogd tot (t 2000 »

{Ontworpen stiaat aan de Noorditiaal)

slechts vei hoogd tot fr 4600

Lot 16, — Een perceU bouwbond gekend ten

Koop vier — Eene Herberg genaamd n D

kadaster sectie C deel \an nummer lb.18 groot 7

Zwingelmolen > me< stalling en boemgiard, aan

aren 70 ccntiaren, breed ten hootde van den wegel

de Blmdslraat len kadaster gekend Seclie D N"

(ontworpen straat aan de Noordstraat) o meters "5

1907 ltne dito sectie C deel vin nummer

slechts iet hoot/d lot fr W00

16dS, groot 7 dien 70 ccntiaren, breed en diep als

Koop viff — Eene partij Land mei booim

tot lö

nevens voorgaanden fc.it,endom, ten kadaster ge-

Verhuurd alsvoren aan Kamiel Co/man

kend Sectie D nummer 190R proot 20 aren 71"

te zamen leihooijd lof fi HOU »

(.enliaren palende oost de errgei amen vin den

(Oendei mondschen steenweg)

ecrw heer pislooi Permentier zuid voort,aandei

Lot 18 — Lene partij bouwgrond sectie C deel

koop west de Blindstraat, noord Mr Van Stappei

\an nummer 307A, £;root 1 aren 12 centiaren breed

en kinderen te Di_ndennondc

Op te leggen boonnvaarde fr 120

ter straat b meters J0 centimeters en ^ in achter 7

Koopen 4 en 5 fi/« gebimkt tot 1 Septembe

Verhuurd ponder termijn aan Vincent De

Bi UJ ue met alle de i olgende koopen

Lot 19 — f-ene dito zeilde sectie en nummer

groot i aren 13 centiaren, breed ter straat 6 meten

40 centimeters, van achter 7 nieters 7 j centimeters

Lot 20 — Fene dito zeilde sectie en nummer

groot i aren li centuren brtxd ter straat 6 meters

40 centimeters en van achter 7 meiers 7J centim

Lot 21 — Lene dito zdHe seeiie en nummer

i;root 4 aren A centiarcn, breed ter straat fi meten

4-0 centimeters en van achter 5 meters 7fa centim

Lot 22 — Eene dito, zelfde sectie en nummer.

groot 4 aren 32 centiaren, breed Ier sii a it 6 meter»

40 centimeters en t an achter 7 meters 75 centim

Lot 23 — Eene dito, zelfde sectie en nummer

groot 4 aren o7 centiaien breed ter straat o me'ers

40 centimeters en van achter 7 meters 73 centim

te zamen lerhougd lot (i 700 »

Oppervl

Lot 24 — Lerae dito, vormende .(hoek breed

aan den Dendennondschen steenweg 33 meters,

van \ meent en Jozef De Bi uyne lt> meters

Op te leggen boomwaarde fr b00

maai i ei hoogd tot f i 110*

3" Zitdag voor Verblijf

op MAANDAG 10 December 1900,

om 2 uren namiddag, ter afspanning

De Graanmaat, te. St-Nikolaas, Groote

Maikt

BIJ Uitschetding van Bedrijf

OPENBARE VFRKOOP1NG VAN

ÏOO nieuwe

WOLLEN SARGIEN

50meuwe witteen gekieuide Spreien

Eene paitij Katoen op tuiten

VELO en andere Mobilaire Voorwerpen

te St. Nikolaas, Kleinen Boulevard

De Notarissen Geerts en Hameodt te

St Nikolaas, zullen aan het fabriek van

M CHARLES AUFOME, op Maandag iO

Dccembei 1900, te beginnen te 8 l/S uur

s morgens, tegen gei eed geld openbaarlijk

verkoopen

Ecnc parti) wollen SARGIhN en vrolle en

gekleurde SPREIEN nieuw

Circa 1000 kilogrammen gekleurde katoen, eene

>eveelheid tuiten, zinken waschmachien, lokanssen,

b stuks in gegoten ijzer bestemd voor een

glazen af dak, een ijzeren waterbik van 1 meter

vierkant, bas-.uul reep van 2ó meters pomp,

werkbank, schiafbank, boormachien, gerief voor

schrijnwerkers en werktuigkundigen, kruiwagen,

atootwagen 2 vaten olie, 1 rollen embatlagiepapicr

kachels, oud ijzer, aambeeld, 4 breimachienen,

9 rollen stalen draad N' 4 magazijn tafel, ladders,

groote en kleine houic bakken, thermosiphon

Eenen VLLO , eentn TRLKHOND

Ln menigvuldige andere voorwerpen aldaar

ior te brengen

Tot het i ei koopen der nieuwe koopwaren is

achtigmg bekomen van het Kollegie van Burgetester

en Schepenen der Stad Sint-Niko/aas,

den 10 November 19OO.


CIG\RFm S

[Bastos' HU ANA

U t ttkcnd > -irn

(ïtrnard s;i uit tabak (l« kw likii HwiJv

• nel iitrk J«a« Bastos Oian Prjslr (

pet va«|e bi| De Lanjtshe r \indc Uil

I Kastculstraat Tenschi.

fit; 6ilsc/iciding ion Bednjf

Openbare Verkoopmg van eene

TWIJNDERIJ

EN WEVERIJ

in volle werking ma GA?MOTOR

alle de MËKAI1EEBA en GETOUWEN

het wishra in t en h\ Mikucel

GR" 1NTD, HUIS en POORT

aan d n hl Fi\! \ BüLLI \ \R )

tpqen de \!n'ip dei ij*?'? > HP(/PH

Auluetpen Gent n Mc h ten luneuz n

De Notarissen Hamendt en Geerts te

St N koKia^, zullen namens M Char les

AUTOME aldaar met q v in inn 1J2 ÜJQ

tnslelpiLUt e, in t openbiar erkoopen

STAD SI\T MkOl \ \S

Eenigekoop — bene fob I z j id- 1W1JN

DLMJ en WEVERIJ in \ 1 f irl ing met

gazmotor mekameken h loebeiioopttu bene\u.ns

een WOONHUIS poort en grond t eeiien blokke

slaande en gelegen 10.0 den kleinen Ronle^aid

gekadasticeidseclie B nummers ii5p£ enii-Dqi

vooi ecne gioofte\an7 iren 4«cent aien palende,

ooat de Libei ile Scholen zuid de maatschappij

ei klef

snak i kroe/ n k " Liopscn t_n lisijzcrs ton

stlirocbcrs destel L jomzagen rapsen center

booiei ntsei passers toer2Qgcn« hamers opsti—

bout n e i

l\ llnirct stca üisals Lon na len HILI

\eisclnll i,*, L tm , a b 1 LH 7 I \n^e icc

schuin S bl ks lnvLn sJ u p ui IOLIZIÏ; n

groid mouuR , I 1, „ r^plani,«.n

bou nv jzc i jsbi ie I i II ï net rct-pe

H nkelhikc LX ÜIL iii ^ is ze[iiz£is hinc s

Eene partij eiken G/t planken van alle kn,i n

zware eikLn stukkLn slaghnutLn dorpels lattm

lamei zoomers enz

2° Hmsmeubelen eti Herbetgiersgertef als

Toog niLt buffet btrpomp, spiegel 8 raft-ls A\

&ioc en 5 banken klu-rkas cuisinèrc stoot UU

ve lul i_,e glazen Itaders horlo^n., hmpe be qe

qu nquLts slnrsen transpa artlen kachel, wasch

machicn btdsto»'e |."t(ci pannen en vtrdcrs

een volledig keukengenef

AI ook e e grootc onhngs nieuwe zonnctL t

scl i enen banken tcnLn grooten hunerboo n

L i \ei scheidt, ne gi-pinai-hccrdL 01 nement plan ren

KonipuntL bt-tdlin-? van koopsomniL 1

en onhelden Men zegqe het tont

CANADA

Kostelooze PlO8glanden in Canada

Do leRPenn,. \ in C\i\AD\ «eefi

kosleloos nn 1 (itr [jtisoou \ 111 moei

1 in IS JJ 11 oud

160 Akers (C4 Hectaren)

ploegland of boscHand

111 Mum In en 1 Noo il West elm I

HOEVEN m volle opbrengst

kinnen loclii (I ,il uuiLI «oukn

uu \OOKJLCII„I )IIIJZ(II IN OL |)ni\in-

IILII Quiliu Oiiuno Minilcln in

lltl Noild \\ ^Ull

Landbonwdaglooners zijn er

verzekerd van een goed dagloon

IiihclilnigCii kruienen lirodiuien

kosielooi IL iitkomen \an U Inau

Ie La'i i,'eni \an lul ;otnciiiunotlioker te BRUSSEL

Neemt niets anders dan de echle DORSTP1LLES van f. VERGAUWEN

ZIJ sltcon gcnez6n —- 3 goude m^dallen on e


HERFST EN WINTER 1900-1901

— NIEUWIGHEDEN —

IN DE DRIE KONINGEN

Lange Koepoortstraat 2 en 4 Hoek der St-Paulusstraat

ANTWERPEN

Gemaakte Kleederen en op Maat voor Meeren en Kinderen

METER

TMTag-azijn van alle soorten van:

VERFWAREN. VERNISSEN, BORSTELS

Droogerijen, Stoppen, Sponsen, Zeemvellen, Inpakpapieren

Depot van: Ford's Calfmeal {Echte Kalfsmikkel)

voor het kweeken en vetmesten van Kalveren

\n pakken van 70 Cent de hilo, met gebruiksaanwijzing Goede uitslag teizekod

ALBERT OERLEMANS, Drogist,

In den Gouden MORTIER

Groote Markt, 39, Antwerpen.

— BUIS VAN VERTR01WEN — VOORDEEL/CE PRIJZEN -

•3» Let wel op het aches } '• ">" GOUDEN MORTIER

' 39, Groote Markt, 39

oiei de Diukleiij RAT/ACÈX en den J'ATERAOSTER

~' AU LION DOR

Stoelen Stoelen

TEMSCHE LOÜIS DE SIET-YERDICKT ï

MAGAZIJN van STOELEN

BUITEN ALLE CONCURRENTIE

In Gebogen Hout, Notelaar, Accaion,

Eiken en alle inlandsscli hout, getabonreerd

niet leder, pelixclie, velonr, enz.

alsook houten, rieten en strooien matten.

— ALLES AAN ZEER LAGE PRIJZEN —

JllleS CoolsenS, Horlogiemaker

KASTEELSTRAAT, N°

SCHOONE KLU.S VAN

Ztktrarwerken in goud, zilver,

es nickel.

Régulateurs

KLOKKEN, WEhKEKS, ENZ

SCHOUWGtRNITUREN

ia Marbei, BroDs ea Porcelein

Alle deze artikelen ztjn inn

i* kwaliteit en worden gewaarborgd

van 4 tot 5jaren

SPECIALITEIT

van Mebelcn Kettingen

GROOTE PRIJSVERMINDERING

I, TEMbCHE.

GOUDEA E\ ZILVEREN

VOORWERPEN

BIJZONDERE HORLOGIÊN

om de aankomst

der DUI\EN te beslaligen

Werkhuis

lot het doen van alle Reparatien

Horstelling van Uurwerken

gewaarborgd \oor éen jaar

PLAATSING

vau Electrlrkc Bellen

Inkoop van oud Goud en Zilver

\00R MAATSCHAPPIJEN

Verkrijgbaar

Caluwe

Iilr

m

hi:

Bakkers!

De Bikkers, die zich illeiltesie

Hollandsche Ovenplaveien en

witts Gemaktichels \Mlien aansi

haflen wenrkn 7icli lol

Emiel DE WOLF

(Beurlschipper op Rotterdam,)

GrooleKaai, TEMSCBE

SPEKbN, TEER

VERSCHE PEKELHARING

TH HILLGR

AlUtstiaat, ibMSCBF, AIckeishaat

Oogenblikkelijlce genezing

tandLijn aan tr 0 SO de fkseh

IOHK Pillen tegen den hoesten alle/ ek ens

der luJitoijpcn Zi| geven rust en herstellen de

sliai der menschen die benauwd zi|n en die les

nachts moeten hoesten Fr 0 "ö de doos van IC

Pillen

bloedpillcn tegen gal slijmen, ^ erstopthtiJ

.n a li. zicktcr der maag Et.ni. pil •; morgens

vroeg en een voor het slapen gaan Prijs fr 0 8

de doos

Zilt-Ealf t hel Iionr, houdt

o,^ het KLAVERBLAD, GROOTF MARKT, 28, nog zijne zelfde

• ^ prijzen van Uurstvlm en priiMceleu

BUBGERIJ !

Jf Om in vertrouwen met ^rrwru en irrnlHseii gediend te

"worden ga dan IN HFT KLAVERBLAD, GROOTL MARKT 58


DE SCHELDE

van Zaterdag 24 November 1900

err


"'T A

APOTHEEK-DROGFRIJ "DE HERT"

MAURICE VAN DER GUCHT

uut — ri:HMHF, — Ha

Borstsiroop, Gal V^-j3tandaart-en Switsersche? Hen, zalf van Martin Toms

der maag maagpi/n moeilijke spijsverteenngenafmatheid

of slapheid Pr |s fr i (o de flesch

pijmn de darmen en] P IJS fr 1 00 de doos ABIInepflBcli Inndonpocdcr — Tot htt

Eenuwpillcn —Tegen de qenuwkoort pijn kuischei ontsmetler en quiver houden des mon is

inde landen entandvleesch Prjsfr f lOdedoob en tanden Pr js Ir 0 50 de doos

• tnulv.«icr _ Uitgele ei middel tegen het Hobuulo Besten iddel tegen de ekstet oog, i

Hoedjl nen ver^ivakkng faunte de f-n deren Pr js fr 0 bo de flesch

moeilijke of overtollige maandstot den witte

vloed slapheiddesbloeds(nexme)lleekkleungheid ki, dere kn khoest hoesten* 'en

PO1SCELET PASTILLEN - GERAVDEL PASTILLES

BREDKBANDFW TOILE UREE VOORSCHOOTEN BAVET1 EP* BREI KUAIvDE\

Cboiolat nelncre, ^J!j ltlu.ll

Vt^wb^, Vm\is,sF\ VEIIPDOR^TIL< ViuHLAk SPIRITVSUNA

>cre

SPOUSE ZFFMLVPPE?,

•WlJVAZIJN OlIJiOLH ^M1«IN \O01l klftOI.,„.

ALIEARllhhLS \OOK KKOIU ERS 4AA I OORDt EL1CF PliUZLh

,^, r»,. Parfumerie fine X Fijne Eeukwerken

LE\ER1HAAI\ SUIICR MUlMüimNixVLI MShEN vonn MANÜENMAlu RS

HUIS DE LANOTSHEERVAN DER GUCHT, MARKT, II, TEWSCHE

WIJNEN & LIKEUREN

MENGELWERK

DE ZWARTE BOOT

De prins dochtte niet hair ecnige

banale (razen Ie wisselen welke m den

regel een gesprek inleiden /ij in f woord

de zcei wumg en met slechts enkele

wooidtii waarbij nog een heug rood

haar wangen over loog

Mijnhoer de Courtenay begreep toen

dat hij d U meisje geen grooler genoegen

kon doen dm ioo min mogelijk hel

woord tut hanr te richten HIJ vergenoegde

zich dm, met haar nndichlig 1c

beschouwen en hij weid gehoften dooi

de friaie lichaamsvormen vin de jonk

vrouw welke liem bij het binnenkomen

nog nu t zouzeer waicn opgevillen

In dien lusschcnlijd h id de graaf de

Pessacztch fluisterend onderhouden met

zijn eenigeu bediende w aai na deze

vertrok

De graaf kwam toen hij den schoorsleen

tci ug

— Monseigneur zeidc hij inijn bc

diende heeft ge licht waai om weet ik

niet dat ik tieten nicht niet zou thuis

komen itnn Ie Li Chalic dooi brtngm

om eerst morgen vroeg nsir huis Unig

te keeren Dooi de/e omstdnriighcid is

hel onmogelijk vioeger tcsoupecren dan

binnen Iwcc uur

— Maak u daarover niet bezorgd

veracht en geh i il wordt \\ el nu hl] is

pen edchn in met een oprechl hart ten

toonbeeld vin nltc edele en riddeilijkc

deugiJen

lei wijl Ji in fle Cour ten a y zoo tut zich

zetten spnk lichtte hij onwillebenrig

den blik uan de viei portretten nan den

wand die >ici voorvaderen vin den

ginal d< Pcss ic voorsUliK n

Een dici por Ii t tien Ii ok mtci dm de

andeic zijn bijzomleie aoud icht

Het huif bijna ictht Ifcnovei hem

Hel scliiMeiij vtiluonde de liekUen

\ in een oud ï id lei uit den lijd dei

koningen \ m de tvvrcde dymslu

Hi 1 gcliat v in cltn uutli n t delm in u ts

het cemgc gedeelte van zijn lichi uu dal

met on dei de wapenrusting vin ijter

en staal v 11 ilwcen Die ('tl nistri kken

hadden «en uitdrukking \ in woeste

dappei heid

Deze trnn moest etn moedig tiddcr

geweest zijn mn ir was cv enzeket ureed

MII katakter

Die bltk vlamde als vuui unkr de

dichte giijzende wenkbrmvM^n

Z,ijn oogen schenen Ie levtn

Hetzij dit di schilder een proefje vin

nteestei lijk latent gegcv en hid, hetzij

dit de vlimmcn vin het hiardvtiur,

welke op het doek vielen lot de illusie

bi(dringen tol twee of eli ic m ilen

meende Jcm urleniy ti zirn dal

die oogen ziclt mei een zunrleihngc

dreigen dt uitih uk king op hem w stigden

De prins verwonderd hoewel mei

mijnheei zei de prins ik ge'ool niet dal

over lv\ee uur zelfs tnijn e tl lust < ig groot

zat zijn Etn ding tiilusschcu spijt me

dat ik u n imtlijk no* zoovel motite

verooinkon moet Dt gi ) if hcrhi ildc

ridt dc moeite geurig was \trgeleken

hij de eei wtlke hem duoi iiju legen

wmiidighpid !c htuit >ul Toen voegde

hij ei bij

— Ikhth rniccnd moiihcignoui dat

ii m dezen ili ukken dTg met de (1 nrop

gevolgde leis vul wcdei waardigheden

wel veimoeid zult zijn daarom heb ik

bevel grgevcn een goed vuui aan (e

It-ggeu in dt, kamer win u deren nnc'it

zult «slipen Als u wilt kunt u ei wit

uitrusten tot iin het sonpci

— Heel gnij mijnheer zei de prins

want ik gevoel me mtltidaid heel erg

vermoeid

— Zoodra de kamer klaar is zul men

u komen winschuwen zei de graaf

Euuge minuten verliepen zomin Hat

hel gespt ek werd hervil toen veischeen

(Je bediende v in den graai mei een

brandende ki us in de hand

— Hccrgriaf zei bij de kamer van

moiibt igncur den pi nu ts geiexd

Totn v^endde de graal zich lot den

pnns Eegguide

— \|s u wilt monseigneur

Jean de Lour ten ïy stond op en groette

Ange d« f hiphainc heel eerbiedig, toen

nam hij lijn |>istolen en valies en volgde

drn gmf die hem voorging om hem den

weg 1c wijzen

nevitesd stond ip mm ric kills en

gni[' niai hel nude öcInUlenj om het

meer vin niluj te beschouwen Hij

[ïrjcht de v akkt huid boven de oogen

e ii Ii K I I de k ifii s omhoog zoodit het

volle licltl up hit doek viel

Dt zonde tlin^c illusie bleef de schitlei

endc ougtn schenen meei don ooit

zich dicigend op den nieiinsgicngen

bcbchonwei (e vestigen

De pints bc^uu Ie gli nlaehen

— l Is wnischijnlijL diclil hij dit

de v\ iiiff ie ilei dil oude scbtldeilj speelt

in thl i iinici huge t flet t ttu tegbi engi

Lu o n £ i tl to ( \ r tuigt n d tl hij nch niet

v< rj'isli r i iktc hij It I schildti IJ met

di ii vui ii i in \I tn lot ïijne groole

vt r w ondei MIJ hij voelde een luid

heh mn

l|tt|i>rtitl wis op lit t hout tf-csclnl

detd Je in de Co ui lin iy begun hel op

lektniug v in ïijn veiberldin^ te schrij

ven \il 11IJ hid "tint in I Ie zien en hij

vervo! dt zijn wiimkliuu- rund rle kimei

Afin dt ui Int zijde v in hi t gioule

ledikant 7i\

More magazines by this user
Similar magazines