Het ABC van de hippische opleidingen in Vlaanderen - Vlaams ...

vlaamspaardenloket.be

Het ABC van de hippische opleidingen in Vlaanderen - Vlaams ...

Inhoudstafel

Voorwoord minister-president __________________________________________________________________ 4

Ten geleide ___________________________________________________________ 5

Situering VHS _________________________________________________________________________________________ 6

Voorwoord VTS________________________________________________________________________________________ 7

De werkgroep hippische opleidingen _________________________________________________________ 8

Departement Sport _________________________________________________________________________________ 9

· Vlaamse Trainersschool (VTS) _______________________________________________________________ 9

· Vlaamse Liga Paardensport (VLP vzw) ____________________________________________________11

· Landelijke Rijverenigingen (LRV vzw) ____________________________________________________ 12

Departement Onderwijs _________________________________________________________________________ 13

· Martinusschool “Paardenhumaniora” ___________________________________________________ 13

· Vrij Instituut voor Lichamelijke Opvoeding “Ter Borcht” ___________________________ 16

· Vrij Land- en Tuinbouwinstituut __________________________________________________________ 18

· “Sportieve scholen” Middenschool Groenhove en

Koninklijk Atheneum De Zeswegen _____________________________________________________ 20

· Katho – Departement Reno – Campus Torhout/HO _________________________________ 21

· Katho – Departement Reno – Campus Roeselare _____________________________________22

· Universiteit Gent _______________________________________________________________________________23

· Katholieke Universiteit Leuven - Faculteit Bewegings -en

Revalidatiewetenschappen _________________________________________________________________24

· Vrije Universiteit Brussel – Faculteit Lichamelijke opvoeding

en kinesitherapie _______________________________________________________________________________25

· CVO Brussel _____________________________________________________________________________________ 26

· SBO-SL CVO Zelzate ____________________________________________________________________________ 27

CDO Schaarbeek Evere ________________________________________________________________________28

Beleidsdomein Werk en Sociale Economie _________________________________________________ 29

· Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – Syntra Vlaanderen _______ 29

Departement Binnenlandse Zaken ____________________________________________________________34

· Belgische Federale Politie ____________________________________________________________________34

Departement Landbouw en Visserij __________________________________________________________ 35

· Beleidsdomein Landbouw en Visserij – Afdeling Duurzame

Landbouwontwikkeling ______________________________________________________________________ 35

hippische opleidingen

3


4

Beste paardenvrienden,

Voorwoord

minister-president

plan voor de paardenhouderij vlaams actieplan voor depaardenhouderij 5

Het was Winston Churchill die treffend verwoordde hoe belangrijk paarden zijn voor

heel wat mensen: “No hour of life is wasted that is spent in the saddle”. Als ruiter kan

ik dit alleen maar bijtreden.

Daarom heb ik het voorbije anderhalf jaar, zowel vanuit een persoonlijke interesse

maar ook vanuit mijn bevoegdheid als Minister van Plattelandsbeleid, samen met

de sector de paardenhouderij in Vlaanderen in kaart gebracht.

Een eerste initiatief was het laten uitvoeren van een sociaal-maatschappelijke en

economische studie waaruit is gebleken dat Vlaanderen een belangrijke paardenregio

is. Volgende cijfers bewijzen dit: 200.000 Vlamingen zijn recreatief en sportief

bezig met paardrijden, er zijn minstens een 150.000 paarden in Vlaanderen en de

paardenhouderij levert ongeveer 215 miljoen euro aan toegevoegde waarde op voor

onze Vlaamse economie. Hoog tijd dus dat wij vanuit het beleid meer aandacht hadden

en hebben voor jullie (sector).

Verder heb ik in 2008 met de paardensector samen gezeten tijdens 7 dialoogdagen.

Tijdens die dagen werden de problemen waarmee jullie als paardenliefhebber soms

te maken hebben, besproken en gebundeld. Op basis van deze gesprekken, waarbij

ook het thema vorming en opleiding aan bod is gekomen, werd het Vlaamse actieplan

voor de paardenhouderij opgesteld.

Een belangrijke actie uit dit plan was de oprichting van het Vlaams paardenloket

dat sinds begin juni 2009 werkzaam is. Bij dit loket kunt u onder meer terecht voor

informatieve vragen, kunt u er begeleiding krijgen,en vindt u er tal van brochures.

Ook in 2009 werd de brochure ‘het ABC van de Hippische Opleidingen in Vlaanderen’

weer up to date gemaakt. De brochure is intussen aan zijn derde editie toe en

maakt u wegwijs in het aanbod met betrekking tot onderwijs en vorming met of

rond paarden. Deze vernieuwde brochure is één van de eerste brochures die door

het paardenloket zelf worden uitgegeven. Andere brochures alsook heel wat andere

nuttige informatie vindt u terug op www.vlaamspaardenloket.be

U mag er op rekenen dat ik u, als paardenvriend, ook de volgende jaren een warm

hart blijf toedragen zodat de paardenhouderij in Vlaanderen zich verder duurzaam

kan ontwikkelen.

hippische opleidingen

krijgen in het Vlaamse landschap en dit in harmonie met de andere maatschappelijke actoren.

Voor het beleid was de paardenhouderij een onontgonnen terrein.

Daarom heb ik vanuit mijn bevoegdheid voor plattelandsbeleid in 2008 het initiatief genomen om,

samen met de sector, te overleggen over hoe we met deze ontwikkelingen dienen om te gaan alsook

over welke opportuniteiten deze ontwikkelingen bieden.

Aan de hand van 7 dialoogdagen werden de pijnpunten blootgelegd maar werden eveneens de mogelijkheden

van de paardenhouderij in kaart gebracht.

Het waren keer op keer boeiende en interessante gesprekken. Niet minder dan 150 mensen die op de

één of andere manier een raakvlak hebben met de paardenhouderij, hebben hieraan deelgenomen.

In samenspraak met alle gesprekspartners werden de knelpunten geïnventariseerd en werd naar oplossingen

gezocht.

Deze aanzet tot oplossingen werd samengebracht in het actieplan dat hier voorligt. Dit actieplan

moet er toe bijdragen dat de paardenhouderij als nieuwe economische drager op het platteland de

nodige kansen en stimulansen krijgt.

Ik ben er alvast van overtuigd dat het actieplan een belangrijk meerjarenplan is dat de nodige zuurstof

zal bieden aan de Vlaamse paardenhouderij opdat deze zich ook tijdens de volgende jaren duurzaam

zou kunnen ontwikkelen.

Kris Peeters

Minister-president van de Vlaamse Regering

Vlaams minister van Landbouw en Plattelandsbeleid

Kris Peeters | Vlaams minister-president


Ten geleide

In 1997 werden door Hippo Revue voor het eerst de studiemogelijkheden met

paarden in kaart gebracht. Dit dossier dat heel wat jongeren heeft toegelaten

een bewuste keuze te maken om een toekomst met paarden uit te bouwen, werd

in 2008 overgenomen door de Vlaamse Hippische Sportbond.

In hetzelfde jaar hadden op initiatief van Minister-president Kris Peeters 7 dialoogdagen

over de paardenhouderij plaats. Uit dit uitgebreid overleg met de sector

kwam het Vlaams Actieplan voor de Paardenhouderij tot stand.

Bij de behandeling van het thema “opleiding en vorming” werd vastgesteld dat

het hippische opleidingsaanbod in Vlaanderen vrij volledig is. De knelpunten werden

aangegeven en er wordt werk gemaakt van de noodzakelijke aanpassingen.

Het Vlaams Actieplan was de directe aanleiding tot de oprichting van het Vlaams

Paardenloket. Het loket is in Vlaanderen het aanspreekpunt waar de paardenhouder

met zijn specifieke vragen en noden terecht kan.

De brochure “het ABC van de Hippische opleidingen in Vlaanderen” was aan heruitgave

toe. Het spreekt vanzelf dat het Vlaams Paardenloket vanuit zijn informatieve

opdracht deze heruitgave voor zijn rekening heeft genomen.

Deze nieuwe brochure die geactualiseerd werd en waar nodig aangevuld is bedoeld

de jongeren een gedegen inzicht te geven in de talrijke mogelijkheden omtrent

vorming en opleiding. De professionalisering in de paardenhouderij is de

sleutel tot succes!

J.J. Vandenberghe

Voorzitter Vlaams Paardenloket

hippische opleidingen

5


6

Situering VHS

De VHS (Vlaamse Hippische Sportbond vzw) werd opgericht als overkoepelend en

aanvullend orgaan bij de verschillende erkende sportfederaties en andere verenigingen

uit de paardensport.

Daarnaast is VHS het forum “gebruikers” van de Vlaamse Confederatie van het

Paard. Op deze manier is het ook een spreekbuis naar de buitenwereld en overheid

toe.

Eén van haar doelstellingen is een aanvullend en overkoepelend orgaan te zijn

waarbinnen de uniformisering van de basisopleiding en –vorming kan besproken

en gerealiseerd worden.

In dat kader is het platform opleidingen paardensector gesitueerd. VHS coördineert

het platform en zorgt minstens 2 keer per jaar voor een overlegmoment. Dit

heeft gezorgd voor een nauwere samenwerking en een betere afstemming van

de verschillende opleidingen binnen de sector.

De VHS coördineert daarnaast ook de brevettenwerking. Naast de brevettenwerking

van de klassieke rijkunst is er ook de brevettenwerking mennen en Amerikaanse

rijkunst (western riding).

De VHS staat steeds open voor nieuwe initiatieven. Zo wordt er momenteel werk

gemaakt van de integratie van de opleidingen voor Begeleider, Gids en Meester-

Trekruiter.

Wat de opleiding betreft, kan de VHS rekenen op een sterke samenwerking met

de Vlaamse Trainersschool (VTS). De VHS streeft ernaar dat de brevettenwerking

(VHS) en de kadervorming (VTS) als rode draad lopen door de hippische

opleidingen.

Deze bundel zorgt er mede voor dat er eenvormige informatie wordt verspreid

rond de verschillende diploma’s en attesten.

Het ABC van de hippische opleidingen is een levend document. Reacties, aanvullingen

zijn dan ook altijd welkom.

hippische opleidingen

Lies Vlamynck | Voorzitter VHS


Voorwoord VTS

Opleidingen in de Paardensport

In geen enkele andere sporttak bestaat er een grotere verbondenheid met opleiding

en vorming dan in de paardensport of meer specifiek de ruitersport. Van

oudsher is de mens gepassioneerd door een streven naar een betere beheersing

van de omgangstaal met zijn hippische partner, niet in het minst omdat in vele

gevallen zijn leven er letterlijk vanaf kan “vallen”. Lezen, leren, studeren, oefenen,

trainen en vooral “naar school gaan” behoort een echte paardenman in het bloed

te zitten. Een brochure met een brede waaier aan opleidings- en bijscholingsmogelijkheden,

gedoemd om nooit volledig te zijn, is dan ook een nuttige bijdrage

ten behoeve van de homo equester.

In Vlaanderen werken we, de Europese gedachte in het achterhoofd, reeds meer

dan 15 jaar aan een samenwerking van de verschillende opleidingsverstrekkers.

Voorwaar, op een drukke doordeweekse werkdag te paard de Brusselse Ring oversteken

is makkelijker. Maar toch beginnen alle collega’s, die de paardensport oprecht

genegen zijn, in te zien dat samenwerking en overleg belangrijker is dan

de bescherming van het eigen grote gelijk en dat we allen partners zijn van een

zelfde streven naar meer en beter paardrijden. Daarenboven leven we meer en

meer in een Europese context en zitten we als kleine regio geprangd tussen traditioneel

hippisch sterke naties. Toch kunnen we terecht fier zijn op het feit dat we

dankzij diplomatisch overleg en kwalitatief terreinwerk onze kwalificaties erkend

hebben gekregen binnen de internationale ruitersportwereld.

Het partnership, in onze sport gesymboliseerd door de centaur, diende als de basis

van de initiatiefnemers van deze brochure waarbij de verschillende opleidingen

samen een prachtig palet van antwoorden geeft voor de naar meer hippisch

onderricht zoekende, die doorheen zijn verschillende levensfasen zijn tijd nuttiger

maar vooral “te paard” wil doorbrengen. Dit palet omvat zeker voor elk wat

wils, gaande van de professional tot de amateur, van de aspirant tot de expert,

van de jongere tot de grijsaard, van de leerling tot de leraar, van de onwetende tot

de alwetende, al is deze laatste onbestaand. Het enige dat we kunnen is dit na te

streven door, onder andere, het volgen van een opleiding.

Ik wens u alvast, namens al de partners, veel toekomstig studiegenot toe.

© VTS

Marc Van der Beken

Opleidingscoördinator Vlaamse Trainersschool

hippische opleidingen

7


8

De werkgroep

hippische opleidingen

De leden van de werkgroep hippische opleidingen bestaan uit:

Marc Van der Beken (VTS), Gaston Clippeleyr (VTS), Lies Vlamynck (VLP), Jelle

Verdoodt (VLP), Raf Steegmans (LRV), Muriel Coppin (LRV), Chrétien Hansen

(Martinusschool Paardenhumaniora), Elisabeth Vanrusselt (Martinusschool

Paardenhumaniora), Erik Van Coillie (VLTI), Willy Vanhooren (VLTI), Patrick

Catteeuw (VILO), Vicky Tanghe (KA 6-wegen), Dirk Devriendt (KATHO), Katrijn

Verlinden (KATHO), Anneline Balduck (Universiteit Gent), Frans Proost (CVO

Brussel), Peter Van Dijck (CDO), Joke Deruyver (Syntra Vlaanderen), Jean-Pierre

De Waele (Syntra Sint-Niklaas), Wout Van Lishout (Syntra Limburg), Jackie

Avermaete (Syntra West), Greetje Vereecken (Syntra AB) Steven Gakens (afgevaardigde

Belgische Federale Politie), Jean Steenberghen (Landbouw en Visserij)

hippische opleidingen


Departement Sport

Vlaamse Trainersschool

Arenberggebouw

Arenbergstraat 5, 1000 Brussel

Tel: 02/209.47.21 ❘ Fax: 02/209.47.15 ❘ vts@bloso.be ❘ www.bloso.be

Type onderwijs: Initiatoropleiding Naam studierichting:

Initiator + initiator Western Riding

Diploma: ................................................ Initiator Paardrijden + Initiator Western Riding

Uitreiking Diploma: ................................ na opleiding + examen

Doelgroep: ............................................. minstens 17 jaar (kalenderjaar), bezit van rijvaardigheid

Initiator

Leerinhouden Paardensector: ................. opgesplitst in modules (4 modules) theorie (M1, 2) en

praktijk (M3, 4)

Aantal uren praktijk paardrijden: ............ totaal 73 uur met oa. 40 uur praktijk didactiek

Aantal uren theorie paardrijden: ............. totaal 73 uur met oa. 33 uur theorie

Inschrijvingsgeld: ................................... 200 euro* (M1-2-4) 10 euro* (M3)

Type onderwijs: Trainersopleiding Naam studierichting: Trainer B (olympische

disciplines: dressuur, eventing en jumping) + Trainer B Western Riding

Diploma: ................................................ Trainer B Paardrijden - dressuur, springen, eventing,

Western Riding

Uitreiking Diploma: ................................ na opleiding + examen

Doelgroep: ............................................. minstens 19 jaar (kalenderjaar), bezit getuigschrift initiator

paardrijden, rijvaardigheid Trainer B.

Leerinhouden Paardensector: ................. opgesplitst in modules (4 modules) theorie (M1, 2) en

praktijk (M3, 4)

Aantal uren praktijk paardrijden: ............ totaal 90 uur met oa. 20 uur prestatiebegeleiding

Aantal uren theorie paardrijden: ............. totaal 90 uur met oa. 70 uur theorie

Inschrijvingsgeld: .................................. 90 euro* (M1) 60 euro* (M2) 10 euro* (M3) 115 euro* (M4)

hippische opleidingen

9


10

Type onderwijs: Trainersopleiding Naam studierichting:

Trainer A (olympische disciplines: dressuur, eventing en jumping)

Diploma: ................................................ Trainer A Paardrijden - dressuur, springen, eventing

Uitreiking Diploma: ................................ na opleiding + examen

Doelgroep: ............................................. minstens 21 jaar (kalenderjaar), bezit getuigschrift Trainer B,

rijvaardigheid Trainer A

Leerinhouden Paardensector: ................. opgesplitst in modules (4 modules) theorie (M1, 2) en

praktijk (M3, 4)

Aantal uren praktijk paardrijden: ............ totaal 105 uur met oa. 20 uur prestatiebegeleiding

Aantal uren theorie paardrijden: ............. totaal 105 uur met oa. 85 uur theorie

Inschrijvingsgeld: ................................... 120 euro* (M1A+B) 50 euro* (M2) 10 euro* (M3) 150 euro* (M4)

Type onderwijs: Trainersopleiding Naam studierichting:

Module Begeleiden van ruiters met een handicap

Getuigschrift: ......................................... Begeleiden van ruiters met een handicap

Uitreiking Getuigschrift: .......................... na opleiding + stage

Doelgroep: ............................................. in het bezit van diploma Initiator Paardrijden of daarmee

gelijkgesteld

Leerinhouden Paardensector: ................. opgesplitst in modules (2 modules) sporttakoverschrijdend

theorie en praktijk (M1) en sporttakspecifiek theorie en

praktijk (M2)

Aantal uren praktijk paardrijden: ............ totaal 18 uur met oa. 4 uur praktijk per module

Aantal uren theorie paardrijden: ............. totaal 18 uur met oa. 4 uur praktijk per module

Inschrijvingsgeld: ................................... 15 euro* (M1) en 20 euro* (M2)

✶ aanpasbaar volgens index

✶ algemene opmerking: de diploma’s uitgereikt door de VTS zijn internationaal

erkende trainersdiploma’s via de VLP-KBRSF-FEI (IGEQ)

Internationaal erkende trainersdiploma’s

Land

Internationaal

Level 1

hippische opleidingen

Internationaal

Level 2

Internationaal

Level 3

België (BLOSO) Initiator Trainer B Trainer A


Vlaamse Liga Paardensport (VLP vzw)

Klossestraat 64, 9052 Zwijnaarde

Tel: 09/245.70.11 ❘ Fax: 09/245.70.12 ❘ info@vlp.be ❘ www.vlp.be

Type onderwijs: Brevettenwerking Naam studierichting:

Brevettenwerking (Ruiterbrevet A en B - Menbrevet A en B)

Getuigschrift: ......................................... Ruiterbrevet A, B - Menbrevet A en B

Uitreiking Getuigschrift: .......................... na examen

Doelgroep: ............................................. Ruiterbrevet: A (vanaf 11 jaar lj), B (vanaf 12 jaar lj) -

Menbrevet: A en B (vanaf 16 jaar)

Leerinhouden Paardensector: ................. theorie en praktijk

Aantal uren praktijk paardrijden: ............ aantal uren afhankelijk van organisator

Aantal uren theorie paardrijden: ............. aantal uren afhankelijk van organisator

Inschrijvingsgeld: ................................... 12 euro* per ruiterbrevet - 25 euro* per menbrevet

Type onderwijs: Brevettenwerking + cursussen opleiding ism VTS – Naam studierichting:

Rijvaardigheidsproeven (Initiator, Trainer B en A)

Getuigschrift: ......................................... Attest Rijvaardigheid Initiator, Trainer B, Trainer A

Uitreiking Getuigschrift: .......................... na examen

Doelgroep: ............................................. geslaagd in het voorgaande brevet of diploma

Leerinhouden Paardensector: ................. praktijk

Aantal uren praktijk paardrijden: ............ enkel praktijkexamen

Inschrijvingsgeld: ................................... 10 euro* per rijvaardigheidsproef

✶ aanpasbaar volgens index

Roger Janssens & Willy Vanhooren verbeteren examens

hippische opleidingen

(© VLP)

11


12

Landelijke Rijverenigingen (LRV vzw)

Waversebaan 99, 3050 Oud-Heverlee

Tel: 016/47.99.60 ❘ Fax: 016/47.99.85 ❘ info@lrv.be ❘ www.lrv.be

Type onderwijs: Brevettenwerking Naam studierichting: Brevettenwerking

(Ruiterbrevet A en B)

Getuigschrift: ......................................... Ruiterbrevet A, B

Uitreiking Getuigschrift: .......................... na examen

Doelgroep: ............................................. Ruiterbrevet: A (vanaf 11 jaar lj), B (vanaf 12 jaar lj)

Leerinhouden Paardensector: ................. theorie en praktijk

Aantal uren praktijk paardrijden: ............ aantal uren afhankelijk van organisator

Aantal uren theorie paardrijden: ............. aantal uren afhankelijk van organisator

Inschrijvingsgeld: ................................... 12 euro* per ruiterbrevet

Type onderwijs: Brevettenwerking + erkende cursussen opleidingen VTS in de

vorm van basiscursussen Naam studierichting: Rijvaardigheidsproeven

(Initiator, Trainer B en A) Erkende cursus Initiator Paardrijden (Module 1 tot 4)

Erkende cursus Trainer B Paardrijden (Module 2,3 en 4) Module 1 Trainer B in

de pare jaren te Oud-Heverlee ism VTS.

Getuigschrift: ......................................... Attest Rijvaardigheid Initiator, Trainer B, Trainer A

VTS-getuigschriften Initiator en Trainer B

Uitreiking Getuigschrift: .......................... na examen

Doelgroep: ............................................. geslaagd in het voorgaande brevet of diploma

Leerinhouden Paardensector: ................. theorie en praktijk: zie p 9 en 10 Vlaamse Trainersschool

Aantal uren praktijk paardrijden: ............ afhankelijk van betreffende basiscursus

Opmerkingen: ........................................ 100 euro* per basiscursus. Module 1 Trainer B: VTS-tarief

Inschrijvingsgeld: ................................... 10 euro* per rijvaardigheidsproef voor niet LRV-leden

Rijvaardigheid en alle examens: gratis voor LRV-leden

✶ aanpasbaar volgens index

hippische opleidingen

Voorbereiding ruiterbrevet-examen

© Muriel Coppin


Departement Onderwijs

Martinusschool “Paardenhumaniora”

St. – Martinusstraat 3, 3740 Bilzen

Tel: 089/41.16.18 ❘ Fax: 089/50.24.03 ❘ ms.bilzen@rago.be ❘

www.martinusschool.be

Type onderwijs: BSO 2° graad Naam studierichting: Paardrijden en verzorgen

Oriënteringsattest: ................................. 2de graad BSO paardrijden en –verzorgen

Uitreiking Oriënteringsattest: .................. einde 4de jaar

Facultatief: ............................................. brevettenwerking A en B

Doelgroep: ............................................. geslaagden 2de leerjaar 1ste graad

Leerinhouden Paardensector: ................. totaal 36 uur met oa. praktijk/ theorie dressuur,

springen, hoefsmederij

Aantal uren praktijk paardrijden: ............ 13 uur 3° en 4° jaar

Aantal uren theorie paardrijden: ............. 8 uur in 3de en 4de jaar

Opmerkingen: ........................................ brevettenwerking A en B

Inschrijvingsgeld: ................................... stalling eigen paard 250 euro per maand* 10 maanden

te betalen

Type onderwijs: BSO 3° graad – Naam studierichting: Paardrijden en verzorgen

Getuigschrift: ......................................... 3de graad BSO Paardrijden en Bedrijfsbeheer

Uitreiking Getuigschrift: .......................... einde 6° jaar

Facultatief: ............................................. VTS-getuigschriften (initiator-Tr B (M3)-Tr A (M3))

Doelgroep: ............................................. geslaagden 2de leerjaar 2de graad

Leerinhouden Paardensector: ................. totaal 36 uur met oa. praktijk/ theorie dressuur,

springen, hoefsmederij, dierengeneeskunde, lesgeven

Aantal uren praktijk paardrijden: ............ 14 uur 5° jaar - 13 uur 6° jaar

Aantal uren theorie paardrijden: ............. 8 uur in 5de en 6de jaar

Opmerkingen: ........................................ VTS-opleidingen initiator

Inschrijvingsgeld: ................................... stalling eigen paard 250 euro per maand* 10 maanden

te betalen

hippische opleidingen

13


14

Type onderwijs: BSO 7° jaar Naam studierichting: Manegehouder- Rijmeester

Diploma: ................................................ secundair onderwijs ‘Manegehouder - Rijmeester

Uitreiking Diploma: ................................ einde 7° jaar

Getuigschrift: ......................................... studiegetuigschrift Manegehouder-Rijmeester

Uitreiking Getuigschrift: .......................... einde 7° jaar

Facultatief: ............................................. VTS-getuigschriften (initiator-Tr B (M1,2,3)-Tr A (M3))

Doelgroep: ............................................. geslaagden 2de leerjaar 3de graad Paardrijden en -verzorgen

of geslaagden secundair onderwijs met VTS-initiator

Leerinhouden Paardensector: ................. totaal 36 uur met oa. Praktijk/theorie dressuur, springen,

dierengeneeskunde en blokstages, lesgeven

Aantal uren praktijk paardrijden: ............ 14 uur 7de jaar inclusief blokstage

Aantal uren theorie paardrijden: ............. 10 uur 7de jaar

Opmerkingen: ........................................ VTS-opleidingen trainer B

Inschrijvingsgeld: ................................... stalling eigen paard 250 euro per maand* 6 maanden te betalen

Type Onderwijs: TSO 2° graad Naam Studierichting:

Lichamelijke opvoeding en sport- optie paardrijden

Oriënteringsattest: ................................. 2de graad TSO Optie Paardrijden

Uitreiking Oriënteringsattest: .................. einde 4de jaar

Facultatief: ............................................. brevettenwerking A en B

Doelgroep: ............................................. geslaagden 2de gemeenschappelijk leerjaar A

Leerinhouden Paardensector: ................. totaal 36 uur met oa. Praktijk/theorie dressuur, springen

Aantal uren praktijk paardrijden: ............ 6 uur 3de en 4de jaar

Aantal uren theorie paardrijden: ............. 2 uur in 3de en 4de jaar

Opmerkingen: ........................................ brevettenwerking A en B

Inschrijvingsgeld: ................................... stalling eigen paard 250 euro per maand, sponsorpaard

125 euro per maand* 10 maanden te betalen

hippische opleidingen

© Martinusschool Paardenhumaniora


Type Onderwijs: TSO 3° graad Naam Studierichting:

Lichamelijke opvoeding en sport- optie paardrijden

Diploma: ................................................ secundair onderwijs ‘Lichamelijke opvoeding en sport -

optie paardrijden

Uitreiking Diploma: ................................ einde 6° jaar

Getuigschrift: ......................................... bedrijfsbeheer

Uitreiking Getuigschrift: .......................... einde 6de jaar

Facultatief: ............................................. VTS-getuigschriften (initiator-Tr B (M1,2,3)-Tr A (M3))

Doelgroep: ............................................. geslaagden 2de leerjaar 2de graad ASO/TSO

Leerinhouden Paardensector: ................. totaal 36 uur met oa. Praktijk/theorie dressuur, springen,

lesgeven

Aantal uren praktijk paardrijden: ............ 7 uur 5de en 6de jaar

Aantal uren theorie paardrijden: ............. 2 uur in 5de en 6de jaar

Opmerkingen: ........................................ VTS-opleiding initiator

Inschrijvingsgeld: ................................... stalling eigen paard 250 euro per maand, sponsorpaard

125 euro per maand* 10 maanden te betalen

✶ aanpasbaar volgens index

hippische opleidingen

© Martinusschool Paardenhumaniora

15


16

Vrij Instituut voor Lichamelijke Opvoeding,

“V.I.L.O. Ter Borcht”

Baronielaan 29, 8760 Meulebeke

Tel: 051/48.88.91 ❘ Fax: 051/48.43.58 ❘ sportschool_meulebeke@scarlet.be ❘ www.vilo.be

Type onderwijs: ASO 2° graad Naam studierichting:

sportwetenschappen (3° jaar) sport (4° jaar)

Oriënteringsattest: ................................. 2° graad secundair onderwijs ASO

Uitreiking Oriënteringsattest: .................. einde 2° graad

Facultatief: ............................................. brevettenwerking A en B

Doelgroep: ............................................. geslaagden 2° leerjaar 1ste graad ASO

Leerinhouden Paardensector: ................. totaal 32 (+ facultatief 6 uur praktijk paardrijden)

Aantal uren praktijk paardrijden: ............ 6 uur facultatief

Inschrijvingsgeld: ................................... indien stalling paard (245 euro/maand)* 10 maand te betalen

Type onderwijs: ASO 3° graad Naam studierichting:

sportwetenschappen (5° jaar) wetenschappen-sport (6° jaar)

Diploma: ................................................ secundair onderwijs ‘Wetenschappen-sport’

Uitreiking Diploma: ................................ einde 6° jaar

Facultatief: ............................................. VTS-getuigschriften (initiator (M3) / Menbrevetten A en B

Doelgroep: ............................................. geslaagden 2° leerjaar 2° graad ASO

Leerinhouden Paardensector: ................. totaal 32 (+ facultatief 6 uur praktijk paardrijden)

Aantal uren praktijk paardrijden: ............ 6 uur facultatief

Inschrijvingsgeld: ................................... indien stalling paard (245 euro/maand)* 10 maand te betalen

Type onderwijs: TSO 2° graad Naam studierichting:

Lichamelijke opvoeding en sport

Oriënteringsattest: ................................. 2° graad secundair onderwijs TSO

Uitreiking Oriënteringsattest: .................. einde 2° graad

Facultatief: ............................................. brevettenwerking A en B

Doelgroep: ............................................. geslaagden 2° leerjaar 1ste graad A-stroom

Leerinhouden Paardensector: ................. totaal 36 (+ facultatief 2 uur praktijk paardrijden)

Aantal uren praktijk paardrijden: ............ 4 uur in het lessenrooster + 2 uur facultatief

Inschrijvingsgeld: ................................... indien stalling paard (245 euro/maand)* 10 maand te betalen

hippische opleidingen


Type onderwijs: TSO 3° graad Naam studierichting:

Lichamelijke opvoeding en sport

Diploma: ................................................ secundair onderwijs ‘Lichamelijke opvoeding en sport’

Uitreiking Diploma: ................................ einde 6° jaar

Facultatief: ............................................. VTS-getuigschriften (initiator (M3) / Menbrevetten A en B

Doelgroep: ............................................. geslaagden 2° leerjaar 2° graad ASO/TSO

Leerinhouden Paardensector: ................. totaal 36 (+ facultatief 2 uur praktijk paardrijden)

Aantal uren praktijk paardrijden: ............ 4 uur in het lessenrooster + 2 uur facultatief

Inschrijvingsgeld: ................................... indien stalling paard (245 euro/maand)* 10 maand te betalen

✶ aanpasbaar volgens index

hippische opleidingen

© Vilo Meulebeke

17


18

Vrij Land- en Tuinbouwinstituut

Conscienceplein 12, 8820 Torhout

Tel: 050/23.15.14 ❘ Fax: 050/23.15.24 ❘ vlti@sint-rembert.be ❘

www.sint-rembert.be/vlti

Type onderwijs: BSO 2° graad Naam studierichting: Paardrijden en verzorgen

Oriënteringsattest: ................................. 2° graad secundair onderwijs BSO

Uitreiking Oriënteringsattest: .................. einde 2° graad

Facultatief: ............................................. brevettenwerking A (3° jaar) en B (4° jaar)

Doelgroep: ............................................. geslaagden 2° leerjaar 1ste graad

Leerinhouden Paardensector: ................. totaal 36 uur waarvan theorie technische vakken en praktijk

dressuur, springen en voorbereiding hoefsmederij

Aantal uren praktijk paardrijden: ............ 8 uur 3° en 4° jaar + 9 uur facultatief

Aantal uren theorie paardrijden: ............. 6 uur 3° en 4° jaar

Inschrijvingsgeld: ................................... stalling eigen paard (225 euro/maand)* 9 maand te betalen/

stalling huur paard (162 euro/maand)* 9 maand te betalen

Type onderwijs: BSO 3° graad Naam studierichting: Paardrijden en verzorgen

Getuigschrift: ......................................... 3° graad secundair onderwijs BSO paardrijden en verzorgen

Uitreiking Getuigschrift: .......................... einde 6° jaar

Facultatief: ............................................. VTS-getuigschriften (initiator-Tr B (M3)-Tr A (M3))

Doelgroep: ............................................. geslaagden 2° leerjaar 2° graad ASO/TSO/BSO

Leerinhouden Paardensector: ................. totaal 36 uur waarvan theorie technische vakken en praktijk

dressuur, springen, hoefsmederij en lesgeven

Aantal uren praktijk paardrijden: ............ 10 uur 5° en 6° jaar + stage + 9 uur facultatief

Aantal uren theorie paardrijden: ............. 13 uur 5° en 6° jaar

Inschrijvingsgeld: ................................... stalling eigen paard (225 euro/maand)* 9 maand te betalen

hippische opleidingen


© VLTI

© VLTI

Type onderwijs: BSO 7° jaar Naam studierichting: Manegehouder- Rijmeester

Diploma: ................................................ secundair onderwijs BSO ‘Manegehouder - Rijmeester’

Uitreiking Diploma: ................................ einde 7° jaar

Getuigschrift: ......................................... bedrijfsbeheer

Uitreiking Getuigschrift: .......................... einde 7° jaar

Facultatief: ............................................. VTS-getuigschriften (Tr B (M1,2,3)-Tr A (M3))

Doelgroep: ............................................. geslaagden secundair onderwijs met VTS getuigschrift initiator

Leerinhouden Paardensector: ................. totaal 36 uur waarvan theorie technische vakken en praktijk

dressuur, springen, hoefsmederij en lesgeven

Aantal uren praktijk paardrijden: ............ 14 uur 7° jaar inclusief stage/ 10 uur inclusief stage indien

optie Tr B (M1) + 9 uur facultatief

Aantal uren theorie paardrijden: ............. 8 uur 7° jaar/ 12 uur indien optie Tr B (M1)

Inschrijvingsgeld: ................................... stalling eigen paard (225 euro/maand)* 8 maand te betalen

✶ aanpasbaar volgens index

hippische opleidingen

19


20

“Sportieve scholen” Middenschool Groenhove

en Koninklijk Atheneum De Zeswegen

M.S. Groenhove

J. Duthoystraat 34, 8790 Waregem

Tel: 056/60 37 09 ❘ Fax: 056/61 38 79 ❘ ms.waregem@g-o.be ❘ www.msgroenhove.be

K.A. De Zeswegen

Westerlaan 69, 8790 Waregem

Tel: 056/60 73 74 ❘ Fax: 056/61 36 39 ❘ ka.waregem@g-o.be ❘ www.kawaregem.be

Type: onderwijs: ASO/TSO/BSO, 1ste, 2de en 3de graad Naam studierichting:

optie paardrijden in alle aangeboden richtingen

Diploma: ................................................ secundair onderwijs, diploma van de gekozen richting

Uitreiking diploma: ................................. einde 6de jaar, 7de jaar voor BSO

Doelgroep: ............................................. alle lln secundair onderwijs, geen voorkennis vereist

Leerinhouden paardensector: ................. wekelijkse praktijklessen op de accommodatie van Bloso

Waregem. Indeling in kleine groepen, afhankelijk van het

niveau. Doelstellingen en te behalen brevet worden per

groepbepaald.

Aantal uren praktijk paardrijden: ............ 2 uur per week, alle jaren

Opmerkingen: ........................................ Paarden ter beschikking gesteld door Bloso Waregem

(internaat bespreekbaar)

Kostprijs rijlessen: .................................. 180 EUR per jaar

hippische opleidingen

Nieuw!


© KATHO

KATHO – Departement

lerarenopleiding RENO

Regentaat – Normaalschool leraar lager/secundair onderwijs

Sint-Jozefstraat 1, 8820 Torhout

Tel: 050/23.10.30 ❘ Fax: 050/23.10.40 ❘ reno@katho.be ❘ www.katho.be/reno

info & contact: Katrijn.verlinden@katho.be

Campus Torhout

Type onderwijs: Bachelor Naam studierichting: Bachelor leraar lager onderwijs of

leraar secundair onderwijs, optie lichamelijke opvoeding en/of bewegingsrecreatie

Diploma: ................................................ Bachelor leraar lager of secundair onderwijs

Uitreiking Diploma: ............................... na HO 3° jaar (3 x 60 SP)

Facultatief: ............................................. keuzevak ruitersport 3° jaar (3 SP)

Doelgroep: ............................................. geslaagden 2° jaar HO, bij voorkeur minstens ruiterbrevet A

Leerinhouden Paardensector: ................. algemene en sportspecifieke modules van de kwalificatie

initiator en/of trainer B/A met bijzondere aandacht voor de

didactische principes

Aantal uren praktijk paardrijden: ............ 2 contacturen/week gedurende 1 semester

Aantal uren theorie paardrijden: ............. 1 contactuur/week gedurende 1 semester

Inschrijvingsgeld: .................................. huur paard (125 euro/semester) *

of eigen paard (65 euro/semester)*

Opmerking: ........................................... stage lesgeven mogelijk in BSO paardrijden Torhout

✶ aanpasbaar volgens index

hippische opleidingen

21


22

KATHO – Departement Verpleegkunde

en biotechnologie - HIVB

Wilgenstraat 32, 8800 Roeselare

Tel: 051/23.23.30 ❘ Fax: 051/22.82.58 ❘ hivb@katho.be ❘ www.katho.be/hivb

Info & contact: arnold.stael@katho.be

Campus Roeselare

Type onderwijs: Bachelor Naam studierichting: Bachelor in de Agro- en

biotechnologie afstudeerrichting Dierenzorg

Diploma: ................................................ Bachelor in de Agro- en biotechnologie

Uitreiking Diploma: ................................ einde HO 3° jaar (3 x 60 SP)

Facultatief: ............................................. keuzevak ruitersport 3° jaar

Doelgroep: ............................................. geslaagden 2° jaar HO dierenzorg campus Roeselare

Leerinhouden Paardensector: ................. totaal 3 studiepunten waarvan Brevet B en/of initiator (M3)

en/of Trainer B (M3)

Aantal uren praktijk paardrijden: ............ 2 contacturen

Aantal uren theorie paardrijden: ............. 1 contactuur

Inschrijvingsgeld: ................................... huur paard (12,5 euro/les)* of eigen paard (6,5 euro/les)*

Type onderwijs: Bachelor Naam studierichting: Bachelor in de Agro- en

biotechnologie afstudeerrichting Dierenzorg OHO (afstandsonderwijs)

Diploma: ................................................ Bachelor in de Agro- en biotechnologie

Uitreiking Diploma: ................................ einde HO 4° jaar (4 x 45 SP)

Facultatief: ............................................. keuzevak ruitersport 4° jaar

Doelgroep: ............................................. geslaagden 3° jaar HO OHO dierenzorg campus Roeselare

(OHO = open hoger onderwijs = afstandsonderwijs)

Leerinhouden Paardensector: ................. totaal 3 studiepunten waarvan Brevet B en/of initiator (M3)

en/of Trainer B (M3)

Aantal uren praktijk paardrijden: ............ 2 contacturen

Aantal uren theorie paardrijden: ............. 1 contactuur

Inschrijvingsgeld: ................................... huur paard (12,5 euro/les)* of eigen paard (6,5 euro/les)*

✶ aanpasbaar volgens index

hippische opleidingen


Universiteit Gent

Rectoraat

Sint-Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent

Tel: 09/264.31.11 ❘ acs@Ugent.be ❘ www.ugent.be

Type onderwijs: Master Naam studierichting: Master in de Lichamelijke

opvoeding en bewegingswetenschappen met verdieping of sporttraining

Diploma: ................................................ Master in de Lichamelijke opvoeding en

bewegingswetenschappen

Uitreiking Diploma: ................................ einde UNIEF 4° jaar

Getuigschrift: ......................................... afhankelijk van de keuze en van het instapniveau: initiator,

trainer B of A in de gekozen discipline (de kandidaten dienen

reeds een ver gevorderd niveau behaald te hebben alvorens

toelating kan worden bekomen)

Facultatief: ............................................. VTS-getuigschriften (afhankelijk van sporttechnische niveau

en scores op theorie kan een inschaling op VTS-niveau aan-

gevraagd worden)

Doelgroep: ............................................. 4° jaar UNIEF

Leerinhouden Paardensector: ................. verdieping: totaal 5 studiepunten waarvan initiator en/of trainer B

Aantal uren praktijk paardrijden: ............ eigen ervaring op competitieniveau is noodzakelijk

Aantal uren theorie paardrijden: ............. 12u: via zelfstudie + verdere uitdieping via gezamenlijke sessies

Aantal uren stage paardrijden: .............. 60 uren en het bijhouden van een stageboek of elektronisch

portfolio

Inschrijvingsgeld: .................................. binnen het inschrijvingsgeld van de universiteit Gent

+/-500 euro/academiejaar*

✶ aanpasbaar volgens index

Type onderwijs: Master Naam studierichting: Master in de diergeneeskunde,

afstudeerrichting Paard

Studieduur: ............................................ 6 jaar (3 Bachelor + 3 Master)

Leerinhouden paardensector: ................. 3e jaar Master met optie paard na 2 jaar algemene kennis

en toepassingen.

Meer informatie: .................................... www.ugent.be/di

hippische opleidingen

23


24

Katholieke Universiteit Leuven - Faculteit

Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

Faculteitssecretariaat - Gymnasium

Tervuursevest 101, 3001 Heverlee

Tel: 016/32.90.00 ❘ info@faber.kuleuven.be

Type onderwijs Naam studierichting: Master in de Lichamelijke Opvoeding

en bewegingswetenschappen (Training & Coaching)

Diploma: ................................................ Master in de Lichamelijke Opvoeding en de

bewegingswetenschappen

Uitreiking diploma: ................................. einde 1MA

Getuigschrift: ......................................... afhankelijk van de keuze initiator, trainer B of A in de

gekozen discipline

Facultatief: ............................................. VTS-getuigschriften

Doelgroep: ............................................. 3BA - 1MA

Leerinhouden Paardensector: ................. individueel dossier op aanvraag bij Prof. Gert Vande Broek

en Prof. Dan Daly

Inschrijvingsgeld: ................................... binnen het inschrijvingsgeld van de K.U.Leuven

hippische opleidingen


Vrije Universiteit Brussel – Faculteit

Lichamelijke opvoeding en kinesitherapie

Secretariaat LK

Pleinlaan 2, 1040 Elsene, gebouw L, campus Etterbeek

02/629.27.26 ❘ faclk@vub.ac.be ❘ www.vub.ac.be/LK

Type onderwijs: Master Naam Studierichting: Master in de lichamelijke

opvoeding en bewegingswetenschappen afstudeerrichting Training en coaching

Diploma: ................................................ Master in de lichamelijke opvoeding en

bewegingswetenschappen

Uitreiking diploma: ................................. Einde opleiding na 4 jaar

Getuigschrift: ......................................... Afhankelijk van de keuze niveau (initiator, trainer B of

Trainer A in de specifieke discipline)

Facultatief: ............................................. diploma VTS Diploma binnen die sport

Doelgroep: ............................................. Master studenten

Leerinhouden paardensector: ................. Gedurende één academiejaar - 7 SP voor het invullen van

de stages en het opmaken van een portfolio (206 studietijd)

Aantal uren praktijk paardrijden: ............ Eigen praktijkuren. Eigen ervaring op competitieniveau is

vereist.

Aantal uren theorie paardrijden: ............. Via verdieping binnen de specifieke vakken voor Training

en Coaching (20 SP + 16SP eindwerk)

Inschrijvingsgeld: ................................... Binnen het inschrijvingsgeld van de universitaire

opleiding: +/- 550 euro / academiejaar*

✶ aanpasbaar volgens index

hippische opleidingen

25


26

© CVO-Brussel Hoefsmederij

CVO Brussel

Materiaalstraat 67, 1070 Anderlecht

Tel: 02/528.09.50 ❘ Fax: 02/524.10.17 ❘ info@cvobrussel.be ❘ www.cvobrussel.be

Type onderwijs: Volwassenenonderwijs:

Beroepssecundair onderwijs Naam studierichting: Hoefsmederij

Getuigschrift: ......................................... Hoefsmederij

Uitreiking Getuigschrift: ......................... einde 2° jaar

Facultatief: ............................................. attest bedrijfsbeheer mogelijk vanaf 1° jaar

Doelgroep: ............................................. geen vooropleiding vereist maar 2 jaar secundair onderwijs

gevolgd hebben

Leerinhouden Paardensector: ................. totaal 40 weken waarvan Totaal 1° jaar 12 uur/week, totaal

2° jaar 13 uur/week, Totaal specialisatiejaar 12 uur/week

Aantal uren praktijk hoefsmederij: .......... 1° jaar 10 uur/week, 2° jaar 12 uur/week, specialisatiejaar

8,5 uur/week

Aantal uren theorie hoefsmederij:........... 1° jaar 2 uur/week, 2° jaar 1 uur/week, specialisatiejaar

3,5 uur/week

Opmerkingen: ........................................ er bestaat ook de mogelijkheid om deze opleiding te volgen

via deeltijds onderwijs (voor leerplichtigen)/algemeen:

7 op 7 tss 10 uur en 16 uur

Inschrijvingsgeld: .................................. 1° jaar: 400 euro* / 2° jaar 400 euro* / specialisatiejaar

430 euro* / Leerplichtige leerlingen en volledig uitkeringsgerechtigde

werklozen: gratis

✶ aanpasbaar volgens index

hippische opleidingen

© CVO-Brussel Hoefsmederij


© CVO-ISBO Zelzate

CVO-ISBO Zelzate

Dendermondsesteenweg 430, 9070 Destelbergen

Tel: 09/344.73.12 ❘ info@isbo.be ❘ www.isbo.be

Type onderwijs: Volwassenenonderwijs: Beroepssecundair onderwijs van de

derde graad Naam studierichting: Manegehouder-Rijmeester

Getuigschrift: ......................................... Manegehouder-Rijmeester

Uitreiking Getuigschrift: .......................... einde 3° jaar

Facultatief: ............................................. bedrijfsbeheer

Doelgroep: ............................................. vanaf 16 jaar

Leerinhouden Paardensector: ................. 40 weken, 8 lesuren/week, waarvan in 2° jaar:

2 u stage, in 3° jaar: 1u stage

Aantal uren praktijk paardrijden: ............ 1° jaar 4 uur/week, 2° jaar 4 uur/week, 3° jaar 4 uur/week

Aantal uren theorie paardrijden: ............. 1° jaar 4 uur/week, 2° jaar 2 uur/week, 3° jaar 3 uur/week

Inschrijvingsgeld: ................................... 320 euro inschrijvingsgeld en 180 euro kosten,

eigen paard noodzakelijk

hippische opleidingen

© CVO-ISBO Zelzate

27


28

© CDO Schaarbeek Evere

CDO Schaarbeek Evere

Groenstraat 260, 1700 Vilvoorde

Tel : 02/251.41.87 ❘ Fax : 02/251.04.16 ❘ Argo0106@rago.be ❘ www.cdovilvoorde.be

Type onderwijs: Volwassenenonderwijs: Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs

Naam studierichting: Assistent - hoefsmid

Getuigschrift: ......................................... 2de graad Secundair Onderwijs, certificaat assistent – hoefsmid

Uitreiking Getuigschrift: .......................... op het einde van het leertraject, naar het afleggen van een

eindproef

Facultatief: ............................................. na certificaat assistent - hoefsmid mogelijkheid tot 2de jaar

hoefsmid in volwassenenonderwijs

Doelgroep: ............................................. 15 tot 18 jarigen tenminste 1 graad secundair onderwijs

gevolgd hebben

Leerinhouden: ........................................ Algemene vakken, theorie en praktijk hoefsmederij

Aantal uren algemene vakken: ............... 7 uur

Aantal uren hoefsmederij: ..................... 8 uur

Opmerkingen: ........................................ Vanaf het schooljaar 2008/2009 wordt van de jongere een

“Voltijds Engagement” gevraagd. Dit wil zeggen dat buiten de

15 uren opleiding, de jongere ten minste 13uur werkervaring

of attitudetraining in functie van werken volgt. Het CDO zoekt

na screening de beste oplossing samen met de jongere.

Onkosten: .............................................. 100 euro* (hamer en schort), veiligheidsschoenen zelf aan

te kopen

✶ aanpasbaar volgens index

hippische opleidingen

© CDO Schaarbeek Evere


Beleidsdomein werk

en sociale economie

Vlaams Agentschap

voor Ondernemersvorming

Syntra Vlaanderen

Kanselarijstraat 119, 1000 Brussel

Tel: 02/227.49.83 ❘ Fax: 02/227.63.91 ❘ joke.deruyver@syntravlaanderen.be ❘

www.syntravlaanderen.be

Samen met de 5 erkende centra: Syntra Antwerpen en Vlaams Brabant, Syntra

Brussel, Syntra Limburg, Syntra Midden Vlaanderen en Syntra West, vormt Syntra

Vlaanderen het Syntra-netwerk

Type onderwijs: Ondernemersopleiding Naam studierichting: Manegehouder

Diploma: ................................................ Manegehouder (indien ook bedrijfsbeheer gevolgd)

Uitreiking Diploma: ................................ na opleiding en examen

Getuigschrift: ......................................... Manegehouder (zonder bedrijfsbeheer)

Uitreiking Getuigschrift: .......................... na opleiding en examen

Facultatief: ............................................. VTS initiator

Doelgroep: ............................................. voldaan hebben aan de leerplicht en minimaal 18 jaar zijn,

instapproef praktijk dressuur en springen

Leerinhouden Paardensector: ................. 1° jaar 128 u. - 2° jaar 128 u. bestaande uit theorie, praktijk

dressuur, springen, lesgeven, longeren, monsteren,

vrij springen en toiletteren

Aantal uren praktijk paardrijden: ............ 64 uren per jaar

Aantal uren theorie paardrijden: ............. 64 uren per jaar

Opmerkingen: ........................................ lesplaatsen: Syntra Midden Vlaanderen, Campus Sint Niklaas,

en Syntra Limburg, Campus Hasselt. Avondonderwijs, 1 avond

per week gedurende

2 jaren, eigen paard mee te brengen.

Inschrijvingsgeld: ................................... zie: www.syntra-mvl.be, www.syntra-limburg.be

hippische opleidingen

29


30

Type onderwijs: Ondernemersopleiding Naam studierichting: Paardenfokker

Diploma: ................................................ Paardenfokker (indien ook bedrijfsbeheer gevolgd)

Uitreiking Diploma: ................................ na opleiding en examen

Getuigschrift: ......................................... Paardenfokker (zonder bedrijfsbeheer)

Uitreiking Getuigschrift: ......................... na opleiding en examen

Doelgroep: ............................................. voldaan hebben aan de leerplicht en minimaal 18 jaar zijn

Leerinhouden Paardensector: ................. 1° jaar 128 u. - 2° jaar 128 u. bestaande uit theorie en praktijk

longeren, monsteren, vrij springen, toiletteren, bandageren en

monsteren

Aantal uren praktijk paardrijden: ............ geen praktijk rijden, wel praktijk basisvaardigheden en

bedrijfsbezoeken, dit voor ongeveer 40 uren per jaar

Aantal uren theorie paardrijden: ............. 88 uren per jaar

Opmerkingen: ........................................ lesplaatsen: Syntra Midden Vlaanderen, Campus Sint Niklaas,

Syntra West, Campus Veurne. Avondonderwijs, 1 avond per

week gedurende 2 jaren

Inschrijvingsgeld: ................................... zie: www.syntrawest.be, www.syntra-mvl.be

Type onderwijs: Ondernemersopleiding Naam studierichting:

Manegehouder-africhter

Diploma: .................................................... Manegehouder (indien ook bedrijfsbeheer gevolgd)

Uitreiking Diploma: .................................... na opleiding en examen

Getuigschrift: ............................................. Manegehouder (zonder bedrijfsbeheer)

Uitreiking Getuigschrift: ............................. na opleiding en examen

Facultatief: ................................................ VTS initiator

Doelgroep: ................................................. voldaan hebben aan de leerplicht en minimaal 18 jaar zijn,

instapproef praktijk dressuur en springen

Leerinhouden Paardensector: ................... 384 uren bestaande uit theorie, praktijk dressuur, springen,

lesgeven, longeren, monsteren, vrij springen, toiletteren en

africhting

Aantal uren praktijk paardrijden: ............... 128 uren + 64 uren praktijk africhting

Aantal uren theorie paardrijden: ................ 128 uren + 64 uren theorie africhting

Opmerkingen: ........................................... lesplaats: Syntra Midden Vlaanderen, Campus Sint Niklaas.

Dagopleiding op maandag en vrijdag, wordt met een

stageovereenkomst bij de patroon aangevuld, recht op

kinderbijslag blijft behouden

Inschrijvingsgeld: ..................................... zie: www.syntra-mvl.be

hippische opleidingen


Type onderwijs: Ondernemersopleiding Naam studierichting: Zelfstandig

instructeur

Diploma: ................................................ Zelfstandig instructeur (indien ook bedrijfsbeheer gevolgd) +

Trainer B VTS

Uitreiking Diploma: ................................ na opleiding en examen

Getuigschrift: ......................................... Zelfstandig instructeur paardrijden (zonder bedrijfsbeheer)

Uitreiking Getuigschrift: .......................... na opleiding en examen

Facultatief: ............................................. VTS Trainer A

Doelgroep: ............................................. voldaan hebben aan de leerplicht en minimaal 18 jaar zijn,

reeds een behoorlijk rijvaardigheidsniveau wordt vereist,

instapproef praktijk dressuur of springen

Leerinhouden Paardensector: ................. 1° jaar 372 u. - 2° jaar 372 u. bestaande uit theorie,

praktijk dressuur en/of springen, lesgeven en trainen

Aantal uren praktijk paardrijden: ............ 138 uren per jaar + 54 uren lesgeven/trainen

Aantal uren theorie paardrijden: ............. 140 uren per jaar

Opmerkingen: ........................................ lesplaats: Syntra Midden Vlaanderen, Campus Sint-Niklaas.

Dagopleiding op maandag (hele dag indien bedrijfsbeheer

wordt gevolgd) + halve dag op dinsdag en woensdag, voor

topruiter bestaat een verkorte versie

Inschrijvingsgeld: ................................... zie: www.syntra-mvl.be

Type onderwijs: Ondernemersopleiding – Naam studierichting: Hoefsmid

Diploma: ................................................ Hoefsmid (indien ook bedrijfsbeheer gevolgd)

Uitreiking Diploma: ................................ na opleiding en examen

Getuigschrift: ......................................... Hoefsmid (zonder bedrijfsbeheer)

Uitreiking Getuigschrift: .......................... na opleiding en examen

Doelgroep: ............................................. voldaan hebben aan de leerplicht en minimaal 18 jaar zijn

Leerinhouden Paardensector: ................. 1° jaar 128 u. - 2° jaar 128 u.

Opmerkingen: ........................................ lesplaatsen: Syntra West, Campus Brugge en Veurne en Syntra

Limburg, Campus Hasselt. Avondonderwijs

Inschrijvingsgeld: ................................... zie: www.syntrawest.be, www.syntra-limburg.be

hippische opleidingen

31


32

Type onderwijs: Ondernemersopleiding Naam studierichting:

Zadelmaker - Gareelmaker

Diploma: .................................................... Zadelmaker - Gareelmaker (indien ook bedrijfsbeheer gevolgd)

Uitreiking Diploma: .................................... na opleiding en examen

Getuigschrift: ............................................. Zadelmaker - Gareelmaker (zonder bedrijfsbeheer)

Uitreiking Getuigschrift: ............................. na opleiding en examen

Doelgroep: ................................................. voldaan hebben aan de leerplicht en minimaal 18 jaar zijn

Leerinhouden Paardensector: ................... opgesplitst in modules: basismodule (48u) basistechniek

zadel- en gareelmaker en ondernemersmodules ( 2 x128u) :

vervaardigen en herstellen van tuig (niet aangespannen),

aanpassen en herstellen van zadels en bedrijfsuitvoering

en -exploitatie

Opmerkingen: ........................................... lesplaatsen: Syntra West (Campus Veurne), Campus Brugge en

Veurne en Syntra Limburg, Campus Tongeren. Avondonderwijs,

1 avond per week gedurende 2 jaren

Inschrijvingsgeld: ...................................... zie: www.syntrawest.be, www.syntra-limburg.be

Type onderwijs: Leertijd Naam studierichting: Paardenhouder

Getuigschrift: ............................................. Paardenhouder

Uitreiking Getuigschrift: ............................ na opleiding en examen

Doelgroep: ................................................. secundaire opleiding, voor jongeren die aan voltijdse leerplicht

hebben voldaan, ofwel 15 jaar en de eerste 2 jaren secundair

onderwijs hebben beëindigd, ofwel 16 jaar

Leerinhouden Paardensector: ................... opgesplitst in modules: paardenhouder basis, 2° en 3° jaar

en rijvaardigheid basis, 2° en 3° jaar

Aantal uren praktijk paardrijden: ............... 1° jaar: 84 u., 2° jaar: 94 u. en 3° jaar: 96 u

Aantal uren theorie paardrijden: ................ 1° jaar: 36 uren, 2° jaar: 26 uren en 3° jaar: 24 uren

Opmerkingen: ........................................... lesplaatsen: Syntra Midden Vlaanderen, Campus Sint Niklaas en

Syntra AB, Campus Metropool. Leertijd: 1 dag per week op

school, de rest van de week bij patroon met leerovereenkomst.

hippische opleidingen


© Syntra Sint-Niklaas

Type onderwijs: Gecertificeerde Bijscholing Naam studierichting: Amerikaans rijden

Getuigschrift: ......................................... Initiatie Amerikaans Rijden, Instructeur 1 AR, Instructeur 2 AR,

Trainer B AR, Trainer A AR

Uitreiking Getuigschrift: .......................... na opleiding en examen

Facultatief: ............................................. na Instructeur 2 AR ontvangt men tevens VTS initiator AR, na

Trainer A AR ontvangt men tevens VTS trainer B AR en na

Trainer A AR ontvangt men tevens VTS trainer A AR

Doelgroep: ............................................. voldaan hebben aan de leerplicht en minimaal 18 jaar zijn,

instappen kan slechts mits slagen voor een proef op niveau

initiatie en instructeur 1

Leerinhouden Paardensector: ................. per niveau 120 uren bestaande uit theorie en praktijk

rijvaardigheid, vanaf instructeur tevens praktijk lesgeven

of trainen

Aantal uren praktijk paardrijden: ............ 64 uren per jaar

Aantal uren theorie paardrijden: ............. 56 uren per jaar

Opmerkingen: ........................................ Initiator AR VTS na instructeur 2. Trainer B start meestal

tweejaarlijks op. Trainer A in opmaak.

Inschrijvingsgeld: .................................. zie: www.syntra-mvl.be

hippische opleidingen

© Syntra Sint-Niklaas

33


34

Departement

Binnenlandse Zaken

Belgische Federale Politie

Com. Van Houtte

Ruiterijlaan 2, 1040 Etterbeek

Tel: 02/642.72.73 ❘ Fax: 02/642.72.66 ❘ www.polfed-fedpol.be

Type onderwijs: Politie Specialisatie Naam studierichting: Functionele opleiding

politieruiter bij de federale politie

Getuigschrift: ............................................. Brevet Federale politieruiter

Uitreiking Getuigschrift: ............................. na module 4

Doelgroep: ................................................. vanaf inspecteur politie

Leerinhouden Paardensector: ................... opgesplitst per module / 4 modules: praktijk springen, dressuur,

voltige en theorie + module 5: bevelvoering

Aantal uren praktijk paardrijden: ............... totaal 29 weken waarvan 3 uur per dag en per module (5 dagen

per week, exclusief module 1: 4 dagen)

Aantal uren theorie paardrijden: ................ totaal 29 weken waarvan 2 uur per dag en per module (5 dagen

per week, exclusief module 1: 4 dagen)

Inschrijvingsgeld: ...................................... via plaatsaanbiedingen

hippische opleidingen

Xx

© Belgische Federale Politie

More magazines by this user
Similar magazines