cheops - Technische Universiteit Eindhoven

alexandria.tue.nl

cheops - Technische Universiteit Eindhoven

CHEOPS

jaarboek 1996-1997


Voorwoord CHEOPS

Zo, het is weer gelukt'

Nadat de vorige jaarboekcommissie de voorzet had gegeven is de bal

ingekopt.

Oat het op het laatste moment nog stressen zou worden was geen

verrassing, maar dat we ooit aan het stereo-computeren zouden raken

hadden zelfs wij niet verwacht! Maar nu de vierkante oogjes van het

beeldscherm alweer bij zijn getrokken en de printer niet meer staat te

roken, zijn wij toch trots u het tweede jaarboek van studievereniging

CHEOPS te kunnen presenteren.

Het jaarboek heeft het thema echo's meegekregen. Het bevat weer­

kaatsingen van gebeurtenissen uit het (recente) verleden van onze studievereniging.

De secties en commissies vertellen over het wei en wee van

het afgelopen collegejaar en in het jaarverslag wordt een beknopt overzicht

van de gebeurtenissen in de (bouw)wereld gegeven. Nieuw is het

thema-artikel. Hierin wijdt Prof.ir. PA. de Lange uit over het verschijnsel

echo.

Wij hopen dat dit alles voor u aangenaam leesvoer op heeft geleverd en

wensen u veel plezier met dit jaarboek!

jaarboekcommissie 1996-1997:

Joost van der Zanden (voorzitter)

Marieke Schopmeijer

Arjan Benschop

Stefan Bos

PS Om het opzoekgemak nog verder te vergroten is er dit jaar naast de smoelen en adressen

van aile studenten ook een voornamenregister gemaakt. Studenten die aileen met hun

voorletter staan aangegeven worden verzocht hun voornaam door te geven bij de

CHEOPS-balie.

3


CHEOPS Voorwoord van de voorzitter

4

Een echo is een weerklank. Een herhaling van iets dat eerder plaats heeft

gevonden. In de strikte zin van het woord een weerklank van een geluid.

In ruimere zin, en in de zin van dit boekwerk, een nagalm van eerdere

gebeurtenissen. In dat Iicht dus een logisch en helder thema voor een

jaarboek.

Dit tweede jaarboek geeft een overzicht van de gebeurtenissen binnen het

elfde bestaansjaar van onze vereniging. In vele opzichten een bijzonder

jaar. De nagalm van de felle onderwijsdiscussie van mei 1996 is nog op de

gehele faculteit, en uiteraard ook bij CHEOPS, hoorbaar. Er is een nieuw

faculteitsbestuur aangesteld, dat plannen maakt voor een vernieuwde

faculteitsstruduur. CHEOPS wordt door ditzelfde bestuur aangespoord

hetzelfde te doen voor haar struduur.

Het CHEOPS-bestuur '96/'97 (XIe) roept op haar eerste Algemene

Ledenvergadering de giraffe uit tot haar mascotte. Dit dier neemt in aile

rust de materie tot zich, herkauwt het enkele malen en slikt het dan pas

door. Het dier heeft echter wei een bijzonder lange nek, waardoor het

opvalt en een goed overzicht heeft. De giraffe blijft wei met zijn paten

veilig op de grand staan . Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de roofvogel,

tevens een diersoort uit de jungle. Deze vleeseter neemt zijn beslissingen

impulsief. Het is alles of niets. Hij cirkelt boven zijn doel en neemt een

risicovolle duikvlucht.

De giraffe is een metafoor voor de wijze waarop het CHEOPS-bestuur

haar beleid ten uitvoer heeft gebracht. De door het bestuur ingeslagen

weg van struduurveranderingen moet gezien worden als een begin; het is

haar bedoeling en ambitie dat dit beleid nog lang als een echo zal doorklinken.

Een Ieger aan adieve leden heeft ook het afgelopen jaar weer een groat

aantal activiteiten mogeliJk gemaakt. lk noem enkele dingen. Het jaarboek

'95/'96: verrassend, spraakmakend en voor het eerst. De buitenlandse

excursie naar New York: groat, grater en grootst, een stad w aar alles kan,

mag en dus ook van alles gebeurt.


De ouderdag met ruim 180 tevreden bezoekers. Lezingencyclus 'Operatie

Vers Bloed Onthuld', waarin studenten en de nieuwe architectuurdocenten

elkaar wederzijds konden besnuffelen. De excursies naar

Utrecht, Tilburg en Frankfurt am Main. Een geslaagde elfde Dies, met een

wat hoger alcoholpercentage tijdens de excursies dan gewoonlijk. De

studentenwerk-tentoonstelling waar een hokjesgeest heerste. Het jaar

werd tenslotte feestelijk afgesloten met de CHEOPSedeerde

introductieweek 1997.

CHEOPS

De herinneringen aan het afgelopen verenigingsjaar van CHEOPS blijven

mij ongetwijfeld nog lang als een echo in het hoofd doorklinken. Is dat ook

het geval bij onze leden? Zo niet. dan is dit jaarboek een handige

geheugensteun. Veelleesplezier.

Jeroen Mens

voorzitter CHEOPS '96(97

5


CHEOPS

6

Prof.dr.ir. j.G.M. Kerstens


Faculteitsdecaan CHEOPS

Voor u ligt alweer een geslaagd jaarboek, waaraan door studenten hard is

gewerkt om de kwaliteit van voorgaande jaren te consolideren. Het

afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van een aanzet tot een meer

duidelijke profilering van de studievereniging CHEOPS als een parapluorganisatie

voor de individuele secties. lnzet hierbij is dat de secties binnen

de verschillende vakgroepen intact blijven omdat ze binnen de vakgroep

een zeer duidelijk profilering en bedding hebben.

Het huidige bestuur van CHEOPS heeft zich tot doel gesteld deze

profilering in de komende jaren verder te versterken. Ook het bestuur van

de faculteit Bouwkunde heeft steeds het belang hiervan bij het CHEOPSbestuur

benadrukt en er mede voor gezorgd dat er randvoorwaarden zijn

gecreeerd die faciliterend zijn voor het bovengenoemd proces.

Zo wordt door de faculteit Bouwkunde het lidmaatschap van studievereniging

CHEOPS betaald, zodat iedere student van de faculteit

automatisch lid is van CHEOPS en derhalve de beschikking krijgt over aile,

voor de studenten, belangrijke informatie.

Daar is het niet bij gebleven. Het bestuur van de faculteit Bouwkunde

heeft ook vorm gegeven aan inspraak van studenten op vier aggregatieniveau's,

namelijk het bestuur, de faculteitsraad, de opleidingscommissie en

het onderwijsmanagementteam.

De bal ligt nu bij de studenten om van de facu lteit Bouwkunde een topinstituut

te maken. lk vertrouw daarop gezien de hoge kwantitatieve en

kwalitatieve inzet van studenten. Gezamenlijk kunnen wij van onze

faculteit een inspirerende en succesvolle werkgemeenschap maken.

Daarbij is het nieuwe jaarboek van CHEOPS weer onmisbaar vanwege de

vele bruikbare en essentiele informatie .

Prof.dr.ir. j .G .M Kerstens

decaan faculteit Bouwkunde

7


CHEOPS Thema-interview:

8

Prof.ir. P.A. de Lange over

Echo's

In Rotterdam is een aantal jaren geleden een uitgaansgelegenheid

gebouwd. Het gaat onder meer om een dancing die onder een koepel is

gesitueerd. Toen de dancing werd gebruikt bleek dansen onmogelijk: het

geluid werd vele malen gehoord onder de koepel en het oorspronkelijke

ritme is niet meer te onderscheiden. Tijd voor een bouwfysisch adviseur.

In de laatste decennia is er nauwelijks iets toegevoegd aan de theoretische

bouwfysische kennis zoals die in de loop van de tijd is ontwikkeld. D it in

tegenstelling tot de gereedschappen die nodig zijn om de kennis op een

nuttige manier in de praktijk te brengen. Oat is misschien de reden dater

juist in de laatste decennia een grote mentaliteitsverandering te bespeuren

is bij ontwerpers en uitvoerders.

Toen De Lange in 1968 zijn intreerede voor de Technische Universiteit

Eindhoven hield, sprak er uit zijn woorden een grote bezorgdheid over de

manier waarop ontwerpers en uitvoerders omgaan met bouwfysische

richtlijnen en normen. Bijna 20 jaar later. in 1987, het jaar dat De Lange

zijn loopbaan bij de TU beeindigt, moet hij concluderen dat er weliswaar

een enorme vooruitgang geboekt is, maar dat er nog steeds te veel

blunders en fouten gemaakt worden.

Als een hevig met zijn vakgebied begaan man heeft hij de ontwikkelingen

natuurlijk nauw gevolgd. De Lange:

"Het gaat moeizaam: er wordt nog steeds te weinig interdisciplinair

ontworpen binnen de bouwkunde. De ontwerpers volgen dan misschien

wei de bouwbesluit-eisen en zorgen dat hun gebouwen voldoen aan aile

normen, maar dat is niet genoeg. Er is namelijk een immens verschil

tussen de theoretische eisen die aan bouwwerken gesteld worden, en de

praktijk: hoe is het nou eigenlijk om in zo'n gebouw te wonen of werken."


Het is dus aan de ontwerper om een interpretatie van het eigen ontwerp

te maken. Deze is waarschijnlijk niet voldoende opgeleid om aile bouwfysische

aspecten juist te beoordelen, dus is er een bouwfysisch adviseur

nodig die het ontwerp op deze aspecten analyseert. Er zijn natuurlijk voor

diverse andere disciplines deskundigen nodig om dergelijke analyses te

maken en hierin ligt een prachtige kans om een interdisciplinair antwerpteam

samen te stellen.

CHEOPS

In de praktijk is echter gebleken dat in dergelijke situaties de mening van de

ontwerpers vaak de doorslag geeft. De Lange:

"In de periode 1962-1986 ben ik als bouwfysisch adviseur betrokken

geweest bij het ontwerpproces van de Stopera in Amsterdam. Hoewel ik

vanuit akoestisch oogpunt een heel duidelijke mening had over de vorm

van de te bouwen zaal , is men uit gegaan van het architectonisch ontwerp.

Nu blijkt dus dat de zaal niet voldoet en klagen dirigenten over de slechte

akoestische kwaliteiten van de zaal."

Echo's komen niet aileen voor in gebouwen; denk maar aan de echo's

tussen bergen en in ravijnen, onder bruggen en gewelven en in grotten.

Maar ook een bosrand (de bladeren van de bomen) kan een echo veroorzaken

en op een open plek in een bos kan een duidelijk waarneembare

galm onstaan.

De Winkler-Prins omschrijft het begrip 'echo' als volgt:

echo (natuurkunde), de herhaling van een geluidssignaal door terugkaatsing.

Goede echo's treden op bij een sterk refiecterende wand, groot ten

opzichte van de golfiengte van van het geluid. Heeft een refiecterend

object kleinere afmetingen, dan worden hoge tonen beter teruggekaatst

dan lage en klinkt de echo hoger dan het oorsponkelijke geluid. Is de duur

van het geluidssignaallanger dan de tijd benodigd voor heen- en terugweg

van het geluid, dan ontstaat een galm. Uit het tijdverschil tussen een geluid

en zijn echo kan men met behulp van de geluidssnelheid de afstand van het

refiecterende object berekenen.

9


CHEOPS

ook:

echo (mythologie), in de klassieke literatuur een nimf, werd reeds door

Euripides genoemd, maar kreeg pas in de hellenistische tijd meer gestalte.

Ovidius stelde haar voor als een praatzieke nimf die eens Hera aan de

praat had gehouden terwijl Zeus zich in de bergen met nimfen

amuseerde; tot straf ontzegde de godin haar de mogelijkheid zelf het eerst

te praten: zij kon nog slechts de laatste woorden van anderen herhalen. Zij

werd verliefd op Narcissus, die haar echter afwees: nadien kwijnde haar

lichaam weg, aileen haar stem bleef over.

De Lange wil een ding duidelijk stellen:

" Er is geen enkele zaal waar niet op een bepaald punt een echo ontstaat

en dat is ook geen enkel probleem. Een echo is geluid dat een omweg

maakt en dus later op die plaats aankomt dan het directe geluid. Het gaat

pas mis als de tijd tussen de aankomst van het directe geluid en de

aankomst van het geluid dat met een omweg komt, ontoelaatbaar groot

IS.

Omdat deze tijd en dus de afstand vastligt, is het vaak vrij eenvoudig een

globale indruk te krijgen van de echo's die in een ruimte onstaan. Daarbij

speelt de vorm van de ruimte natuurlijk een grote rol, evenals de

afwerking. Een zaal met een holle achterwand zal elk geluid dat de

achterwand bereikt naar een punt refiecteren, waar dan zeer waarschijnlijk

een hinderlijke echo te horen zal zijn. Dit kan enigszins vermeden worden

door geluids-isolatie op de achterwand aan te brengen, maar daarmee

wordt de nagalmtijd ook sterk verkort, hetgeen een vermindering van de

akoestische kwaliteit betekent. Een nauwkeurigere indruk ontstaat bij

gebruik van een analoog schaalmodel, maar ook deze methode is niet

helemaal representatief voor de werkelijkheid."

Een prachtig voorbeeld van de concentratie van geluid in een punt bij een

ho lle wand is de fiuistergalerij in de St. Pauls Cathedral in Londen: ondanks

de omvang van de galerij kan een gefiuisterde tekst moeiteloos ontcijferd

worden aan de andere kant van de rondgang.

10 ---------------------------------------------------


De Lange was in de zestiger jaren pionier voor de bouwfysica. H ij was

CHEOPS

een van de eersten die zich expert op dat gebied mochten noemen.

De Lange benadrukt dat hij als civiel ingenieur aan de wieg van aile recente

ontwikkelingen heeft gestaan en stelt: '/'\Is het zo verschrikkelijk moeilijk

was, had ik het ook niet gekund."

Bij het Garantie lnstituut Woningbouw (GIW) was hij vijf jaar werkzaam als

bindend adviseur. De Lange:

"Het GIW is een instituut dat verzekeringen voor de technische kwaliteit

van woningen verkoopt. Zowel aannemer als koper betalen en tekenen

een contract, dat de koper een garantie geeft waar hij zich later bij klach­

ten op kan beroepen. In dat geval wordt er een bindend advies uitgebracht

door een adviseur van het GIW Bij het GIW zijn enerzijds ervaren bouwkundig

adviseurs werkzaam en anderzijds juristen. Het is een systeem dat

lijkt te werken: binnenkort wordt het 600.000e certificaat uitgereikt.

In Duitsland is een soortgelijk systeem ingesteld, zij het met ernstigere

sancties. Aannemers riskeren bij het niet voldoen aan regels en normen

dat zij achteraf kostbare voorzieningen moeten treffen."

Tijdens zijn werkzaamheden voor het GIW heeft De Lange bemerkt dat

ca. 40% van aile klachten die geregistreerd werden, betrekking op

geluidsoverlast hadden. Hij heeft, naar eigen zeggen, missie bedreven voor

zijn vakgebied en dat heeft een merkbaar effect gehad. De Lange heeft

jarenlang geijverd voor de ankerloze spouwmuur, tot aan de recht-bank

van Zwolle toe en deze constructie is tegenwoordig heel gangbaar.

Vele jaren voorzitter van de Commissie Geluid van de Stichting Bouw­

research (SBR) maakte De Lange kennis met de praktijk van het bouwen in

aile aspecten. De Lange:

"Je kunt artikelen schrijven wat je wil, maar ze worden niet gelezen door

de personen die daar iets aan kunnen hebben. Je kunt lezingen houden,

maar ze worden niet bezocht door de mensen die er iets aan hebben. Er

worden tientallen folders en praktijkboekjes gepubliceerd, maar de aannemers

waar ze voor geschreven worden hebben ze niet eens op hun

kantoor staan."

II


CHEOPS

De Lange was in de loop van de jaren betrokken bij een lange reeks

prestigieuze ontwerp- en renovatieprojecten, o.a. de concertzaal

Vredenburg (Utrecht) van Hertzberger; het Muziekcentrum Frits Phlips in

Eindhoven; de Doelen in Rotterdam ; de renovatie van een concertzaal in

Toronto (Canada); het Circustheater in Scheveningen; de renovatie van het

operagebouw in Gent en het Danstheater in Den Haag.

Voor de koepel-disco vond De Lange een simpele oplossing: hij

adviseerde het bedrijf vlakke glazen platen onder de koepel te monteren.

Deze zullen het geluid beletten de koepel in te gaan om vervolgens

hinderlijke refiecties op de dansvloer te weeg te brengen. Het is

uiteindelijk een eenvoudige ingreep gebleken, maar het probleem had

waarschijnlijk voorkomen kunnen worden als er bij het ontwerpen al

zorgvuldiger rekening was gehouden met de akoestische eigenschappen

van een koepel

Met dank aan prof. ir. PA. de Lange.

12 ------------


CHEOPS Besturen doe je zo, deel 1

Algemene kennismaking met het bestuurswerk

In deze eerste les zult u kennismaken met de vele facetten van het

bestuurswerk. H iertoe volgen we het wei en wee van het Xle CHEOPSbestuur

op de voet.

AI voor haar constitutie moet een kandidaatsbestuur een fiinke PR voeren.

Aankondigingen voor de w isselings-ALV en uitnodigingen voor de

constitutieborrel moeten rap de deur uit. Zo komen we aan bij het eerste

typische bestuursfenomeen: de bestuursfoto. Zo'n foto moet aan twee

uiteenlopende eisen voldoen; er moet een serieuze indruk naar relaties

gemaakt worden ( een foto in pak helpt daarbij) en er moet een wat

lossere indruk gemaakt worden naar de studentenwereld toe ( dus geen

saaie ouwelullen-foto ).

Van belang hierbij is dat de proefopnamen niet uitlekken als definitieve

bestuursfoto; een mislukte foto kan u namelijk een jaar lang blijven

achtervolgen. Foto I geeft duidelijk aan dater sprake is van een try-out

14 -----------------------------------------------


met een proefopstelling.

Foto 2 toont het inmiddels meer ervaren CHEOPS-bestuur op een wat

aardiger locatie.

Het echte werk voor uw bestuur begint pas echt bij de wisselings-ALV

Voor het Xle CHEOPS-bestuur was dit op 19 september 1996. Jong,

blue en onervaren betraden de aspirant-bestuursleden de arena van de

ALV. Nog wat onwennig in hun splinternieuwe, strakke pakken schoven

ze achter de bestuurstafel. Na de constitutie moet een kersvers bestuur

meteen zichzelf en haar beleid presenteren aan een gezelschap hongerige

en door de wol geverfde vergadertijgers. Dit kan leiden tot een zeer

'levendige' discussie.

CHEOPS

Na de eigen constitutie vervolgt het bestuur zijn PR-activiteiten door

zoveel mogelijk de uitnodigingen voor constituties van collegaverenigingen

te honoreren. Het is aanbevelingswaardig om deze nieuwe besturen te

verrassen met een origineel cadeau. Kiest u tach voor een traditionele fles

wijn, zorg dan datu er zeker van bent dat deze van goede kwaliteit is.

I S


Zodra het dagelijks besturen kinderspel is geworden, kunnen er

verschillende activiteiten van de grond getild w orden. U als bestuur heeft

de morele verplichting om hieraan actief deel te nemen. Uitstapjes met

uw leden zijn bijvoorbeeld erg aangenaam en nuttig, maar van zo'n hele

dag rondstappen ...

CHEOPS

_......_

0' ,.-+

0

U1

)>

0"'

0"'

(!)

'<

0 ""

Ill

0...

::J

z (!)

:f

6-

6 ""

17


CHEOPS

.. .wordt u soms ook een beetje moe.

(foto 6: schoonheid(s)slaap je?) (foto 7: sleepy subway)

Dan is het een kwestie van even rustig een biertje drinken

en u voelt zich weer als herboren. ( foto 8 )

18 -------------------------------------------------


CHEOPS

(foto 9 + I 0: Breek de dag, tik een eitje; kandidaatsbestuur onder vuur

genomen).

20 ----------------------------------------------


CHEOPS 1/echo =traditie

Thema van dit jaarboek 1996- 1997 is echo's. Zoals ongetwijfeld eerder

vermeld, is een echo een weerkaatsing. Per definitie de weerkaatsing van

geluid, waarbij de bron een hoeveelheid geluidsgolven voortbrengt, die

dan worden weerkaatst en nogmaals te horen is.

lndien de positie van de bron goed gekozen is, is het zelfs mogelijk de

echo meerdere malen terug te horen. Maar in abstractere zin kan het

evengoed een weerkaatsing van vele andere dingen zijn.

Het verschijnsel echo impliceert ook een zekere traditie: er wordt eens

een initiatief genomen, dat dan navolging vindt, en uiteindelijk wordt het

genomen initiatief als 'gewoon' aangenomen, en is een traditie geboren.

Er is echter een belangrijk verschil tussen een echo en een traditie. Een

echo is het zuiverst bij vrijkomen aan de bron, en verstomt mettertijd tot

een onhoorbare ruis.

Een traditie daarentegen, is in de initiatief-fase een ruwe diamant. die in de

loop der jaren bijgeslepen wordt en keer op keer een sprongetje dichter

bij die volmaakte variant komt. In dit Iicht is een echo dus eigenlijk de

inverse van een traditie.

In het vorige collegejaar ( 1995-1996) is het initiatief voor een CHEOPSjaarboek

genomen, en daarmee de ruwe diamant klaar gelgd, die nu

verder geperfectioneerd kan worden. Met dit jaarboek is navolging

verzekerd en ook in het volgende jaar zal er weer een jaarboek

verschijnen. Op een gegeven moment zal het jaarboek als vast onderdeel

van de vereniging gezien worden, en is de traditie geboren.

Binnen CHEOPS worden vele initiatieven ontwikkeld, die allen potentiele

tradities vormen. lndien een initiatief weinig levensvatbaar is, zal zij op het

spoor van een echo terecht komken en uiteindelijk verstommen. Ook in

het afgelopen jaar zijn vele initiatieven ontwikkeld, waarvan sommigen

navolging zullen vinden, terwijl anderen via een zijspoor zullen verdwijnen.

22 -----------------------------------------------


CHEOPS

Hoewel dit jaarboek uiteraard een terugblik op het afgelopen jaar is , zijn

wij, als nieuw bestuur, tach even verplicht naar de toekomst te kijken .

Oak in het volgende jaar zullen namelijk weer vele initiatieven genomen

moeten worden, door creatieve mensen die actief willen zijn naast hun

studie. Een studievereniging als CHEOPS is hiervoor uitermate geschikt.

Maar natuurlijk kun je oak bij ons terecht met allerlei vragen, opmerkingen

en suggesties over van alles en nag een beetje.

Het XII" bestuur van CHEOPS, Studievereniging Bouwkunde bestaat uit:

Gosse Dousma

Marieke Schopmeijer

Jiri van Hoof

Stefan Bas

Arjan Benschop

Rob Schram

Voorzitter

Vice-voorzitter/Secretaris

Penningmeester

Commissaris Onderwijs

Commissaris Speciale Activiteiten

Commissaris PR

-----------------------------------------------23


Fl\GO

Be stu u rswisselwee kend

We schrijven mei 1997. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de

sectie FAGO worden diverse nieuwe bestuursleden in het diepe gegooid

en diverse veteranen er half verzopen weer uitgetrokken. Als pleister op

de wonde was door een enkele maanden daarvoor gevormde commissie

voor deze mensen het "Bestuurswisselweekend 1997" georganiseerd. Dit

moest een weekend worden waardoor de teamspirit van het bestuur een

heel jaar lang voelbaar zou zijn. U weet wei, het "een-voor-allen-en-allen­

-voor-een" gevoel. Ook moesten de bestuursleden echte bikkels worden,

echte Stallones en Schwarzeneggers. Wat blijft er dan nog over: survival in

de Belgische Ardennen. Na wat regelwerk van de Bestuurswisselweekend-

1997-commissie, waren er twee auto's, een aanhanger, twee tenten, een

camping en een plaats waar gesurvivald kon worden, geregeld.

Het klinkt misschien cliche in een verslag over een uitstapje, maar op

vrijdag 16 mei was het dan zover. Omstreeks 17.00 uur verzamelden we

op de parkeerplaats bij de Bunker. Het weer beloofde in ieder geval al veel

goeds. In de Mensa nuttigden we onze avondmaaltijd, welke absoluut niet

te vergelijken was met een maaltijd bij moeder thuis. De een liet een half

bord staan, de ander at zelfs de kwark van zijn buren op en weer een

ander drank aileen een glaasje water.

Rond 18.30 uur was iedereen zover om richting Bure (B) te vertrekken.

Onderweg begon het helaas te regenen, maar dankzij onze navigator

kwamen we gelukkig pas na de regen op de camping aan. Tijdens het

opzetten van de tenten werden de eerste fiesjes Limburgse limonade

gedronken. We hadden een mooie plaats op een open stuk. Aangezien het

geluidsniveau vanaf de bron afneemt met de logaritme van de afstand,

kwam ons dit wei goed van pas. We hebben ons echter wei gedragen

hoor, we zijn tenslotte Malle Pietje niet. Toen de tenten waren opgezet en

iedereen een fiesje (of 4) Limburgse Wilde op had, kwam de ware

dorstlesser tevoorschijn: het Pineutje. Na een paar glazen daalde het

niveau maar steeg de stemming. Na de niet te begrijpen, niet ophoudende

nachtverhalen van onze voorzitter kropen we in onze slaap-zakken om

een welverdiend uiltje te knappen.

24 -------------------------------------------------


De volgende ochtend was er Nederlands ontbijt in het zonnetje voor de

tent. Deze morgen stonden klimmen en abseilen (rappeleren) op het

programma. De groep werd in twee groepen verdeeld en per groep

werd met een ervaren begeleider om de beurt geklommen en geabseilt.

Dit duurde ongeveer tot in het begin van de middag.

De middag konden we naar eigen goeddunken invullen. Aangezien het

weer nog steeds goed was, besloten we te gaan zwemmen in het

verwarmde (?) openluchtzwembad op de camping. Voor het avondeten

werd de opgekropte energie geuit in een potje vrij voetballen; kistjes tegen

blote voeten . Om de maagjes te vullen werd eenieder in staat gesteld zijn

eigen menu samen te stellen uit het brede campingassortiment. Jammie!

's Avonds stand speleologie op het programma, hetgeen vriendelijker

klinkt dan het in werkelijkheid was. Zwaar bewapend tegen de madder

reden we naar de grotten. Op de kou had niet iedereen gerekend . Een

persoon dacht aan een T-shirt genoeg te hebben. Aangezien dit kledingstuk

al geen hoge warmteweerstand heeft, werd deze oak nog eens verlaagd

door een plotselinge stijging van de warmtegeleidingscoefficient ten

gevolge van regenval. Maar we toonden ons ware bikkels. Het eerste stuk

van de tocht was een ware hel; menig persoon moest als een ware rode

baret in het zand happen en behaalde hiermee de benodigde punten voor

het felbegeerde McGyver-diploma. We moesten achteruit manoeuvreren

door een spleet van maximaal 30 em breed, I ,5 m hoog en 2 a 3 m lang.

Een voor een drongen we ons er doorheen, met behulp van aanwijzingen

en aanmoedigende woorden. Het tweede stuk was gelukkig iets minder

moeilijk. Toen we echter weer bijna boven waren, werd ons door de gids

medegedeeld dat het laatste stuk omhoog door regenval te gevaarlijk was .

Er werd ons verzocht dezelfde weg terug te gaan ... we waren tach Malle

Pietje niet! Opnieuw brak het zweet ons uit, maar we hadden geen keus.

Gelukkig ging de weg terug een stuk makkelijker. Het laatste stukje leverde

echter nag wat probleempjes op ten gevolge van een glibberig touw. Na

bijna drie uur ploeteren verlieten we om 00. 15 uur de grot... Een

brandende vraag na de hel in de grotten blijft: wat deed Mies Bouwman in

die smalle spleet?

------------------------------------------------- 25


FAGO

Om smerige auto's te voorkomen, reden we schaarsgekleed terug naar de

camping. Met wat vreemde blikken van campinggasten werden we

ontvangen. Dynamo en Pinkpop zijn toch in Nederland? Rond 1.00 uur

stonden we met z'n allen zingend te genieten van een warme douche.

Een uur later lagen de meesten uitgeput in bed.

De volgende ochtend regende het, waardoor de meesten niet echt

gemotiveerd waren het ochtendprogramma te gaan doen. Daar kwam

nog eens bij dat sommigen een beetje last hadden van het verschijnsel

spierpijn. Maar als er een schaap over de dam is, volgen er meer. Na een

uurtje was het inmiddels al weer gestopt met regenen. Na een wandeling

van ongeveer een uur kwamen we bij een redelijk snel stromend riviertje

aan . Hier moesten we met behulp van twee touwen een loopbrug naar

de overkant maken en vervolgens oversteken. De eerste betrad de brug

met enige argwaan, de tweede was al iets meer zelfverzekerd en de rest

volgde als ware olifanten en deden de brug meerdere malen uit zijn

voegen springen. Na de verschillende touwtrekgevechten, die de ware

krachtmetingen met het touw, handen, 160 kg, en het kolkende water

waren, kreeg menigeen natte oren. Nadat we uitgespeeld waren, lieten

we ons op grate luchtbanden het riviertje afstromen tot bij de camping.

ledereen was blij dat we deze activiteit niet hadden overgeslagen.

Na een 'warme opfrisser' begonnen we langzaam aan het opruimen van

aile spullen . De tenten konden we gelukkig redelijk droog inpakken.

Voordat de terugreis kon beginnen, was er nog een opdracht te vervullen.

Dit was een ware krachtmeting met de wet van de vertragende massa.

Een van onze koetsen, de "Pinda", moest worden aangeduwd door

verschillende bestuursleden (nu bikkels), voordat deze de terugreis wilde

aanvaarden. Overigens was het spierweefsel van verschillende mensen al

zodanig aangegroeid tijdens het weekend, dat een duw met een vinger

voldoende was. Rond 17.00 uur vertrokken we met een voldaan, maar

een lichamelijk moe gevoel richting huis.

D1t stukje is opgedragen aan de levende legendes van het sectiebestuur

I 996-/997.

26 ----------------------


KOers

KOers, wat staat voor Konstruktief Ontwerpers, is een sectie van de

studievereniging CHEOPS. KOers heeft naast studentleden ook nog

t1entjes-leden (net afgestudeerden) en fondsleden (docenten,

medewerkers en het bedrijfsleven).

KOers is de manier om de contacten tussen studenten onderling en met

docenten en medewerkers op een gezond nivo te houden. Ook de soms

gevreesde drempel tussen student en docent wordt lager wanneer je hem

of haar vaker zieten spreekt, ook op een informelere gelegenheid.

Maar naast studie staan bij ons ook activiteit en gezelligheid hoog op ons

agendapunt. Zoals (volgens ons) thuishoort in een jaarboek, een niet al te

gedetailleerd maar wei konstruktief onderbouwd overzicht van de

activiteiten van het afgelopen collegejaar en weetjes over KOers:

* Lunchlezingen:

Elk trimester vinden in de Jan-Siebelinkhoek (de presentatiehoek op vloer

3 noordzijde hoofdgebouw) een drietal donderdagmiddagpauzes

lunchlezingen plaats, waarin interne en externe sprekers opmerkelijke

bouwprojecten, innovaties, bouwmethodes en onderzoeken komen

toelichten. Dit alles onder het genot van een gratis kopje koffie of thee, en

de diverse commentaren van zowel studenten als medewerkers van de

vakgroep. De lunchlezingen zijn voor iedereen toegankelijk.

* Excursies :

Jaarlijks vinden er zeker 3 vakgebonden excursies plaats. De Aluminiumexcursie

ging naar Alcoa, producent van aluminiumprodukten, de

Stapelbouw-excursie naar diverse steenfabrieken, een mortelfabriek en

een bouwplaats en de Prefab-excursie naar prefab-betonfabrieken en het

Gelre-Dome, wat veel prefab-beton bevat. Tijdens deze excursies kun je

eens zien en voelen wat je tekent, waarmee je werkt en hoe dit

gefabriceerd en toegepast wordt.

----------------------------------------------- 27


I ID!f-------

SerVicE

Echo's moest het thema worden van de stukjes van de secties in het

jaarboek. lk ben er bij het schrijven van dit stukje van uitgegaan dat echo's

refiecties van een actie uit het verleden zijn. Vervolgens heb ik het overzicht

van de SerVicE_ Activiteiten van het afgelopen jaar erbij gepakt en

gekeken wat ik me nog van deze activiteiten kon herinneren. Kennelijk

waren deze herinneringen voor mij de essentialia van deze activiteiten,

anders had ik me wei wat anders herinnerd. Deze herinneringen zijn dus

op te vatten als de refiecties van de activiteiten uit het afgelopen jaar en

kunnen als zodanig als echo's bestempeld worden.

SerVicE_Magazine

De belangrijkste activiteit van SerVicE in het afgelopen jaar was, net als in

aile voorafgaande jaren, de uitgave van het SerVicE_ Magazine. Gedurende

het afgelopen jaar is de oplage verhoogd tot 1200 stuks, is de lay-out

weer verbeterd en zijn ook kleurenadvertenties ingevoerd . Van de oplage

wordt nu zo'n negentig procent gestuurd naar externe relaties. Het

Magazine is nog altijd gratis, maar de sponsor-inkomsten zorgen ervoor

dat SerVicE zich voorlopig geen financiele zorgen hoeft te maken. Zonder

onbescheiden te worden kan gezegd worden dat SerVicE, als kleinste

ondervereniging van Cheops, veruit het meest succesvolle blad uitgeeft.

SerVicE went England

Het cursusjaar 1996;97 was het jaar waarin SerVicE zijn eerste buitenlandse

studiereis organiseerde. Een twintigtalleden bezocht Engeland.

Deze nu al legendarische reis kan een groot succes genoemd worden en

zal zeker een vervolg krijgen.

De eerste dag werd een lezing verzorgd door de Investment Property

Databank (IPD). De indexering van vastgoed en de daarbij komende

problemen werden behandeld. We brachten een bezoek aan een kantoorgebouw

en kregen een presentatie van Baring, Houston en Saunders over

portfoliomanagement. Ook kregen we een rondleiding door het

kantorencentrum Broadway, waar de tophuren meer dan twee maal zo

hoog zijn als in Nederland . De middag werd afgesloten met een borrel,

aangeboden door het ABP. Op aanraden van een van de gastheren zijn we

30 -----------------------------------------------


gaan eten in the Roadhouse, een gelegenheid in Covent Garden waar 's

avonds optredens waren. We zijn er natuurlijk tot in de vroege uurtjes

gebleven.

De volgende dag bezochten we Brent Cross. Dit winkelcentrum ligt net

buiten het centrum van Landen bij een verkeersknooppunt. Brent Cross is

geopend in 1976 naar Amerikaans voorbeeld en was de eerste in zijn

soort in Engeland. Er was geen tijd om te w inkelen, want na de lunch

reden we naar de Docklands, een oud havengebied dat sinds 1980 in herontwikkeling

is. Na een pub-bezoek kon iedereen zijn primaire behoeftes

vervullen: eten en drinken. De meeste studenten kwamen elkaar weer

tegen en bezochten een van de vele clubs in Landen.

Onderweg naar Liverpool hebben we een bezoek gebracht aan winkelcentrum

Meadowhall te Sheffield. Het bevat meer dan 270 winkels, er is

een apart bus- en treinstation en er zijn I I bioscoopzalen en een creche.

Na de presentatie en rondleiding konden we zelf geld uit geven.

Aangekomen in Liverpool was het tijd om van het nachtleven te genieten,

om tot een vergelijking met Landen te kunnen komen.

De volgende ochtend proefden we de sfeer van Liverpool tijdens een

wandeltocht via het centrum naar de Albert Docks. In het centrum staan

mooie, goed onderhouden gebouwen terwijl net buiten het centrum

verpauperde gebouwen en zakken huisvuil in de 'tuinen' het straatbeeld

bepalen. Veel indruk maakte de Anglicaanse kathedraal, de op vijf na

grootste kathedraal ter wereld. 's Middags bezochten we het Twelve

Quays-project. In dit voormalige havengebied wordt een technologisch

park ontwikkeld. De laatste avond hebben we het Beatles-cafe the Cavern

bezocht. De laatste ochtend was het zwaarst, maar gelukkig konden we

het grootste gedeelte van de dag in de bus zitten. Een erg enthousiaste gids

liet ons 's ochtends het tuindorp Port Sunlight zien . Dit I 00 jaar oude

dorp is door de eigenaar van de Sunlight-fabriek voor zijn personeel

gebouwd. Hij zag het belang in van goede woonomstandigheden. Hierna

was het tijd om huiswaarts te gaan. 's Avonds namen we in Harwich de

nieuwe catamaran naar het vasteland . Deze boottocht was een feest op

zich (mede door de verjaardag van een reiscommissielid) en weer werd

de dansvloer onveilig gemaakt.

31


Excursies, lezingen

Uiteraard werden ook het afgelopen jaar weer excursies en lezingen

georganiseerd. Zo waren wij te gast in het onlangs gerealiseerde winkelcentrum

Belle-lie te Luik, eigendom van een van onze sponsoren

Wereldhave. Prof. ir. Keeris had ons al in de bus enigszins wegwijs gemaakt

in het investeren in Belgisch vastgoed. Door de directeur van Wereldhave

Management Belgium zijn we rondgeleid in het fraai ogende winkelcentrum.

Hierna werd ons het ontwikkelings-, beleggings- en beheer­

proces uit de doeken gedaan. Na het ochtendgedeelte zijn we naar

Maastricht gereden om een bezoek te brengen aan het onlangs

gerenoveerde (en bekroonde) winkelcentrum De Brusselse Poort. Aldaar

werden we ontvangen door de heer 1\Jijsten, directeur van Ruijters

Vastgoed Management. Bij zijn betoog werden naast algemene aspecten,

zoals het spanningsveld tussen belegger en beheerder, vooral de

verschillende management-activiteiten aan de orde gesteld. Tenslotte werd

de dag afgesloten in een gezellig cafe.

Gekoppeld aan deze excursie werd door SerVicE samen met de

differentiatie een Capita Selecta studiedag georganiseerd, waarvan het

thema 'Vastgoedbeheer in de winkelsector' was.

Naast deze activiteiten organiseerde SerVicE in het afgelopen jaar nog een

excursie, twee lezingen, diverse barrels en zijn een tiental actieve leden

een middag wezen karten.

jeroen Kolkman

SerVicE Voorzitter

32 ------------------------------------------------


SUPport

Bouwplaatsen met bouwkranen en terreinplannen ontwerpen, werkplanningen

maken voor de uitvoering, maar ook details tekenen, nieuwe

detailleringen ontwerpen, nieuwe produkten ontwikkelen en zelfs

renoveren en herbestemmen zijn aile activiteiten die terug te vinden zijn

bij de studenten die lid zijn van SUPport. SUPport is de studievereniging

voor Uitvoering- en Produktietechniek. Momenteel zijn er al meer dan

I 00 mensen lid van SUPport.

Om voor aile studenten interessante excursies, lezingen en andere

activiteiten te bedenken, valt niet mee. Tach is het ons afgelopen jaar weer

goed gelukt. Uiteraard met de klapper van het jaar, de reis naar Berlijn, ter

ere van het 25-jarig bestaan van Uitvoeringstechniek en het 20-jarig

bestaan van SUPport. Maar ook andere druk bezochte excursies, zoals die

naar Den Bosch waar toen erg veel bouwprojecten te zien waren . Dat

studenten ook denken aan de toekomst bleek uit de grate opkomst bij de

lezing solliciteren, voorjaar '97 georganiseerd door SUPport.

-------------------------------------------- 33


DaarbiJ heeft SUPport niet aileen maar leerzame activiteiten, uiteraard is

er ieder trimester een gezellige borrel en meestal ook ieder jaar een

excursie naar een bierbrouwerij; altijd een gezellig uitstapje, zoals ook dit

jaar weer bleek toen we naar de Bavaria brouwerij te Lieshout gingen.

Wanneer je lid bent/wilt worden van SUPport, dan ontvang je ook ieder

trimester de SUPporter, boordevol artikelen over de activiteiten die

geweest zijn, verslagen van projecten van studenten en andere interessante

stukjes, maar natuurlijk ook informatie over de komende adiviteiten zodat

je die niet kunt missen!

Je kunt heel makkelijk lid worden van SUPport. Zoals je wei weet ben je

automatisch lid van CHEOPS, dat kost je niets. Je kunt ook voor niets lid

worden bij SUPport, het enige dat je hoeft te doen is je bij CHEOPS in te

schrijven als SUPportlid, of even langs te komen op vloer I 0 in de

SUPporthoek en je daar inschrijven als lid. Je blijft dan volledig van alles op

de hoogte!

We hopen dat dit jaar weer net zo'n gezellig en goed jaar gaat worden als

vorig jaar. Tot ziens bij een van de vele excursies of andere activiteiten, of

tot ziens op een van de borrels.

Namens de SUPport-activiteitencommissie 1996-1997

Nicole Heeren

34 ------------------------------------------------


-------1@7

Ter gelegenheid van belangrijke gebeurtenissen worden speciale lunches

georganiseerd: in het afgelopen jaar waren dat de Kerstlunch en de vierde

D ieslunch.

Er waren nog meer mogelijkheden om van gedachten te wisselen met

andere studenten en mensen uit de praktijk. In mei en juni organiseerde

de lezingen-commissie een serie van vier lezingen, met als thema 'Zoeken

naar nieuwe ruimte ... '. Hiermee werd getracht meer inzicht te

verschaffen in de problematiek van de schaarse ruimte. Het resultaat w as

een aantal interessante visies, die in het komend jaar tot een Via VIA

Themanummer gebundeld zullen worden.

De meest in het oog springende activiteit van het afgelopen jaar was

misschien wei de studiereis naar Scandinavie. Met een groep van ongeveer

twintig personen hebben we de steden Kopenhagen, Roskilde en Malmo

bezocht. Zowel bij de grotere projecten (zoals de brug-tunnel verbinding

tussen Denemarken en Zweden) als de kleinschaligere werken merk je

dan heel goed de verschillen met de N ederlandse werkwijze. Vee!

studenten waren ook enthousiast over de ruime stedebouw-arbeidsmarkt

in Kopenhagen .

Als laatste dit: iedereen weet dat studenten overal een rommeltje van

maken. Ook ons stedebouwatelier was dit jaar aan een grote schoonmaak

toe. Aile studenten werd gevraagd hun waardevolle tekeningen mee te

nemen, en vervolgens ging een schoonmaakploeg als een tornado door

het atelier. Hier en daar kwam van achterin een kast nog een mooie oude

kaart tevoorschijn, maar verder wil je niet weten hoeveel troep er in een

lokaal past. Na een toepasselijke nieuwe aankleding zag ons atelier er

weer als nieuw uit.

Je hebt nu een indruk gekregen van wat VIA betekent voor haar !eden,

maar moet je w ei realiseren dat een echo slechts een onvolledige

afspiegeling is van de werkelijke gebeurtenissen. Je bent dan ook altijd

welkom bij een van VIA's volgende activiteiten.

----------------------------------------------- 37


CHEOPS ECHO'S uit het veri eden van Vloer e ...

Begin collegejaar '97-'98 werd voor het eerst Vloer e binnen CHEOPS

ge·1ntroduceerd. Als de jongste sectievereniging van Architectonisch

Ontwerpen binnen Cheops hebben wij nog geen rijke geschiedenis. Op

het moment zijn we bezig om alles op paten te krijgen. Met een heleboel

enthousiaste leden, op het moment van schrijven ongeveer I 00, hebben

we al een aantal activiteiten opgezet. We hebben onze themaborrels,

onze Parijs excursie is een feit en onze klimaatkamer, het verticaal atelier,

gaat in het wintertrimester van start. Dit jaar brengen we verder nog meer

lezingen en excursies. Ook kun je van ons dit jaar ons halfjaarlijks

architectuur-tijdschrift L=A verwachten.

Zoals al eerder gezegd zijn we nog piepjong en we hebben nog geen

echo's uit het verleden . Maar aan de andere kant: in collegejaar 1996-

1997 bestond Vloer e ook al, zij het dan in een compleet andere

(bestuurs)bezetting en met ietwat andere doelstellingen. Met de wisseling

van de wacht in het begin van collegejaar 1997- 1998 hebben we dan ook

de doelstellingen wat bij gedraaid. En zijn we verder gegaan met het

goede werk om als sectie het architectuurklimaat te revitaliseren.

ledereen weet dat de mooiste, meeslepende echo's gekenmerkt worden

door een diepe klank en een mooie opbouw. Vorig jaar is die basis gelegd

voor die opbouw en die diepe klank. Er is veel werk achter de schermen

vericht. Veel werk is gedaan aan het organiseren van het verticaal atelier en

het tijdschrift L=A. Helaas zijn dit werkzaamheden die voor de buitenwereld

moeilijk inzichtelijk zijn. Maar die werkzaamheden hebben er wei

voor gezorgd dat de echo die nu weerklinkt een mooie opbouw heeft en

nog lang zal rondzingen in ieders oren.

Nu zijn we zover dat iedereen kan zien dater ook echt activiteiten van de

grand komen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we het nu rustig aan gaan

doen. In tegendeel, we zullen blijven schreeuwen en blijven activiteiten

organiseren zodat onze echo blijft rondzingen binnen CHEOPS en zodat

iedereen zal weten dat Architectonisch Ontwerpen echt bruist en leeft.

38 -------------------------------------------------


Nee, onze echo zal niet snel wegsterven in het monotoon geblaat van de

TUE.

Het bestuur van Vloer e

Gemma Hoogakker

Mick Visser

Thierry Meijers

jeroen Visschers

Ferry Smits

CHEOPS

Bouwen?

Natuurlijk in kalkzandsteen

CVK Kalkzandsteen, Postbus 23, 1200 AA Hilversum, Tel . 035-6 250 250


CHEOPS Jaarboekcommissie 1996-1997

Vorig jaar was het dan eindelijk zover ... het allereerste jaarboek van

CHEOPS kwam uit!

Men was er zo enthousiast over, dat het record aantal bezoekers van de

Skybar ruim overschreden werd en er zelfs te weinig bier in de Skybar op

voorraad was. ledereen was zo nieuwsgierig naar het jaarboek, dat we

zelfs voor het bestuur alles geheim moesten houden. Als er ook maar

iemand geweest was, die w ist dat de jaarboeken een tijdje in de Skybar

opgeslagen lagen ...

Aangezien wij zelf geen voorgangers hadden, ginger bij ons nogal eens het

nodige mis ... printen, foto's scannen ... enne onze oplage was een beetje

erg groot. ..

Wij hebben ondanks de nodige stress (op het einde) en onze gemaakte

fouten, ook de nodige lol gehad, zoals de fotosessie waarvoor we het hele

CHEOPS-hok op z'n kop hebben gezet, het vele knippen en plakken van

aile I 000 (?) pasfoto-tjes en kamelen en natuurlijk de jaarboekuitreiking ...

Wij hoopten met ons jaarboek een aanzet te geven tot een jaarlijkse

40 -------------------------------------------------


traditie van CHEOPS. Gelukkig weergalmde dit nog lang na in de Skybar

en is er dit jaar weer een commissie in geslaagd een jaarboek te maken.

De commissie van dit jaarboek heeft helaas nog niet zo heel veel geleerd

van onze fouten, maar desondanks hebben ze wei meer sponsorgeld

binnengekregen en zal dit jaarboek er waarschijnlijk weer net iets mooier

uitzien dan die van vorig jaar (een harde kaft misschien?).

Een hele grote fout die zij maakten, was het feit dat ze vergeten waren

om hun voorgangers een stukje te Iaten schrijven in dit jaarboek .. .

We zullen maar zeggen dat het door de stress kwam (toch???)!!

De jaarboekcommissie 1996- 1997

Marij Ummels

Maud Naaykens

Sebastiaan jacobs

CHEOPS

------------------------------------------------- 41


CHEOPS Operatie Vers Bloed Onthuld

Doe! van de lezingencommissie is een lezingencyclus organiseren over

een zo actueel mogelijk onderwerp. Actueel en van groat belang zijn vorig

jaar de veranderingen op het gebied van onderwijs op de faculteit bouw­

kunde geweest. In de wandelgangen wordt wei eens gesproken van een

'protestcyclus': ongeveer om de zeven jaar weerklinkt de echo van het

verlangen naar drastische verandering.

Zo was het de architeduurstudentengroep (IC) 2 , die vorig jaar heftig

protesteerde tegen het architeduuronderwijs zoals dat toen op de TUE

gegeven werd. De protesten hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan

de aanstelling van nieuwe docenten bij de vakgroep architeduur en

urbanistiek. Met 'vers bloed' in de kuip is vol optimisme het academisch

jaar 1996- 1997 begonnen.

Voor de lezingencommissie is dit reden geweest de docenten uit de vers

bloed groep uit te nodigen voor het verzorgen van een lezing. Op de

eerste plaats ging het ons om een kennismaking. In het eerste dee! van een

lezingenavond kregen de sprekers dan ook de gelegenheid zich voor te

stellen aan de hand van een voordracht ondersteund door dia's of videomateriaal.

Het tweede dee! was bedoeld als een inter-adief gedeelte, een katalysator

voor discussie tussen studenten en docenten. Elke spreker werd

geconfronteerd met een door ons samengestelde diaserie. Deze uiterst

geheime serie kregen de sprekers een half uur voor aanvang van de lezing

te zien ter voorbereiding.

Het resultaat was een reeks lezingen, waarbij elke lezing verschillende

visies over uiteenlopende onderwerpen opleverde. De discussie tijdens

het tweede dee! liep minder soepel dan gehoopt, maar ging des te

gesmeerder tijdens de barrel na afioop.

Wij denken dat het doe! van de cyclus goed bereikt is. ledereen die de

cyclus gevolgd heeft weet precies w ie Ton Venhoeven, Frans

Sturkenboom, Sjef van Hoof, Ralf Brodruck, Mariette van Stralen, Bart

Lootsma, Ady Steketee en Annette Marx zijn, wat ze doen en waar ze

voor staan in het wereldje der architeden. Onze hartelijke dank gaat uit

42 -------------------------------------------------


naar hun medewerking.

Tot slot: wat voor de echo van verlangen naar drastische verandering geldt,

gaat ook op voor het organiseren van een lezingencyclus. Echter met het

verschil dat hier een frequentie van minimaal een jaar het streven is.

Hopelijk hebben we als opvolging van de cyclus van ons voorgaande jaar,

'Toekomst en verleden beginnen in het heden', het begin van een

langdurige traditie gemaakt.

De Lezingencommissie 1996-1997

Emile

Gijs

Rob

Yvette Scheltema

CHEOPS

----------------------------------------------- 43


CHEOPS Reiscommissie 1996-1997

Geen enkele stad ter wereld roept zoveel verschillende beelden op bij

mensen als New York. ledereen kan zich een voorstelling maken van het

Ieven in de stad New York. Een veelal persoonlijke voorstelling die

gevormd is door de verschillende media. Ontelbare films en boeken

spelen zich af in de stad New York. En ieder van hen legt zijn eigen

zwaartepunt op een van de ontelbare kwaliteiten van de stad New York.

De indrukwekkende skyline is meestal het eerste beeld dat men voor zich

ziet bij het horen van de naam New York, met de Twin Towers , het

Empire State building en het Chrysler building als belangrijkste ingredienten

van deze line en vrij ervan aileen op een eiland Lady Liberty, het vrijheidsbeeld.

Beelden over de puissante rijkdom, Ianger dan lange limousines,

duurder dan dure hotels en groter dan grote warenhuizen in een

omgeving hoger dan hoge wolkenkrabbers. Maar er is ook een schaduwzijde,

armoede, zwervers die 's winters op straat de warmte van

ventilatieroosters opzoeken en ghetto's met gangs en rassensegregatie. Of

weer anders, het ondergrondse, het mysterieuze, de underground met

zijn bewoners, het rioleringenstelsel en de stadsverwarming, die 's winters

de straten in mist hult. Allemaal beelden die op ons netvlies zij n gebrand.

44 ---------------------------------------------------


CHEOPS

Tijd dus om zelf te gaan kijken . Wat is er nou waar, welke cineast,

schrijver of fotograaf heeft gelijk, welk beeld overheerst. Pasen 1997, de

tijd. Honderd plus architectuurgeinteresseerden verkennen de stad New

York, ontdekken, voor zover mogelijk, het hoe, wat, waar en waarom.

Ieder van hen op zoek naar zijn eigen beelden. Beelden die nag jaren lang

in het hoofd blijven hangen, terugkerend als referenties voor sfeer, vorm of

tekst. Het doel. jaren lang echo's van een studiereis.

De New York Commissie

Thea Hauben

Roel Meurders

Harm Timmermans

Marco Vermeulen

-----------------------------------------------45


CHEOPS De TOB-cie

Het is altijd belangrijk om als student actief te zijn voor de onderwijs­

kwaliteit op je faculteit. In deze tijd van veranderende onderwijssystemen

en bestuursstructuren is het echter des te belangrijker.

Voor het gehele onderwijs hebben we natuurlijk de Klachtenbus (nabij het

CHEOPS-hok), de Onderwijs-Commissie CHEOPS en de diverse

adviserende studenten in o .a. de algemene Onderwijs-Commissie

Bouwkunde (OCB). Voor het eerste en tweede jaar zijn er nog twee

controlerende, corrigerende en ook zeker stimulerende commissies; het

Eerstejaars Overleg Bouwkunde (EOB) en het Tweedejaars O verleg

Bouwkunde (TOB).

In het TOB hebben we het afgelopen jaar o .a. gewerkt aan de kwaliteit

van dictaten, colleges en tentamens. Diverse docenten zijn door ons

benaderd om een dictaat toch maar eens te herzien, minder chaotisch

college te geven of duidelijker te schrijven op het bord. Naast deze toch

min of meer standaard klachten hebben we ook de aanzet gegeven tot de

(kortere) enquetering van aile vakken.

Naar onze mening en die van enkele docenten met ons, is het belangrijjk

dat iedereen zijn opmerkingen , positief of negatief. over een vak kwijt kan.

Een ander gebied waar we ook actief zijn geweest in dit jaar is de Bouwkunde

Onderwijs Prijs, maar dat is elders in het jaarboek nog te lezen.

Resumerend mogen we stellen dat het een leerzaam, gezellig en druk jaar

is geweest voor het TOB en dat heeft dan ook zeker zijn vruchten

afgeworpen. Diverse dictaten zijn herzien, colleges verbeterd, docenten

aangesproken. Voor onze opvolgers, die al driftig aan het werk zijn

geslagen, hebben we nog meer dan voldoende over gelaten om een

minstens zo gevarieerd jaar te krijgen als wij hebben gehad.

46 ------------


Tenslotte willen we het CHEOPS-bestuur, Loes Reubsaet, docenten en

ondersteunend personeel en elkaar bedanken voor de prettige

samenwerking in het afgelopen jaar.

Het TOB 1996-1997

Joost Mulder

Elmira Vrolings

Vivian Eussen

Rob Schram

Armand Dols

Joep Smeets

Frank Metsemakers

CHEOPS

--------------------------------------------------- 47


CHEOPS BOP-commissie

Toen bleek dat het Tweedejaarsoverleg Bouwkunde (TOB) 1996- 1997

goed liep, werd hen door de OnderwijsCommissie CHEOPS (OCC)

gevraagd of er bij deze groep interesse bestond om samen met een aantal

eerstejaarsstudenten de organisatie van de BOP te verzorgen. O mdat er

op dit verzoek genoeg positieve reacties kwamen was de BOP-commissie

al snel een feit. Zeven eerste- en tweedejaarsstudenten hebben de

organisatie van de BO P op zich geno men.

De BOP is in het Ieven geroepen om de docenten een positieve stimulans

te geven voor de verbetering van college's en dictaten. De winnaars

krijgen met deze prijs waardering voor hun werk. Bovendien kunnen

andere docenten een voorbeeld nemen aan en inspiratie halen uit de

aanpak van hun winnende collega's. De BOP werd voor het eerst

uitgereikt in 1994. Het jaar daarop werd weer een verkiezing georganiseerd.

In dat jaar werd echter aileen een prijs uitgereikt voor de P-fase,

omdat er te weinig interesse voor de organisatie was. In 1996 ontbrak het

helemaal aan organisatie, en is de prijs niet uitgereikt ..

Dit jaar is de prijs weer uitgereikt in 4 categorieen, te weten het beste

dictaat voor de P- en de PP 1-fase, en het beste hoorcollege voor de P- en

de PP 1-fase. De winnaars zijn door de studenten gekozen d.m.v.

stemmingen. De leden van de BOP-commissie vinden de kwaliteit van het

onderwijs erg belangrijk. Zeker nu het nieuwe onderwijsprogramma

w ordt samengesteld is het belangrijk te weten welke manier van onderw

ijs door studenten gewaardeerd wordt. Daarom is de studenten ook

gevraagd om een motivatie te geven voor de keuzes.

Tijdens de P-uitreiking op 13 oktober 1997 werd de kroon op het werk

van de BOP-commissie geplaatst: de uitreiking van de Bouwkunde

O nderwijsPrijs 1996-1997. De grate winnaar was de heer Van Asch, die

de prijs in ontvangst mocht nemen voor het beste hoorcollege in de P- en

de PP 1-fase voor de Wiskunde voor B-reeks. Het prijs voor het beste Pdictaat

werd gewonnen door H. Janssen voor de Mechanica-reeks. En de

prijs voor het beste dictaat voor de PP 1-fase was voor het dictaat

48 -----------------------------------------------


Uitvoeringstechniek 2.

Wij als commissie kijken terug op een geslaagde verkiezing, en wij hopen

dat de uitreiking van de Bouwkunde OnderwijsPrijs een begrip gaat

worden binnen CHEOPS.

De BOP-commissie 1996- 1997

Vivian Eussen

Frank Metsemakers

Joost Mulder

Mirjam Pronk

Rob Schram

Leentje Volker

Elmira Vrolings

CHEOPS

------------------------------------------------- 49


CHEOPS I ntrocommissie

In maart meldden de drie eerstejaars Sjef, Marjolein en Stephan zich bij de

oude rot Joost. Ze wilden de nieuwe eerstejaars wei door de lntro heen

helpen. Vanaf die tijd af aan vergaderden ze eens per week. Nou ja,

vergaderen is een groot woord, beter is koffie leuten en af en toe een

beetje over de lntro praten. Dit gebeurde meestal in de SkyBar waar het

heerlijk vertoeven is. een pilsje en een temperatuur van > 30 graden. In

juni hield iedereen een heerlijke rustige vakantie. A.an die heerlijke rustige

vakantie kwam een abrupt einde op I I augustus, want toen was er ineens

weer een vergadering, slik. De eerste paar minuten ging het gesprek over

de vakantie, het mooie weer, over de koffie. Joost verstoorde het gesprek

door te vertellen dat er nog een heleboel zaken geregeld moesten

worden. Doordat we zo druk bezig waren met het regelen, was het zo

donderdag ... uuh Pre-lntro, w ie heeft wat geregeld??

De Pre-lntro

Gelukkig was er een troost, er waren toch nog vierentwintig van de zestig

meiden op komen dagen. Ze kregen een paar stukken karton, wat touw,

een mes en wat haringen. De opdracht was, zoals aile jaren hiervoor,

bouw er een tent.. .. pardon een toren van. Er waren verschillende

manieren van aanpak. De ene groep ging eerst een uur nadenken voordat

er een mes in het karton ging. De andere groep ging meteen aan de slag.

Aile meiden waren even fanatiek, omdat er een heerlijke vlaai op het spel

stond. Om zeker te zijn dat de taart lekker was, hebben we maar even

een stukje of twee geproefd. Na die dag gingen we w eer hard verder met

de lntro .

De lntro

Maandag, de eerste dag en een beetje onwennig (mooi weer).

Na de groepsindeling gingen de introkids naar een atelier waar ze overheerlijke

koffie/thee kregen van de koffietantes Stephan en Marjolein, "een

of twee klontjes ?". Wat kids na de koffie gingen doen, was kliederen met

verf. Van deze oh zo prachtige doeken werden foto's gemaakt. Voor de

hongerige maagjes stond het lekkere eten van de mensa te wachten om

opgegeten te worden. De commissie had een verfijndere smaak en ging

50 -------------------------------------------------


CHEOPS

pizza's halen. Na de pizza moesten nog even snel de spullen voor de

tentenbouw naar het veldje bij de Dommel gestouwd worden. De kids

moesten een tentje bouwen met natuurlijk te weinig materiaal. Nu was

het leuk om commissielid te zijn, wij mochten namelijk gaan testen of de

tenten waterdicht waren. De brandweerslang kwam voor sommige erg

hard aan, daarom waren wij erg verbaasd dat wij niet in de Dommel zijn

gegooid. Maar voor het kleine meisje Marjolein maakte het weinig uit,

want ze werd voor de brandweerslang gezet en helemaal nat gespoten. 's

Avonds in de Bunker werd dit verdriet weggezopen. Voor sommige was

whisky teveel en wij hebben hem dan ook niet meer terug gezien (speciaal

voor jou Jeroen, groetjes van Marjolein ).

Dinsdag, te vroeg en teveel alcohol in ons bloed (weer mooi weer).

Wij waren voordat de haan gekraaid had al hard bezig met de

faculteitathlon. Na een iets te late start liep deze toch wei redelijk. De

spelletjes, een dienblad bekertjes dragen en tien sponsen gooien en het

negerzoenlanceren waren een welkome afwisseling op het programma.

Na de zware ochtend zijn we bij CHEOPS lekker op de bank neergeploft

en hebben we de punten geteld van de faculteitathlon. 's Avonds was de

commissie weer in de bunker te vinden.

Woensdag, uitslapen en rust (nog steeds mooi weer).

Na een rustige ochtend was het 's middags toch weer druk. Bij Goodfellas

hadden het eindspel, eitjetik. We waren erg verbaasd dater zoveel

groepen meededen, het was namelijk niet het meest schone spel. Maar

wij zijn erachter gekomen dat een gratis fust bier veel verschil maakt. De

eieren werden niet aileen voor het spel gebruikt, het oude en nieuwe

bestuur konden de resten van de eieren een week later nog in de hun

haren terug vinden. De kids gingen naar studentenhuizen of begonnen aan

de kroegentocht, terwijl wij bij de Connaisseur gingen eten. Sommige

maaltijden waren beter dan de anderen. Na de maaltijd gingen wij naar de

Markt.

Donderdag, soms is organiseren best wei moeilijk (weer te mooi weer,

het wordt saai).

Vandaag was het voor ons de dag van de Super BBQ. Stephan en Sjef

moesten vroeg op omdat zij mee moesten helpen met het opbouwen,

51


CHEOPS

wat volgens de commissie de hele dag in beslag nam. Het is goed

zonnebaden als je niks te doen hebt. De kids hadden meer geluk want zij

mochten naar het optreden van Trijntje Oosterhuis gaan kijken. Marjolein

had 's middags een tentamen, maar omstreeks half drie vond zij het

genoeg en kwam het team versterken. Omstreeks half zes kwamen de

eerste eerstejaars hun portie eten opeisen. Ons BBQ-bakteam werd zelf

ook half gebakken door aile rook die van het vlees afkwam. Het veldje

leek achteraf wei een slagveld met de heerlijke foodfights, die natuurlijk bij

CHEOPS begonnen. 's Nachts moest er nog even opgeruimd en de

aangebroken fusten bier moesten opgezopen worden. Dit was echter

geen probleem, het waren er maar vier. Hierna, het was nu drie uur 's

ochtends, gingen we naar de Bunker.

Vrijdag, het laatste werk is niet het gemakkelijkste (eindelijk, regen).

De dag begon met een goed ontbijt in de Irish Pub. Naast de gebruikelijke

broodjes kaas en ham waren er nu ook broodjes met ei (vers van de kip).

Het ontbijt eindigde ongeveer om half twaalf, waarna wij naar de Mensa

gingen om te helpen met het opbouwen van de Cantus. Negenhonderd

mensen was waarschijnlijk net iets teveel voor de mensa, zeker als al die

mensen ook nog een fiinke hoeveelheid bier ophebben. Ondanks deze

drukke bezetting vonden wij het erg leuk en gezellig. Als toetje was er

pizza, waarmee ook goed gegooid kon worden. Na deze inspanning

konden we geen moed meer opbrengen om de AOR te bezoeken. Deze

mening deelden de meeste kids met ons.

Ondanks de "drukke" tijd is het, als je een beetje tijd kunt vrij maken in je

vakantie, een aanrader voor iedereen.

lntrocommissie 1997

Joost van de Zanden

Marjolein Verschuure

Stephan Achten

Sjef Vosters

Arjan Benschop

52 -------------------------------------------------


De spiegel

Een jaarboek geeft een reflectie over dat, wat zich allemaal heeft afgespeeld

in het afgelopen jaar. Of het thema dan een spiegel betreft, een

echo of een luidspreker, maakt daarbij niet zoveel uit. Zolang je de echo

maar niet associeert met een bodemloze put, waaruit de weerklank nooit

meer teboven komt, dan vormt dit een alleraardigst thema voor dit jaarboek.

Een echo is daarentegen altijd onzuiver en net als een spiegel

verradelijk en moeilijk te vertrouwen. Net als bij de echo van een vers

opengegraven graf aileen maar mooie woorden gesproken worden, zo

spreken wij mooie woorden bij de afsluiting, het begraven van het afgelopen

jaar en het herboren worden, vernieuwen, zuiveren en wassen van

de Chepos het komende jaar. Oat hierbij de weerklank misschien niet

helemaal waarheidsgetrouw is, moge verontschuldigd worden door ons

vetroebeld geraakte gehoor, dat al betoverd is door onze nieuwe grootse

plannen voor het komende jaar. Echo's hoor je en zie je niet, dus eigenlijk

valt er hier niets te schrijven, want dat echoot niet. Om toch een beeld te

geven (sorry-het thema spiegel was toch beter geweest), vangt hier onze

jaarhistorie aan.

Er was eens, ...

Met ingang van het nieuwe academisch jaar, presenteerde Jeroen de

nieuwe lay-out van de Chepos. Normaal houden mensen in de zomer

rust en vakantie, maar Jeroen niet. Een mooie lay-out kan echter geen

slechte inhoud verhullen. Anders spreek je duidelijk van een bodemloze

put, en dat is niet onze voertaal. Vandaar dat dit inhoudeliJke aspect een

van de speerpunten van het beleid vormde. Dit werd dan ook uitvoerig

besproken tijdens de schaarse, maar effciente vergaderuurtjes die de

Cheposcommissie rijk was. Naast de beschouwingen over de adiviteiten

van CHEOPS, zoals New York, Frankfurt en andere excursies, heeft de

CHEOPS

Chepos-commissie met het oo(g/r) op de veranderingen in het komend

academisch jaar extra aandacht besteed aan onderwijszaken. Deze zijn

onder andere belicht door een artikel dat de meningen peilde van de

sedies over hun visie op de onderwijsvernieuwingen. Cees Dam gaf

verder nog zijn visie over het onderwijs en vele andere mensen uit de

praktijk zullen hem hopelijk volgen komend jaar.

-----------------------------------------------53


CHEOPS

De verandering op het gebied van onderwijs houdt het verschuiven van de

keuze voor een vakgroep van het derde naar het tweede jaar in . Wij

willen de tweedejaars helpen hun keuze voor hun afstudeerrichting te

vergemakkelijken. Om de strekking van iedere vakgroep voor de tweedejaars

duidelijk te maken gaan wij naast de visies van mensen uit de praktijk

ook stageverslagen publiceren en iedere vakgroep een voorlichting Iaten

geven.

Wij zijn dan ook blij met de wedergeboorte van de sectie Vloer e, zodat

de vakgroep architectonisch ontwerpen ook vertegenwoordigd wordt in

de Chepos. Hiermee representeert CHEOPS aile vakgroepen van de

faculteit in een tijdschrift dat sinds kort voor iedere bouwkunde student aan

de balie klaar ligt.

De Chepos-commissie 1996-1997

Harm van Erp

Jeroen Weijers

Muriel Huisman

Tanja Lamers

54 -----------------------------------------------


StudentenWerk Tentoonstelling-commissie CHEOPS

Met deze jaarlijks terugkerende tentoonstelling wil CHEOPS haar bouwkundestudenten

stimuleren om hun projectwerk te presenteren voor een

groter publiek. In samenwerking met de KSA heeft een bescheiden, doch

briljante groep toekomstige Archiprix-winnaars iedere exposant

afzonderlijk in een hokje geplaatst, waardoor deze zich genoodzaakt zag

een selectie binnen het eigen werk te maken. Dit alles leidde tot een

enerverende stapeling van ontwerpen en prestaties in een diversiteit van

stijlen. De kwaliteit van het getoonde werk was echter van een dusdanig

niveau dat het faculteitsbestuur zich genoodzaakt zag af te treden.

In de wetenschap dat wij uw interesse hebben gewekt vertrouwen wij op

het voortbestaan van deze traditie.

De SWT-commissie 1996-1997

Mick Visser

Gijs Kaper

Joost van der Zanden

---------------------------------------------- 55


CHEOPS Excursiecommissie

Vol goede moed begonnen wij aan het begin van het jaar aan het avontuur

bij de excursiecommissie. De eerste vergaderingen begonnen officieel,

met enthousiaste nieuwe medewerkers boordevol nieuwe ideeen die het

jaar zouden vullen met spetterende exc ursies. Met goed Iubben, veel flyers

en hier en daar trekken aan studenten kwam de inschrijflijst voor de eerste

trip naar Utrecht aardig vol. Een interessante dag verzorgd door Mecanoo,

Dudok en een Koolhaas in aanbouw. Hoewel de kwaliteit van de excursie

recht had op een groat enthousiasme onder de commissieleden, werden

sommige al lichtelijk gedemotiveerd door het moeizame respons van de

gemiddelde bouwkundestudent. Het leek alsof dit enthousiasme van de

commissie als een echo tegen een harde wand van studenten kaatste en

daar net zo hard weer van terugkwam.

De bezetting van de eerste vergaderingen was na een paar weken al

gehalveerd! Maar aangezien de volgende excusie al weer op de loer lag,

probeerden we verder te roeien . Met veel gestoei waren de studenten

weer op het nippertje te motiveren voor een, naar onze mening, niet te

missen excursie naar Tilburg. Ook deze dag was weer geslaagd met een

vertegenwoordiging van Benthem & Crouwel, Van Asten en Coenen.

Ofschoon studenten moeilijk enthousiast te krijgen zijn, waren de rondleiders

juist super enthousiast. Benthem & Crouwel gaf spontaan een

stedebouwkundig rondje cadeau en Van Asten keerde voor ons zijn eigen

huis zelfs binnenste buiten! Over enthousiasme gesproken ...

lnmiddels werden de vergaderingen nog door drie actieve !eden bemand,

die het bootje nog naar het eind van het jaar moesten peddelen. Maar

helaas, de animo van de studenten was intussen gedaald naar een absoluut

dieptepunt. Voor de excursie naar Maastricht gingen bijna aileen de

commissieleden zelf mee. En dat is niet voldoende ... Kennen bouwkundestudenten

Mecanoo, Arets of Rossi niet? Zo ja en nee, waarom ga je dan

niet mee? We begrijpen natuurlijk dat wiskunde-instructies, atelierwerk en

tentamens over drie weken goede redenen zijn om niet mee te gaan.

DRUK, druk, druk (echo).

56 -----------------------------------------------


AI met al een zeer leerzaam jaar. Gelukkig dit jaar een nieuwe ronde met

nieuwe kansen. We proberen dit jaar met een goede bezetting, een

nieuwe PR-commissie en veel enthousiasme er een leuk jaar van te

maken.

Komend jaar ( 1997-1998) gaan we niet op excursie, maar op

architec TOER ... I!!

Excursiecommissie 1996/1997

Rich Schafer

Remco Mulder

CHEOPS

------------------------------------------------ 57


CHEOPS Jaarverslag 1996-1997

Voor het jaarverslag in dit jaarboek is er deze keer voor gekozen een

groot overzicht te maken van gebeurtenissen en nieuws op aile gebieden.

Er is in dit verslag daarom wereldnieuws te lezen tussen berichten van

CHEOPS en puur bouwkundige ontwikkelingen tussen nieuwtjes van

eigen bodem.

Er is gepoogd een zo representatief en interessant mogelijk beeld te geven

van het collegejaar 1996- 1997 voor de bouwkunde-student. Dat

betekent uiteraard dat er een selectie gemaakt moest worden uit het

gebeurde, omdat er anders een onoverzichtelijke brei van feiten ontstaat.

De feiten zijn gerangschikt in drie catagorieen:

I . Algemeen nieuws van regionaal tot mondiaal

2. Nieuws van CHEOPS en haar secties

3. Bouwkundig nieuws

In deze laatste categorie is een aantal projecten geselecteerd die in dit

collegejaar gerealiseerd zijn. Het is daarbij slechts de bedoeling geweest

een indruk te geven van de bouwkundige projecten die in deze periode

actueel zijn geweest.

De afbeeldingen die in dit jaarverslag zijn opgenomen zijn allen afkomstig

uit het prive-archief van Dhr. Pieter de Mos, hoofdredacteur van

Architectuur & Bouwen.


SEPTEMBER

9 Om het tienjarig bestaan van het NS-nachtnet te vieren zullen drie

weekenden lang twee uitbundig met l!chtjes versierde treinwagens

als nachttrein rijden.

Erasmusbrug (Rotterdam)

I I Uit een Brits rapport blijkt dat Zwitserland in haar bankkluizen

nog enorme hoeveelheden goud heeft liggen dat door nazi-Duitsland

tijdens WOII werd geconfiskeerd.

17 Het Koreaanse bedrijf Samsung wil volgens een Koreaanse krant

het noodlijdende Fokker ovenemen voor I 20-150 miljoen dollar.

19 Wisselings ALV CHEOPS

Peutersoos (Terheijden)

21 Tijdens een uitje van de Dienst Wegen, Verkeer en Vervoer stort

de 50 jaar oude DC-3 Dakota waarin het gezelschap zich bevindt

neer in de zee bij Den Helder waarbij 32 inzittenden om het Ieven

komen.

22 Frits Bolkestein raakt in opspraak doordat hij in zijn functie van

minister gepoogd heeft het beleid ten gunste van het bedrijf waar hij

commissaris van is te veranderen.

24 Excursie Stopera Amsterdam (FAGO)

24 Excursie Wormerveer (SUPport)

CHEOPS

------------------------------------------------ 59


CHEOPS

27 De 17 -jarige Whee Ky Ma studeert af in de theoretische natuurkunde

en verwacht binnen een paar maanden ook in de wiskunde

af te studeren.

27 De streng islamitische Taliban nemen in het holst van de nacht de

Afghaanse hoofdstad Kabul in.

2 7 De Amerikaanse 6-jarige jonathan Prevette wordt van school geschorst

nadat hij zijn klasgenootje op de wang heeft gekust en ontketent

hiermee een nationaal debat over ongewenste intimiteiten.

30 In het Evoluon vindt de afscheidsreceptie van Philips-topman jan

Timmer plaats. Zijn opvolger zal Cor Boonstra zijn.

Woning met zonnecollectordak (Amersfoort)

60 -------------------------------------------------


OKTOBER

2 Hoewel meisjes nog steeds minder vaak voor exacte vakken kiezen

dan jongens studeren er dit jaar evenveel jongens als meisjes

aan de universiteiten.

3 De overheid maakt bekend dat kerncentrale Dodewaard gesloten

zal worden.

4 Lustrumborrel (FAGO)

6 De architect Rem Koolhaas wordt beschuldigd van diefstal van het

ontwerp van de Rotterdamse Kunsthal.

8 Paus Johannes Paulus II ondergaat een operatie aan zijn blinde

darm terwijl potentiele opvolgers zich voorbereiden op een even­

tuele overname van het ambt.

Station (Haarlem)

I I De Canadese econoom William Vickrey die 8 oktober de Nobelprijs

voor de economie ontving, overlijdt.

20 In Brussel lopen 250.000 mensen mee in de Witte Mars tegen

de laksheid van de Belgische justitie.

24 In het Zuid-Limburgse landschap wordt door verschillende mensen

een poema gezien, hetgeen door sporenonderzoek bevestigd

wordt.

25 Excursie Utrecht (CHEOPS)

CHEOPS

----------------------------------------------- 6 1


CHEOPS

25 Na Galilei wordt nu ook Darwin door de paus gerehabiliteerd

omdat de evolutietheorie "meer dan een hypothese is gebleken".

Indoor Klimha/ Kardinge (Groningen)

25 De Tweede Kamer stemt tegen de accijnsverhoging van f. 0,50 op

sigaretten en shag.

Construe tie schuifdak Ge/redome (Arnhem)

62 -------------------------------------------------


NOVEMBER

2 Britse onderzoekers vinden meteorieten van Mars die sporen bevatten

die op Ieven duiden.

4 Excursie VIBA/De Kleine Aarde (FAGO)

5 Onder invloed van hevige wind en regenval beginnen de tuien

van de Erasmusbrug in Rotterdam te zwiepen en het brugdek te

golven.

6 In Am erika verslaat de zittende president Bill Clinton rivaal Bob

Dole met een overweldigende meerderheid.

Woonzorgcomplex (Amsterdam-Osdorp)

CHEOPS

--------------------------------------------------------------------------------------------- 63


CHEOPS

18 Het Amerikaanse bedrijf Texaco koopt na I I dagen negatieve

publiciteit met I 15 miljoen dollar het jarenlange racistische beleid af.

Arthur Andersen Gebouw (Amstelveen)

20 Na een brand in de Kanaaltunnel en talloze andere kleinere pro­

blemen ligt aile verkeer door de tunnel weer stil.

26 Drie Urker jongens verdrinken tijdens een nachtelijke vistocht.

Hoofdkantoor Albert Heijn (Zaandam)

64 ------------------------------------------------


DECEMBER

I Schaatssters Tonny de Jong en Barbara de Loor overwinnen de

duitse Gunda Niemann op de revolutionaire klapschaats .

5 De Amsterdam ArenA wordt na een civiele procedure die is aangespannen

door Arena-sleep-in Qongerenhotel en zalencentrum)

veroordeeld tot het binnen twee maanden wijzigen van haar naam .

Ringlijn (Amsterdam)

6 Sinterklaasborrel (VIA)

Draagconstructie bruggebouw Utrechtse Baan (Den Haag)

CHEOPS

---------------------------------------------- 65


CHEOPS

6 De Leidse prof. dr. Rene Diekstra wordt beschuldigd van plagiaat

van wetenschappelijk werk.

8 Om middemacht staakt de met hooggespannen verwachtingen

geYntroduceerde zender Sport 7 aile uitzendingen omdat de ontstane

schulden niet meer in te lossen zijn.

12 Diesexcursie Bavaria (CHEOPS)

12 Darttournooi & lustrumfeest (CHEOPS)

17 De oerhollandse klomp zal voortaan aan aile veiligheidseisen

voor werkschoeisel van de EU moeten voldoen.

I 8 Peruaanse rebellen verstoren in de hoofdstad Lima een feest in

de ambassadewoning van de japanse ambassadeur binnen en ne­

men meer dan 200 personen in gijzeling.

20 Kerstlunch (VIA)

26 Op tweede kerstdag wordt op de Mijzerpolder de eerste

schaatstocht op natuurijs gereden, georganiseerd door ijsvereniging

Ursum.

Haas theater (Rotterdam)

66 -----------------------------------------------


JANUARI

6 De ISe Elfstedentocht wordt gewonnen door Henk Angenent,

spruitjesboer uit Alphen aan de Rijn.

8-19(februari) Lezingencyclus 'Blind date met .. .' (CHEOPS)

9 Uitreiking eerste CHEOPS-jaarboek

9 Actieve ledenlunch (CHEOPS)

10 Excursie Tilburg (CHEOPS)

IS De door de wasmiddelenreclame's bij het grote publiek bekende

Nederlandse couturier Frank Grovers overlijdt.

Politiepost (Renkum)

17 Minister van Mierlo verbiedt als voorLitter van de Europese

Commissie de urenlange lunches die de commissie placht te houden.

17 Excursie Maastricht en Aken (CHEOPS)

22 De Katholieke Theologische Universiteit zal, om het Vaticaan te

paaien, twee homodisputen van de universiteit voortaan niet meer

erkennen.

NewHetropolis (Amsterdam)

CHEOPS

------------------------------------------------------------------ 67


CHEOPS

Luifelconstructie winkelcentrum Alexandrium (Rotterdam)

24 Bij massale kettingsbotsingen in de dichte mist vallen drie doden

en ontstaat een enorme verkeerschaos.

29-30 Excursie buitenland Frankfurt (CHEOPS)

30 Vijfentwintig jaar geleden opende het Britse Ieger het vuur op

demonstranten: op die Bloody Sunday vallen 14 doden en vele gewonden.

68 -----------------------------------------------


FEBRUARI

3 Het besuur van het 20 jaar oude Centre George Pompidou van

de architecten Renzo Piano en Richard Rogers kondigt een drie jaar

durende renovatie aan.

Zonnepanelen basisschool De Wonderboom (Amersfoort)

3 In het Brabantse plaatsje Venhorst wordt voor het eerst de

varkenspest vastgesteld.

14 Excursie Maastricht (CHEOPS)

14 Excursie Arnhem (CHEOPS)

14 Valentijnsborrel (VIA)

17-ll(maart) StudentenWerk Tentoonstelling

19 De grate man achter de opbouw van de Chinese communisti­

sche staat, Deng Xiaoping, sterft.

21 Britse onderzoekers maken bekend het schaap Dolly te hebben

gekloond uit een volwassen uiercel.

Sportcomplex 'De Toekomst, (Ouder-Amstel)

26 Er wordt bekend dat 15 prominente Nederlanders, allen blank

en van het mannelijk geslacht, het Republikeins Genootschap o pgericht

hebben.

CHEOPS

---------------------------------------------- 69


De weg naar de top kun je op heel vee!

rnanieren afleggen. Maar er gaat natuurlijk niets

boven 'm zelf aanleggen. En die kans krijg je als

technisch HBO'er of academicus bij Rijkswaterstaat

regelmatig. Door de enorme afwisseling in projec­

ten doe je namelijk al snel vee I ervaring op.

En hoe groter die ervaring, hoe groter de projecten

waarbij je betrokken wordt. Zo bouw je dus niet

aileen aan infrastructurele werken, maar ook aan

je loopbaan bij Rijkswaterstaat.

Als onderdeel van het ministerie van

De weg naar de top

Verkeer en Waterstaat voeren wij de regie over de

voorbereiding, uitvoering en implementatie van

imponerende infrastructurele werken.

Met een grote maatschappelijke betekenis.

En een dito betrokkenheid.

De reconstructie van het Prins Clausplein is

zo'n project. Bijna dagelijks staat Nederland stil bij

de congestie van het verkeer op de A4. Hoewel er in

beide richtingen vier rijstroken beschikbaar zijn, is

het Prins Clausplein een van de meest genoemde

knelpunten tijdens de ftlemeldingen. Oorzaak is het


kun je zelf aanleggen.

zogenaamde 'weven' van auto's die van richting

willen veranderen.

Om de doorstroming van het verkeer te

bevorderen en tegelijkertijd de verkeersveiligheid

te vergroten, wordt er op de A4 en de Al3 een

aantal kunstwerken- zogenaamde breiwerken­

gerealiseerd. Hierdoor kan men straks weer veilig

en eenvoudig alle kanten op.

Als afgestudeerd technicus kun je dat nu al.

Want bij Rijkswaterstaat slaan we voortdurend

nieuwe wegen in. Letterlijk met mod erne viaducten,

aquaducten, spoorbruggen, snelwegen en tunnels.

Figuurlijk met o nze inventieve en innovatieve

aanpak. Dus als je ambities hebt op het gebied van

natte en droge infrastructuur, dan is Rijkswaterstaat

echt wat voor jou.

Een open sollicitatie kun je sturen naar de

RWS Helpdesk, Postbus 272, 3700 AG in Zeist.

Actuele informatie en vacatures vind je ook op

Internet: www.minvenw.nl/rws/perspectief.

Mmisterie van Verkeer en Watemaat

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat


CHEOPS

MAART

3 De paus geeft de biechtvaders de opdracht het gebruik van condoom

en pi/ binnen het huwelijk, zowel in de toekomst als met te­

rugwerkende kracht, te vergeven.

9 Een Noorse duiker vindt voor de kust van Ecuador een miljardenschat,

de grootste schat die ooit gevonden is, maar later blijkt de

schat niet echt.

I 2 De prestigieuze Nederlandse Geuzenpenning wordt uitgereikt

aan de Dwaze Moeders van Argentinie, die actievoeren voor hun

verdwenen kinderen.

Dakconstructie entreegebouw Alexandrium Ill (Rotterdam)

72 -------------------------------------------------


CHEOPS

APRIL

8 De Eerste Kamer keurt het voorstel tot wijziging van het naamrecht

goed: kinderen krijgen in het vervolg niet meer automatisch de

naam van de vader.

II Excursie Unidek (FAGO)

Woontorens (Amsterdam)

14 Een brandweerman redt de Lijkwade van Turijn uit de vuurzee

die ontstaat als het ministeriele paleis en de aangrenzende dom in

de brand vliegen.

Kantoortoren Kop van Zuid (Rotterdam)

74 -----------------------------------------------


Woningen in Nieuw-Sioten (Amsterdam)

IS Excursie Bavaria (FAGO)

18 De langste autotunnel van Nederland, de Piet Heintunnel in Amsterdam-West,

wordt geopend.

18 Excursie Amsterdam (CHEOPS)

22 Het Peruaanse Ieger bestormt de japanse ambassade in de

hoofdstad Lima, waar zij 72 mensen bevrijden die sinds halverwege

december gegijzeld werden door rebellen.

22 Excursie Schiphol (SerVicE)

24 Lunchlezing (KOers)

CHEOPS

---------------------------------------------- 75


CHEOPS

MEl

I Bij de Britse verkiezingen behaalt Labour voor het eerst in tientallen

jaren een overgrote meerderheid op de conservatieven.

2 lndoorkarten (SerVicE)

3-10 (juni) Lezingencyclus 'Zoeken naar de nieuwe ruimte' (VIA)

8-15 Excursie buitenland Scandinavie (VIA)

18-25 Excursie buitenland Berlijn (SUPport)

19 Dieslunch (VIA)

23 Ouderdag (CHEOPS)

26 De Eindhovense voetbalclub PSV verovert na een overwinning

op Willem II het landskampioenschap.

Waterpaviljoen (Neeltje jans)

27 Minister Ritzen van Onderwijs kondigt aan de weekend-OVen

de week-OV verplicht te stellen voor resp. uitwonende en thuiswonende

studenten.

30 Studenten Staaldag

76 -----------------------------------------------


Overslagstation Binckhorst (Den Haag)

30 Omringd door veiligheidsbeamten en -maatregelen bezoeken de

Amerikaanse president Bill Clinton en zijn vrouw Hillary Den Haag.

Pyramide (station Rijswijk)

CHEOPS

-----------------------------------------------77


CHEOPS

JUNI

1-7 Excursie buitenland Engeland (SerVicE)

5 Minister Sorgdrager van Justitie maakt bekend dat honderden wetten

die niet zijn aangemeld bij de Europese Commissie in Brussel

mogelijk niet rechtsgeldig zijn.

Villa VPRO (Hilversum)

16 In Amsterdam begint de omstreden Eurotop, waar een accord

bereikt moet worden over de toekomst van de Europese 1'1untUnie

(EMU).

Gemeente-archief (Leiden)

78 -----------------------------------------------


21 De KLM maakt bekend dat er tijdens een KLM-vlucht van Schiphol

naar Londen op 2 mei jl. een hoeveelheid radio-actieve straling

is vrijgekomen die de normen overschrijdt.

23 Een grote stroomstoring in midden-Nederland legt het openbare

Ieven stil in Utrecht, Flevoland en Gelderland.

Hoofdkantoor Gasunie (Groningen)

CHEOPS

------------------------------------------------ 79


CHEOPS

JULI

I Hong Kong gaat officieel over van Brits naar Chinees bestuur.

4 Het Amerikaanse ruimteschip de Pathfinder Iandt na een reis van

zeven maanden op Mars.

Hoofdwerkplaats Tram (Diemen)

I 0 Door langdurige regenval overstromen grote gebieden in Polen,

Tsjechie en Duitsland.

Entree hoofdgebouw VSB-bank (Utrecht)

80 ----------------------------------------------


15 De ltaliaanse modekoning Gianni Versace wordt vermoord in zijn

woning in Miami Beach.

17 De kosmonauten die zich aan boord van het Russische ruim­

testation Mir bevinden, maken een fout waardoor er een storing

optreedt in de hoofdcomputer.

Postmodernistisch woongebouw op KNSM-eiland (Amsterdam)

CHEOPS

------------------------------------------------- 81


CHEOPS

AUGUSTUS

6 De Surinaamse regering spreekt haar verontwaardiging uit over

het feit dat Nederland een arrestatiebevel tegen legerleider Desi

Bouterse heeft uitgevaardigd.

Rijksarchief Limburg (Maastricht)

12 Vanaf 5 augustus is Nederland officieel in de greep van een hittegolf.

Nederlands Architectuurinstituut (NAi) (Rotterdam)

82 ----------------------------------------------


20 De bedrijfsdirecteur van de Amerikaanse sigarettenproducent

Philip Morris geeft in een televisie-interview toe dat er jaarlijks mogelijk

I 00.000 mensen overlijden als gevolg van roken.

26 Zweden kondigt een onderzoek aan naar de gedwongen sterili­

saties van 60.000 mensen (voornamelijk vrouwen) in de periode

1935-1971 in het land.

30 Diana, Prinses van Wales, wordt gedood in een auto-ongeluk in

Parijs, op de vlucht voor de papparazzi.

CHEOPS

------------------------------------------------ 83


I

'

YUKSEL S

ROBBERS RD)

m

CHEOPS

---------------------------------------------- 85


CHEOPS

86

MRTSMW AL pp

VANDEN

BERENTSEN MWB


CLAESSENS A)M OIJKMR VAN

ENGELS M FRANSEN BM GIEZEM/>N CP

m

CHEOPS

ELDONK MJH V/>N -

-..()

0

87


CHEOPS

88

HORST PLL TER

LMT ALM DE

KEMPEN PT V/'N KLINKENBERG K


UDENTJJ VAN

-

-o

0

89


CHEOPS

VERM EULEN M

lsoBouw

Zoals prefab daksegmenten voor

de seriematige woningbouw.

lsolerende daken

gevelsystemen.

Zoals staal-sandwich gevelpanelen

voor de utiliteitsbouw.

lsoBouw Systems bv, Postbus 1, 5 710 AA Someren, Tel. 0493-49 81 11*, Fax afd. verkoop 0493-49 64 00


.,

BASTINGS AJH SEEK IVAN

EGGEN E

OQ

tD

:::s

tD

i

-· tD

--o -

91


CHEOPS

92

-o-

GOVERS LC HAAFKENS ,Aj

HUISMAN MGT )AEQXBME

KEN NISAP)M


CHEOPS

94

-0....

PATER R

POL NCVAN DE POTMAMAGH

POL MA V/>N DER


CHEOPS

96

-

ZEGERS SFAjG

WOLFS RMR


BAARSEN PH BALADRON S

BIJNEN HMJH

BIJSMANS LJ BOERTIENAM BOGAARDMR

BORGMAN ISR BOUTERM

BRAS P

m

CHEOPS

97


GARDEBROEK A

HAL RGHM VAJ'.J

I)ZERMANCR

99


CHEOPS

SLABBEKOORN JL

SCHUTSIAB

SCHif\RJSAjj

SCHEL TEMA YE

102 -----------------------------------------------


CHEOPS

ZUIDAMME

WESTERHOFA

104 ------------------------------------------------

V/>N


CHEOPS

M

-o-

BRINKE HJF TEN BUULAAHVAN

FI EGE MA

106 ----------------------------------------------


MEULENBROEK HAJA MIERLO SG VAN MULLER MP GIERVELD

MUSKENSMG OVERVELD GPM VAN POUTRIE DBLA

RJKKEN AJT

RI)ST ER VAN DER -

-o

w

SC HIE H VAN

-----------------------------------------------109


CHEOPS

M

-o- GJ

·- .....,

ns

:....

GJ

c

GJ

bO

SLOT R

SUMME REN LOJ VAN

TIMMERMANS H TORNIJW

VEDDERSV)

-,

SljBERTSMA FG

11 0-------------------------------------------------


CHEOPS

BOUTEN RAM

12 -----------------------------------------------


CUI)PERS R

DROOGE 8A V/'N

DUUREN M V/'N EISSEN K

-------------------------------------------------113


CHEOPS

LUIJSTERBURG CPA

MERTENS R)CP MIDDELDORP MD MIL EJM VAN

LEERMAKERS WGJH

LOUMAN MM

MULDER RM

DEN

116-----------------------------------------------


CHEOPS

SIEBESMAW M SISKENS EM

TOORHGV/>N

STROM IC

UDEN BTMVAN VERDONSCHOT JWHM

11 8-----------------------------------------------


CHEOPS

a.n

o-.

.,

G.l

·-

fU

:....

G.l

c

G.l

bO

BURGERMG

DAMENJPH DIJKSTAAFH

EXELDPAVm FLIPSEN C

EIJSBOUTS RHPM

122------------------------------------------------


GENNIP MTJ VAN

HAGEMAN FJ

HAANSM

HAPPEL AjE HERBEN IGM

CHEOPS

HOEK JJ VAN DER HOPMANS P

DEN

----------------------------------------------1 23


CHEOPS

124------------------------

HOUT JS VAN DER HO UT NHAM VAN

JACOBSWJ JANSEN IJH JANSEN RJEJ

JOOSENG

KAPTE!NV KLEIJN RW


CHEOPS

OPENDORP K

126 -----------------------

RUTIENO RUTIEN P

SCHIJNDEL TPJ VAN

ROSIER RO


STRATING H

SCH UURMANS RjAO

SPREEUWEL CJ VAN

THEUNISSEN AAM THOORJRVAN

-----------------------------------------------127


CHEOPS

UMLAUF CL

TOLBOOM )GW TONGEREN R V/>N TOPS C)

VERHEI)DEN CHJ VISSER ER

VRIES) DE

128-----------------------

VOULONRF


WATER ) V/'N DE WESTERVEEN JV

ZOONTJENS NS

---------------------------------------------129


CHEOPS

BEELEN IM

BER!.O MVAN

AAATSMA EP

BASTIAANSJ

130 -------------------------------------------------


GEIJN ERAM VAN DE

GRVYTER HAL DE GUERRA TO MA

HENDRIKSTMM

-----------------------------------------------1 33


CHEOPS

HOENSELAARS jC

HORVERS KJ

HUURMAN PAC

HILBERINK I

134 -----------------------------------------------


KLIJNAMR

JOUNKJF

KOS J KRIJNEN MJ


LAURIJSSENS CA

135


CHEOPS

LOUW LVANDE

MIDDELKOOP M VAN

MASTRIGT ME VAN

-..

MEKKING MW

136 -------------------------------------------------


MUKRAB FJ NAUMN-JN M

NEILEN D

PEETERS FAP

OVERMEEREN PP VN-J

---------------------------------------------- 137


CHEOPS

140 ------------------------

VRIES SK DE

ZWIJSENLJ


BMRSENIC

BASTIAANS Aj BEKKERS JPM

BLEZERIHW

BEVER PlCG DE

OQ

tD

::::s

tD

.,

f4

-· tD

-------------------------------------------------1 41


CRI NS rvrw

CCX)LEN RLH

...

DONKERSJF

MRSDIJKMS

GESTEL TVAN

143


CHEOPS

GAAA.F SJE DE GRONDMMGJI GROO F BA DE

HABRAKEN APHW

HEERI


CHEOPS

MEIJERS 0

MIDDELBURG KJ MONTALVO A

PAAlJWE RA

148 -------------------------------------------------


PON)EJW POPPELAARS WCG

REININKMW

,..,..--------m

POLL MWV/W DER

ROMGENS)jG SABATINOMR

CHEOPS

-----------------------------------------------149


CHEOPS

SEEKLES VA

STAUPE RP

150 ------------------------------------------------


SURIPA TIIJ JSA SYRIER LN

TIMMERMAN$ BHA

TENTEN MJA THEIJSSEN MPA

VELD EN EJMC VAN DER

VALKONET AWM

CHEOPS

-----------------------------------------------151


CHEOPS

VELDEN MJC V/>N DER VEL THUIZEN FFWP

VERHOEVEN M

VERHEES HME VERHOEVEN F

VUGTEJM V/>N

152------------------------------------------------


WAANDERS JB WAIJERSK

WEIJENBERG A

INILLEMS DH \NIT AT DE WITMMADE

INITI JFTE

CHEOPS

153


CHEOPS

BONGAERTS AjGG

BONGERS JRW

BOOGAARD AMJ VD

BOOL TINK GHB

BOOM OM

BOONEN CHMH

BOONSTRA JW

BOONSTRA L

BOORN MHZM VD

BOOTSRTWH

BORGMAN ISR

BOS A

BOS B

BOS C

BOS MK

BOS RGM

BOS SM MH

BOSCH AK

BOSCH APM

BOSCH JA VAN DE"'

BOSCH VVWG VN-4 DEN

BOSCHMAN M

BOTS M

BOTTEMA M

BOTTRAM DJL

BOUDOR K

BOUMAN TM

PR HENDRIKSTR 42 F

BREEDERKAMP 14

HENEGOUWENLAAN 47

FUUTLN 47

TONGELF\E SESTF\ 145

VELUWELAAN 24

BLOEMFONTEI NSTR I I

ZAGWYNSTF\ 30

P SCHF\EURSWEG 44

EDENSTF\ 10

HEMELRIJKEN I 39

EDENSTR I 0 C I

DE WAAF\T 74

DROSSAARDS- .q 22

JULI USSTR 70

C NEFKENSS TR 9 B

H ROBBERSTRAA T 82 C

LIMBURGIASTRAAT 315

HEIWG II

PARADYSLN 46

MUSSCHENBROEKSTR I 3

W VD VELDESTR I K 18

PALLASWIESENSTR 57 003

BI EZE LAAR 14

SCHUTF\OESTR 14

PF\INSoS BEATRIXLN 68

BOUMANS MLMG PISANOSTR 154

BOUTEN RAM LAAGRIEBROEKSEWG 9

BOUTER M HEMELRIJKEN 159 A

BOUW PJMM GELDF\OPSEDK I S

BOUWHUIJSEN MBL VD HOOGSTR 295 E

BOUWMAN AJM ECKARTSEWG Z 143

BOVENO'EERDT JWM ECKARTSEWG Z 179

BOX ISC CANTECLEEO.STR 14

BRAAK ]CAP VAN DEN REEVLI ET 7

BRAKEN SG VAN DEN SCHOUWBROEKSEWG 69

BRANDE ELMG VAD

BRANDS NM

BRANS AJ

BRAS P

BRAVEN "'F DEN

BREDA AHN VAN

BREE PPC VAN

BREMAN P

BREMER PB

BRESSER MV

BRI:DE MH

BRINCKE EHJ TEN

BRINKE HA TEN

BRINKE HJF TEN

BROED ERS LAM

BROEK R VAN DEN

BROEK RFr\1 VAN DEN

BROEK W JM VAN DEN

BRO EKMAN MGL

OR.j.OEN UYLSTR 18 A

VES TOK 26

VARENSTR I

MINCKELERSSTR 5

ST SERVAASWG 68

TONGELRE SES TR 94

F\ODINSTR 28

W DE ZWYGERSTR 17

HEuVELAKKER 149

HEISTR 35

PARADYSLN 46

MAOELIEFSTR 26

C BEF\CHEMSTR I 0

MIMOSAPLN I 0

F\OEKLN 10

KALMOESSTRAA T 99

jOHANNESBUF\GSTR 20

SC HIETBERGEN I 00

KERKSTR 42 B I

56 11 HL EINDHOVEN

6011 SP ELL

5628 W L EINDHOVEN

56 13 AA EINDHOVEN

56 13 DO EINDHOVEN

8443 AC HEERENVEEN

5642 EC EINDHOVEN

50 12 CK TILB UF\G

6081 NX HAELEN

5615 GA EINDHOVEN

5612 LC EINDHOVEN

5615 GA EINDHOVEN

570 1 SC HELMOND

5663 ER GELOROP

5621 GE E' NOHOVEN

5613 ME EINDHOVEN

303 I RK ROTTE ROAM

64 15 VS HEERLEN

5391 EA NULANO

5611 KP EINDHOVEN

562 . EA EINDHOVEN

5642 AH EIND HOVEN

D-64293 OAF\MSTA0-

5:21 NF\ RIJEN

5914 NM VENLO

5684 GL BEST

5623 CG EINDHOVEN

5809 ET LEUNEN

5612 LC EINDHOVEN

5672 AA NUENEN

5654 NA EINDHOVEN

5623 PA El NDHOVEN

5623 PB EINDHOVEN

5625 GR EINDHOVEN

5061 Rj OISTERWIJK

5616 NV EINDHOVEN

5612 KW EINDHOVEN

561 1 CC EINDHOVEN

5644 PR EINDHOVEN

562 1 GW EINDHOVEN

56 14 CC EINDHOVEN

5613 ON EINOHOVEI'

5623 EL EINDHOVEN

5616 AC EINDHOVEN

5625 VM EINDHOVEN

5614 Gj EINDHOVEN

56 11 KP EINDHOVEN

5643 HS EINDHOVEN

5643 VM Elr\IOHOVEN

5643 CJ EINDHOVEN

5613 EG El NDHOVEN

5643 LE El NOHOVEN

5642 EN EINDHOVEN

5672 SZ NUENEN

56 11 GK EINDHOVEN

040- 2454374

0495-55 1753

040-2412514

040-2443424

040-24497 10

05 1 3-633C ' 0

040-28 1300 1

013- 45 52893

0475-593096

040-2447 157

040-245666 1

040-

0492-527468

040-2862895

040-2468710

040-2433213

0 I 0-4045241

045-5727393

073-5322057

040 - 2 44 8096

040-2441264

040-28 : 5695

93

9 6

92

97

96

95

90

80

96

90

92

94

95

9 3

9 4

95

93

90

93

95

92

96

95

9 4

016 1-224 135 96

077 -35 19725 97

0499-395072 9 3

040-2457488 95

0478-5 11346 9 4

040-2456550 9 2

040-2834444 96

040-2573663 9 6

040-2437557 97

040-2461843 94

040-2436584 96

013-5283990 97

040-2511682 94

040-2457859 95

92

040-21 14720 91

040-2435 426 92

040-2122756 92

040-2468528 9 2

0 40-2425657 9 6

040-2455188 89

040-2480402 90

040-2 1 30412 9 6

040-2448096 92

040-2 12 59 I 0 9 3

040-2 118776 97

040-2 125956 93

040-2449907 9 6

040-2126975 86

040-2816499 89

040-2838608 90

040-2445483 91

156-------------------------------------------------


CHEOPS

CRINS MW

CROMMENTUIIN SPH

CUIIPERS PA

CUIJPERS R

DAAL YP

DAEMS Ill

DAL CjG VAN

DAMEN GW

DAMEN IPH

CANKERS M

CARDING AI

DAS MWC

DECKERS IC

DEE HC VAN

DEKKER RC

DEKKERS KAMHI

DELFT Sl VAN

DELMEE VMT

DELRUE SF

DEMANDT IMM

DERIICKE R

DERKSEN IHW

DIALLO AO

DICKHAUT MILM

DIEDEREN KL

C,IK DSE

DIIK HEI VAN

DIIK MHH VAN

DI IK MR VAN

DII K MW VAN

DIIKMAN M

DIIKMAN T

DIIKSTRA FH

DIIKSTRA IF

DILLEN C VAN

DINTHER MHW VAN

DIRKEN AMW

DOBMA RF

DOENS MTM

DOENS SE

DOHMEN ElM

COLLEN Dl

DOLS AHEM

DOMEN KAGM

DONDERS CA

DONGEN RP VAN

DONK ROC VAN DE

DONKERS IF

DONKERVOORT DR

DOOREN GGA VAN

DOUSMA G

DRIESSEN ITPM

DROLENGA IC

DROOGE BA VAN

DROSTE Fl

DROSTE SWH

LIMBURGLN 28

Kll KAKKERS 80

STRYPSESTR 93

F VERHAGENSTR I

COLENBRANDERSTR 3

PENATENHOF 36

TORENSTR 137

VESTDK 35 M

HET SM EELKE 6

I BOSC HLN 223

KAST BEUSDAE LP LEIN 3 B

GESTELSESTRAAT 74

CONCORDIASTR 12

KREUGE LSTRAAT I

HEMELRIIKEN 165 C

IE BOTTELROOSSTR I A

K KRUISWG 2

I 'OOROPSTR 37 26

V LEEUWENHOEKSNGL 62

KRUISSTR 39 B

BARISTR 58

OPWETTENSEWG 145

TONGELRESESTR 173

EDISONSTR 163

BORCHMOLEN 14

KERKSTR 15

RIETSTRAAT 15

EDENSTR 10 B

SMALLE HAVEN 6 E

H VERRIESTSTR 20

NEEDESTR 16

ZOOSTERLN I

WEEGBREE 20

KWARTELSTRAAT 24

GELDROPSEWEG 20 B

SCHAAPSLOOPVEN I I

CEDERLAAN 29

STEPHENSONSTR 7

TONGELRESESTR 145

BOUTENSLN 18 D

KERKSTEIGER 28

EUROPA-RING 175

MELKWG 82

KANARIESTR 5

H HEYERMANSWG 16

I BOSCHLN 178

GEN LINCKERSLN 20

ST ODULPHUSSTR 35

BERGEN OP ZOOMSTR 28

SCHOOTSESTR 74

C DOPPERSTR 2 A

HAAGB EUK 71

DOLPHYNSTR 9

BANKASTRAAT 12 3HG

KERKSTR 9

C NEFKENSSTRAAT I C

5691 KR SON

6026 ER MAARHEEZE

5616 GM EINDHOVEN

5504 CB VELDHOVEN

5624 EH EINDHOVEN

6215 BW MAASTRICHT

5151 IP DRUNEN

56i I CA EINDHOVEN

5673 Kl NUENE1'1

5642 AS EINDHOVEN

6222 WT MAAS TRIC HT

5615 LY EINDHOVEN

6269 GB MARGRATE N

5616 SE EINDHOVEN

5612 LC EINDHOVEN

5644 EV EINDHOVEN

5503 TB VELDHOVEN

5642 AI EINDHOVEN

26 11 AD DELFT

6171GC STEINL

5632 TL EINDHOVEN

5674 AB NUENEN

5613 DE EINDHOVEN

5621 HN EINDHOVEN

5612 DA EINDHOVEN

561 1 GH EINDH OVEN

5995 MK KES SEL-El K

5615 GA EINDHOVEN

5611 El E:NDHOVEN

5615 HN EIND HOVE N

5651 EG EINDHOVEN

5263 AMVUGHT

5731 TT Ml ERLO

8446 HW HEERENVEEN

5611 SH EINDHOVEN

5646 HV EINDHOVEN

5616 SC EINDHOVEN

5621 GR El NDHOVEN

5613 DD EINDHOVEN

5615 CX EINDHOVEN

3311 ED DORDRECHT

7641 Dl WIERDE'I

5642 CT EINDHOVEN

4881 WK ZUNDERT

5044 NC TILBURG

5613 GC EINDHOVEN

5623 IV EINDHOVEN

5614 AN EINDHOVEN

5652 KD EINDHOVEN

5616 RE EINDHOVEN

5654 IH EINDHOVEN

5925 HN VENLO

5632 CZ EINDHOVEN

1094 ED AMSTERDAM

5671 GN NUENEN

5613 ME EINDHOVEN

0499-472278 97

0495-592447 9 6

040-2513111 95

040-2542691 94

96

043-3430445 9 6

0 4 16-373805 97

040-2467932 94

040-2832929 95

040-2817548 9 3

043-3623714 91

040-2552544 9 4

043-4582043 96

040-255C 84 91

040-2454693 91

040-2129076 9 6

040-2540447 9 6

040-2815:85 93

015-2157003 92

046-4330061 91

040-2419277 95

040-2839732 9 6

040-2466578 9 4

040-2430205 92

040-2446551 9 6

040-2447863 92

077-4623 184 8 8

040-2446679 91

040-2442258 90

040-24514 16 97

040-2550282 9 2

073-6565202 9 6

0492-66027 i 95

0513-620204 92

040-2112251 90

040-21 13990 91

040-2574073 9 0

040-2435787 9 6

040-2449710 96

040-2 11 1757 9 3

078-63 1833 I 9 4

0546-575161 9 4

040-2813693 95

076-5973888 97

013-4675875 97

040-2461704 94

040-2446742 97

040-2117084 97

040-2570428 9 3

040-2574523 95

040-2513866 93

077-3822085 9 3

96

020-6941764 9 4

040-2840419 96

040-2460477 9 4

158------------------------------------------------


DRUIJVEN JPN

DUCKER SPA

DUIJNHOUWER D

DUIN AJM

DUIVEMAN C

DUIZER A

DUK DAA

DUMOULIN DMFJ

DUN M VAN

DUUREN M VAN

DUVEKOT JA

EBERT WAB

ECK NA VAN

EERDEN F VAN

EGAS MR

EGGEN E

EIJSBOUTS RHPM

EIKELENBOOM JB

EIKELENBOOM S

EISSEN K

EKKELKAMP BJ

ELBERSE JC

ELDONK A VAN

ELDONK MJH VAN

ELK DE FREESE OH V

ELZEN JP VAN DEN

ENGELEN MH VAN

ENGELS M

ENSINK CS

ERKELENS LS

ERNST FML

ERNSTEN D

ERP WAM VAN

ESCH EHJ VAN

ESSERS IJ

EULDERINK JHA

EUSSEN RJM

EUSSEN VMJ

EVERSDIJK MS

EXEL DPA VAN

FALKENSAMMER

FAVIE R

FEDDES RFC

FIEGE MA

FLEER M

FUM GH

FLIPSEN C

FLOOR PJ

FLUITER MJ DE

rOOLEN JTM

FRANSEN BM

FRANSEN HM

FREMOUW SR

FRERIKS TL

FRERKER MTH

FRIEBEL VM

KEIZERSGRACHT 20 A

BROEKWG 226

ORLEANSHOF 29

BOSCHDIJK 225 A

JULIUSSTR 70

MAASDIJ K 22 B

SIBELIUSLN 43 D

FILIGRAANDONK 36

W VD VELDESTR 3 35

OOSTERMEENT N 144

VEERSEWEG I 17

BALSEMIENPLN 19

DOLPHYNSTR 9

ST NICASIUSSTR 9

WOLFSTRAAT 16

P DONDERSSTR 79

URANUSSTR 30

VD WERFFSTRAAT 2S

NOORDWAL 81

EDENSTR 10

KERKAKKERSTR

EDENSTR 12

WILLE1'1STRAAT 41

WILLEMSTRAAT 41

BIESTERWG 18

TERWESTENSTR 3

WIKVELD 83

BYRONSTRAAT 52

PRIMULASTRAAT 3

TONGELRESESTR 134

POOLSTER 12

KEMPKESHOEVE 51

HEMELRIJKEN 133 A

NORBERTIJNERSTR 5

PIOENROOSSTR 67

BELLINISTR 2

MINCKELERSSTR S

ST ROCHUSSTR 34

'1EIDOORNLAAN 14

NEPTUNUSSTR 29

TRAMSTRAAT 7

MAURITSSTR 52

ST ROCHUSSTR I 4

KERKSTR 42 f

MARTIN L KINGSTATE 44

S GRAVESANDESTR 7 A

J DECKERSSTR I 05

MARGA KLOMPELN 95

KLOOSTERDREEF 34

BEEMDSTR 38

GROTESTRAAT 57

OMMELSEWG 52

ST BONIFACIUSLN 310

CIT ADELLN 29

AALSTERWG 213

K DE GROTELN 343

561 I GD EINDHOVEN

5502 BE VELDHOVEN

5627 LM EINDHOVEN

5612 HC EINDHOVEN

5621 GE EINDHOVEN

4284 VA RIJSWIJK NB

5654 CZ EINDHOVEN

6218GB MAASTRICHT

5642 AH EINDHOVEN

1274 SG HUIZEN

4332 BD MIDDELBURG

5644 LE EINDHOVEN

5632 CZ EINDHOVEN

5614 CD EINDHOVEN

570 I JE HELMOND

5613 LS EINDHOVEN

S721 BP ASTEN

5622 KA El NDHOVEN

1274 AD HUIZEN

5615 GA EINDHOVEN

5616 HB EINDHOVEN

5615 GA EINDHOVEN

5611 HC EINDHOVEN

5611 GA EINDHOVEN

5615 AH EINDHOVEN

040-2432995 97

040-2537100 9 6

040-2426174 96

040-2444284 91

040-2468710 95

0183-441687 91

040-2574543 9 4

043-3430041 90

040-2815805 95

035-5265155 9 4

93

040-2119118 92

96

040-2119657 97

0492-550823 91

040-2125920 91

0493-692206 95

040-2447195 92

035-5264367 97

040-2451729 9 4

040-2525712 9 6

040-2433572 92

040-2437967 9 3

040-2437967 9 0

040-2126689 92

5613HH EINDHOVEN 040-2461351 96

5236 ED 'S-HERTOGENBOSCH 073-6421 156 9 6

5924 XN VENLO 077-3825084 9 0

5644 LH EINDHOVEN

5613 DN EINDHOVEN

4907 CB OOSTERHOUT NB

5262 NV VUGHT

5612 LC EINDHOVEN

5154 EC ELSHOUT

5644 CB EINDHOVEN

5653 GB EINDHOVEN

5621 GW EINDHOVEN

5611 RJ EINDHOVEN

3319 HR DORDRECHT

5241 JR ROSMALEN

5611 CM EINDHOVEN

5616 AB EINDHOVEN

5611 RH EINDHOVEN

5611 GK EINDHOVEN

6716 NC EDE

5612 JM EINDHOVEN

5616 JT EINDHOVEN

5122 BD RIJEN

5622 AA EINDHOVEN

5482 HB SCHIJ NDEL

5371 BW RAVENSTEIN

5721 WV ASTEN

5645 WG EINDHOVEN

040-2119141 91

040-2438081 9 3

0162-450745 92

073-6570231 94

040-2430470 9 2

0416-376948 9 3

040-2122981 9 2

040-2521952 91

040-2435426 92

040-2127736 95

078-6167906 97

073-521 1656 9 5

040-2451652 9 6

040-2442606 97

040-21 14373 9 0

040-2434789 9 3

0318-641124 96

040-2455533 9 6

040-2511904 95

0161-226788 96

94

073-5475130 9 6

0486-41 1730 9 0

0493-691397 9 4

5212 VA 'S-HERTOGENBOSCH 073-6149805

5644 RB EINDHOVEN 040-2120745

5654 NN EINDHOVEN 040-2574934

CHEOPS

97

91

94

93

159


HOORJ TEN

HOORN JW WN DEN

HOORN PA VAN

HOPMAN$ P

HORST PLL VAN

HORST RFJ VAN DER

HORSTINK TC

HORVERS iVA

liORVERS KJ

HOUBEN J

HOUBEN JJ WJ

HOUBEN MGC

HOUT BGH VAJ'J Cc'l

HOUT JS VAN DER

HOUT 1'-JHAM VAN

HOUWELINGEN N VAN

HOUX JP

HOVIUS A

HOWELER H

HU MSJ

HUANG JJ

HUBERS EJP

HU :JSMANS MAP

HU JZER j

HUISMAN M

HUISMAN MGT

HUITINK DBM

HULS JH

HULSBERGEN SPA

HULS INK RM

HULST P VAN

HUNNIK Y

HUURMAN PAC

HUVENEERS MW

HUVER HJR

IEPEREN R VAN

IJ FF J

IJNTEMA Gl"

IJ ZERMAN CR

IMMENS SM

ISENIA GM

JACOBS GP

JACOBS S

JACOBS VW

JAEQX BME

JAGT GS VAN OcR

JANNINK RME

JANS HD

JANSEN IJH

JANSEN LF

JANSEN MJ

JANSEN NT

JANSEN P

JANSEN RJEJ

JANSEN RT

JANSEN TRD

PATERSWOLDSEWG 71 A

KORENBLOEMSTR 54

ST PETRUSSTR IS

HART V BRABAN TLN I I 76

RIETSTRAAT 46

VEESTR 4

HEES 36

BOUTENSLN 20 C

VENUSLN 353 A

BOUTENSLN 2 4 II

HEUVEL 13

MARCONILN 26

MELKWEG 42

w DE lWYGERS-R 51

W V HORNESTR 24

EDENSTR I 0 C8

VAUWERHOF 14

GASPELDOORNSTR 5

GENNEPERWEG 34

HOL TGESBROEK I 1 32

SIBELIUSLAAN 71 B

C NEFKENSSTR 3 E

GELDROPSEWG 50

ZEELSTERSTR 207 A

MAURITSST R 40

NRD KON INGINNEWAL 97

J VD WAALSWEG I A

RIETVELDL N 3

POIRTERSLN 56

HINDEWEIDE 13

P V LEYDENSTRAAT 22

GRINDHEUVEL 36

KERKSTR 9

GASTENBERG 14

MINCKELERSSTR 33

TULPENSTR 30 A

J V EINDHOVENSTR 15

DOMEIN 64

SPORTLN II

I HOLLANDERSTR 37

HEMELRYKEN 161

EVERBERG 16

OVERSCH IESTRAAT 86

S V WURTEMBERGLN 13

2E BUITENPEPE RS 61

VAN GOGHLAAN I 5

HASTELWG 95

ORCI-''DEEENSTR 25

LAAR IS

SIBELIUSLN IS

ST LAMBERTUSSTR 6

KL BLEEKSTR I I

SCHOF'JERSTRAAT 20

SMISSERSTR 21

DRS I DEN UYLSTR 146

GALVANISTRAAT 17

9727 BB GRONINGEN

5643 HN EINDHOVEN

5612 GS EINDHOVEN

5038 JM TILB URG

5662 RD GELDROP

5613 GJ EINDHOVEN

5521 NV EERSEL

56 15 CX EINDHOVEN

5632 HJ EINDHOVEN

56 15 CX EINDHOVE N

5101 TO DONGEN

5621 AA EINDHOVEN

5642 CS EINDHOVEN

56 16 AD EINDHOVEN

56 11 PV El NDHOVEN

56 15 GA EINDHOVEN

6231 LX MEERSEN

5062 AC OISTERWI JK

5654 AH EINDHOVEN

6546 PB NIJMEGEN

5654 CV EINDHOVEN

5613 I"E EINDHOVEN

561 . SJ EINDHOVEN

5652 EH EINDHOVEN

5616 AB EIND HOV EN

5701 NJ HELMOND

56 12 JA El NDHOVEN

5624 KK EINDHOVEN

561 1 LB EINDHOVEN

3437 EJ NIEUWEGEIN

5652 LW EI NDHOVEN

5685 AT BEST

567 1 GN NUENEN

5244 JN ROSMALEN

5621 GW EINDHOVEN

4818 GV BREDA

561 I TK EINDHOVEN

5046 PX TILBURG

5652 CP EINCHOVEN

5654 DR EINDHOVEN

56 12 LC EINDHOVEN

4708 ET ROOSENC>AAL

1062 XH AMSTERDAM

050-5268557

040-2125433

040-24491 I 6

o r 3-4683295

040-2859776

040-24393 18

0497-513579

040-2118896

040-2482568

040-2 .' 185 1

0162-322514

040-2452824

040-2545636

040-2440614

040-2 124196

040-2462645

043-3652659

o: 3-5288316

040-25 17343

040-2517728

040-2433122

040-2123023

040-255064!

040-2435855

0492-521 539

040-2432997

040-2436581

040-2 110566

030-6021250

040-25205 I 0

0499-310753

040-2840419

073-521 1034

040-2439923

076-520242 i

040-2 127507

06-53648996

040-2572303

040-2458808

0 : 65-54563 I

020-6692984

5616 BM EIN::>HOVEN 040-2 522548

5231 HB ·s-HERTOGENBOSCH 073-6418490

3931 TN WOUDENBERG 033-2862887

5616 HK EINDHOVEN 040-2516074

5644 Nj EINDHOVEN 040-2117721

5641 PK EINDHOVEN 040-2 814080

5654 CZ EINDHOVEN 040-251 1730

5615 PH El NDHOVEN 040-2431949

5611 VC EINDHOVEN 040-21264 2

3534 RM UTRECI-'7

030 2434358

6031 AD NEDERWEERT 0495-625900

5612 KW EINDH OVE N 040-2452082

5612 HG EINDHOVEN 040-2441 i 03

CHEOPS

93

92

91

95

95

92

94

92

9 6

93

96

95

94

95

95

96

91

97

91

92

90

90

9 4

94

93

91

91

94

96

91

90

90

9 6

96

95

93

93

9 4

92

95

9 6

92

93

95

91

96

96

94

95

94

89

96

9

95

9 4

92

163


LIEVENSE PK TREURENaURGSTR 35

LINCKENS GHR DONIZETIILN 35 A

LINDEN ACjH VAN DER BEE KSCH EHOEVESTR

LINDEN MLH VAN DER BRUGSTR I

LI NDEN PA VAN DER

LO EFF EWB

LOENEN GS VAN

LOIIEN D

LOKVEN GIHB VAN

LOO SLHM

LOOMANS WY

LOON D VAN

LOON FC VAN

LOON P VAN

LOOSBROEK BBA VAN

LOU MAN MM

LOUW L VAN DE

LUBBERS P

LUGT MR VAN DER

LUIIBEN Fl

LU IISTERBURG CPA

LUTTIKHU IS MMAI

MAAIIWEE LAP

MAANEN RM VAN

MAAS HP

MAAS KLH

MAASDIIK T VAN

MAASSEN FGI

MAASSEN MRAM

MAATHUIS BGM

MABELIS I

MAIIENBURG MM

MAND ERS BTl

MANS SGW

MANSCHOT MT

MARCUS MIM

MARK H VAN DER

MARK Ml VAN DER

MARTE NS P

MARTENS RHA

MAST M VAN DER

MASTRIGT ME VAN

MATAKOEPAN SG

MATTEMAKER IC

MAYER RWA

MAZERANT EB

MEEUWSEN M

MEIIERS 0

MEIIERS PAME

MEIIERS T

ME IIL DPM VAN

ME KKING MW

MELG ERS DIP

MENS IS

MENSVOORT AA VAN

MENTEN HWM

MARGRIETSTR 21

REYNHOVESTR 54

BAKKERSTRAAT 41

BIEMANSSTRAAT I

PASSEWEG 90

LANGENAKKERWG 14

TONGE LRESESTR 124

BOSCHDK 392

FREDERIKLN 72

VERWERSTR 86

ACACIALN IS

RECHTESTR 40 A

LAVENDELPLN 5 I

TONGELRESESTR 92

S GRAVESANDESTR 7 I

NASSAULN 8 1

BURG ELKHUIZENLN 47

STRATUMSED II K

LELIESTR II

F SONNIUSSTRAAT 25

V OSTADEPLN 23

PLOEGHOF 31

KRUILIE R 10

EMMASTRAAT 42 5

VLOKHOVENSEWG 62

BOSCHDK 412

BOSCHD IIK 406 A

BOSCHD II K 34 1

GRIENDTSVEENSEWG 41

SCHUBERTLAAN i 0

BAARSSTRAAT 200

RYNLN 5

MINCKELERSSTR 35

O ERLESESTR 144

ZEELSTERSTR 40

VESTDK 35 F

BOUTE NSLN 24 A

KL BERG 17

SLUISSTR 25

ST PETRUSSTRAAT II

V WASSENBERGSTR 12

PR HENDRIKSTR I 0

POSTBUS 852

HAKTOL 36

GELD ROPSEWEG 20 B

AALSTERWEG 173

STRATERIS 47

GOUDENREGENSTR 27

ECKARTSEWG N 218

HEYDAALWG 6

SIBELI USLN 57

BEEKSTR 32

5613 EA EINDHOVEN

5653 BA EINDHOVEN

5386 RX GEFFEN

4701 LA ROOSENDAAL

5643 HE EINDHOVEN

5625 CT EINDHOVEN

5612 EM El NO HOVEN

6001 HS WEERT

6601 AI WIICHEN

5616 SZ EINDHOVEN

561 3 DN EI NDHOVE N

5622 PB EINDHOVEN

5616 Nl EINDHOVEN

EINDHOVEN

5384 BB HEESCH

561 1 GR EINDHOVEN

5643 DG EINDHOVEN

5613 ON EINDHOVEN

5612 IM EINDHOVEN

5251 IB VL IIMEN

4661 Cl HALSTE REN

561 1 NC EINDHOVEN

5151 TP DRUNEN

5611 TH EINDHOVEN

51515W ORUNEN

641 8 IG HEERLEN

5374 IN SCHAIIK

6828 HG ARNHEM

5625 WR EINDHOVEN

5622 PC EINDHOVEN

5622 PC EINDHOVEN

562 1 lA EINDHOVEN

5966 PT AM ERI CA

5653 EM EINDHOVEN

5615 RG EINDHOVEN

5704 HW HELMOND

5621 GW EINDHOVEN

5025 DD TILBURG

5652 EK EIN DHOVEN

5611 CA EINDHOVE 1\J

5615 CX EINDHOVEN

5611 IS El NOHOVEN

5666 AA GELDROP

5612 GS EINDHOVEN

6269 CK MARGRATEN

5611 HK EINDHOVEN

5600 AW EINDHOVEN

5683 LL BEST

5611 SH EINDHOVEN

5644 RA EINDHOVEN

603 1 PB NEDERWEERT

5644 PH El NOHOVEN

5623 MN EINDHOVEN

5616 SV EINDHOVEN

5654 CV EINDHOVEN

6 141 BE LIMBRIC HT

0 40 -244964 ! 95

0 40-2522482 9 6

0412-6466 11 97

0165-55404 1 9 0

040-2 12420 1 91

0 40-245600 8 91

040-243640 9 91

0495-5240 52

024-64 11 598

0 40-24433 88

0 40 -2443600

040-2527474

0 40 -243 6093

04 12-454868

040-2 461867

040-2 129077

040-2468 1 77

040-2455502

073-511 4295

0164-683649

0 40-2 128856

04 16-3752 14

040-2 111999

0 41 6-376019

045-542 1633

0486-46220 6

026-443 1135

040-24 1423 5

040-244249 7

0 40 -2 445078

0 40-2448027

077-464 1903

0 40-2 5 70593

040-2 5 I 0038

0492-515261

040 -244 1033

013-5427805

040-25 I 5693

040-2 452993

040-2 111 85 1

0 40-2447036

0 40 -2854 149

040-2452426

0 40-2438904

040-246320 I

0 499-395389

0 40 -2 12 6 864

040-2 1132 16

0495-633647

040-2 1 12 164

0 40-2447399

040-25 14298

040-25 19706

046-4516817

CHEOPS

97

94

97

97

9 3

95

96

97

94

96

92

92

97

94

89

97

97

97

96

97

9 1

92

97

91

93

95

94

96

95

90

96

96

95

97

96

93

90

96

97

91

97

89

94

97

96

95

9 3

94

92

167


CHEOPS

MERTENS RJCP

MESSIE M

MESS ING EHC

METSEMAKERS FJi

ME ULEN J VAN DER

ME ULEN BROEK HAJA

MEURD ERS R

MEURDERS RHH

MIDD ELBU RG KJ

MIDDELDORP MD

MID DELKOOP M VAN

MIERLO SG VAN

MI FTAH H

MIL EJM VAN

MIL H VAN

MOERLAND BW

MO HAMADY M

MOLD

MO L DAI

MOL )FG

MOLENKAMP NAB

MOLL HJL VAN

MOM RAJM

MOND EN JP

MON TALVO A

M001) TG

MOOK FJR VAN

MOORELISSE

MORLOG M

MOUNJI C

MUIJTJENS JPF

MUK RAB F,

MULDER JA

MULDER JRE

MULDER RM

MUL LER AF

MULL ER MP GIERVELD

MUNCKHOF ME VD

MUNSTER BJPM VAN

MUSKENS CM

MUS KENS MG

NAA IJ KENS MDH

NABBE SJW

NAHUIJSEN T

NAUMANN M

NAUS 8

NEDERLOF N

N EI LEN D

NESSE LAAR EK

NEVEN PCM

NIEMEGEERS L

NIESEN IH

BERKENSTR 14

PURMERSTR 7

KOEST RAA T I 18

GELDROPSEWG 20 B

DOMMELSTRAAT 36 A

MAURITSSTR 63

jvciANASTR 2

BERGEN OP ZOOMSTR 16

ST ROCHUSSTR 14

HEYDAALWG 2

GANZEBLOEMSTR 8

DR.J.DEN UY LSTR 14 B

VALKHOF 98

ZUI DERKRUISLN 7

WAALBAND IJK 73

STOOFSTRAA T 5 7

FLESKENSSTRAAT 66

WEGEDOORN 36

VESTD IJ K 35 R

MARCON iLN 9

N BEETSSTR 38

BERGEN OP ZOOMSTR I 08

DKN V SOMERENSTR I I A

MOLENEIND 120

HEEZERWEG I 14

LEENDERWEG I 77

MOLENSTR 46 D

SISEUUSLAAN 59 A

J BOSCHLi'< 2J '

GEERBOOG ERD 67

S V WURTEMB: RGLN 20

BE DONK 21

ST GERARDUSPLN 17

KERKSTR 268

ZEELSTERSTR 94

MOGGENDRIES 17

T DE KE I)SERSTR 367

PR HENDRIKSTR 53

GROESSTR 3

BAL SEM IENPL N IS

HTG V BRABANTPLN 14

MECK LENBURGSTR 25

DENNEBEEK I 0

STOKHOEKSTRAAT 5

SCHOENMAKERSTR 18

ABDYSTR 33

GJ LDENHOF 4

TINELSTR 12

S GRAVESANDESTR M

B BALLOTSTRAA T 6

TREURENBURGSTR 35

LINT HORST -HOMANLAAN 2

NIE UWENHOVEN SJF V PASTOOR HOE KXSIN GEL 91

NIEUWENHUIS TF

NIJLAND M

Nlj SSEN Mj

C NEFKENSSTR I I

SIBELI USLN 2 1 B

BOSCHDK 235 A

5616 LV EINDHOVEN

5628 HE EINDHOVEN

5014 EG TILBURG

56 11 SH EINDHOVEN

5611 CL EINDHOVEN

5611 GV EINDHOVEN

5611 HT EINDHOVEN

5652 KD EINDHOVEN

5611 RH EINDHOVEN

56 16 SV EINDHOVEN

5643 JP EIN DHOVEN

5612 KW EINDHOVEN

3772 EE BARNEVELD

5694 LS Bf\EUGE L

4174 GP HELLOUW

4 69 I BZ THOLEN

5666 TC GELDROP

5666 AV GELDROP

56 11 CA EINDHOVEN

56 12 HM EINDHOVEN

5615 JJ EINDHOVE N

5652 KG EI NDH OVEN

56 11 KX EINDHOVEN

484 1 Lf\ Pf\INSENBEEK

56 14HH EINDHOVEN

5643 AG EIN DHOVE N

570 1 KG HELMOND

5654 CV EINDHOVEN

5642 AS EINDHOVEN

040-2527081 9 4

040-2423220 9 3

0 13-5358389 9 3

040-2 126864 95

040-2449742 9:

040-2453852 93

040-2454930 92

040-255 1652 9 0

040-2 1 14373 97

0 40-251 3248 94

040-21 17993 9 6

040-24 52082 9 3

0342-490429 97

0499-46 14 73 94

0418-581 761 96

0166-604468 94

040-2 868910 95

040-2850566 97

26 11 WZ DELFT

040-2452949

040- 2454977

040-2517014

040-25 I 0917

040-24 46586

076-54 18037

040-2 121747

0 40-21 18682

0492-521 991

040-2573994

0 40-28176 13

040-2473963

5616 BP EIN DHOVEN 040-2517158

5233 PA 'S-HEf\-OGE NBOSCH 073 -6421944

5644 NG EINDHOVEN 040-2 1 18873

644 1 BL Bf\U NSSUM 045-5640188

5652 EM EINDHOVEN 040-2 526093

5641 PM CIN DHOVEN 040-28 11 810

7545 AZ ENSCHEDE

053- 4309 800

5611 1--'J Eli'-J DHOVEN 040-2435876

5409 TN ODILIAPEEL 04 1 3-273966

5644 LE EINDHOVEN 040-2128848

561 1 PO EINDHOVEN 040- 212 1329

56 15 PZ EIND HOVE N 040-2 46540 I

5501 GH VELDHOVEN 040-2537799

52 7 1 AJ ST MICHIELSGESTEL

56 12 AD EINDHOVEN 040-2462652

5473 AC HEESWIJK-DINTHER 0413-294312

555 1 DK VA LKENSWAARD 040-2045 I 12

5654 LT EINDHOVEN 040-2 5 13980

5612 JM EINDHOVEN 040-2455322

562 I E) EINDHOVEN 06-53232082

5613 EA EINDHOV EN 040-2 449641

49 08 DM OOSTERHOUT NB 0 I 62-432271

5246 PC '-' INTH AM

073 -6423723

56 13 '1E eiNDHOVEN 040-2460787

5654 CZ EI I'.DHOVEI'. 040-2 512765

5612 HC EINDHOVEN 0 40-2466651

168-------------------------------------------------

9 1

89

91

93

92

9 1

97

97

95

94

96

96

94

9 6

95

96

94

9 6

9 3

94

97

91

9 3

9 3

90

92

96

90

97

96

9 5

87

96

97

96

94

95

97


NOBEL c

NORRTHON AC

NOTERMANS JJL

NOVOTNY AGA

NULANO HCG VAN

NUNEN BLT VAN

NUNEN OJ VAN

NUNEN H VAN

NUNEN SJ F VAN

ODIJK L

OELMANN FU

OFFENBERG PAJ

O LIESLAGERS SJG

O LIJ DA1'1 M

OLIVI ER N

OOMEN MJJ

OOMEN P

OOMENS EC

OOMS M

OORSCHOT JWB VAN

OPENDORP K

OPHOF BT

ORIJ CFH

ORTMAN$ M

OVERGOOR S

OVERMEEREN PP VAN

OVERVELD GPM VAN

OVING FR

PAAUWE RA

PASC UAL BEATO A

PATER R

PAULISSEN JM

PAUW M

PAUWELS FHR

PEEREBOOM EA

PEET ERS FAP

PEETERS RHL

PENNINGS EAWE

PENNINGS IJJF

PERNIS WR VAN

PERSOON SA

PETERS MLA

PETERS PM

PETERS RWH

PETERSE MJJ

PHILIPPENS HJM

PH ILI PS JAI

PICKHARD I

PISTERS YBI

PLAISIER AA

PLAS OW VAN OER

PLATIE M

PLEITER S

PLOEGMAKERS RFC

POELMAN IL

POL BWW VAN DER

K DE GROTELAAN 353 565q NN EINDHOVEN

KROONSTR 33

5632 OX EINDHOVEN

DON BOSCOSTR 13

5611 KV EINDHOVEN

ANDREAS FOXLAAN qO 373q GB DEN DOLDER

I VO CAPELLELN 33 56q2 LC E:NDHOVEN

HEMELRYKEN 129

5612 LC EINDHOVEN

DOONHEIDE 22

5q2 1 ZP GEM ERT

SIBELIUSLN 9 0

565q CZ EINDHOVEN

V RUUSBROECSTR 17 56 71 VI NUENEN

DEN BULT 98

5616 Gl EINDHOVEN

BRUCKENSTRASSE 28 D-50996 KEU LEN

HEMELRIJKEN 139 E 5612 LC EINDHOVEN

EDENSTRAAT q9

561 1 IN EI NDHOVEN

LYMBEEKSTR 198

5612 Nl EINDHOVEN

KREUGELSTR 52 C

56 16 SG EINDHOVEN

W V HORNESTR 2q

56 11 PV EINDHOVEN

DE KLERKLN I q

5624 BC EINDHOVEN

'S-GRAVESANDESTRAAT I L 5612 IM EINDHOVEN

NEERCANNE 8

5655 AC EINDHOVEN

PIUSLN 107

5643 PT EIN DHOVEN

GOUDENREG ENLAAN 8 5308 LG AALST GLD

V MILLENBE RCHSTR I q 5611 PS EINDHOVEN

UITERSTEGRACHT 16 A 23 12 TO LEIDEN

ST ROMBOUTSTR q I 5643 MVEINDHOVEN

KRUISSTR 59

5502 )B VELDHOVEN

BOSBOOMSTR 58

5613 KG EINDHOVEN

0 L VROUWESTR 5q

q735 SW ZEGGE

MECKLENBURGSTR 30 5616 AN EINDHOVEN

I DE WITTLN q 5631 AR EINDHOVEN

DK.N V SOMERENSTRAAT 39 5611 K.X EINDHOVEN

FREULE CLARALN 16 5673 MP NUENEN

P DONDERSSTR sq

BERGMANNSTR q6

MEliUSLAAN 41

DE RUNAN 51 06

ELSBEEMDEN 8

EIKEBEEK 9

JO NKER D JEGERSTR q5

DWARSSTR 10

J BOSCHLN 198

HEEZERWG 186

NEUBOURGSTR 22

HOEFKESTR 59

561 q AJ EI NDHOVEN

5615 KG EINDHOVE N

5612 NN EINDHOVEN

5503 LV VELD HOVE N

5961 JZ HORST

5501 CN VELDHOVEN

5491 BP SINT OEDENRODE

5666 BD GELDROP

5613 GD EINDHOVEN

5614 HJ EINDHOVEN

6136 CJ SITT ARD

5611 RL EINDHOVEN

MAASSTR 33 5463 NB VEG HEL

BOSCHDK 392 5622 PB EINDHOVEN

WENCKENBACHSTR 40 5621 HB EINDHOVEN

NORBERTIINENSTRAAT 43 6166 AG GEL EEN

TUINSTR I 0 507 1 CS UDENHOUT

S DE VLIEGERSTR 9 56q2 AB EINDHOVEN

NIEUWE BINNENWEG 189 B 302 1 GA ROTTERDAM

GE NOVEVALN 256 5625 AP EINDHOVEN

GEN DE CARISLN 36 5623 GL EI NDHOVEN

KRUISSTRAAT 99 5612 CE EINDHOVEN

KETTINGSTR I 561 1 RC EINDHOVEN

SIBELIUSL N 49 5654 CV EINDHOVEN

HULSBERGSTRAAT 18 5045 BE TILBURG

040-255 1848 92

040-2 422788 91

040-244662 5 9 6

030-2286809 8 9

040-28 13365 9 6

040-2432649 92

Oq92-368224 91

040-252833 1 9 4

Oq0-2837684 89

Oq0-2528587 97

0221-391150 94

040-2q5666 1 9 0

040-2434477 91

040-2450384 9 2

040-2528805 95

040-2 124 196 92

040-243 6644 9 2

040-2455322 9'

040-2510374 96

040-21 17959 9 2

0418-671625 95

040-2 130583 9 q

07 1-5 120489 94

040-212890 I 9 2

Oq0-2534948 97

oqo. 243 89 69 9 6

0165-544386 9 3

Oq0-2q6 1707 9 2

Oq0-28 1 007 1 9 7

Qq0-2qSq865 97

Oq0-283740 I 9 1

040-2 110964 97

Oq0 -2525394 9 1

Qq0-2438786 90

040-253 1190 96

077-3983403 96

Oq0-254174 1 97

0413-474227 91

040-2 854738 97

040-2 465803 9 1

040-21 15359 9 4

046-45 1962 I 9 5

040-2 . 229 12 90

04 13-350083 97

Oq0-2443600 9 3

040· 246020 I 91

046-4750652 89

013-5 112642 9 4

040-2817944 9 6

0 10 -4767773 9 1

92

0 40-2466529 9 1

040-2436223 94

040-2 110524 96

040-2572289 9 0

013-5704 133 97

CHEOPS

169


STAAKS AP

STAAL D

STAM lEA

$TAPPERS i""HL

STAUPE RP

STEEGHS KAM

STEENBERGEN I

STEFF ENS H

STEIIVERS ILW

STE INS Rl

STEK B VAN

STEL TEN POOL RM

STERREN S VAN DEF\

STEVENS I

STOFFELE M

STOLK J

STOMM EL WJC

STO OP SMA VAN DER

STOTIJ N JL

STOX PBM

STRATING H

STRATUM B VAN

STRAYER RJ:

STREEFLAND IW

STR IJ BOS CEG

STRIK JHA

STROM IC

STROOBANTS EP

SUIJKERB UIJK JJA

SUMM EREN LOI VAN

SUN P

SURI PATT II JSA

SWAN ENVLEU GE L

SWINKE LS BH

SWIN KELS GGjA

SWINKE LS S

SYRIER LN

TAB AK V

TABOR EJ G

TALEN E

TAN MN

TEE UWEN RPL

MAURITSSTR 54

CLOVISLAAN 16 1

DE STOUTHEUVEL 79

NARCIS SEN STR 19

PROFESSOR OU DLAAN 13

KLAPROOSSTR 3

GAARDE 89

TONGELF\ESESTR 139

SL UISSTF\AAT 6 1

PISANOSTF\ 280

MIN CKE LERSSTR

WATTSTR 9

OUDE VENLOSEWEG 17

LE ENDE RWG 133

TUINSTR 13 B

HTG V BRABANTPLN 4

HE MELRYKEN 131 C

SIBE LI USLAAN 3

EDENSTR 14

OP DE PEELBERG 3

WOLVENDK 33

'S-GRAVESAN DESTF\AA T

HOOGSTR 93

J LUIKENSTR 4 1

GROBBENDONC KPK 16

DE KUIPER 18

H CAS I Mlf\STR 29

A V AN HAL TSTR I 0

MEERAKK ERS I I

LYMBEE KSTR 239

DRIESVELDLN 326

WOENSE LSESTR 327

MPYM GERBERGAPL NTS 44

MERC URIUSSTR 8

MOLENWG 41

WI LLEMSTR 16

STEPHENSONSTR 7

HO EFK ESTR 53

VALKENDK 19

DKN V SOM ERE NSTR 5 B

KERKAKK ERSTR 32

EIMERICK 4

TELGENHOF 0 KOEHOF\ST ST CATHARINASTR 13 D

TENTEN MJA

MAURIT SSTF\AAT 52

TERMEER BH

STRATUM SE IND 45

TERSTAPPEN FWJH KAST HORIO NST F\AA T 52

TETERING WHO VAN HAANSBERG 48

TE ULING HGJ DEN BOUTENSLN 20 B

TEUN ISSEN S

J BOSCH LAAN 2 53

TEURLINGS E

METSERWEI 6

THEIJSSEN MPA HERM ELYNWEIDE 27

THE UNISSEN AAM MINCKELERSSTR 33

THEUNI SS EN FWMJ SIBELIU SLAAN 19 A

TH IEL WJM VAN VERDILN 120

THIJSS EN MFHI

EM MASTR 14

THOOF\ JR VAN

PISANOSTR 154

56 16 AB EINDHOVEN

5616 CH EINDHOVEN

5632 MP EINDHOVEN

597 1 AF GRUBBENVORST

5707 KW HELMOND

5953 GP REUVER

5 103 EB DONGEN

56 13 DO EINDHOVEN

5712 BE SOMEREN

5623 Cj EINDHOVEN

5621 GW EINDHOVEN

562 1 AG EINDHOVEN

5941 HA VELDEN

5614 HM EINDHOVEN

56 11 PL EINDHOVEN

5611 PO EIND HOVEN

56 12 LC EINDHOVEN

5654 CZ EINDHOVE N

56 15 GA EINDHOVEN

6049 EW HERTEN

563 1 AD EINDHOVEN

56 12 JM EINDHOVEN

5615 PB EIND HOVEN

56 15 JL EI NDHOVEN

505 1 KP GOIRLE

5258 MK BERLICUM NB

5616 Bj EINDHOVEN

56 16 BH EINDHOVEN

505 1 XM GOIRLE

5612 NE EINDHOVEN

600 1 KG WEERT

5623 ED EINDHOVEN

623 1 KM MEERSSEN

572 1 BE ASTEN

5741 NB SEEK EN DONK

5707 HK HELMOND

562 1 GR EI NDHOVEN

56 11 RL EINDH OVEN

5735 HJ AARLE - RIXTEL

56 11 KX EINDH OVEN

5616 HC EINDHOVEN

5653 RM EI NDHOVEN

56 1 I lA EINDHOVEN

571 6 AB EINDHOVEN

56 11 EP EIN DHOVEN

6043 XXROERMOND

4874 NK ETTEN-LEUR

56 15 CX EINDHOVEN

5642 AT EINDHOVEN

5551 SV VA LKENSWAARD

5467 KX VEG HEL

562 1 GW EINDHOVEN

5654 CZ EIND HOVEN

5384 CN HE ESC H

595 1 BH BELF ELD

5623 CG EI NDHOVEN

040-2460345 9 4

0 40-2574544 90

040-24 15915 95

077-3662395 94

0492-55399 8 97

077 -4747083 95

0162-3 154 48 91

040-2455 101 95

0493-492401 92

040-2441849 96

040-2435426 9 2

040-245228 1 97

077-4 72 1507 9 0

040-2 128097 9 2

040-2 I 2 I 00 I 9 4

040-2 I I J I 77 9 3

040 -243 4227 9 3

040-2 573655 9 2

040 -2434745 94

0475-3 31688 97

040-2814880 95

040-24 55298 9 ;

0 40-2433316 96

040-25 '8632 95

013-5343862 95

073-5034060 97

040-2572344 9 4

040-25 1:742 9 3

0 :3-53 4342 8 97

040-24 41 133 93

0495- 542854 9 6

0 20-2437392 97

043-3642691 97

0493-695612 95

0492-461614 9 6

0492-53972 5 97

040-2435787 97

040-2 I 23 12 4 9 6

0492-381756 95

040-2454498 9 6

040-25 73735 9 3

0 40-252458' 97

040-2950705 9 2

0 40- 2442 606 97

040-2461488 92

0475-324489 94

076-50 18406 96

040-2 118896 9 2

040- 28157 18 94

040-20 17672 93

0413 -3505 50 97

040-2439923 95

040-25258 18 9 3

0412-453 89 90

077- 47o 847 97

95

CHEOPS

----------------------------------------------173


CHEOPS

THUS)

TIEBOSCH EP

TIEL MAN YVL

TIENEN JR VAN

TIENEN MWP VAN

TIERNEGO N

TI)HUIS W

TILBU RG )PAM VA N

TIMMER MANS BHA

TIMME RMAN$ H

TI MME RMAN$ )S

TI MMERMAN$ V

TIMMERS MHW

TINGA P

TI NTELE N MM VAN

TINTU AC

TO FAN B

TOLBOOM )GW

TOLSMA S

TONGEREN R VAN

TOOR HG VAN

TOPS C)

TORNI) W

TRAN VT

TREF FE RS FP

TRIEPELS MP

TROUW MR

TUINEMA V

TUINSTRA OM)

TURKSMA AAE

UBAG HS M

UDE N BT M VAN

UDE N CGM VAN

UDE N TJ) VAN

UMLAUF CL

UMM ELS MH

VAAN PAA DE

VADER NV

VALKE NBURG BPH

VALKON ET AWM

VANDERFEESTEN E

VAN DEWALL BAP

VE DDE R SV)

VEE NSTRA RHG

VEGCHEL OL E VAN

VEGHEL MMPHL VAN

MAURITSSTR 62

) CARSTENSZWG 399

AKKERWINDE 57

MINCKELERSSTR 5

MGR BEKK ERSSTR 21

V GORKUMLN ISS

INDUSTRIEWEG 12

LEROPPERWG 26

) VD CA PELL ELN 33

DORPSTR 61

) V RUYSDAELSTR 60

ST. SERVAASWEG 68

WE ISESTR I

HORTENSIASTR 2 1

J VD WAALSWG 96 B

)UPITERSTR 18

H GORT ERLN 2 APP 82

DR.). DEN UYLSTR 18 F

RANONKELSTR 67

KLOOSTERSTR 40 A

HEISTR I)

KL BLEEKSTR I I

BOUTENSLN 22 G

STAALSTR ] I

) V EINDHOVENSTR ]]

BERG ERSTR 4 1

STRYPSESTR 93

VESTDK 3 I U

ST NICASIUSSTRAAT 50

AKKERWI ND E II

OPGEN HO ES 115

P HEI NSTR 28

VOSSE 1 BOSSTR 2 1

C NEFKENSSTRAA T I 5 B

GENNEPERWG 76

IE BOTTELROOSSTR 9

VO RRI NKLAAN ))

BOUTENSLN 12 H

NASSAU STR 9

GRAAFSCHAPPAD 26

LAVADI)K 44

H GOOVAERTSWEG IS

STU IVERSTRAAT 5 I C

TONGELRESESTRAA T I 04

ESSEHOUTSTRAAT 29

MARGRIETLAAN 17 A

VELASCO CABELLO A BARR IERWEG 207

VELD E A) TE R J BOSC HL AAN 263

VEL DEN E)MC VAN DER MO LE NWIEKEN 38

VELD EN GHM VAN DER KAL MOESSTRAAT 99

VELDEN MA VAN DER LIESBOSWG 94

VELD EN MJC VAN DER DIAMANTDK 197

VEL DEN SA VAN DER DOMMELOORD 2 1

VEL DKAMP Z MAURITSST R 62

VELI S CAM TARWE LN 21

VEL THUI ZEN FFWP VD HU MMELSTR 37

56 16 AB EINDHOVEN

5665 TN GELDROP

5684 HH BEST

562 1 GW EIN DHOVEN

5846 AH LED EACKER

5641 WP EINDHOVEN

746 1 BB RI) SS EN

6077 NX SINT O DILIENBERG

5642 LC EINDHOVEN

5133 AE RIEL

52 56 HO HE USDEN

561 4 CC EINDHOVEN

5)96 NL LI THOI)E N

56 44 KN EINDHOVEN

56 12 )D EI NDHOVEN

5632 CC EINDHOVEN

5644 SW EINDHOVEN

56 12 KW EINDHOVEN

5644 LB EINDH OV EN

551 ] AK WIN TELRE

56 14 G) EIND HOVEN

5611 VC EINDHOVEN

56 15 CX EIN DHOVEN

5622 GW EINDHOVEN

561 1 TK EINDHOVEN

6086 BL N EE R

56 16 GM EINDHOVEN

56 11 CA EINDH OVEN

5614 CG EI ND HOVEN

59 13 DE VEN LO

6442 PR BRUNSS UM

5481 GR SC HI) NDE L

535 I AG BERG HE M

56 1] ME EINDH OVEN

040-2432281 96

040-2860066 94

0499-395974 9 6

0 40-2435426 92

0485- 382336 95

040-2815 176 91

0548-512834 92

0475-332 120 9 6

040-28 13365 97

0 13-5 181627 9]

04 16 -662632 97

040-2122756 94

04·2-48 1920 97

040-2130428 9 6

040-2444523 9 4

040-2429 190 97

040-2 472088 97

040-2457859 95

040-2 1148 13 94

040-2052646 95

040-2 125369 9 4

040-21264il 95

0402 117997 93

040-2465965 89

040-2 130765 9 2

0475-592 227 9 4

040-25 1) 111 96

040-243 8 142

040-2129146

077-35 10374

045-5256462

073-5498686

0 4 12-402395

040-2 433372

97

88

89

97

94

92

9C

95

93

9 6

93

92

97

97

93

5654 A) EINDH OVEN 040-2 518753

5644 EV EINDHOVE N 0 40-2 120987

5237 BN 'S-HERTOGENBOSCH 073-641923 .

56 15 CX EINDHOVEN 040-2 . 17240

5616 AG EINDHOVEN 040-2442 130

'>691 LX SON

04994-73046

4706 KS ROOSENDAAL 0165-543060

62 12 BW MAASTRIC HT 043 -32 ' 1263

56 11 TB EINDHOVEN 040-2 1 16843 9 3

56 13 ON EIND HOV EN 040-2 456879 92

5706 XN HELMOND

0492-552453 9 3

570 I EA HEL MOND

0492 -537657 9 4

5622 CN EINDHOVEN 040-2452562 97

5642 AT EINDH OVE N 0 40 -28 10 300 9 2

'>46 1 KG VEG HEL

04 13-355234 9 7

5643 LE EI NDH OVEN 040-2126975 87

4872 NE ETTEN-LEUR 076 -5020062 97

4706 HD ROOS ENDAAL 0 165-549878 97

5283 LL BOXTEL

04 11-674860 9 6

56 16 AB EINDHOVEN 0 40-243228 1 9 6

5632 KB EINDHOVEN 04C ·248 : a?O 96

5175CL LOONOPZAND 04 16-363384 97

174 ------------------------------------------------


VEL TMAAT M

VEN DMM VAN DE

VEN EC VAN D ER

VEN HJ VAN D E

VE1'\J PJCE VAN DE

VEN PSS VAN DE

VLASSERSTRAAT 63

FLORALAAN 0 164

J HOLLANDERSTR 13

PR BEATRIX LAAN 68

KOFFEREN 18

BOSCHDK 355

VENROOIJ MHAA VAN V PAPEBROECKSTR 21

VEN SELAAR M H EMELRYKEN 159 A

VERBEIJ OJ WELDAM 4

VERBOVEN HAW DOELENSTR 25

VERDONSCHOT JWHM KROMMENAKKER 22

VERDONSCHOT M TONGELRESESTR 73

VERGOUWEN JAJ MOLENBAAN 8

VERHAEGH MH

VERHAGE S

VERHAGEN MMH

VERHAG EN RJG

VERHAGEN SJH

VERHEES HME

VERHEES SHM

VERHEIJ JM

VERHEIJDEN CHJ

VERHEIJDEN RH MA

VERHEY JJ B

VERHO ECKX

VERHO EVEN AT

VERHOEVEN F

VERHOEVEN M

VERHOEVEN PJ

VERKLEIJ EJC

VERKOEIJEN JPG

VERKOIJEN ME

VERMEIR K

VERMELIS WA

VERMEULEN M

VERM EULE N RJW

VERRIJT MCJ

VERSCHUEREN F

VERSCHUURE M

VERSLUIS CAE

VERSPU IJ PJG

VERSTEEG IN

VERSTEEG KF

VERSTEEGH MC

VERVEST BCH

VERVOORT A

VERVOORT E

VEUGELERS ACA

VIANEN ACG

DODDENDAAL 28

ELSCHOTSEWG 44

GESTELSESTR 47

BENEDEN BEEKLOOP 5

KLOOSTERHOF 36

PLATAAN 64

NASSAUSTR 3

J BOSCHLN 192

PROF ROGIERHOF 28

MINCKELERSSTRAAT

KRONEHOEFSTRAAT 4

JOHAN FRISOLAAN 25

VISSTRAAT 6

ST ROCHUSSTR 36

UTRECHTSESTRAATWEG 13

KAREL 5 LN I 00

GELDROPSEWG 62

J V EINDHOVENSTRAAT 21

HOEFSTRAAT 192

PR HENDRIKSTR 34 0

L NAPOLEONLN 34

DEN BERG 7

VERWERSTRAAT 139

TONGELRESESTR 369 A

OUDE UBBERGSEWEG 37

SERINGENSTR 25

H CAS I MIRSTR 29

ROGGEVEENST RAAT 32

BOTSTRAAT 13

DASSTR 4

VIVALDISTRAAT 33

VIVALOISTRAAT 33

KL BERG 59

GOUDENREGENSTR 7

VIJ FEIKEN THM VAN DE KIEVITSTRAAT 56

VIS AN F ANDREAESTR 26

VIS I

VISSCHER MA

VISSCHER$ J

VISSER ER

VISSER M

MARGRIETSTR 23

PR HENDRJKSTR 53

KROMMENBEEMD 5

ST GERARDUSLN 29

H GEESTSTR 30

5623 MB EINDHOVEN

5643 JE EINDHOVEN

5654 DP EINDHOVEN

5684 GL BEST

5492 BN SINT OEDENRODE

562 1 JA EINDHOVEN

5624 EJ EINDHOVEN

5612 LC EINDHOVEN

5655 JG EINDHOVEN

5616 RK EINDHOVEN

5672 PK NUENEN

5613 DB EINDHOVEN

47 14 EM SPRU N DEL

5655 EM EINDHOVEN

5482 LL SCHIJ NOEL

5615 LA EIND HOVEN

5662 HH GELD ROP

5388 GO N ISTELRODE

5731 NX MIERLO

56 16 AG EINDHOVEN

5613 GO EINDHOVEN

5014 NT TILBURG

62 11 GX MAASTRICHT

5622 AC EINDHOVEN

5263 BS VUGHT

5345 OJ OSS

5611 Rj EINDHOVEN

3438 AL N IEUWEGEIN

5915 ZB VENLO

5611 SJ EINDHOVEN

56 \ I TK EINDHOVEN

5014 NP T IL8URG

56 11 HK EINDHOVEN

56 16 BB EINDHOVEN

5491 AE SINT OEDENROOE

5612 EB EIN D HOVEN

5642 NC EINDHOVEN

6522 KE N IJMEGE N

5552 NJ VALKENSWAARD

56 16 BJ EINDHOVEN

25 18 TP 'S-GRAVENHAGE

5654 NL EINDHOVEN

5408 XVVOLKEL

5481 LW SCHIJNDEL

5481 LW SCHIJNDE L

56\ I JT EINDHOVEN

5644 PH EINDHOVEN

5702 LE HELMON D

5652 PH EINDHOVEN

5643 HE EI NDHOVEN

5611 HJ EINDHOVEN

564 1 JW EINDHOVEN

5644 NN EINDHOVEN

56 11 HP EINDHOVEN

0 40-2467579 9 0

040-21 18076 91

93

0499-395072 9 2

04 13-473975 93

040-2455383 95

040-2437866 95

040-2456550 9 5

040-25 15360 97

040-2550 I 04 9 4

040-2834084 94

0 40-2452677 9 2

0 165-383015 93

97

040-25 10075 97

073-3626 9 4

040-2467250 9 6

040-28596 12 9 1

04 12-6 11 885 97

0 492-661303 9 4

040-2445889 9 0

040-2434370 95

0 13 -5423B40 97

040-325358 1 91

94

040-2444062 9 1

073-656839 1 97

0412- 638543 97

040 -2 110090 9 4

030 -6049244 90

077-3511736 97

040-2 111447 93

040-2 122486 97

013-5363981 9 4

040-2443095 90

040-2551853 96

0413-476220 93

040-243984 1 9 6

040-28 17582 96

024-3231595 9 3

0 40-2043 I 53 9 3

040-2572344 95

070- 3 640009 91

0 40 -2552924 97

04 13-272349 97

073-5462889 97

073.5492889 97

0 40-2465825 91

040-211853 1 94

0492-534844 8 8

073 -6 143045 97

040-2124729 96

040-2435876 9 3

040-2810 104 95

040-21 28909 95

CHEOPS

0 40-24630 11 95

----------------------------------------------175


WENTI NG RA1i'1 RIIN STEEG 8 16A

WERF ACI VAN DER SCHAAPSTRAA T I

WERNER F NASSAUSTR 3

WESSE LS FMM VOGELKERS 33

WESTE NBERG E MUSSCHENBROEKSTR 76

WESTENEND EIEI TEN FAZANTSTRAAT 5

WESTERHOF A 'S-GRAVESANDESTR 3 S

WESTERINK IP STRYPSESTR 29

WESTERVEEN IV SCHOOLSTR 10

WESTHOF F BA OUD VEL LERSE WEG 10

WETTEN BIG VAN WEVERSTR 13

WEVERW IIK GIHI VAN W BARENTZSTR 36

WIDDERSHOVEN LH DOLPHYNSTR 14

WIERCKX AAFC VESTD K 33 N

WIERDA IL KERKSTRAAT 9

WII K I VAN WENCK EN BACHSTR 40

WIJNE N FGW MOLENSTR 40

WII NGAARD IL I TOOROPSTR 39

WIIST RTG VAN DER DE HEUF KENS 8

WILBRINK IM HEEZERWG 83

WILDEREN YEAM VAN GESTE LSESTR 68 A

WILLEMS DH

WILLEMS WMI

WILLEMSE RT

WI LLEMSEN GEl

WILLUNAT B

WINTERSWIIK E VAN

WIT AT DE

WIT D DE

WIT MCB DE

WIT MMA DE

WITT Jf TE

WITTENBERG S

WI TTEVRONGEL MAC

WITTING S

WOES IK MAE VAN

WOESTENBORG ICM

WOLfS RMR

WOLTERS LW

WOLTERS W

WOONINCK Pl fA

WORP B VAN DE

BEVERSHOEVE 14

WOERDSTRAAT 25

W V HORNESTR 24

LAAKS EVOETPAD

GASPE LDOORNSTR 48

FUUTLN 47

BENN EKELSTR 9

CAVALLILN 183

PR HEN DRIKSTR 53

KAMPERfOELIE 76

NW BOSSCHEWG 12

BERKENLN 27

PIUSLN 137

ZUTPHENSTR 25

DE LEPELAAR I 5

KAST CAN NEST R 81

TARWELN 2 1

TONG(LRESESTR 265

Fl ORALAAN 0 I 64

MEl I HORST 3 149

MARGRIETSTR 61

WOUDENBERG Wf VAN GESTELSESTR 75

WOUTERS DPM HALVEMAANSTR I

YUKSEL S W VD VELDESTRAAT I K 17

ZAN DEN I VAN DER HOOGSTR 135

ZANDE N YHD VAN DER SLUTELAKKER 9

ZANTEN JJC VAN I BOSC HLN 175

ZEGERS SFAIG ITIIACASTR 28

ZELKE M ST NICASIUSSTR 40

ZIMMERMANN PWH GELDROPSEWG :38

ZOONTIENS NS WEIDEPOLDER 4

ZUIDAM ME DOLPHYNSTR 14

ZUTVE N PIM VAN

ZWEGERS WHFW

ZWII SEN LJ

NCB LN 17

KREYL 5

NASSAUSTR 9

6708 PP WAGENINGEN

3523 RT UTRECHT

5616 AG EINDH OV EN

5682 HT BEST

5621 ED EI NDHOVEN

6665 AW ORIEL

56 12 IM EINDHOVEN

56 16 GK EINDHOVEN

600 1 EP WEERT

3772 PA BARNEVELD

56 12 CW EINDHOVEN

5612 KL EINDHOVEN

5632 CZ EI NDHOVEN

5611 CA EINDHOVEN

5671 GP NUENEN

5621 HB EIN DHOVEN

5993 CL MAASBREE

5642 AI El NDHOVE N

5502 RD VEL DHOVEN

56 14 HB EINDHOVEN

5615 LG EINDHOVEN

52 58 PV BERLICUM NB

6921 ZS DU IVEN

561 I PV EINDHOVEN

6851 GW HU ISSEN

5925 BA VENLO

56 13 AA EIN DHOVEN

5654 DB EINDHOVEN

5654 BD El NDHOVEN

5611 HI EIND HOVEN

5803 HI VENRAY

50 17 IM TIL BURG

594 1 EA VE LDEN

5643 PA EINDHOVEN

565 1 ER EINDHOVEN

1834 VP SINT PANCRAS

5037 TB TILBURG

5632 KB EIN DHOVEN

5642 NA EINDHOVEN

5643 IE EINDHOVEN

6537 HV NIIMEGE N

5643 HG EINDHOVEN

56 15 LB EINDHOVE1'J

56$1 BJ EINDHOVEN

5642 AH EINDHOVEN

56 15 PC EI NDHOVEN

57 15 CB LIE ROP

5642 AR EINDHOVEN

563 1 IE EINDHOVEN

56 14 CG EINDHOVEN

561: SM EINDHOVEN

030-2516886

95

97

040-2445889 9 4

0499-39095 I 97

040-2444961 9 0

026-4742518 92

040-2455298 9 2

040-2570408 9 3

0495-531746 95

94

040-246 1078 92

040-2442 133 9 2

040-2484 146 9 2

040-2452940 9 3

040-2840419 9 6

040 -2 460201 96

077 -4652398 97

040-2815565 91

040-2537$84 95

040-21 I 0030 9 2

040-2525310 9 2

073-5033445 97

03 16-264845 9 6

040-2124 196 95

026-3252009 96

077-3871841 97

040-244)424 91

040 -25 70582 97

040-2522609 93

040-2435876 9 4

0978-586653 97

013-5430235 97

077-4721525 97

040-2 122954 94

040-25 12280 95

072 -5642508 96

0 13-4633224 95

040-2481870 91

040-2810611 94

040-21 18076 9 4

024-3 440878 97

040-2516653

040-2524876

0 40-2526790

0492-33 1 484

040-28 16098

040-2449653

040-21 I 5961

CHEOPS

97

92

97

89

9 3

91

9 4

91

9 4

97

5235 VB 'S-HERTOGENBOSCH 073-642 491 4 95

5632 CZ EIND HOVEN

5462 GA VEGHEL

559 1 TR HEEZE

5616 AG EINDHOVEN

92

0413-363220 96

040-2261941 9 6

040-2442130 9 6

177


CHEOPS

HENK-PAUL

HENNIE

HENRI

HERVE

HERWIN

HESTER

HESTER

HI CHAM

HIERONYMUS

HILDE

HILDE

HUGO

HUGO

HUGO

HUI B

HU UB

I

I EF J E

IGOR

IL SE

ILSE

ILSE

ILSE

I LSE

ILSE

INEZ

INGE

INGE

INGE

INGER

lNG MAR

lNG MAR

INGRID

INGRID

INGRID

IRENE

IRE NE

IRENE

IRENE

ISOLDA

IVO

IVO

IVO

IVO

IVO

IVO

IWAI'­

J

J

J

J

J

J

BAARSEN PH

D IJ K HE) VAN

SCHIJNDEL HCJ VAN

TEU LING HGJ DEN

SAP HA

MARK H VAN DER

ROOIJEN HM VAN

MlfTAH H

BI ERK ENS HAM

BERGSMA H

GRUYT ER HAL DE

BIJNEN HMJ"

VER80VEN HAW

VRIES HMC DE

MOLL HJL VAN

MENTEN HWM

COX IAH

JED RYCHA T

MOORELISSE

VIS I

SOETEN S IC

VERSTEEG 1.'\1

BIERHOff IWHH

BROK I

CASTERMANS IJH

KLEIN BRINKE HA

SCHUTS lAB

SCHUTIE I

BERKEN EJG VAN :lEN

BEE LEN IM

ESSERS IJ

RE INDERSMA ITA

KAMMERAAT

BOX ISC

CREUTZBURG IR

BEEK ' VAN

JANSEN IJH

JANSSEN II

BAARSEN IC

BORGMAN ISR

HERBEN IGM

HORVERS IVA

STROM IC

BATEN :

BLEZER IHW

KESSE L I VAN

NIESEN IH

PEN NINGS ljj f

ROSBEE K ILAM

WESTERVEEN JV

ANDRINGA )8

BASTIAANS J

BRONCKERS JHG

BROSENS JS

CAMEIRA )NOM

GEM ERT )AC VAN

92

88

97

92

9 3

90

95

97

97

9 3

96

92

94

97

93

92

9 6

97

94

9 6

9 6

95

9 6

97

90

93

92

96

93

96

92

97

92

9 6

94

91

95

92

97

92

95

92

9 4

92

97

97

97

97

96

95

94

96

90

94

97

96

J AAP

J AAP

J AAP

JACCO

JACCO

! AC K

JAKOB

JAN

J AN

JAN ERIK

JAN WILLE M

;AN-WILLEM

JANET

JANNEKE

JANNEKE

)A1'\JNIE

JAN NY

JASMI J N

)ASPER

JASPER

JASPER

JEAN PAUL

JE AN INE

J E L KE

JE LLE

)EL LE

JELLE

JE N N Y

JEP PE

)E ROEN

)EROEN

JEROEN

JEROEN

)EROEN

JEROEN

JEROEN

JEROEN

GROENER ,H

GROOT JAM DE

HOEK JHP VAN

HOOG J DE

HUIJ ZER J

KERKHOF )PM VAN DE

KLIJN J

KON ING JADE

KOO IJ MAN J"1A

KOS J

LEE UWEN JP VAN

MEULEN J VAN ::J ER

MU LD ER )RE

PICKHARD J

ROUMEN JLC

SC HE VERS JPA

VERDONSCHOT JWHM

VR I) JG DE

WIJ NGAARD )L

BEKK ERS JPM

HE IJSTER JI M VAN

STRIK ;HA

DUVEKOT )A

ELBERSE JC

VERHEY JIB

KOOI JA

HOOR J TEN

SLABBEKOORN JL

HULS JH

PONJE JW

BAIJENSE JW

ANDRE jCC

HOENS ELAARS )C

NOTER MANS JJL

LAAT ALM DE

STEVENS J

TILB URG )PAM VAN

BLANKEN JP

DRUIJVEN JPN

PONTE J

HOUX JP

VLIET jC VAN DER

BOONSTRA JW

GROOT JKH

HOUBEN J

SCHWEIGMANN JG

SMETS JMH

KRUIDERINK JJ

BEK KUM JAK VAN

BONGERS JRW

BRUIN JM DE

BUSKERMOLEN

DAMEN JPH

DERKS EN JHW

EULDERINK JHA

GI)BE N jC

182-----------------------------------------------

96

93

88

96

94

96

96

96

96

96

92

91

9 6

9 4

9 4

9 4

9 4

88

9 1

97

97

97

93

92

9 1

94

9 3

92

94

97

95

90

9 6

9 6

90

'i 2

9 6

97

97

95

9 1

93

90

9 6

93

95

91

95

89

9 6

93

96

95

96

9 1

9 3


MARCEL LINDEN MLH VAN DER 90 MARK MAST M VAN DER 97

MARCEL MAIJENBURG MM 93 MARK PETERSE MJJ 93

MARCEL ORTMANS M 92 :--!ARK PLATJE M 91

MARCEL THIJSSEN MFHJ 97 MARK POLL MW VAN DER 97

MARCEL VELTMAAT M 90 MARK THEIJSSEN MPA 97

MARCO ARTS MA 94 MARLEEN VERHAEGH MH 97

MARCO BEHLING M 97 MARLIES ZUIDAM ME 92

MARCO BROEKMAN MGL 91 MARLOES REININK MW 97

MARCO HAAGEN ME 96 MARLOES VERHOEVEN M 97

MARCO HOMMEL JHM 93 MARLON HUIJSMANS MAP 94

MARCO KAASSCHIETER ME 89 MARLOU GERAEDTS MJM 97

MARCO UBAGHS M 97 MARNIX PRAET MLE 94

MARCO VERMEULEN M 90 MARNIX RIJN MJWP VAN 96

MARCO VLEMMIX MHM 89 MART SOUTER M 92

MARCO WE tjERS MACj 94 MARTIJN BOLTE MCM 89

MARCUS SABATINO MR 97 MARTIJN BOMHOF M 95

MARG I E BURGER MG 95 MARTIJN BOS MK 94

MARGRIET MUSKENS MG 9 3 MARTIJN BOUWHUtjSEN MBL VD 9 6

MARIA VONK MC 9) MARTIJN BRAVEN MF DEN 92

MARIAN TIENEN MWP VAN 95 MART IJ N BREE PPC VAN 96

MARIAN VRIES MJ DE 94 MARTIJN BUSSEL MHCP VAN 97

MARIE-AN POTMA MAGH 91 MART IJN CRINS MW 97

MARIE - jOSE OOMEN Mjj 92 MART IJN EVERSDIJK MS 97

MARIE-LOUISE PETERS MLA 95 MART IJN HEIDEMAN MA 91

MARt EKE HOOGENBOOM M 89 MARTIJN HOLTROP MS 96

MARl EKE KRijt\JEN Mj 96 MARTIJN HONSELAAR M 90

MARl EKE NIJLAND M 95 MARTIJN KNAPP MDJM 95

MARt EKE SCHOPMEIJER MED 95 MARTIJN KOCH ME 93

MARt ELLE BERENTSEN MWB 90 MARTIJN RENES JAM 95

MARtELLE SCHOFFELEN MEA 97 MARTI) N ROES MGL 94

MARtE L LE TAN MN 9 3 MARTIJN SCHALKWIJK MC VAN 96

MARIJ UMMELS MH 9 3 MARTIJN SWANENVLEUGEL MPYM 97

MARIJE VENSELAAR M 95 MARTI) N TRIEPELS MP 94

MARINA CARDENAS JIMENEZ M 89 MARTIJN VISSER$ MPM 95

MARl QUE RUIJS MJ 93 MARTIJN WAAL MJWI DE 92

MARISKA ELDONK MJH VAN 90 MARTIN KOSTER ML 94

MARISKA LOUMAN MM 94 MARTIN MEKKING MW 96

MARIT FtEGE MA 9) MARTIN MORLOG M 96

MARITA KOCH MA 93 MARTIN RODERS Mj 97

MARJOLEIN DECKERS jC 96 MARTIN VISSER M 95

MARJOLEIN VERSCHUURE M 96 MARTINE VERKOtjEN ME 93

MARJOLIJN GULDEMOND M 97 MARTI NUS LEENDERS MCL 97

MARJOLIJN NIJSSEN MJ 97 MATHIJS VLIET MA VAN DE 94

MARJON OLIJDAM M 92 MATTHEW VOSKENS ACj 94

MARK BERKMORTEL MGM VD 90 MAUD AARTS MW 90

MARK BOORN MHZM VAN DEN 96 MAUD NAAIJKENS MDH 93

MARK BRESSER MV 96 MAURICE BOUMANS MLMG 95

MARK BRt j DE MH 92 MAURICE HINSKENS MJMM 96

MARK BRINKE HA TEN 97 MAURICE KEMENADE MMWPJ VAN 95

MARK DIJKMAN M 92 MAURICE KLABBERS MPJ 94

MARK FRERKER MTH 9 4 MAURICE MAASSEN MRAM 92

MARK GAAL M VAN 94 MAURICE SCHIJNS MJE 96

MARK GENNIP MTJ VAN 95 MAU RICE VENROOIJ MHAA VAN 95

MARK GEUS MJH DE 93 MAX BRUNNER MR 90

MARK HOUBEN MGC 95 MAX JANSEN MJ 89

MARK HUVENEERS MW 96 MELANIE MARCUS Mj t'1 95

m

CHEOPS

185


CHEOPS Dankwoord

De jaarboekcommissie 1996- 1997 wil de volgende mensen bedanken

voor hun hulp:

- faculteitsdecaan prof.dr.ir. j.G.M. Kerstens voor het voorwoord

- prof.ir. PA. de Lange voor het thema-artikel

- dhr. Pieter de Mos, hoofdredacteur van Architectuur & Bouwen, voor

de afbeeldingen bij het jaarverslag

- het oude en nieuwe CHEOPS-bestuur voor alles

- Buro Onderwijs voor de pasfoto's

- de medewerkers van de maquettewerkplaats voor het maken van de

pasfotomal

- H.A.B. te N ijenhuis voor gebruik van de printer

Tot slot een dankwoord naar onze adverteerders. Zonder hun hulp was

het niet mogelijk geweest dit Jaarboek te realiseren.

Arcadis Heidemij Advies 13

lsover 21

Rijkswaterstaat 70-71

Allplan Nederland b.v. 191

CvK Kalkzandsteen 3 9

lsobouw Systems b.v. 9 0

Echo n.v. I 20

Grafisch adviesbureau Smeets & Hagenbeck

190-----------------------------------------------


CAD voor

de bouw

Volledige

functionaliteit

• 20/30

• 30-modelleren

• renderen/animatie

• bibliotheken

Studentenversie

ALLPLAN

Beter werken met

nieuwe beelden.

Vraag nu informatie a an!

lflfTUifl

m


CHEOPS Colofon

Het CHEOPS jaarboek 1996-1997 is een uitgave van CHEOPS,

Studievereniging Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven.

Vormgeving:

jaarboekcommissie 1996-1997

Afbeelding kaft:

lnterieur van de Abbaye aux Dames in Caen

Oplage:

I 000 exemplaren

Drukwerk:

Grafisch adviesbureau Smeets & Hagenbeck (Epe)

© Copyright CHEOPS, Studievereniging Bouwkunde

Aile rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar

gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, mechanisch,

door fotokopieen, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande

toestemming van het bestuur van CHEOPS. De exclusieve

distributie van dit boek is in handen van de jaarboekcommissie 1996-

1997.

192------------------------------------------------

More magazines by this user
Similar magazines