cheops - Technische Universiteit Eindhoven

alexandria.tue.nl

cheops - Technische Universiteit Eindhoven

CHEOPS Voorwoord van de voorzitter

4

Een echo is een weerklank. Een herhaling van iets dat eerder plaats heeft

gevonden. In de strikte zin van het woord een weerklank van een geluid.

In ruimere zin, en in de zin van dit boekwerk, een nagalm van eerdere

gebeurtenissen. In dat Iicht dus een logisch en helder thema voor een

jaarboek.

Dit tweede jaarboek geeft een overzicht van de gebeurtenissen binnen het

elfde bestaansjaar van onze vereniging. In vele opzichten een bijzonder

jaar. De nagalm van de felle onderwijsdiscussie van mei 1996 is nog op de

gehele faculteit, en uiteraard ook bij CHEOPS, hoorbaar. Er is een nieuw

faculteitsbestuur aangesteld, dat plannen maakt voor een vernieuwde

faculteitsstruduur. CHEOPS wordt door ditzelfde bestuur aangespoord

hetzelfde te doen voor haar struduur.

Het CHEOPS-bestuur '96/'97 (XIe) roept op haar eerste Algemene

Ledenvergadering de giraffe uit tot haar mascotte. Dit dier neemt in aile

rust de materie tot zich, herkauwt het enkele malen en slikt het dan pas

door. Het dier heeft echter wei een bijzonder lange nek, waardoor het

opvalt en een goed overzicht heeft. De giraffe blijft wei met zijn paten

veilig op de grand staan . Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de roofvogel,

tevens een diersoort uit de jungle. Deze vleeseter neemt zijn beslissingen

impulsief. Het is alles of niets. Hij cirkelt boven zijn doel en neemt een

risicovolle duikvlucht.

De giraffe is een metafoor voor de wijze waarop het CHEOPS-bestuur

haar beleid ten uitvoer heeft gebracht. De door het bestuur ingeslagen

weg van struduurveranderingen moet gezien worden als een begin; het is

haar bedoeling en ambitie dat dit beleid nog lang als een echo zal doorklinken.

Een Ieger aan adieve leden heeft ook het afgelopen jaar weer een groat

aantal activiteiten mogeliJk gemaakt. lk noem enkele dingen. Het jaarboek

'95/'96: verrassend, spraakmakend en voor het eerst. De buitenlandse

excursie naar New York: groat, grater en grootst, een stad w aar alles kan,

mag en dus ook van alles gebeurt.

More magazines by this user
Similar magazines