Laai boek af : PDF

israelmusthear.co.za

Laai boek af : PDF

Teksverse uit 1953 Vertaling

Die Engele

F.W.C. Neser M.Sc.

Transkripsies van Kasset No. L076; L068; L069; L070.

Transkripsies: Eunice Broodryk

Proeflees: Paul du Plessis

Uitleg en hersiening: Adri Hearn

Let asseblief dat hierdie boek ‘n identiese skriftelike weergawe is van Pastoor

Neser se woorde soos op géneem op kassette No. L076; L068; L069; L070.

“Dit is my wens dat absoluut niks in enige van my geskrifte ooit verander mag

word nie, behalwe vir drukfoute. Geen her-vertaling van enige van my boeke

moet gedoen word nie. Dit moet net so bly vir die nageslag om te sien wat ek

geglo het. Verder moet die beskikbaarheid en uitsending van my werk na die

Blanke Volke nooit gestaak word totdat Israel se Koning, Jesus die Christus

(die Messias) kom nie.”

Pastoor Neser

2


Engele

Outeur F.W.C. Neser

Kopiereg F.W.C. Neser

Uitgewer F.W.C. Neser

Posbus 31571

Wonderboompoort

0033

Tel / Faks: (012) 379-8954

E-pos: ekklesiakassetfonds.neser@gmail.com

Webtuiste: www.israelmusthear.co.za

Kantoorure: Maandag tot Donderdag

09h00 tot 12h00

Drukker: Minit Print Pretoria Noord

Tel: 012 565-5288

Fax:012 565-5289

E-pos: info@HTminitprint.THbiz

Nuwe Druk 2010

ISBN 978-1-920298-16-6

3


Inhoudsopgawe

Engele...............................................................................................3

1. Inleiding....................................................................................5

2. Engele bestaan.......................................................................15

3. Die Aard van Engele...............................................................19

4. Aantal Engele.........................................................................31

5. Die Woonplek van Engele......................................................36

6. Die Werk van Engele .............................................................36

7. Aartsengele ............................................................................49

8. Satan se engele (Die Gevalle Engele)...................................53

9. Daar is twee soorte van gevalle engele.................................54

10. Die seuns van GOD...............................................................56

11. Die Nephilim of Reuse ...........................................................72

12. Voorbeelde van hulle grootte en krag....................................79

13. Noag en sy Tydgenote...........................................................82

14. Die Slang van Génesis 3 .......................................................87

15. Die Saad van Die Slang.........................................................98

4


Die Engele

Wat die Bybel ons leer aangaande engele

Van die van u wat hierdie handleiding gelees het ken dit seker alreeds,

maar op hierdie manier sal ons dit ook op band kry en ek voel dit sal ons

die regte instemming gee in ons gees om ons voor te berei vir hierdie

studie wat ons in die Bybel met u wil deurgaan vir wat die Bybel ons leer

aangaande engele.

1. Inleiding

1.1. Die Christelike Beskouing van die Skepping en die Heelal

Op sy beste, is die koue onpersoonlike, wetenskaplike beskouing van die

heelal één van: die heerskappy van die verstand oor die materie (“Mind

over matter”), en op sy slegste, stel hy dit voor as ‘n siellose masjien. In

teenstelling hiermee is die Bybel se beskouing vol van lewende

persoonlikhede.

Ek wil hê u moet u veral daarop instem om dit te sien en soos ek al so baie

kere in hierdie studies gesê het, ons moet onthou ons is nie hier bymekaar

om Tteks op teks en reël op reël in te ryg nie. Ons is hier om die boodskap

en die siel van die saak raak te sien. Met hierdie hele inleiding wil ek u TnogT

net verder daarop instel. Ons is sekerlik nie besig net met die dinge wat

ons sien nie. TOns wil dit vir u wys in hierdie studie dat dTaar is

persoonlikhede en van hulle is engele waarmee ons te doen het TenT wat

baie, baie dieper en direk op ons lewens inwerk as wat ons ooit kan besef.

Ons wil vir u wys wat hulle gedoen het in die dae van die Bybel en wat die

Bybel sê hulle sal doen in die laaste dae. Waarom sal ons dan nie Tsó weesT

en dat ons vir hulle werkinge op die uitkyk moet wees nie. TDus,T die Bybel

se beskouing TisT vol van lewende persoonlikhede.T Dit erken dat daar ‘n Wet

is wat die openbaring is van die Wil van ‘n Goddelike Skepper wat wysheid,

liefde en krag is, “van wie elke geslag in die hemele en op die aarde sy

naam ontvang,” (Efés 3:15)

Hierdie wesens in die hemele en op die aarde vorm ‘n familiekring met

twee terreine van bestaan as’t ware, maar tog een in geheel. Dit is dus

geen verrassing nie wanneer ons sien dat lede van hierdie familiekring die

wette van die heelal ‘administreer’ nie. Nou, hierdie twee groepe vanT

familiekringe wat ek TnatuurlikT by bedoel; die een familie TisT natuurlik ons,

die sigbare en die ander familieTkringT is die onsigbare, Tdit isT die engele.

Ons het baie meer met mekaar te doen as wat die mens ooit TkanT besef.

5


Dit sou voorwaar tragies wees indien ons onsself toelaat om tot so ‘n mate

die slagoffers van die waarneming van ons sintuie, of so materialisties te

wees, dat ons sou weier om te glo in ‘n ‘orde van geesteswesens’, net

omdat ons hulle nie kan voel of sien nie. Ons moet ons nie uit só ‘n groter

lewe uitsluit nie.

a) Dit was die engel - terloops engel beteken in Grieks, ‘boodskapper’ -

dit was die engel of boodskapper van die HERE wat Egipte en die

leërmagte van Assirië, 185,000 man volgens Jes 37:36, met die

dood getref het;

b) Dit was ‘n engel wat in die weg van ‘n koppige Bíleam gestaan het -

Num 22:22-35;

c) Dit was ‘n engel wat vir Elía versterk het - 1 Kon 19:5;

d) Met Daniël gespreek het - Dan 10;

e) Engele het die winde van die aarde vasgehou – Open 7;

f) En die laaste plae uitgestort – Open 16.

Dit is die sogenaamde wetenskap wat die heelal ontvolk en daarvan ‘n leë

ruimte gemaak het. Die Apostel Paulus spreek van die owerhede en die

magte in die lug, (Efés 6:12) (dit is in die hemele). God het die uitvoering

van sy mag en wil oorgegee aan ontelbare wesens van baie groter mag en

verstand as wat die mens nog ooit van gedroom het. Die gesigte van

daardie ander wêreld, soos aan Eségiël en in Openbaring gegee, toon aan

ons vorme van lewe wat heeltemal anders is as dié waaraan ons gewoond

is. Die mens is baie beslis nie die enigste bewoner van die heelal nie.

Ek wil net voordat ek met die volgende paragraaf aangaan, terwyl die

gedagte by my opkom, ook dit nog byvoeg: wanneer u die Bybel lees - baie

mense het miskien nooit daaraan gedink nie (eTk het vir al die jare van

Bybel lees nooit eers daaraan gedink nie), dalk is daar onder u ook sulke

persone - ek het nooit besef dat die Bybel, sover ons die Bybel lees, het die

Bybel eintlik maar te doen met God en sy verhouding met hierdie aarde.

Die Bybel sê vir ons baie min van God se verhouding met die ander dele

van sy skepping en dan ook TnogT weer in ‘n nouer kring, God se verhouding

met die aarde. Die Bybel handel eintlik op ‘n besonderse wyse TmetT God se

verhouding met Teen besonderse volkT en daardie volk is Israel.

TAs jy na die Bybel gaan Ten God se verhouding met die aarde, selfs dan Tsal

jy sien God het nie baie te sê omtrent die ander nasies nie, behalwe in die

opsig waar hulle TkontakT maak met Israel en Israel beïnvloed ten goede of

ten kwade, in botsing of in stryd TofT as handlangers van die TSTatan om God

se volk aan te raak. Meer as dit word daar nie vir ons gesê nie. TDus,T die

6


Bybel praat glad nie vir of teen die feit dat daar ander wêrelde kan wees

met ander wesens daarop.

TDie Bybel sluit dit glad nie uit nie, maar ons, vir ons doel, is TdanT met hierdie

saak besig Ten vir hierdieT spesifieke studie: hoe staan ons verhouding op

die aarde TteenoorT hierdie engele wesens wat onsigbaar is - behalwe waar

hulle vir ‘n spesiale doel in sigbare vorm aan die mense verskyn en TmetT

hoorbare woorde met ThulleT praat - soosT TonsT met uT Twil ondersoek in die

Bybel.

Ons word gedurig deur die bonatuurlike omring. Ons lees vir u hierdie teks

verse.

Psalm 34:8

8 “Die Engel van die HERE trek ‘n laer rondom die wat Hom vrees, en

red hulle uit.”

Psalm 103:20-21

20 “Loof die HERE, sy engele, kragtige helde wat sy woord volbring, in

gehoorsaamheid aan die stem van sy woord!

21 Loof die HERE al sy leërskare, sy dienaars wat sy welbehae doen!”

TDie Bybel gee vir ons ‘n paar merkwaardige voorbeelde van die leërskare

van die HERE. Lees byvoorbeeld 2 Kon 6 en 2 Kon 2:11 waar daar ‘n wa

van vuur met perde van vuur gekom en Elía fisiesT opgeneem het na die

hemel.

Ons sal weer by 2 Kon 6 kom in die loop van ons studie maar kom ons kyk

net ‘n bietjie daar na 2 Kon 2:11. Dis seker maar by die meeste van u ‘n

baie welbekende verhaal maar kom ons lees dit net weer met mekaar

saam. Ek dink ons begin net daar by die sewende vers, net om die verband

te kry.

2 Konings 2:7-12

7 “En vyftig man van die profete seuns het geloop en op ‘n afstand

eenkant gestaan, terwyl hulle twee by die Jordaan staan.

8 Toe neem Elía sy mantel en rol dit op en slaan op die water; en dit

is na weerskante verdeel, sodat hulle twee op droë grond

deurgegaan het.

9 En nadat hulle deur was, sê Elía vir Elísa: Begeer wat ek vir jou

moet doen, voordat ek van jou af weggeneem word. En Elísa

antwoord: Laat dan tog ‘n dubbele deel van u gees op my kom.

7


10 En hy sê: Jy het ‘n harde saak begeer. As jy my sien wanneer ek

van jou af weggeneem word, laat dit dan so met jou wees. Maar so

nie, dan sal dit nie wees nie.

11 En terwyl hulle aldeur loop en spreek, kom daar meteens ‘n wa van

vuur met perde van vuur wat skeiding tussen hulle twee maak; en

Elía het in die storm na die hemel opgevaar.

12 En Elísa het dit gesien en geroep: My vader, my vader, wa van

Israel en sy perderuiters! En toe hy hom nie meer sien nie, het hy

sy klere gegryp en dit in twee stukke geskeur."

Die Bybel is ‘n fantastiese en wonderlike boek waar jy daarop ingaan. Hier

waar Elísa so opkyk en by sê: “wa van Israel en sy perderuiters”. Die Bybel

op ‘n hele paar plekke, praat hy met ons van waar die waens en die

perderuiters van God met betrekking tot Israel op die toneel verskyn het.

Ek dink byvoorbeeld aan ‘n tipiese en wonderlike voorbeeld - ons wil nie

nou te veel tyd daaraan gee nie maar u kan dit lees in Open 19:11 en 2

Kon 6, (wat ons weer by sal kom) - waar Elísa en sy dienskneg Gehási

omring was deur die vurige waens en die vurige perde van die HERE. Dit

laat my sommer ook dink toe Joshua (Jos 5:13-14) buitekant Jérigo

gestaan het net voordat hulle hul aanval teen Jérigo gemaak het, toe sien

Joshua mos daar ‘n man staan met ‘n uitgetrekte swaard en toe vra Joshua

vir hom ‘Wie is U? Is U vir ons of is U teen ons?’ Toe sê hy, ‘Nee, ek is die

leërowerste van God en die grond waarop jy staan is heilige grond’.

Die leërowerste: so daar is leërs in die hemel en God het sy leërowerste;

en ons gaan sien in hierdie studie - en ek dink ek het al in ‘n hele paar van

ons ander studies al - is vir U daarop gewys dat in hierdie eindtyd en in die

benoudheid en die bedreiging van die Christendom, dat daárdie leërs van

die hemel ‘n baie aktuele aandeel daarin gaan hê, in die beskerming, in die

beveiliging, in die redding van God se volk. Ons sal nog baie daarna kyk.

1.2. Die Christelike Beskouing Aangaande Die Mens

Die Bybel beskou nie die mens as die eindproduk van ‘n blindelingse

evolusie proses nie maar dat hy spesiaal geskape is in die beeld en

gelykenis van God, met ‘n verstand, ‘n geheue, verbeeldingskrag en liefde -

‘n wese bestem om gemeenskap met God te beoefen, en om die status te

hê, nie van ‘n skepsel nie, maar van ‘n Seun. Hoe heerlik onbeperk is die

moontlikhede van die mens tog nie!

Lees gerus 1 Kor 3:21-23; 1 Kor 6:2-3; Rom 8:17; Efé 1:19-23 en

Fil 2:9-11. Ek wil net daardie paar gedeeltes gou met u lees, dat u net kan

sien wat die HERE vir die mens bestem het.

8


• 1 Korinthiërs 3:21-23

21 “Laat niemand dan op mense roem nie, want alles behoort aan

julle;

22 of dit Paulus is of Apollos of Céfas of die wêreld of lewe of dood of

teenswoordige of toekomstige dinge—alles behoort aan julle;

23 maar julle behoort aan Christus, en Christus aan God.”

• 1 Korinthiërs 6:1-3

Luister net hier - Glo God se Woord en kyk daarin in u verbeelding en ook

met u gees en met u verstand.

1 “DURF iemand van julle wat ‘n saak teen ‘n ander het, gaan reg

soek voor die onregverdiges en nie voor die heiliges nie?

2 Weet julle nie dat die heiliges die wêreld sal oordeel nie? En as die

wêreld deur julle geoordeel word, is julle dan onbevoeg vir die

geringste regsake?

3 Weet julle nie dat ons engele sal oordeel nie, hoeveel te meer die

alledaagse dinge?”

Ons sal nog engele oordeel. Ek glo – nou ja, u moet maar daaroor dink as

u nie daarmee saam stem nie - God het van die mens so 'n wonderbaarlike

wese gemaak, dat God dit die moeite werd - as ek dit maar in aardse terme

mag stel - dit die moeite werd geag het, om sy Seun te gee om aan die

kruis vir hom te sterwe om hom terug te bring tot God. Die Here Jesus het

gesê: wat sal dit die mens baat, al sal hy ook die hele wêreld wen en hy lei

skade aan sy siel? Wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? Dit wys vir

jou die waarde van die mens. In die oë van God is een mens meer werd as

die hele wêreld. En hierdie magtige wesens, engele wesens, is wat ek met

u wil bestudeer in hierdie reeks.

Paulus skrywe hier aan die Korinthiërs, hy sê die dag sal kom dat ons

engele sal oordeel. Met ander woorde dat ons engele direk onder ons

beheer sal hê, maar, nou al reeds vir die ware gelowige, het die HERE

alreeds die engele as sy dienaars beskik. Die wetenskap sê vir ons - ek

dink dit is ‘n algemeen bekende feit by u, u sal dit seker ken, maar hy sê vir

ons - ons werk maar en leef maar met 10% van ons verstandsvermoë. Dit

is maar wat die mens gemiddeld gebruik. Ek wonder met hoeveel van ons

geestesvermoë ons werk en lewe. Ons het ‘n ryke en ‘n magtige erfenis in

die Here Jesus. Kyk byvoorbeeld na hierdie profete. Neem byvoorbeeld vir

Elía wat met sy mantel op die water slaan en daar gaan die water oop. Kyk

die magtige dinge wat die profete gedoen het. Kyk die magtige dinge wat in

die dae van die Here Jesus plaasgevind het. Hoekom nie vandag met ons

nie? Een van die redes en een van baie redes, is omdat ons God beginne

beperk het. Ons het sonder dat ons dit miskien besef het, ons instede van

9


dat ons geskape is in die beeld van God, het die mens sy God begin skape

na sy beeld. En ons het vir God gesê, sonder dat ons dit miskien met

woorde sê, sê ons as te ware vir God: ons sal eers ‘n saak deurkyk, en kyk

of dit moontlik is dan sal ek glo dat God dit kan doen. Dit is wat ons doen.

In plaas van dat ons God glo volgens wat sy Woord sê aangaande

Homself. Ons sal engele oordeel.

• Romeine 8:16-17

16 “Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God

is;

17 en as ons kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God en

mede-erfgename van Christus, as ons naamlik saam met Hom ly,

sodat ons ook saam met Hom verheerlik kan word.”

‘n Erfgenaam van God en ‘n mede-erfgenaam saam met Christus. Wat ‘n

ryke erfenis is dit nie! Dink ‘n bietjie daaroor na.

• Efésiërs 1:18-23

Ek noem vir u hierdie Skrifte, net sodat u kan sien die mens se verhouding

met die engele, wanneer ons nou by hulle direk gaan kom.

18 “en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na

die werking van die krag van sy sterkte

19 wat Hy gewerk het in Christus toe Hy Hom uit die dode opgewek

het en Hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele,

20 bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat

genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die

toekomstige.

21 En Hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en Hom as Hoof bo

alle dinge aan die gemeente gegee,

22 wat sy liggaam is, die volheid van Hom wat alles in almal vervul.”

Dit is die uitnemendheid van sy sterkte.

• Filippense 2:9-11

9 “Daarom het God Hom” (Dit praat nou hier van die Here Jesus.)

“ook uitermate verhoog en Hom ‘n naam gegee wat bo elke naam

is,

10 sodat in die Naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die

hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is,

11 en elke tong sou bely dat Jesus Christus die HERE is tot heerlikheid

van God die Vader.”

10


Loof die HERE! Laat ons maar die diepte daarvan in ons harte bewaar en

ons sal dit verder sien.

Waar sou die mens nie vandag gestaan het as Adam nie gesondig het nie?

As gevolg van die sonde is ons agter by die wesens van die ander wêrelde.

Maar ons is verlos deur die kosbare Bloed van Jesus Christus, en daar

wag ‘n heerlike toekoms vir die Verlostes.

Ons gaan sien dat omdat die mens die enigste is vir wie die HereJesus

gesterf het - Hy het nie vir die engele gesterf nie en ook nie vir andere

wesens in andere wêrelde as daar is - gesterf nie, Hy het vir die mens

gesterf. Daarom het God vir die mens ‘n toekoms wat vér bokant die

engele is en wat ‘n heerlike toekoms is dit nie en ons moet beginne lewe in

daardie lig en ook ons eie erfenis beginne beërwe.

Die mens het verkies om die kant te kies van daardie ander gedeelte van

die groot familie wat teen God gerebelleer het, naamlik Satan en sy skare

van gevalle engele. Dit was jaloersheid op die hoë en heerlike roeping van

die mens, wat die duiwel so hatig op hom maak. Maar deur die Kruis van

Jesus Christus het God die mens versoen en die weg vir hom oopgemaak

tot vergifnis en wedergeboorte. Die mens kan homself nie red nie, maar hy

moet God se voorsiening in Christus aanneem en self positief kant kies

teen die Bose. So ‘n keuse sal elke mens se persoonlike en ewige

bestemming vir hom bepaal.

Dit word aan ons vertel dat engele begerig is om in hierdie hoë dinge in te

sien. (1 Pet 1:12) U sien, hulle deel nie God se alwetendheid nie en ook nie

die mens se voorregte nie. Die mens sal eers sy volle erfenis in besit neem

met die wederkoms van Christus. Dit sal die engele wees wat die onkruid

en die koring van mekaar sal skei.

• Matthéüs 13:39-43; 49-50

Kom ons lees hierdie paar gedeeltes dat u dit net sal sien. Lees ook Matt

24:29-31 en Matt 13:40-43. Kom ons kyk wat die engele gaan doen met die

wederkoms van Christus. Dit is die gelykenis hier van die onkruid wat

tussen die goeie saad gesaai is en hier is die HereJesus se verklaring

daarvan.

39 “en die vyand wat dit gesaai het, (dit is nou die onkruid) is die

duiwel. Die oes is die voleinding van die wêreld, en die maaiers is

die engele.

40 Net soos die onkruid dan bymekaargemaak en met vuur verbrand

word, so sal dit wees in die voleinding van hierdie wêreld:

11


41 die Seun van die mens sal sy engele uitstuur, en hulle sal uit sy

koninkryk bymekaarmaak al die struikelblokke en die wat die

ongeregtigheid doen,

42 en sal hulle in die vuuroond gooi. Daar sal geween wees en

gekners van die tande.

43 Dan sal die regverdiges skyn soos die son in die koninkryk van

hulle Vader. Wie ore het om te hoor, laat hom hoor.”

Nou vers 49 en 50 van daardie selfde hoofstuk:

49 “So sal dit wees in die voleinding van die wêreld: die engele sal

uitgaan en die slegte mense onder die regverdiges uit afskei

50 en hulle in die vuuroond gooi. Daar sal geween wees en gekners

van die tande.”

U kan uself voorstel watter geweldige skouspelagtige tonele daar vir ons

wag. As u nie die HERE vra om u verstand en u gees te verruim nie sal u

hierdie dinge nie insien nie. Nou waarvoor staan dit dan in die Bybel? Dis

of waar of dis nie waar nie. En daarom moet ons versigtig wees dat ons nie

aan die een kant onverskillig is en nou maar sommer net oor die Bybel lees

nie en dit beteken vir ons niks nie of aan die ander kant dat ons die HERE

beperk en sê: ‘ag, dit kan nie waar wees nie’. As u hieroor gaan dink:

hoeveel goddeloses is daar nie op die aarde nie? Kyk net hoe gaan dit in

die wêreld vandag. Kyk net vandag die bedreiging van die Christendom

deur al die barbare en al die terroriste en al hierdie nasies wat vandag

saamdrom om die Christendom uit te roei, ook ons eie blanke nasies in

Suider Afrika wat Christen nasies is en wat een van dié is wat nog staan vir

die Christendom.

As die engele kom en hulle almal moet kom verwyder; watter geweldige

taak! Hoe gaan hulle getransporteer word? Onthou hulle het niks met God

en sy gebod te doen sover as dit hulle geloof betref nie. Dus, daar gaan nie

vir hulle ‘n verheerlikte liggaam wees of iets van die aard wat hulle nou

maar self mee in die lug in sweef of verdwyn nie. Hulle sal moet

getransporteer word en dit is engele wat dit gaan doen! Wat ‘n magtige

gebeurtenis gaan daar nie plaasvind nie. U sien, as u na hierdie dinge

begin kyk en die HERE se Woord begin letterlik neem, dan begin daar ‘n

heeltemal ander aspek al klaar vir u oopgaan. Nou, U sal sien die Bybel sal

vir u lewendig begin word en daar sal baie, baie ander dinge vir u oopgaan.

Terwyl ek nou so daaroor praat het ek daaraan gedink en vir die HERE

gevra wat die HERE van my wil hê; wat ek vir u ná hierdie moet neem. En

terwyl ek so praat - ek weet u het al seker baie na die bandjie geluister oor

Vlieënde Pierings - maar ek sal graag dit as ‘n Bybelstudie wil aanbeveel

12


na hierdie. Daar is baie mense wat sal sê: ‘Nee wat, dit is nou suiwer

spekulasie daardie, Pastoor Neser’. Maar as ek dan vir elke stelling ‘n Skrif

gee en sê maar hoe verklaar jy dit dan? Dan moet u kies tussen die een of

die ander. Hier, as die engele dan die slegte mense gaan afskei van die

regverdiges, hoe verklaar andere dit dan, hoe gaan dit gebeur?

• Matthéüs 24:29-31

29 “EN dadelik ná die verdrukking van daardie dae sal die son

verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre

sal van die hemel val, en die kragte van die hemele sal geskud

word.

30 En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel

verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die

Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot

krag en heerlikheid.” (En luister nou):

31 “En Hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid, en hulle sal

sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke, van die een

einde van die hemele af tot die ander einde daarvan.”

Wat ‘n geweldige operasie gaan dit nie wees nie! Ons ou poginkies met lug

armadas, ligbrug van Berlyn hier in die sestigerjare en daardie dinge, dit is

niks in vergelyking met wat hier vir ons beskrywe word nie en u moet

daaraan dink. En die son wat sal verduister en die sterre wat van die hemel

sal val - wat ‘n konsternasie! Geween; sodat die nasies van die aarde sal

rou bedryf en geen wonder nie, die verskriklike dinge wat oor die aarde

gaan kom en wat die HERE sy engele sal stuur om sy uitverkorenes

bymekaar te maak. Dit is ‘n fantastiese toneel wat homself hier voor jou

verbeelding ontvou as jy ‘n bietjie daaroor nadink.

Goed, kom ons lees verder: Die ander lede van hierdie groot familie sal tog

seker intens belangstel in die uiteindelike verlossing van die mens? Ons

glo dat die nag ver gevorder is en dat dit al amper dag is en die engele

gaan ‘n baie uitstaande rol in hierdie, op hande synde gebeurtenis speel.

Die mens staar algehele uitwissing in die gesig. In alle groot krisisse van

die mens is daar altyd intense belangstelling in daardie ‘ander wêreld’, daar

waar die engele woon. Het die Here Jesus nie byvoorbeeld gesê dat daar

groot blydskap onder die engele van die hemel is oor een siel wat hom

bekeer nie?

• Lukas 15:10

10 “So, sê Ek vir julle, is daar blydskap voor die engele van God

oor een sondaar wat hom bekeer.”

13


Engele het al baie keer hierdie aarde besoek, en doen dit seker nog.

• Hebreërs 13:1-2

1 “DIE broederliefde moet bly.

2 Vergeet die gasvryheid nie, want daardeur het sommige, sonder

om dit te weet, engele as gaste geherberg.”

Daarom het sommige sonder dat hulle dit weet engele as gaste geherberg.

Met ander woorde volgens hierdie Skrif was daar gevalle in die dae van die

skrywer van hierdie brief aan die Hebreërs, dat daar mense was; wat met

hulle gasvryheid - wat vir hulle ‘n vreemdeling was - geherberg het en dat

dit al die tyd ‘n engel was! Ons sal meer hiervan sien.

Namate ons die einde van hierdie bedeling nader, moet ons verwag om ‘n

groot toename in die bedrywigheid vanuit hierdie ander wêreld te sien.

Moenie verbaas wees wanneer u weldra sal uitvind dat die verskynsel van

vlieënde pierings in noue verband hiermee staan nie. (Ons behandel dit in

‘n afsonderlike artikel Ten ons het ook alreeds ‘n kassetband daaroor.) Soos

ek nou net vir u gesê het, ek dink ek sal dit met u in hierdie Bybelstudie

noem dat u meer besonderhede nog daarvan gaan kry. Ek sal ook vir u

baie getuienisse daarvan ook saambringT. Tekens in die hemele is alreeds

aanduidings van daardie dag.

• Lukas 21:11,25

Dit is een van die hoofstukke wat handel oor die Here Jesus se antwoord

op die vraag van sy dissipels, wat sal die tekens wees van sy wederkoms

en waarvoor moet daar uitgekyk word om te weet dat die HERE se koms

naby is. En toe antwoord die Here Jesus en ek lees vir u twee verse uit

hierdie hele hoofstuk:

11 “En daar sal groot aardbewings op verskillende plekke wees en

hongersnode en pessiektes; en daar sal verskriklike dinge en groot

tekens van die hemel kom.

25 EN daar sal tekens wees aan son en maan en sterre, en op die

aarde benoudheid van nasies in hulle radeloosheid, wanneer see

en branders dreun,”

Ek het altyd gedink daardie eerste keer toe die mens afgeklim het, daar op

die maan sy eerste voetspoor daar getrap het, die geweldige ophef wat

daarvan gemaak word en natuurlik ‘n fantastiese prestasie van menslike

kant, maar dit is nog niks in vergelyking met wat daar gaan gebeur

wanneer God werklik gaan beginne beweeg nie.

14


2. Engele bestaan

Kom ons kyk nou eers bietjie na hulle bestaan. Nou, hierdie gedeelte het

ek geneem uit die boek van ‘n baie welbekende Bybel leraar – Dr. R.A.

Torrey, wat by baie Bybel studente baie goed bekend is - in sy boek ‘What

the Bible Teaches’.

2.1 Die Lering van die HERE Jesus

• Matthéüs 18:10

10 “Pas op dat julle nie een van hierdie kleintjies verag nie; want Ek sê

vir julle dat hulle engele in die hemele altyd die aangesig sien van

my Vader wat in die hemele is.”

Met ander woorde elke ou klein kindjie het ‘n engel in die hemel wat voor

die aangesig van die Vader staan. Ek glo elke ou klein kindjie het ‘n engel

wat hom beskerm. En u het al seker baie kere gewonder, en ek is nie

dogmaties daaroor nie, en ek sê ook nie u moet noodwendig daardie

gedagte hê, maar vir my is dit wonderbaarlik as jy baie keer van

motorongelukke of een of ander ongelukke hoor, groot beserings en mense

is dood en dan kom daardie ou kindjie baie keer daar ongeskonde uit. Ek

glo in baie gevalle sal moeders daarvan kan getuig, ek dink elke moeder

wat baie keer in hulle alledaagse werk en lewe, waar die moeder ook maar

besig is en sulke klein knapies partykeer snaakse dinge kan aanvang - Ma

is hier besig en dan trek hy hier anderkant ‘n pot kookwater oor hom of

daardie ding daar of so aan - en op wonderbaarlike wyses word hulle

baiekeer behoed. Ek is seker daarvan daardie engel van hulle het daar by

hulle gestaan.

• Markus 13:32

32 “Maar van daardie dag en dié uur weet niemand nie, ook nie die

engele in die hemel of die Seun nie, maar net die Vader.”

Daar sien u weer die Here Jesus praat van die engele in die hemel. Nou

waar sal ons ‘n beter outoriteit hê as Jesus self, waar Hy praat van die

engele in die hemel? Ons kan dit ook lees in Mark 8:38; Matt 13:41 en Matt

26:53. Daar wys dit ook die geval van die Here Jesus in verband met

engele.

• Markus 8:38

38 “Want elkeen wat hom vir My en my woorde skaam in hierdie

owerspelige en sondige geslag, vir hom sal die Seun van die mens

Hom ook skaam wanneer Hy kom in die heerlikheid van sy Vader

met die heilige engele.”

15


• Matthéüs 13:41

41 “die Seun van die mens sal sy engele uitstuur, en hulle sal uit sy

koninkryk bymekaarmaak al die struikelblokke en die wat die

ongeregtigheid doen,”

• Matthéüs 26:53

53 “Of dink jy dat Ek nie nou my Vader kan bid en Hy vir My meer as

twaalf legioene van engele beskikbaar sal stel nie?”

Hierdie is genoeg Skrifgedeeltes alhoewel daar nog meer is om te bewys

dat die Here Jesus aan die bestaan van engele geglo het.

2.2 Die Leringe van die Apostels

Nou kom ons kyk na wat die lering van die apostels, van Paulus en die

ander apostels daaromtrent was.

a. Die Apostel Paulus

• 2 Thessalonicense 1:7

7 “en aan julle wat verdruk word, verligting te gee saam met ons in

die openbaring van die Here Jesus uit die hemel met sy magtige

engele.”

So, Paulus praat van die engele en dat wanneer die Here Jesus kom, sal

Hy kom saam met sy magtige engele. Kom ons sien wat Paulus skrywe

aan die Kolossense in Kol 2:18.

• Kolossense 2:18

18 “Laat niemand julle van jul prys beroof nie, al sou hy behae hê in

nederigheid en verering van die engele......”

Dit was juis een van die hoof beweegredes van hierdie Sendbrief aan die

Kolossense om hierdie valse lering van die aanbidding van engele te

verbied en ons sal sien soos ons verder gaan en wanneer u die Bybel lees

en daarop let, is daar ‘n hele paar gevalle in die Bybel, wat toe die engele

verskyn het aan die mense, toe het Daniël byvoorbeeld en Johannes op die

eiland van Patmos, voor die engel geval om hom te aanbid en dat die engel

toe gesê het, moet dit nie doen nie! Die engel het dit nie toegelaat nie.

Hulle mag nie aanbid word nie! Daarom ook vir u en my, ons wat in hierdie

eindtyd lewe - vriende soos ek vir u ook al baie in Bybelstudies gesê het -

ons lewe in ‘n geweldige tyd, ons gaan groot dinge sien! En dit staan voor

die deur en in dit gaan daar baie engele wesenlik weer hulle verskyning

16


maak. Wees versigtig dat wanneer so ‘n engel aan u verskyn dat u hom nie

aanbid nie. Dit is ‘n magtige wese en u sal dit graag wil doen om voor hom

neer te val. U sal ook dieselfde trant vind in Efés 1:21 en Kol 1:16.

• Efésiërs 1:21

21 “bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat

genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die

toekomstige.”

• Kolossense 1:16

16 “want in Hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op die

aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en

owerhede en magte - alle dinge is deur Hom en tot Hom geskape.”

b. Die Apostel Johannes

Die Apostel Johannes het in ‘n rangorde van engele wesens geglo. Kom

ons kyk na Joh 1:52. (Dit is nou die Evangelie van Johannes.)

• Johannes 1:52

52 “En Hy sê vir hom: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, van nou af

sal julle die hemel geopend sien en die engele van God opklim en

neerdaal op die Seun van die mens.”

• Openbaring 12:7

7 “En daar het oorlog in die hemel gekom: Mígael en sy engele het

oorlog gevoer teen die draak, en die draak en sy engele het oorlog

gevoer;”

So, daar was oorlog in die hemel tussen Migael en die engele van God en

die draak, dit is die Satan en sy engele - dit is die gevalle engele wat hom

gevolg het toe hy opstandig geword het in die hemel - wat ons nog by sal

kom.

• Openbaring 22:8-9

8 “En dit is ek, Johannes, wat dit gesien en gehoor het; en toe ek dit

gehoor en gesien het, het ek neergeval om te aanbid voor die

voete van die engel wat my hierdie dinge getoon het.

9 Toe sê hy vir my: Moenie! want ek is ‘n mededienskneg van jou en

van jou broeders, die profete, en van hulle wat die woorde van

hierdie boek bewaar. Aanbid God.”

17


TDie engel het hom verbied om hom te aanbid, want hy is nie God nie. Jy

moet net die THERE Talleen aanbid. Dit is ook interessant om hier te sien die

engel noem hom, Johannes en sy broeders, se mede dienskneg. Dit is ‘n

baie wonderlike openbaring daar al klaar.

c. TDie Apostel Petrus

• 1 Petrus 3:22

23 “wat heengegaan het na die hemel en aan die regterhand van God

is, terwyl engele en magte en kragte aan Hom onderwerp is.”

Dit praat hier natuurlik van die Here Jesus, u sal dit ook vind in

2 Pet 2:11 en ook in Judas :9; Luk 22:43; Mark 8:38 en Heb 12:22.

• 2 Petrus 2:11

10 “terwyl die engele, hoewel groter in sterkte en krag, geen lasterlike

oordeel teen hulle by die HERE voorbring nie.”

• Judas :9

9 “Maar toe Mígael, die aartsengel, met die duiwel in woordestryd

was oor die liggaam van Moses, het hy geen oordeel van lastering

durf uitspreek nie, maar het gesê: Die HERE bestraf jou!”

• Lukas 22:43

43 “En ‘n engel uit die hemel het aan Hom verskyn en Hom versterk.”

• Markus 8:38

38 “Want elkeen wat hom vir My en my woorde skaam in hierdie

owerspelige en sondige geslag, vir hom sal die Seun van die mens

Hom ook skaam wanneer Hy kom in die heerlikheid van sy Vader

met die heilige engele.”

• Hebreërs 12:22

22 “Maar julle het gekom by die berg Sion en die stad van die lewende

God, die hemelse Jerusalem en tienduisende engele,”

Hierdie Skrifte en nog baie ander sal die eerlike Bybel student oortuig van

die bestaan van engele. Goed, dus hulle bestaan, nou wat is hulle aard?

18


3. Die Aard van Engele

3.1. Hulle is geskape Wesens

• Kolossense 1:16

16 “want in Hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op die

aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en

owerhede en magte - alle dinge is deur Hom en tot Hom geskape.”

Engele is nie die geeste van die ontslapenes nie. Dit is wat ons tog baie

duidelik moet verstaan. Dit word so baie vertel - ek onthou nog van my

kinderdae – o, die boetie of die sussie het gesterf en het nou ‘n engeltjie

geword, of pappie en mammie is nou dood en hulle is nou engeltjies. Dit is

nie so nie geliefdes. Engele is nie die geeste van ontslape wesens nie.

Nee, hulle is afsonderlike geskape wesens maar ons sal nog meer daarvan

sien. Ek dink net ons moet nou eers hier lees.

• Hebreërs 12:22-23

22 “Maar julle het gekom by die berg Sion en die stad van die lewende

God, die hemelse Jerusalem en tienduisende engele,

23 by die feestelike vergadering en die gemeente van eersgeborenes

wat in die hemele opgeskrywe is, en by God, die Regter van almal,

en by die geeste van die volmaakte regverdiges,”

So, die geeste van die volmaakte regverdiges en die engele is afsonderlik

van mekaar en word ook hier afsonderlik genoem. Nou lees ons vir u Neh

9:6.

• Nehemia 9:6

6 “U is alleen die HERE, U het die hemel, die hoogste hemel en al sy

leërskare, gemaak,....”

Nou, onder hierdie leërskare tel ook die engele.

3.2. Hulle is Geesteswesens

So, hulle is eerstens geskape wesens en tweedens is hulle

geesteswesens.

• Hebreërs 1:13-14

13 “En aan watter een van die engele het Hy ooit gesê: Sit aan my

regterhand totdat Ek u vyande gemaak het ‘n voetbank van u

voete?

19


14 Is hulle nie almal dienende geeste wat vir diens uitgestuur word ter

wille van die wat die saligheid sal beërwe nie?”

THier is al klaar ‘n heerlike en wonderlike gedagte vir elke gelowige. Die

THere TJesus voordat Hy weggegaan het, het Hy vir sy dissipels vertel en

gesê hulle moes wag vir die Heilige Gees, nie waar nie? Die Trooster wat

Hy vir hulle sou stuur om by hulle te bly. (Die Trooster in Engels “The

Comforter”). Hoe baie mense is bereid, selfs Christene, om deur die lewe

te gaan sonder die Krag van die Heilige Gees en hoeveel mense, hoeveel

Christene weet selfs dat daar engele is tot ons beskikking, dienende geeste

wat uitgestuur word ten behoewe van die wat die saligheid beërwe? Dit

mag miskien vir u na iets klink, maar dit is my getuienis. Wanneer ek op

reis gaan en ek in my motorkar klim, is dit een van die eerste dinge wat ek

vir die THERE Tvra voordat ek met daardie motorkar begin. Ek sê: ‘THERE

Tstuur U engel voor my uit’. En dit is nie maar net sommer ‘n vroom gebedjie

nie, ek glo dit. Ek glo dat die engele is werklikheid en dat - laat ek dit so stel

- ons baie meer van hulle diens gebruik kan maak as wat ons daarvan

maak of miskien selfs besef. Ons het ‘n hoër voorreg as wat ons dink maar

ons moet daarvan gebruik maak. Die THERE Thet gesê: ‘Ek sal julle nie as

wese agter laat nie.’ Maar hoeveel lewe as weeskinders? Ek glo ons kan

baie meer wysheid hê. Ons kan baie meer insig hê. Ons kan baie meer

leiding hê. Ons kan baie meer beskerming hê as wat ons op die oomblik

het, omdat ons nie daarvan gebruik maak nie. Ek het van fantastiese,

heerlike getuienisse al gehoor van engele wat die kinders van God

beskerm. Nie lank gelede nie - miskien het u dit ook al gehoor - van een

van die plase in Rhodesië (nou Zimbabwe): Die terroriste het daar rondom

ander mense aangeval in hierdie een sekere plek, waar hierdie

Christenman - ‘n baie teer kind van die THERE Ten sy vrou geleef het.

Agterna, toe hulle, die Rhodesiese magte, die terroriste agterna gesit het

en dood geskiet het en andere van hulle gevang het, toe vra hulle vir hulle

waarom hulle nie hierdie plaas aangeval het nie. Toe sê hulle: ‘O, ons kon

nie daar naby kom nie. Rondom het daar mense gestaan in lang wit klere.’

Hulle was vreesbevange en hulle kon nie daar naby kom nie. Daar is baie

sulke getuienisse. Die engele is dienende geeste wat uitgestuur word ten

behoewe van die wat die saligheid sal beërwe. Ek glo in hierdie dae wat

kom, wanneer hierdie bose magte wat so teen ons saamtrek en die Bybel

is natuurlik daar vol van, dat die engele ‘n magtige rol gaan speel in ons

beskerming.T

• Lukas 9:26

26 “Want elkeen wat hom skaam vir My en my woorde, vir hom sal die

Seun van die mens Hom skaam wanneer Hy kom in sy heerlikheid

en dié van die Vader en van die heilige engele.”

20


Die engele is heerlike wesens.

• Matthéüs 28:2-3

2 “En daar kom ‘n groot aardbewing, want ‘n engel van die HERE het

uit die hemel neergedaal en gekom en die steen van die opening

weggerol en daarop gaan sit.

3 En sy gedaante was soos weerlig en sy kleding wit soos sneeu.”

Dit is hoe die mense dit gesien het. Dit is die beskrywing van die verhaal en

hy het gekom uit die hemel en daardie groot klip, wat ‘n baie swaar klip

was, wat ‘n fisiese ding is – hy het die graf toegemaak en hy was verseël -

die engel het gekom en hy het hom weggerol. Dit is ‘n verhaal wat ons

almal goed ken uit die Bybel se verhale. Maar hoeveel van ons het al ‘n

bietjie daaroor gedink? Kyk wat het die engel daar gedoen en hy beskrywe

vir ons hoe hy daar gelyk het.

• Openbaring 10:1

Kyk hierdie magtige engel wat vir ons hier beskryf word.

1 “EN ek het ‘n ander sterk engel uit die hemel sien neerdaal,

bekleed met ‘n wolk, en ‘n reënboog was oor sy hoof, en sy

aangesig was soos die son, en sy voete soos pilare van vuur;”

• Daniël 10:6

6 “En sy liggaam was soos chrisoliet, en sy aangesig soos die

geflikker van bliksem en sy oë soos fakkels van vuur en sy arms en

sy voete soos blink geskuurde koper en die geluid van sy woorde

soos die gedruis van ‘n menigte.”

Geen wonder as jy verder lees dat arme Daniël sê hy het op sy aangesig

geval en daar was geen krag in hom nie. As so ‘n wese aan ‘n mens

verskyn en jy kry nie bonatuurlike krag nie dan kan jou liggaam dit natuurlik

nie staan nie.

Ons moet erken dat daar nog baie aangaande die engele is wat nog nie

aan die mens geopenbaar is nie, soos met die meeste ander werkinge en

skeppinge van God. Al wat ons weet is wat in die Bybel vir ons geskryf is

en dit wat God goedgedink het om aan die mens deur sy Gees te

openbaar. So weet ons aangaande die engele dat hulle basies

geesteswesens is, maar ons weet ook dat hulle al dikwels aan die mens in

sigbare vorm en selfs as mense aan die mens verskyn het. Nou, hier volg

so ‘n paar Skrifgedeeltes ter wille van die wat miskien ‘n groter studie

daarvan wil maak. Lees byvoorbeeld Gén 19; Rig 2:1, 6:11-22; Matt 1:20;

Luk 1:26; Joh 20:12.

21


Nou daar in Gén 19 - ons sal later weer ‘n bietjie daarby kom, maar dit sal

vir u wonderlik wees om dit weer te lees – is dit die verhaal van die

verwoesting van Sodom en Gomorra en u moet ‘n bietjie mooi kyk hoedat

daardie twee engele by Sodom en Gomorra ingestap het. Werklike

menslike wesens. Hulle was so werklik dat die mense van Sodom, Lot se

huis omring het en aangedring het by Lot dat hy die twee manne moes

uitlewer sodat hulle ook hulle onheil met die twee manne kon bedryf en dis

toe wat die engele daardie mense met blindheid geslaan het. En hoedat die

engele toe Lot getalm het, het die engele vir Lot en sy vrou en sy twee

dogters aan die hand geneem en as’t ware uit getrek het uit Sodom uit

sodat hulle kon vlug voordat die vuur en die swael uit die hemel uit geval

het. ‘n Baie, sal ek sê, ‘n fisiese gebeurtenis van die engele.

TNou in Gén 18, as u dit ook sal lees dan sal u sien hoedat die verhaal van

Sodom en Gomorra begin het, toe Abraham daar onder die eikebome van

Mamre gesit het. Toe kom daar drie manne by hom en hierdie drie manne

was so ‘n werklikheid dat Abraham vir Sarah gesê het dat sy vir hulle kos

moes voorsit. Hulle het die kalf geslag. Sy het brood geknie; sal ek maar sê

- u lees dit daar - en dit aan hulle voorgesit en hulle het saam met Abraham

en sy mense geëet en twee van hulle het aangegaan na Sodom en die

verwoesting van Sodom en die redding van Lot-hulle bewerk. Een van hulle

het agter gebly en dis by Hom waar Abraham gepleit het. Onthou u van

vyftig, veertig, dertig, twintig tot by tien – wat Hy gesê het - as daar tog

maar tien wat in Sodom is, sal U hulle spaar? Daardie een was niemand

anders as die THERE Tself nie. As u nou ‘n baie fyn studie daarvan maak -

wat natuurlik ‘n wonderlike studie is - dan sal jy vind daardie persoon was

niemand anders as die THere TJesus self nie; wat voor sy vleeswording, voor

sy geboorte uit die maagd Maria, het die THere TJesus baiekeer as die

THERET, baie keer as die Engel van God, het Hy self in menslike gedaante

aan die mens verskyn. Dit was so in die geval van die geboorte van

Simson en dit was ook so in die geval van Gideon.

• Rigters 2:1

1 “TOE trek die Engel van die HERE van Gilgal op na Bogim en sê:

Ek het julle uit Egipte laat optrek en julle gebring in die land wat Ek

julle vaders met ‘n eed beloof het, en gesê: Ek sal my verbond met

julle in ewigheid nie verbreek nie;”

TToe trek die Engel van die THERE Tvan TGilgal op na Bogim. HTulle het Hom

dus gesien en Hy sê dis Ek wat gesê het Ek sal My eed nie met julle

verbreek nie en so aan. En wanneer jy nou lees van daardie eed sal jy sien

dit is die THERE Twat daardie eed gemaak het met Abraham, Isak en Jakob

en hier word Hy genoem die Engel van die THERET. As ons dit mooi fyn

22


ontleed - ’n wonderlike en heerlike studie - sal u vind dit was niemand

anders as die THere TJesus self nie.

• Rigters 6:11-22

Dit is nou die beskrywing van waar die HERE aan Gideon sy opdrag gegee

het. Dit sal vir u baie geseënd wees en dit sal ook vir u miskien ‘n

Skriflesing gee as u partykeer soek na waar om in die Bybel juis te lees.

11 “Toe het die Engel van die HERE gekom en gaan sit onder die

terpentynboom wat by Ofra staan, wat aan Joas, die Abiësriet,

behoort het, terwyl sy seun Gídeon juis koring uitslaan in die

parskuip om dit te beveilig teen die Midianiete.

12 En die Engel van die HERE het aan hom verskyn en vir hom gesê:

Die HERE is met jou, dapper held!

13 Toe vra Gídeon Hom: Ag, my heer, as die HERE met ons is,

waarom het al hierdie dinge ons dan oorgekom? En waar is al sy

wonders waar ons vaders ons van vertel het, deur te sê: Het die

HERE ons nie uit Egipte laat optrek nie? Maar nou het die HERE

ons verwerp en ons oorgegee in die hand van die Midianiete.

14 Toe draai die HERE na hom toe en sê: Gaan in hierdie krag van jou

en verlos Israel uit die hand van die Midianiete. Is dit nie Ek wat jou

stuur nie?

15 Maar hy vra Hom: Ag, HERE, waarmee sou ek Israel verlos? Kyk,

my geslag is die swakste in Manasse, en ek self die geringste in

my familie.

16 Toe sê die HERE vir hom: Ek sal met jou wees, sodat jy die

Midianiete soos een man sal verslaan.

17 En hy antwoord Hom: As ek dan guns in u oë gevind het, doen vir

my ‘n teken, dat U dit is wat met my spreek.

18 Verwyder U tog nie hiervandaan voordat ek by U kom en my gawe

uitbring en voor U neersit nie. Hy sê toe: Ek sal bly totdat jy

terugkom.

19 Toe het Gídeon ingegaan en ‘n bokkie berei, en van ‘n efa meel

ongesuurde koeke; die vleis het hy in ‘n mandjie gesit en die sous

in ‘n pot gegooi; en hy het dit na Hom uitgebring onder die

terpentynboom en dit naby neergesit.

20 Maar die Engel van God het vir hom gesê: Neem die vleis en die

ongesuurde koeke, en sit dit op hierdie rots neer en gooi die sous

daaroor uit. En hy het so gedoen.

21 Daarop steek die Engel van die HERE die punt van die staf wat in

sy hand was, uit en raak die vleis en die ongesuurde koeke aan;

toe gaan daar vuur op uit die rots en verteer die vleis en die

ongesuurde koeke. Intussen het die Engel van die HERE verdwyn

uit sy oë.

23


22 Toe Gídeon bemerk dat dit die Engel van die HERE was, sê

Gídeon: Ag, HERE HERE! want ek het die Engel van die HERE

gesien van aangesig tot aangesig!”

• Matthéüs 1:20

20 “Maar terwyl hy dit in die gedagte gehad het, verskyn daar ‘n engel

van die HERE in ‘n droom aan hom en sê: Josef, seun van Dawid,

wees nie bevrees om Maria, jou vrou, by jou te neem nie, want wat

in haar verwek is, is uit die Heilige Gees;”

• Lukas 1:26-29

26 “EN in die sesde maand is die engel Gabriël deur God gestuur na

‘n stad in Galiléa met die naam van Násaret,

27 na ‘n maagd wat verloof was aan ‘n man met die naam van Josef,

uit die huis van Dawid; en die naam van die maagd was Maria.”

(Kyk nou mooi)

28 “En die engel het by haar binnegekom en gesê: Wees gegroet,

begenadigde! Die HERE is met jou; geseënd is jy onder die vroue.

29 En toe sy hom sien,.....”

TEn toe sy hom sien – so dis nie ‘n geestesverskynsel nie. Lees, dit sê,

Gabriël was deur God gestuur. Ons sal op ‘n ander plek sien Gabriel is een

van die aartsengele wat altyd voor God staan. Daar is as’t ware ‘n hemelse

hofhouding waar die THERE Top sy troon sit en waar die spesiale engele

rondom Hom en Gabriël was een van hulle, van die spesiale aartsengele,

die gesant van God wat Hy vir hierdie baie belangrike doel gestuur het om

vir Maria te sê sy sou die moeder word van die THere TJesus en hy het hier

aan haar letterlik verskyn. En toe sy hom sien, was sy baie ontsteld oor sy

woord en sy het daaroor nagedink wat hierdie groet tog kon beteken. En

die engel sê vir haar, moenie vrees nie Maria want jy het genade by God

gevind en so het hy toe aangegaan om met haar te praat.

• Johannes 20:11-13

11 “MAAR Maria het buitekant by die graf gestaan en ween; en terwyl

sy ween, buk sy na die graf toe

12 en sien twee engele daar sit met wit klere aan, een by die hoof en

een by die voete waar die liggaam van Jesus gelê het.

13 En hulle sê vir haar: Vrou, waarom ween jy? sy antwoord hulle:

Omdat hulle my HERE weggeneem het, en ek weet nie waar hulle

Hom neergelê het nie.”

Die gesprek van hierdie vrou met hierdie twee engele wat sy daar in die

graf sien sit het. Ek hoop teen hierdie tyd het hierdie studie al ‘n heel nuwe

24


veld vir u oopgemaak en dat u meer aan die dinge van God sal dink en dat

dit vir u ‘n groter werklikheid geword het en ‘n groter werklikheid sal wees.

Die engele is onsterflik en het dus nie nodig om hulleself voort te plant om

sodoende hulself te laat voortbestaan nie. Dit is dan ook in hierdie sin dat

ons Here Jesus na die engele wat nie trou nie verwys het toe Hy gepraat

het van diegene wat aan die Opstanding deelneem. In die Opstanding is

onsterflikheid en dus is dit nie nodig om te trou om die geslag voort te plant

nie. Die afleiding wat gewoonlik hieruit gemaak word, naamlik dat engele

geslagloos is, is dus nie geregverdig nie. Inteendeel, waar engele ook al in

die Bybel genoem word is dit altyd in die manlike vorm. Ons sal nog

heelwat hiervan verder aan sien wanneer ons by die gevalle engele kom en

sien die misbruik wat hulle hiervan gemaak het.

3.3. Engele is groter as die mens in krag en sterkte en is magtige

wesens met groot krag

Ons kom nou eers derdens in ons ondersoek in die aard van engele. Ons

het gesien hulle is geskape wesens. Ons het nou gesien hulle is

geesteswesens. Nou: Engele is groter as die mens in krag en sterkte en is

magtige wesens met groot krag.

• 2 Petrus 2:11

11 “Terwyl die engele, hoewel groter in sterkte en krag, geen lasterlike

oordeel teen hulle by die HERE voorbring nie.”

• Psalm 8:5-6

5 “wat is die mens dat U aan hom dink, en die mensekind dat U hom

besoek?

6 U het hom ‘n weinig minder gemaak as ‘n goddelike wese en hom

met eer en heerlikheid gekroon.”

Goed, ons gaan nie nou op die oomblik verder kommentaar daarop lewer

nie, ons sal weer daarby kom.

• 2 Thessalonicense 1:7

7 “En aan julle wat verdruk word, verligting te gee saam met ons in

die openbaring van die Here Jesus uit die hemel met sy magtige

engele.”

• Handelinge 5:19-20;

19 “Maar ‘n engel van die HERE het in die nag die deure van die

gevangenis oopgemaak en hulle uitgelei en gesê:

25


20 Gaan heen, staan en vertel in die tempel aan die volk al die woorde

van hierdie lewe.”

So daar het ‘n engel die gevangenis vir die apostels oopgemaak.

• Handelinge 12:7-10,23

7 “En meteens staan daar ‘n engel van die HERE by hom, en ‘n lig

skyn in die gevangenis. Toe slaan hy Petrus op die sy, maak hom

wakker en sê: Staan gou op! En die boeie het van sy hande

afgeval.

8 En die engel sê vir hom: Omgord jou en trek jou skoene aan! En hy

het dit gedoen. Verder sê hy vir hom: Gooi jou bo-kleed om en volg

my!” (Is dit nie opwindend nie, is dit nie wonderlik nie?)

9 “En hy het uitgegaan en hom gevolg; en hy het nie geweet dat wat

deur die engel plaasgevind het, werklikheid was nie, maar hy het

gemeen dat hy ‘n gesig sien.

10 En toe hulle by die eerste en die tweede wag verbygegaan het,

kom hulle by die ysterpoort wat na die stad lei, en dit het vanself vir

hulle oopgegaan. En hulle het buitekant gekom en een straat ver

gegaan, en dadelik het die engel hom verlaat.

23 En onmiddellik het ‘n engel van die HERE hom getref, omdat hy die

eer nie aan God gegee het nie; en hy is deur wurms verteer en het

gesterwe.”

Is dit nie wonderlik nie? Ek het eenkeer van ‘n wonderlike getuienis ook

gehoor van in die tyd van die Tweede Wêreld oorlog, in die Verre Ooste

waar, op een plek ‘n klomp Amerikaanse soldate - en hulle was in hierdie

groep, ‘n ware klomp kinders van die HERE - En toe hulle weer sien is hulle

meteens omsingel deur die Japanese. Toe hulle dink, wel enige oomblik

gaan ons nou doodgeskiet word, toe kom daar skielik ‘n generaal, ‘n

Japanese generaal in volle uniform en hy beveel daardie Japannese om op

aandag te staan. Dit is natuurlik ‘n generaal en hulle doen dit dadelik en hy

beveel hulle om weg te marsjeer en toe sê die generaal vir die klomp

Amerikaners, volg my. En hulle volg hom ‘n hele kronkelpad deur die bosse

en toe hulle op ‘n sekere plek kom toe verdwyn hy netso meteens, met

ander woorde, dit was niemand anders as ‘n engel wat hulle daar kom uitlei

het nie.

• Psalm 103:20

20 “Loof die HERE, sy engele, kragtige helde wat sy woord volbring, in

gehoorsaamheid aan die stem van sy woord!”

26


Nou, een engel was magtig genoeg om Sodom en Gomorra te verwoes.TP

PT(Gén 19)

• Joël 3:9-11

TEk wil net ook vir u hierso lees - hierdie teksie uit Joël hoofstuk 3 en ek

dink wat u al miskien baie goed ken - maar net om vir u te wys wat engele

doen, hierdie magtige helde. Dit praat oor vers 11, hierdie verskriklike slag

wat daar sal plaasvind wanneer die THERE Tkom om sy volk te verlos nadat

die nasies bymekaar gekom het om oorlog te maak.

9 “Roep dit uit onder die nasies, heilig ‘n oorlog! Wek die helde op,

laat al die krygsmanne nader kom, opruk!

10 Smee van julle pikke swaarde en van julle snoeimesse spiese; laat

die swakke sê: Ek is ‘n held.

11 Haas julle en kom aan, alle nasies rondom, en versamel julle. Laat

u helde, HERE, daarheen aftrek!”

• Ook Psalm 103:20;

20 “Loof die HERE , sy engele, kragtige helde wat sy woord volbring,

in gehoorsaamheid aan die stem van sy woord!”

TWie is hierdie helde wat hierheen moet aftrek op hierdie verskriklike dag

wat Joël beskrywe om sy volk te beskerm? Dit is niemand anders as die

engele van God nie. Ons sien wat in die wêreld besig is om plaas te vind,

vriende. Ons sien die wending van die Amerikaanse politiek en ons wat dit

vir baie, baie jare al volg, ons kon dit natuurlik vir u voorspel het hoedat

hierdie Internasionaliste en die Illuminati en al hierdie wat ‘n wêreldregering

op die wêreld wil afdruk en die Christendom wil vernietig. Hoedat hy vir jare

al in ons Westerse Nasies homself geïnfiltreer het en ons beginne nou die

sigbare uitwerking daarvan sien, nie net in die Amerikaanse politiek nie,

maar ook in die van Wes Europa. Daar is ‘n geweldige beweging aan die

gang en alles natuurlik om ons so te verswak dat wanneer die werklike

nekslag toegedien gaan word, dat daar nie van menslike kant enige hoop

ooit sal wees dat ons die Christendom sal kan beskerm of dat die Christene

en die blanke behoue daar sal uitkom nie en dis hier, volgens die profete,

en as u hierdie saak nou mooi in sy geheel insien, waar u sien waar die

engele dan op die toneel gaan verskyn en waar die engele tot God se volk

se hulp gaan kom; net soos hulle bygestaan het daardie dag toe Jakob by

Jabbok moes worstel toe hy gehoor het sy broer Esau is in aantog. Dit is

hier waar die THERE Tse Woord naderhand vir ons die een deel van die

legkaart by die ander begin inpas en vir ons ‘n wonderlike prent voltooi.

Geen wonder dat die THere TJesus gesê het vir die Fariseërs: julle dwaal

omdat julle die Skrif nie ken nie en ook nie die Krag van God nie. En hoe

27


dwaal ons mense vandag nie omdat hulle die Skrif nie ken nie en ook nie

die Krag van God nie.

3.4. Engele is groot in kennis, maar hulle is nie alwetend nie

• Markus 13:32

T(Efés 3:10-11; 1 Pet 1:12):T

32 “Maar van daardie dag en dié uur weet niemand nie, ook nie die

engele in die hemel of die Seun nie, maar net die Vader.”

3.5. Engele moet nie aanbid word nie

• Openbaring 22:8-9

8 “En dit is ek, Johannes, wat dit gesien en gehoor het; en toe ek dit

gehoor en gesien het, het ek neergeval om te aanbid voor die

voete van die engel wat my hierdie dinge getoon het.

9 Toe sê hy vir my: Moenie! want ek is ‘n mededienskneg van jou en

van jou broeders, die profete, en van hulle wat die woorde van

hierdie boek bewaar. Aanbid God.”

Hierin vind ons dus ‘n baie duidelike punt van verskil tussen Jesus en die

engele. TToe die THERE Tse dissipels voor die THere TJesus neergeval het en

Hom aanbid het toe het Hy hulle nie verbied nie want Hy is ook God. Dus

daar is ‘n groot verskil tussen Jesus en die engele.

3.6. Daar is verskillende range van engele, maar hulle is almal aan

Jesus Christus onderworpe

• Judas :9

9 “Maar toe Mígael, die aartsengel, met die duiwel in woordestryd

was oor die liggaam van Moses, het hy geen oordeel van lastering

durf uitspreek nie, maar het gesê: Die HERE bestraf jou!”

Nou net so terloops, laat ek dit net vir u vinnig sê, die van u wat dit natuurlik

nie weet nie: U weet natuurlik toe Moses gesterwe het sê dit daar in

Deuteronómium dat God vir Moses begrawe het want God wou nie gehad

het dat Israel moes weet waar Moses begrawe was nie want hulle sou

natuurlik van Moses ‘n afgod gemaak het. Hulle sou hom natuurlik gaan

opgrawe het en sy lyk gebalsem het en van hom ‘n verskriklike afgod

gemaak het.

So, volgens Judas sien ons nou dat God het vir Mígael, dis een van die

ander aartsengele, gestuur om Moses se liggaam te vat en hom te

28


egrawe en hier sien ons nou ‘n gordyn weggetrek op ‘n baie aanskoulike,

magtige toneel want toe Mígael nou kom om Moses te begrawe, toe staan

die Satan ook daar en die Satan weerstaan hom en jy kan baie goed sien

waarom. Jy kan amper sien dat daar ‘n soort van ‘n worsteling

(woordestryd) plaasgevind het want die Satan wou nie gehad het dat

Moses se liggaam begrawe moes word nie want hy wou gehad het dat die

Israeliete daardie liggaam in die hande moes kry om daarvan ‘n afgod te

maak en sodoende vir Israel in groot sonde te dompel. Dit is wat ons

duidelik hieruit sien.

TTerloops, dit wys ook vir ons wat ‘n magtige wese die duiwel is. En in my

studies - ek het ‘n studie oor die duiwel en ek hoop dat u dit eendag sal

studeer - daarin wys ek vir u dat dit ‘n baie gevaarlike ding is en baie

verkeerd van baie mense om sommer so van die duiwel te praat. Soos, o,

die ou duiwel is dit en die duiwel is dat. Die duiwel is ‘n magtige wese en

die duiwel moet nie aanbid word nie. En ons weet die duiwel is magtig,

maar God is Almagtig maar niemand moet ooit met die duiwel speel nie. Hy

is ‘n magtige wese en hier wys dit vir ons dat selfs die engel Mígael, die

aartsengel, dié magtige engel, het geen oordeel oor die duiwel durf

uitspreek nie. Met ander woorde selfs hy kon alleen die duiwel bestraf in

die Naam van die THERE. Maar ons sal nog verder daarby kom.

Ons is in ‘n geweldige tyd. Ek het in ‘n diens in Vereeniging daaraan eintlik

net begin raak waar ek daarop wys ons lewe in ‘n tyd waar ook die magte

van die Satan net soos die engele in die ope gaan kom. Dat die magte van

die Satan en Satan met sy demone ook al meer en meer in die ope gaan

kom in hierdie finale stryd wat nie net op aarde gaan plaasvind nie maar

ook in die lug.

Daar is dus verskillende range van engele maar hulle is almal aan Jesus

Christus onderworpe. So, in Judas het ons gelees van die aartsengel

Mígael. Nou lees ons in:

• 1 Thessalonicense 4:16;

16 “Want die HERE self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met

die stem van ‘n aartsengel en met geklank van die basuin van God;

en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan.”

So, hier praat dit weer van die stem van ‘n aartsengel.

• 1 Petrus 3:22;

22 “Wat heengegaan het na die hemel en aan die regterhand van God

is, terwyl engele en magte en kragte aan Hom onderwerp is.”

So, daar is engele, daar is magte, daar is kragte!

29


3.7. Alle engele van God word aangesê om Jesus die Seun van

God te aanbid.

• Hebreërs 1:6;

6 “En wanneer Hy weer die Eersgeborene in die wêreld inbring, sê

Hy: En al die engele van God moet Hom aanbid.”

3.8. Engele was al op verskillende kere deur mense gesien

• Lukas 2:9,13

Ons het ‘n paar ander Skrifte ook alreeds gelees. Daar uit die gevangenis

en ook waar ek vir u ‘n paar getuienisse gegee het van daardie mense in

Rhodesië (Zimbabwe) en ook daardie Japanese generaal. En daar is nog

baie sulke getuienisse.

9 “En meteens staan daar ‘n engel van die HERE by hulle, en die

heerlikheid van die HERE het rondom hulle geskyn en groot vrees

het hulle oorweldig.

13 En skielik was daar saam met die engel ‘n menigte van die

hemelse leërskare wat God prys en sê:”

• Johannes 20:12

20 “En sien twee engele daar sit met wit klere aan, een by die hoof en

een by die voete waar die liggaam van Jesus gelê het.”

• Génesis 32:1-2

1 “Jakob het ook verder gereis, en die engele van God het hom

ontmoet.

2 Toe hy hulle sien, sê Jakob: Dit is ‘n leër van God! En hy het die

plek Mahanáim genoem.”

In ons tyd was daar al verskillende persone wat getuig het dat hulle engele

gesien het. Die mees uitstaande is seker die besoek van ‘n engel aan

William Branham in 1945. Sy bediening daarna en die ander bedieninge

wat daaruit voortgevloei het, is bewys van die egtheid van daardie besoek.

THierdie man het Suid Afrika in 1951 besoek. Ek weet nie of daar miskien

van u is wat al sy dienste bygewoon het nie maar ek het hulle bygewoon

en persoonlik na sy getuienis geluister en ek kan vir u verseker dit was

aandoenlik om dit te hoor en hoe hy beskryf het hoedat die engel voor hom

kom staan het; hoe hy homself gaan afsonder het in ‘n hut daar in een van

die berge in Amerika omdat die THERE Tvir hom gesê het hy moes dit doen

en hoe hierdie lig ingekom het en hy nie sy hoof durf opgetel het totdat die

voete voor hom gestaan het en die engel met hom gepraat het en vir hom

gesê het die wederkoms van die THere TJesus is naby en dat hy oor die

30


wêreld moet gaan en die wêreld daarvan moes waarsku en dat die THERE

Tvir hom besonderse tekens sou gee waarmee hy die egtheid van sy

ontmoeting kon bewys en dat ‘n mens daardie tekens gesien het in sy

dienste wat vir my nou veels te lank sal neem om dit vir u te beskrywe

maar ek het sélf na hom geluister in 1951.

3.9. Engele eet

Kom ons kyk na die volgende punt van die eienskappe (aard) van die

engele. Engele eet.

• Psalm 78:25

25 “Mense het die brood van die engele geëet; Hy het hulle volop

padkos gestuur.”

Dit dui op die manna wat God vir Israel in die woestyn laat eet het.

Abraham het voedsel aan die drie engele (een van hulle was die HERE)

voorgesit en hulle het geëet. Dit sê daardie manna was die brood van die

engele (Gén 18:8). Weer sê ons dat daar baie is wat ons nog nie weet nie

en dit laat ‘n mens wonder of die hemel werklik so ‘n non-materiële suiwer

geestesplek is as wat ons altyd gedink het.

3.10. Engele sal deur die gelowiges geoordeel word

Ons het dit vroeër gelees in:

• 1 Korinthiërs 6:3

3 “Weet julle nie dat ons engele sal oordeel nie, hoeveel te meer die

alledaagse dinge?”

Dit beteken natuurlik dat in die wederoprigting van alle dinge die engele

onder die bevel van die verlostes sal staan. Ons is daar oortuig van dat dit

juis nou al so kan wees indien ons besef wat ons erfenis is in Christus

Jesus.

4. Aantal Engele

Ons sal in party van hierdie gedeeltes nou nie in fyner besonderhede gaan

nie want dan gaan ons van dit ‘n baie lang studie maak want daar is

belangriker gedeeltes wat ek met u in besonderhede wil behandel in hierdie

studie sodat u die geheel visie kan kry. Ons kyk eers weer dan na die

verskillende hoofafdelings: die bestaan van engele, toe die aard van engele

en wat hulle verskillende geaardhede is en ons het nou gekom by die

vierde afdeling wat die aantal engele is en nou is ons eerste stelling:

31


4.1. Daar is ontelbare skares van engele

• Hebreërs 12:22;

22 “Maar julle het gekom by die berg Sion en die stad van die lewende

God, die hemelse Jerusalem en tienduisende van engele,”

• 2 Konings 6:17

Kom ons lees ook nou 2 Kon 6:17 (Matt 26:5 en Job 25:3); dan het ek vir u

‘n paar interessante syfers wat ek vir u daar wil gee. ( Dit is hier waar die

dienskneg Gehási van Elísa, baie geskrik het)

17 “En Elísa het gebid en gesê: HERE, open tog sy oë, dat hy kan

sien. En die HERE het die oë van sy dienaar geopen, dat hy kon

sien, en meteens was die berg vol perde en waens van vuur

rondom Elísa.”

Ek moet eers vir u die agtergrond skets, dit sal gouer gaan as om die

gedeelte te lees. Dit is baie interessant. In hierdie dae wat 11 Kon 6 van

praat het die Siriërs vir Israel baie lastig geval en kort-kort strooptogte op

hulle uitgevoer maar elke keer as hulle op die een of ander plek vir Israel

aanval, dan is die soldate van Israel daar om hulle teë te staan. Toe sê die

koning van Sirië, hy hou toe raad met sy raadsmanne en hy sê: een van

julle hier is ‘n verraaier want waar ons ook al vir Israel aanval, daar wag

hulle vir ons in, hoe kan dit moontlik wees? Een van julle is ‘n verraaier! U

kan vir uself voorstel in daardie dae was hulle natuurlik baie wreed gewees.

U kan uself voorstel hoe daardie mense gesidder het: op wie van ons gaan

die swaard of die byl nou val? Toe staan een van hulle op en sê: Koning,

dit is nie so nie, maar daar is ‘n profeet in Israel wat hoor wat u in u

binnekamer sê en daardie profeet is Elísa.

Mag die HERE vir ons in hierdie dae sulke profete gee en ek glo dit is wat

gaan gebeur. Ek glo dit is een van die uitstaande dinge wat die HERE gaan

doen dat, in hierdie dae waar ons so ‘n getalle oorwig teen ons het en groot

verraad en alles, dat die HERE sy kinders gaan wakker maak, gaan vervul

met sy Gees en ek verwag dit en ek verkondig dit baie so in ons gemeente

en in ons dienste. Ek sê die dag gaan kom waar daar ‘n openbaring gaan

kom, miskien in ‘n diens, in ‘n biduur, miskien ‘n eenvoudige kind van die

HERE in sy binnekamer waar die HERE aan hom ‘n openbaring sal gee. Dat

hy vir die Eerste Minister (President), sê maar ‘n epos kan stuur en vir hom

sê: U edele, op so en so plek gaan die terroriste toeslaan, en op so ‘n plek

gaan hulle ons aanval. Die eerste paar keer sal hulle miskien dit ignoreer -

maar as dit elke keer, net twee of drie keer, laat dit net reg wees, laat dit

net waar wees, die volgende keer sal hulle daarop ag gee. Ek glo die HERE

gaan dit doen.

32


Dit is ‘n interessante saak (Rom 10:17). Die hele Romeine 10 is ‘n

wonderlike hoofstuk, u kan dit gerus ook ingedagte hou. Romeine 10 is ‘n

hoofstuk wat praat onder andere oor geloof. Hoe kry ‘n mens geloof?

Geloof sê hy kom deur die gehoor en gehoor deur die Woord van God. Dan

sê hy: maar hoe sal hulle hoor as daar nie iemand is wat vir hulle preek nie.

En hoe sal daar iemand wees wat preek as daar nie diegene is wat hom

stuur nie. Dan sê hy: hoe lieflik op die bergtoppe is die voetstappe van

diegene wat die evangelie van vrede verkondig.

Vat nou byvoorbeeld hierdie bybelstudie gids. As ek genade gevind het in

die oë van die HERE om vir u so bietjie ‘n dieper kykie te gee in die

hemelse geweste, vir u bietjie beter begrip gegee het van die engele, sou u

nie sê, het u baie meer geloof op hierdie gebied as wat u vantevore gehad

het nie? Hoe het u dit gekry? U het dit gekry deur die Woord van die HERE

wat ek vir u gebring het. Nou, as ons meer God se Woord in waarheid en in

krag verkondig - dis hoe geloof opgewek word. God se woord is ‘n lewende

Woord, dit is ‘n lewende saad net soos die koringkorrel, sy kiem, het hy sy

lewe binne-in hom; sit hom net in die grond, maak net daardie grond nat en

daardie koringkorrel kom vanself op want hy het sy lewe binne in hom. So

wys die Bybel vir ons dat die Woord van God is ‘n lewende saad. Hy moet

net in lewe verkondig word en hy word weer lewendig in mense se harte.

En u het nou hierdie geleentheid om deur hierdie gedagte wat ek vir u

gebring het, om daaroor te begin bid en daaroor vir die HERE te sê: HERE,

maar dit is waar. En moet nou nie sê, ag nou ja, dit kan nie met my gebeur

nie! Moet dit nooit sê nie! Die HERE het sy hand op diegene met wie hierdie

dinge gaan gebeur.

Nou ja, so was dit met Elísa in ‘n soortgelyke tyd van stryd. Elísa het die

koning van Israel altyd gewaarsku waar hulle aangeval gaan word. Toe sê

die koning van Sirië, nou ja, maar dan moet ons Elísa gaan vang. U kan dit

self lees, dit is nie ‘n storie wat ek u vertel nie, lees dit in 11 Kon 6, en so

aan. En hy stuur ‘n groot leër en Elísa het in daardie tyd in ‘n dorpie gebly

met die naam Dotan - u sal dit ook daar lees - en hy stuur ‘n groot leër om

die dorpie te gaan omsingel. Die volgende oggend vroeg toe gaan Gehási,

dit is die dienskneg van Elísa uit - dit beteken seker maar om houtjies

bymekaar te maak om water te kook om sy heer te bedien - toe hy uitkom

toe skrik hy hom byna dood. Rondom staan die Siriërs met hulle

oorlogwaens en al hierdie dinge en hy hardloop terug en hy roep na Elísa

en sê vir hom hierdie woorde:

• 2 Konings 6:15-17

15 “En toe die dienaar van die man van God vroeg opstaan en

uitgaan, was daar ‘n leër met perde en strydwaens rondom die

stad. En sy dienaar sê vir hom: Ag, my heer, hoe sal ons maak?

33


16 Maar hy antwoord: Vrees nie; want die wat by ons is, is meer as die

wat by hulle is.

17 En Elisa het gebid en gesê: HERE, open tog sy oë, dat hy kan sien.

En die HERE het die oë van sy dienaar geopen, dat hy kon sien, en

meteens was die berg vol perde en waens van vuur rondom Elisa.”

En ons het al so ‘n bietjie gesien watter heerlike wesens hulle is en dus is

dit al klaar iets wat ons met ontsag laat staan voor hierdie gedagte, dat ons

het nie net met magtige wesens te doen nie maar daar is ontelbare skares

van hulle. Die ontelbare hemelse skares, hierso, was hulle met perde en

waens van vuur.

• Matthéüs 26:52-53

Dit is waar Petrus die oor van Malgus afgekap het.

52 “Toe sê Jesus vir hom: Sit jou swaard in sy plek terug; want almal

wat die swaard neem, sal deur die swaard vergaan.

53 Of dink jy dat Ek nie nou my Vader kan bid en Hy vir My meer as

twaalf legioene van engele beskikbaar sal stel nie?"

Met ander woorde Jesus sê vir Petrus, Ek het nie jou beskerming nodig nie

want as Ek beskerm wil word kan Ek nou die Vader bid en Hy sal vir My

twaalf legioene van engele stuur.

Nou wil ek net met u bietjie ‘n sommetjie maak. Ons moet kyk die grootheid

van God. Ons word so dikwels oorweldig deur die grootheid van die vyand

of die grootheid van ons omstandighede, die grootheid van ons

moeilikhede, die grootheid van die Kommuniste en hulle wapens en hulle

vliegtuie en die oormag van die vyand teen ons, ook hier in ons eie land.

Laat ek bietjie vir u wys hoe lyk ‘n oormag aan ons kant. Die HERE sê Ek

kan bid en die Vader sal my twaalf legioene van engele stuur as Ek

beskerming wil hê. Dit is nie wat Ek op die oomblik wil hê nie, sê Jesus.

Maar kom ons kyk bietjie wat is twaalf legioene van engele. Een legioen in

die dae van die Bybel was ses duisend. Twaalf legioene is dus twee en

sewentig duisend engele. Die HERE sê Ek kan nou die Vader bid en Hy sal

my meer as twee en sewentig duisend engele stuur.

Maar nou, wil ek vir u nog ‘n punt gee, nog ‘n punt wys. In Jes 37:36 - ek

het dit nou al baie keer hier gelees - maar in Jes 37:36 sien ons hoedat, toe

daar oorlog was tussen Israel en die Assiriërs, toe maak eén engel in eén

nag ‘n honderd vyf en tagtig duisend Assiriërs dood! In een nag, een engel

- ‘n honderd vyf en tagtig Assiriërs dood. Nou: twaalf maal sesduisend,

maal een honderd vyf en tagtig duisend is dertien duisend driehonderd en

twintig biljoen (13,320 biljoen). Dit is meer as drie keer soveel mense as

34


wat op die aarde op die oomblik is (1977). Dis twaalf legioene van engele

en wat dit kan doen. Ek wil dit vir u sê: Wat ons nodig het in die dae wat

voorlê en ek kan u eerlik voor die HERE sê en ek dink die van u wat my ‘n

bietjie ken en wat ons pamflette gelees het en ons kassette geluister het,

as daar een begeerte is in my hart, dan is dit dat ek aan ons mense in

hierdie tyd ‘n visie kan gee. Dis al wat ons nodig het.

U weet Dawid het gesê: met my God loop ek ‘n bende storm, met my God

spring ek oor ‘n muur! Hy was ‘n ou rooi seuntjie van sewentien jaar toe hy

die groot Góliat verslaan het. Ons gaan bietjie kyk na Góliat, want u sal

sien dit kom in, in die studie van engele, dus ook in die dinge wat vir ons

voorlê. As ons arme mense nie ‘n visie het nie, sal ons vergaan van vrees,

maar as ons ‘n visie het gaan ons met eerbied, met nederigheid, maar met

blydskap die toekoms tegemoet. Want Hy wat vir ons is, hulle wat met ons

is, is meer as die wat teen ons is. En in elk geval, Hy wat in my is, is groter

as hy wat in die wêreld is. Het u ooit al daaraan gedink? Het u daaraan

gedink, laat ek dit net vir u noem: Elke ware kind van God, elkeen soos u

hier sit - As u ‘n waaragtige gelowige is, is u alleén al onoorwinlik.

Niemand kan aan u iets doen nie. Die Here Jesus het gesê: moenie dié

vrees wat die liggaam doodmaak en daarna niks kan doen nie. Die ergste

wat hulle aan u kan doen is hulle kan u doodmaak, die liggaam doodmaak,

maar vir u kan hulle nie doodmaak nie. As hulle jou doodgemaak het, dan

lewe jy eers. As hy jou doodgemaak het dan is jy by die HERE en dan lewe

jy by die HERE en dan sal al hierdie dinge wat ons Bybelstudies oor hou in

elk geval al klaar onmiddellik duidelik wees. Is dit nie wonderlik nie? Maar,

u gaan terugkom en die HERE gaan u weer optel om te lewe tot in alle

ewigheid in ‘n verheerlikte liggaam. So, niemand kan aan u iets doen nie,

niemand kan u oorwin nie en dit was die geheim van die eerste Christene,

daarom kon die Romeine hulle maar vir die leeus gooi, hulle kon hulle maar

aan die brandstapels brand, hulle kon hulle net nie oorwin nie! Dit het die

verbeelding en naderhand die bygeloof van daardie Romeine aangegryp

en dit is een van die verklarings - ek gaan nou nie daarop in nie, u kan dit

lees in die boek wat ek geskryf het: Openbaring - wat daardie Romeinse

Ryk tot ‘n val gebring het en tot die Christelike geloof hulle laat bekeer het

want hier het hulle iets gesien in mense wat nie eens die dood vrees nie en

dit kan die heiden natuurlik nie verstaan nie want as daar iets is wat hy

vrees, dan is dit die dood.

Nou maar goed, so ek gee maar nou vir u ‘n idee van die ontelbaarheid van

die engele en van hulle mag en hulle krag. Ons het gesien dat - waar dit sê

hulle is dienende geeste wat uitgestuur word ten behoewe van die wat die

saligheid sal beërwe - hulle is diegene wat die HERE gebruik om sy saak

35


en sy volk te beskerm (Job 25:3). Maar ons sal meer daarvan sien. Ons

kyk nou na ons volgende afdeling.

5. Die Woonplek van Engele is in die Hemel

• Matthéüs 22:30

30 “Want in die opstanding trou hulle nie en word ook nie in die

huwelik uitgegee nie, maar is soos engele van God in die hemel.”

• Lukas 2:13,15

13 “En skielik was daar saam met die engel ‘n menigte van die

hemelse leërskare wat God prys en sê:

15 En toe die engele van hulle” (dis nou die herders) “weggegaan het

na die hemel, sê die herders vir mekaar: Laat ons dan na Betlehem

gaan en hierdie ding sien wat gebeur het, wat die HERE aan ons

bekend gemaak het.”

• Johannes 1:52

52 “En Hy sê vir hom: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, van nou af

sal julle die hemel geopend sien en die engele van God opklim en

neerdaal op die Seun van die mens.”

6. Die Werk van Engele

Ons kyk na die volgende afdeling. Ons kyk na die werk van engele.

Watse werk doen hulle?

6.1. Hulle werk ten behoewe van diegene wat die saligheid sal

beërwe.

• Hebreërs 1:13-14

13 “En aan watter een van die engele het Hy ooit gesê: Sit aan my

regterhand totdat Ek u vyande gemaak het ‘n voetbank van u

voete?

14 Is hulle nie almal dienende geeste wat vir diens uitgestuur word ter

wille van die wat die saligheid sal beërwe nie?”

Kyk hoe die HERE die engele gebruik het om vir sy diensknegte te sorg.

Laat ons ‘n bietjie ons materialisme opsy skuif en laat die HERE ‘n bietjie

ons geestesoë vir ons oopmaak.

36


• 1 Konings 19:5-8

Ons kyk na 1 Kon 19:5-8 en ook Matt 4:11 asook Luk 22:43. 1 Kon 19 - dit

is waar die profeet Elía so moedeloos was. Net in die vorige hoofstuk het

die HERE op berg Karmel geantwoord met vuur uit die hemel uit. Die

Baälspriesters het hulle selwers stukkend gesny dat hulle gode moet

antwoord, maar hulle het nie geantwoord nie want hulle kon nie antwoord

nie want hulle is nie gode nie. Dit is sommer dinge wat die mense met hulle

hande gemaak het. Toe antwoord die HERE uit die hemel uit. Daardie vuur

uit die hemel verteer die offerande op die altaar en die water wat in die

sloot gegooi was en selfs die klippe. En die hele Israel - dit was in die tyd

van Isébel en Agab - roep uit en sê: “Die HERE is God! Die HERE is God!”

En net die volgende dag stuur Isébel vir Elía ‘n boodskap en sê vir hom:

Jou kop sal afgekap word soos daardie profete s’n afgekap was en hoe sou

sy so ‘n dreigement, so ‘n astrante dreigement kon uitvoer as die hele volk

in die HERE geglo het en aan die kant van die profeet Elía gestaan het?

Met ander woorde, gister het hulle die vuur gesien en gesê die HERE is

God. Vandag het hulle als vergeet. Dis een van die dinge wat diensknegte

van God verskriklik ontmoedig. Vandag dra mense jou op die hande want

hulle het skielik ‘n openbaring gekry. Hulle het gehoor hoe jy dit vir hulle

aangaande engele oopmaak, of omtrent Israel, of die bekeringsboodskap

vir hulle gebring het. More, as jy vir die vrugte gaan kyk, dan is hulle nie

daar nie. Dit is maar hoe dit gaan. En so het Elía so moedeloos geword

dat hy onder ‘n besembos gaan lê het en van moedeloosheid aan die slaap

geraak het en gebid het dat hy kon sterwe.

Nou ja, en toe gebeur dit nou wat ek nou vir u wil lees.

5 “Daarop gaan hy lê en raak onder ‘n besembos aan die slaap; en

kyk, daar raak ‘n engel hom aan en sê vir hom: Staan op, eet!

6 Toe hy opkyk, was daar aan sy koppenent ‘n broodkoek, op warm

klippe gebak, en ‘n kruik water. En hy het geëet en gedrink en weer

gaan lê.

7 En die engel van die HERE het weer vir die tweede maal gekom en

hom aangeraak en gesê: Staan op, eet; anders is die pad vir jou te

veel.

8 Hy het toe opgestaan en geëet en gedrink en deur die krag van die

voedsel veertig dae en veertig nagte lank geloop tot by die berg

van God, Horeb.”

Die kos wat die engel vir hom gebring het, het hom aan die gang gehou vir

veertig dae en veertig nagte. Is dit nie wonderlik nie? Is engele nie

dienende geeste nie? Nou u sien vriende - u wat hierdie Bybelstudie doen

en diegene wat in die toekoms na hierdie kassette sal luister - dit is ons

37


ander probleem en ons ander moeilikheid. Soos ek vir u gesê het reg aan

die begin van hierdie studie, ons het die hemel ontvolk. Die mens, met sy

verstand, selfs die teoloë, het die hemel ontvolk; wat nie meer glo aan

engele nie; wat nie meer glo aan die onsigbare wesens nie; die ontelbare

skares van die hemelse wesens en die diensknegte van God nie. Ek glo

dat in die dae wat voorlê, in die benoudheid wat vir ons voorlê gaan ons

weer die engele ook fisies en sigbaar in aksie sien. Maar dit beteken glad

nie as u die engele nie kan sien nie, dat hulle nie besig is om te werk nie.

As u glo en u vertrou God en u lewe met die HERE sal die HERE ook

engele gebruik om vir u in baie situasies te help. Ons maak nie gebruik - en

ek sê dit nou baie eerbiedig, want die engele hoor ons, die engele sien ons,

die engele is hier teenwoordig, hulle is dienende geeste wat uitgestuur

word ten behoewe van die wat die saligheid beërwe, daarom sê ek dit met

groot eerbied - u maak nie genoeg gebruik van u vriende en u dienaars wat

God tot u beskikking gestel het nie. U sien, ons mense, ons sê ons glo,

maar eintlik sit ons ons lewens voort in ‘n groot mate van ongeloof. Goed,

geloof is ‘n aktiewe saak, geloof is nie iets passief nie. Geloof is aktief.

Geloof, jy hándel op wat jy glo en as jy glo dat die HERE soos sy Woord sê

die engele tot u beskikking stel, dan sal hulle tot u beskikking wees. Laat dit

vir jou wees, het die Here Jesus gesê “volgens jou geloof”. Ek wil nou nie

daarop uitbrei nie, dis ‘n hele les op sigself.

Kom ons kyk ‘n bietjie hoedat hulle selfs die Here Jesus bedien het. ‘n Baie

welbekende gedeelte wat almal van u seker goed ken maar wat u nou in

die lig van onse studie beter sal verstaan.

• Mattheűs 4:11

Dis waar die Here Jesus daar in die wildernis ingelei was om versoek te

word deur die duiwel. Ons kyk na die 11de vers, dis nou na al hierdie

versoekinge verby is en die HERE die duiwel elke keer gesê het: dit staan

geskrywe, dit staan geskrywe, dit staan geskrywe - drie keer.

11 “Daarna het die duiwel Hom laat staan, en daar het engele gekom

en Hom gedien.”

Daar het engele gekom en hom gedien.

• Lukas 22:43

Na die worsteling van ons Here Jesus in die tuin van Getsémané:

43 “En ‘n engel uit die hemel het aan Hom verskyn en Hom versterk.”

THoekom kan u nie in u stryd vir reg en vir waarheid en vir die lig van die

HERE ook reken op die versterking van die engele nie? Maar ons weet nie

38


eens daarvan nie. Hoe min geniet ons dit? Omdat ons dit nie eers weet nie

en dit ook nie glo nie. Maar die HERE sê in sy Woord, (Rom 10:17) geloof

kom deur die gehoor en die gehoor deur die Woord van God. Met ander

woorde as jy God se Woord hoor, God se Woord is ‘n lewende saak en as

jy hom ontvang met ‘n ontvanklike, gelowige hart, dan word daardie Woord

lewendig in jou hart en in jou lewe en dan werk Hy volgens dit wat Hy sê

wat Hy sal doen.

Goed, die engele sien dus om na die liggaamlike behoeftes van God se

kinders.

• Psalm 91:11-12

11 “Want Hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te

bewaar op al jou weë.

12 Hulle sal jou op die hande dra, sodat jy jou voet teen geen klip

stamp nie.”

Nou, dit is ‘n heerlike hoofstuk daardie - Psalm 91 – wat, soos ek hom

verstaan, veral dui op hierdie dae waarin ons lewe en waar die eindoordele

op die aarde gaan losgelaat word en dat in daardie tyd, vir die wat glo, die

engele hulle sal bewaar. Ek sê weereens met groot omsigtigheid en ek sê

dit voor die HERE want die HERE ken ons harte en ek sê dit geensins - u

moet glad nie dink of u nou enige goeie lig op my werp nie want ek gee net

vir u my getuienis - Wanneer ek in my motorkar klim, ek alleen, of ek met

my vrou of die wat saam met my ry, dan bid ek eers voordat ek ry en een

van die dinge wat ek die HERE vra is: HERE, stuur U engel voor my uit. Dan

is dit nie maar sommer net om ‘n gebed te bid nie. Ek glo dat die HERE dan

vir my ‘n engel voor my uitstuur.

Die engele staan dus onder bevel van God om die een wat in die skuilplek

van die Allerhoogste sit en die HERE sy toevlug en bergvesting maak op al

sy weë te bewaar. Hulle sal hom teen ongelukke en skade beskerm maar

dan moet ons naby die HERE lewe (2 Kon 6:15-17, Matt 26:52-53) Die

engele beskerm God se diensknegte teen hulle vyande.

• Génesis 19:9-11;

Dit is waar die engele gegaan het na Sodom en Gomorra en waar die

engele toe by Lot tuis gegaan het en die mense van Sodom toe Lot se huis

omsingel het en vir Lot gesê het hy moet daardie twee manne wat engele

was aan hulle uitlewer sodat hulle daardie liederlike onheil met hulle kon

bedryf, waarvoor hulle bekend was - die mense van Sodom, die

Sodomiete.

9 “Toe antwoord hulle:”

39


(Dis nou die mense van Sodom vir Lot)

“Gee pad daar! En hulle sê: Hierdie een het gekom om hier as

vreemdeling te vertoef en wil tog gedurig die baas speel.”

(Dis die mense, nou kan jy net die gepeupel rondom Lot se huis nou hoor.

Hulle drom nou saam teen sy huis en dit is nou die aanklag wat hulle teen

Lot maak.)

“Nou sal ons jou meer kwaad doen as aan hulle. En hulle het sterk

op die man, op Lot, aangedring en nader gekom om die deur oop

te breek.

10 Maar die manne het hulle hand uitgesteek en Lot by hulle in die

huis gebring en die deur toegesluit.

11 Toe slaan hulle die manne wat by die ingang van die huis was,

klein en groot, met blindheid, sodat hulle tevergeefs na die ingang

gesoek het.”

Dis die engele wat dit in Lot se geval gedoen het. Nou ja, dit wat ek nou

gaan sê het ek al baie keer gesê en die van u wat dit al baie keer gehoor

het moet nou maar nie verveeld wees nie. U sien, ons moeilikheid is, en

dink maar in u eie hart, ek is daar seker van, daar is nie een wat onskuldig

is nie, ons is te veel geneig om die Bybel maar net as ‘n storieboek te lees:

Dit is nou ‘n wonderlike verhaal van Lot; Dit is ’n wonderlike verhaal van die

twee engele wat daar gekom het; Dit is ‘n wonderlike verhaal dat hulle die

mense met blindheid geslaan het; maar dit was nou in Lot se tyd, dit was

nou vir Sodom en Gomorra, en dit is nou klaar. Weet u waarvoor die Bybel

geskryf is? Die Bybel is geskryf om vir ons die dinge wat bestaan te

verklaar en te laat verstaan. En dit is nou nie ‘n losstaande insident hoeveel

duisend jaar gelede in die geval van Lot nie. Hierdie engele is ewige

wesens en net soos hulle tot Lot se beskikking was, net soos hulle deur

God gestuur was toé, so is hulle nog dieselfde en dien ook nog dieselfde.

Maar ons moet natuurlik die HERE vertrou en die HERE glo en ook op hulle

diens reken dan glo ek sal ons lewens verander, ons omstandighede sal

verander, ons uitkyk sal verander.

God werk hoofsaaklik deur bykomstige en meewerkende faktore; baie wat

God vir sy kinders doen, laat Hy vir hulle deur hulle medemens doen, maar

dit wat Hy nie deur die mens kan laat doen nie, weens laasgenoemde se

swakheid, laat Hy deur engele doen. TDie HERE sal in baie opsigte ‘n

medemens gebruik as ‘n engelT Tom jou te help, met ander woorde as jy iets

nodig het dat Hy dit in daai persoon se hart sal lê as ‘n mens dit vir jou kan

doen. Maar dit wat ‘n mens nie vir jou kan doen nie, sal die HERE deur sy

engele direk uit die hemel laat doen.

40


Daar word deur baie gedink - en dit nie sonder rede nie - dat elke kind, dis

nou ‘n klein kindjie van God, ‘n engel aan hom toegesê het om hom te

beskerm (Matt 18:4). Nou goed, ek het dit nou nie baie mooi gestel daar

nie - wat ek bedoel is - daar word deur Bybelverklaarders gereken dat elke

klein kindjie ‘n engel het wat God aan daardie kind spesiaal toegesê het om

daardie kind te beskerm.

• Matthéüs 18:10;.

10 “Pas op” (die Here Jesus praat hier) “dat julle nie een van hierdie

kleintjies verag nie; want Ek sê vir julle dat hulle engele in die

hemele altyd die aangesig sien van my Vader wat in die hemele is.”

En ek dink ek het verlede keer vir u gesê hoedat dit baie keer - dit kan nie

help om opgemerk te word – baie keer in motorongelukke, ek het al in

vliegtuigongelukke in baie gevalle ook gehoor, dat daar ‘n klein babatjie in

die voertuig was, dat die grootmense dood is en daardie klein babatjie niks

oorgekom het nie.

• Handelinge 5:19

19 “Maar ‘n engel van die HERE het in die nag die deure van die

gevangenis oopgemaak en hulle uitgelei en gesê:”

Nou dis die geval waar die apostels van die HERE in die gevangenisse

gewerp was en ‘n engel het gekom en hulle daar uitgelei.

• Handelinge 12:5-10

Ek neem miskien weer ‘n bietjie lang tyd maar ek voel dit help nie vir ‘n

mens om dinge maar oor te jaag en nie die gees daarvan te verstaan nie.

Dit is waar Petrus in die gevangenis was.

5 “So is Petrus dan in die gevangenis bewaak; maar daar het ‘n

aanhoudende gebed tot God deur die gemeente vir hom

opgegaan.

6 En toe Herodes hom wou voorbring, het Petrus in daardie nag

tussen twee soldate geslaap, met twee kettings geboei, en wagte

voor die deur het die gevangenis bewaak.

7 En meteens staan daar ‘n engel van die HERE by hom, en ‘n lig

skyn in die gevangenis. Toe slaan hy Petrus op die sy, maak hom

wakker en sê: Staan gou op! En die boeie het van sy hande

afgeval.

8 En die engel sê vir hom: Omgord jou en trek jou skoene aan! En hy

het dit gedoen. Verder sê hy vir hom: Gooi jou bo-kleed om en volg

my!”

41


Kyk hoe begaan is die engel nogal oor Petrus. Petrus is seker so deur die

slaap en hy is seker so uit die veld geslaan oor wat gebeur het dat hy seker

niks geweet het wat om te doen nie en die engel sê vir hom, trek jou

skoene aan en gooi jou bo-kleed om want hy sal sy voete stamp, hy sal

seerkry, hy het sy skoene nodig daar buitekant. En hy sal seker koud kry

as hy uitgaan.

9 “En hy het uitgegaan en hom gevolg; en hy het nie geweet dat wat

deur die engel plaasgevind het, werklikheid was nie,” (U sien hy

was ook deurmekaar) “maar hy het gemeen dat hy ‘n gesig sien.

10 En toe hulle by die eerste en die tweede wag verbygegaan het,

kom hulle by die ysterpoort wat na die stad lei, en dit het vanself vir

hulle oopgegaan. En hulle het buitekant gekom en een straat ver

gegaan, en dadelik het die engel hom verlaat.”

Is dit nie wonderlik nie? Maar dit is nooit bedoel om net ‘n storie te wees

nie. Hierdie dinge behoort meer in ons ondervindinge te gebeur, maar ons

glo nie hierdie dinge nie. Dis ons moeilikheid. Dink ‘n bietjie wat dit vir ‘n

kerk of ‘n gemeente sal beteken as ons meer van hierdie getuienisse in ons

midde kan hê. Nou hoekom sal ons dit nie hê nie? Die HERE het nie

verander nie. Hy is nog dieselfde HERE. Maar dit is ons wat verander het

want hierdie dinge het mos daardie tyd gebeur en dis nou verby.

Nou ja, in Dan 6:22 en 23 is dit waar Daniël vir Nebukadnésar gesê het die

HERE het sy engel gestuur en hy het die bekke van die leeus toegestop.

Die engele verlos dus diensknegte van God van onheil en gevaar.

• Handelinge 27:23-25

Dit is waar Paulus hulle skipbreuk gelei het, ten minste waar die skip besig

was om in die moeilikheid te kom en hulle alles al gedoen het om die skip

te red.

23 “Want daar het in hierdie nag by my gestaan ‘n engel van die God

aan wie ek behoort, wat ek ook dien.

24 En hy het gesê: Moenie vrees nie, Paulus; jy moet voor die keiser

staan, en kyk, God het aan jou geskenk almal wat saam met jou

vaar.

25 Daarom, hou moed, manne; want ek glo God dat dit so sal wees

soos aan my gesê is.”

TWie het dit gesê? Daar het ‘n engel van God by Paulus gestaan en hierdie

dinge vir hom gesê. Maar hoekom kon hy dit sê? ‘n Engel van God aan wie

ek behoort, Twat ek ook dien. Loof die HERE! Nou maar goed, die engele

bemoedig die diensknegte van God in ontberinge en dreigende gevaar.

42


Nou ja, in Luk 1:11-13, 19 - Die engele openbaar die voornemens van God

aan sy diensknegte. Dit is waar die engel vir Sagaria gesê het dat hulle ‘n

seun sou hê.

Matt 2:13,19,20; Hand 8:26; 10:3-6 - Die engele wys die diensknegte van

God wat om te doen.

In al bogenoemde tekste sal u sien hoedat engele verskyn het en met die

verskillende diensknegte van die HERE gepraat het en vir hulle gesê het

wat om te doen. TIn MatthéüTsT is dit waar die engel vir Josef gesê het dat hy

die kindjie en die moeder moes neem en na Egipte moet vlug. TIn Hand

8:26 waar ‘n engel gekom het by Filippus en vir Filippus gesê het hy moet

na Gasa toe gaan daar na‘n eensame pad, dit is nou om daar die man van

Ethiopië daar op die wa te gaan ontmoet.

In Hand 10:3-6 waar die engel aan Cornelius verskyn het en gesê het hy

moet vir Petrus laat haal.

• Lukas 16:22

Nou, hierdie een moet ek saam met u lees. Kyk ‘n bietjie of dit nie vir u

heerlik sal wees nie. Niemand van ons weet hoe gou ons dit dalk gaan

nodig kry nie. Of vir onsself of vir iemand anders. Dit is die gelykenis van

die ryk man en Lasarus. Terloops, ek het nou gesê gelykenis want dit staan

hier geskrywe maar dis nie ‘n gelykenis nie. Jesus sê nie dis ‘n gelykenis

nie, hy sê daar in die 19de vers, en daar wás ‘n ryk man en hy het purper

en fyn linne gedra en elke dag vrolik en weelderig gelewe en daar wás ‘n

bedelaar met die naam van Lasarus wat vol swere voor sy poort gelê het

en so aan.

22 “En toe die bedelaar sterf, is hy deur die engele weggedra na die

boesem van Abraham.”

Ek glo dat wanneer ‘n kind van die HERE sterf, stuur die HERE sy engele

om hom te kom haal en hom of haar na die HERE te neem. Daar is

wonderlike getuienisse oor sulke sterfgevalle waar persone die engele

gesien het toe hulle, hulle kom haal het. En hoeveel sterwendes is daar

nie. U moet onthou op daardie oomblik is daardie liggaam baie keer so

swak, die persoon, hoeveel keer het jy al ‘n uitdrukking op hul gesigte

gesien van verbasing, van blydskap, van verwondering, maar hy het nie

meer die krag om vir jou te sê wat hy sien nie want hy is nou besig om weg

te gaan. Ek glo een wonderlike beeld wat hy op daardie oomblik sien is die

engele van God wat kom om hom te kom haal. U sien, ons moet in hierdie

harde ou stryd van die lewe en wat ook deur Satan so beplan is, moet ons

nie so aan die stof gebonde wees dat ons nie die onsigbare kan sien nie.

43


Dit sê van die manne van God van ouds, die gelowiges, hulle het gewandel

as die wat die onsigbare sien. Ons moet die onsigbare sien en dit beteken

glad nie - soos ons nou sover al gesien het en soos ons verder sal sien -

dat dit wat u met hierdie natuurlike oog nie kan sien nie en dus onsigbaar

genoem word, dat dit nie bestaan nie. Dit is ‘n baie groot fout wat jy maak

as jy so dink.

Nou maar goed, die engele neem die kinders van die HERE wanneer hulle

sterwe na die HERE toe. Die engele neem die diensknegte van God,

wanneer hulle sterf, na ‘n plek van geluksaligheid.

• Matthéüs 24:31

31 “En Hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid, en hulle sal

sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke, van die een

einde van die hemele af tot die ander einde daarvan.”

Dit is darem ‘n magtige ding wat hier gesê word maar dit staan in die Bybel.

Die engele sal sy uitverkorenes bymekaar maak van die vier windstreke

van die een einde van die aarde na die ander. Nou hoe hulle dit presies

gaan doen, weet ons nie. Daar is ook ‘n Bybelstudie beskikbaar oor die

sogenaamde onderwerp ‘Vlieënde Pierings’. Daarin gaan ek vir u

wonderlike dinge wys uit die HERE se Woord wat u seker al baie keer

gelees het maar nog nooit raak gesien het nie. Nou maar goed, ek dink dit

staan in baie noue verband met hierdie teks wat ek nou gelees het.

6.2. God het die wet deur die beskikking van engele aan ons gegee

Daar staan net so geskrywe dat die Wet deur die beskikking van engele

gegee is (Heb 2:2; Gal 3:19; Hand 7:53). Die Wet het deur beskikking van

engele gekom; dit wil sê, dit skyn asof die engele teenwoordig was en ‘n

baie belangrike rol gespeel het toe God die Wet aan Israel gegee het (Ps

68:18; Deut 33:2). Ons dink ook aan spesiale boodskappe en opdragte wat

God aan engele gegee het om aan die mens oor te dra, soos byvoorbeeld

in die geval van Lot se vrou (Gén 19:17-26), Simson (Rigters 13:5; 16:19-

22) en ander. Daar het ‘n engel gekom byvoorbeeld na Simson se ouers en

gesê dat hulle moet hierdie seun grootmaak as ‘n Nasireër en dat daar

geen skeermes op hom moes kom nie en ‘n engel het daardie boodskap

gebring. Ek wil nou net ‘n bietjie tyd bespaar - as u belangstel moet u dit

maar in u Bybel naslaan.

44


6.3. Hulle teenwoordigheid met die wederkoms van die HERE

Jesus Christus

Die engele sal teenwoordig wees met die wederkoms van die HERE. Kom

ons lees net eers hierdie twee gedeeltes.

• Matthéüs 25:31-32

31 “EN wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die

heilige engele saam met Hom, dan sal Hy op sy heerlike troon sit;

32 en voor Hom sal al die nasies versamel word, en Hy sal hulle van

mekaar afskei soos die herder die skape van die bokke afskei;”

Ek glo die HERE sal die engele gebruik om dit te doen en hulle sal daar

fisies optree. Want die nasies wat voor die HERE verskyn sal fisies wees,

met ander woorde, hulle sal mekaar sien in ‘n fisiese wêreld soos ons

mekaar nou sien. En die Here Jesus sal fisies waarneembaar wees met sy

wederkoms soos die dag van die hemelvaart toe Hy nog so weggaan en sy

dissipels staan daar en kyk toe staan daar twee manne in wit geklee by

hulle. Nie waar nie?

• Handelinge 1:11

11 wat sê: Galilése manne, waarom staan julle en kyk na die hemel?

Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so

kom soos julle Hom na die hemel sien wegvaar het.”

Dit was nou Matthéüs 25:31 en 32 met sy wederkoms. Kom ons kyk ‘n

bietjie wat die engele gaan doen sover dit die oordele betref.

• 2 Thessalonicense 1:7-8

7 “en aan julle wat verdruk word, verligting te gee saam met ons in

die openbaring van die Here Jesus uit die hemel met sy magtige

engele

8 in vuur en vlam, wanneer Hy wraak uitoefen op die wat God nie

ken nie en op die wat aan die evangelie van onse Here Jesus nie

gehoorsaam is nie.”

Wanneer die HERE openbaar sal word met sy magtige engele. En onthou

een engel het ‘n honderd vyf en tagtig duisend Assiriërs in een nag

verslaan. Ek sê vir hierdie heidense magte wat as’t ware hulle tande slyp

vir dit wat hulle wil gaan doen wat ons in die hele wêreld rondom ons kan

sien: wee julle die dag wanneer Jesus kom met sy magtige engele. Die

profete sê vir ons die gesneuweldes van die HERE sal lê van die een einde

van die aarde tot die ander einde daarvan. Ek gaan nog vir u in die loop

45


van hierdie studiegids iets belangriks wys. Ek glo dat die HERE met sy

koms groot groepe, groot nasie groepe en hele nasies, dat die HERE hulle

gaan uitroei en uitwis van die aarde af want hulle sal nooit tot bekering kom

nie en hulle sal altyd in opstand teen God wees. Ons gaan tye en dinge

tegemoet wat die wêreld nog nooit van gedroom het nie maar as hy sy oë

sal oopmaak en sy hart sal oopmaak sal hy dit in die Woord van God sien.

Die engele sal saam met die Seun van die mens kom wanneer Hy kom om

die nasies te oordeel en om wraak uit te oefen op die wat God nie ken nie

en op die wat aan die evangelie van onse Here Jesus Christus nie

gehoorsaam is nie. Daarom kan ek sê: alle heidense nasies, alle God

veragters, wee julle want daar kom vir julle verskriklike dinge. Die HERE sal

sy wraak uitoefen op die wat aan die evangelie van die Here Jesus

ongehoorsaam is.

6.4. Die Engele is die Uitvoerders van God se Wraak teenoor die

goddelose

Goed, soos ek nou alreeds gesê het, maar kom ons kyk ‘n bietjie verder.

Vir my is dit ‘n wonderlike illustrasie, daardie gelykenis van die onkruid wat

gesaai is tussen die koring. Ek wil net vir u daardie gelykenis lees en vir u

die verduideliking gee. Ek voel dit is belangrik. Ek sal dit net kortliks doen.

• Matthéüs 13:24-30, 36-38, 40-43, 47-50

24 “‘n ANDER gelykenis het Hy hulle voorgehou en gesê: Die

koninkryk van die hemele is soos ‘n man wat goeie saad in sy land

gesaai het;

25 maar terwyl die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid

onder die koring gesaai en weggegaan.

26 En toe die spruitjies opgeskiet en vrug gevorm het, toe verskyn die

onkruid ook.

27 En die diensknegte van die huisheer het gekom en vir hom gesê:

Meneer, het u dan nie goeie saad in u land gesaai nie? Waar kry

dit dan die onkruid vandaan?

28 En hy antwoord hulle: ‘n Vyandige mens het dit gedoen. Toe sê die

diensknegte vir hom: Wil u dan hê dat ons dit moet gaan

bymekaarmaak?

29 Maar hy antwoord: Nee, dat julle nie miskien, as julle die onkruid

bymekaarmaak, die koring daarmee saam uittrek nie.

30 Laat altwee saam groei tot die oes toe, en in die oestyd sal ek vir

die maaiers sê: Maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in

bondels om dit te verbrand, maar bring die koring bymekaar in my

skuur.”

46


Nou goed. Dit is nou die gelykenis. Ons gaan nou die verklaring lees wat

die Here Jesus self gegee het. Maar laat ek net u aandag vestig op ‘n paar

punte. Hier kom skielik onkruid op en sy diensknegte sê wat gaan nou

aan? Het u dan nie goeie saad gesaai nie? Waar kom die onkruid

vandaan? Toe sê Hy, luister nou mooi: ‘n vyandige mens het dit gedoen.

Daardie woord: ‘n vyandige mens, is belangrik. Die tweede wat belangrik is

dat hulle saam moet groei tot die oes toe. Want daar is so min onderskeid

sover jy kan sien dat as julle dit nou gaan doen dan trek julle dalk die

koring saam met die onkruid uit. Dit is belangrik. So, met die oestyd sal die

maaiers die onderskeid maak en dan sal hulle die onkruid eerste bymekaar

maak en hulle in bondels bind om dit te verbrand - maar bring die koring

bymekaar in My skuur. Goed, nou gaan lees ons die verklaring wat Jesus

self gegee het.

36 “NADAT Hy die skare weggestuur het, het Jesus huis toe gegaan;

en sy dissipels het na Hom gekom en gesê: Verklaar vir ons die

gelykenis van die onkruid in die saailand.

37 En Hy het geantwoord en vir hulle gesê: Hy wat die goeie saad

saai, is die Seun van die mens,

38 en die saailand is die wêreld. Die goeie saad - dit is die kinders van

die koninkryk,” (met ander woorde hulle is mense) “en die onkruid

is die kinders van die Bose,” (Met ander woorde, die onkruid is ook

mense, maar die Bose is ook ‘n mens. ’n Slegte mens het dit

gesaai)

Ons gaan sien in onse studie, maar ons gaan sien hoe dat daar sekere

engele was wat die gedaante van mense aangeneem het maar wat teen

God gerebelleer het. Maar wat soos mense op die aarde gekom het en ook

omgang gehad het met mense vroue en uit hulle is mense gebore. Maar

mense van ‘n ander karakter.

Nou hier sê dit, ‘n mens, ‘n slegte mens het dit gesaai. Nou sê Paulus aan

die Korinthiërs dat die duiwel doen homself ook voor as ‘n engel van die lig.

Nou goed, ek wil nie te diep daarop ingaan nie, u sien dit in baie van my

pamflette maar ek wil vir u verduidelik omtrent die engele aan die eindtyd.

Die vyand wat dit gesaai het is die duiwel, maar die HERE sê in die

gelykenis, ‘n slegte mens het dit gedoen. Goed, die vyand wat dit gesaai

het is die duiwel. Die oes is die voleinding van die wêreld en die maaiers is

die engele. Net soos die onkruid dan bymekaar gemaak en met vuur

verbrand word, so sal dit wees in die voleinding van hierdie wêreld.

Dit is wat almal glo wat nou voor die deur staan. Die Seun van die mens sal

sy engele uitstuur en hulle sal uit sy koninkryk bymekaar maak al die

47


struikelblokke en die wat die ongeregtigheid doen en sal hulle gooi in die

vuuroond. Dis nou die onkruid wat in bondels bymekaar gemaak word en

in die vuur gegooi word, dit is mense en die engele sal dit kom doen. Kan u

dink aan wat ‘n magtige operasie dit sal wees. Miljoene mense, miljoene

mense moet bymekaar gemaak word in groepe om in die vuuroond gegooi

te word. Wie gaan dit doen? Daar is geen menslike mag op aarde nie,

maar die Here Jesus sê die engele sal dit doen. Wat ‘n geweldige werk

gaan die engele nie doen aan hierdie voleinding van die tyd nie!

40 “Net soos die onkruid dan bymekaargemaak en met vuur verbrand

word, so sal dit wees in die voleinding van hierdie wêreld:

41 die Seun van die mens sal sy engele uitstuur, en hulle sal uit sy

koninkryk bymekaarmaak al die struikelblokke en die wat die

ongeregtigheid doen,

42 en sal hulle in die vuuroond gooi. Daar sal geween wees en

gekners van die tande.

43 Dan sal die regverdiges skyn soos die son in die koninkryk van

hulle Vader. Wie ore het om te hoor, laat hom hoor.”

Nou maar goed ons wil nie meer tyd op die oomblik daaraan bestee nie.

47 “Verder is die koninkryk van die hemele soos ‘n net wat in die see

gegooi word en van elke soort bymekaarbring;

48 en as dit vol geword het, trek hulle dit op die strand uit en gaan sit

en maak die goeies in bakke bymekaar, maar gooi die slegtes weg.

49 So sal dit wees in die voleinding van die wêreld: die engele sal

uitgaan en die slegte mense onder die regverdiges uit afskei

50 en hulle in die vuuroond gooi. Daar sal geween wees en gekners

van die tande.”

Daar staan dit, duidelik! Dit het nie eers ‘n verklaring nodig nie. Aan die

voleinding van die wêreld sal die engele kom en hulle sal die slegte mense

en die goeie mense van mekaar skei. Hierdie is nie iets in die wind nie, dis

nie in die lug nie, dis nie iets eteries nie, iets wat jy jou maar jouself moet

verbeel in ‘n geestes wêreld nie, dis werklike mense, dis werklike slegte

mense. Dis werklike goeie mense net soos daar in daardie net werklike

goeie visse was en werklike slegte visse en dat jy kan sien hoe sit die

visserman daar en sê dit is ‘n goeie een dit gooi ek in my bak, dit kan ek

eet, ja hierdie is ‘n krap of ‘n seekat, ek gooi hom eenkant toe weg. Ons

skei hulle uitmekaar uit. Wat trek ‘n visserman nie alles op in sy net nie. So

ook in die wêreld sê die HERE, al die krappe en al die seekatte en al die

goed. Ons lag nou daaroor maar ek probeer dit maar net vir u aanskoulik

maak dat u net ‘n bietjie kan verstaan. As ons in die wêreld inkyk - hulle

48


kom sommer in daardie bestuurder van die bank in Duitsland se huis in en

hulle skiet hom sommer koelbloedig dood. Hier doen hulle dit met jou op

die strate en daar doen hulle dat. Hier is die terroriste en daar is hele

nasies in moord en doodslag. Hulle en baie ander sal geskei word want die

HERE sê. Hoe sê Hy, wié sê Hy sal dit doen? Die engele! Ek weet van

geen mens of organisasie hoe groot sy leer ook al mag wees wat nie eers

naby in staat kan wees nie. Hoe gaan hy kies? Hoe gaan hy uitsorteer?

Maar die engele sal weet, en die engele het mag om dit te doen.

Vriende ons lewe in ‘n wonderlike tyd en ons dien ‘n wonderlike God en

ons het ‘n wonderlike Boek in hierdie ou Bybelboek. Dit is geen wonder dat

die Psalmis sê: deur die onderhouding van U wet is ek wyser as al my

leermeesters. Ons het universiteite, ons het groot inrigtings vir genesings

maar die eenvoudige kind van God wat die duiwel ken en die Bybel

verstaan is meer onderrig en het ‘n beter begrip van dit wat werklik begryp

moet word as jou slimste geleerde in die wêreld. Ek weet nie of u

saamstem nie, maar ek glo dit is die waarheid.

Aan die einde van hierdie bedeling sal die engele kom en uit die koninkryk

van die Seun van die mens bymekaarmaak al die dinge wat struikeling

veroorsaak en hulle wat ongeregtigheid doen en hulle in die vuuroond gooi.

Hulle sal die goddelose afskei vanuit die midde van die regverdige, en hulle

in die vuuroond gooi. Die engele is die uitvoerders van die wraak van God

teenoor die goddelose, sowel as van sy genade teenoor die regverdige.

Dus, ook in hierdie opsig, is hulle nie besig om diens te verrig ter wille van

diegene wat die saligheid gaan beërwe nie?

7. Aartsengele

Ons kyk net ‘n bietjie na aartsengele, laat ek sien of ons miskien bietjie

vinniger vordering kan maak, maar as ek te veel oorslaan dan kry u nie die

ware betekenis nie. Die woord ‘aartsengel’ word tweekeer in die Skrif

aangetref - eenkeer in verband met die Wederkoms van Christus en die

Opstanding uit die dode (I Thess 4:16) en eenkeer in verband met die

woordestryd waarin Mígael met die duiwel betrokke was oor die liggaam

van Moses (Judas : 9).

• 1 Thessalonicense 4:16;

16 “Want die HERE self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met

die stem van ‘n aartsengel en met geklank van die basuin van God;

en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan.”

49


Nou ja, as u maar net daardie versie bedink soos ek u nou al baie keer

probeer wys het in hierdie Bybelstudies. ‘n Mens moet die Bybel met geloof

en met jou verbeelding lees. Jy moet dit nie maar net sommer lees nie. Jy

moet die HERE vra om deur die Heilige Gees sy Woord vir jou oop te maak.

Lees dit aandagtig. Jy moet jouself voorstel wat ‘n verskriklike dag dit gaan

wees. Daardie geroep, die stem van ‘n aartsengel en die basuin van God

en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan! Goed, daar is ‘n

aartsengel.

• Judas :9

9 “Maar toe Mígael, die aartsengel, met die duiwel in woordestryd

was oor die liggaam van Moses, het hy geen oordeel van lastering

durf uitspreek nie, maar het gesê: Die HERE bestraf jou!”

Goed, hier lees ons van die aartsengel. Ek dink ek het op ‘n vorige

geleentheid vir u duidelik gemaak en ek wil nie weer daardie veld dek

aangaande die werklike stryd daar in die woestyn oor Moses se dooie

liggaam en oor wie dit sou begrawe. Dinge waaroor die gewone mens

oorgaan en hy het nooit eers daaraan gedink nie. Ek het vir u duidelik

gemaak waarom.

Die woord ‘aarts’ (Eng. arch) beteken eenvoudig net ‘hoof’ of ‘eerste’ en dit

dui maar net daarop dat daar ‘n klas van wesens is wat hoër is as gewone

engele. Aartsengele en gewone engele. Mígael word in Dan 12:1 (Dan

10:21) “die groot vors wat oor die kinders van jou volk (Israel) staan”,

genoem.

• Openbaring 12:7-9

In Open 12:7-9 word hy van gepraat as die aanvoerder van die engele van

God wat teen die duiwel en sy engele sal veg en hulle sal neerwerp op die

aarde. Kom ons lees dit net ‘n bietjie. Nou, vir die gewone persoon sal dit

maar weer net by hom verbygaan. Dit sal dalk sy stukkie wees vir sy aand

stiltetydjie gelees of môre stiltetydjie en hy sal sy Bybel toeklap en dink dit

is afgehandel. Maar ek dink nou sover in die lig waar ek probeer het om vir

u hierdie wesens lewendig te maak en vir u te wys dat dit werklik so is, sal

u ‘n ander prentjie kry as u hierdie drie verse lees.

7 “En daar het oorlog in die hemel gekom:” (Dis al ‘n geweldige

stelling.) “Mígael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak, en

die draak en sy engele het oorlog gevoer;” (Die draak is natuurlik

niemand anders as die duiwel nie. Wat ‘n geweldige toneel word in

die hemele hier nie vir ons afgeskilder nie.)

50


8 “en hulle kon nie oorwin nie, en hulle plek was in die hemel nie

meer te vinde nie.

9 En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word

duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei, hy is neergewerp op

die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp.”

Neergewerp op die aarde? En sy engele is saam met hom neergewerp.

Nou goed, ek wil dit net vir ‘n oomblik daar laat staan want anders sal ons

te ver daarop moet ingaan.

In Dan 10:13 word hy - dit is Migael - “een van die vernaamste vorste van

God” genoem. As hy dan een van hulle is, dan moet daar meer hoof prinse

of aartsengele wees. Gabriël is een (Dan 8:16-19; 9:20-23; 10:8-11) - dit

was Gabriël wat met Maria kom praat het - dit is in verband met die

geboorte van die Here Jesus. Lucifer (Luk 1:19-26) was een van die hoof

engele en het die opdrag gehad om oor die aarde te regeer, soos ons ‘n

bietjie verder aan sal sien. En Lucifer het natuurlik die duiwel geword toe hy

in opstand teen God gekom het. Dis waar die duiwel vandaan kom. Hy

was as ‘n hoof engel geskape. In Kol 1:15-18 lees ons van trone,

heerskappye, owerhede en magte in die hemele; daar moet dus baie hoof

engele wees. Sommige van hulle het saam met die duiwel gerebelleer en is

nou onder hom as heersers van die heidense (non-Israelitiese) koninkryke

van hierdie wêreld (Dan 10:11-13; Luk 4:5-6). Nou ek moet dit net vir u

lees. Party van u weet nou van hierdie dinge maar vir andere van u is dit

miskien ‘n openbaring en ook die wat na die band sal luister.

• Daniël 10:11-13

11 “En hy het vir my gesê: Daniël, geliefde man, gee ag op die woorde

wat ek met jou spreek, en gaan staan op jou staanplek, want ek is

nou na jou gestuur.”

(U sal sien dis ‘n engel wat nou met hom praat as u die vorige gedeelte

lees.)

“En terwyl hy hierdie woord met my spreek, het ek bewende gaan

staan.

12 Toe sê hy vir my: Wees nie bevrees nie, Daniël; want van die

eerste dag af dat jy jou hart daarop gerig het om ag te gee en jou

voor die aangesig van jou God te verootmoedig, is jou woorde

gehoor, en om jou woorde ontwil het ek gekom;”

(Met ander woorde God het my gestuur in antwoord op jou gebed.)

13 “maar die vors van die koninkryk van die Perse het een en twintig

dae lank teenoor my gestaan, en kyk, Mígael, een van die

vernaamste vorste, het gekom om my te help; en ék het daar

oorgebly by die konings van Persië.”

51


Die Perse was die heidense koninkryk wat in daardie tyd die kinders van

God in ballingskap gehad het en Daniël het gebid oor die vervulling van die

profesie van Jeremia en die HERE het die engel gestuur. Maar op pad na

Daniël toe met die antwoord toe staan die vors van Persië, met ander

woorde een van Satan se aartsengele wat nou gerebelleer het toe hy uit

die hemel uitgeskop is en wat hy aangestel het oor daardie gedeelte van

Persië, dit was hulle leidende engel. Hoeveel mense weet dit dat die

heidense nasies het hulle engele wat bokant hulle staan, hulle bose engele

om hulle te inspireer en hulle te lei. Ek dink nêrens kan ons dit beter sien

as in die Kommunisme vandag nie.

Ek weet nie vir hoeveel mense dit al opgeval het in hierdie sestig jaar (ja ek

dink hulle het nou die dag die nege en vyftigste verjaarsdag gevier van die

Bolsjivistiese revolusie) dat, in hierdie nege en vyftig jaar as jy kyk na die

Kommunistiese manifes, as jy kyk na hulle werkinge, het alles presies

uitgewerk volgens plan, haarfyn soos hulle dit beplan is. Geen mens kon dit

beplan het nie. Die slimheid, die sataniese insig en vérsiendheid waarmee

hulle in hulle verskillende konferensies met die Westerse lande hulle

planne uitgewerk het en hulle, hulle belange bevorder het is op so ‘n

vérsiende wyse gedoen dat hulle alleen satanies geïnspireer kon gewees

het.

Nou goed, hier sê hy die Pers, die prins van Persië het my teëgestaan en

daardie engel was te swak vir daardie aartsengel wat aan Satan se kant

staan om hom te weerstaan en Mígael, die aartsengel van God wat ook in

die besonder waak oor die belange van God se Israelvolk, moes tot die

hulp van hierdie engel kom en hom bevry dat hy kon deurkom na Daniël

om vir hom die antwoord van God op sy gebed te gee. Hier staan dit in die

Bybel en hoeveel mense, van ons mense in ons Christen Kerke weet iets

daarvan af of sien dit selfs raak?

• Lukas 4:5-6

‘n Baie welbekende gedeelte en kyk hoeveel van ons weet hiervan? Dit is

weer waar die Here Jesus in die wildernis gelei was om versoek te word

deur die duiwel.

5 “Toe bring die duiwel Hom” (dis Jesus) “op ‘n hoë berg en wys

Hom al die koninkryke van die wêreld in ‘n oomblik se tyd.

6 En die duiwel sê vir Hom: Ek sal U al hierdie mag gee en hulle

heerlikheid, want dit is aan my oorgegee, en ek gee dit aan wie ek

wil.

7 As U my dan aanbid, sal alles aan U behoort.”

52


Die duiwel sê vir Jesus, hy wys vir Hom al die koninkryke van die wêreld en

hy sê, dis myne. Ek sal dit aan U gee as U my aanbid. Die Here Jesus het

hom nie betwis nie. Jesus het net gesê: dit staan geskrywe, jy moet die

HERE jou God aanbid en Hom alleen dien. Dit het aan die duiwel behoort.

Dit mag miskien vir u skok, u wat dit nog nie vantevore gehoor het nie.

Hierdie wêreld behoort aan die duiwel. God het die laaste sê natuurlik,

maar tot Jesus kom is Satan die prins van hierdie wêreld en hy het sy

onderprinse onder hom en Satan is natuurlik ‘n geesteswese, hy is ‘n

gevalle engel en so het hy die gevalle engele wat saam met hom

gerebelleer het - een derde van die engele sê die Bybel vir ons - het hy as

sy onderprinse oor hierdie wêreld. As ons dit verstaan dan sal ons al baie

van die dinge verstaan wat in die wêreld aangaan. En dis die posisie soos

dit is. Nou maar goed, kom ons kyk dan ‘n bietjie verder na Satan se

engele, dit is die gevalle engele.

Nou ja, hier is nou ‘n hele klompie skrifte. Ek gaan net eers met u hierdie

paragraaf deurlees en sommer net die skrifte noem want ons sal hulle nie

almal kan lees nie en u wat na die band luister en miskien self die skrifte wil

opsoek as u baie tyd het om dit te doen, wat ek hoop u sal hê sodat u dit

dan kan doen.

8. Satan se engele (Die Gevalle Engele)

Hulle is aan Christus onderworpe - 1 Pet 3:22

• Sondig en rebels - Job 4:18; 2 Pet 2:4; Judas :6-7; Open 12:7-9

• Boos - Psalm 78:49 - “evil angels” in Engels

• Gaan gestraf word - Matt 25:41; Jes 24:21-23; Judas :6-7

• Sal teen Christus veg met Armagéddon – Open 12:7-9; 19:11-21;

20:1-3

• Georganiseer in owerhede en magte – Efés 1:21; 3:10; 6:10-17;

Kol 2:10,15; Open 12: 7-12

• Hulle verlei mense - 2 Kor 11:14

• Weerstaan die kinders van God - Rom 8:38; Efés 6:10-18

• Het oorspronklik saam met Lucifer geval – Jes 14:12-14;

Eség 28:11-17; Matt 25:41; Open 12:7-12

• En die hel is vir hulle berei - Matt 25:41

41 “Dan sal Hy ook vir dié aan sy linkerhand sê: Gaan weg van My,

julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy

engele.”

Dit is die wat hom gevolg het toe hy rebelleer het in die hemel. Hierdie

skrifte kan u vir uself opsoek. Ek het vir u daar die opsomming gegee van

53


wat elkeen van hulle sê. Ek wil net graag meer uitbrei oor die gevalle

engele en oor die seuns van God in Gén 6.

9. Daar is twee soorte van gevalle engele

• Die wat gebind en in die gevangenis is (2 Pet 2:4; Judas: 6-7)

• Die wat nog saam met Satan losgelaat is (Open 12:7-12;

Efés 6:10-17)

Die rede waarom sommige van die engele nou gebind en in die gevangenis

is, sal ons nou sien. TMaar goed, net voor ons nou na dit gaan kyk, wil ek

net daardie verse met u lees waar hulle gebind en in die gevangenis is -

een groep van hulle - en ‘n ander groep wat los is en saam met Satan sy

bose werk doen.

• T2 Petrus 2:4

4 “Want as God die engele wat gesondig het, nie gespaar het nie,

maar hulle in die hel gewerp en aan kettings van duisternis

oorgegee het, om vir die oordeel in bewaring gehou te word;”

So daar is ‘n sekere groep van hierdie engele wat in die hel gewerp en aan

kettings van duisternis oorgegee is om vir die oordeel in bewaring gehou te

word.

• Judas :6-7

6 “En die engele wat hul eie beginsel nie bewaar het nie, maar hul

eie woning verlaat het, het Hy vir die oordeel van die groot dag met

ewige boeie onder die duisternis bewaar;

7 soos Sodom en Gomorra en die stede rondom hulle, wat op

dieselfde manier as hierdie mense gehoereer en agter vreemde

vlees aangeloop het, as ‘n voorbeeld gestel is, terwyl hulle die straf

van die ewige vuur ondergaan.”

THierdie gevalle engele – daar is twee groepe van hulle: een groep het in

die dae van Noag en ook na die sondvloed het hulle op die aarde verskyn

in menslike gedaante en hulle het vir hulle as vroue geneem, mense vroue

en uit hulle is daar mense gebore wat in ‘n ewige opstand teen God is en

wie se harte altyd oop sal wees vir sataniese invloed en selfs vir

demoniese besetting soos ‘n mens natuurlik goed verstaan. Ek dink daar is

‘n Afrikaanse gesegde wat sê: ‘Aartjie na die vaartjie’ en ‘Die appel val nie

ver van die boom nie’ en as hulle dan as vaders gehad het hierdie gevalle

engele, dan sal hulle natuurlik ook dieselfde geaardheid hê.

54


TMaar daar is ‘n ander groep van die engele wat nie met die mense verkeer

het nie en wat nog in daardie toestand van hulle is en nog met Satan op

vrye voet verkeer. Hierdie ander engele wat daardie daad gedoen het, sê

die HERE, het Hy in kettings van duisternis vasgebind en die ander is

hierdie owerhede en magte en die prins van Persië en so aan wat nog al

die tyd onder die beheer van Satan staan om sy bose werk te doenT. Nou

goed, dit is nou baie kort vir u gestel en dit is wat ek vir u verder op wil

ingaan.

• Génesis 6:1-4

1 “TOE die mense op die aarde begin vermeerder en daar vir hulle

dogters gebore is,

2 sien die seuns van God dat die dogters van die mense mooi was,

en hulle het vir hulle as vroue geneem almal wat hulle verkies het.

3 Toe sê die HERE: My Gees sal nie vir ewig in die mens heers nie,

omdat hy ook vlees is; maar sy dae sal wees honderd en twintig

jaar.

4 In dié dae was die reuse op die aarde, en ook daarna, toe die

seuns van God by die dogters van die mense ingegaan en dié vir

hulle kinders gebaar het. Dit is die geweldiges uit die ou tyd, die

manne van naam.”

Die seuns van God wat niemand anders was as die engele nie. Die engele

word genoem die seuns van God. Ek sal u die skrifte daarvan wys soos

ons voortgaan. Die engele het gekyk na die dogters van die mens. Die

mensdom het op die aarde vermeerder, die engele het na hulle gekyk en

gesien hulle was vir hulle mooi en hulle het menslike gestalte aangeneem.

Dit is waar hulle, hulle eie woning verlaat het, hulle ‘habitation’, hulle

manier van bestaan as engele het hulle verlaat en hulle het mense geword.

U moet onthou en dit sal ek vir u wys, ek gee maar vir u ‘n opsomming

sodat u die belangstelling kan kry vir wanneer ons in diepte daarop sal

ingaan. Byvoorbeeld, die engele wat by Lot gekom het, was mense. Hulle

was sulke werklike mense in menslike gedaante dat die mense van Sodom

met hulle sodomie wou pleeg soos ons netnou gesien het.

Hulle het as mense by Abraham gekom toe hulle vir Abraham gesê het dat

hulle Sodom en Gomorra gaan vernietig in Gén 18. Soveel so dat Abraham

vir Sarah gesê het maak eers vir hulle kos klaar en Sarah het vir hulle kos

klaar gemaak en hulle het saam met Abraham en Sarah geëet. Toe het die

twee van hulle aangestap Sodom en Gomorra toe en die Een van hulle het

agter gebly by Abraham en dit, uit die verband, was niemand anders as die

HERE self in menslike gedaante en as ons die Skrif mooi ondersoek, sal

ons sien dit was niemand anders as die Here Jesus self voor sy

vleeswording nie wat van tyd tot tyd in menslike gedaante aan die mens

verskyn het op sekere geleenthede.

55


Nou goed. Hulle het hulle posisie verlaat, hulle het ingegaan by die dogters

van die mens en daar is kinders gebore. Maar, die kinders wat gebore is

was reuse en was ook - wat genoem word - die helde uit die outyd, manne

van naam. Hulle was geweldenaars, hulle was geweldige mense, nie net

van fisieke gestalte nie maar ook van ‘n ontsaglike verstand. Daar word

deur baie Bybelverklaarders gereken dat baie van die ou, oue legendes en

die mitologieë van uit die ou Griekse geskrifte, soos byvoorbeeld die

verhaal van Atlas wat die wêreld op sy skouers gedra het, die verhaal van

die stad van Atlantis en die verskille van daardie verhale wat natuurlik

byvoegings gekry het en verdraaiings en so aan, maar waar daar ‘n

greintjie van iets in is wat jou laat wonder waar dit vandaan kom.

Die manne van naam. Die reuse wat geweldige dinge verrig het. Daar is

sommige wat reken dat dit is hierdie tipe van mense wat die piramides

gebou het. Die piramide wat vandag nog geen ingenieur met al ons

ingenieurskennis, is daar nog nie ‘n ingenieur op aarde wat so ‘n struktuur

kan oprig op daardie manier soos daardie piramides nie. Daardie blokke,

daardie blokke klip is so aanmekaar gevoeg dat jy nie ‘n mes tussenin kan

kry nie en tog is daardie sement so dat mense wat dit probeer breek het,

het die klip weerskante van daardie sement weggebreek, maar hy breek

nie daar waar daardie klippe aanmekaar gelas is nie. Hoe is dit gedoen?

Hulle weet dit tot vandag toe nog nie. Daardie piramide het die sondvloed

oorleef. Hulle is gebou voor die sondvloed en so is daar baie sulke punte

wat eintlik ‘n geweldige en ‘n wonderlike studie op sigself is.

Ek het baie keer gesê ek wens die HERE het vir my meer tyd gegee dat ek

vir u meer dinge kon uitbring – ‘n studie in detail nog kan gee eendag oor

die piramides, daardie gange met hulle matematiese strukture en hoedat

sekere sterre en sekere stande van die hemelliggame op sekere tye op

sekere plekke val. Wie het dit gebou? En dat daardie piramide op so ’n

manier gebou is dat die hele verhaal en die hele Godsplan in daardie

piramide vasgelê is in simboliese matematiese terme. Wie het dit gedoen?

Nou ja, dit is helde sê dit uit die outyd, die manne van naam en ek wil vir u

‘n bietjie uit die Bybel party van hulle wys en u sal verbaas wees dat dit in

die Bybel staan en dat u dit nog nooit gesien het nie.

10. Die seuns van GOD

Die seuns van God volgens Gén 6:2,4 (The Companion Bible deur Dr.

Bullinger). Baie van hierdie inligting is geneem uit ‘n Bybel wat genoem

word ‘The Companion Bible’. Dit is ‘n Bybel wat die grondteks volgens die

King James wat nou ooreenstem natuurlik met ons Afrikaans, maar ‘n

sekere Dr. Bullinger, ‘n baie geleerde en geseënde man met ‘n diepe insig,

56


het hierdie notas geskrywe waarvan ek baie ruim gebruik gemaak het. Dit

is vir ons geskryf in ‘The Companion Bible’ wat u in enige goeie biblioteek

sal kry en wat ‘n mens ook seker te kope sal kan kry maar hy is baie duur.

Dit is alleenlik deur ‘n bepaalde skeppingsdaad van God dat enige geskape

wese ‘n seun van God genoem kan word, want wat uit die vlees gebore is,

is vlees. God is Gees en dit wat uit die Gees gebore word, is gees (Joh 3:

6). So word Adam dus ‘n seun van God genoem (Luk 3:38). Diegene in

Christus wat die nuwe natuur het, wat alleenlik kan plaasvind deur ‘n

direkte skepping van God (2 Kor 5:17; Efés 2:10; Joh 1:13), mag en word

ook seuns van God genoem (Rom 8:14-15;

1 Joh 3:1). (2 Kor 5:17 - as iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepsel.

Die ou dinge het verbygegaan, kyk dit het alles nuut geword. Dan

Efés 2:10 - want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie

werke wat God voorberei het sodat ons daarin kan wandel. Dan

Joh 1:13 - daardie wonderlike skrif wat sê: elkeen wat Hom aangeneem

het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word aan hulle wat

in sy Naam glo.)

Dit is waarom engele “seuns van God” genoem word, in elke ander plek

waar die uitdrukking in die Ou Testament gebruik word (Job 1:6; 2:1; 38:7;

Ps 29:1; 89:7; Dan 3:25).

• Job 1:6

6 “En op ‘n dag toe die seuns van God kom om hulle voor die HERE

te stel, het die Satan ook onder hulle gekom.”

Nou, my eerste punt is dit wat ek al baie keer vantevore gesê het maar wat

ek voel ek nooit genoeg kan herhaal nie - Ons moet nie wanneer ons die

Bybel lees en byvoorbeeld so ‘n teks, dat ons nie sommer vaagweg

daaraan dink nie, dan sal ons nêrens kom nie. - As die Bybel sê daar was

‘n dag toe die seuns van God hulleself voor God gestel het en Satan was

ook onder hulle, dan is dit mos ‘n werklike gebeurtenis. Is dit nie waar nie?

En dat dit werklike wesens was wat met ‘n werklike omstandigheid besig

was. Wat het daardie seuns van God op daardie oomblik voor God

gemaak? Hulle sal mos nie daar - as ek dit nou in alle eerbiedigheid mag

sê maar net om my punt tuis te bring - hulle staan mos nou nie daar soos ‘n

klomp “dummies” of ‘n klomp mummies of standbeelde maar net voor die

HERE nie. Hulle staan daar in verband met bevele wat hulle van Hom

ontvang of verslae wat hulle met Hom moet deel. Daar is kommunikasie en

as u nou die hele hoofstuk in Job 1 en 2 lees dan sal u sien die

kommunikasie wat daar was tussen God en Satan. Toe die HERE nou daar

met hulle gepraat het - dit word nie vir ons te boek gestel wat God met die

57


seuns van God gepraat het nie, maar dit word vir ons te boek gestel dat die

HERE met een van hulle gepraat het en dit is die Satan.

Die van u wat geluister het na ons bandjie: ‘Wat ek vrees, kom oor my’ -

sal sien wat die duiwel daar mee besig was om met God oor te praat. Dat

die duiwel, soos ons al reeds in ons vorige studies gesien het en ook nog

meer sal sien waar ons nou kom, dat die duiwel ook ‘n seun van God was.

Dat hy die hoogs geskape wese was, een van die aartsengels en sy naam

was Lucifer, maar as gevolg van sy opstand teen God is hy uitgewerp uit

die hemel uit en het hy God se vyand geword. Het hy God se hoof

teenstander geword want hy is die ene wat as’t ware met God gestry het vir

God se plek oor die ganse heelal en daarom was hy uitgewerp. Dus as hy

voor God gaan staan het hy alleen reg om voor God te staan aangaande ‘n

saak wat God se wette self betref. Ek wei nie daaroor uit nie maar as u

daarin belangstel, dan kan u gerus na die bandjie luister ‘Wat ek vrees kom

oor my’ en u sal sien wat het vir Satan die reg gegee om tussen die seuns

van God voor God te staan. Ons lees ook van hom in die tweede hoofstuk

van Job.

• Job 2:1

1 “EN op ‘n dag toe die seuns van God kom om hulle voor die HERE

te stel, het die Satan ook onder hulle gekom om hom voor die

HERE te stel.”

Dit is geweldige sake hierdie want dit is magtige wesens waaroor daar hier

gepraat word, afgesien van God self en afgesien van die Satan self. Die

seuns van God - hierdie wesens is nie hersenskimme nie, dis nie ietsie van

die mens se verbeelding nie. Dit is werklike wesens soos ons reeds in ons

studies gesien het en ons ook nog verder sal sien, wat baie magtige werk

verrig en magtige invloed het wanneer hulle voor God staan in verband met

magtige sake.

Nou-ja, u sal dieselfde sien in verskeie ander skrifte (Job 38:7; Ps 29:1;

89:7; Dan 3:25). Ons sal nie al daardie skrifte lees nie om tyd te bespaar.

Die van u wat belangstel en ‘n studie daarvan wil maak, kan daarby

stilstaan en dit self naslaan in u Bybel.

Ons het geen volmag of reg om die uitdrukking in Gén 6:2,4, Tnaamlik

‘seuns van God’,T op enige ander manier te verklaar nie. Bowendien vertaal

die Septuagint (die oorspronklike Griekse vertaling van die Ou Testament)

die term in Gén 6:2, met die woord ‘engele’. Met ander woorde, hierdie

seuns van God was engele en daar is geen ander verklaring nie. Die

engele word genoem die seuns van God in hierdie gevalle waar dit so van

58


hulle praat. Engele word ook genoem geeste want geeste is deur God

geskape.

• Hebreërs 1:7, 13-14;

7 “En van die engele sê Hy wel: Hy wat van sy boodskappers winde

maak en van sy dienaars vuurvlamme;

13 En aan watter een van die engele het Hy ooit gesê: Sit aan my

regterhand totdat Ek u vyande gemaak het ‘n voetbank van u

voete?

14 Is hulle nie almal dienende geeste wat vir diens uitgestuur word ter

wille van die wat die saligheid sal beërwe nie?”

Nou ja, so sal u dit ook vind in Ps 104:4. Engele word dus genoem geeste,

want geeste is deur God geskape. Nou, net voordat ek nou verder gaan het

ek belowe om vir u iets interessant te wys in Gén 6:3.

• Génesis 6:3

3 “Toe sê die HERE: My Gees sal nie vir ewig in die mens heers nie,

omdat hy ook vlees is; maar sy dae sal wees honderd en twintig

jaar.”

Wat beteken dit? Nou, die gedagte van party mense - en ek dink ek het dit

ook so geskryf in my pamplet oor ‘Na die dood, wat dan?’ -sommige

Bybelverklaarders reken dat die mens, nadat hy die ewige lewe verloor het,

was sy dae verkort na een honderd en twintig jaar en toe, na die

sondvloed, toe die mens blootgestel is aan die bestraling uit die lug en nie

meer daardie gordel, daardie watergordel rondom die aarde gehad het om

hom te beskerm nie, dat sy lewe toe verder verkort is na sewentig en tagtig

jaar gemiddeld, waarvan die meeste moeite en verdriet is.

Maar, die Companion Bible en ook ‘n hele paar ander baie geleerde

Skrifverklaarders, hulle stel dit so: Hulle verklaar dit dat waar die HERE

gesê het: My Gees sal nie ewig in die ‘mens’ heers nie, daardie woord

‘mens’, in die oorspronklike Hebreeuse Bybel, is Adam en Adam beteken

mens. Met ander woorde kom ons lees dit so: My Gees sal nie vir ewig in

die ‘Adam’ heers nie, omdat hy ook vlees is, maar sy dae sal wees een

honderd en twintig jaar. Met ander woorde die HERE het gesê Adam - die

wérklike Adam wat toe nog geleef het - My Gees sal nie vir ewig in die

mens heers nie omdat hy ook vlees is maar sy dae sal wees een honderd

en twintig jaar. Van hierdie oomblik af dat die HERE dit gesê het, het Adam

nog ‘n honderd en twintig jaar geleef. Nou-ja, ons weet verder as ons in die

Bybel lees, dat Adam nege honderd en dertig jaar oud geword het.

59


Die oudste man, Metusalem, was negehonderd nege en sestig jaar.

Terloops, Metusalem beteken: ‘In die jaar waarin hy sterwe sal dit kom’. En

daar is baie Bybelverklaarders wat reken dis hoekom Metusalem die

oudste man geword het waarvan ons lees - negehonderd nege en sestig

jaar - omdat die HERE sy genade verleng het. Onthou Noag het vir honderd

en twintig jaar gepreek terwyl hy natuurlik ook die ark gebou het, dat

mense tot bekering moes kom. ‘n Honderd en twintig jaar het die HERE sy

genade uitgestrek soos die HERE dit ook vandag weer doen. En dat dus,

volgens die HERE se Woord en in die Bybel, het ‘n naam ‘n baie groot en ‘n

vaste betekenis. Dus, as hierdie man se naam Metusalem was ‘In die jaar

wat hy sterf sal dit kom’, dan kon Metusalem nie sterwe voordat die vloed

sou kom nie. Net voor die vloed kom, sou hy sterwe en daarom het hy

nege honderd nege en sestig jaar oud geword. Nou, net voor hom het

Adam gesterwe. Hy (Adam) sal nie vir ewig lewe nie want hy is ook maar

vlees, maar sy dae sal honderd en twintig jaar wees. Nou maar goed, dit is

maar net ‘n interessante gedagte waar baie slim Bybelverklaarders dit so

stel en wat ek dink heeltemal redelik vir my klink.

• Judas :6

6 “En die engele wat hul eie beginsel nie bewaar het nie, maar hul

eie woning verlaat het, het Hy vir die oordeel van die groot dag met

ewige boeie onder die duisternis bewaar;”

Dat daar ‘n val van engele was, is seker uit Judas :6. Die aard van hulle

val, dit is nou hierdie seuns van God, word baie duidelik in dieselfde vers

gegee. Hulle het hulle eie woning (‘oiketerion’ in Grieks) verlaat. Hierdie

woord kom net TeenkeerT elders in die Bybel voor en dit is in

2 Kor 5:2 voor waar dit in verband met die geestelike of

Opstandingsliggaam gebruik word.

Kom ons kyk net ‘n bietjie daarna. Dit is baie interessant en baie

betekenisvol. Ek hoop u sal die punt hier kan sien. Dit is baie, baie

belangrik.

• 2 Korinthiërs 5:1-2

1 “WANT ons weet dat as ons aardse tentwoning afgebreek word,”

(met ander woorde, wanneer ons sterf) “ons ‘n gebou het van God,

‘n huis nie met hande gemaak nie, ewig, in die hemele.

2 Want om hierdie rede sug ons ook en verlang om met ons woning”

(Ons oiketerion) “uit die hemel oorklee te word,”

Daardie selfde woord word gebruik vir die engele wat hulle eie woning

verlaat het. Nou kan ons al klaar sien hierdie seuns van God wat gekyk het

60


na die dogters van die mens en gesien het dat hulle mooi was, hulle het

hulle geesteswoning verlaat, m.a.w. hulle geestesliggaam en hulle het vir

hulle selwers ‘n menslike liggaam aangeneem waarmee hulle gemeenskap

gehad het met die dogters van die mens, waaruit die reuse en hierdie ras

wat ons verder vir u op wil wys, uit gebore is. Net soos die mens - ek het dit

al vir u duidelik gemaak, soos ons mekaar sien, soos ek na u kyk en u na

my kyk - is die mens eers drie-eenheid, net soos die Godheid, daarom is

ons na God se beeld geskape. Soos u daar sit en soos ek hier staan, al

wat ons van mekaar sien, is mekaar se liggame. Ons sien nie mekaar se

siel nie. Ons sien ook nie mekaar se gees nie want dit is onsigbaar.

Met ander woorde, hierdie liggaam van u is net u woning. Dis net u huis

waarin u bly. Net soos ons in hierdie huis is met ons liggame, so is die

ware jy, die ware ú, in daardie liggaam van u as die huis. As u nou moet

sterwe, as ek moet sterwe en u lyk lê hier op die vloer, vir daardie eerste

paar oomblikke terwyl die lyk nog warm is, sal dit nog net dieselfde liggaam

wees, dieselfde oë, of die oë blou of bruin is, dit sal dieselfde oë wees,

dieselfde hare, alles, maar elkeen sal kan sien daardie persoon is nie meer

in daardie liggaam nie. Die van u wat miskien al by ‘n persoon gestaan het

wat net gesterf het, u sal dit weet. Daardie moment is daardie

persoonlikheid weg. Daardie liggaam is ‘n dooie liggaam. Die persoon wat

daarbinne in gebly het, is weg. Waar is hy heen?

Nou ja, nou praat Paulus, hy sê wanneer hierdie aardse tentwoning

afgebreek word, met ander woorde wanneer ons sterf, het ons ‘n gebou

van God, ‘n huis wat nie met hande gemaak is nie, vir ewig in die hemele.

Ons kry ‘n geestesliggaam wat net so lyk soos hierdie liggaam van ons

maar dis net ‘n geestesliggaam.

Nou maar goed, ek wil nie te veel tyd daaraan wei nie, maar ek voel ek

moet dit vir u duidelik maak andersins gaan u nie weet wat gebeur het toe

die seuns van God na die dogters van die mens gekyk het en daar vir hulle

kinders gebore was nie waar dit in verband met die geestelike- of

opstandingsliggaam gebruik word nie.

Nou, onthou ek het gesê ek neem hierdie gedagtes hoofsaaklik uit ‘The

Companion Bible’, daarom het ek hierso net so ‘n klein opmerking gemaak

van my eie wat ek in hakies gesit het: (Ek beskou dit weer as die liggaam

wat ons kry tussen die dood en die Opstanding; ‘n interim liggaam of ‘n

tydelike liggaam as’t ware, waarin ons wag totdat ons eie liggaam weer uit

die stof sal opstaan en met onverganklikheid beklee word. Hierdie interim

liggaam is ‘n geestesliggaam soos die engele nou het) Dit is net ‘n gedagte

wat ek hier uitspreek, maar dit is ‘n liggaam wat sover dit die engele betref,

61


kan materialiseer soos God dit wil in die gehoorsame engele en dit lyk vir

my soos die Satan dit wou, in die ongehoorsame engele. Die van u wat

miskien geluister het na die bandjie van Paul Botha, u sal daarin baie

interessante dinge sien hoedat hy met hierdie geesteswese wat na hom toe

gekom het, - daar is natuurlik ontelbare menigtes van hulle, maar sy naam

was Korana, - en dat hoe hy met Paul Botha gepraat het en baie dinge

gesê het, hom baie dinge laat doen het en na verskillende plekke toe

geneem het maar dat hy so wesenlik sigbaar was soos ons mekaar nou

ook sien.

Dit is diep dinge hierdie vriende, maar dis dinge wat ons moet besef, omdat

ek glo ons wat kom na die einde van die eeue, ons gaan al meer en meer

met hierdie dinge te doen kry en as ons nie weet wat dit is nie, gaan ons

nie weet hoe om dit te hanteer nie.

Die aard van hulle - Tdis nou hierdie gevalle engele, hierdie seuns van God

wat hulle eie woning verlaat het en vir hulle menslike liggame aangeneem

het en toe daarmee sonde gedoen het - die aard van hulleT sonde word

aangegee as ‘op dieselfde manier’ as die wat Sodom en Gomorra later

gepleeg het.

• Judas :6-7

6 “En die engele wat hul eie beginsel nie bewaar het nie, maar hul eie

woning verlaat het, het Hy” (dit is God) “vir die oordeel van die groot

dag met ewige boeie onder die duisternis bewaar;

7 soos Sodom en Gomorra en die stede rondom hulle, wat op

dieselfde manier as hierdie mense gehoereer en agter vreemde

vlees aangeloop het, as ‘n voorbeeld gestel is, terwyl hulle die straf

van die ewige vuur ondergaan.”

Die mense van Sodom en Gomorra weet ons, (daar kom die woord

vandaan) het sodomie gepleeg en agter vreemde vlees aangeloop. En dit

sê hierdie gevalle engele het dieselfde sonde gedoen. Maar nou sê Gén 6

ook vir ons, die sonde wat hulle gedoen het, die vreemde vlees, dat hulle

hulle geestesliggaam verlaat het, hulle het vir hulle vleeslike liggame

aangeneem en hulle het gekyk na die dogters van die mens en gesien dat

hulle mooi was en by hulle ingegaan en daaruit is hulle kinders gebore wat

reuse of manne van naam geword het. En moenie dink manne van goeie

naam nie, maar manne van slegte naam. Geweldenaars. Geweldige

mense wat ons na gaan kyk. Nou goed, ek dink die prentjie word vir u al ‘n

bietjie duideliker.

62


Die tyd van hulle val word aangegee dat dit plaasgevind het in die dae van

Noag (1 Pet 3:20) alhoewel daar ‘n vorige val kon gewees het wat die

einde van die toenmalige wêreld kon veroorsaak het (Gén 1:1-2;

2 Pet 3:6).

• 1 Petrus 3:18-20

18 “Want Christus het ook eenmaal vir die sondes gely, Hy die

Regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring - Hy wat

wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak deur die Gees;

19 in wie Hy ook heengegaan en gepreek het vir die geeste in die

gevangenis,

20 wat eertyds ongehoorsaam was toe die lankmoedigheid van God

een maal gewag het in die dae van Noag, onderwyl die ark gereed

gemaak is, waarin weinig, dit is agt, siele deur water heen gered

is;”

• Génesis 1:1-2

1 “In die begin het God die hemel en die aarde geskape.

2 En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die

wêreldvloed, en die Gees van God het gesweef op die waters.”

Ek het op vorige geleenthede baie daaroor uitgewei waar ek vir u gewys

het dat daar ‘n groot gaping is tussen vers een en vers twee van Génesis 1

en waar ons miljoene jare tussenin kan sit en dat daardie eerste

verwoesting waar die aarde woes en leeg was, dat dit ook veroorsaak kon

wees deur die val van die engele (2 Pet 3:6). Vir hierdie sonde word hulle

vir die oordeel in bewaring gehou (2 Pet 2:4)

en is hulle in die gevangenis (1 Pet 3:19).

Hulle nakomelinge (die voortspruitsels van hulle sondige daad), word

genoem Nephilim (‘reuse’ of in Engels ‘giants’). Hulle was monsters van

ongeregtigheid en omdat hulle bonatuurlik was van aard en grootte moes

hulle verdelg word soos ons verder aan sal sien. Dit was die een en enigste

rede vir die Sondvloed.

U kan self verstaan - hierdie engele; hulle het saam met Lucifer teen God

gerebelleer; hulle is uitgewerp uit die hemel en het gevalle engele geword.

Hulle aard was boos. Hulle aard is opstandig. Hulle aard was teen God

gerig. Nou verlaat hulle hulle woning, met ander woorde hulle

geestesliggaam, hulle neem vir hulleself menslike liggame aan, hulle gaan

in by die dogters van die mens en daar word kinders gebore. Hoe dink u

hoe sou die geaardheid van daardie kinders wees? ‘n Bose geaardheid. En

hulle sal nie engele wees nie en hulle sal ook nie - ek wil amper sê - nie

63


‘mense’ wees nie. Dis ‘n kruis tussen gevalle engele en ‘n mens. U gaan

sien hoe hulle lyk. Dit sal u verbaas dat al hierdie dinge in die Bybel staan

en dat u dit nog nooit vantevore gesien het nie.

Nou wil ek vir u sê - en ek weet hieroor stem baie min mense met my saam

- maar ek wil vir u sê - dis presies dieselfde ding wat vandag besig is om

plaas te vind. Ek wil vir u sê dat as die HERE sy skepping op aarde wil

bewaar en die HERE sy Godsplan op aarde wil uitvoer, dan moet Hy hierdie

wesens wat nou tot stand gekom het, verdelg. Na daardie opstand wat in

die hemel plaasgevind het - waar Satan nie in staat was om God se

regering in die hemel oor te neem nie - toe kom hy aarde toe en toe kom hy

op daardie manier en hy kyk of hy nie op aarde God se regering kan

oorneem nie, want hoe magtig God ook al is - maar God het vir Homself

die mens geskape waardeur Hy sy doel kon bereik. Net soos u as ‘n mens,

hoe sterk u ook al van persoonlikheid en van postuur kan wees, hoe slim u

ook al mag wees, hoe ryk u ook al mag wees, maar as u ‘n kind het,

daardie swakke kind sal die persoon wat u wil kwaad aandoen en nie naby

u kan kom as gevolg van u krag om uself te verdedig nie, maar as hy

daardie kind van u kan vernietig, dan het hy ook u plan op aarde vernietig

want u leef voort in u kind. Is dit nie waar nie? U sal maar net solank lewe

en dan is dit verby met u. Dus, as hy nie vir u kan vernietig nie dan sal hy u

kind probeer vernietig. Want u sal in elk geval sterwe want u is sterflik, u

tyd sal verby gaan. – Dus, as Satan dan op aarde God se Kind kan

vernietig, dan het hy God se plan vernietig en dit was een van sy metodes

en dis presies dieselfde metode vandag.

As hy God se volk kan vernietig en God het ‘n saad op aarde en ons glo

dat daardie Godsaad is in die blanke, Protestante Westerse Nasies. As u

weet hoeveel mense ons kruisig, maar ek glo as hulle ons ‘n kans wil gee

en wil luister na God se Woord, sal hulle sien dit staan in die Skrif en dit is

presies dieselfde wat vandag besig is om plaas te vind - dat daar is hierdie

helse druk en hierdie helse poging en hulle word haastig, ons kan dit sien

want daar is baie dinge wat dit veroorsaak wat God se volk, of met brute

geweld wil vernietig of met verbastering. Hier het ‘n verbastering

plaasgevind met hierdie gevalle engele met die dogters van die mens. Dit

is presies wat Satan vandag weer probeer en ook presies wat God gedoen

het met die sondvloed. Die enigste manier wat die HERE werklikwaar sy

skepping wat in Noag was, sy saad wat in Noag was, kon red, was om met

‘n wêreldwye oordeel te kom en daardie wesens te vernietig en dit het God

gedoen met die sondvloed en vir Noag gered deur die ark.

64


Hierdie keer gaan God presies dieselfde doen maar hierdie keer gaan Hy

dit doen deur vuur. As ons dit sien dan verstaan ons al baie meer as ons

slimste staatsmanne.

• Génesis 6:9;

9 “Dit is die geskiedenis van Noag. Noag was ‘n regverdige, opregte

man onder sy tydgenote. Noag het met God gewandel.”

U moet let op:

‘n Regverdige

‘n Opregte

Tydgenote

Dit is baie belangrik. Goed, kom ons kyk: Net Noag en sy familie het hulle

afstamming (hulle ‘pedigree’) suiwer gehou vanaf Adam.

In Gén 6:9 beteken die woord ‘geskiedenis’ - die stamboom en ‘opregte

man’ beteken - sonder belemmering, sover dit sy ras of afstamming betref

mTet ander woorde, die suiwerheid van sy bloed. TAlle vlees was besoedeld

behalwe Noag s’n. Let op die woord ‘tydgenote’, dit is belangrik. Al die

ander het korrup geraak weens bloedvermenging en is dus as suiwer

nakomelinge van Adam, vernietig. TAlhoewel hulle nog gelewe het, was

hulle sover dit die Godsplan betref, klaar vernietig, want hulle bloed was

vermeng.

TJy kan dit vir enige boer gaan vra. Enige boer wat met opregte vee boer -

hier in ons land is daar so baie en seker oorsee. In Holland byvoorbeeld sê

mense daar is ‘n opregte Fries boer met opregte Friesbeeste. Hy het

daardie ras vir jare so geteel dat hulle absoluut net die regte melkbeeste

sou wees. Laat daar byvoorbeeld sê sommer ‘n ander soort bul onder

daardie koeie kom. Daardie kalwers wat daarna gebore word is klaar

vernietig sover dit die ras betref. Is dit nie waar nie? Want as hy eers in

daardie bloed gekom het, hoe lank gaan dit jou weer vat om hom uit te

haal? As jy dit ooit gaan uitkry.

TDit is presies wat hier gebeur het en dit is presies wat die Satan nog al die

tyd besig is om te doen. Ons is slim genoeg om dit te sien met diere, wat

ons sien met vee of skape of beeste of wat ook al, maar ons kan dit nie

sien dat dit ook op die mens betrekking het nie. Almal is mos een, word vir

ons gesê en dan word die Bybel daarvoor gebruik dat dit so is. En dis juis

hierdie Bybel wat vir ons wys dat dit nie so is nieT. TDit is van die uiterste

belang en dit het daar in die hemel al begin - die sataniese plan. Nou maar

goed.

65


TAl die ander het korrup geraak weens bloedvermenging en is dus as suiwer

nakomelinge van Adam vernietig. TDie enigste redmiddel van die toestand

was om hulle te vernietig (de facto) soos hulle alreeds vernietig was (de

jure). TMet ander woorde, om hulle te vernietig in die daad soos hulle

alreeds was in die saak. TDie oorspronklike woord vir ‘verdelg’ in Gén 6:17

is dieselfde as die oorspronklike woord vir ‘verdorwe’ in verse 11 en 12.

• Génesis 6:17

17 “Want kyk, Ék bring ‘n watervloed oor die aarde, om van onder die

hemel te verdelg alle vlees waar ‘n lewensgees in is. Alles wat op

die aarde is, sal wegsterwe.”

• Génesis 6:11-12

11 “Maar die aarde was verdorwe voor die aangesig van God, en die

aarde was vol geweld.

12 Toe sien God die aarde aan, en - dit was verdorwe, want alle vlees

het sy wandel op die aarde verderwe.”

Daardie woord vir verdorwe in vers 11 en 12 en die fisiese verdelging van

vers 17 in die oorspronklike Hebreeus is presies dieselfde. En dit is volgens

Dr. Bullinger wat die outeur is van hierdie ‘Companion Bible’, so ek gebruik

hom as my outoriteit. Ons sal later verder hierop ingaan.

Hierdie inval (‘the irruption’) van die gevalle engele was Satan se eerste

poging om die Koms van die Saad van die vrou, soos beloof in Gén 3:15,

te dwarsboom. Indien hy hierin kon slaag, sou God se Woord gefaal het en

sy eie uiteindelike straf afgeweer gewees het. Kan u sien die geweldige

saak wat hier op die spel was en ons gewone mense weet daar absoluut

niks van nie. Maar vriende, of u nou daarvan iets weet of nie daarvan weet

nie, u is daarin betrokke. Is dit nie waar nie? Dus is dit baie beter vir u om

te weet wat aangaan as om nie te weet nie.

• Génesis 6:4

4 “In dié dae was die reuse op die aarde, en ook daarna, toe die

seuns van God by die dogters van die mense ingegaan en dié vir

hulle kinders gebaar het. Dit is die geweldiges uit die ou tyd, die

manne van naam.”

Die moment toe dit bekend geword het dat die Saad van die vrou deur

Abraham sou kom, moes daar weer ‘n verdere inval (irruption) gewees het,

soos in Gén. 6:4 beskryf word: ‘en ook daarna’ (d.w.s na die dae van Noag,

meer as 500 jaar na die eerste inval).

66


UT moet hierdie saak goed verstaan. TNa watter dae? Na die sondvloed. Met

ander woorde, hierdie seuns van God, hierdie gevalle engele het twee keer

ten minste,‘n poging aangewend. Die eerste keer was voor die sondvloed,

toe vernietig God hulle. Toe sê hulle, nou maar goed, ons sal weer

probeer. Met ander woorde, na die sondvloed was daar weer so ‘n

vermenging van gevalle engele met mense vroue. Kom ons kyk ‘n bietjie:

‘En ook daarna’ d.w.s na die dae van Noag, 500 jaar na die eerste inval.

Die doel van die vyand was om Kanaän voor Abraham te beset en

sodoende die beset daarvan deur sy saad wat later sou kom volgens die

belofte van God, te betwis. Want toe Abraham die land Kanaän

binnegegaan het, lees ons in Gén 12:6: “..... Die Kanaäniete was toe” (dit

is, alreeds) “in die land”. In ons reeks oor “Die Verlore Tien Stamme van

Israel” wys ons hoe hierdie listige plan vandag op die vooraand van die

Wederkoms van Christus seker die toppunt van sataniese sluheid bereik

het in die ontstaan van die huidige sogenaamde Israeli Staat.

In hierdie selfde hoofstuk (Gén 12:10-20) sien ons Satan se volgende

poging om in te meng met Abraham se saad en God se plan te dwarsboom

dat dit ‘in Isak’ sou wees. Hierdie poging was in Gén 20:1-18 herhaal. Nou

ek gaan nie tyd opneem om hierdie twee gedeeltes te lees nie, maar dTit is

in albei gevalle waar vreemde konings, eers die koning van Egipte en toe

koning Abimeleg met Sarah sou gemeenskap gehad het as die HERE dit

nie verhoed het nie en Tsodoende sal daar dan nie vir Abraham, wat die

draer van die Godsaad was, ‘n suiwer saad kon gewees het nie.

Hierdie groot stryd (conflict) kan dwarsdeur die Bybel waar geneem word.

Dit is van die grootste belang dat hierdie saak baie noukeurig in die Bybel

bestudeer behoort te word. In elke geval sal ons sien dat die menslike

instrument sy eie persoonlike rol of funksie gehad het om te speel maar dat

Satan daarin selfs ook sy eie groot mikpunt terselfdertyd in die oog gehad

het. Dit is waarom God in elke geval moes ingryp om die groot gevaar af te

weer waarvan sy diensknegte en volk totaal onbewus was. Dit staan nou

weer voor die deur en die finale en grootste ingryping van alle tye sal die

Wederkoms van Christus wees.

Die volgende aanslae van die groot vyand staan duidelik uit:

• Die uitwissing van die uitverkore familie deur middel van

hongersnood (Gén 50:20)

U onthou dat toe Jakob in Kanaän was en toe Josef verkoop was in

slawerny en dat sy broers gedink het daardeur - wel, hulle het hom nou

67


verkoop en terselfdertyd ook hulle jaloesie afgekoel op hom omdat Jakob

hom voorgetrek het - Maar dit was eintlik God se alwetendheid en

voorsiendheid want daar het ‘n hongersnood in Kanaän gekom en as die

HERE nie voorsorg gemaak het dat Josef vooruit sou gaan, dat daar brood

in Egipte was nie, dan het die familie uitgesterf van die honger. U kan nou

dink wat u wil maar ek is daar seker van as u elke trant volg dan sal u sien

dit was ‘n sataniese aanslag op die uitverkore familie om hulle uit te wis en

die Godsplan te dwarsboom.

• Die uitwissing van die manlike geslag in Israel (Ex 1:10, 15, 16,

2:5; Heb 11:23)

U kan dit maar in u Bybel volg, ek sal dit net vir u verduidelik om tyd te

spaar. Toe Israel in Egipte was, toe sê Farao vir die vroedvroue, elke

manlike Israelitiese seuntjie wat gebore is, moet julle doodmaak en dit is

hoe Moses in die mandjie weggesteek was op die rivier. U ken die verhaal.

Daar was weer ‘n sataniese aanslag daardeur want as al die manlike

seuntjies dood gemaak word dan sou die geslag uiteindelik outomaties

uitgesterf het, nie waar nie? En die vroue wat oorgebly het kon dan met

Egiptiese mans trou. Dit het nie saak gemaak nie, die bloed kon dan maar

vermeng geraak het sover dit die mense betref het maar dit sou die hele

Godsplan verongeluk het.

• Die vernietiging van die hele nasie in Farao se agtervolging

(Ex 14)

Toe Israel deur die Rooi See gegaan het - as die HERE nie ‘n pad gemaak

het vir Israel, deur die waters te kloof dat Israel kon deurgaan nie, dan was

die volk daar vernietig. Dit was nie net die kwessie van die vernietiging van

die nasie nie, maar dit was die verydeling van die ganse Godsplan vir die

redding van die wêreld.

Ek kan dit nie genoeg vir mense sê nie en mense wat na hierdie band sal

luister - ek weet ons sal daarvoor vervolg word en mense kan daarvan sê

wat hulle wil - maar as die wêreld tog maar net kon verstaan: die swart

nasies; dit wat nou in Suider Afrika besig is om plaas te vind; die

beplanning van die wêreld; as daar tog maar vir die swart nasie vertel kon

word - julle eie redding lê in die redding van die witman. As die witman met

sy evangelie vernietig word is dit klaar met hulle ook. Dus, weet julle, sou

ek sê as ek met die swart en die heidense nasies kon praat en hulle na my

kon luister; ek sou vir hulle sê: ‘Weet julle waar lê julle redding? Julle moet

die witman eer. Julle moet die witman beskerm. Julle moet die witman ‘n

kans gee dat hy sy Godgeroepe doel bereik. Dit is ook julle redding’.

68


Ja, ongelukkig as daar nie straf kom nie, as daar nie druk kom nie - dit is

nou ongelukkig weer die kwaal van God se Israel volk. Die HERE sê: “Julle

is ‘n hardnekkige volk”. (You are a stiffnecked people sê hy in engels) -

Ongelukkig sal ons onder druk en onder dwang, eers ons oë oopmaak en

dan in die uiteindelike sê; dan sal die nasies kom en ons sal sê, laat ons

opgaan na die huis van Jakob dat Hy ons sy weë kan leer. Dit is die

redding van die heiden wat sal oorbly. Nou goed, daardie dinge het nog

nooit verander nie.

• Dawid se nageslag

Nadat Dawid se geslag uitgesoek was vir die Koningskap (2 Sam 7) was dit

die volgende waarop die aanslag toegespits was. Joram, wat na Josafat

koning geword het, het al sy broers met die swaard vermoor

(2 Kron 21:4) en sodoende die geslag van Dawid so uitgedun dat dit uiters

kwesbaar geword het.

• Joram se nageslag

Die Arabiere het weer al sy kinders doodgemaak, behalwe Ahásia

(2 Kron 21:16, 17; 22:1)

• Ahasia se nageslag

Na die dood van Ahásia het Atália die hele koninklike geslag van die Huis

van Juda omgebring. (2 Kron 22:10). Die baba seuntjie Joas alleen, is

gered en vir ses jaar lank was die betroubaarheid van God se Woord op

die spel. (2 Kron 23:3)

U moet 2 Kron 22:10 dwarsdeur lees tot by 2 Kron 23:3 dat u dit mooi in

verband sal sien. Laat ek net eers dit vir u beklemtoon. Hier was een ou

seuntjie en Atalia, die goddelose koningin was ook op sy spoor. ‘n Baba

seuntjie moes dood gemaak word. Waarom? Atália het nie geweet wat die

haat in haar hart was nie maar in daardie ou seuntjie was die saad van

koning Dawid; was die saad van die Here Jesus volgens die Skrif. As

daardie seuntjie doodgemaak was kon Jesus nie gebore geword het

volgens die Skrif nie. Dink u dat dit net menslike haat was? Menslike

beplanning wat hierin was? Nee, dit is sataniese beplanning. En dit is wat

die mens ook in wêreldsake moet sien. Ons het nie net met mense te doen

nie. Ons het met engele wesens te doen, gevalle engele wesens en hoe

eerder kerkman en staatsman dit besef, hoe eerder sal ons op die regte

oplossing en die regte teëmiddel daarop kom. Mag die HERE vir ons

spoedig daardie genade gee dat ons oë sal oopgaan.

69


• Koning Hiskia

Koning Hiskía was kinderloos toe daar ‘n dubbele aanslag teen hom

gemaak is deur die koning van Assirië en deur die dood (Jes 36:1; 38:1) Hy

het homself op God se getrouheid beroep en homself daarop gewerp. (Ps

136) Ps 136 is ‘n baie wonderlike Psalm om te lees en dan moet u net mooi

kyk hoe elke versie in Ps 136 eindig. Hy eindig elke keer met dieselfde

bewoording en dit is nie verniet nie.

• Hamman

In ballingskap was dit Haman, (Ester 3:1; 8:3) ‘n afstammeling van Esau,

(Sien ons reeks oor die ‘Tien Stamme’ om te sien hoedat Satan in Esau

deur die eeue heen tot aan die einde sou werk om God se Plan te verydel)

wat gebruik sou word om die hele gedeelte van die nasie waarin die

Koninklike Saad was, te vernietig. (Ester 3:6,12-13; 6:1)

As u in fyner besonderhede hierop wil ingaan en ‘n dieper studie daarvan

wil maak, dan kan uself maar hierdie skrifte nagaan.

• Josef

Die sielevyand het Josef, dit is nou die man van Maria - ons is nou by die

geboorte van die Here Jesus - se vrees probeer uitbuit. (Matt 1:18-20) Toe

Josef nou gesien het dat Maria swanger was, wou hy haar - sal ons

sommer sê: weggooi - maar die engel het toe met hom gepraat en vir hom

vertel wat gebeur het. Nieteenstaande die feit dat hy ‘n regverdige man

was en die Wet onderhou het, wou hy nie hê dat Maria dood gestenig

moes word nie - dit is die straf wat sy sou moes ondergaan as sy dan nou

werklik ontrouheid begaan het (Deut 24:1) - dus het hy besluit om in die

geheim van haar te skei maar God het tussenbeide getree en gesê: ‘Wees

nie bevrees nie’.

• Jesus as baba

Herodus het die jong Kindjie se lewe gesoek (Matt 2). Hy het beveel dat al

die seuntjies onder twee jaar doodgemaak moes word en het daardeur

gereken dat hy met daardie ‘net’ die jong kindjie Jesus sou betrek. Hoekom

was Herodes so wreed? Hoekom was Herodus so presies, dat hy

werklikwaar nie daardie kind wou laat ontsnap nie? Is dit maar net Herodus

se haat? Nee, dit is Satan se plan wat werklik hier in werking was.

• Jesus in die Wildernis

In die versoeking in die wildernis was Satan se voorstel aan Jesus: ‘Werp

Uself af’ van die tempel af. (Matt 4:6)

70


• Jesus in Nasaret

In Násaret was daar nog ‘n aanslag op sy lewe deur Hom van die krans af

te probeer gooi. (Luk 4:29)

• Jesus en die Storms op die meer

Die twee storms op die meer was ander pogings. Onthou u die een geval

toe die Here Jesus aan die slaap was op die kussings agter in die boot en

sy dissipels Hom naderhand kom wakker maak en sê HERE, gee U nie om

dat ons vergaan nie? Toe staan Hy op, bestraf die storm en dadelik het die

wind gaan lê en die see het kalm geword.

• Jesus en die Kruis

Uiteindelik was die Kruis bereik en die graf was verseël; die wagte was

opgestel maar God het Hom uit die dode opgewek. En nou, soos nog ‘n

Joas, is Hy gesete en wag nou verder, (Heb 10:12,13) weggesteek in die

Huis van God in die hoogte en die lede van die ‘een liggaam’ is daar saam

met Hom verborge (Kol 3:1-3) soos nog ‘n ander Joseba en hulle staan uit

om van sy koms te getuig, soos ‘n ander Jójada.(2 Kron 23:3)

Nou, hierdie inval (Irruption) van die ‘gevalle engele’ (seuns van God) was

die eerste poging en dit was teen die ganse menslike geslag gerig. Met die

roeping van Abraham, was hy en sy saad aangeval. Toe Dawid as koning

gekroon is, was sy koninklike saad weer die skyf. En toe die ‘Saad van die

vrou’ met die Here Jesus in die volheid van tyd gekom het, het die storm in

al sy woede op Hom losgebars.

In hierdie dae waarin ons nou leef, het ons by die klimaks van die eeue

gekom. Die bose stroom wat soos ‘n kronkelende slang sy weg deur die

millenniums deurgevleg het, het nog glad nie opgedroog nie. Mígael en sy

engele moet nog die finale stryd stry teen die draak en sy engele (Open

12:7).

Die nasate van hierdie gevalle engele en van Satan self staan aan die spits

van die Antichris magte wat hulself nou gereed maak vir die finale slag om

die Christendom uit te wis. Hou u oë oop en u sal sien wie vír Christus

onder die geledere van nasies is en wie teen Hom. Pasop dat u nie mislei

word nie: “Kyk, Ek het dit vir julle vooruit gesê” (Matt 24:25). Dit is die

woorde van ons Here Jesus self.

• Openbaring 12:7-9

Ek lees vir u weer Open 12:7-9 en onthou dit is nie maar sommer net

beeldspraak nie. Dit is nie sommer net figuurlike terme wat hier gebruik

word nie. Hierdie dinge is werklike tonele wat vir ons beskrywe word.

71


7 “En daar het oorlog in die hemel gekom: Mígael en sy engele het

oorlog gevoer teen die draak, en die draak en sy engele het oorlog

gevoer;

8 en hulle kon nie oorwin nie, en hulle plek was in die hemel nie meer

te vinde nie.

9 En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word

duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei, hy is neergewerp op

die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp.”

Hier is wesens op aarde aan die werk wat onsigbaar is vir die natuurlike

oog, maar wat in baie opsigte al reeds deur die eeue heen deur mense

werk en wat ek glo wat ook in hierdie laaste dae in baie ander gebiede en

omstandighede ook sal materialiseer. Ek glo ons gaan groot en geweldige

dinge nog sien in die dae waarin u en ek lewe. Dit is nader as wat u dink.

11. Die Nephilim of Reuse

Nou, ons gaan nou bietjie verder kyk na hierdie Nephilim of hierdie reuse

wat gebore is uit hierdie vermenging tussen gevalle engele en mense

vroue. (The Companion Bible) Die afstammelinge van die gevalle engele

by die dogters van die mens, word in Gén 6 “Nephilim” - wat die gevallenes

(uit ‘naphal’: om te val) - beteken, genoem. Wat die aard van hierdie

wesens was, kan maar alleenlik uit die Skrif afgelei word. Hulle was

blykbaar baie groot van liggaamsbou, maar ook groot in goddeloosheid.

Hulle was amper bo-menslike abnormale wesens en hulle uitdelging was

absoluut noodsaaklik vir die voortbestaan van die menslike ras en vir die

onfeilbaarheid van God se Woord. (Gén 3:15) (onthou dat Satan die hoof

‘gevalle engel’ is - hiervan meer later).

• Génesis 3:15

15 “En Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou

saad en haar saad. Hý sal jou die kop vermorsel, en jý sal hom in

die hakskeen byt.”

Net nadat Adam en Eva gesondig het, besef het dat hulle naak is en

weggekruip het vir God en hulle probeer toedek het met vyeblare, kom die

HERE in Eden en roep Adam, Adam, waar is jy? Toe het die HERE vir

Adam gekry en het die HERE vir hom en Eva hulle naaktheid toegedek het

met velle. Toe staan hulle daar bymekaar.

Hier staan God, dis nie nou maar denkbeeldige dinge nie. Dis nie nou maar

‘n geestesgedagte nie. Hierdie is werklikhede. Het u geweet dat God

werklikheid is? God het in die Here Jesus, het Hy verskyn op die aarde.

72


Jesus het gesê, julle sê: ‘Toon ons die Vader en dit is vir ons genoeg. Toe

sê die Here Jesus vir Filippus: ‘Hy wat My gesien het, het die Vader

gesien’. Maar toe Jesus op die aarde was in sy vernederde toestand

alreeds - maar voor sy vleeswording - het die Here Jesus in wie God

verskyn het op aarde, op baie gevalle verskyn. Jakob het by Jabbok met

God geworstel. Dit was ‘n letterlike worsteling en hy het gesê: Ek het God

gesien! Ek het gelewe daarom het ek die plek Pniël genoem.(Gén 32) God

het in Jesus verskyn aan Manoag. Hy het in hom verskyn by Gideon. God

het op die berg Sinai met Israel gepraat daar, met ‘n hoorbare stem.

Hier het God gestaan en hier het Satan gestaan. ‘n Werklike wese. ‘n

Menslike wese. En hier het Eva gestaan en hier het Adam gestaan en God

sê vir die slang - dit is hoe hy genoem is (Open 12 en baie ander plekke) -

Daar sal vyandskap wees tussen jou en die vrou en tussen jou saad en

haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt.

Dit is nie beeldspraak hierdie nie. Dit is werklikheid! As mense dit maar net

kan besef. En so het daar ‘n Satan saad gekom. Dit was Lucifer. Wat van

sy gevalle engele se saad wat dan ook op die aarde was? En dit is

waarmee ons nou te doen het in die Nephilim, in die reuse.

Dit is die rede waarom die sondvloed oor die wêreld van goddelose mense

gebring is (2 Pet 2:5) soos deur Henog voorspel.(Judas 14)

• Númeri 13:33

Maar ons lees weer van die Nephilim. Die verspieders het teruggekom en

vir Joshua kom sê:

33 “Ons het daar ook die reuse (Nephilim, Hebreeus) gesien, die

kinders van Enak, van die reuse (Nephilim) afkomstig...”

Maar dit kan met reg gevra word hoe dit dan moontlik kan wees, as hulle

almal in die sondvloed omgekom het?

• Génesis 6:4

Ons vind die antwoord in Génesis 6:4 waar ons lees:

4 “In dié dae (dit is in die dae van Noag) was die reuse (Nephilim) op

die aarde, en ook daarna, toe die seuns van God by die dogters

van die mense ingegaan en dié vir hulle kinders gebaar het. Dit is

die geweldiges (Hebreeus - gibbor, die helde) uit die ou tyd, die

manne van naam.”

Let op ‘manne van naam’, dit is wat ‘n naam verwerf het en bekend was vir

hulle goddeloosheid.

73


Wat se voorbeeld sal ek nou vir u gebruik? U kan onthou, ek dink nou maar

aan ‘n groot, ‘gangster’ sal ek maar sê, uit die ou dae in Amerika, ‘n ‘Al

Capone’ wat vir homself ‘n naam gemaak het of hierdie man wat ook nuus

was, wat hoeveel moorde gepleeg het in Amerika, wat se van het hy?

Dermistian of so iets. Wat, ek dink ses mense doodgeskiet het en gesê het

hy het homself toegelê op paartjies wat blond of brunette van haarkleur

was. Sy naam is op televisie. Sy naam is oor die radio en in die koerante,

hierdie moordenaar. Dis ‘n man van naam. Nie ‘n goeie naam nie, ‘n slegte

naam. Maar ‘n man, hy het vir hom ‘n naam gemaak deur sy

geweldadigheid en sy moorddadigheid. So was dit ook, manne van naam

by verre oortref deur enigiets wat ons miskien nou sou lees. Nou goed, ek

gebruik dit maar net as ‘n illustrasie dat u dit beter verstaan. Goed, dus,

‘daarna’, dit is na die Vloed, was daar ‘n tweede inval deur hierdie gevalle

engele, blykbaar kleiner in getal en meer beperk in omvang want hulle was

meestal tot die land Kanaän beperk, en hulle was in werklikheid bekend as

‘die nasies van Kanaän’. Dit was vir die uitroeiing van húlle, wat die swaard

van Israel nodig was, soos die Vloed vir hulle voorgangers, voor hulle.

Terloops, ek wil nou net vir u vertel - die van u wat miskien nou onlangs die

reeks wat ek geskryf het oor die Tien Stamme gelees het of na die bande

geluister het - onthou u waar ek aangehaal het van in die dae van Joshua

toe hy vir Kanaän ingeval het, waar van hierdie Kanaänitiese nasies voor

hom uit gevlug het langs die kus van Afrika en daar ‘n pilaar opgerig het en

waar hulle gesê het ons is dié wat gevlug het voor Joshua die rower. En

dat van hulle diegene is wat gevlug het tot ook in Spanje. As baie mense

vir my vra waar kom die swartes vandaan, hier is een van hulle

oorspronge. Van hierdie Kanaänitiese nasies het hulle oorsprong daaruit

en dat ook hieruit is daar deels verantwoord waar hulle vandaan kom.

Goed, ek sê dalk nou groot dinge waar baie mense miskien nie met my sal

saamstem nie. Ek dink u sal dit in een van my lesings kry ook. Ek het so ‘n

boek daar, die van u wat miskien eendag weer besoek bring aan my

biblioteek, ‘Bible Research Handbook’ waarvan hierdie dinge uit die Britse

Museum en uit die Assiriëse Museum gehaal is waar hierdie gevalle vir ons

bevestig word daarin. Klein insidente en dingetjies wat die gewone mens

nooit sal raaksien nie en of ook niks van miskien ooit sal weet nie.

Dit was dus om hierdie nasies uit te roei en ons kan sien nou wat was die

rede daarvoor - waarvoor die HERE hierdie nasies moes uitroei. Op een

van my kassetbande wys ek vir u en ek hoop ook in die dae wat voorlê - ek

is nog besig om navorsing hieromtrent te doen en my stof te versamel - om

vir u te wys hoedat in hierdie laaste dae, net soos in daardie dae met die

inval van daardie gevalle engele, waar hier gevalle engele en waar hulle

nageslagte van kom, so is baie van hierdie heidense nasies, soos hulle

74


was. Saam met hulle kom die gebruike van toordery, van aanroep van die

geeste van afgestorwenes. Jy kan die duiwelse sataniese invloed en

gebruik kan jy daarin sien. Waar hierdie dinge vandaan kom en hoekom

ons dit juis onder hierdie ander nasies kry. Omdat dit juis hulle is wat

gedurig vir Israel wou uittrek om ook hierdie dinge saam met hulle te doen.

En die HERE vir Israel gesê het julle is ‘n uitverkore volk, julle is ‘n

afgesonderde volk. Ek het julle uitgekies om My Naam te verkondig in

teenstelling met Satan se naam en Satan se leer en Satan se gebruike.

Hier sien jy hierdie twee wat gedurig teenoor mekaar staan. Dit is ‘n

wonderlike saak hierdie as jy eers al die drade begin saam trek en vir jou

een mooi tou daarvan weef en dan sien jy die hele draad hoe dit loop.

Die tydperk van hierdie inval was klaarblyklik net onmiddellik nadat dit

bekend geword het dat die Saad deur Abraham sou kom want toe hy uit

Haran opgetrek het (Gén 12:6) en die land Kanaän binne gegaan het, word

dié belangrike feit gekonstateer: Die Kanaäniete was toé in die land (dit wil

sê alreeds in die land). Hoekom dink u staan daar sommer net so ‘n ou

versie daar? Die wat die oog het om te sien, hy verstaan die hele saak al

klaar. Satan het al weer probeer vir God voorspring.

• Génesis 14:5

In Gén 14:5 was hulle alreeds bekend as Refaïete en Emiete en het

hulleself in Asterot-Karnaim en Kirjataim gevestig.

5 “Toe kom Kedor-Laómer in die veertiende jaar, en die konings wat

saam met hom was, en hulle verslaan die Refaïete in Asterot-

Karnaim en die Susiete in Ham en die Emiete in die vlakte van

Kirjatáim”

Hierdie Refaïete en hierdie Emiete was almal die nakomelinge van daardie

verbintenis van die gevalle engele en die dogters van die mens.

• Deuteronómium 2:10-11

10 “Die Emiete het tevore daarin gewoon, ‘n volk groot en talryk en

hoog van gestalte soos die Enakiete.

11 Hulle word ook vir Refaïete gehou, soos die Enakiete; maar die

Moabiete het hulle Emiete genoem.”

Hoog, met ander woorde groot mense. Ek wil ‘n paar beskrywings van hulle

vir u gee en dan gaan ons bietjie kyk hoe groot hulle was. Maar dis hierdie

mense - hierdie abnormale mense – wat van abnormale oorsprong was.

• Deuteronómium 2:20-21

75


20 “Dit word ook as ‘n land van Refaïete beskou; Refaïete het tevore

daarin gewoon, en die Ammoniete het hulle Samsummiete genoem

-

21 ‘n volk groot en talryk en hoog van gestalte soos die Enakiete -

maar die HERE het dié voor hulle uit verdelg, sodat hulle dié uit

hulle besitting verdryf en in hulle plek gaan woon het;”

• Deuteronómium 3:11-13

11 “Want Og, die koning van Basan, het net alleen oorgebly van die

Refaïete. Is sy ledekant, (sy bed) ‘n ysterledekant, nie daar in

Rabba van die kinders van Ammon nie? Nege el is sy lengte en

vier el sy breedte, gewone elle.

12 En hierdie land het ons in dié tyd in besit geneem: van Aroër af,

wat by die Arnonrivier lê, en die helfte van die gebergte van Gílead

met die stede daarvan het ek aan die Rubeniete en die Gadiete

gegee.

13 En die orige deel van Gílead saam met die hele Basan, die

koninkryk van Og, het ek aan die halwe stam van Manasse gegee -

die hele landstreek Argob. Daardie hele Basan word land van die

Refaïete genoem.”

Nou, ‘n el in die dae van die Bybel was ‘n el van ‘n normale man van

normale grote vanaf sy elmboog tot by die punt van sy vingers. Dit was

gewoonlik gereken agtien duim. (Een en ‘n half voet nog in ons ou mate.)

Nou Og se bed was nege el lank - dit is dertien en ‘n half voet lank. Die bed

was vier el wyd - dit is ses voet wyd. Dit was die tipe mense wat die

afstammelinge was van daardie mense. Nou ja, Goliat - in die dae van

Dawid wat nou nog ‘n hele ent verder is en wat nou oorgebly het - het nou

nog ‘n paar broers ook gehad waarvan ons lees. Laat ons net ‘n bietjie kyk

hoe groot was Góliat dat hierdie dinge vir u net meer ‘n bietjie prakties kan

wees as u sien wat ons mee te doen het.

• 1 Samuel 17:4

4 “Toe kom daar ‘n baasvegter uit die laers van die Filistyne, met die

naam van Góliat, uit Gat; sy hoogte was ses el en ‘n span.”

Nou ‘n span in die Bybel is omtrent tien duim - ook weer ‘n man van

gemiddelde grootte se hand as hy hom so uitstrek. U moet onthou in

daardie dae - dit was nog maar primitiewe dae - het die mense nie

maatstokke gehad nie en dit is hoe hulle gewerk het. Nou, ‘n span is ‘n

man se hand, uitstrek van die punt van sy duim tot die punt van sy pinkie,

dit was nou ‘n span van omtrent tien duim. So, sy hoogte was ses el en ‘n

span, met ander woorde hy was omtrent nege voet tien duim. Nege voet

76


tien duim hoog, so sy kop het seker amper aan die plafon geraak. sy kop

was bietjie hoër as die plafon, so groot man was Goliat.

• Númeri 13:22; 31-33

Nou, onthou, hierdie is die nasies wat Israel uit Kanaän uit moes gaan

verdrywe. Hoekom is hulle so groot? Waar kom hulle vandaan? Nou sien

ons waar hulle vandaan kom en hoekom hulle daar was. Omdat dit God se

land was en God ‘n plan het met daardie land toe spring Satan alreeds vir

God voor. Voor Abraham daar kom - die man aan wie die HERE dit belowe

het - bevolk Satan dit. ‘He peopled it.’ Hy het dit bevolk met hierdie

afstammelinge. Presies dieselfde wat hy nou weer gedoen het.

22 “hulle het in die Suidland opgetrek en tot by Hebron gekom; en

daar was Ahíman, Sesai en Talmai, die kinders van die Enakiete.”

(Dit is nou weer ‘n ander geslag van hierdie reuse.) “En Hebron is

sewe jaar voor Soan in Egipte gebou.”

31 “Maar die manne wat saam met hom opgetrek het, (Dis nou die

ander verspieders) “het gesê: Ons kan nie teen die volk optrek nie,

want hulle is sterker as ons.

32 So het hulle dan slegte gerugte onder die kinders van Israel

versprei oor die land wat hulle verken het, deur te sê: Die land wat

ons deurgetrek het om dit te verken, is ‘n land wat sy inwoners

verteer; en al die mense wat ons daarin gesien het, is groot manne.

33 Ons het daar ook die reuse gesien, die kinders van Enak, van die

reuse afkomstig; en ons was soos sprinkane in ons oë; so was ons

ook in hulle oë.”

Soos sprinkane teen hierdie groot mense. Waar het hulle vandaan gekom?

Nou geliefdes, al hierdie dinge het ek vir u uit die Bybel uitgewys. Is dit nie

waar nie? Hoeveel van ons mense het dit ooit gesien? Hoeveel van ons

mense ken en weet wat is die implikasies daarvan en wat is die betekenis

daarvan? As hulle nie sien dat hierdie dinge al in die hemel begin het voor

die grondlegging van die wêreld nie en dat dit ook sy einde weer op

daardie manier gaan hê nie, gaan ons alles wat in die wêreld plaasvind

nooit verstaan nie. Nou goed, maar kom ons gaan aan want ek wil vir u nog

‘n paar dinge wys. Ek wil ook nog kom by die man wat die ses vingers aan

elke hand gehad het en ses tone aan elke voet.

In Gén 15:18-21 word hulle saam met die nasies van Kanaän opgenoem:

Keniete en Kenissiete en Kadmoniete en Hetiete en Feresiete en Refaïete

en Amoriete en Kanaäniete en Girgasiete en Jebusiete. (Gén 15:19-21; Ex

3:8,17; 23:23; Deut 7:1; 20:17; Josua 12:8) Hierdie nasies moes afgesny,

77


uitgedryf en heeltemal vernietig word. Dit was God se bevel. (Deut 20:17;

Josua 3:10)

Nou sal u ook sien waarom God dit gedoen het. Die mense wat die Bybel

kritiseer en baie ander mense ook, veral in ons tyd, hulle sê so ‘n God, wil

ons niks mee te doene hê nie. ‘n God wat vir Israel kan sê roei uit! Ons wil

met Hom niks te doen hê nie. Maar, as hulle net sou verstaan waarom.

Geliefdes, ek kry ‘n brief van ‘n persoon, ‘n baie ernstige persoon wat baie

getref was deur die kassette oor die Tien Stamme en die paar ander

boekies. Maar toe gee iemand anders vir hierdie persoon die boek van

Openbaring en toe skryf die persoon vir my en sê: ‘ek is geheel en al

gefrustreerd deur jou boek. Ek het nog nêrens anders in alle ander

Bybelverklarings - en daar word ‘n hele klomp geleerde name genoem wat

uitlegte oor Openbaring geskryf het - nog nooit so iets gelees nie. Jou boek

is absoluut revolusionêr.’ Toe skryf ek aan die persoon terug: ‘Jy gaan nog

baie revolusionêre dinge sien. As u mooi die Here Jesus neem, dan was

Hy in sy tyd as uiters revolusionêr beskou. So revolusionêr dat hulle Hom

aan die kruis genael het. Is dit nie waar nie?

En ons sal moet bereid wees om vir hierdie dinge te staan en God se

Woord bekend te maak. Daar sál diegene wees wat luister, soos ek, dank

die HERE en ook glo soos ek, en ek die paar van u gevind het wat ook na

my geluister het. Daar sal ook diegene wees wat weer na u sal luister. Die

HERE sê My skape ken My stem en volg My na. Dit is die rede waarom die

HERE gesê het: Roei hulle uit.

En nou wil ek vir u nog iets sê, in die dae wat voorlê, omdat ons as Israel

dan nie die moed en die geloof gehad het nie, gaan God die uitroei werk

doen in die dae wat voorlê. Die Bybel sê op baie plekke dat die

gesneuweldes van die HERE sal lê van een einde van die aarde tot die

ander einde daarvan. Hulle sal nie begrawe word nie, hulle sal mis wees op

die aarde. (Lees my boekie oor die ‘Boek van Joël’) Ons het ook ‘n reeks

van drie kassette daaroor gemaak en u sal sien hoekom en waarom en hoe

en u sal ook die skriftuurplase daarin kry. Die HERE het vir hulle gesê: sny

hulle af, roei hulle uit, dryf hulle uit, vernietig hulle. Maar Israel het dit nie

gedoen nie. (Josua 13:13; 15:63; 16:10; 17:18; Rig 1:19-20; 28-36; 2:1-5;

3:1-7)

Ons weet ook nie hoeveel na ander lande ontvlug en sodoende die

algemene uitdelging vrygespring het nie. Indien dit besef kon word, sou

baie van die probleme in verband met die Antropologie opgelos kon word.

Hulle is ook nog onder die volgende name bekend, naamlik die Enakiete,

78


wat van Enak afstam wat ook van die ‘Nephilim’ is. (Núm 13:22) Refaim

was nog ‘n vername een onder hulle. (Gén 14:5; 15:20; 2 Sam 5:18,22;

23:13) Ons sien dat hulle ook Emiete, Samsummiete, Horiete, Awiete, ens.

genoem was. (Deut 2:10-12,20-22) As Refaïete was hulle baie goed

bekend en die naam kom dikwels voor in die oorspronklike; maar

ongelukkig, instede van dat hulle eie naam behou is word dit met

verskillende ander woorde en name vertaal soos byvoorbeeld ‘dooie

mense’, ‘skimme’ of ‘reuse’. Hierdie Refaïete sal geen opstanding hê nie.

Die feit dat die Refaïete geen opstanding sal hê nie, bewys die feit dat daar

reuse was en dat hulle nie gewone mense was nie. Dit word gesê dat

skimme herleef nie maar in die oorspronklike (Hebreeuse Bybel) staan dit

Refaiete herleef nie. (Jes 26:14) Alle gewone mense sal ‘n opstanding hê

(Joh 5:28-29) dus, die reuse moet van ‘n ander klas wees as die gewone

afstammelinge van Adam. Jesaja stel dit baie duidelik dat die skimme (die

dooies volgens die King James en die Refaïete volgens die oorspronklike

Hebreeus) nou in die hel is, in die doderyk. (Jes 14:9) Salomo bevestig dit

ook in Spreuke waar die woord vir ‘skimme’, ‘Refaim’ is in die Hebreeuse

Bybel.(Spr 2:18; 9:18; 21:16)

12. Voorbeelde van hulle grootte en krag

THet hierdie persoonlikhede nou verdwyn? Ons sien nie meer geslagte van

reuse in fisies terme nie. Daar is uitsonderings so hier en daar maar nou ja

daar is uitsonderinge op alle gebiede maar daar is nie ‘n geslag van reuse

fisies gesproke wat ons van weet vandag in die wêreld van hierdie tipe van

mense nie.

TMaar het hulle nie dalk ontwikkel in ‘n ander terme van reuse figure, reuse

van opstandigheid, reuse van geweld, reuse van kwaad doen, reuse van

fyn beplanning nie? Om daardeur Satan se koninkryk op te bou en as ons

so deur die wêreld kyk dan sien ons en dink ek u sal met my saamstem,

dan sien ons baie sulke figure. Hou dit bietjie in gedagte.

• 2 Samuel 21:15-22T

Goed, hulle - dis nou hierdie Refaiete, hierdie afstammelinge van engele en

mense - hulle was wesens van groot gestalte, sommige van hulle het selfs

ses vingers aan elke hand en ses tone aan elke voet gehad en het spiese

gedra wat enigiets vanaf 10 tot 25 pond (4,5 tot 11,4 kg) geweeg het. Daar

is baie interessante gegewens daar. Die opskrif is Filistynse reuse word

verslaan.

79


15 “EN toe die Filistyne weer oorlog gehad het met Israel, het Dawid

afgetrek, en sy dienaars saam met hom, en hulle het teen die

Filistyne geveg, en Dawid het al moeg geword.

16 En Jisbi-Benob wat uit die kinders van die Refaïete was - die gewig

van sy spies was drie honderd sikkels koper in gewig, en hy was

omgord met ‘n nuwe swaard - het gedink om Dawid te verslaan.

17 Maar Abísai, die seun van Serúja, het hom gehelp en die Filistyn

verslaan en hom gedood. Toe het die manne van Dawid hom

besweer en gesê: U mag nie meer saam met ons uittrek na die

geveg nie, dat u die lamp van Israel nie uitblus nie.

18 En daarna was daar weer oorlog met die Filistyne in Gob. Toe het

Síbbegai, die Husatiet, Saf, uit die kinders van die Refaïete,

verslaan.

19 En daar was weer oorlog met die Filistyne in Gob; en Élhanan, die

seun van Jáäre-Orgim uit Betlehem, het Góliat, die Gittiet, wie se

spiessteel soos ‘n wewersbalk was, verslaan.” (U begin miskien

nou wonder, Goliat is dan nou lankal verslaan, wie is dan nou

hierdie Goliat? Ek sal nou vir u wys.)

20 “En daar was weer oorlog in Gat; en daar was ‘n baie lang man,

met ses vingers aan elke hand en ses tone aan elke voet, vier en

twintig in getal, en hy was ook ‘n afstammeling van die Refaïete.

21 En hy het Israel gehoon, maar Jónatan, die seun van Símea, die

broer van Dawid, het hom verslaan.

22 Hierdie vier was afstammelinge van die Refaïte in Gat, en hulle het

geval deur die hand van Dawid en deur die hand van sy dienaars.”

Saam met Góliat was hulle vyf reuse, almal tesame en hulle was almal

afstammelinge van hierdie verbintenis van hierdie gevalle engele en

mense. Wanneer u vers 19 uit die King James vertaling sal lees dan sal u

sien die broer van Goliat, die Gittiet, is verslaan. (1 Kron 20:4-8)

• 1 Kronieke 20:4-5

4 “EN daarna het daar by Geser oorlog ontstaan met die Filistyne;

toe het Síbbegai, die Husatiet, Síppai, uit die kinders van die

Refaïete verslaan, sodat hulle onderworpe geraak het.

5 En daar was weer oorlog met die Filistyne; en Élhanan, die seun

van Jaïr, het Lagmi, die broer van Goliat, die Gittiet, wie se

spiessteel soos ‘n wewersbalk was, verslaan.”

Daar het ons weer met die reuse te doen. Góliat wat deur Dawid verslaan

is, het ‘n pantser van skubbe gedra wat 196 pond geweeg het en hy was

omtrent 9 voet 10 duim lank. (1 Samuel 17:4-6)

80


• Deuteronómium 3:11

Og, die koning van Basan, word vir ons hier beskryf. Maar luister net na die

gegewens. Sy bed se lengte was omtrent dertien en ‘n half voet en die

breedte ses voet. Wat ‘n geweldige groot man was hy nie. Geen wonder

nie dat die verspieders wat deur Moses op bevel van God uitgestuur was

om die land te gaan verken, hulleself morsdood geskrik het toe hulle die

reuse gesien het.

11 “Want Og, die koning van Basan, het net alleen oorgebly van die

Refaïete. Is sy ledekant, ‘n ysterledekant,” (Dit moes seker ‘n

ysterledekant gewees het anders, sou dit van hout wees, sou dit

hom nooit kon dra nie. Is dit nie mooi dat die Bybel so in

besonderhede ingaan nie?) “nie daar in Rabba van die kinders van

Ammon nie? Nege el is sy lengte en vier el sy breedte, gewone

elle.”

Nou ek het vir u verduidelik verlede keer dat ‘n el is agtien duim. Dit is die

lengte van ‘n gemiddelde man van sy elmboog tot by die punt van sy

vingers. 18 Duim word dit gereken in gewone elle. Wat sê dit? Nou ja, nege

el, dit is nege voet en nog die helfte daarvan, dit is dertien en ‘n half voet

en die breedte van sy bed in die lengte en vier el sy breedte. Nou ja dit is

vier voet, vier maal een is vier en nog die helfte daarvan is ses voet, was sy

bed breed. Vir een man het hy hom vol gelê.

Die Bybel is nie geskrywe om nou maar sommer net beuselagtige

dingetjies vir ons te sê nie. Daarom het ek al so baie in hierdie Bybel

studies vir u gesê, ons moet nie die Bybel lees asof dit nou maar sommer

‘n klomp los onsamehangende verhaaltjies en feite en punte is nie. Die

Bybel is die Boodskap van God vir die mens en Hy is geskrywe onder

inspirasie van die Heilige Gees. Dit is nie ‘n gewone boek nie daarom al

hierdie dinge, as ons hulle bymekaar bring, dan maak dit vir ons ‘n

geheelbeeld uit en vertel dit vir ons die volle verhaal. As hy op die gewone

manier vertel moes gewees het, sou jy ‘n hele biblioteek van boeke nodig

gehad het om vir jou elke ding tot in die fynste besonderhede te ontrafel en

uit te pluis. As u hierdie patroon vir uself het dan kan u van hier af die Bybel

vir uself lees, natuurlik onder die leiding van die Heilige Gees waarsonder

jy dit nie kan lees nie en jy dit nooit sal verstaan nie. Dan sal die HERE vir

uself nog baie meer dinge openbaar.

• Númeri 13:33

Ons het dit al op ‘n vorige keer gelees, maar ons lees dit net weer in hierdie

verband sodat u kan sien die verspieders het na Kanaän toe gegaan, hulle

moes die land gaan verspied vir Joshua sodat hulle berig kon bring en kon

81


apporteer van wat hulle gesien het. Dit is wat hulle gesê het wat hulle daar

gesien het.

33 “Ons het daar ook die reuse gesien, die kinders van Enak,”

(Dis nou weer ‘n ander vertakking van hierdie kombinasie van

engele en mense van die reuse afkomstig) “en ons was soos

sprinkane in ons oë; so was ons ook in hulle oë.”

Nou u kan uself voorstel as jy daar langs Góliat van 9 voet en 10 duim

moes staan en hy was nog sommer ‘n ou kortetjie in vergelyking met Og

wie se bed dertien en ‘n half voet was. Nou as die verspieders daardie

klomp mense daar moes sien, heel gepas het hulle gesê, ons was soos

sprinkane in hulle oë en ons was soos sprinkane teenoor hulle in ons eie

oë. Dit is die nasies wat die land daar beset het en wat ek u vertel het

vantevore. Waarom - dit is dieselfde ding wat presies nou weer in Palestina

afspeel maar ‘n reus van ‘n ander formaat maar dieselfde aard.

Dit is heeltemal moontlik dat die Piramides van Egipte, die reuse stede van

Basan en ander monumente van reuse konstruksie, ‘n onopgeloste geheim

sal bly totdat dit aangeneem word dat hulle alleenlik gebou kon geword het

met die reuse krag en vernuf van hierdie nakomelinge van gevalle engel

vaders.

Hierdie openbaring wat ons het uit die Skrif van die ontstaan van die reuse,

gee vir ons ‘n duidelike beeld van wat die Griekse mitologie tevergeefs

probeer om vir ons te gee. Die insig wat ons het is betroubaar want dit is

deur die Heilige Gees geïnspireer. Mitologie is maar die uitgroeisel van

tradisies, herinneringe en legendes wat vir ons vertel van die dade van die

bonatuurlike vaders en hulle nakomelinge van reuse. Dit is maar die

verdraaiing en vertroebeling wat noodwendig moes insluip in die

oorvertelling van die werklike feite aangaande hierdie magtige wesens. Die

feit dat hierdie reuse gedeeltelik van bonatuurlike oorsprong is, het dit

doodnatuurlik vir die mense gemaak om hulle as gode te beskou. So sien

ons dit ook in die mitologieë en die oorleweringe. Dit was heelwaarskynlik

die geweldiges uit die ou tyd, die manne van naam. (Gén 6:4; Companion

Bible) Hierdie manne het die toring van Babel gebou, die piramides, ens.

en was altyd in opstand teen God en geen wonder nie, want hulle vaders

was dan die engele wat in opstand gekom het in die hemel en uitgewerp

was.

13. Noag en sy Tydgenote

Met die uitsondering van Noag en sy huisgesin het alle ander mense hulle

wandel op die aarde verderwe. (Gén 6:11-12) Dit beteken dat die ganse

82


menslike geslag op die aarde, met die uitsondering van Noag en sy

huisgesin, ‘n vermenging van gevalle engele en mense geword het. Dit was

net Noag en sy familie wat hulle geslagsregister suiwer gehou het van

Adam af en dit is die rede waarom hulle gered is deur die ark. Dit is baie

belangrik! Nou kan u verstaan waarom daar nie een ander persoon was

wat na die prediking van Noag wou luister nie. Almal het al ‘n vermenging

met die nasate van die gevalle engele gehad en ek het al by herhaling in

vorige studies vir u gesê, u moet rondkyk in die wêreld vandag. En mense

kan sê wat hulle wil, maar daar is sekere tipes van mense op aarde - jy kan

preek met die taal van engele; jy kan preek in die krag van die Heilige

Gees; - hulle sal nie die evangelie van Jesus Christus aanvaar nie en u kan

begin sien wáar om die rede daarvoor te soek.

• Génesis 6:9

Noag en sy familie was die enigstes wat aan die menslike ras weer ‘n nuwe

skoon begin na die Vloed kon gee en daar is aanduidings beide uit die Skrif

en uit die ou geskiedenis dat daar tog van die slegte saad kon deurgeglip

het deur middel van die vroue van Noag se seuns. Dit is ‘n studie op

sigself. Dit word van Noag gesê - luister mooi, hierdie is geweldig belangrik

- dat hy ‘n regverdige, opregte man onder sy tydgenote was:

9 “Dit is die geskiedenis van Noag. Noag was ‘n regverdige, opregte

man onder sy tydgenote. Noag het met God gewandel.”

Die woord vir opreg in die Hebreeus is ‘tamin’, wat beteken ‘sonder

gebrek’. Dit is die tegniese woord vir liggaamlike volmaaktheid of

ongeskondenheid en nie morele regskapenheid nie. Net soos jy sal sê, dit

is ‘n opregte perd, het dit niks met die perd se siel te doen nie. Dis ‘n

opregte perd, dis ‘n opregte dier, dis ‘n opregte skaap, dis ‘n opregte hond,

watter hond dit ookal mag wees. Dit het niks met sy siel te doen nie. Dit

beteken ras eg. En dit is wat daardie woord ‘tamin’ in die Hebreeus

beteken. Dit is baie belangrik. Nou die gewone mens sal hieroor lees en sal

nie eens weet wat die Bybel van praat nie. Hulle sal reken dit beteken

Noag se siel. Daardie woord het niks met Noag se siel te doen nie. Dit

beteken Noag se bloed was nog suiwer. Noag was nog ‘n opregte Adamiet.

Hy was nog nie vermeng nie. Nou kan u sien wat weer plaasvind - wat is

vandag op die spel: Vermenging. Wat was toe op die spel: Vermenging! As

God nie ingegryp het nie en as’t ware vir Noag gered het nie - Noag kon

miskien die storm, die stormloop, die persing weerstaan. Maar sê nou maar

daar het nie ‘n sonvloed gekom nie? Met Noag se seuns is daar al reeds

aanduidings soos ek sê, dat Noag se seuns se vroue alreeds nie heeltemal

reg was nie. Maar sê nou maar in Noag se kleinkinders. - hoe lank sou

hulle daar in daardie groot vloedgolf van al hierdie vermenging nog suiwer

83


kon bly? Dit was wat op die spel was en dis presies dieselfde weer vandag.

Hy was dus raseg.

Dit is die woord wat gebruik word vir die offerdiere van die Ou Testament

wat opreg en sonder enige liggaamsgebrek moes wees. Ek gaan saam met

u ‘n paar van hierdie tekste lees sodat u kan sien dit beteken rasse

suiwerheid en nie dat hy ‘n vroom man was nie. Hy was natuurlik ook ‘n

vroom man maar hierdie woord ‘opreg’ het niks daarmee te doen nie. Dit

het te doen met sy fisiese samestelling. Die offerdiere moes ook so wees.

(Lev 3:1-6; 4:3,23-32; 5:15-18; 6:6; 9:2-3; Eség 43:22-25; 45:18-23; Núm

19:2; 28:3-11; 29:17-26)

Ons lees nou eers vir u ‘n paar van daardie skrifgedeeltes.

• Exodus 12:5

Dis ‘n baie welbekende gedeelte die. Dit is die nag van die uittog uit Egipte

waar hulle die paaslam moes slag. Nou kom ons kyk wat sê dit - hoe moes

daardie paaslam wees. Onthou, dis ‘n dier, dis ‘n paaslam, dit het niks te

doen met geredheid, met siele toestand nie, dis ‘n dier.

5 “Julle moet ‘n lam hê sonder gebrek,”( Dieselfde Hebreeuse woord)

“‘n jaaroud rammetjie. Van die skape of van die bokke kan julle dit

neem.”

• Exodus 29:1

1 “EN dit is die saak wat jy vir hulle moet doen om hulle te heilig, dat

hulle vir My die priesteramp kan bedien: Neem een jong bul en

twee ramme wat sonder gebrek is,” (Tamin)

• Levítikus 1:3

1 “As sy offer ‘n brandoffer is van beeste, moet dit ‘n bul sonder

gebrek wees wat hy bring......”

Ek wil vir u ‘n baie belangrike ding sê. Dit is hiervoor dat die wêreld ons wil

doodmaak en dit is ook een van die dinge wat op die spel is in hierdie

eindtyd. God haat verbastering. God wil rasegtheid hê want God het ‘n doel

en ‘n plan daarmee. Dit is daarom dat die Satan juis op daardie kern van

die saak gedurig God se plan en God se doel en kragte verydel.

U kan die ander teksverse ter gelegener tyd op u eie vrye tyd nagaan.

• Psalm 119:1

Vir opreg lees ons Psalm 119:1. God wil natuurlik opregtheid van hart hê

en God wil ook opregtheid van ras hê en as ons die saak in sy geheel

beskou dan sal ons sien dat die twee gaan baie nou met mekaar saam.

84


Soos ons in ons hele reeks oor die Tien Stam studies alreeds vir u gesê

het, watter groep van nasies het die oor en die hart en die stem van God

gehad? Die Israel nasies, omdat hulle ook daardie egtheid van God nog in

hulle het, maar verbaster hulle en dit is klaar met jou evangelie.

1 “Welgeluksalig is die opregtes van weg, wat in die wet van die

HERE wandel.”

Die gebruik van hierdie woord in verband met Noag beteken dat hy en sy

seuns die enigste opregte Adamiete was wat oorgebly het en dit is as

gevolg van hierdie suiwerheid (sonder enige bloed vermenging met die

afstammelinge van die nakomelinge van die gevalle engele) wat dus

eerstens ‘n rasse suiwerheid was (afgesien van die seuns se posisie in

persoonlike heiligmaking), dat hulle almal behoue gebly het in die ark. Met

ander woorde die HERE het hulle nie behoue laat bly in die ark omdat hulle

basies eerstens vroom mense was nie. Die HERE het hulle behoue laat bly

in die ark omdat hulle suiwer Adamiete was. Omdat hulle bloed nog skoon

was. ‘n Baie, baie belangrike punt daardie wat ek nog in geen boek of in

geen preek nog ooit gehoor of gelees het van iemand wat hierdie saak reg

verstaan het nie. Dit is van die uiterste belang. Dit is as gevolg van hulle

rasegtheid dat hulle behoue gebly het in die ark.

Noag en sy familie het dus behoue gebly omdat hulle alleen hulle

stamboom “pedigree” suiwer gehou het, ten spyte van die heersende rasse

vertroebeling en bloedvermenging wat deur die gevalle engele

teweeggebring is. In ons reeks studies oor ‘Die Verlore Tien Stamme van

Israel’ wys ons daarop dat Satan vandag met presies dieselfde slim set

besig is en weer die suiwer saad van God se volk deur rassevermenging

wil vertroebel en dat God om presies dieselfde rede sal moet ingryp soos in

die dae van Noag (maar hierdie keer met vuur) anders sal daar geen

suiwer Israel oorbly vir die HERE Jesus om oor te kom regeer nie, volgens

die Skrif.

Volgens die Skrif en volgens die profete, (anders is al die profete

leuenaars) wanneer Jesus kom, moet daar vir Hom ‘n suiwer Israel volk

wag om oor te regeer. As daar nie ‘n suiwer Israel volk is nie, kan Jesus nie

terugkom volgens die Skrif nie en is God tot leuenaar gemaak. Net so

ernstig as dit en soos ek gesê het in ‘n vorige boodskap, Satan het sy bes

gedoen om die Koning in die hande te kry, die Here Jesus. Hy het deur sy

agente sy hand aan Hom geslaan; Hy is gekruisig; is begrawe maar op die

derde dag het Hy opgestaan en Hy lewe tot in alle ewigheid. En dit sê: Hy

is gesete aan die regterhand van God ver bokant alle mag en alle

heerskappy en elke naam wat genoem word. Nie net in hierdie wêreld nie,

maar ook in die wêreld wat kom. Satan kan aan Hom niks meer doen nie

85


maar nou gaan sy woede uit en dit is sy laaste poging om God se plan en

God se koninkryk te vernietig.

Hy het twee doelstellings om die Israel nasies te vernietig: Met ruwe

geweld of met bloedvermenging. Dit maak nie saak watter een van hierdie

twee ookal slaag nie. Hy sal heeltemal tevrede wees, watter een ookal

slaag, want dan het hy God se plan gedwarsboom en dit is presies wat hy

probeer doen het voor die sondvloed en hy is weer daarmee besig.

Ek het ook gesê - en dis belangrik - daar is baie dinge in die natuur en in

die heelal wat in siklusse, in golwe beweeg. Ons vat die getye. Die winter is

nou net verby. Die lente is daar, die bloeisels is aan die bome, die blaartjies

begin uitkom. Net-nou is dit weer somer, dan is dit weer herfs en dan is dit

weer winter en so gaan die getye. U kan dit in die mens se liggaam kry.

Enigeen wat die mens se liggaam ken, weet dit loop in golwe. Daar is

ritme. Daar is ritme in die natuur. Die lig beweeg in golwe. Elektrisiteit,

radio, golwe.

So ook die geskiedenis beweeg in golwe en die Here Jesus het gesê met

sy Koms sal dit wees soos dit was in die dae van Noag. Hier is een van die

dinge wat ons nou mee besig is wat in die dae van Noag baie pertinent

was. Dan moet ons mos weer daarvoor uitkyk ook in hierdie tyd. Almal van

ons wat Christene is sê die koms van die HERE staan voor die deur. Laat

ons dan kyk wat in Noag se dae plaasgevind het en hier is een van die

belangrike dinge.

• Matthéüs 24:37-39

Daarom het die Here Jesus ook gesê:

37 “En net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die

Seun van die mens wees.

38 Want net soos hulle was in die dae voor die sondvloed toe hulle

geëet en gedrink het”

(dit beteken vraatsugtig geëet het en buitensporig dronk geword het, soos

dit ook weer vandag is)

“getrou en in die huwelik uitgegee het”

(oor en weer sonder inagneming van die suiwerheid van ras – en is dit nie

weer wat hulle vandag op ons wil afdwing nie - vrouens omgeruil, mekaar

laat staan het en weer met ander getrou het - aldus sommige

kommentators)

“tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het,

39 en dit nie verstaan het”

(net soos die mense van vandag nie ‘n vae benul het van wat werklik aan

die gang is nie)

“voordat die sondvloed gekom en almal weggevoer het nie, so sal

ook die koms van die Seun van die mens wees.”

86


U kan dit nou al klaar baie duideliker verstaan. U sal nog meer daarvan

sien in fyner besonderhede as ons nou voortgaan.

14. Die Slang van Génesis 3

Toe God vir Adam en Eva geskape het was die duiwel alreeds ‘n gevalle

engel en die teëstander van God. Dít is van die uiterste belang! Hy sou ook

die mense moordenaar en die vader van alle leuens word. As die gevalle

engele wat hom in sy opstand teen God gevolg het, ‘n saad op aarde kon

nalaat toe hulle by die dogters van die mens ingegaan en die vir hulle

kinders gebaar het, waarom nie Satan self ook nie? Was Satan dan nie die

hoof gevalle engel nie? As sy gevalle engele wat hom gevolg het - ons het

dit nou breedvoerig vir u gewys - by die dogters van die mens ingegaan het

en die vir hulle kinders gebaar het nie, kon Satan dan nie dieselfde doen

nie?

Die beeldspraak van die slang daar in die Tuin van Eden was maar net om

‘n belangrike feit en waarheid uit te bring.

• Openbaring 12:9; 20:1-2

Wanneer Openbaring 12:9 en Openbaring 20:1-2 na die draak verwys as

die ‘ou slang’ wat die duiwel en Satan is (Satan beteken teëstander) dan is

dit duidelik dat dit niemand anders as die duiwel self was wat die eerste

mens Adam versoek het nie en nie ‘n slang nie. Net soos die beeldspraak

van ‘draak’ moes dien om die wreedheid en skrikwekkendheid van die

sielevyand uit te beeld, so moes die ‘slang’ sy bedrieglikheid, aanloklikheid

en verleidelikheid tipeer.

9 “En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word

duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei, hy is neergewerp op

die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp.”

1 “EN ek het ‘n engel uit die hemel sien neerdaal, met die sleutel van

die afgrond en ‘n groot ketting in sy hand.

2 En hy het die draak gegryp - die ou slang wat die duiwel en die

Satan is - en hy het hom gebind duisend jaar lank,”

Die geskiedenis van die wêreld sal in breë trekke eindig soos dit begin het

en dit moet u in gedagte hou.

• Génesis 3:1;

1 “MAAR die slang was listiger as al die diere van die veld wat die

HERE God gemaak het. En hy sê vir die vrou: Is dit ook so dat God

gesê het: Julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie?”

87


Die Hebreeus vir ‘slang’ in Génesis 3:1 (‘diere’ hier beteken lewende

wesens) is ‘nachash’ wat beteken om te blaas, fluister of mompel soos ‘n

towenaar doen. Dit beteken ook in ‘n sekere sin om waar te sê of om te

bekoor met die bedoeling om te betower of te mesmeriseer, soos ‘n slang

dikwels doen met sy slagoffer voordat hy hom vang. Dit het ook die

betekenis van ‘om te blink of te glinster’ soos brons of koper. Sommige

Skrifgedeeltes vertel ons dat Satan ‘n uiters bekoorlike voorkoms het en

hierdie Hebreeuse woord sluit dan ook die betekenis in van ‘om te bekoor

of te betower’.

• Deuteronómium 18:9-14

9 “AS jy kom in die land wat die HERE jou God jou sal gee, moet jy

nie leer om volgens die gruwels van daardie nasies te doen nie.

10 Daar mag niemand by jou gevind word wat sy seun of sy dogter

deur die vuur laat deurgaan - wat met waarsêery, goëlery of met

verklaring van voortekens of towery omgaan nie,”

(Dit is die tipe mense wat daar in die land was, wie se nasate was hulle?

Die van gevalle engele en die mense.)

11 “of wat met besweringe omgaan, of wat ‘n gees van ‘n

afgestorwene vra of ‘n gees wat waarsê, of wat die dooies

raadpleeg nie.

12 Want elkeen wat hierdie dinge doen, is vir die HERE ‘n gruwel; en

om hierdie gruwels ontwil verdryf die HERE jou God hulle voor jou

uit.

13 Opreg moet jy wees met die HERE jou God.

14 Want hierdie nasies wat jy uit hulle besittings verdrywe, luister na

goëlaars en waarsêers; maar wat jou aangaan, die HERE jou God

het jou nie so iets toegelaat nie.”

U moet onthou watter nasies in daardie land was, u sal dan die verband

sien. Daardie nasies was die Refaïete, Enake hier waar die reuse was. Dit

is waar daardie nasies was. U moet onthou - ek het u vantevore gesê -

waar die seuns van God by die dogters van die mense ingegaan het voor

die sondvloed en ook daarna. U onthou wat ek vir u gesê het in Gén 18:16

waar Abraham in Kanaän ingegaan het, toe was die Kanaäniete alreeds

daar. Die voorspring, elke keer as Satan vir God voorspring in sy plan. Die

Here Jesus kom om sy koninkryk op aarde te vestig en sy hoofstad sal

Jerusalem wees daar in Palestina, want dit is die beloofde land. Dié is nou

alreeds daar. Kyk ‘n bietjie mooi, al hierdie dinge werk met mekaar saam.

Goed, kyk in die land wat jy ingaan, kyk watse soort mense is in hierdie

land en dink ‘n bietjie aan die dae waarin ons lewe. ‘Nachash’ het die

betekenis van al hierdie dinge.

88


• Númeri 21:6,8-9

Net so word die woord ‘saraph’ (meervoud, Serafs in Afrikaans) wat

beteken ‘om te brand of verhoog te wees’, in Númeri 21:6 en 8 as ‘giftige

slang’ vertaal (Engels ‘fiery serpent’) terwyl in vers 9 weer die woord

‘nachash’ gebruik word.

6 “Toe stuur die HERE giftige slange onder die volk wat die volk gebyt

het; en baie mense uit Israel het gesterwe.

8 Daarop sê die HERE aan Moses: Maak vir jou ‘n giftige slang en sit

dit op ‘n paal; dan sal elkeen wat gebyt is en daarna kyk, lewe.

9 Toe het Moses ‘n koperslang gemaak en dit op ‘n paal gesit: en as

‘n slang iemand gebyt het en hy kyk na die koperslang, het hy in

die lewe gebly.”

• Jesaja 6:1-2, 6

Hierdie selfde woord ‘saraph’ (serafs in Afrikaans) word vir die hemelse

wesens gebruik in Jesaja.

1 “IN die sterfjaar van koning Ussía het ek die HERE sien sit op ‘n

hoë en verhewe troon, terwyl sy some die tempel gevul het.

2 Serafs het bo Hom gestaan; elkeen het ses vlerke gehad: met twee

het hy sy aangesig bedek, en met twee het hy sy voete bedek, em

met twee het hy gevlieg.

6 Maar een van die serafs het na my toe gevlieg met ‘n gloeiende

kool in sy hand, wat hy met ‘n tang van die altaar af geneem het,”

Die woord ‘saraph’ word dus gebruik vir beide die giftige (Engels ‘fiery’)

slang en vir ‘n verhewe ‘hemelse wese’, net soos ‘nachash’ ook gebruik

word om beide ‘n slang en ‘n heerlike geesteswese aan te dui.

• 2 Korinthiërs11:3,14

Die ‘nachash’ of slang, wat vir Eva met sy listigheid bedrieg het word in

vers 14 as ‘n engel van die lig beskou.

3 “Maar ek vrees dat, net soos die slang Eva deur sy listigheid

bedrieg het, julle sinne so miskien bedorwe kan raak, vervreemd

van die opregtheid teenoor Christus.

14 En geen wonder nie! Want die Satan self verander hom in ‘n engel

van die lig.”

Ons moet God se Woord glo en ons moet aandag gee aan God se Woord.

Dit is dus ‘n gevaarlike posisie en as die Satan dit in daardie tyd gedoen

het is dit vandag nog presies dieselfde. As u hierdie hele gedeelte lees dan

sal u sien hy gebruik selfs predikers, hy gebruik mense waardeur hy ook

hierdie dinge doen.

89


Het ons dus nie hierin ‘n duidelike aanduiding dat dit nie ‘n slang was nie

maar ‘n wese van heerlike voorkoms, heel moontlik ‘n engel aan wie Eva

so ‘n groot eerbied betoon het dat sy aan hom selfs ‘n bomenslike kennis

toegeskryf het en dat hy ‘n wese van skynbaar verhewe orde was - en nie

‘n laer orde as syself nie?

• Eségiël 28:11-19

Bowendien word daar in die beskrywing van Satan as die ‘koning van Tirus’

baie duidelik daarop gesinspeel dat laasgenoemde ‘n wese van ‘n

bonatuurlike orde moet wees wanneer hy ‘n gerub genoem word. Sy

teenwoordigheid ‘in Eden, die tuin van God’, word ook baie duidelik gestel,

as ook die feit dat hy “vol van wysheid en volmaak in skoonheid” was en

dat hy volkome in sy weë was van die dag af dat hy geskape is, totdat daar

ongeregtigheid in hom gevind is en dat hy hoogmoedig geword het oor sy

skoonheid.

11 “Verder het die woord van die HERE tot my gekom en gesê:

12 Mensekind, hef ‘n klaaglied aan oor die koning van Tirus, en sê vir

hom: So spreek die Here HERE: Jy was die seëlring van

eweredigheid, vol wysheid en volmaak in skoonheid.”

(U moet nou mooi kyk want dit kon onmoontlik ‘n mens wees, hierdie

koning van Tirus. U sal baie mooi sien as ons alles in sy verband bring dat

dit Satan self is wat hier aangespreek word as die koning van Tirus want hy

is vol van wysheid en volmaak in skoonheid.)

13 “Jy was in Eden, die tuin van God;”

(Dis nie ‘n sterflike wese hierdie nie, hy was in Eden, die tuin van God)

“allerhande edelgesteentes was jou bedekking:”

(Jy moet net kyk watter manjifieke, watter skitterende wese was vir ons hier

beskryf. Hy is alreeds vol van wysheid, hy is volmaak van skoonheid, hy

moes ‘n pragtige man gewees het, hy was in Eden die tuin van God,

allerhande edelgesteentes het hom bedek. Hy was versier met die

pragtigste edelgesteentes, dan word dit genoem)

“karneool, topaas en jaspis, chrisoliet, oniks, sardoniks, saffier,

karbonkel en smarag; en van goud was die werk van jou kassies

en groewe aan jou; op die dag toe jy geskape is, is hulle berei.”

(Nou hoor wat sê hy vir hom)

14 “Jy was ‘n gérub

(met ander woorde jy was ‘n engel)

met uitgespreide vlerke wat beskut, en Ek het jou so gemaak; jy

was op die heilige godeberg; jy het gewandel tussen vurige

gesteentes. (1933 vertaling)

15 Jy was volkome in jou weë van die dag af dat jy geskape is, totdat

daar ongeregtigheid in jou gevind is.”

90


(Hierdie magtige, pragtige wese, bedek met edelgesteentes, vol van

wysheid en volmaak in skoonheid, wat op die godeberg gesit het, wat

gewandel het tussen die vurige gesteentes, daar was ongeregtigheid in

hom gevind. Wat was hierdie ongeregtigheid?)

16 “Weens die grootheid van jou koophandel het hulle jou binneste

met geweld gevul, en jy het gesondig; daarom het Ek jou as

onheilige van die godeberg afgedrywe, en Ek het jou tussen die

vurige gesteentes uit vernietig, o gérub wat beskut!”

(Hier was sy sonde)

17 “Hoogmoedig het jou hart geword oor jou skoonheid; jy het jou

wysheid verderwe weens jou glans. Ek het jou op die grond

gewerp, Ek het jou oorgegee voor die aangesig van konings, dat

hulle op jou neer kan sien.

18 Weens die menigte van jou ongeregtighede, deur die onreg van jou

koophandel, het jy jou heiligdomme ontheilig; daarom het Ek ‘n

vuur uit jou binneste laat uitgaan; dit het jou verteer, en Ek het jou

tot as gemaak op die aarde voor die oë van almal wat jou gesien

het.

19 Al jou bekendes onder die volke is ontsteld oor jou; jy het ‘n

verskrikking geword en sal daar nie meer wees tot in ewigheid nie.”

Daar het hoogmoed in sy hart opgekom vanweë sy skoonheid en sy

wysheid.

• Jesaja 14:12-15

Nou kom ons kyk net na die parallelle gedeeltes uit Jesaja.

12 “Hoe het jy uit die hemel geval, o môrester, seun van die

dageraad!” (Lucifer) “Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan,

oorweldiger van die nasies!

13 En jý het in jou hart gesê: Ek wil opklim in die hemel, my troon

verhef bo die sterre van God en sit op die berg van samekoms”

(Dis die godeberg, met ander woorde ek wil my bokant God verhef)

“in die uithoeke van die Noorde.

14 Ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, my gelykstel met die

Allerhoogste!”

Wat eintlik in die hemel gebeur het is hierdie gérub, hierdie môrester,

hierdie pragtige wese het homself probeer verhef bo die Here Jesus die

Seun van God. Die moment toe hierdie hoogmoed in hom kom, toe is hy

uitgewerp uit die hemel. Daarom sê die Here Jesus in Luk 10, Ek het die

duiwel uit die hemel gesien val.

91


Hy het ‘n groot gedeelte van die engele met hom saamgesleep en dit is

hulle wat toe met die dogters van die mens in gegaan het sover soos ons

dit vir u beskryf het. U sal nou verder sien wat het hy gedoen, hierdie gerub

wat niemand anders is as die Satan en die ou slang self is nie. Dit is wat hy

gesê het, hierdie selfde môrester.

• Lukas 10:18

Nou goed, nou kyk ons wat Jesus gesê het toe Hy sy dissipels gewaarsku

het teen dieselfde sonde.

18 “Toe sê Hy vir hulle: Ek het die Satan soos ‘n bliksem uit die hemel

sien val.”

As u dit dan met mekaar saambring sien u hoedat hy uit die hemel geval

het en dit is waar die sonde ontstaan het en waar die stryd tussen God en

Satan gekom het en wat vir ons in die hele Bybel beskrywe word.

• Génesis 3:1

1 “MAAR die slang was listiger as al die diere van die veld wat die

HERE God gemaak het. En hy sê vir die vrou: Is dit ook so dat God

gesê het: Julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie?”

Let nou daarop dat ‘die slang was listiger as al die diere van die veld’.

Die woord ‘diere’ in Gén 3:1 beteken ‘lewende wesens’ uit die woord ‘chay’

in die oorspronklike, net soos die woord ‘zoa’ in Open 4, met ‘lewende

wesens’ vertaal word. Dit word dus van Satan gesê dat hy listiger was as al

die ander lewende wesens wat Jehovah Elohim gemaak het. Maar al sou

die woord ‘diere’ behou word, dan sê dit nog nie dat of die slang of Satan ‘n

‘dier’ was nie, maar net dat hy listiger was as enige ander lewende wese.

Ons kan onsself nie voorstel hoe Eva met ‘n slang in gesprek was nie,

maar ons kan goed verstaan hoedat sy betowerd kon gewees het deur een

wat skynbaar ‘n engel van die lig’ (dit is ‘n verhewe engel) was en wat hoër

en bonatuurlike kennis gehad het. Dit is merkwaardig dat die woord

nachash oor die algemeen vertaal word as om te betower, te bekoor en te

toor of as een wat okkulte magte het en dit toepas.

(Deut 18:10; 1 Kon 20:33; 2 Kon 17:17; 21:6; 33:6;)

Ek kan nie dogmaties wees oor die volgende punt wat ek wil maak nie want

ek het nie uitsluitsel in my eie gemoed en gedagte daaroor nie. Maar

wanneer u nou al hierdie Skrifte lees sal u sien dat selfs van hierdie

voorouers van baie uit wie selfs van die uit Israel gebore is wat toe ook met

hierdie dinge te doen gehad het. U sal sien dat Jakob daarmee te doen

gehad het. Hoedat Josef daarmee te doen gehad het om u net te wys hoe

92


naby die spore van hierdie dinge al gekom het selfs aan God se uitverkore

saad en dat ons dus baie versigtig moet wees. Daar is baie Christene wat

vandag besig is, sonder dat hulle besef, met okkulte bedrywe. Daar is in

baie kerke, ek weet nou nie van die Afrikaanse kerke nie, ek het nog nie

van so iets gehoor nie, maar daar is in die Engelse kerke, Methodiste kerke

en Anglikaanse kerke baie groepe wat baie van hierdie dinge bedryf en

glad nie tereggewys word deur hulle leraars of hulle kerkleiding asof daar

niks mee verkeerd is nie.

• Génesis 30:27

27 “Daarop antwoord Laban hom: As ek nou guns in jou oë gevind het

- ek het waargeneem (deur tekens) dat die HERE my om jou ontwil

geseën het.”

‘Waargeneem’ is hier dieselfde woord as ‘nachash’ wat beteken ‘deur

tekens’ (Engels “divining”, waarseêry) en Laban was die man uit wie Jakob

sy vroue gaan haal het, vir Ragel en Lea. Kyk waarmee hulle besig was.

• Génenis 44:2-5,15

Hierso kom ons nou by die broer van Josef wat daar by Josef gekom het

en die beker wat daar in sy sak was.

2 “en my beker, die silwerbeker, moet jy bo in die jongste se sak sit

saam met die geld vir sy koring. En hy het gehandel volgensdie

woord wat Josef gespreek het.

3 Toe dit die môre lig word, het hulle die manne laat trek, hulle met

hul esels.

4 Hulle het uit die stad uitgetrek, hulle was nog nie ver nie toe Josef

aan die opsigter oor sy huis sê: Maak jou klaar en jaag die manne

agterna; en as jy hulle inhaal, vra hulle dan: Waarom het julle

kwaad vir goed vergelde?

5 Is dit nie die ding waaruit my heer drink en waarmee hy altyd

waarneem (waarsê) nie? Julle het verkeerd gehandel met wat julle

gedoen het.”

Hierdie beker wat daar bo in Benjamin se sak gesit was, dit was die manier

waarop Josef sy broers wou bangmaak, maar daardie beker is die beker

waarmee Josef waargesê het. Onthou Josef was in Egipte, hy was ver weg

van sy vader af en alhoewel Josef vir God onthou het en dat die HERE hom

bewaar het dat hy nie gesondig het met Pótifar se vrou nie en hy gesê het,

hoe kan ek so ‘n groot kwaad doen en sondig teen die HERE my God, was

Josef nie meer sonder vlekke nie (he was not without taint). Kyk waarmee

die Satan alreeds besig was. Nou goed, vir die eerste keer het dit my getref

en my laat sidder. Ons kyk na vers 15:

93


15 Daarop sê Josef vir hulle: Wat is dit nou wat julle gedoen het? Weet

julle nie dat ‘n man soos ek dit ongetwyfeld moet waarneem nie?”

Alles ‘nachash’, dieselfde woord wat daar vir ‘slang’ in Gén 3:1 vertaal is.

Kom ons kyk na nog skrif.

• Levítikus 19:26

26 “Julle mag niks met bloed en al eet nie. Julle mag nie met

verklaring van voortekens of goëlery omgaan nie.”

Julle mag nie met waarseêry omgaan nie.

• Númeri 23:23;

23 “Want daar is geen towery teen Jakob of waarsêery teen Israel nie.

Nou sal van Jakob en van Israel gesê word wat God gedoen het.”

Nou wat belangrik is in Gén 32 net voor Jakob by Jabbok gekom het, toe

Jakob nou op pad terug is nadat hy twee vroue gekry het en vee gekry het,

toe hoor hy Esau kom hom tegemoet. En toe ontmoet die engele van God

hom. As u Gén 32 lees dan sal u sien een van die eerste dinge wat Jakob

gedoen het, Jakob het sy huis skoon gemaak. Jakob het al die gode uit sy

huis verwyder. Jakob het ook van hierdie dinge in sy huis gehad. Maar in

die tyd van benoudheid toe maak Jakob eers sy huis skoon. Laat ons dit

bietjie as ‘n les neem vir onsself. Ons het ook op die tyd gekom van huis

skoonmaak. Laat ons huis skoonmaak in ons eie lewe. Laat ons huis

skoonmaak in ons huise en in die uur van benoudheid gaan u sien, gaan

die HERE vir Israel ons volk bring om huis skoon te maak.

Ons is vol vreemde gode. Ons is vol vreemde gebruike. Baie van hierdie

dinge, ons volk is al deurspek daarmee. Vat byvoorbeeld ons koerante. Dit

het my soos ‘n dolk in my hart gesteek ‘n klompie jare gelede toe ek vir die

eerste keer in koerante sien dat daar horoskope in is wat die sterre vir jou

vertel nie. Dit is waarsêery! Dit is die dinge wat die HERE bestraf en

verdoem. Dis binne Israel. Baie sogenaamde vroom Christene - ek is seker

‘n groot klomp van hulle bloot uit onkunde omdat hulle hierdie dinge nie

weet nie - beoefen al hierdie dinge. Kyk wat sê my sterre, kyk wat sê die

tekens van die hemel vir my. Dis alles deel van hierdie okkulte bedrywe

waar die Satan sy werk en sy plek al kom inneem het.

Nou goed dit is nou wat Bileam voorspel het en dit is vir my mooi dat hy dit

nie in Israel kon sien op daardie oomblik nie.

94


• Númeri 24:1

1 “TOE Bíleam sien dat dit goed was in die oë van die HERE om

Israel te seën, het hy hom nie soos die vorige kere tot towery

gewend nie, maar sy gesig na die woestyn gedraai.”

Hierdie man Bíleam was ‘n waarsêer en hy was ‘n towenaar en daarom het

Balak hom laat roep om Israel te vervloek maar God het hom net nie

toegelaat om dit te doen nie. Instede van towerspreuke het die HERE net

die suiwer Woord van die HERE oor Bíleam se lippe laat kom. Wanneer

daar dus van Satan gepraat word as ‘n ‘slang’ dan is dit net by wyse van

implikasie. Dit beteken net so min ‘n slang as wanneer Dan so genoem

word (Gén 49:17) of ‘n dier wanneer Nero ‘n leeu (2 Tim 4:17) en Herodes

‘n jakkals (Luk 13:32) genoem word of wanneer Juda ‘n jong leeu genoem

word. (Gén 49:9) Dit is dieselfde as wanneer die leerstelling van die

Fariseërs suurdeeg genoem word. (Matt 16:6) Dit wys maar net simbolies

op die ware en werklike betekenis van dit wat bedoel word.

Wanneer dit in Gén 3:15 gesê word: “jy sal hom in die hakskeen byt”, dan

beteken dit ver meer as net die letterlike. Dit voorspel die aller plegtigste

gebeurtenisse in verband met die dure prys wat die Saad van die vrou,

naamlik Christus, sou betaal om Satan uiteindelik te oorwin en te vernietig,

wat weer voorgestel word deur, “Hý sal jou die kop vermorsel”.

Dit was juis deur die dood van Christus dat hy wat die mag oor die dood

bekom het, self vernietig sou word; waardeur al sy planne en mag tot ‘n

einde gebring sou word en sy werke vernietig word. (Heb 2:14; 1 Joh 3:8;

Open 20:1-3,10)

• Génesis 3:13-15

13 “Daarop sê die HERE God aan die vrou: Wat het jy nou gedoen?

En die vrou antwoord: Die slang het my bedrieg, en ek het geëet.

14 Toe sê die HERE God aan die slang: Omdat jy dit gedoen het, is jy

vervloek onder al die vee en al die diere van die veld. Op jou buik

moet jy seil, en stof moet jy eet al die dae van jou lewe.

15 En Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou

saad en haar saad. Hý sal jou die kop vermorsel, en jý sal hom in

die hakskeen byt.”

Watter letterlike woorde kon hierdie letterlike feite beter uitbring as juis

hierdie beeldspraak? U moet net sien wat dit sê anders weet u dalk nie wat

ek bedoel nadat Adam en Eva gesondig het deur aan God ongehoorsaam

te wees nie. Dit is presies dieselfde met die ander figuurlike taal in Gén

3:14 naamlik: “Op jou buik moet jy seil”.

95


Hierdie beeldspraak beteken veel meer as die werklike buik van vlees en

bloed, net soos die woorde ‘hakskeen’ en ‘kop’ in Gén 3:15. Dit skilder vir

ons, voor ons geestesoog Satan se uiteindelike vernedering. Om voor

iemand op jou aangesig te lê was nog altyd die uiterste vorm van

onderworpenheid. Wanneer dit sê, “ons buik kleef aan die aarde” (Ps

44:26) dui dit op so ‘n volslae en diepe onderworpenheid wat nooit in

letterlike woorde oorgedra of uitgespreek kan word nie. Net so is dit ook

met die ander oordeel: “stof moet jy eet al die dae van jou lewe”. (Gén

3:14) Dit is nie letterlik waar nie en die slang eet ook nie stof nie maar dit is

waar en getrou aan die werklike bedoeling van die straf. So ook wanneer

Christene bestraf word omdat hulle mekaar byt en opeet, (Gal 5:14-15) dan

is dit iets nog veel dieper en meer hartbrekend as die letterlike betekenis

van die woorde. Christene byt en eet mekaar nie letterlik op nie. Dit

beteken figuurlik wanneer ons mekaar vernietig met ons woorde en ons

optrede teenoor mekaar. Ons byt mekaar. Ons maak mekaar seer. Ons

vernietig mekaar op baie maniere, dit is wat hy bedoel. Wanneer “sy

vyande die stof sal lek” (Ps 72:9) dan beteken dit nie dat hulle dit op hulle

knieë met hulle letterlike tonge sal doen nie, maar hulle sal so volkome

verslaan en neergewerp wees, dat geen woorde letterlik hulle neerlaag en

onderwerping met reg kan beskryf nie.

Indien ‘n slang dan later aan ‘n ‘nachash’ genoem was, was dit omdat dit ‘n

betowerende mag oor ander diere uitgeoefen het en as dit as wys beskou

was, was dit omdat hy so goed kon wegkruip en nie vanweë enige

ingebore wysheid van sy eie nie. Dit was ook so genoem omdat sy naam

verbind was met die van Satan (die ou slang) wat “Eva bedrieg het”. (2 Kor

11:3, 14) Dit is tog verbasend hoe dit ooit veronderstel kon gewees het dat

‘n slang kon praat sonder spraakorgane of hoe dat Satan kon veronderstel

wees om so ‘n groot wonderwerk te verrig. Dit sou ‘n groter wonderwerk

wees as die wat deur God self verrig is toe Hy die bek van Bíleam se

donkie geopen het om dit te laat praat.

Dit toon maar net aan ons die krag van die tradisie of oorlewering wat van

kleins af voor die oë van elkeen van ons en op ons verstand die prent van

‘n ‘slang’ en ‘n ‘appel’ geskilder het - die eerste ‘n verkeerde uitleg van die

Skrif en die tweede ‘n blote versinsel wat nie eers in die Skrif voorkom nie.

Nog nooit was Satan se wysheid so listiglik aangewend as toe hy die

universele aanvaarding van hierdie tradisie bewerkstellig het nie. Dit het

daarin geslaag om die aandag van die mens op die letter en die metode te

vestig en sodoende die oë te verblind vir die plegtige feit dat die val van die

mens uitsluitlik te doen gehad het met die Woord van God en dat dit daarin

gesetel is naamlik, dat die mens die sonde gedoen het om die leuen van

die Satan te glo, liewer as die Waarheid van God.

96


Die versoeking van die eerste mens, Adam het begin met die vraag, ‘Is dit

ook so dat God gesê het?’ Die versoeking van die tweede mens, die HERE

uit die hemel, het met ‘n soortgelyke vraag begin, ‘As U die Seun van God

is’, toe die stem van die Vader skaars weggesterf het, wat gesê het ‘Dit is

My geliefde Seun.’ Die duiwel het gekom by Eva en gesê: ‘Is dit ook so? Hy

het gekom met ‘n vraag. (Gén 3)

Hy kom by die Here Jesus in die woestyn - onthou u nadat die Here Jesus

gedoop is in die Jordaan, toe hy opkom uit die water toe daal die Heilige

Gees op Hom neer en toe kom daar ‘n stem uit die hemel en sê: ‘dit is My

geliefde Seun in wie Ek ‘n welbehae het. Luister na Hom.’ Die Vader het uit

die hemel bevestig dit is sy geliefde Seun in wie Hy ‘n welbehae het. -

Jesus gaan die wildernis in, Satan kom by Hom en wat is die eerste

woord? Onthou die laaste woorde wat met hom gepraat is, was die stem uit

die hemel: dit is My geliefde Seun in wie Ek ‘n welbehae het. Hy is in die

wildernis, daar is niemand by Hom nie, Hy praat met niemand, daar is

niemand se stem by Hom nie. Die volgende stem wat Hy hoor is Satan se

stem: ‘As U die seun van God is, sê vir hierdie klippe om te verander in

brood.’ Is dit nie verskriklik nie? Kan u dit sien, dit is presies net dieselfde.

Weer met ‘n suggestie van onwaarheid. ‘n Suggestie dat God ‘n leuenaar

is. Dit is presies wat hy nog altyd doen.

Alles het gewentel om die waarheid van wat die HERE God gesê het. Nadat

die Woord van God onder verdenking geplaas is in die gemoed van Eva

het dit haar in haar antwoord aan die Satan gelei om:

- Die woord “vry” uit te laat

Vergelyk Gén 3:2 (Eva) met Gén 2:16 (God).

Eva: “van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet”

God “van al die bome van die tuin mag jy vry eet”

- Die woorde “en dit nie aanroer nie” by te voeg

Vergelyk Gén 3:3 (Eva) met Gén 2:17 (God).

Eva “het God gesê: Julle mag daarvan nie eet nie en dit nie aanroer

nie”

God “daarvan mag jy nie eet nie”

- Om ‘n sekerheid in ‘n moontlikheid te verander

Vergelyk Gén 3:3 (Eva) met Gén 2:17 (God).

Eva “anders sal julle sterwe”

God “sal jy SEKERLIK sterwe”

So is dit ook met ons, Satan sal eers God se Woord in u eie hart en in u eie

lewe onder verdenking plaas. Dit moet u teen waak, dan sal hy met die

volgende kom. In die moment wat God se Woord in u eie gemoed en u eie

lewe verdraai het, het Satan klaar die oorwinning oor u behaal.

97


Dit is nie sonder betekenis nie dat die eerste woorde wat die ‘tweede Mens’

in sy bediening gebruik het juis was “Daar is geskrywe” en dit drie keer

herhaal het nie. Dit is vandag nog ons enigste wapen. Ons mag nie met die

Satan redeneer nie. Ons moet hom weerstaan met die Woord. Daarom

moet ons God se Woord ken en sê: dit staan geskrywe, dit staan geskrywe,

dit staan geskrywe!

• Johannes 17:17

Sy laaste bedieningswoorde was ‘n soortgelyke drievoudige bevestiging

van die geskrewe Woord van God. (Joh 17:8, 14, 17)

17 “Heilig hulle in u waarheid; u woord is die waarheid.”

Die vorige versoeking het geslaag omdat die Woord van God drie keer

verdraai is; die laaste versoeking was effektief afgeslaan omdat dieselfde

Woord getrou en suiwer herhaal is. (The Companion Bible)

15. Die Saad van Die Slang

Dit bring ons nou by ‘n beter begrip van wat die HERE God bedoel het toe

Hy gesê het “En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou en tussen jou

saad en haar saad”. (Gén 3:15)

Dit dui nie hier op die nakomelinge van ‘n slang nie maar op die

nakomelinge van Satan. Met ander woorde, net soos die gevalle engele ‘n

nakomelingskap op die aarde onder die mense gehad het, so het Satan,

die hoof gevalle engel, ook sy nakomelingskap op aarde gehad en hy het

dit nog; en daar sou ‘n voortdurende vyandskap wees nie net tussen Satan

en die vrou en haar saad nie, maar ook tussen Satan se saad en die vrou

en haar saad. Omdat Satan die listigste van almal is en homself net so

maklik kan kamoefleer of wegsteek soos die slang, sou beide hy en sy

saad en hulle bose werke en invloed dwarsdeur die eeue dan ook nie so

maklik raakgesien kon word nie. Net soos die slang homself so wegsteek

dat U hom nie kan sien nie, so kan Satan se saad homself so wegsteek

deur die eeue dat jy hom nie kan sien nie en dit is alleen deur God se

Woord soos ‘n flits op hom te laat skyn, dat u hom sien. Dit is daarom dat

die meeste mense blind is en hulle op ‘n slang sal trap en dit nie weet nie.

Ons lees dat die Here Jesus vir daardie Fariseërs wat gedurig op die loer

was vir ‘n geleentheid om Hom dood te maak, gesê het dat hulle van hul

vader die duiwel was. (Joh 8:44) Die Here Jesus het nooit iemand ‘sleg

gesê’ nie. Hy het net die waarheid gepraat. Dit was dus ‘n magtige feit wat

Hy daar gekonstateer het, ‘n feit wat sy ontstaan daar in die tuin van Eden

gehad het en wat eers tot ‘n einde sal kom wanneer Satan en sy saad

finaal vernietig word in die finale opstand teen God. (Open 20)

98


Hy noem hulle (hierdie Fariseërs) slange en addergeslag en eie kinders of

afstammelinge van die wat die profete doodmaak. Hulle is dus daardie

selfde saad wat dwarsdeur die eeue in vyandskap sou wees teen die vrou

en dus ook die wat uit haar gebore sou word en haar saad. (Matt 23:33;

Luk 11:50; Joh 10:26)

In die gelykenis van die onkruid (Matt 13:24-30, 36-43) lees ons van die

onkruid wat onder die koring gesaai is en dat die koring die kinders van die

Koninkryk is en die onkruid die kinders van die Bose (die duiwel). (Matt

6:13) Verlos ons van die bose, dit is van die duiwel dus is daar kinders van

die duiwel. Daar is dus ‘n letterlike saad van die duiwel maar hulle sal

alleenlik deur die engele uitgeken kan word en dan ook alleenlik met die

oestyd - dit is aan die voleinding van die wêreld.

In ‘n hele paar Skrifte lees ons ook van die kinders van Bélial (wat staan vir

die Bose) wat in die Afrikaanse Bybel met die woorde deugniete en slegte

manne, vertaal word. (Deut 13:13; Rig 19:22, 20:13; 1 Sam 1:16, 2:12,

10:27, 25:17, 25, 30:22; 2 Sam 16:7, 20:1, 23:6; 1 Kor 21:10,13:2) Hier

sien ons dat selfs die seuns van Elí sulke deugniete of seuns van Bélial

was. Esau, wat uit dieselfde vader en moeder as Jakob gebore was, was

van daardie ander saad, soveel so dat God gesê het, “Jakob het Ek

liefgehad, maar Esau het Ek gehaat.” (Mal 1:3; Rom 9:13) Maar God het

die sondaar lief, waar kom hierdie gesindheid dan vandaan? Ons gaan

verder hierop in, in ons reeks oor ‘Die Verlore Tien Stamme van Israel’. Die

verklaring lê sekerlik daarin dat hulle van die saad van Satan is en dus

soos die Refraiete van die gevalle engele, hulle nie tot God kan bekeer nie

- hulle is nie van sy skape nie. (Joh 10) Ons lees dat Kain uit die Bose was

en die eerste moordenaar. Nie soos Kain wat uit die Bose was en sy broer

doodgeslaan het nie. En waarom het hy hom doodgeslaan? Omdat sy

werke boos was en dié van sy broer regverdig. (Joh 3:12)

Hier het die saad van die Slang (Satan) al sy eerste aanslag op die saad

van die vrou gemaak. Maar Kain was ook die seun van Eva. Is dít dalk

waaruit die sonde ontstaan het, dat Eva deur hierdie skynende wese mislei

was net soos die seuns van God (die gevalle engele) gesien het dat die

dogters van die mens mooi was en by hulle ingegaan het?

• Génesis 6:4

4 “In dié dae was die reuse op die aarde, en ook daarna, toe die

seuns van God by die dogters van die mense ingegaan en dié vir

hulle kinders gebaar het.”

99


Was Kain en Abel dalk ‘n tweeling, die een deur Satan bevrug en die ander

deur Adam? Vriende, dit is van die uiterste belang dat ons hierdie dinge sal

bekyk. Dit is van die uiterste belang dat ons hierdie dinge voor oë sal hou,

daar is sulke feite uit die geskiedenis. En ek moet net noem, daar is sulke

feite waar vroue geboorte geskenk het aan tweelinge deur twee mans

bevrug. Daar is ‘n geval waar ‘n vrou aan ‘n tweeling geboorte gegee het,

die ene was swart en die ander ene was wit. Dit het daarna uitgekom dat

sy kort na mekaar met ‘n Neger en toe met haar man wat ‘n blanke was,

gemeenskap gehad het en dat die twee kinders so gebore is. Ek het vir

geneeshere gevra en hul sê dit is heeltemal moontlik dat die soort

verskynsel kan gebeur.

Ons vra die vraag waar kom hierdie addergeslag vandaan wat die Here

Jesus baie duidelik geïdentifiseer het? Waar kom daardie woorde vandaan

in Joh 8:44 waar Jesus vir die Fariseërs gesê het, julle is nie die kinders

van Abraham nie, julle is van julle vader, die duiwel?

Waar kom 1 Joh 3:12 dan vandaan wat sê: Nie soos Kain nie, wat van die

bose is? Waar kom dit vandaan? Hier is Adam en Eva, die eerste mense in

daardie opsig deur God geskape sonder sonde.

• Génesis 4:25

Lees wat sê Eva omtrent Set in die Engelse Bybel:

25 “And Adam knew his wife again; and she bare a son, and called his

name Seth: For God, said she, hath appointed me another seed

instead of Abel, whom Cain slew.”

Amen!

100


Iets oor die Skrywer

F.W.C. Neser is as wetenskaplike opgelei maar is ‘n toegewyde Christen

vanaf sy kinderjare. Vir hom is die Bybel die Woord van God vanaf Génesis

tot Openbaring. Reeds vroeg in sy lewe was hy daarvan oortuig dat die

mens self daarvoor verantwoordelik is dat daar oorloë, depressies,

hongersnood, droogtes, siektes en ellende op aarde is.

Hy het gesien dat God sy volmaakte Wet aan sy volk Israel gegee het en

aan hulle gesê het dat as hulle daarvolgens sou lewe, daar nie een van

hierdie rampe sou wees nie en ook dat Israel as God se Demonstrasie Volk

op aarde sal dien. Dit was egter vir hom duidelik dat hierdie volk nie die

Jood of die kerk is of kan wees nie. Mettertyd het hy tot sy groot blydskap

ontdek dat die Anglo-Saksies, Keltiese en Germaanse nasies inderdaad

die nakomelinge van die Huis van Israel is.

By die Wederkoms van Christus (nou op hande) sal hierdie nasies tot ‘n

ware wedergeboorte kom, met die Heilige Gees vervul word en met Jesus

die Christus as hul Heer en Koning hierdie wêreld teruglei na volkome

harmonie met God.

Met die oog daarop dat die Bybelse boodskap aangaande Israel uitgedra

moet word aan al die nakomelinge van die Huis van Israel, het Pastoor

F.W.C. Neser die onderstaande werke tot stand gebring sodat ISRAEL

KAN HOOR!

Bylae: Boeke beskikbaar by Ekklesia kantoor:

No Titel

1 Die Afrikaner -- ‘n Unieke Volk

2 Ander Evangelie

3 Segregasie -- Wat sê die Skrif?

4 Die Bedienings Gawes van Jesus Christus

5 Die Bybel is Waar

6 Christendom en Kommunisme

7 Die Boek van Daniël

8 Daniël se 70ste Week

9 Die Derde dag Opstanding van Christus

10 Deur Lyding na Volmaaktheid

11 Die Brief van die Apostel Paulus aan die Efésiërs

101


No Titel

12 Die Bybel Voorspel Atoomoorlog

13 Die Doop, in watter Naam (pamflet)

14 Die Duiwel

15 Engele

16 Die Fondament van die Christelike Lewe

17 Die Gawes van die Heilige Gees

18 God se Groot Week

19 Goddelike Génesing

20 Die Profeet Hoséa

21 In die Oppersaal

22 Insig in die Verlede en die Hede bring Uitsig op die Toekoms

23 Israel in die Nuwe Testament

24 Die Israelwaarheid - TV Onderhoud

25 Die Boek van Jesaja

26 Jesus van Nasaret

27 Die Boek van Joël

28 Die Kerk van Rome en die Mens van Sonde

29 Krag van die dwaling

30 Die Kruis

31 Moses en sy “Kusitiese” Vrou

32 Mure van Jerusalem

33 Na die Dood – Wat Dan?

34 Die Name van God

35 Die Nuwe Hemel en die Nuwe Aarde

36 Die Boek van Openbaring

37 Die Openbaringe van die Apostel Paulus

38 Die Opraping

39 Die Brief aan die Romeine

40 Rusland in Profesie

41 Die Sabbat

42 Die Slang van Génesis 3

43 Sommige Aspekte van die Werk van die Heilige Gees

44 Tempel van God

102


No Titel

45 Terwille van die Engele

46 Troos, troos my Volk sê julle God

47 Die Twee Sade op Aarde

48 Die Tyd van die Heiden

49 Verblinding van Sinne

50 Verdrukking Die Groot

51 Die Verlore Tien Stamme van Israel Deel 1

52 Die Verlore Tien Stamme van Israel

53 Versterk mekaar in ‘n tyd soos hierdie

54 Die Vrug van die Heilige Gees

55 Waar het Kain sy Vrou Gekry?

56 Waarom die Bybel die Eet van Varkvleis Verbied

57 Wat die Bybel ons Leer Aangaande die Heilige Gees

58 Wat die Bybel ons Leer Aangaande die Mens

59 Wat die Bybel ons Leer Aangaande God

60 Die Wederkoms van Christus

61 Wêreldgebeure

62 Die Wet van die HERE

63 Wie is my Naaste?

64 Wie was Hulle?

Nuwe Byvoegings:

No Titel

65 Hoe sal ons ontvlug

66 Wat ek vrees kom oor my

67 Laat U wil geskied

68 Die Arsenale van God

69 Die kinders van God

70 Noag die Opregte

71 Ken U Vyand

72 Die Groot Opdrag

73 Die wonderlike wêreld van môre

74 Die volk en verootmoediging

75 Die Troon van Dawid

103


No Titel

76 Die Huidige Wêreldstelsel

77 Galásiërs 3

78 Uitlander en Vreemdeling/Griek of Jood

79 Pas Op waak en Bid

80 Ellendige en Armoedige Volk

81 Die Betekenis van Ons Tyd

82 Wat is die Toekoms vir Suid Afrika?

83 Die Dag van die HERE

84 Na die dag van die HERE

English books available:

No Titel

1 After Death What Then?

2 Segregation – What saith the Scripture?

3 The Bible Predicts "Atomic War"

4 The Book of Joel

5 The Book of Revelation

6 Christianity and Communism

7 Daniel’s 70th week

8 The Great Tribulation

9 The Israel Truth T.V. Interview

10 The Lost Ten Tribes Of Israel Part 1

11 The Lost Ten Tribes of Israel

12 The New Heavens and the New Earth

13 The Origin, History and Destiny of the White Race

14 The Past the Present and the Future in the Light of Scripture

15 The Rapture

16 Russia in Prophecy

17 The Serpent of Génesis 3

18 Why the Bible Prohibits Pork

19 World Affairs

New Additions:

No Titel

20 Sons of God

104


No Titel

21 The Two Seeds Upon Earth

22 The Bible is True

23 Noah the Man without Blemish

24 Israel in the New Testament

25 Moses and his “Cushite” Wife

26 Unpublished Writings

27 The Wonderful World of Tomorrow

28 The Book of Isaiah

29 Who is Thy Neighbour

30 The Book of Romans

31 The Afrikaner a Unique Nation

Naslaan Biblioteek:T

Boeke oor verskillende onderwerpe is beskikbaar asook ‘n Biografie van

F.W.C. Neser indien lesers meer oor F.W.C. Neser te wete wil kom. Die

biografie is deur Richard Searle geskryf.

Oudiokassette / CD’s en Videobande:

Daar is sowat 2000 oudiokassette / CD’s en videobande waarin pastoor

F.W.C. Neser se boodskappe vasgelê is, ook beskikbaar vir bestelling.

Webtuiste:

Besoek ook ons webtuiste: Hwww.israelmusthear.co.zaH waar u bykans

1500 preke/leringe van Pastoor Neser en ± 100 Afrikaanse en Engelse

boeke wat deur Pastoor Neser geskryf is, volledig kan aflaai. Hierdie diens

is gratis.

E pos Adres:

Hekklesiekassetfonds.neser@gmail.comH

Gebruik die adres om u bestelling van boeke/CD’s/of DVD’s te plaas of om

met ons in die kantoor kontak te maak.

105

More magazines by this user
Similar magazines