bijlagen - Technische Universiteit Eindhoven

alexandria.tue.nl

bijlagen - Technische Universiteit Eindhoven

R A Q

9 3

E I N

f

BIJLAGEN

HEY EINDHOVEN$ ONDERWIJSMODEL

IN DE PRAKTIJK

ZELFSTUDIE FACULTEIT BOUWKUNDE EINDHOVEN

••


BIJLAGEN

HEY EINDHOVEN§ ONDERWIJSMODEL

IN DE PRAKTIJK

ZELFSTUDIE FACULTEIT BOUWKUNDE EINDHOVEN

VOORJAAR 1993


lnhoudsopgave

Bijlage 1 Tabellen kwantitatieve data

Bijlage 2 Namenlijst wetenschappelijk personeel

Bijlage 3 Literatuurlijst propaedeuse

Bijlage 4 Literatuurlijst kernvakken afstudeerperiode

Bijlage 5 Laatste 25 scripties

Bijlage 6 Publicaties met betrekking tot de studierichting

Bijlage 7 Kwantitatieve analyse afstuderen

Bijlage 8 Kwantitatieve analyse beroepspraktijk afgestudeerden

Bijlage 9 Tekst faculteit bouwkunde TUE-studiegids 1993-94

Bijlage 10 HTO-vrijstellingsprogramma

5

9

15

19

25

29

33

39

57

163


Algemeen

De gegevens zijn afkomstig uit het Statistisch Jaarboek TUE, 16e editie 1992.

De TUE kent geen deeltijd-opleidingen.

Tabel 1: Aantallen eerstejaars 'studenten'

Peildatum: 1 december.

Er is voor 1 december gekozen om de gegevens overeenkomstig de CBS-tellingen

te presenteren.

studie studie 1e jaars WO 1e jaars TUE 1e jaars CUR 1e jaars STD

richting jaar man vrouw totaal man vrouw totaal man vrouw totaal man vrouw totaal

B

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

82

79

76

56

63

62

96

118

131

161

155

9

21

12

18

17

35

42

52

66

57

54

91 90

100 81

88 84

74 59

80 66

97 71

138 103

170 121

197 140

218 166

209 162

10

22

13

19

17

35

43

53

68

59

56

100 92

103 87

97 85

78 64

83 71

106 78

146 118

174 129

208 146

225 169

218 167

Toelichting bij Tabel1:

In de tabel zijn opgenomen de aantallen studenten, die niet eerder als zodanig voor Bouwkunde aan de TUE

ingeschreven zijn geweest en ingeschreven zijn in de propedeuse-fase (eerstejaars studenten curriculum=ESC)

per de peildatum van 1 december 1992 (CBS-telling).

Tabel 2 : Aantallen ingeschrevenen TUE

Peildatum: 1 december.

lemand die in hetzelfde jaar (voor 1 december) zowel student als extraneus is,

wordt het gehele jaar als student gerekend. Zo wordt iemand die zowel extraneus

als auditor, contractant of toehoorder is, tot extranei gerekend.

Uit vorige edities blijkt dat deze aantallen voor de TUE na 1 december nog iets stijgen.

10

22

13

19

18

36

43

53

69

60

57

102 92

109 87

98 85

83 64

89 71

114 78

161 118

182 129

215 147

229 174

224 170

10 102

22 109

13 98

19 83

18 89

36 114

43 161

53 182

69 216

60 234

57 227

studie studie studenten WO extranei" auditoren totaal

richting jaar man vrouw totaal man vrouw totaal man vrouw totaal man vrouw totaal

B

1982

1983

882

762

95

98

1984 698 95

1985 619 97

1986 545 87

1987 486 101

1988 441 116

1989 441 142

1990 505 175

1991

1992

569 205

626 223

917

860

793

716

632

587

557

583

680

774

849

5

3

4

2

1

3

5

6

11

17

9

0

0

1

1

1

0

2

3

6

4

4

3

4

6

7

11

19

12

1

0

3

3

2

5

14

25

29

43

56

1

2

0

0

0

0

0

0

5

9

2 828 97 925

2 765 101 866

3 705

3 624

2 548

6 494

14 460

25 472

29 545

95 800

98 722

87 635

103 597

117 577

143 615

175 720

48 629 212 841

65 691 235 926

7


8

Tabel 3: Rendementen en cohorten 1982/1983 t/m/1989/1992

studiejaar om- o/o P- examen na: o/o D- examen van de

vang

cohort

P- instroom na:

per 1

dec.

1 J. 2J. >2J. 4J. 5J. 6J.

1982/1983 104 38 **64 **65 ***2

1983/1984 110 39 65 66 0

1984/1985 101 40 73 75 3

1985/1986 83 35 65 75 1

1986/1987 94 26 66 76 2

1987/1988 122 23 66 75 0

1988/1989 168 13 66 73 6

1989/1990 182 12 67 74

1990/1991 215 27 71

1991/1992 229 34

7 35

5 36

17 43

7 36

3 31

*)getallen moeten gelijk zijn aan de opgave van tabel 1

**)de percentages zijn cumilatief

***)het 1e percentage is berekend op de 1e jaarsinstroom (zie kolom 1). Het 2e getal is berekend op de doctoraal

instroom. Tabellen voor kwantitatieve data onderwijsvisitatie Faculteit Bouwkunde TUE ·

6

o/o D- examen van de

D- instroom na :

>6J. 4J. 5J. 6J. >6J.

47 •••)-

55 0 5 65 80

60 7 23 68 88

64 4 47 76 83

7 29 62 81

9 28 74

4 28

Toelichting bij Tabel3:

De absolute aantallen die in de tabellen 1 en 3 voorkomen vertonen kleine verschillen t/m het studiejaar

1988/1989 omdat wat betreft de berekening van het numerieke P- en D-rendement de peildatum voor de bepaling

van de cohortgrootte (P-instroom) t/m het studiejaar 1988/1989 31 mei is van het studiejaar x + 1. 31

mei was voorheen de datum waarop het studiejaar werd afgesloten. Vanaf het studiejaar 1989/1990 is de

peildatum voor de bepaling van de cohortgrootte (P-instroom) 1 december studiejaar x, zodat er vanaf dat

studiejaar geen verschillen meer zijn met de aantallen genoemd in tabel 1.

De peildatum voor de bepaling van de cohortgrootte inzake D-instroom is voor aile studiejaren 1 december

studiejaar x.

De cohortgrootte van de D-instroom wordt bepaald door het aantal ingeschrevenen dat in de periode van 1

december studiejaar x-1 t/m 30 november studiejaar x aan de TUE het P-diploma heeft behaald of daarvoor

een vrijstelling heeft gekregen en vervolgens in de D-fase is ingestroomd. Een cohort kan studenten bevatten

die hun P-diploma in een andere studierichting hebben behaald.

De peildatum voor de berekening van het numerieke rendement is in aile gevallen 31 augustus studiejaar

x+1 (einde studiejaar).

De D-instroom is ongelijk aan de P-instroom. De berekeningsgrondslag van de rendementen op basis van de

D-instroom verschilt dus van die van de P-en D-rendementen op basis van de P-instroom.

4


VAKGROEP KONSTRUKTIEF ONTWERPEN

Algemeen/lntegratie

omvang funktie naam titer opreiding onderwijs in

0.6 hgl. B Nieuwland, H. ir. civiele techniek constructief ontwerpen

0.4 hgl. B Rutten, H.S. dr.ir. civiele techniek constructief ontwerpen

1.0 UHD Huisman, W.J.J. ir. werktuigbouwkunde Iichte draagconstructies

0.8 UD Bats, J.O. ir. civiele techniek Iichte draagconstructies/

mechanica

1.0 UD Fijneman, H.J. ir. civiere techniek constructief ontwerpen

1.0 UD Janssen, J.F.G. ir. bouwkunde constructief ontwerpen/

mechanica

Materialen

omvang funktie naam titer opreiding onderwijs in

0.5 hgl. B vacatu re betonconstructies

0.4 hgi.A vacature staalconstructies

0.4 bijz.hgl. Schiebroek, C.J.M. ir. civiere techniek staperbouw

0.2 bijz.hgl. Bennenk, H.W. ir. civiere techniek prefabconstructies/

voorgespannen beton

1.0 UHD Janssen, J.J.A. dr.ir. civiele techniek geotechniek/bamboe

1.0 UHD Schot, F. ir. civiere techniek houtconstructies/mechanica

1.0 UHD vacature staarconstructies

1.0 UD Lub, K.B. ir. civiere techniek betonconstructies/mechanica

1.0 UD Janssen, H.J.M. ir. bouwkunde constructief ontwerpen/

mechanica

1.0 UD Moonen, S. ir. bouwkunde hout

T echnische mechanica

omvang funktie naam titer opleiding onderwijs in

0.8 hgi.B vacature technische mechanica

0.6 UD vacature computational mechanics

1.0 docent Hiemstra, P. ir. civiele techniek mechanica

VAKGROEP FVSISCHE ASPECTEN VAN DE GEBOUWDE OMGEVING

Afbouwtechniek/akoestiek

omvang funktie naam titel opleiding onderwijs in

0.7 hgl. B Wisse, J.A. ir. natuurkunde afbouwtechniek/bouwfysica

1.0U HD Martin, H.J . dr.ir. natuurkunde bouwfysica/akoestiek

1.0U HD Wolfs, B.G. ir. bouwkunde ontwikkering bouwtechniek

1.0 UD Thijssen, A.P. ir. bouwkunde afbouwtechniek

1.0 UD Hak, C.C.J.M. ir. bouwkunde akoestiek

Klimaat/Licht

omvang funktie naam titer opreiding onderwijs in

0.5 hgl. B Vorenkamp, J. ir. werktuigbouwkunde bouwfysica/binnenmilieu

0.5 hgl. B Verde, K. te ir. werktuigbouwkunde bouwfysica/binnenmirieu

0.2 bijz.hgl. Begeman, S.H.A. dr.ir. natuurkunde praktische verrichtingskunde

0.2 bijz.hgl. Bronswijk, J.E.M.H v. dr. biorogie biologische agentia

1.0 UHD Wit, M.H. de dr.ir. natuurkunde (stede)bouwfysica en energiezuinig

bouwen

1.0U HD Bakker, F.E. ir. bouwkunde binnenklimaat

1.0 UD Rutten, A.J.F. drs. natuurkunde verlichtingskunde

1.0 UD Schellen, H.L. ir. bouwkunde bouwfysica

lnstallaties

omvang funktie naam titer opleiding onderwijs in

0.4 hgl. B vacature installaties

1.0 UD Hensen, L.J.M. dr.ir. bouwkunde krimaatregering

Materiaalkunde

omvang funktie naam titer opreiding onderwijs in

0.2 hgi.A Bancken, E.L.J . ir. chem. technologie materiaalkunde (kunststoffen)

0.8 hgl. B vacature materiaalkunde

1.0 UD Hardon, J.J. drs. scheikunde materiaalkunde

1.0 UD Lamers, H.M. ir. werktuigbouwkunde materiaarkunde

1.0 UD Schayk, L.A. van ir. bouwkunde materiaarkunde

11


12

VAKGROEP PRODUKTIE EN UITVOERING

Bouwproduktietechniek

omvang funktie naam titel

1.0 hgl. B vacature bouwproduktietechniek

0.2 bijz.hgl. Buur, A.P. drs.

0.1 bijz.hgl. Stuip, J. ir.

1.0 UHD Westra, J. ir.

0.5 UD Jansdaal, P.W.J. ir.

1.0 UD Timmermans, A.W.C ir.

1.0 UD vacature produktiesystemen

Afbouwtechniek

omvang funktie naam titel

1.0 hgl. B Schmid, P. mag.arch.

0.2 hgl. B Henket, H.A.J. ir.

1.0 UHD Erkelens, P.A. dr.ir.

1.0 UD Links, K.J.L. AAdipl.

0.6 UD Schijns, W.H.M. ir.

0.6 UD Schulte, E. arch. HBO

Uitvoeringstechniek

omvang funktie naam titel

1.0 hgl. B Maas, G.J . ir.

1.0 UHD Poortman, E.R. ir.

1.0 UD Schaefer, W.F. dr.ir.

1.0 UD Vastert, E.W. ir.

1.0 UD Vissers, M.M.J. ir.

0.2 UD van Hoof, P.A.J . dr.ir.

0.6 UD Tempelmans Plat, H. dr.

VAKGROEP ARCHITECTUUR, URBANISTIEK EN BEHEER

opleiding

economie

civiele techniek

bouwkunde

industrieelontwerpen

bouwkunde

opleiding

architektuur

bouwkunde

civiele techniek

architektuur

bouwkunde

architektuur

opleiding

civiele techniek

civiele techniek

bouwkunde

bouwkunde

bouwkunde

bouwkunde

economie

Groep ontwerpmethoden

omvangfunktie naam titel opleiding

1.0 hgl. B Bax, M.F.Th. dr.ir. bouwkunde

0.8 UHD Veldhuisen, K.J. dr. sociologie

1.0 UD Boekholt, J.T. dr.ir. bouwkunde

0.5 UD Dinjens, P.J.M. ir. bouwkunde

0.5 oz Hacfoort, E.J.A. arch.HBO architektuur

Architectonisch stedebouwkundig ontwerpen

omvang funktie naam titel opleiding

0.4 hgl. B Loerakker, B. arch.HBO architektuur

0.2 hgl. B Ruijssenaars, H. ir. bouwkunde

0.2 hgi.A vacature architectonisch stedebouwkundig ontwerpen

0.2 hgl. B Leering, J. ir. bouwkunde

1.0 UHD Daru, R. dipl.arch architektuur

HfG

0.4 UHD Doevendans, C.H . dr.ir. bouwkunde

0.8 UD Beekman, P.C. ir. bouwkunde

1.0 UD Bokhoven, W.F.M. v. arch.HBO architektuur

0.6 UD Brekelmans, G.A.M.J .arch.HBO architektuur

0.4 UD Tupker, H. arch.HBO architektuur

1.0 UD Dubbelman, Th.M.E. arch.HBO architektuur

1.0 UD Kerssemakers, A.J. ir. bouwkunde

0.2 UD Ven, C.J.M. van de dr.ir bouwkunde

1.0 UD Maassen, C.J.J.M. ir. bouwkunde

1.0 UD Smulders, H.C.H.M. ir. bouwkunde

0.4 oz Lugt, M.C.P. van de arch.HBO architektuur

onderwijs in

bouweconomie

bouwtechnologiebeleid

bouwproduktieprocessen

bouwproduktietechniek

bouwproduktietechniek

onderwijs in

afbouwtechniek

afbouwtechniek

technologie van onderhoud

afbouwtech niek

afbouwtechniek

afbouwtechniek

onderwijs in

uitvoeringstechniek

bouwvoorbereiding

uitvoeringstechniek

uitvoeringstechniek

uitvoeringstechniek

uitvoeringstechniek

bouweconomie

onderwijs in

architectonisch ontw./

ontwerpleer

methoden en technieken (CAAD)

ontwerpleer/architectonisch ontwerpen

ontwerpleer/architectonisch ontwerpen

onderwijs in

architectonisch ontwerpen

architectonisch ontwerpen

ku nstgeschiedenis

vormleer

stedebouwkundig ontwerpen

architectonisch/stedebouwkundig

ontwerpen

stedebouwkundig ontwerpen

architectonisch/stedebouwkundig

ontwerpen

architectonisch ontwerpen

presentatietech nieken/

architectonisch ontwerpen

architectonisch ontwerpen

arch itectonisch ontwerpen

architectonisch ontwerpen

architectonisch ontwerpen

architectonisch ontwerpen


Architectuurgeschiedenis en theorie

omvang funktie naam titel opleiding onderwijs in

0.8 hgi.A Zeijl, G.A.C. van dr.ir. bouwkunde architectuurgeschiedenis

0.5 UD Gijsberts, P.J.A.M. drs. kunstgeschiedenis architectuurgeschiedenis

0.5 UD vacature

Urbanistiek

omvang funktie naam titer opleiding onderwijs in

1.0 hgl. B Timmermans, H.J.P. dr. sociale geografie stedebouwkundige planologie

1.0 UHD Stolzenburg, R. dr. geografie planologisch onderzoek

0.5 UD Thijsen, W. ir. landschaps- stedebouwkundige planologie

architectuur stedelijk groen

1.0 UD Meulen, G.G. van der dr. sociale geografie stedebouwkundige planologie

en planologie

1.0 UD Borgers, A.W.J. ir. bouwkunde stedebouwkundige planologie

1.0 UD Oppewal, H. drs. psychologie stedebouwkundige planologie

Calibre

omvang funktie naam titer opleiding onderwijs in

0.2 hgl. B Wagter, H. ir. bouwkunde computer gesteund ontwerpen

1.0 hgl. B vacature computer gesteund ontwerpen

1.0 UD Wetering, J.H. van deir. bouwkunde stedebouw/computer gesteund

ontwerpen

1.0 UD Smeltzer, G.T.A. ir. bouwkunde computer gesteund ontwerpen

1.0 oz Zutphen, R.H.M. van ir. bouwkunde computer gesteund ontwerpen

Stadsvernieuwing

omvang funktie naam titer opleiding onderwijs in

0.8 hgl. B Fassbinder, H. dr.dipl.ing. bouwkunde stadsvernieuwing en beheer

1.0 UHD Smeets, J.J.A.M. drs. sociale geografie processen van onderhoud en

beheer

1.0 UD Hoop, W.H. de ir. bouwkunde stadsvernieuwing/stedebouw

0.8 UD Nobel, C. le arch.HBO architektuur stadsvernieuwing/stedebouw

0.8 UD Valk, J.J.H. arch.HBO architektuur stadsvernieuwing en beheer 13

0.6 UD Erve, H.J. van het drs. sociologie stadsvernieuwing

0.6 UD Hofman, H. ir. bouwkunde beheer/facilitymanagement

0.6 UD Rikhof, H.G.A. ir. bouwkunde stadsvernieuwing/stedebouw


Bijlage 3

Lijst van de in de propedeuse gebruikte literatuur

2Y010/2Y012 Calculus 1 (T1)

Faculteit: Wiskunde en Informatica

Studiemateriaal: Dictaat nr. 2367 Calculus 1 (met appendix)

7P060 Mechanica 1 (T1)

Studiemateriaal: Dictaat nr. 7229 lnleiding Mechanica/Konstruktief Ontwerpen 1,2,3, syllabus;

Dictaat nr. 7777 lnleiding Mechanical Konstruktief Ontwerpen 1,2,3 oefeningen;

NEN 6700, 6701, 6702 TGB Algemeen, Symbolen, Belastingen en vervormingen

75050 Natuurkunde/Bouwfysisch Ontwerpen 1 (T1)

Studiemateriaal: Dictaat nr. 7214 Syllabus Natuurkunde/Bouwfysisch Ontwerpen 1

7T010 Bouwtechniek 1 (T1)

Studiemateriaal: Dictaat nr. 7166: Bouwtechniek 1;

Dictaat nr. 8098: TUE-Bouwmethodiek II, BK 067 TUD, tekeningenmap 4 voorbeeldhuizen.

7U010 Stedebouwkundig ontwerpen 1 (T1)

Studiemateriaal: Dictaat nr. 7049 deel2 en 7174 deel 1 (deel1 : inhoud en plaatsbepaling- planprocesschaal

en plannivo's; deel 2: planelementen en planaspekten)

7U020 Ontwerpleer 1 (T1)

Studiemateriaal: Dictaat nr. 7191: Ontwerpleer 1

7U063 Tekenen met CAD systemen ('92-'93: BCT) (T1)

Studiemateriaal: manuals (on-line beschikbaar)

7U080 Architectuur 1 (beeldanalyse) (T1)

Studiemateriaal: Dictaat nr. 7205: Architectuur 1, beeldanalyse

75020 Materiaalkunde 1 (T2)

Studiemateriaal: Dictaat nr. 7842 Materiaalkunde I deel A-Eigenschappen, Dictaat nr. 7843 Materiaalkunde I

deel B-Materialen

7P070 Mechanica 2 (T2)

Studiemateriaal: Dictaat nr. 7229 lnleiding Mechanica/Konstruktief Ontwerpen 1,2,3 syllabus; 17

Dictaat nr. 7777 lnleiding Mechanica/Konstruktief Ontwerpen 1,2,3 oefeningen, lnleiding

Mechanica/Konstruktief Ontwerpen 1,2,3, examenopgaven

2Y050/2Y052 Calculus 2 (T2)

Faculteit: Wiskunde en Informatica

Studiemateriaal: Dictaat nr. 2393: Calculus 2

75060 Natuurkunde/Bouwfysisch Ontwerpen 2 (T2)

Studiemateriaal: Dictaat nr. 7212 Natuurkunde/Bouwfysisch Ontwerpen 2; Dictaat nr. 7241 Natuurkunde/

Bouwfysisch Ontwerpen 2, opgaven

75090 Bouwtechniek 2 (T2)

Studiemateriaal: Dictaat nr. 7246 Bouwtechniek 2

Dictaat nr. 8098 TUE-Bouwmethodiek II, BK 067 TUD, Tekeningen map 4 voorbeeldhuizen

7T020 Uitvoeringstechniek 1 (T2)

Studiemateriaal: Dictaat nr. 7254 Uitvoeringstechniek 1

7U040 Stedelijke ontwikkeling en ruimtelijk planning (T2)

Studiemateriaal: Dictaat nr. 7845 Stedelijke Nederzetting, deel 1;

Dictaat nr. 7915 Stedelijke Nederzetting, deel 2;

Dictaat nr. 7715 Stedelijke Nederzetting, deel 3

OZ130

Techniek, innovatie en maatschappij voor Bouwkunde (T3)

Faculteit: W&MW

Studiemateriaal: Adriaansens ea : In Ieiding recht vd gebouwde omgeving, 2e druk Kluwer Deventer;

Dictaat Ontwerpmethodologie (in voorbereiding);

Dictaat Psychologie (in voorbereiding); studiemateriaal Bouwbesluit (wordt bekend gemaakt)

2Y100/2Y102 Calculus 3 (T3)

Faculteit: Wiskunde en Informatica

Studiemateriaal: Dictaat nr. 2310 Calculus 3.

7P050 Konstruktief ontwerpen 1 (Bouwtechniek 3) (T3)

Studiemateriaal: Dictaat nr. 7192 Konstruktief ontwerpen 1/bouwtechniek 3 TUE-Bouwmethodiek II, BK 067

TUD, Tekeningen map 4 voorbeeldhuizen; Reader bouwplaatsexcursie.


18

75240 Materiaalkunde 2 (T3)

5tudiemateriaal: Dictaat nr. 7737: Materiaalkunde 2

75070 Natuurkunde/Bouwfysisch Ontwerpen 3 (T3)

5tudiemateriaal: boek Jellema Bouwkunde 7A, hoofdstuk 6 t/m 9

7U030 Beheer en vernieuwing van de gebouwde omgeving (T3)

5tudiem!lteriaal: Dictaat nr. 7210 Realisatie en beheer notities

7U050 Geschiedenis van hat bouwen 1 (T3)

5tudiemateriaal: Dictaat nr. 7953 In Ieiding geschiedenis van het bouwen;Bronnenboek geschiedenis van het

bouwen (in voorbereiding)


Bijlage 4

Literatuurlijst kernvakken afstudeerperiode

Verplichte differentiatievakken bko

7P260 Konstruktief ontwerpen 7 (T8)

Studiemateriaal: dictaat 'Hoge gebouwen'

7P730 Betonkonstrukties 2 (T8)

Studiemateriaal: dictaat (in voorbereiding); 'Constructief ontwerpen in beton'; Vis en Sagel; Voorschriften

beton, Constructieve Eisen en Rekenmethoden (VCB 1990)

7P740 S Staalkonstrukties 2 (T8)

Studiemateriaal: dictaat in voorbereiding

7P570 Houtkonstrukties 2 (T9)

Studiemateriaal: literatuur (wordt uitgereikt)

7P750 Mechanica 6 (T9)

Studiemateriaal: dictaten 7171 en 8009 Bezwijkanalyse; literatuur: Plastic Design of Steel Frames, Lynn S.

Breedle, John Wiley and Sons; Yield Line Analysis of Slabs, L.L. Jones, Thames and

Hudson, London; Stabiliteit voor de staalconstructeur, Staalcentrum Nederland.

7T64 1 Projectencollege (Bouwtechniek 81 (T9)

Studiemateriaal: het dictaat wordt jaarlijks opnieuw samengesteld, studiejaar 92/93: dictaten 7261n263

'Nieuw- en verbouw tweede kamer der Staten Generaal'.

Verplichte differentiatievakken bouwfysica

7S500 Klimaatregeling (T8)

Studiemateriaal: dictaat: 7236 Klimaatregelinstallaties; Taschenbuch fur Heizung- und Klimatechnik, Rechnagei/Sprenger/Hi:inmann;

ISSO-publicaties

7S510 Akoestiek (T8)

Studiemateriaal: dictaatnr. 7769 'geluidsisolatie' (wordt herzien), oefening: meetrapporten

7S540 Stedebouwfysica 2 (T8)

Studiemateriaal: dictaat (in voorbereiding)

7S630 Verlichtingskunde (T8)

Studiemateriaal: dictaat: 7815 Algemene verlichtingskunde; dictaat: 8042 Aanbevelingen voor binnenver

lichting;

dicta at: 7214 Natuurkunde/bouwfysisch ontwerpen 1

7S530 Bouwfysica van constructies (T9)

Studiemateriaal: dictaat 7265: Bouwfysica van constructies

7S632 Verlichtingskunde laboratorium-oefening (T9)

Studiemateriaal: dictaat: 7815 Algemene Verlichtingskunde;

dictaat: 8042 Aanbevelingen voor binnenverlichting

Verplichte differentiatievakken installatietechniek voor bouwkundigen

7S500 Klimaatregeling (T8)

Studiemateriaal: dictaat: 7236 Klimaatregelinstallaties; Taschenbuch fiir Heizung- und Klimatechnik, Rechnagei/Sprenger/Hi:inmann;

ISSO-publicaties

7S510 Akoestiek (T8)

Studiemateriaal: dictaatnr. 7769 geluidsisolatie (wordt herzien)

oefening: meetrapporten

3B410

Facaculteit

Studiemateriaal:

Fysische transportverschijnselen W-2.3

N

collegedictaat nr. 3.438, waarin verwezen wordt naar de studieboeken: G.K. Batchelor, 'An

introduction to fluid dynamics', Cambridge 1967 R. Byron Bird, W.E. Steward, E.M. Lightfoot

'Transport phenomena', New York 1960 A.R. Paterson- 'A first course in fluid dynamics'

Cambridge 1983.

7S530 Bouwfysica van constructies (T9)

Studiemateriaal: dictaat 7265: Bouwfysica van constructies

21


22

7S600 Bouwtechniek 10 (Gebouw en installaties 2) (T9)

Studiemateriaal: dictaat 7245: Brand;

literatuur: Jellema Bouwkunde hoofstuk 3

Verplichte differentiatievakken bouwmateriaalkunde

3Z140 Analyse fysische meetmethoden N-3.2

Studiemateriaal: dictaatnr. 3341 en aantekeningen

7S620 Materiaalkunde 3 (T8)

Studiemateriaal: in voorbereiding

6SOOO Milieukunde T-3.3

Studiemateriaal: dictaat nr. 6718

7S530 Bouwfysica van constructies (T9)

Studiemateriaal: dictaat 7265: Bouwfysica van constructies

6K100 Vaste stof chemie T-3.1

Studiemateriaal: dictaatnrs.: 6696 Vaste stof chemie, 6656 Geprogrammeerde instructie Kristaltekenen.

Verplichte differentiatievakken uitvoeringstechniek

7T613 Bouwmetrologie (T8)

Studiemateriaal: Hoof, P.A.J. van, Maatbeheersing in de bouw, 1986.

7T680 Bewaking van tijd en kosten (T8)

Studiemateriaal: dictaat (in voorbereiding)

7T670 Mechanisatie op de bouwplaats (T8)

Studiemateriaal: dictaat (in voorbereiding)

7D03

Studiemateriaal:

Uitvoeringsplan (T10)

Verplichte differentiatievakken bouwtechniek en bouwproduktietechniek

7T551 College lndustrieel ontwerpen (T8)

Studiemateriaal: dicta at 7881: Ontwerpen en vervaardigen; dicta at 7095: Historie ergonomie

7T543 Building technology (T8)

Studiemateriaal: literatuuropgaven worden uitgereikt

7T552 Oefening lndustrieel ontwerpen (T9)

Studiemateriaal: dictaat 7881: Ontwerpen en vervaardigen;

dictaat 7095: Historie ergonomie

7T560 Onderhoud en renovatietechnieken (T9)

Studiemateriaal: dictaat Renovatie en onderhoudstechnieken; Reader Atriumgebouw

7T640 College Architectuur Afbouwtechniek- Milieu-integratie (T9)

Studiemateriaal: dictaat 7144 milieu integratie;

literatuur: Bio-logische Architektur

7T643 Oefening Architectuur Afbouwtechniek- Milieu-integratie (T9)

Studiemateriaal: dictaat 7144 milieu integratie;

literatuur: Bio-logische Architektur

7T641 Projectencollege (Bouwtechniek 8) (T9)

Studiemateriaal: het dictaat wordt jaarlijks opnieuw samengesteld, studiejaar 92/93: dictaten 7261n263

'Nieuw- en verbouw tweede kamer der Staten Generaal'.

Verplichte differentiatievakken architectonisch ontwerpen

7U510 Architectuurgeschiedenis 2 (T8)

Studiemateriaal: dictaat (in voorbereiding)

7U590 Architectuur 3 (92-93: Architectuur 4) (T8)

Studiemateriaal: reader voor het behandelde gebouwtype (wordt nader bekend gemaakt)


7U690 Computer Aided Architectural Design (T8)

Studiemateriaal: dictaat (wordt nader bekend gemaakt)

7U650 Vormleer (T9)

Studiemateriaal: dictaat (in voorbereiding)

7U653 Vormleer oefening (T9)

Studiemateriaal: dictaat (in voorbereiding)

7U693 Computer Aided Architectural Design-oefening (T9)

Studiemateriaal: programmadocumentatie (wordt verstrekt)

7U820 Ontwerpleer 2 (T9)

Studiemateriaal: dictaat 7167 'Het GOM model';

literatuur: Habra ken: 'The Appearance of the Form'.

7U830 Architectuur 4 (92-93: Architectuur 3) (T9)

Studiemateriaal: syllabus en literatuur: C.J.M. van de Ven: Space in Architecture

Verplichte differentiatievakken bouwinformatica

7U631 CGDS: Computergraphics and Datastructures (T8)

Studiemateriaal: manuals (on-line beschikbaar)

7U701 SDMT: System Development Methods and Techniques (T8)

Studiemateriaal: manuals (on-line beschikbaar)

7U711 ICAD: Intelligent Computer Aided Design (T9)

Studiemateriaal: manuals (on-line beschikbaar)

7U721 MM: Multi Media (T9l

Studiemateriaal: manuals (on-line beschikbaar)

Verplichte differentiatievakken stedebouwkunde

7U661 Stedebouwkundig ontwerpen 3 (T8)

Studiemateriaal: syllabi 'Stadsanalyse en stedelijke morfologie' Deel 1 en 2

7U800 Stedebouwkundige planologie 1: theorieen van stedelijke ontwikkelingen (T8)

Studiemateriaal: literatuur: Ter Hart, H.W. en J.G. Lambooy (1989): Stedelijke economische dynamiek, Couthinho,

Muiderberg (uitgezonderd hoofstuk 4); Lambooy, J.G. (1988). regionale economische

dynamiek, Couthinho, Muiderberg (H 1 t/m 4). Readers: dictaten 7255, 7256, 7257:

Stedebouwkundige planologie 1, delen A, Ben C.

7U810 Stedebouwkundige planologie 2: Methoden en technieken t.b.v. de ruimtelijke planning

(T8)

Studiemateriaal: dictaat Stedebouwkundige planologie 2 (in voorbereiding)

7U750 College Stadsvernieuwing en stedelijk beheer 2 (T8)

Studiemateriaal: dictaat Stadsvernieuwing en stedelijk beheer 3

7U670 Stedebouwkundig ontwerpen 4: stedebouwtechnische elementen (T9)

Studiemateriaal: dictaat Stedebouwkundig ontwerpen 4

7U790 Stedelijk milieubeheer (T9)

Studiemateriaal: dictaat Stedelijk milieubeheer

7U850 Stedebouwkundige paradigmata (T9)

Studiemateriaal: dictaat (in voorbereiding)

Verplichte differentiatievakken beheer

OA510 Publieksr. bouwrecht

Studiemateriaal: Bouwrecht in kort bestek, de Haan, Kluwer Deventer, hoofdstuk 1, 2.3, 3, 3.8 en 5.

7T620 Bedrijfseconomie van gebouwen (T8)

Studiemateriaal: H. Tempelmans Plat: 'Een bedrijfseconomische analyse van bouwen en wonen', Van

Gorcum, Assen, 1984 hfdst 2, 5, 6, 7, 9.

7U7 40 Facility management (T8)

Studiemateriaal: reader en nader op te geven literatuur

7U750 College Stadsvernieuwing en stedelijk beheer 2 (T8)

Studiemateriaal: dictaat Stadsvernieuwing en stedelijk beheer 3 (in voorbereiding)

23


24

7U760

Studiemateriaal:

7U780

Studiemateriaal:

Beheer van woningen (T9)

dictaat en instructiemateriaal

Beheer van gebouwen (T9)

reader+ nader op te geven literatuur

Verplichte diHerentiatievakken ruimtelijke planning

OA510 Publieksr. bouwrecht

Studiemateriaal: Bouwrecht in kort bestek, de Haan, Kluwer Deventer, hoofdstuk 1, 2.3, 3, 3.8, en 5.

7U610 Stedebouwkundige planologie 3A: Geografische informatiesystemen (T8)

Studiemateriaal: literatuur en aanvullingen (wordt op college bekend gemaakt

7U800 Stedebouwkundige planologie 1: theorieen van stedelijke ontwikkelingen (T8)

Studiemateriaal: literatuur: Ter Hart, H.W . en J.G. Lambooy (1989): Stedelijke economische dynamiek, Couthinho,

Muiderberg (uitgezonderd hoofstuk 4); Lambooy, J.G. (1988), regionale economische

dynamiek, Couthinho, Muiderberg (H 1 Vm 4). Readers: dictaten 7255, 7256, 7257:

Stedebouwkundige planologie 1, delen A, Ben C.

7U810 Stedebouwkundige planologie 2: Methoden en technieken t.b.v. de ruimtelijke planning

(T8)

Studiemateriaal: dictaat Stedebouwkundige planologie 2 (in voorbereiding)

7U603 Werkcollege Stedebouwkundige planologie 2: methoden en technieken t .b.v. de ruimtelijke

planning (T9)

Studiemateriaal: dictaat Oefeningen stedebouwkundige planologie 2 (in voorbereiding)

7U611 Werkcollege stedebouwkundige planologie 3b: toegepaste ruimtelijke informatica (T9)

Studiemateriaal: literatuur: G.G. van der Meulen: Ruimtelijke informatie en besluitvormingondersteunende

systemen, TUE Bouwstenen 11; G.G. van der Meulen: Applies spatial informatics, Asian

Institute of Technology Bangkok Thailand; H. Baas ea: Verkeer en Geluid, manual CP, Mill;

G.G. van der Meulen: Geografical information & Decision Support Systems, Computer Environement

and Urban Systems, Vol 16.

7U670 Stedebouwkundig ontwerpen 4: stedebouwtechnische elementen (T9)

Studiemateriaal: dictaat Stedebouwkundig ontwerpen 4

7U561 Werkcollege stedebouwkundige planologie 5: planvorming (T10)

Studiemateriaal: wordt tijdens werkcollege uitgereikt


Bijlage 5

LAATSTE 25 AFSTUDEERVERSLAGEN 1993

Einddatum 14.05.93

Naam rapport Student Docent Cijfer

lnkopen en EDI Aarts, A. Maas 7

Het Waagplein in Groningen Alders, G. Uytenhaak 8

Allseasonscheveningen,

Communicatie van plan tot plan Blonde), R. Uytenhaak 8

Afvalpreventie: het verminderen

van verpakkingsmiddelen Bukkems, W. Maas 6

Exploitatiebewust investeren Cenin, R./

Ooievaar, A. Fassbinder 7

lntelligente gevel Dalen, C. v. Westra 8

Kamerthermostaatregeling mbv

computersimulaties Donk, M. vd. te Velde 8

Woonmilieus in Eindhoven Dooremalen, M. v. Fassbinder 8

Nieuw gebruik voor Scharloo-haven Euson, J . Henket 8

2D details en 3D bouwknopen Florie, H. Wagter 8

Achter de Lange Stallen Ginneke, GJ v. Loerakker 8

De gevangen stad Hendrickx, M. Ruijssenaars 8

Het herbestemmen,hergebruiken van

een kantoorgebouw Janssen, A. Henket 7

Breda, middelpunt Jonge, M. de Fassbinder 7 27

Intelligent gevelelement Keijsers, P. Westra 7

Computer ondersteunde omgevingen

voor het architectonisch ontwerpproces

Mantelers, J. Wagter 10

Kwaliteitszorg in de praktijk Mouws, P. Maas 7

Gevel in de steiger,

steiger in de gevel Nuijen, C. Schmid 7

Through the walls Olde Engberink, W. Uytenhaak 6

Apeldoorn, stad bij het Loo Provoost, J./

Schalken, A. Timmermans 8

Neemt de arbeidsbelasting af door

de innovaties in het metselproces? Somers, F. Maas 6

Verboden stad, ontwerp voor een

rijkspolitiekantoor te Goirle Veefkind. J. Bax 8

Are you being served?

een onderzoek bij AEGON-Vastgoed Winia, R. Tempelmans Plat 7

Structurale leegstand van

kantoorgebouwen Zeggeren, F.v./

Martens, G. Smeets 8

Het ontwikkelen van een kostenmodel

voor verdiepingsvloeren Zevenbergen, E. Maas 6


Bijlage 6

lijst met publicaties met betrekking tot de studierichting

Rapporten:

Ontwikkelingsplannen:

Verslagen:

Beleidsvoorstellen/-notities, etc.:

' Drieluik lustrum':

Voorlichtingsmateriaal, extern:

Voorlichtingsmateriaal, intern:

Bouwkunde Eindhoven in kort bestek, zelfstudie Verkenningscommissie

Bouwkunde, voorjaar 1988

Ontwikkelingsplan 91/94

Ontwikkelingsplan 93/96

Onderwijsverslag 1989/90

Onderwijsverslag 1990/91

* Onderwijsverslag 1991/92

Onderzoekverslag 1989

Onderzoekverslag 1990

Onderzoekverslag 1991

Onderzoekverslag 1992

Jaarverslag facu lteit bouwku nde 1992

Voorstel post-initiiHe opleiding architectuur/stedebouw

Het onderwijskwaliteitsbeheersingssysteem van de faculteit

bouwkunde TUE, in: Onderwijsverslag 1989/90, bijlage 1.

Onderwijs volgens het Eindhovens model, in: Onderwijsverslag

89/90, bijlage 2.

FBB-notitie 91-02: Bijstellingen van onderwijsproces en de onderwijsorganisatie,

in het bijzonder van de uitvoering van het onderwijsprogramma,

april1991 in: Onderwijsverslag 90/91, bijlage

Eindtermen als middel voor productbeheersing, mei 1991, in:

Onderwijsverslag 90/91, bijlage

Het aantal P-en 0-geslaagden na resp. 1 en 4 jaar, in: Onderwijsverslag

91/92, bijlage 4.

FBB-notitie 92-03: Werkdocument bouwkunde, in: Onderwijsverslag

91/92, bijlage 6

25 jaar Bouwkunde Eindhoven

* Bouwkunde Eindhoven, achtergronden van het onderwijs, profiel

van een wetenschap

* Concepten van de bouwkunde

* Studeer bouwkunde, brochure tbv. VWO-voorlichting

Eindhoven University of Technology, faculty of Building and

Architecture

* Faciliteiten van de faculteit bouwkunde

* Bouwjaar 89

* Bouwjaar 90

* Bouwjaar 91

* Bouwjaar 92

* Bouwjaar 93

Onderwijswand(-boek)

P-studeerwijzer

01-info (PP1-info)

02-info (PP2-info)

* Brochures afstudeerdifferentiaties

Onderwijs- en studieplanning info

31


32

Projectwerk: Verzamelbundel Bouwdeel

Verzamelbundei ·Gebouw

Verzamelbundel Stad

* als afzonderlijke bijlage bij de zelfstudie gevoegd

Werkdocument Verlichtingssterkte


Bijlage 7

Kwantitatieve analyse afstuderen

Verdeling van de uitstroom van de afgestudeerden ingenieurs over de afstudeerdifferentiaties van de faculteit.

De Verkenningscommissie Bouwkunde heeft in 1989 in haar rapport vijf beroepsprofielen onderscheiden

waarin de afgestudeerde b. i.'s kunnen worden ingedeeld. Bij deze beroepsprofielen heeft zij aangegeven

welke percentages per profiel dienen te worden nagestreefd.

Bij het verschijnen van het rapport van de Verkenningscommissie is geconstateerd dat de uitstroom van de

faculteit in grote lijnen voldoet aan de genoemde percentages. Omdat deze percentages ook voor de faculteit

Bouwkunde in Delft gelden en daar het percentage dat afstudeert als vormgever zeker veel hoger is, kan

in Eindhoven het aantal afstudeerders vormgever lager zijn. Ook de situatie op de arbeidsmarkt en het bestaan

van de opleidingen van architecten op de Academies van Bouwkunst rechtvaardigt een dergelijke verschuiving.

Om een duidelijk beeld te krijgen is het afstuderen vanaf 1970 gegroepeerd naar de beroepsprofielen van de

Verkenningscommissie. Daartoe is het afstuderen bij de afstudeerdocenten eerst gegroepeerd naar de afstudeerdifferentiaties

van de faculteit. Op de bijlage is deze indeling weergegeven. Deze afstudeerdifferentiaties

zijn reeds eerder gegroepeerd naar de beroepsprofielen van de verkenningcommissie.

Hierbij moet worden opgemerkt dat daar vertekeningen van het beeld door kunnen ontstaan. Het is bijvoorbeeld

de vraag of al het afstuderen bij prof. Schmid wei tot de Bouwproduktietechniek en of de differentiaties

Bouwproduktietechniek en Bouwinformatica in deze omvang wei tot de "Technisch specialist" kunnen

worden gerekend.

De belangrijkste conclusies zijn:

1. De procentuele verdeling over de gehele periode, zeker als de profielen IV en V worden samengevoegd, is

vrij stabiel

2. Er vindt een groei plaats in de laatste jaren bij de "Technisch Specialist" en de "Project/Procesmanager".

Een geringe daling bij de "Vormgever" en een sterke daling bij de "Ruimtelijke Planner".

3. Een sterke groei in de jaren 90-92 bij de differentiatie Stadsvernieuwing. Voor een deel zal dat zeker bij de

differentiatie Beheer moeten worden ondergebracht maar omdat de gebruikte methode geen afstudeeronderwerpen

maar afstudeerdifferentiaties onderscheidt, is dit niet te traceren.

Vergelijking taakprofielen Verkenningscommissie met de uitstroom van de afstudeerdifferentiaties van de

faculteit

I tschnisch spscialist 15- 25%

materiaalkunde

konstruktief ontwerpen

bouwfysica

bouwproduktietechniek 1/2

uitvoeringstechniek 1/2

bouwinformatica

II project/procesmanager 15-25%

bouwproduktietechniek 1/2

uitvoeringstechniek 1/2

Ill vormgever 35 - 45%

architectonisch ontwepen

IV beheerder

stadsvernieuwing

beheer

percentages 1970-1974 1975-1979 1980-1984 1985-1989 1990-1992

verkenningscommissie

absoluut o/o absoluut % absoluut % absoluut % absoluut %

15-25%

V ruimtelijke planner 5 • 10%

ruimtelijke planning

stedebouw(m.i.v. sept. '93)

totaal

31,5 36%

1

11

11

4

4,5

8,5 10%

4

4,5

42

42

5

5

48%

0%

6%

87 100%

170.5 32%

4

54

47

40,5

25

65,5 13%

40,5

25

173 33%

173

28

28

5%

89 17%

89

526 100%

142 32%

4

43

46

19,5

29,5

49 11%

19,5

29,5

151 35%

151

37

33

4

8%

59 14%

59

438 100%

222 37% 71,5 39%

84 19

63 13

33,5 17

29,5 12,5

12 10

63 10% 29,5 16%

33,5 17

29,5 12,5

217 36% 55

217 55

39

36

3

67 11%

67

6% 21

20

1

6

6

30%

11%

3%

608 100% 183 100%

35


36

De verdeling van de uitstroom van de afgestudeerden naar de afstudeerdifferentiaties

1970-1974 1975-1979 1980-1984 1985-1989 1990-1992

absoluut 'Yo absoluut % absoluut % absoluut % absoluut %

materiaalkunde 1 1% 4 1% 4 1%

konatruldief ontwerpen 11 13% 54 10% 43 10% 84 14% 19 10%

bouwfysica 11 13% 47 9% 4& 11% 63 10% 13 7%

bouwproduktiatedtftiek 8 9% 81 15% 39 9% 67 11% 34 19%

uitvowing:stechniek 9 10% 50 10% 59 13% 59 10% 25 14%

bouwinfc.matica 10 5%

architectonisch ontwepen 42 48% 173 33% 151 34% 217 36% 55 30%stadsvemieuwing

28 5% 33 8% 36 6% 20 11%

beheer 4 1% 3 1% 1 1%

ruimtelljke< planning 5 6% 89 17% 59 13% 67 11% 6 3%

stedebouw

totaal 87 100% 526 100% 438 100% 608 100% 183 100%

De verdeling van de uitstroom van de faculteit over de taakprofielen van de Verkenningscommissie Bouwkunde.

Percentage Afstudeerrichtingen

70

60

50

40

30

20

10

0 Jaren

1970-1974 1975-1979 1980-1984 1985-1989 1990-1992

• Auimtelijk Planner

0 Beheerder

• Vormgever

Ill Proj./procesmanager

• Technisch specialist


Bijlage bij bijlage 7

Toedeling van de afstudeerdocenten naar de afstudeerdifferentiaties van de faculteit.

Materiaalkunde

Konstruktief ontwerpen

Bouwfysica

Bouwproduktietechniek

Uitvoeringstechniek

Bouwinformatie

Architectonisch ontwerpen

Stadsvernieuwing

Beheer

Ruimtelijke planning

Kreijger

Douwen v.

Huisman

Huisman UHD

Kamerling

Neste v.

Rutten

Scherpbier

Sitter de

Stark

Vlugt v.d.

Begeman

Hamaker

Lange de

Lichtveld

Martin UHD

Velde te

Vorenkamp

Wisse

Henket

Schmid

Westra UHD

Zwarts

Duyster

Maas

Sikkel

Maver

Wagter

Apon

Bax

Bekaert

Eijkelenboom

Habraken

Loerakker

Quist

Ruijssenaars

Slothouber

Slebos

Uytenhaak

Zeyl v.

Fassbinder

Harms

Tempelmans Plat UHD

Goudappel

Lohuizen

Timmermans

Veenstra

37


Analyse adressanbestand afgestudeerden TUE, faculteit bouwkunde

Algemeen

Het adressenbestand bevat naast de adresgegevens en gegevens met betrekking tot de studie (afstudeerhoogleraar,

jaar van afstuderen, enz.) per student gegevens over de huidige werkkring en het type werkzaamheden.

Hiertoe wordt gewerkt met een codering.

Deze codering bestaat uit twee letters en een cijfer, waarbij de eerste letter de werkgever beschrijft, de

tweede letter de aard van het werk -voor zover bekend- weergeeft en het cijfer (eerste cijfer van de postcode

van de werkkring) is een indicatie voor de regio waarin men werkt.

Bij meerdere betrekkingen is aileen de eerste functie aangegeven. De betekenis van de letters is als volgt:

Eerste Tweede Betekenis

letter letter

G

M

p

R

s

T

v

y

z

A

B

c

D

E

F

H

I

J

K

L

N

0

Q

u

w

Architecten -of stedebouwkundig bureau

Bouwafdeling van een onderneming

Computers/software/syst.ontw.cad. enz.

Projectont./instit.belegger

Extern (niet in de bouw werkzaam)

Woningbouwvereniging of stichting

Gemeentelijke overheid (direct of indirect)

Bestuursondersteuning

lndustriele onderneming

Advieswerk/stadsvernieuwing/planologie enz.

Advieswerk/constructie/bouwfysisch enz.

Ander werk in de bouw

Militaire of vervangende dienstplicht

Onderzoek

Onderwijs

Provinciale overheid

Buitenland

Rijksoverheid

Semi overheid (W.O.onderwijs, TNO)

Non profit sector/stichting vereniging

Uitvoerend bedrijf (aannemer e.d.)

Vrijwillig of onbetaald werk

Werkloos/arbeidsongeschikt of dergelijke

Onbekend/overleden

Particuliere werkgever

Geheel eigen bedrijf of free lance

Met behulp van deze adresbestanden is een analyse gemaakt naar:

Type werkkring per afstudeerrichting

onderscheiden naar:

gemeente

provincia

rijk

semi-overheid

non profit

particulier werkgever

eigen bedrijf

Type ingenieurspraktijk

onderscheiden naar:

ontwerppraktijk

adviespraktijk

bestuursondersteuning/beleidsvoorbereiding

onderzoek

management en uitvoering

technisch specialist

De analyse is gemaakt met behulp van de gegevens die per 1 maart 1993 bekend waren. Van de 1787

afgestudeerden behoorden op dat moment 198 tot de categorie 'werkloos, arbeidsongeschikt, onbekend'.

Omdat de gegevens met betrekking tot deze categorieen niet waren uitgesplitst, kan geen precies werkeloosheidscijfer

worden berekend.

Aangezien het adressenbestand recent is geactualiseerd mogen de geanalyseerde gegevens als betrouwbaar

worden beschouwd.

41


42

Bewerking

De beschikbare gegevens zijn uitgesplitst naar de hierboven genoemde categorieen en naar de volgende afstudeerri'chtingen:

AO: Architectonisch ontwerpen

SV,B: Stadsvernieuwing en beheer

RP: Ruimtelijk planning

BF: Bouwinformatica

KO: Konstruktief ontwerpen

FA: Fysische aspecten van de gebouwde omgeving

UT: Uitvoeringstechniek

PT: Bouwproduktietechniek

Vervolgens zijn de volgende tabellen samengesteld:

Tabel 1: Type werkkring per afstudeerrichting, absolute aantallen

Tabel 2: Type werkkring per afstudeerrichting, procentueel

Tabel 3: Overzicht type werkkring per afstudeerrichting in volgorde van belangrijkheid

Tabel 4: Overzicht ontbrekende categorieen

Diagram 1: Totaaloverzicht type werkgever, absolute aantallen

Diagram 2: Totaaloverzicht type werkgever, procentueel

Tabel 5: Geen betaald werk in de bouw in Nederland, inclusief onbekend, per afstudeerrichting

Tabel 6: Werkloos, onbekend, overleden, vrijwilligerswerk per afstudeerrichting

Tabel 7: Aantal afgestudeerden in het buitenland werkzaam

Tabel 8: Aantal afgestudeerden in het buitenland werkzaam waarvan de werkzaamheden onbekend zijn

Tabel 9: Type ingenieurspraktijk per afstudeerrichting, absolute aantallen

Tabel 10: Type ingenieurspraktijk per afstudeerrichting, procentueel

Diagram 3: Totaaloverzicht aantal afgestudeerden per ingenieurspraktijk, absolute aantallen

Diagram 4: Totaaloverzicht aantal afgestudeerden per ingenieurspraktijk, procentueel

Tabel 11: lngenieurspraktijk, modale categorie per afstudeerrichting

Tabel12: lngenieurspraktijk, overzicht afstudeerrichring per modale categorie

Tabel 13: Overzicht type ingenieurspraktijk per afstudeerrichting in volgorde van belangrijkheid

Tenslotte volgt een serie tabellen 14- 20 die per afstudeerrichting een analyse geven van de werkkring in

relatie tot de voor die richting drie belangrijkste typen ingenieurspraktijken, dit in absolute aantallen en procentueel.

Tabel14:

Tabel15:

Tabel16:

Tabel 17:

Tabel18:

Tabel19:

Tabel20:

Type werkkring en type ingenieurspraktijk Architectonisch ontwerpen

Idem Stadsvernieuwing/beheer

Idem Ruimtelijke planning

Idem Konstruktief ontwerpen

Idem Bouwfysica

Idem Uitvoeringstechniek

Idem Bouwproduktietechniek

Na een kotte interpretatie van de tabellen volgt een overzicht van de indeling van hoogleraar op grond waarvan

de afgestudeerden tot een van de afstudeerrichtingen zijn gerekend, alsmede de interpretatie van de coderingen

naar type werkkring en type ingenieurspraktijk.


tabel 5: Geen betaald werk in de bouw in Nederland, inclusief onbekend

AO SV,B RP 81 KO FA UT PT tot.

extern 19 7 13 1 3 7 1 51

militaire dienst 5 1 1 6 1 1 2 17

buitenland 12 3 6 5 2 3 3 34

vrijwilligerswerk 5 2 7

werkloos/onbekend 71 31 15 9 12 17 19 24 198

sub totaal 112 44 35 9 24 23 30 30 307

overig 591 100 150 17 175 141 172 84 1480

totaal 703 144 235 26 199 164 202 114 1787

tabel 6: Werkloos, onbekend, overleden idem, incl. vrijwillegerswerk

aantal tot. % aantal tot. %

architectonisch ontw. 71 703 10 76 703 11

stadsvern. /beheer 31 144 21,5 33 144 23

ruimtelijke planning 15 235 6 15 235 6

bouwinformatica 9 26 35 9 26 35

konstruktief ontw. 12 199 6 12 199 6

bouwfysica 17 164 10 17 164 10

uitvoeringstechniek 19 202 9,5 19 202 9,5

bouwproduktietechn. 24 114 21 24 114 21

totaal 198 1787 11% 205 1787 11,ff/o

45


46

totaal J L I ::taaiVan onbekend

tabel7 en 8: Aantalalgestudeerden in het buHenland ze doen

aantal tot. % aantal tot. %

architectonisch ontw 29 703 4 12 703 2

stadsvern. /beheer 3 144 2 3 144 2

ruimtelijke planning 8 235 3,5 6 235 2,5

bouwinformatica 1 26 4 26

konstruktief ontw. 9 199 4,5 5 199 2,5

bouwtysica 4 164 2,5 2 164 1

uitvoeringstechniek 4 202 2 3 202 1,5

bouwproduktietechn. 5 114 114 3 114 2,5

totaal 63 1787 3,5 34 1787 2


tabel 9: Type ingenieurspraktijk per afstudeerrichting, absolute aantallen

AO SV,8 RP 81 KO FA UT

ontwerppraktijk 302 13 26 5 16 19 16

adviespraktijk 64 41 16 3 65 52 27

bestuursondersteuning/

beleidsvoorbereidina 32 18 49 -- 5 11 8

onderzoek 40 5 22 3 12 18 8

management en uitvoering 43 9 10 1 20 11 37

technisch specialist 34 2 20 3 28 8 27

totaal 515 88 143 15 146 119 123

tabel 10: Type ingenieurspraktijk per afstudeerrichting, percentueel

AO SV,8 RP 81 KO FA

ontwerppraktijk 58;5 15 18 33 11 16

adviespraktijk 12;5 46,5 11 20 44;5 44

bestuursondersteuning/

beleidsvoorbereidina 6 20;5 34 --

onderzoek 8 55 15 20 8

management en uitvoering as 10 7 7 14

technisch specialist 6;5 2 14 20 19

tabel 11: Modale categorie per afstudeerrichting:

Architectonisch ontwerpen:

Stadsvernieuwing/Beheer:

Ruimtelijke planning:

Bouwinformatica:

Konstruktief ontwerpen:

Bouwfysica:

Uitvoeringstechniek:

Bouwproduktietechniek:

ontwerppraktijk

adviespraktijk

bestuursondersteuning/beleidsvoorbereiding

ontwerppraktijk

adviespraktijk

adviespraktijk

uitvoering + management

adviespraktijk

tabel 12: Overzicht afstudeerrichtingen per modale categorie:

Ontwerppraktijk:

Adviespraktijk:

Bestuursondersteuning/

beleidsvoorbereiding:

Onderzoek:

Management+ uitvoering:

Technisch specialist:

Architectonisch ontwerpen

Bouwinformatica

Stadsvernieuwing/beheer

Konstruktief ontwerpen

Bouwfysica

Bouwproduktietechniek

Ruimtelijke planning

Uitvoeringstechniek

9

15

9

7

UT

13

22

65

65

30

22

PT

12

19

7

6

13

9

66

PT

18

29

11

9

20

14

tot.

409

287

130

114

144

131

1215

tot.

34

24

11

9 47

12

10


tabel20:

Bouwproduktietechnologie

gemeente

provincia

rijk

semi-overheid

non profit e.a.

part. werkgever

eigen bedrijf

overig

totaal

absolute aantalen

2 4 1

8 7 5

2 5

6 2

18 13 11

7 11 30 9 16

20 44 54 45,5 47,5

7 11 45,5 16,5

8 33 15 19

42 procenten (%)

53


54

Enkele opmerkingen naar aanleiding van de tabellen

De 'provincie' is de kleinste werkkring en aileen voor afgestudeerden Ruimtelijke planning werkzaam als

bestuursondersteuning/beleidsvoorbereider een belangrijke werkgever.

Bij de overheid is de gemeente de belangrijkste werkgever, verreweg de meeste afgestudeerden werken

echter in de particuliere sfeer. De semi overheid (waaronder T.N.O.) scoort als werkgever hoger dan rijk

en provincie.

Een werkeloosheidscijfer is met behulp van de gegevens niet precies te bepalen. De categorie werkloos,

onbekend en overleden zijn immers tezamen genomen. De invloed van het aandeel 'onbekend' op deze

categorie is nochtans niet bekend. Nemen we de hiervoor genoemde totaal categorie a is percentage van

het geheel, dan zien we het volgende beeld ontstaan:

Bouwinformatica

Stadsvernieuwing/ Beheer

Bouwproductietechnologie

Architectonisch ontwerpen

Bouwfysica

Uitvoeringstechniek

Ruimtelijke planning

Konstruktief ontwerpen

35%

ca. 21%

ca 10%

In totaliteit is de 'ontwerppraktijk' de belangrijkste ingenieurspraktijk waarin de afgestudeerden werkzaam

zijn. Werkzaam in de ontwerppraktijk wit hierbij overigens niet zeggen dat de afgestudeerde daadwerkelijk

als ontwerper bezig zijn.

Na de ontwerppraktijk volgt de adviespraktijk, voor enkele afstudeerrichtingen is deze de belangrijkste categorie.

De categorieen Bestuursondersteuning/beleidsvoorbereiding, onderzoek, management+ uitvoering

en technisch specialist vormen tezamen een soort derde hoofdcategorie naast beide eerder genoemde.

Per afstudeerrichting is er verschil voor wat betreft de belangrijkste ingenieurspraktijk. Aileen bij Architectonisch

ontwerpen en Bouwinformatica scoort de ontwerppraktijk als modale categorie. Oat de ontwerppraktijk

in totaliteit de grootste categorie is, is dus het gevolg van het relatief grote aantal afgestudeerden

bij Architectonisch Ontwerpen .

- Aileen bij Konstruktief ontwerpen en Uitvoeringstechniek behoort de ontwerppraktijk niet tot de eerste

drie categorieen. Dit werpt een specifiek Iicht op de naam van de differentiatie Konstruktief Ontwerpen.

Onderzoek behoort aileen bij Konstruktief Ontwerpen en Ruimtelijke Planning tot de eerste drie ingenieurspraktijken.

6%


lndeling hoogleraren naar afstudeerrichting

AO: Apon

Loerakker

Ruijssenaars

Slebos

Eykeleboom

Quist

Uytenhaak

Bax

Habraken

Schmid

Zeylvan

Slothouber

SV,B: Fassbinder

Harms

Tempelmans Plat

RP: Goudappel

Lohuizen

Veenstra

Timmermans

81: Wagter

Maver

KO: Douwen van

Neste van

Stark

Vlugt van de

Kamerling

Siner

Rutten

Huisman

Scherpbier

Huisman UHD

FA: Hamaker

Vorenkamp

Lange de

Martin UHD

Wisse

Lichtveld

Begeman

Kreijger

UT: Duyster

Sikkel

Maas

PT: Zwarts

Westra

Henket

Relatie type ingenieurspraktijk/codering:

Ontwerppraktijk:

Adrespraktijk;

Bestuursondersteuning/beleidsvoorbereiding:

Onderzoek:

Management en uitvoering:

Technisch specialist:

A

J en K

H

N

Den K

Ben C

55


Concept-studiegids cursusjaar '93-'94

9 . 1 Organisatie

Faculteitsbestuur

decaan prof.dr.ir M.F.Th . Bax

plv. decaan prof. dr. H.J . P Timmermans

portef.houder onderwijs ir. F. E. Bakker

portef.houder onderzoek ir. H.Hofman

Faculteitsraad

wetenschappelijk personeel .. . (voor 93'-'94 nog niet bekend)

student-leden ... (voor 93'-'94 nog niet bekend)

ondersteunend- en beheerspersoneel . .. . (voor 93' - '94 nog niet bekend)

Directeur beheer ir. J.Th.G. Wessels

Buro Onderwijs en Onderzoek

co6rdinator onderwijs en onderzoek dr . ir. C.H. Doevendans

beleidsmedewerker onderwijs ir. A.G.Y.J. Proveniers

secretaris studievoortgang J.C.Th. Marks

secretaris onderzoek mw. C. Th. Zimmer-Oskam

voorlichting en planning mw. A. M. Kingma

adm. ondersteuning mw . J.H.M. Dijstelbloem

Bureau Klachten en Wensen

voorzitter dr . ir. C.H. Doevendans

leden ir .A.G.W.J. Proveniers en D.M.E.G.W. Snellen

Personele Zaken

ing. J . Th . Her der, mw . C.M. Baartman- Erwich, mw . M.A. v . d . Hagen,

Financiele Zaken

C.S.M . Heijmans, mw. K.J . S . v . Jole-v. Empel

Secretariaat

mw . P. Meijer-Timan, mw . H. Jansen-v. Doorn,

Secretariaat Faculteitsraad

mw . M.J.G . v . d. Woord-v .d. Hurk, mw. M.A . Kronenburg-Jackson

Archie£

mw. M. P.A. v.d. Donk, A.J . Delhaes

Dienstverlening

ing . C.J . van Eijk, W. Ardon, P. Bergman, M.P.F. Canters, A.F.W.M. Davits,

B.G .J . Elfrink , A.W . M. v . Gennip, J . B. C.J. de Kok, H. J . M. Lammers, J . B. M.

Lemmens , H.A.B. te Ni jenhuis, ir. R.A. Rutgers, R.G. van Wendel de Joode

Werkplaats

mw. M.M. van Kessel , W.A . Peeters , H.J. Weel, J.H.H.C. v.d. Yeijden,

W.J .A.C . v . d . Weijden

Faculteitsbibliotheek

bibli othecaris ir. P.J . M. Dinjens, mw. G.G . E. Dekkers-Callou, mw. W.M .A.

Smits -Linders

Vakgroep Konstruktief Ontwerpen (BKO)

voorzitter prof. dr . ir. H.S. Rutten

hoogleraren prof.ir. H. Nieuwland, prof.dr. ir. H.S . Rutten

bijzonder hoogleraren prof. ir. H.W . Bennenk, prof.ir. C.J.Schiebroek

59


60

Concept-studiegids cursusjaar '93-'94

UHD's ir. W.J.J . Huisman, dr . ir. J.J.A. Janssen

UD's ir. J.O. Bats, ir. H.J. Fijneman, ir. H.J.M. Janssen, ir. J.F . G.

Janssen, ir. K.B. Lub, ir. F. Schot, ir . A.T. Vermeltfoort

AIO's 0. Arce Villalobos , ir. S. Moonen, ir. R. v . d. Pluijm, ir . P.G.F.J.

v.d. Sanden, ing. H.J. Vekemans, ir. H.C.P.A. Vianen, ir. M.W.F. Vullings,

ir. H. Bongers , ir. C.P.W. Geurts

overig WP mw.ir . M. C.M. Bakker, ir. P. Hiemstra , ir. B.W.E.M. van Hove

ondersteunend- en beheerspersoneel mw. M. Alblas, ing. M.A.C.M. Ceelen,

H.M.J. Donders , P.W.C. van Hoof, ing. J.L. v. Ishoven, C.F.P. Naninck,

J . C. P. Neggers, S.L. Overdijk, ing. J .J . P. v.d. Oever, mw . A. H. M. Verhoef-Kanters,

ing. H.L.M. Wijer

Vakgroep Fysische Aspecten van de Gebouwde Omgeving (BFA)

voorzitter prof.ir. J.A. Wisse

hoogleraren prof. ir. E.L.J. Bancken, prof.ir. K. te Velde. prof.ir. J.

Vorenkamp, prof. J .A. Wisse

bijzonder hoogleraren prof.dr . ir. S.H.A. Begemann, mw. prof.dr. J.E .M.H. v.

Bronswijk

UHD's ir. F. E. Bakker, dr.ir. H.J. Martin, dr.ir. M. H. de Wit, ir. B. G.

Wolfs

UD's ir. C. C.J.M. Hak, drs . J.J . Hardon, ir. J . L.M. Hensen, ir . H.M.

Lamers, drs. A.J . F. Rutten, ir. L.A. v. Schaijk, ir. H.L. Schellen, ir .

A.P . Thijssen, arch. HBO

AIO's ir. O. C. G. Adan, mw. ir. M.J. v.d. Laan, ir. L. Pel, ir. A. Roos, ir.

J.M.J.H. Vijgen, drs. A. Koopman

overig WP ir. C. C.J.M. Hak , mw.ir . E.H.C . Manders-Maanders

ondersteunend- en beheerspersoneel M.J . C. Bergmans , mw . M.A. de Bruijn-Holscher

, ing . J . M. Castens, mw. A.E.H. Damen, ing. F.J.L. Diepens, ing.

L.C.H. Dings, H.R.M. Joris, mw. I.F. Koemans, ing. A.W . M. v . Schijndel,

H.L.W. Smulders, A.W.B. Theuws , W.J.A. v.d. Ven, J.G.C.M. Vermeulen, ing.

F.K. v . Wely

Vakgroep Produktie en Uitvoering (BPU)

voorzitter prof. ir. G.J . Haas

hoogleraren prof.ir. H.A .J . Henket, prof.ir . G.J . Haas, prof.mag. arch. P.

Schmid

bijz onder hoogler aren prof.drs . A.P. Buur , prof.ir. J. St uip

UHD ' s dr.ir. P.A. Erkelens, ir. J. Westra

UD's ir. F. v . Gassel, dr.ir . P.A.J. van Hoof, ir. P.W.J. Jansdaal, K.J.L.

Links , a.a. dipl . , ir. E.R. Poortman, ir. W.F . Schaefer, ir. W.H.M .

Schijns, E. Schulte, arch. HBO, dr. H. Tempelmans Plat, ir. A.W . C. Timmermans,

dr. ir . E.W. Vastert , ir. M.M.J. Vissers

AIO's mw . M.A. H.A. Choukry, mw. ir. M.H. Hermans, W.H. Stockings, M. Sc., X

Li. , ir. W. Tijhuis

overig WP ir. W. de Jonge, ir . J. Olie

ondersteunend-en beheerspersoneel C.P.W. v. Asten, ing. J.P.M. v. Geest,

mw . H. I.M. Geven-Bakermans, mw . J.J.P.M. Govers, mw . M.B . Schreuder, mw .

H.A. Stallenberg-van Eybergen, mw. E.P.v. d . Steen-v.Lierop, ing. S. v . d.

Valk, J.J .M. Verdonk

Vakgroep Architectuur, Urbanistiek en Beheer (BAUB)

voorzitter prof.dr . H.J.P. Timme rmans

hoog l eraren prof. dr . ir. M.F.Th. Bax, mw. pr of.dipl.ing . H. Fassbinder ,

prof. ir . J. Leering, prof. B. Loerakker, arch. HBO, prof. ir . H.J.M.

Ruijssenaars , prof.dr. H.J. P. Timmermans, prof.ir. H. Wagter, dr.ir.

G.A. C. v. Zeijl

UHD's R. Daru, dr.ir. C.H. Doevendans, drs . J.J .A.M. Smeets, dr. R.


Concept-studiegids cursusjaar '93-'94

Stolzenburg, dr. K.J. Veldhuisen

UD's ir. P.C . Beekman, arch.HBO, dr.ir. J.Th. Boekholt, W.F.M . v. Bokhoven,

arch. HBO, ir. A.W.J. Borgers, G.A.M .J. Brekelmans, arch. HBO, ir. P .J.M.

Dinjens, Th. ,M.E.W. Dubbelman,arch. HBO, drs. H.J. v.'t Erve, drs. P. J.A.M.

Gijsberts, ir. H. Hofman, ir. W.H. de Hoop, ir . A.J. Kerssemakers, ir.

C.J.M. Maassen, dr. G.G. v.d. Meulen, C. le Nobel, arch. HBO, ir. M. Prins,

ir. H.G.A. Rikhof, ir. G.T.A. Smeltzer, ir. H.C.H . M. Smulders, ir. W.

Thijsen, H. Tupker, arch. HBO, J.J.H. Valk, arch. HBO, dr.ir. C.J .M. v.d .

. Ven, ir. J.H. v.d. Wetering, ir. R.H.M. v. Zutphen, drs. H. Oppewal

AIO' s ir. H.H. Achten, drs . W.T.C . F . Adams, drs . T.A. Arentze, drs. A. P.M.

v. Bakel , ir. S.A. Beekman, ir. B.G.C . Dellaert, ir. D. Ettema, ir. J .

Ketelaar, ir. J.P. v . Leeuwen, ir. P.C. Maas, ir. J .M.M. Mantelers, drs . M.

Stemerding, mw . drs . M.A. v. Stralen, drs. M.H. Veenendaal, ir . M.H. de

Vries

overig WP ir. J . C. Carp, E.J .H. Hacfoort, arch. HBO, drs. T. L.W. Liebrand,

M.C.P. v.d. Lugt, arch . HBO, 1 ir. J .G. Wallis de Vries,

ondersteunend- en beheerspersoneel mw . H.J.L. Aretz, ing. S. Burna, A.J.M.

de Caluwe, mw. P.M .T. Daams, ing. J. Dijkstra, mw . M. Hermans, mw. M. v.

Kasteren, P.C.G.J . le Maire, mw. R.E . Megens-Kupper, ing. W.A. H. Roelen,

P.A.C. Rooijakkers, mw. G. v. Tilt-Bisschop, L.A.M. v . Veghel, mw . E.M. W. H.

Vermeulen-v.d. Rijt, drs.ing. P.J .H. v.d. Waerden.

P-onderwijsgroep

voorzitter prof.dr.ir. H.S. Rutten

co6rdinator ir. H. C.H.M . Smulders

leden ir. M.C.M. Bakker, ir. P.C . Beekman, G.A.M.J . Brekelmans, arch . HBO,

ir. A.J . Kerssemakers , K.J . L. Links, a . a. dipl, C. le Nobel, arch HBO, ir.

L.A. v . Schaijk, ir. W.H.M. Schijns, ir. H.C. H.M . Smulders , ir. A.P.

Thijssen arch. HBO, dr.ir. E. W. Vastert, ir. A. T. Vermeltfoort, ir. B. G.

Wolfs

studentleden . .. (bij ter perse gaan voor '93- '94 nog niet bekend)

D-onderwijsgroep

voorzitter prof.mag.arch. P . Schmid

secretari s dr .ir. C.H . Doevendans

begeleidersgroep Gebouwdeel i r . A.P . Thijssen arch. HBO/E . Schulte arch .

HBO

begelei dersgroep Gebouw dr.ir. M. Prins

begeleidersgroep Stad ir. W.H. de Hoop

Bureau studieadviseurs

P-Ease J.J . H. Valk, arch. HBO

D-Ease drs . J .J . Hardon

secretaris J . C.Th . Marks

Opleidingscommissie opleiding bouwkunde

voorzitter ir. B.G. Wolfs

leden ir. W.J.J. Huisman, dr.ir. P.A. Erkelens, Th. Dubbelman, arch. HBO

studentleden .. . . . (bij ter perse gaan voor '93-'94 nog niet bekend)

secretaris ir. A.G . W.J. Proveniers

Opleidingscommissie opleiding inst allat ietechniek (bij ter perse gaan voor

'93-'94 nog niet bekend)

Vaste Commissie voor Wetenschapsbeoefening

voorzitter ir. H.G.A . Rikhof

leden ir. H.J . Fijneman, drs . A.F. Rutten, ir. W. F. Schaefer

61


62

Concept-studiegids cursusjaar '93-'94

secretaris mw. C.Th. Zimmer-Oskam

Faculteitsbi-bliotheek

De faculteitsbibliotheek Bouwkunde staat ten dienste van de medewerkers en

studenten van de faculteit. De literatuurcollectie is gespecialiseerd op

die wetenschapsgebieden waarop de faculteit onderzoek verricht en onderwijs

verzorgt. Dit zijn: architectuur, stedebouw, constructief ontwerpen,

bouwfysica, bouwproduktie en

-uitvoering en CAAD. Speciale aandacht gaat uit naar topografische en

geografische kaarten van Nederland . De faculteitsbibliotheek is gevestigd

in hoofdgebouw 4.71 en op werkdagen geopend van 9.00- 17.00.

faculteitsbibliothecaris: ir. P .J.M. Dinjens, J.J.J. Arts

medewerkers: mw. G.G.E. Dekkers-Callou, mw. W.M .A. Smits-Linders

9.2 Opbouw van de studie

Twee opleidingen: bouwkunde en installatietechniek

De faculteit bouwkunde TU Eindhoven kent met ingang van het studiejaar '93-

'94 twee opleidingen: de opleiding bouwkunde, die geheel verzorgd door de

faculteit bouwkunde en de opleiding installatietechniek, die per 1 sept.

1993 in samenwerking met de faculteit Werktuigbouwkunde TU Eindhoven

verzorg wordt.

De propedeuse van de opleiding installatietechniek is de propedeuse van de

opleiding bouwkunde of de propedeuse werktuigbouwkunde.

Informatie opleiding installatietechniek

De informatie over de opleiding installatietechniek wordt middels een

afzonderlijke brochure verstrekt door Buro Onderwijs Bouwkunde HG 5.43 tel

040-47 3990

Doel van de opleiding bouwkunde

De opleiding bouwkunde is opgezet vanuit de onderlinge samenhang van

enerzijds kennisverwerving binnen de afzonderlijke bouwkundige disciplines

en anderzijds ontwikkeling van vaardigheden om met name de verworvenheden

in integraal verband toe te passen in ontwerp- en onderzoeksprojecten.

Het creatief leren omgaan met de wetenschap is een belangrijk aspect

gedurende de gehele studie.

De opleiding is ontworpen met als doel een zo breed mogelijke inzetbaarheid

van de bouwkundige ingenieur in de maatschappij; de afstudeermogelijkheden

aan de faculteit Bouwkunde spreiden zich uit over het gehele beroepsveld.

De eerste zeven trimesters (P en PPl) van de studie vormen het gemeenschappelijk

deel van het onderwijsprogramma, bestaande uit hoor- en werkcolleges

en projectwerk. Vanaf het achtste trimester treedt een differentiatie op

naar afstudeerrichtingen en wordt de keuzevrijheid van de student groter.

Het onderwijsprogramma wordt jaarlijks vastgesteld door de Faculteitsraad

(FRB). Deze wordt daarbij geadviseerd door de Opleidingscommissie (OC).

Onderwijsvormen

De Faculteit Bouwkunde hanteert verschillende onderwijsvormen. Deze vallen

in twee hoofdgroepen uiteen:

cursorisch onderwijs (colleges/instructies/vakoefeningen)

projectonderwijs (atelier-/projectwerk)

Cursorisch onderwijs

Colleges zijn hoofdzakelijk gericht op het overdragen van kennis en inzicht


Concept-studiegids cursusjaar '93-'94

op de student. De inhoud van het kennisaanbod wordt bepaald en overgedragen

door de uitvoerende vakgroep . Probleemstellingen uit het atelier- en

projectwerk zijn eveneens van invloed op de gepresenteerde stof.

Vakoefeningen zijn in hoofdzaak gericht op het ontwikkelen van inzicht en

vaardigheden binnen een door de onderwijsgevers bepaald gebied. Gedurende

de beschikbare roostertijd oefent de student actief deze vaardigheden. Bij

de toetsing wordt aan de hand van het betreffende werkstuk beoordeeld in

hoeverre de student zich het bedoelde inzicht en vaardigheden heeft eigen

gemaakt. Tijdens de oefeningen worden instructies gegeven, als vorm van

begeleiding.

Het cursorisch onderwijs neemt ongeveer tweederde van de roostertijd in

beslag.

Projectonderwijs

Het atelier- en projectwerk is gericht op het ontwikkelen van het vermogen

om kennis, inzicht en vaardigheden op zelfstandige wijze te synthetiseren

rond een bouwkundige probleemstelling. Begeleiding vindt plaats door middel

van gesprekken met de begeleider en voordrachten voor de groep, die per

atelier/project uit tien tot vijftien studenten bestaat . De toetsing heeft

betrekking op de mate waarin de student er in geslaagd is om de genoemde

samenhang te realiseren.

Het projectonderwijs neemt ongeveer eenderde van de roostertijd in beslag.

Eerste fase

Propedeuse

De Faculteitsraad Bouwkunde heeft de volgende doelstellingen voor de

propedeusefase (P) geformuleerd:

de student moet zich orienteren in het vakgebied van bouwkunde

zich een beeld vormen van eigen kwaliteiten en affiniteiten met

betrekking tot dit vakgebied en

een zelfstandige denk- en werkwijze ontwikkelen.

In de propedeuse maakt de student kennis met de onderwijs- en studiemethodiek

behorende bij een wetenschappelijke , bouwkundige opleiding. De

propedeuse brengt de grondslagen aan voor de verdere studie en biedt tevens

een orientatie op de mogelijkheden in de vervolgstudie. Een belangrijk

facet van de P-fase is het selecterende karakter ervan. Hierbij wordt ook

gedacht aan zelfselectie . De inhoud of het vakgebied van de studie kan

tegenvallen, het onderwijssysteem kan niet bevallen, er kunnen slechte

studieresultaten worden geboekt. Dit alles kan voor een student aanleiding

zijn op een bepaald moment met de studie te stoppen.

Aan de andere kant is het ook de faculteit die selecteert. Hiervoor zijn

toetsen ingesteld in de vorm van tentamens en een afrondend propedeuseexamen.

Mede op grond van de cijfers die voor deze toetsen worden behaald

(studieresultaten), vormt de faculteit zich een beeld van studeergedrag en

studieaanleg van de studenten. Tot deze toetsing behoort ook de beoordeling

van het atelierwerk en bouwpracticum.

Inhoud propedeuse

Colleges

De P-fase bestaat voor de helft -20 roosteruren per week- uit colleges met

bijbehorende instructies (met name voor de wiskunde- en mechanica vakken) .

Een overzicht van de colleges per trimester is elders in deze gids opgenomen.

63


66

Concept-studiegids cursusjaar '93-'94

Architectonisch ontwerpen

Bouwinformatica

Stadsvernieuwing/Stedelijk Beheer (per 1 sept. 1993 worden geen

nieuwe afstudeerders meer toegelaten)

Stedebouw (per 1 sept. 1993)

Beheer

Ruimtelijke planning

De afstudeerdifferentiatie Architectonisch ontwerpen geeft recht op

inschrijving in het Architectenregister (zie ook de PP2-info). Voor de

nadere regeling m.b.t. de afstudeerdifferentiaties, samenstelling van de

afstudeerbegeleidingscommissie en de regelingen PP2-studievoortgang,

afstudeerverklaring en -verslag en het afsluitend diploma wordt eveneens

verwezen naar de PP2-info.

Verkort programma voor HTO-afgestudeerden

Voor HTO-afgestudeerden bouwkunde en weg- en waterbouwkunde aan een der

Nederlandse Technische Hogescholen danwel afgestudeerden van de afdeling

bouwkunde + civiele techniek van de Universiteit van de Nederlandse

Antillen geldt een speciale regeling met betrekking tot het studeren aan de

faculteit Bouwkunde.

Door middel van een zogenaamd aanvullingsprogramma wordt de HTO-afgestudeerde

in de gelegenheid gesteld zijn P en PPl in een dusdanig tijdsbestek

af te ronden, zodat de totale studie binnen een programma van nominaal 2

jaar en 1 trimester kan worden afgerond.

Verdere inlichtingen zijn te verkrijgen via Buro Onderwijs, HG 5.34 tel

040-472980 (dr ir K. Doevendans)

Tweede fase

Op 1 februari 1987 is een tweede fase opleiding 'Ontwerp-, planning en

beheerstechnieken ten behoeve van bouwen en gebouwde omgeving' (O.P.B.) van

start gegaan. De opleiding wordt verzorgd door drie faculteiten: de

Bouwkundefaculteiten in Eindhoven en Delft en de faculteit Civiele Techniek

van de TU Delft. De opleiding beoogt bouwkundige en civiel ingenieurs met

een. O.P.B.-certificaat in staat te stellen inhoudelijk leiding te geven aan

het oplossen van complexe bouwvraagstukken in de beroepspraktijk.

Daarvoor stelt de opleiding zich primair ten doel eerste-fase ingenieurs te

voorzien van inzicht in de nieuwste en de te verwachten wetenschappelijke

en technologische ontwikkelingen in de ontwerp-, plannings- en beheerstechnieken

van de gebouwen en de gebouwde omgeving. Door begeleiding van

deskundigen uit de drie betrokken faculteiten en uit de beroepspraktijk en

door intensieve zelfstudie wordt de tweede fase ingenieur in staat geacht

op zelfstandige wijze complexe bouwkundige problemen naar een oplossing te

brengen.

De volgende aandachtsgebieden staan hierbij centraal:

Bouw- en ontwerpinformatica

Bouwfysica en materiaalkunde

Interstedelijke ruimtelijke planning

Onderhoud, Beheer en Facility Management

Open Bouwen

Ontwerpmethodologie

Restauratietechnologie

Aanpasbaar bouwen

De opleiding duurt twee jaar, waarvan het eerste jaar voornamelijk gevuld

is met onderwijs. Het tweede jaar bestaat uit een onderzoek- of ontwerpproject.

Deelnemers worden aangesteld bij de TUE of de TUD als assistent in oplei-


Concept-studiegids cursusjaar '93-'94

ding (AIO) en ondergebracht bij de vakgroep, waarbinnen het ontwerp of

onderzoek verricht wordt.

De tweede fase wordt afgesloten met een diploma waarbij een automatische

inschrijving plaatsvindt in het KIVI register voor tweede fase ontwerpingenieurs.

Verdere inlichtingen over de opleiding zijn te verkrijgen bij de tweede

fase coordinator drs. H. van het Erve, HG 11.56, tel. 040-472367 of bij het

O.P.B.-bureau, TU-Delft, tel. (015-784363)

Algemeen

Structuur van de faculteit

Het hoogste orgaan van de faculteit is de Faculteitsraad (FRB) . De dagelijkse

leiding van de faculteit is in handen van het Faculteitsbestuur

(FBB) en de directeur beheer, daarin geadviseerd door de Opleidingscommissie

(OC) en de Vaste Commissie voor Wetenschapsbeoefening (VCW).

De leden van de faculteitsgemeenschap belast met onderwijs- en onderzoekstaken

zijn allen lid van een vakgroep. Een vakgroep is verantwoordelijk

voor gedetailleerde inhoud en uitvoering van het cursorisch onderwijs

(vakken, oefeningen) voor zover dat op hun vakgebied betrekking heeft. De

taken binnen de vakgroepen worden geregeld door het bestuur van de vakgroep

en de lopende zaken door een dagelijks bestuur.

Studenten kunnen deel uitmaken van de navolgende organen:

FRB, OC, VCW, P- en PPl-onderwijsgroep en vakgroepbesturen.

Voor het lidmaatschap van een van deze organen kunnen speciale faciliteiten

worden verleend, zoals het afleggen van een mondeling examen in plaats van

schriftelijk, het afleggen van examens op andere tijden dan de examenperiode

en het geven van studieadviezen.

Verkiezingen vinden jaarlijks plaats. Nadere informatie is verkrijgbaar bij

het Faculteitsstembureau, HG 5.34.

Secretaris is J.Marks, tel. 040-473990

Het studiepuntenstelsel

Het onderwijs- er, examenprogramma is zodanig sluitend, dat het nominaal is

te volgen. De roosters zijn zo ingericht dat de studiebelasting zoveel

mogelijk gespreid wordt.

Evenredig met deze indeling van de studiebelasting worden, bij een voldoende

afronding van een onderdeel, studiepunten toegekend.

Studiepunten zijn afgeleid van de studielast van de student. 1 studiepunt

(1 SP) wordt verkregen bij nominaal 40 studielasturen (1 SP- 40 SLU).

Uit het studiepuntenstelsel worden de exameneisen afgeleid.

Studie-evaluatie

De faculteit kent een onderwijskwaliteitsbeheersingssysteem (OKB-systeem).

Dit OKB-systeem houdt een voortdurende toetsing in van de studielastbewaking,

de afstemming tussen de verschillende onderwijsonderdelen, de

organisatie van het onderwijs en de wijze van onderwijsoverdracht.

Dit gebeurt onder andere door middel van enquetes en gesprekken. Een

belangrijke rol hierin spelen de coordinatoren van P-en PPl-fase, alsmede

de studieadviseurs .

Van de studenten wordt gevraagd hieraan zoveel mogelijk mee te werken ter

voortdurende verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

Voor suggestiesjopmerkingen(klachten e.d. kunt u terecht bij genoemde

coordinatoren, maar ook bij de onderwijscommissie van de studievereniging

Cheops en het Bureau Klachten en Wensen .

67


68

Concept-studiegids cursusjaar '93-'94

Bureau Klachten en Wensen

Eventuele klachten over allerlei onderwerpen het onderwijs betreffende

kunnen worden ingediend bij het bureau Klachten en Wensen van de studievereniging

Cheops, HG 5 .91, tel. 040-473140, of schriftelijk via postvak 19 .

De behandeling van de klachten gebeurt vertrouwelijk. Desgewenst kunnen

klachten anoniern worden ingediend.

Bureau Studieadviseurs

In de faculteit bestaat het Bureau Studieadviseurs, dat zich bezighoudt met

het adviseren van studenten in de P- , PPl- en PP2-fase. De adviezen richten

zich op hulp bieden aan de studenten in geval van studiegangverstoring,

waar dan ook door veroorzaakt, en op conflict-berniddeling bij exarnens. De

studie-adviseurs hebben een vertrouwenspositie t.o.v. de student; dit biedt

de garantie, dat geen inforrnatie, van welke aard dan ook, aan derden bekend

wordt gernaakt . De studieadviseurs dienen de belangen van de betreffende

studenten te behartigen.

Het Bureau Studieadviseurs is gevestigd op HG 5.34. De studieadviseurs

zijn:

voor de P-fase: J. Valk, arch, HBO

voor de PP-fase: drs . J. Hardon

Afspraken met de studieadviseurs kunnen gernaakt worden aan de balie van

Buro Onderwijs, dagelijks tussen 12.00 en 14.00 uur of telefonisch via J.

Marks tel. 040-473990

Onderwijs- en Examenregelingen van de opleiding Bouwkunde en van de

opleiding Installatietechniek

Per 1 september 1993 treden de Onderwijs- en Exarnenregelingen van de

opleiding Bouwkunde en van de opleiding Installatietechniek in werking.

Deze Onderwijs- en Exarnenregelingen wijken op enkele punten af van de

regelingen die in het cursusjaar '92-'93 en voorafgaande van kracht waren.

De volledige tekst van de regelingen ligt ter inzage bij Buro Onderwijs, HG

5 . 34.

Enkele van de belangrijkste artikelen uit de exarnenregelingen verrnelden wij

hierna:

Tentarnenstof

De ornvang van de tentarnenstof dient uiterlijk een rnaand voor het afnernen

van het tentarnen of - onderdeel hiervan precies en definitief bekend gernaakt

worden.

Beperkingen in de volgorde van het afleggen van (deel)tentarnens,

atelierwerk, projectwerk en afstudeerwerk.

Uitsluiting van deelnarne aan bepaalde (als zodanig verderop in de programrna's

ornschreven) (deel)tentarnens, atelierwerk, projectwerk en afstudeerwerk

is mogelijk, zolang andere (eveneens als zodanig ornschreven) vakken niet

zijn behaald.

Tijdvakken en frequenties (deel)tentamens

Per studie jaar worden er zowel voor het P als PP 2 tentamenmogelijkheden

geboden en wel, in afwijking van het cursusjaar '92-'93 en voorafgaande, in

de tentamenperiode aan het eind van het trimester waarin het onderwijs van

het vak is beeindigd , alsrnede in de eerstvolgende tentarnenperiode (voor

vakken in het lentetrimester valt de 2e gelegenhe id in de interirnperiode)

Vrijstellingen

Aanvragen voor vrijstellingen moeten worden ingediend bij de examencornrnissie,

door tussenkornst van Buro Onderwijs. Voor u deze aanvraag indient,

kunt u het best eerst overleg hierover hebben met de betreffende onderwijs-


Concept-studlegids cursusjaar '93-'94

gever, die hierover een advies kan uitbrengen d.m.v. een examen-uitslagbon.

Inzagerecht in tentamens

De student kan inzage in zijnjhaar schriftelijk beoordeelde werk krijgen

gedurende 20 dagen na bekendmaking van de uitslag (vakanties niet meegerekend).

Geldigheid cijfer

Bij meermalen deelnemen aan tentamens en tentamenonderdelen geldt steeds

het hoogst behaalde cijfer.

69


Concept-studiegids cursusjaar '93-'94

9.3 Studieprogramma's

Onderwijsaanbod cursusjaar '93-'94 Propedeuse (Trimester 1 tim 3)

Trim. vakgr. code coll.loef.lproj.werk 5LU uur plw reeks

1 fac.W&I 2Y010 Calculus 1 80 6 W5K

1 BKO 7P060 Mechanica 1 + instructie 80 6 MECH

1 BFA 75050 Nat.IBouwf.ontw . 1 40 2 NATK

1 BFA,BPU,BKO 7T010 Bouwtechniek 1 40 2 BWT

1 BAUB 7U010 5tedebouwk.ontw. 1 40 1 A&5

1 BAUB 7U020 Ontwerpleer 1 40 2 ONTL

1 BAUB 7U063 Tekenen met CAD systemen 40 2 BIT

1 BAUB 7U080 Architectuur 1 40 2 A&S

1 7N114 Atelierwerk: basisvaardigheden

en ontwerpproces 160 15 ATEL

560 39

2 BFA 75020 Materiaalkunde 1 40 2 NATK

2 BKO 7P070 Mechanica 2 + instructie 80 6 MECH

2 fac.W&I 2Y050 Calculus 2 120 6 W5K

2 BFA 75060 Nat .IBouwf. ontw. 2 40 2 NATK

2 BFA,BPU,BKO 75090 Bouwtechniek 2 40 2 BWT

2 BPU 7T020 Uitvoeringstechniek 1 40 2 UTBP

2 BAUB 7U040 Sted.ontw.en ruimt .plan. 40 2 URB

70 2 7N224 Atelierwerk: architectuur

en bouwtechniek I gebouw

en gebouwdeel 160 15 ATEL

560 37

3 fac.W&MW OZ130 Tech.Innov.Mij . (TIM-nieuw) 80 2 W&MW

3 fac.W&I 2Yl00 Calculus 3 80 6 W5K

3 BFA,BPU,BKO 7P050 Konstr.ontw. 1 40 2 KO

(Bouwtechn. 3)

3 BFA 75240 Materiaalkunde 2 40 2 NATK

3 BFA 75070 Nat.Bouwf.ontw. 3 40 2 NATK

3 BAUB 7U030 Beh . & Vern.vd.Gebouwde Omg. 40 2 BEH

3 BAUB 7U050 Gesch . vh. Bouwen 1 40 2 A&5

3 BFA,BKO 750131 Prakt. Bouwtechniek + 40 PRAC

3 BAUB 7U033 Stedeb.en ruimt.pl. 6 PRAC

3 7N334 Atelierwerk: architectuur

en stedebouw I gebouw en

stad 160 15 ATEL

560 39

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Propedeuse Opleiding Bouwkunde TU Eindhoven (Bijlage


Concept-studiegids cursusjaar '93-'94

I bij Onderwijs- en Examenregeling)

Overzicht van mogelijke varianten:

code Tr naam onderwij s examen status 5LU 5P reeks

vorm vorm

••••••••• 0 college

schrifte lij k verplicht

instructie mondeling kernkeuze

practicum opgaven keuze

project werkstuk behalen v66r

atelier opdrachten volgend op

stage voordracht parallel aan

oefening

werkcollege

Samenstelling Propedeuse

code Tr naam onderwijs ex amen status SLU 5P reeks

vorm vorm

2Yl07 P-Onderwijseenheid

Wiskunde voor B. verplicht 7 W5K

Omvat:

2Y010 1 Calculus 1 college schrifte lij k verplicht 80 W5K

instructie

2Y050 2 Calculus 2 college schriftelij k verplicht 120 W5K

instructie

2Yl00 3 Calculus 3 college schriftelijk verplicht 80 W5K

instructie

7P077 P-Onderwijseenheid

Me chanica verplicht 4 MECH

Omvat:

7P060 1 Mechanic a 1 college schriftelij k verplicht 80 MECH

7P062 1 Mechanic a 1 instructi e opgaven behalen v66r

7P060 MECH

7P070 2 Mechanic a 2 college schriftelijk verplicht 80 MECH

7P072 2 Me chanica 2 instructie opgaven behalen v66r

7P070 MECH

7S077 P-onderwijseenheid

Natuurkunde verplicht 5 NATK

Omvat :

75050 1 Nat./Bouwf . ontw. 1 college schrifte lij k verplicht 40 NATK

75052 instructie opgaven behalen v66r

75050 NATK

75060 2 Nat./Bouwf. ontw. 2 college schriftelij k verplicht 40 NATK

75062 instructie opgaven behalen v66r

75060 NATK

75070 3 Nat./Bouwf. ontw. 3 college schrifte lij k verplicht 40 NATK

75072 instructie opgaven behalen v66r

75070 NATK

75020 . 2 Materiaalkunde 1 college schriftelij k verplicht 40 NATK

75240 3 Materiaalkunde 2 college schriftelij k verplicht 40 NATK

0Zl37 P-onderwijseenheid

71


72

Concept-studiegids cursusjaar '93-'94

W&MW' voor B. verplicht 2 W&MW

Omvat:

OZ130 3 (TIM nieuw) college schriftelijk verplicht 80 W&MW

code Tr naam onderwijs ex amen status SLU SP reeks

vorm vorm

7S097 P-onderwijseenheid

Bouwtechniek en

·'

uitvoeringstechniek verplicht 4 BWT

7T010 1 Bouwtechniek 1 college schriftelij k verplicht 40 BWT

7S090 2 Bouwtechniek 2 college schriftelij k verplicht 40 BWT

7POSO 3 Konstr.ontw. 1 college schrifte lij k verplicht 40 KO

7T020 2 Uitvoeringstech.l college schriftelij k verplicht 40 UTBP

7U037 P-onderwijseenheid

Stedebouw verplicht 3 BEH

7U010 1 Stedebouwk. ontw.l college werkstuk verplicht 40 A&S

7U040 2 Sted.ontw.en r.pl. college schriftelijk verplicht 40 URB

7U030 3 B.&V.vd.Geb.Omg. college schriftelijk verplicht 40 BEH

7U087 P-onderwijseenheid

Architectuur verplicht 4 A&S

7U080 1 Architectuur 1 college werkstuk en

schriftelij k verplicht 40 A&S

7UOSO 3 Gesch.vh.Bouwen 1 college schriftelij k verplicht 40 A&S

7U020 1 On twerp leer 1 college

oefening werkstuk verplicht 40 ONTL

7U063 1 Tekenen met CAD instructie

practicum werkstuk verplicht 40 BIT

7S017 P-onderwijseenheid

Bouwkundepractica verplicht 1 PRAC

7S013 3 Pract.Bouwtechniek practicum opgaven verplicht 20 PRAC

7U033 3 Pract. Sted. r. pl. practicum opgaven verplicht 20 PRAC

7Nll7 P-onderwijsheid

Projectwerk Tl verplicht 4 ATEL

7Nll4 1 Atelier Basisvaardigheden/Ontwerpproces

atelier werkstukken verplicht 160 ATEL

7N337 P-onderwijseenheid

Projectwerk T2 -T3 verplicht 8 ATEL

7N224 2 Atelier architectuur/

bouwtechniek atelier werkstukken verplicht 160 ATEL

7N334 3 Atelier architectuur/

stedebouw atelier werkstukken verplicht 160 ATEL


Concept-studiegids cursusjaar '93-'94

Onderwijsaanbod cursusjaar '93-'94 Post-Propedeuse Deel 1 (Trimester 4 t/m 7)

Trim . vakgr. code co11./oef./proj.werk 5LU uur p/w reeks

4 fac . W&I 25250 5tatistiek 1 voor B. 40 3 W5K

4 BKO 7P270 Mechanica 4 + instructie 80 4 MECH

4 BKO 7P210 KO 2 (hout 1) 40 2 KO

4 BKO 7P230 KO 3 (beton 1) 40 2 KO

4 BFA 75270 Nat.Binnenmi1ieu 40 2 NATK

4 BFA 75272 Prac.Nat.Kunde/Mat.kunde 40 3 NATK

4 BPU 7T213 Detai11eren 1 (oef) 80 4 BWT

4 BAUB 7U210 Architectuur 2 40 2 A&5

4 BAUB 7U230 5tedebouwkundig ontw. 2 40 1 A&5

4 7N4.4/ T4-T6 Projectwerk: bouwdee1 120 12 PROJ

4 7N4.4/ T4-T6 Projectwerk: gebouw PROJ

4 7N4.4 T4-T6 Projectwerk: stad PROJ

(zie projectwerkkaders T4-T6)---

560 35

5 BKO 7P240 Grondmech . fund. tech.1 40 2 KO

5 BKO 7P250 KO 4 (staa1 1) 40 2 KO

5 BKO 7P232 Oefening KO 2+ KO 3 20 2 KO

5 BFA 75220 5tedebouwfysica 1 40 2 NATK

5 BFA 75250 Bouwtechniek 5 (Fys.bwt.1) 40 2 BWT

5 BPU 7T230 Uitvoeringstechniek 2 40 2 UTBP

5 BPU 7T240 Bouweconomie + kostenbeheersing

in ontwerpfase 80 3 UTBP

5 BAUB 7U220 Arch. en woningbouw 40 2 A&5

5 BAUB 7U253 Mode11eren met CAD systemen 40 3 BIT

5 BAUB 7U310 Beheer 80 3 BEH

5 7N5.4/ T4-T6 Projectwerk: bouwdee1 PROJ

5 7N5.4/ T4-T6 Projectwerk: gebouw 120 12 PROJ

5 7N5 .4 T4-T6 Projectwerk: stad PROJ

(zie projectwerkkaders T4-T6)---

580 34

6 fac.W&I 2Z800 Informatica voor B. 80 5 W5K

6 BKO 7P252 Oefening KO 4 + Grondmech 1 20 2 KO

6 BFA 75260 Bouwtechniek 6 (Geb.inst.1) 40 2 BWT

6 BFA,BPU 7T233 Detai11eren 2 (oef) 80 4 BWT

6 BAUB 7U240 Gronds1.sted.p1ano1ogie 80 2 URB

6 BAUB 7U200 Arch.geschiedenis 1 40 2 A&5

6 BAUB 7U300 Bouwproces1eer 40 2 BEH

6 BAUB 7U320 5tadsvernieuwing en

stede1ijk beheer 1 40 2 BEH

6 7N6.4/ T4-T6 Projectwerk: bouwdee1 PROJ

6 7N6.4/ T4-T6 Projectwerk: gebouw PROJ

6 7N6.4 T4-T6 Projectwerk: stad 120 12 PROJ

(zie projectwerkkaders T4-T6)---

540 33

7 BKO 7P820 KO 5 40 2 KO

7 BPU 7T210 Bouwtechniek 4 40 2 BWT

7 7N013 Prac. Bouwkunde 40 2 PRAC

7 7N ... T7-projectwerk (zie kaders) 200 20 PROJ

T7-keuzevakken (zie 240

1ijst T7-keuzevakken)

560 26

73


Concept-studieglds cursusjaar '93-'94

7U257 PP-onderwijseenheid T4-T6

Viskunde en Bouwinformatica verplicht 4 W5K

2550 4 5tatistiek 1 voor B college

instructie

schriftelijk verplicht 40 W5K

7U253 5 Modelleren met CAD instructie

practicum werkstukken verplicht 40 BIT

2Z800 6 Informatica voor B college

practicum opgaven verplicht 80 W5K

7P277 PP-onderwijseenheid T4-T6

Mechanica en Konstruktief

Ontwerpen (1) verplicht 4 MECH

7P270 4 Mechanica 4 college schrifte lij k verplicht 80 MECH

instructie

7P210 4 KO 2 (hout 1) college schriftelijk verplicht 40 KO

7P230 4 KO 3 (beton 1) college schriftelijk verplicht 40 KO

7P257 PP-onderwijseenheid T4-T6

Konstruktief ontwerpen (2)

7P240 5 Grondrnech . fund.t.l college schriftelij k verplicht 40 KO

7P250 5 KO 4 (staal 1) college schrifte lij k verplicht 40 KO

7P232 5 Oef.KO 2 + KO 3 oefening opdrachten verplicht 20 KO

7P252 6 Oef.KO 4 + Gr .M.l oefening opdrachten verplicht 20 KO

7S277 PP-onderwijseenheid T4-T6 75

Natuurkunde verplicht 4 NATK

75270 4 Nat.Binnenmilieu college schrifte lij k verplicht 40 NATK

75272 4 Oef. Mat./Nat. kunde practicum opdrachten verplicht 40 NATK

parallel aan

75270

75220 5 5tedebouwfysica 1 college schrifte lij k verplicht 40 NATK

75260 6 Bouwtechniek 6 college schriftelijk verplicht 40 BWT

7S257 PP-onderwijseenheid T4-T6

Bouwtechniek (met inachtneming van art 12 lid 1a van de OER)

verplicht 5 BWT

7T213 4 Detailleren 1 oefening opdrachten verplicht 80 BWT

75250 5 Bouwtechniek 5 college schrifte lij k verplicht 40 BWT

7T233 6 Detailleren 2 oefening opdrachten verplicht 80 BWT

7T247 PP-onderwijseenheid T4-T6

Uitvoeringstechniek verplicht 3 UTBP

7T230 5 Uitvoeringstech.2 college schrifte lij k verplicht 40 UTBP

7T240 5 Bouweconornie+kosten college schriftelijk verplicht

ontwerpfase werkcol . opgaven verplicht 80 UTBP

7U220 PP-onderwijseenheid T4-T6

Architectuur verplicht 3

7U210 4 Architectuur 2 college schriftelij k verplicht 40 A&5

7U220 5 Arch.en woningbouw college werkstuk verplicht 40 A&5

7U200 6 Arch.geschiedenis 1 college schrifte 1 ij k verplicht 40 A&5

7U247 PP -onderwijseenheid T4 -T6

Stedebouw verplicht 4 URB

7U230 4 5tedebwk.ontw. 2 college werkstukken verplicht 40 A&5

7U240 6 Grondsl.sted. plan. college schrifte lij k verplicht 80 URB

7U320 6 5tadsvern.sted.b.l college schriftelij k verplicht 40 BEH


Concept-studlegids cursusjaar '93-'94

7P280 5/8 Mechanica 5 college schrifte lij k kernkeuze 2 MECH

(gewenst v BKO) instructie

7P830 7 KO 6 college schrifte lij k kernkeuze 1 KO

(gewenst v BKO)

7T260 7 Bouwtechniek 7 college schriftelijk kernkeuze 1 BWT

(gewenst v BPU)

7T643 7 Bouwtechniek 7 oefening werkstukken kernkeuze, 1 BWT

(gewenst v BPU) parallel aan

7T643

7T222 7 Bouwtecho4 oef. oefening werkstukken kernkeuze , 1 BWT

(gewenst v BPU) parallel aan

7T220

7U271 7 BeeldoKunstoArchol college werkstuk kernkeuze 1 A&S

(gewenst v BAUBl:AO)

7U202 7 Archogeschol oefo oefening werkstuk kernkeuze 1 A&S

(gewenst v BAUBl:AO)

7U293 4/5 Presentatietecho oefening werkstukken kernkeuze 1 A&S

6/7 (gewenst v BAUBl:AO

BAUB2:S)

7U280 7 Onderzoeksmetho college schrifte lij k kernkeuze

(gewenst v BPU, oefening werkstuk 2 URB

BAUBl:AO,BAUB2:S,RP)

7No o o PP-Onderwijseenheid T7

projectwerk (met inachtneming van art 12 lid la van de OER)

77

verplicht

Een 5 SP project te kiezen uit de volgende onderwijseenheden:

5 PROJ

7N7 o4 7/8

/9

T7 -projec-twerk BKO project werkstuk kernkeuze 5 PROJ

7N7o4 7/8

/9

T7 -proj ectwerk BFA project werkstuk kernkeuze 5 PROJ

7N7o4 7/8

/9

T7 -projectwerk BPU project werkstuk kernkeuze 5 PROJ

7N7o4 7/8

/9

T7-projectwerkBAUBl project werkstuk kernkeuze 5 PROJ

7N7o4 7/8

/9

T7-projectwerkBAUB2 project werkstuk kernkeuze 5 PROJ

7N7o4 7/8

/9

T7-projectwerkBAUB2 project werkstuk kernkeuze 5 PROJ


78

Concept-studiegids cursusjaar '93-'94

Samenstelling Post-Propedeuse Deel 2 Opleiding Bouwkunde TU Eindhoven (Bijlage III bij

Onderwijs- en Examenregeling (OER))

In de Post-Propedeuse Deel 2 Opleiding Bouwkunde TU Eindhoven kiest men een van de

volgende afstudeerdifferentiaties:

Konstruktief ontwerpen

Bouwfysica

Installatietechniek voor bouwkundigen

Bouwmateriaalkunde

Uitvoeringstechniek

Bouwtechniek en bouwproduktietechniek

Architectonisch ontwerpen

Bouwinformatica

Stadsvernieuwing en stedelijk beheer (vanaf 1 sept. 1993 geen nieuwe instroom

meer toegestaan)

Stedebouwkunde (vanaf 1 sept. 1993)

Beheer

Ruimtelijke planning

Ten aanzien van de toegestane volgorde van het afleggen van tentamens binnen de Postpropedeuse

Deel 2 is art . 12 lid lb van de OER van belang:

artikel 12 - volgorde tentamens

1. Aan de (deel)tentamens van de hierna te noemen onderwijseenheden kan niet

eerder worden deelgenomen dan nadat de (deel)tentamens van de daarbij vermelde

onderwijseenheden met goed gevolg zijn afgelegd:

a. Postpropedeuse Deel 1 :

T4-T6 kernkeuze projectwerk Bouwdeel, T4-T6 kernkeuze projectwerk Gebouw,

T4-T6 kernkeuze projectwerk Stad na behalen van T2 atelierwerk architectuur

en bouwtechniek en T3 atelierwerk architectuur en stedebouw;

Detailleren 2 na behalen van Detailleren 1;

T7 kernkeuze projectwerk na behalen van T4-T6 kernkeuze projectwerk Bouwdee:

en T4-T6 kernkeuze projectwerk Gebouw en T4-T6 kernkeuze projectwerk Stad;

b. Postpropedeuse Deel 2:

T8 kernkeuze projectwerk na behalen van T7 kernkeuze projectwerk;

T9 kernkeuze projectwerk na behalen van T8 kernkeuze projectwerk;

Afstudeerproject le deel na behalen van het Postpropedeuse Deel 1 examen en

T9 kernkeuze projectwerk;

Afstudeerproject 2e deel na behalen van Afstudeerproject le deel.


Concept-studiegids cursusjaar '93-'94

Post-Propedeuse Deel 2: Samenstelling afstudeerdifferentiatie Konstruktief ontwerpen

code Tr naam onderwij s ex amen stat us SLU SP reeks

vorm vorm

verplichte differentiatievakken Konstruktief ontwerpen, bestaande uit de volgende

onderwijseenheden (9 SP):

7P260

7P730

7P740

8

8

8

KO 7

Betonkonstrukties 2

Staalkonstrukties 2

college

college

college

schriftelijk verplicht

schriftelijk verplicht

schriftelijk verplicht

2

1

1

KO

KO

KO

7P570 9 Houtkonstrukties 2 college schriftelijk verplicht

1 KO

7P750 6/9 Mechanica 6 college schriftelijk verplicht

1 MECH

7P753 6/9 Oef. Mechanica 6 oefening opgaven verplicht

1 HECH

7T641 9 Projektencollege college

oefening werkstukken verplicht

2 BWT

kernkeuzevakken Konstruktief ontwerpen, voor 9 SP te kiezen uit de volgende onderwijs-

eenheden:

2N410 8

7P530 8

7P790 8

7P800 8

7P733 9

7P743 8

2N420 9

2Y860

7P540

7P573

7P600

7P630

7P640

7P780

Num.alg.meth.en

programmatuur

Mechanica 9

Mechanica 8

Mechanica 10

Betonkonstr.3 oef

Staalkonstr.2 oef

Num.analyse meth.

en programmatuur

9 Fourierreeksen

9 Grondmech. F. T. 2

9

9

9

9

Houtkonstr.2 oef

Konstr. dynamica

Betonkonst. 3

Staalkonst. 3

10 Mechanica 7

college

practicum

college

college

college

oefening

oefening

college

practicum

college

instructie

college

oefening

oefening

college

college

college

college

schriftelijk

opgaven

schriftelij k

schriftelijk

schriftelijk

werkstuk

werkstuk

schriftelijk

kernkeuze

kernkeuze

kernkeuze

kernkeuze

kernkeuze

kernkeuze

opgaven kernkeuze

schriftelijk kernkeuze

schriftelijk kernkeuze

werkstuk kernkeuze

schriftelijk kernkeuze

schriftelijk kernkeuze

opgaven kernkeuze

schriftelijk kernkeuze

2

1

1

1

1

1

WSK

MECH

MECH

MECH

KO

KO

2 WSK

2 WSK

2 KO

1 KO

1 MECH

1 KO

1 KO

1 MECH

keuzevakken Konstruktief ontwerpen, voor 10 SP te kiezen uit onderwijseenheden:

uit het onderwijsaanbod van de Post-Propedeuse Deel 2 opleiding Bouwkunde TU

Eindhoven;

uit het onderwijsaanbod van de overige faculteiten van de TU Eindhoven;

en -onder goedkeuring van de examencommissie- uit het onderwijsaanbod van

overige univeriteiten.

T8 -T9 projectwerk Konstruktief ontwerpen, in te richten binnen een van de 3 T8-T9

projectwerkkaders Konstruktief ontwerpen en bestaande uit de volgende 2 Onderwijseenhe­

den (met inachtneming van art 12 lid lb van de OER):

7P814 T8 projectwerk KO project werkstuk

7P914 T9 projectwerk KO project werkstuk

verplicht

5 PROJ

verplicht

5 PROJ

T8-T9 projectkaders Konstruktief ontwerpen:

1 Konstruktief ontwerpen in relatie tot afbouw, produktie/uitvoering en architectonisch

ontwerp

2 Specifieke KO-projecten

3 KO-onderzoeksproject

afstudeerproject Konstruktief ontwerpen, in te richten binnen een van de 6 Afstudeerkaders

Konstruktief ontwerpen, onder begeleiding van een voor dat kader competente

leerstoelen Konstruktief ontwerpen en bestaande uit de volgende 2 onderwijseenheden

(met inachtneming van art 12 lid lb van de OER):

79


80

7P015

7P016

Concept-studiegids cursusjaar '93-'94

afstudeerproject

1e dee1

afstudeerproject

2e dee1

project

project

vers1ag

voordracht

vers1ag

voordracht

verp1icht 16 PROJ

verplicht 16 PROJ

afstudeerkaders Konstruktief ontwerpen:

1 BKO-integratieja1gemeen in samenwerking met BAUB/BPU/BFA (ontwerpprojekt)

2 BKO-a1gemeen enjof betonjstaa1jhoutjmetse1werkjbamboe konstrukties (ontwerpprojekt).

3 BKO-beton of staa1 of hout of metse1werk of bamboe en technische mechanica en

informatica (onderzoeksprojekt).

4 BKO-a1gemeen en technische mechanica en informatica (onderzoeksprojekt).

5 BKO-a1gemeen en/of betonjstaa1jhoutjmetse1werkjbamboe en technische mechanica

en informatica (onderzoeksprojekt) .

6 BKO-integratie/a1gemeen in samenwerking met BAUB/BPU/BFA (onderzoeksprojekt).

voor begeleiding afstuderen competente leerstoelen Konstruktief Ontwerpen:

hoog1eraarjUHD 1eerstoe1jUHD-p1aatsen kader

prof. ir .H . Nieuw1and/

prof.dr . ir .H. S. Rutten KO-a1gemeenjintegratie 1 2 3 4 5 6

vacature KO-beton 1 2 3 4 5 6

vacature KO-staa1 1 2 3 4 5 6

vacaturejprof.dr.ir.H.S .

Rutten KO-hout 1 2 3 4 5 6

vacature Technische mechanic a 1 2 3 4 5 6

ir. W.J .J . Huisman Lichte draagkonstrukties 1 2 3 4 5 6

vacature Houtkonstrukties 1 2 3 4 5 6

dr.ir. J .J.A. Janssen KO-Derde were1d en KO -Geotechniek 1 2 3 4 5 6

vacature Staa1konstrukties 1 2 3 4 5 6


Concept-studiegids cursusjaar '93-'94

Post-Propedeuse Deel 2: Samenstelling afstudeerdifferentiatie Bouwfysica

code Tr naam onderwij s examen status SLU SP reeks

vorm vorm

verplichte differentiatievakken Bouwfysica, bestaande uit de volgende onderwijseenheden

(10 SP):

7S500 8 Klimaatregeling college schriftelijk verplicht 2 NATK

oefening

7S510 8 Akoestiek college schriftelijk verplicht 2 NATK

oefening

7S540 8 Stedebouwfysica 2 college schrifte lij k verplicht 2 NATK

7S630 8 Verlichtingskunde college schriftelijk verplicht 1 NATK

7S530 9 Bouwfysica.v.KO college schrifte lij k verplicht 2 NATK

practicum

7S632 9 Verlichtingsk.oef. oefening werkstuk verplicht, 1 NATK

volgend op

7S630

kernkeuzevakken Bouwfysica, voor 8 SP te kiezen uit de volgende onderwijseenheden:

2N410 8 Num.alg.meth.en college schrifte lij k

programmatuur practicum opgaven kernkeuze 2 WSK

7S590 9 Bouwtechniek 9 college schriftelij k kernkeuze 1 BWT

7S600 9 Bouwtechniek 10 college schriftelijk kernkeuze 1 BWT

7T641

2N420

9

9

Projektencollege

Num.analyse meth.

college

oefening

college

werkstukken kernkeuze

schrifte lij k

2 BWT 81

en programmatuur practicum opgaven kernkeuze 2 WSK

2Y860 9 Fourierreeksen college

instructie

schrifte lij k kernkeuze 2 WSK

22220 10 Voortgezet program- college

meren voor WSK practicum opgaven kernkeuze 2 WSK

7S610 10 Zaal- en elektroakoestiek

college schriftelijk kernkeuze 1 NATK

keuzevakken Bouwfysica, voor 10 SP te kiezen uit onderwijseenheden:

uit bet onderwijsaanbod van de Post-Propedeuse Deel 2 opleiding Bouwkunde TU

Eindhoven;

uit het onderwijsaanbod van de overige faculteiten van de TU Eindhoven;

en -onder goedkeuring van de examencommissie- uit het onderwijsaanbod van

overige univeriteiten.

T8-T9 projectwerk Bouwfysica, in te richten binnen een van de 2 T8-T9 projectwerkkaders

Bouwfysica en bestaande uit de volgende 2 Onderwijseenheden (met inachtneming van art

12 lid lb van de OER) :

7S814 T8 projectwerk BF

7S914 T9 projectwerk BF

T8-T9 projectkaders Bouwfysica:

1 Bouwfysisch meten

2 Bouwfysisch adviseren

project

project

werkstuk

werkstuk

verplicht

verplicht

5

5

PROJ

PROJ

afstudeerproject Bouwfysica, in te richten binnen een van de 3 Afstudeerkaders

Bouwfysica, onder begeleiding van een voor dat kader competente leerstoelen Bouwfysica

en bestaande uit de volgende 2 onderwijseenheden (met inachtneming van art 12 lid lb

van de OER):

7S015 afstudeerproject project

le deel

verslag

voordracht

verplicht 16 PROJ


82

7S016 afstudeerproject

2e deel

Concept-studiegids cursusjaar '93-'94

project verslag

voordracht

verplicht

afstudeerkaders Bouwfysica:

1 Bouwfysisch ontwerpen in relatie tot het gebruik, ruimte en plaats

2 Bouwfysisch ontwerpen in relatie tot

- konstruktief ontwerpen

- bouwtechnisch/technologisch ontwerpen

3 Bouwfysica/ kwaliteit, normstelling of modelvorming

voor begeleiding afstuderen

hoogleraarjUHD

prof.ir.J Vorenkamp/

prof.ir .K. te Velde

prof.ir.J.A. Wisse

dr.ir.H.J. Martin

ir. B.G. Wolfs

ir. F.E. Bakker

dr.ir. M.H. de Wit

competente leerstoelen Bouwfysica:

leerstoeljUHD-plaatsen

Fysische beheersing binnenmilieu

Afbouwtechniek (bouwfysica)

Bouwfysica (w.o. akoestiek)

Ontwikkeling bouwtechniek

Binnenklimaat

Stedebouwfysica + energiezuinig bouwen

kader

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

16 PROJ


Concept-_studiegids cursusjaar '93-'94

Post-Propedeuse Deel 2: Samenstelling afstudeerdifferentiatie Installatietechniek voor

bouwkundigen

code Tr naam onderwijs examen status SLU SP reeks

vorm vorm

verplichte differentiatievakken Installatietechniek voor bouwkundigen, bestaande uit de

volgende onderwijseenheden (10 SP):

7S500 8 Klimaatregeling college schriftelijk verplicht 2 NATK

oefening

7S510 8 Akoestiek college schrifte lij k verplicht 2 NATK

oefening

3B410 9 Fysische transport- college schriftelijk verplicht 3 fac.N

verschij nse len practicum opgaven verplicht

7S530 9 Bouwfysica.v.KO college schriftelijk verplicht 2 NATK

practicum

7S600 9 Bouwtechniek 10 college schrifte lij k verplicht 1 BWT

kernkeuzevakken Installatietechniek voor bouwkunde, voor 8 SP te kiezen uit de volgende

onderwijseenheden:

5H080 8 Inl. Electr. aan- college schriftelijk kernkeuze 1 fac.E

drij ftechniek 1 fac.E

7T641 9 Projektencollege college

oefening werkstukken kernkeuze 2 BWT

2Y860 9 Fourierreeksen college schriftelijk kernkeuze 2 WSK 83

instructie

4A310 9 Inleiding dynamic a college schriftelij k kernkeuze 3 fac.W

instructie

4A620 9 Regelen 1 college schriftelijk kernkeuze 3 fac .W

instructie

4A440 10/7 Thermodynamica college schriftelijk kernkeuze 3 fac .W

practicum opgaven

instructie

keuzevakken Installatietechniek voor bouwkundigen, voor 10 SP te kiezen uit onderwijseenheden:

uit het onderwijsaanbod van de Post-Propedeuse Deel 2 opleiding Bouwkunde TU

Eindhoven;

uit het onderwijsaanbod van de overige faculteiten van de TU Eindhoven;

en -onder goedkeuring van de examencommissie- uit het onderwijsaanbod van

overige univeriteiten.

T8-T9 projectwerk Installatietechniek voor bouwkundigen, in te richten binnen een van

de 2 T8-T9 projectwerkkaders Installatietechniek voor bouwkundigen en bestaande uit de

volgende 2 Onderwijseenheden (met inachtneming van art 12 lid lb van de OER):

7S824 T8 projectwerk IB project werkstuk verplicht 5 PROJ

7S924 T9 projectwerk IB project werkstuk verplicht 5 PROJ

T8-T9 projectkaders Installatietechniek voor bouwkundigen:

1 Bouwfysisch meten

2 Bouwfysisch adviseren

afstudeerproject Installatietechniek voor bouwkundigen, in te richten binnen het

Afstudeerkader Installatietechniek voor bouwkundigen, onder begeleiding van een voor

dat kader competente leerstoelen Installatietechniek voor bouwkundigen en bestaande uit

de volgende 2 onderwijseenheden (met inachtneming van art 12 lid lb van de OER):

7S025 afstudeerproject project verslag verplicht 16 PROJ

le deel voordracht


84

7S026 afstudeerproject

2e dee1

Concept-studiegids cursusjaar '93-'94

project vers1ag

voordracht

afstudeerkader Installatietechniek voor bouwkundigen:

1 Insta11atie-ontwerp en gebouw

verplicht 16 PROJ

voor begeleiding afstuderen competente leerstoelen Installatietechniek voor bouwkundigen:

hoog1eraarjUHD

prof.ir.J Vorenkamp/

1eerstoe1jUHD-p1aatsen

kader

prof.ir.K. te Ve1de

Fysische beheersing binnenmi1ieu 1


Concept-studiegids cursusjaar '93-'94

Post-Propedeuse Deel 2: Samenstelling afstudeerdifferentiatie Bouwmateriaalkunde:

code Tr naam onderwijs examen status SLU SP reeks

vorm vorm

verplichte differentiatievakken Bouwmateriaalkunde, bestaande uit de volgende onderwijseenheden

(10 SP):

3Zl40 8 Analyse fysische

meetmethoden college mondeling verplicht 2 fac.N

7S620 8 Materiaalkunde 3 college schrifte lij k verplicht 2 NATK

6S000 9 Milieukunde college schrifte lij k verplicht 2 fac . T

7S530 9 Bouwfysica.v.KO college schriftelijk verplicht 2 NATK

practicum

6Kl00 10 Vaste-stofchemie college schriftelijk verplicht 2 fac .T

kernkeuzevakken Bouwmateriaalkunde, voor 8 SP te kiezen uit de volgende onderwijseenheden:

4N710 8 Lichte metalen college mondeling kernkeuze 1 fac.W

7S551 8 Cap.Sel.materiaalk. college opdrachten kernkeuze 1 NATK

7T551 8 Industrieel ontw. college schriftelijk kernkeuze 1 UTBP

6K200 8/9 Vervorming en breuk

anorganische mat. college mondeling kernkeuze 3 fac .T

4N720 9 Gelegeerd staal college mondeling kernkeuze 1 fac.W

4P040 9 Cor rosie college mondeling kernkeuze 1 fac.W

6K060 9 Keramische mat. college schrifte lij k kernkeuze 3 fac ·as

7S623 9 Materiaalkunde 3 oefening werkstuk +

voordracht kernkeuze 2 NATK

7T552 9 Industrieel ontw. oefening werkstuk kernkeuze, 1 UTBP

volgend op

7T551

7S621 9 Cap. Sel.Milieu- colllege schrifte lij k kernkeuze 1 NATK

sparend bouwen

6Z273 Prac.Materiaalkunde practicum schriftelij k kernkeuze 1 fac.T

(door vakgroep TVM

verzorgde gedeelte)

4A740 10 Mech.eigenschappen college schriftelijk kernkeuze 2 fac.W

polymere mat.

keuzevakken Bouwmateriaalkunde, voor 10 SP te kiezen uit onderwijseenheden:

uit het onderwijsaanbod van de Post-Propedeuse Deel 2 opleiding Bouwkunde TU

Eindhoven;

uit het onderwijsaanbod van de overige faculteiten van de TU Eindhoven;

en -onder goedkeuring van de examencommissie- uit het onderwijsaanbod van

overige univeriteiten.

T8-T9 projectwerk Bouwmateriaalkunde, in te richten binnen een van de 2 T8-T9 projectwerkkaders

Bouwmateriaalkunde en bestaande uit de volgende 2 Onderwijseenheden (met

inachtneming van art 12 lid lb van de OER):

7S834 T8 projectwerk BM project

7S934 T9 projectwerk BM project

T8-T9 projectkaders Bouwmateriaalkunde:

1 Bouwfysisch meten

2 Bouwfysisch adviseren

werkstuk

werkstuk

verplicht

verplicht

5

5

PROJ

PROJ

afstudeerproject Bouwmateriaalkunde, in te richten binnen het Afstudeerkader Bouwmateriaalkunde,

onder begeleiding van een voor dat kader competente leerstoelen Bouwmateriaalkunde

en bestaande uit de volgende 2 onderwijseenheden (met inachtneming van art 12

lid lb van de OER):


86

75035

75036

Concept-studieglds cursusjaar '93-'94

afstudeerproject

1e dee1

afstudeerproject

2e dee1

afstudeerkader Bouwmateriaalkunde:

1 Bouwmateriaa1kunde

voor begeleiding afstuderen

hoog1eraarjUHD

vacature

prof. ir.E.L.J. Bancken

project

project

vers1ag

voordracht

verslag

voordracht

verp1icht

verp1icht

competente leerstoelen Bouwmateriaalkunde :

1eerstoeljUHD-plaatsen

Materiaa1kunde

Materiaa1kunde/kunststoffen

kader

1

1

16 PROJ

16 PROJ


Concept-studieglds cursusjaar '93-'94

Post-Propedeuse Dee1 2: Samenste11ing afstudeerdifferentiatie Uitvoeringstechniek

code Tr naam onderwij s examen status SLU SP reeks

vorm vorm

verp1ichte differentiatievakken Uitvoeringstechniek, bestaande uit de vo1gende onderwijseenheden

(10 SP):

7T613 8 Bouwmetrologie werkcollege werkstukken verplicht 1 UTBP

7T680 8 Bewaking tij d

en kosten

werkcollege werkstukken verplicht 3 UTBP

7T670 8 Mechanisatie

op de bouwplaats college schriftelijk verplicht 1 UTBP

7T703 10 Ui tvoeringsp lan werkcollege

oefening

werkstukken verplicht 5 UTBP

kernkeuzevakken Uitvoeringstechniek, voor 8 SP te kiezen uit de vo1gende onderwijseenheden:

7U701 8 SDMT college schriftelij k kernkeuze 2 BIT

oefening werkstukken

7T580 8 Bouworganisatie.k. college schriftelijk kernkeuze 1 UTBP

7T551 8 Industrieel ontw. college schriftelijk kernkeuze 1 UTBP

7T620 8 Bedrijfsec.v.geb. college schriftelijk kernkeuze 1 UTBP

7P540 9 Grondmech.F.T. 2 college

oefening

schrifte lij k kernkeuze 2 1


88

Concept-studlegids cursusjaar '93-'94

afstudeerkader Uitvoeringstechniek:

1 Uitvoeringstechniek

voor bege1eiding afstuderen competente leerstoelen Uitvoeringstechniek:

hoog1eraar(UHD 1eerstoe1(UHD-p1aatsen

prof.ir.G.J. Maas Uitvoeringstechniek

vacature Bouwvoorbereiding

kader

1

1


Concept-studieglds cursusjaar '93-'94

Post-Propedeuse Deel 2: Samenstelling afstudeerdifferentiatie Bouwtechniek en bouwpro­

duktietechniek

code Tr naam onderwijs

vorm

examen

vorm

status SLU SP reeks

verplichte differentiatievakken Bouwtechniek en bouwproduktietechniek, bestaande uit de

volgende onderwijseenheden (10 SP):

7T551 8 Industrieel ontw. college schriftelijk verplicht 1 UTBP

7T543 8 Building Technology oefening werkstukken verplicht 2 UTBP

7T552 9 Industrieel ontw. oefening werkstuk verplicht, 1 UTBP

volgend op

7T551

7T560 9 Onderhoud en college schriftelijk verplicht 2 UTBP

renovatietech.

7T640 9 Arch.afbouwtech. college schriftelijk verplicht 1 BWT

milieu-integratie

7T642 9 Arch. afbouwt. oefening werkstukken verplicht

milieu-integra tie seminar verslag verplicht 1 BWT

7T641 9 Projektencollege college

oefening werkstukken verplicht 2 BWT

kernkeuzevakken Bouwtechniek en bouwproduktietechniek, voor 8 SP te kiezen uit de

volgende onderwijseenheden:

OP030 8 Perceptieleer college schriftelijk kernkeuze 1 w&MtJl9

7P260 8 KO 7 college schriftelijk kernkeuze 2 KO

7P740 8 Staalkonstrukties 2 college schrifte lij k kernkeuze 1 KO

7T620 8 Bedrijfsec.v.geb. college schriftelijk kernkeuze 1 UTBP

7U510 8 Arch.gesch. 2 college werkstuk kernkeuze 2 A&S

7U690 8 CMD college schriftelijk kernkeuze 1 ONTL

7S590 9 Bouwtechniek 9 college schriftelijk kernkeuze 1 BWT

7S600 9 Bouwtechniek 10 college schriftelijk kernkeuze 1 BWT

7P570 9 Houtkonstrukties 2 college schrifte lij k kernkeuze 1 KO

7T603 9 Kostenbeheersing

in ontwerpfase werkcollege werkstukken kernkeuze 1 UTBP

7U693 9 CMD oefening werkstukken kernkeuze,

volgend op

7U690 1 ONTL

OFOlO 11 Wetenschaps- antwerp- werkstuk en

methodologie v.B. college voordracht kernkeuze 1 W&MW

7P670 11 Lichte draagkonstr. college werkstuk en

mondeling kernkeuze 1 KO

keuzevakken Bouwtechniek en bouwproduktiestechniek, voor 10 SP te kiezen uit onderwijseenheden:

uit bet onderwijsaanbod van de Post-Propedeuse Deel 2 opleiding Bouwkunde TU

Eindhoven;

uit bet onderwijsaanbod van de overige faculteiten van de TU Eindhoven;

en -onder goedkeuring van de examencommissie- uit bet onderwijsaanbod van

overige univeriteiten.

T8-T9 projectwerk Bouwtechniek en bouwproduktietechniek, in te richten binnen een van

de 2 T8-T9 projectwerkkaders Bouwtechniek en bouwproduktietechniek en bestaande uit de

volgende 2 Onderwijseenheden (met inachtneming van art 12 lid lb van de OER):

7T824 T8 projectwerk BPT project werkstuk verplicht

7T924 T9 projectwerk BPT project werkstuk verplicht

5 PROJ

5 PROJ

T8-T9 projectkaders Bouwtechniek en bouwproduktietechniek:

1 Onderwerpen uit de produktietechniek (nadruk op wetenschappelijke aanpak)


90

Concept-studiegids cursusjaar '93-'94

2 Onderwerpen uit de milieu en afbouwtechniek (nadruk op wetenschappelijke

aanpak)

afstudeerproject Bouwtechniek en bouwproduktietechniek, in te richten binnen een van d

Afstudeerkaders Bouwtechniek en bouwproduktietechniek, onder begeleiding van een voor

dat kader competente leerstoelen Bouwtechniek en bouwproduktietechniek en bestaande ui

de volgende 2 onderwijseenheden (met inachtneming van art 12 lid lb van de OER):

7T025 afstudeerproject project verslag verplicht 16 PR0J

le deel voordracht

7T026 afstudeerproject

2e deel

project verslag

voordracht

afstudeerkaders Bouwtechniek en bouwproduktietechniek:

1 Bouwcomponent en industrie

2 Bouwwerk en vervaardigen

3 Onderhoud- en renovatietechniek van utiliteitsbouw

4 Afbouwtechniek en gebouwen

5 Afbouwtechniek en milieu

6 Afbouwtechniek en architectuur

verplicht 16 PROJ

voor begeleiding afstuderen competente leerstoelen Bouwtechniek en bouwproduktietech­

niek:

hoogleraarjUHD

prof.ir. H.A.J . Henket

prof.mag.arch . P. Schmid

vacature

ir.J. Westra

dr.ir. P.A. Erkelens

leerstoeljUHD-plaatsen

Afbouwtechniek

Afbouwtechniek/Milieu-Integratie

Bouwproduktietechnologie

Bouwproduktieprocessen

Technologie onderhoud en vervanging

kader

2 3 4 6

2 4 5 6

2 4 5 6

1 2 4 6

2 3 4


Concept-studiegids cursusjaar '93-'94

Post-Propedeuse Deel 2 : Samenstelling afstudeerdifferentiatie Architectonisch ontwerpen

code Tr naam onderwijs examen status SLU SP reeks

vorm vorm

verplichte differentiatievakken Architectonisch ontwerpen, bestaande uit de volgende

onderwijseenheden (10 SP):

7U510 8 Arch.gesch . 2 college werkstuk verplicht 2 A&S

7U590 8 Architectuur 3 college schriftelijk verplicht 1 A&S

7U690 8 CAAD college schriftelijk verplicht 1 ONTL

7U650 9 Vormleer werkcollege schrifte lij k verplicht 1 A&S

7U653 9 Vormleer oefening werkstuk verplicht , 1 A&S

parallel aan

7U653

7U693 9 CAAD oefening werkstukken verplicht ,

volgend op

7U690 1 ONTL

7U820 9 Ontwerpleer 2 college schriftelij k verplicht

oefening werkstuk 2 ONTL

7U830 9 Architectuur 4 college schriftelijk verplicht 1 A&S

kernkeuzevakken Architectonisch ontwerpen, voor 8 SP te kiezen uit de volgende

onderwijseenheden:

7P260 8 KO 7 college schriftelijk kernkeuze 2 KO

7U661 8 Stedbwk. Ontw 3 college werkstuk kernkeuze 2 A&S

7U840 8 Dragerjinbouw college schriftelijk kernkeuze 1 ONTL

7U521 8 Beeld.Kunst.Arch.2 college werkstuk kernkeuze 1 A&S

75600 9 Bouwtechniek 10 college schriftelijk kernkeuze 1 BWT

7T641 9 Projektencollege college

oefening werkstukken kernkeuze 2 BWT

7U520 9 Beeld.Kunst.Arch.3 oefening werkstuk kernkeuze, 1 A&S

volgend op

7U271+7U521

7U560 9 Stedbk. Plan. 4 college schriftelijk kernkeuze 1 URB

7U563 9 Schets-cursus werkweek werkstukken kernkeuze 1 A&S

7U580 10 Arch.gesch. 3 college schrifte lij k kernkeuze 1 A&S

OFOlO ll Wetenschaps - ontwerp- werkstuk en

methodologie v.B . college voordracht kernkeuze 1 W&MW

keuzevakken Architectonisch ontwerpen, voor 10 SP te kiezen uit onderwijseenheden:

uit het onderwijsaanbod van de Post-Propedeuse Deel 2 opleiding Bouwkunde TU

Eindhoven;

uit het onderwijsaanbod van de overige faculteiten van de TU Eindhoven;

en -onder goedkeuring van de examencommissie- uit het onderwijsaanbod van

overige univeriteiten.

T8-T9 projectwerk Architectonisch ontwerpen, in te richten binnen een van de T8-T9

projectwerkkaders Architectonisch ontwerpen en bestaande uit de volgende 2 Onderwijs­

eenheden (met inachtneming van art 12 lid lb van de OER) :

7U814 T8 projectwerk AO project werkstuk

7U914 T9 projectwerk AO project werkstuk

T8-T9 projectkaders Architectonisch ontwerpen:

(2 te ki ezen uit 3) :

verplicht

verplicht

5

5

PROJ

PROJ

1 Architectonischjstedebouwkundig ontwerpen, thematiek en onderwerpen uit woningbouwjstedebouw

91


92

Concept-studiegids cursusjaar '93-'94

2 Architectonisch stedebouwkundig ontwerpen, thematiek en onderwerpen uit

utiliteitsbouw

3 Architectonisch/stedebouwkundig ontwerpen, thematiek methoden en technieken,

geschiedenis en theorie

afstudeerproject Architectonisch ontwerpen, in te richten

Architectonisch ontwerpen, onder begeleiding van een voor

leerstoelen Architectonisch ontwerpen en bestaande uit de

(met inachtneming van art 12 lid lb van de OER):

7U015 afstudeerproject project vers1ag

le dee1 voordracht

7U016 afstudeerproject project vers1ag

2e dee1

voordracht

afstudeerkader Architectonisch ontwerpen:

1 Architectonisch ontwerpen van woningen en uti1iteitsgebouwen

binnen bet Afstudeerkaders

dat kader competente

volgende 2 onderwijseenheden

verp1icht

verp1icht

voor begeleiding afstuderen competente leerstoelen Architectonisch

hoog1eraarjUHD

prof. B. Loerakker arch.hbo/

1eerstoe1jUHD-p1aatsen

prof. ir.H.J .M. Ruijssenaars Architectonisch ontwerpen

prof.dr.ir.M. F.Th. Bax Architectonisch ontwerpen

(methode en techniek)

vacature

Arch . stedebouwkundig ontwerpen

vacature

Arch. geschiedenis en theorie

dr.K.J . Ve1dhuisen

ing.arch.HfG.R. Daru

dr.ir.G.A.C. van Zeij1

Meth. Technieken i.h.b. t.a .v . CAAD

Vorm1eer

Architectuurtheorie

ontwerpen:

kader

1

1

1

1

1

1

1

16 PROJ

16 PROJ


Concept-studiegids cursusjaar '93-'94

Post-Propedeuse Dee1 2: Samenste11ing afstudeerdifferentiatie Bouwinformatica

Het programma van de afstudeerdifferentiatie Bouwinformatica wijkt af van dat van de

overige afstudeerdifferentiaties. De student die bij Bouwinformatica afstudeert kiest

vooraf een van de overige differentiaties waarmee hij/zij Bouwinformatica wenst te

integreren. Van deze overige differentiatie volgt hij/zij het T8-projectwerk. Bovendien

kiest hij/zij als kernkeuze vakken uit het verplichte differentiatie-pakket van deze

differentiatie .

Hiernaast volgt hij/zij het T9-projectwerk Bouwinformatica, het verplichte differentiatie-pakket

Bouwinformatica en kiest voor 10 SP aan vrije keuze.

Ten behoeve van het afstudeerproject kiest men een van de 3 geformuleerde afstudeerkaders

Bouwinformatica en combineert men dit kader met een afstudeerkader van de andere

differentiatie, die men reeds tbv kernkeuze en T8 projectwerk gekozen heeft. Het

afstuderen vindt plaats onder verantwoordelijkheid van voor Bouwinformatica bevoegde

docenten. Een voor het overige afstudeerkader bevoegde docent dient eveneens lid van de

examencommissie te zijn.

Het op deze wijze integreren van Bouwinformatica en Architectonisch ontwerpen geeft

geen recht op inschrijven in het Architectenregister (zie ook de PP2-info)

code Tr naam onderwij s examen status SLU SP reeks

vorm vorm

verp1ichte differentiatievakken Bouwinformatica, bestaande uit de vo1gende onderwijseenheden

(8 SP):

7U631 8 CGDS college schriftelij k verplicht

7U701 8 SDMT

oefening

college

werkstukken verplicht

schriftelijk verplicht

2 BIT

93

oefening werkstukken verplicht 2 BIT

7U7ll 9 ICAD college schriftelij k verplicht

oefening werkstukken verplicht 2 BIT

7U721 9 Multi Media college schriftelij k verplicht

oefening werkstukken verplicht 2 BIT

kernkeuzevakken Bouwinformatica, voor 10 SP te kiezen uit de vo1gende onderwijseenheden:

7U720 11 Rule-based design college

oefening werks tukken kernkeuze 2 BIT

overige SP te kiezen uit de verplichte differentiatievakken van een van de overige afstudeerdifferentiaties

van de opleiding bouwkunde

keuzevakken Bouwinformatica, voor 10 SP te kiezen uit onderwijseenheden:

uit het onderwijsaanbod van de Post-Propedeuse Deel 2 opleiding Bouwkunde TU

Eindhoven;

uit het onderwijsaanbod van de overige faculteiten van de TU Eindhoven;

en -onder goedkeuring van de examencommissie- uit het onderwijsaanbod van

overige univeriteiten.

T8-T9 projectwerk Bouwinformatica: T8-projectwerk in te richten binnen een van de T8-T9

projectwerkkaders van een van de overige afstudeerdifferentiaties van de opleiding

bouwkunde. T9-projectwerk in te richten binnen een van de T9 projectwerkkaders

Bouwinformatica en bestaande uit de volgende 2 Onderwijseenheden (met inachtneming van

art 12 lid lb van de OER):

7U934 T9 projectwerk BI project werkstuk verplicht 5 PROJ

T9 projectkaders Bouwinformatica:

1 Gebruik van CAD-systeem bij ontwerpen of presenteren van een bouwproduct

2 Ontwikkeling van Bouwproductmodeller, bestaande uit bestanden, procedures en

routines

3 Onderzoek naar Multi Media systemen en toepassingen bij simulaties en presentaties

van bouwproducten (gebouwdelen en gebouwen)


94

Concept-studiegid& cursusjaar '93-'94

afstudeerproject Bouwinformatica, in te richten binnen een van de Afstudeerkaders

Bouwinformatica, onder begeleiding van een voor dat kader competente leerstoelen

Bouwinformatica en bestaande uit de volgende 2 onderwijseenheden (met inachtneming van

art 12 lid lb van de OER):

7U035 afstudeerproject project vers1ag verplicht 16 PROJ

le deel

voordracht

7U036 afstudeerproj ect project vers1ag verplicht 16 PROJ

2e dee1

voordracht

afstudeerkaders Bouwinformatica:

1 Ontwikke1ing van informatiesystemen en computertoepassingen in een bouwkundige

context

2 Bouw-Productmode11ers

3 Computer Aided Design

voor bege1eiding afstuderen competente leerstoe1en Bouwinformatica:

(aan te vu11en met competente leerstoel van de andere afstudeerdifferentiatie)

hoog1eraarfUHD 1eerstoe1/UHD-p1aatsen kader

prof. ir. H. Wagter Computergesteund ontwerpen 1 2 3

vacature Computergesteund ontwerpen 1 2 3


96

Concept-studiegids cursusjaar '93-'94

T8-T9 projectkaders Stadsvernieuwing en stedelijk beheer:

1. Onderwerpen Stadsvernieuwing en stede1ijk beheer

afstudeerproject Stadsvernieuwing en stedelijk beheer, in te richten binnen een van de

Afstudeerkaders Stadsvernieuwing en stedelijk beheer, onder begeleiding van een voor

dat kader cornpetente leerstoelen Stadsvernieuwing en stedelijk beheer bestaande uit de

volgende 2 onderwijseenheden (met inachtneming van art 12 lid lb van de OER):

7U055 afstudeerproject project vers1ag verplicht 16 PROJ

1e dee1 voordracht

7U056 afstudeerproject project vers1ag verplicht 16 PROJ

2e dee1 voordracht

afstudeerkaders Stadsvernieuwing en stedelijk beheer:

1 Stede1ijke vernieuwing en stadsbeheer

2 Stadsvernieuwing en buurtbeheer

3 Stede1ijk rni1ieubeheer

4 Stadsvernieuwing en architectuur

voor begeleiding afstuderen competente leerstoelen Stadsvernieuwing en stedelijk

beheer:

hoog1eraarjUHD

prof.dr.H. Fassbinder

drs.J . J . A.M . Srneets

1eerstoe1/UHD-p1aatsen

Stadsvernieuwing en beheer

Processen van onderhoud en beheer

kader

1 2 3 4

1 2 3 4


Concept-studiegids cursusjaar '93-'94

Post-Propedeuse Deel 2: Samenstelling afstudeerdifferentiatie Stedebouw (per 1

sept.'93)

per 1 sept. '93 worden geen nieuwe studenten tot het PP2-programma van de afstudeerdifferentiatie

toegelaten, zij worden doorverwezen naar de per 1 sept. '93 ingestelde

afstudeerdifferentiatie Stedebouw (S)

code Tr naam onderwijs examen status SLU SP reeks

vorm vorm

verplichte differentiatievakken Stedebouw, bestaande uit de volgende onderwijseenheden

(10 SP):

0A510 8 Publiekr.bouwrecht college schriftelij k verplicht

1 W&MW

7U661 8 Stedbwk. Ontw 3 college werkstuk verplicht

2 A&S

7U800 8 Stedbwk.Plan. 1 college schriftelijk verplicht

1 URB

7U810 8 Stedbwk.Plan. 2 college schriftelij k verplicht

1 URB

7U750 8 Stadsvernieuwing

stedelijk beheer 2

college werkstuk verplicht

1 BEH

7U770 8 Stadsvernieuwing

stedelijk beheer 3

college werkstuk verplicht

1 BEH

7U670 9 Stedbwk.Ontw. 4 college schriftelijk verplicht

1 URB

7U790 9 Sted.Milieubeheer college scriptie verplicht

1 BEH

7U850 9 Stedbwk.Paradigmata college schriftelijk verplicht

1 URB

kernkeuzevakken Stedebouw, voor 8 SP te kiezen uit de

7U752 8 Stadsvernieuwing oefening werkstuk

stedelijk beheer 2

7U772 8 Stadsvernieuwing

stedelijk beheer 3

oefening werkstuk kernkeuze,

7U770

7U610 8 Stedbwk.Plan. 3a college schriftelijk kernkeuze

werkstuk

7U560 9 Stedbk. Plan. 4 college schriftelijk kernkeuze

7U603 9 Werkcollege werkcollege werkstuk kernkeuze

Stedebwk.Plan. 2

verslag

7U6ll 9 Stedbwk.Plan. 3b

werkstukken kernkeuze

· 7U760 9 Beheer woningen

werkstuk kernkeuze

7U820

7U830

9

9

Ontwerpleer 2

Architectuur 4

werkcollege

college

oefening

college

oefening

college

volgende onderwijseenheden:

kernkeuze,

parallel aan

7U750

1 BEH

97

parallel aan

1 BEH

schriftelijk kernkeuze

werkstuk

schriftelijk kernkeuze

keuzevakken Stedebouw, voor 10 SP te kiezen uit onderwijseenheden:

uit het onderwijsaanbod van de Post-Propedeuse Deel 2 opleiding Bouwkunde TU

Eindhoven;

uit het onderwijsaanbod van de overige faculteiten van de TU Eindhoven;

en -onder goedkeuring van de examencommissie- uit het onderwijsaanbod van

overige univeriteiten.

T8-T9 projectwerk Stedebouw, in te richten binnen een van de T8-T9 projectwerkkaders

Stedebouw, bestaande uit de volgende 2 Onderwijseenheden (met inachtneming van art 12

lid lb van de OER):

7U864 T8 projectwerk S

7U964 T9 projectwerk S

project werkstuk verplicht

project werkstuk verplicht

T8-T9 projectkaders Stedebouw:

1 Onderwerpen ruimtelijke planning

2 Onderwerpen Stadsvernieuwing en stedelijk beheer

3 Onderwerpen stadsanalyse en stedebouwkundige geschiedenis

1

1

2

1

2

2

1

5

5

URB

URB

URB

URB

BEH

ONTL

A&S

PROJ

PROJ


98

Concept·studiegids cursusjaar '9J.'94

afstudeerproject Stedebouw, in te richten binnen een van de Afstudeerkaders Stedebouw

onder begeleiding van een voor dat kader competente leerstoelen Stedebouw bestaande u

de volgende 2 onderwijseenheden (met inachtneming van art 12 lid lb van de OER):

7U065 afstudeerproject project vers1ag verplicht 16 PRO.

1e dee1 voordracht

7U066 afstudeerproject

2e deel

project vers1ag

voordracht

afstudeerkaders Stedebouw:

1 Stedebouwkundig ontwerpen (Urban design)

2 Stede1ijke vernieuwing

3 Stads- en buurtbeheer

4 Stedebouwkundige p1ano1ogie

voor begeleiding afstuderen

hoog1eraarjUHD

prof.dr.H. Fassbinder

prof. dr. H.J . P. Timmermans

vacature

dr.ir.K. Doevendans

drs.J.J.A.M. Smeets

dr.R. Stolzenburg

verplicht

competente leerstoelen Stedebouw:

1eerstoe1/UHD-p1aatsen

Stadsvernieuwing en beheer

Stedebouwkundige p1ano1ogie

Architectonisch stedebouwkundig

ontwerpen

Stedebouwkundig ontwerpen

Processen van onderhoud en beheer

P1ano1ogisch onderzoek

kader

1 2 3

1 2 4

1

1 2 4

2 3

2 4

16 PRO.


Concept-studiegids cursusjaar '93-'94

Post-Propedeuse Deel 2: Samenstelling afstudeerdifferentiatie Beheer

code Tr naam onderwijs examen status SLU SP reeks

vorm vorm

verplichte differentiatievakken Beheer, bestaande uit de volgende onderwijseenheden (9

SP):

0A510 8 Publiekr.bouwrecht college schriftelijk verplicht 1 W&MW

7T620 8 Bedrijfseconomie

van gebouwen college schriftelijk verplicht 1 UTBP

7U740 8 Facility management college schriftelij k verplicht 1 BEH

7U750 8 Stadsvernieuwing

stedelijk beheer 2

college werkstuk verplicht 1 BEH

7U752 8 Stadsvernieuwing oefening werkstuk verplicht, 1 BEH

stedelijk beheer 2

parallel aan

7U750

7U760 9 Beheer woningen college

oefening

werkstuk verplicht 2 BEH

7U780 9 Beheer gebouwen college

oefening

schriftelij k verplicht 2 BEH

kernkeuzevakken Beheer, voor 9

OP600 8 Omgevingspsycholog.

OP630 8 inl.Omgevingstech.

7U770 8 Stadsvernieuwing

stedelijk beheer 3

7U772 8 Stadsvernieuwing

stedelijk beheer 3

1A040 9 Ec. besturing en

marketing

1Zl219+10 Org.v.d.besluitv.

1J080 9 Sociotechnische

organisatieanalyse

7S600 9 Bouwtechniek 10

7T560 9 Onderhoud en

renovatietech.

7T603 9 Kostenbeheersing

in ontwerpfase

7T641 9 Projektencollege

SP te kiezen uit de volgende onderwijseenheden:

college werkstuk kernkeuze

college schriftelijk kernkeuze

college werkstuk kernkeuze

oefening werkstuk kernkeuze,

parallel a an

7U770

college schriftelij k kernkeuze

werkcollege schriftelij k kernkeuze

college schrifte lij k kernkeuze

college schriftelijk kernkeuze

college schriftelijk kernkeuze

werkcollege werkstukken kernkeuze

college

oefening werkstukken kernkeuze

keuzevakken Beheer, voor 10 SP te kiezen uit onderwijseenheden:

uit het onderwijsaanbod van de Post-Propedeuse Deel 2 opleiding

Eindhoven;

2

2

1

1

3

4

2

1

2

1

2

Bouwkunde

uit het onderwijsaanbod van de overige faculteiten van de TU Eindhoven;

en -onder goedkeuring van de examencommissie- uit het onderwijsaanbod van

overige univeriteiten.

W&MW

W&MW

BEH 99

BEH

BDK

BDK

BDK

BWT

UTBP

T8-T9 projectwerk Beheer, in te richten binnen een van de T8-T9 projectwerkkaders

beheer, bestaande uit de volgende 2 Onderwijseenheden (met inachtneming van art 12 lid

lb van de OER):

7U824 T8 projectwerk B

7U924 T9 projectwerk B

project werkstuk

project werkstuk

T8-T9 projectkaders Beheer:

1 Onderwerpen Woningbeheer en facility management

verplicht

verplicht

5

5

UTBP

BWT

TU

PROJ

PROJ

afstudeerproject Beheer, in te richten binnen een van de Afstudeerkaders Beheer, onder

begeleiding van een voor dat kader competente leerstoelen Beheer bestaande uit de


100

Concept-studiegids cursusjaar '93-'94

volgende 2 onderwijseenheden (met inachtneming van art 12 lid lb van

7U025 afstudeerproject project verslag verplicht

le deel voordracht

7U026 afstudeerproject project verslag verplicht

2e deel voordracht

afstudeerkaders Beheer:

1 Beheer van woningen

2 Beheer van utiliteitsgebouwen

3 Facility management

4 Economie van beheer

voor begeleiding afstuderen competente leerstoelen Beheer:

hoogleraarfUHD leerstoelfUHD-plaatsen

prof.dr.H. Fassbinder Stadsvernieuwing en beheer

vacature

drs.J.J.A.M. Smeets

dr. H. Tempelmans Plat

Beheer van gebouwen

Processen van onderhoud en beheer

Bouweconomie

de OER):

16

16

kader

1 2 3 4

2 3

1

4

PROJ

PROJ


Concept-studiegids cursusjaar '93-'94

Post-Propedeuse Deel 2: Samenstelling afstudeerdifferentiatie Ruimtelijke planning

code Tr naam onderwij s examen status SLU SP reeks

vorm vorm

verplichte differentiatievakken Ruimtelijke planning, bestaande uit de volgende onderwijseenheden

(10 SP):

OA510 8 Publiekr. bouwrecht college schrifte lij k verplicht

1 W&MW

7U610 8 Stedbwk.Plan. 3a college schriftelijk verplicht

werkstuk

1 URB

7U800 8 Stedbwk.Plan. 1 college schriftelijk verplicht

1 URB

7U810 8 Stedbwk.Plan. 2 college schriftelijk verplicht

1 URB

7U603 9 Werkcollege werkcollege werkstuk · verplicht

Stedebwk.Plan. 2

verslag

2 URB

7U6ll 9 S tedbwk. Plan. 3b werkcol1ege werkstukken verplicht

1 URB

7U670

7U561

7U772

7U560

7U820

7U601

7U671

7U801

9 Stedbwk.Ontw. 4

10 Werkcollege

stedbwk.Plan. 5

8 Stadsvernieuwing college

stedelijk beheer 3

8 Stadsvernieuwing oefening

stedelijk beheer 3

9 Stedbk. Plan. 4

9 Ontwerpleer 2

10 Werkcollege

Stedbwk.Plan. 6

10 Werkcollege

Stedbwk.Ontw. 5

ll S tedbwk. Plan. 7

Capita selecta

college schriftelijk verplicht

werkcollege werkstuk verplicht

college

college

oefening

werkcol1ege

werkcol1ege

college

1 URB

2 URB

kernkeuzevakken Ruimtelijke planning, voor 9 SP te kiezen uit de volgende onderwijseenheden:

OP600 8 Omgevingspsycholog. college werkstuk kernkeuze

2 W&MW

7U661 8 Stedbwk. Ontw 3 college werkstuk kernkeuze

2 A&S

7U750 8 Stadsvernieuwing

stedelijk beheer 2

college werkstuk kernkeuze

1 BEH

101

7U752 8 Stadsvernieuwing oefening werkstuk kernkeuze,

1 BEH

stedelijk beheer 2

parallel aan

7U750

7U770

werkstuk kernkeuze

1 BEH

werkstuk kernkeuze,

parallel aan

7U770

schriftelijk kernkeuze

schriftelijk kernkeuze

werkstuk

schrifte1ijk kernkeuze

werkstuk kernkeuze

schriftelijk kernkeuze

1 BEH

1 URB

2 ONTL

2 URB

2 URB

1 URB

keuzevakken Ruimtelijke planning, voor 10 SP te kiezen uit onderwijseenheden:

uit het onderwijsaanbod van de Post-Propedeuse Deel 2 opleiding Bouwkunde TU

Eindhoven;

uit het onderwijsaanbod van de overige faculteiten van de TU Eindhoven;

en -onder goedkeuring van de examencomrnissie- uit het onderwijsaanbod van

overige univeriteiten.

T8-T9 projectwerk Ruimtelijke planning, in te richten binnen

werkkaders ruimtelijke planning, bestaande uit de volgende 2

inachtneming van art 12 lid lb van de OER):

7U844 T8 projectwerk RP project werkstuk verp1icht

7U944 T9 proj ectwerk RP project werkstuk verplicht

T8-T9 projectkaders Ruimtelijke planning:

1 Onderwerpen ruimtelijke planning

een van de T8-T9 project­

Onderwijseenheden (met

5

5

PROJ

PROJ


Concept-studiegids cursusjaar '93-'94

7P690 10 Voorgespannen

beton konstr . college schriftelijk keuze 1 KO

7P680 11 Prefab konstr. college werkstuk keuze 1 KO

7S570 11 Praktische college schriftelijk keuze 2 NATK

verlichtingskunde oefening

7S640 12 Biologische agentia college schriftelij k keuze 1 NATK

en het zieke gebouw

7!650 11 Bouwen, ec. proces college schriftelij k keuze 1 UTBP

7!660 ll Technologiebeleid college schriftelijk keuze 1 UTBP

Post-Propedeuse Deel 2: Overig aanbod verzorgd door Faculteit V&MW

OP600 11 Omgevingspsych. college schriftelijk keuze 2 W&MW

0A910 11 VHV. recht college schriftelijk keuze 1 W&MW

Post-Propedeuse Deel 2: Overig aanbod verzorgd door Centrale bibliotheek

7N023 10 Methodisch college werkstuk keuze 1 BIBL

Literatuur zoeken oefening

103


104

9.4 colleges

Concept-studlegids cursusjaar '93-'94

Binnen de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW),

die per 1 september 1993 van kracht wordt, worden Studiepunten (SP) alleen

toegekend aan Onderwijseenheden.

Vakken die deel uitmaken van een onderwijseenheid zijn, ter indicatie van

hun omvang, uitgedrukt in Studielastuur (SLU). 1 SP staat hierbij voor 40

SLU.

Mede als gevolg van deze nieuwe wet per 1 september 1993 de waarde van 1 SP

met een factor 10 vergroot (10 •oude' SP- 1 'nieuwe SP).

WSK: Wiskunde reeks

2Y010/2Y012 Calculus 1 B-1.1 (Tl)

Faculteit: 'Wiskunde en Informatica 80 SLU

Docent: dr. A.G. van Asch

Onderwijsvorm: 3 uur college p/w, 3 uur instructie pjw

Tentamenvorm: schriftelijk

Zie omschrijving faculteit 'Wiskunde en Informatica.

2YOS0/2Y052 Calculus 2 B-1.2 (T2)

Faculteit: 'Wiskunde en Informatica

Docent:

dr. A. G. van Asch

Onderwijsvorm: 3 uur college p/w, 3 uur instructie p/w

Tentamenvorm: schr ifte lij k

Zie omschrijving faculteit 'Wiskunde en Informatica.

120 SLU

2Yl00/2Yl02 Calculus 3 B-1.3 (T3)

Facul tei t: 'Wiskunde en Informatica 80 SLU

Docent: dr. A.G. van Asch

Onderwijsvorm: 3 uur college p/w, 3 uur instructie pjw

Tentamenvorm: schriftelijk

Zie omschrijving faculteit 'Wiskunde en Informatica.

2Yl07 Propedeuse Onderwijseenheid Wiskunde voor B.

Gewogen eindcijfer van:

2Y010/2Y012 Calculus 1

2YOS0/2Y052 Calculus 2

2Yl00/2Yl02 Calculus 3

7 SP

2Y811 Differentiaal vergelijkingen en matrices B-3.1/(B-2.1) (T7/(T4))

Faculteit: 'Wiskunde en Informatica 2 SP

Docent:

dr. D.A. Overdijk

Onderwijsvorm: 4 uur colstructie p/w

Tentamenvorm: schrifte lij k

Zie omschrijving faculteit 'Wiskunde en Informatica.

2Z800/2Z802 Informatica voor bouwkundigen B-2.3 (T6)

Faculteit: 'Wiskunde en Informatica 80 SLU

Docent: drs. 'W.A.A. Nuij

Onderwijsvorm: 2 uur college pjw, 3 uur practicum p/w


Concept-studieglds cursusjaar '93-'94

Tentamenvorm: beoordeling practicum

Zie omschrijving faculteit Wiskunde en Informatica .

25250 Statistiek

Faculteit :

docent:

Onderwijsvorm:

Tentamenvorm:

Zie omschrijving

25260 Statistiek

Faculteit:

Docent:

Onderwijsvorm:

Tentamenvorm:

Zie omschrijving

1 voor bouwkundigen B-2.1 (T4)

Wiskunde en Informatica

dr.ir. H.N. Linssen

1 uur college p/w, 2 uur practicum

schrifte lij k

faculteit Wiskunde en Informatica.

2 voor bouwkundigen B-3 . 1 (T7)

Wiskunde en Informatica

dr.ir. H. N. Linssen

1 uur college pjw, 2 uur practicum

schriftelijk

faculteit Wiskunde en Informatica.

p/w

p/w

40 SLU

1 SP

2N410 Numerieke algebra, methoden en programmatuur B-3 . 2 (T8)

Faculteit:

Wiskunde en Informatica 2 SP

Docent:

dr. A.J . Geurts

Onderwijsvorm: 2 uur college p/w , 3 uur practicum p/w

Tentamenvorm: schriftelijk en beoordeling practicum

Zie omschrijving faculteit Wiskunde en Informatica.

2N420 Numerieke analyse, methoden en programmatuur B-3.3 (T9)

Faculteit: Wiskunde en Informatica 2 SP

Docent: dr . A.J. Geurts

Onderwijsvorm: 2 uur college p/w , 3 uur practicum pjw

Tentamenvorm: schriftelijk en beoordeling practicum

Zie omschrijving faculteit Wiskunde en Informatica.

2Y860 Fourierreeksen B-3.3 (T9)

Faculteit: Wiskunde en Informatica 2 SP

Docent: dr. D.A. Overdijk

Onderwijsvorm: 3 uur colstructie p/w

Tentamenvorm: schriftelijk

Zie omschrijving faculteit Wi skunde en Informatica.

2Z220/2Z223 Voortgezet programmeren voor WSK B-4.1/(B-3.1) (Tl0/(T7))

Faculteit:

Wiskunde en Informatica

2 SP

Docent:

dr.ir. P. vd Steen

Onderwijsvorm: 2 uur college p/w, 3 uur practicum pjw

Tentamenvorm: beoordeling practicum

Zie omschrijving faculteit Wiskunde en Informatica.

NATK: Natuurkunde reeks

75020 Materiaalkunde 1 B-1 .2 (T2)

Vakgroep : BFA

Docent: drs. J.J.Hardon, prof.ir . E.L.J.Bancken

40 SLU

Studiemateriaal: dictaatnr. 7842 Materiaalkunde I deel A-Eigenschappen,

dictaatnr. 7843 Materiaalkunde I deel B-Materialen

Onderwijsvorm: 2 uur college p/w

Tentamenvorm: schriftelijk

105


106

Concept-studiegids cursusjaar '93-'94

Fenomenologische eigenschappen van bouwmaterialen, i.h.b. de mechanische,

thermische, hygrische en transportverschijnselen. Eigenschappen van

bouwmaterialen in relatie tot de productie en het milieu.

75240 Materiaalkunde 2 B-1.3 (T3)

Vakgroep: BFA 40 5LU

Docent: ir. H.M. Lamers (coordinatie), ir. L.A. van 5chayk,

drs. J.J. Hardon, prof.ir. E.L.J. Bancken

5tudiemateriaal: dictaatnr . 7737: Materiaalkunde 2

Onderwijsvorm: 2 uur college pjw

Tentamenvorm: schriftelijk

De rode draad door het college is de duurzaamheid van bouwmaterialen.

Vanuit de fenomenologie van de materialen (Materiaalkunde 1), de struktuurkenmerken

en de materiaaleigenschappen wordt per materiaalgroep aangegeven

hoe deze materialen zich op den duur zullen gedragen, welke degradaties een

rol spelen en in welke mate. De bouwschaden die hieruit kunnen voortkomen

zullen worden besproken in relatie tot het ontwerp en de detaillering.

75050 NatuurkundejBouwfysisch Ontwerpen 1 B-1.1 (Tl)

Vakgroep: BFA 40 5LU

Docent : drs . A.J . F . Rutten

5tudiemateriaal: syllabus Natuurkunde/Bouwfysisch Ontwerpen 1, dictaatnr.

7214

Onderwijsvorm: 2 uur college p/w

Tentamenvorm: schriftelijk, tijdsduur 2 uur

Het college omvat enkele onderwerpen uit de bouwfysicajverlichtingskunde,

gericht op toepassing in de eerste trimesters van het atelier- en projectwerk.

Aan de orde komen : stralings- en lichtgrootheden; enkele formules

voor de berekening van de directe verlichtingssterkte; een schatting van de

invloed van de interreflecties; fouten in berekeningen en metingen; normen

en aanbevelingen. Tijdens het college worden enkele oefenopgaven gemaakt.

75060 Natuurkunde/Bouwfysisch Ontwerpen 2 B-1.2 (T2)

Vakgroep: BFA 40 5LU

Docent: ir . F.E. Bakker, dr.ir. M.H.de Wit

5tudiemateriaal: dictaat: 7212 Natuurkunde/Bouwfysisch Ontwerpen 2;

dictaat: 7241 NatuurkundejBouwfysisch Ontwerpen 2,

opgaven

Onderwijsvorm: 2 uur college pjw

Tentamenvorm: schriftelijk

Warmtetransport in gebouwen door transmissie, ventilatie en zoninstraling.

Thermische behaaglijkheid. Principe van de warmteverlies- en de warmtebehoefteberekening.

Energiezuinig ontwerpen.

75070 NatuurkundejBouwfysisch Ontwerpen 3 B-1.3 (T3)

Vakgroep : BFA 40 SLU

Docent: dr.ir.H.J . Martin

5tudiemateriaal: boek Jellema Bouwkunde 7A, hoofdstuk 6 t/m 9

Onderwijsvorm: 2 uur college pjw

Tentamenvorm: schriftelijk

Geluid: grootheden, definities, voortplanting. Maatstaven voor geluidhinder.

Beginselen geluidabsorptie: definities, meetmethoden, typen absorptie-materialen,

toepassingen. Beginselen geluidis olatie : definities,

meetmethoden, massawet, coincidentie-effect, dubbele wanden , contactgeluid,

flankerende overdracht. Beginselen zaalakoestiek.

75077 Propedeuse Onderwijseenheid Natuurkunde

Gewogen eindcijfer van:

5 SP


75020

75240

75050

75060

75070

Concept-studieglds cursusjaar '93-'94

Materiaalkunde 1

Materiaalkunde 2

Natuurkunde/Bouwfysisch Ontwerpen 1

Natuurkunde/Bouwfysisch Ontwerpen 2

Natuurkunde/Bouwfysisch Ontwerpen 3

75270 Natuurkunde van bet binnenmilieu B-2.1 (T4)

Vakgroep: BFA 40 5LU

Docent: ir. H. L. 5chellen, dr.ir. M. H. de Wit

5tudiemateriaal: dictaat : 7190 Warmte en vocht

Onderwijsvorm: 2 uur college p/w

Tentamenvorm: schriftelijk

Temperatuurfluctuaties in constructies en vertrekken. Natuurlijke en

mechanische ventilatie. Damptransport door ventilatie. Condensatie en

verdamping. Waterdampdiffusie en capillair transport in materialen.

In 75242 'Practicum MateriaalkundejNatuurkunde' wordt de stof van dit

college geoefend. Hiertoe is het noodzakelijk practicum en college gelijktijdig

te volgen.

75272 Practicum Materiaalkunde/Natuurkunde B-2.1 (T4)

Vakgroep: BFA 40 SLU

Docent: drs. J.J. Hardon (coordinatie), ir. L.A. van 5chayk,

ir. H.L. 5chellen

5tudiemateriaal: schriftelijke instructie met opdrachten, zo gewenst

dictaat: 7753

Onderwijsvorm: 3 uur practicum p/w

Tentamenvorm: beoordeling van de practica

Het practicum bestaat uit 3 onderdelen:

De Materiaalkeuze-oefening, hierin wordt aan de hand van een tweetal

opdrachten ingegaan op materiaalkeuze-aspecten voor bouwdelen.

De materialen-carrousel, het gaat hier om het herkennen en begrijpen van

materiaaltoepassingen. Er worden vragen gesteld over de materialen van

gebouwen en gebouwde omgeving.

Oefening Natuurkundevraagstukken, hierin wordt de stof van het college

75270 'Natuurkunde van het binnenmilieu' geoefend. Hiertoe is het noodzakelijk

practicum en college gelijktijdig te volgen.

75220 Stedebouwfysica 1 B-2 . 2 (T5)

Vakgroep: BFA 40 SLU

Docent: prof.ir. J.A.Wisse, dr.ir. H.J. Martin

Studiemateriaa1: geluid: boek Jellema 7c, hfdst . 2, 3 en 4 + stencils

wind: dictaat 7234: Wind en luchtverontreinigingen in

de gebouwde omgeving

Onderwijsvorm: 2 uur college pjw

Tentamenvorm: schriftelijk

Geluid: overzicht Wet Geluidhinder. Besluit geluidwering gebouwen/ Eisen

Bouwbesluit. Bepaling van de geluidbelasting op de gevel t . g.v. diverse

externe bronnen, ge1uidschermen, benodigde geluidwering. Ge1uidafstraling

van wanden en gebouwen naar buiten. Consequenties voor het ontwerpen in

stedelijke omgevingen.

Wind: Windhinder, ventilatie, windbelasting en verspreiding van luchtverontreiniging

in afhankelijkheid van de geometrie van de stedelijke ruimte.

75277 Post-Propedeuse Deel 1 Onderwijseenheid Natuurkunde 4 SP

Gewogen eindcijfer van:

7S270 Natuurkunde van het binnenmi1ieu

107


108

Concept-studiegids cursusjaar '93-'94

75272 Practicum Materiaalkunde/Natuurkunde

75220 5tedebouwfysica 1

75260 Bouwtechniek 6 (Gebouw en installaties 1)

75510 Akoestiek

Vakgroep:

Docent:

5tudiemateriaal:

Onderwijsvorm:

Tentamenvorm:

Inhoud college

B-3.2 (T8)

BFA

dr.ir. H.J. Martin

2 5P

dictaatnr. 7769 (wordt herzien) oefening: meetrapporten

2 uur college p/w, 4 uur oefening p/w

college: schriftelijk

Doel: het analyseren en oplossen van practische problemen op het gebied van

de geluidwering en lawaaibestrijding. Inhoud: luchtgeluidisolatie: definities,

meetmethoden, theorie en rekenmodellen van enkelvoudige homogene,

verstijfde en gelaagde constructies, spouwconstructies, incl. koppelingen;

geluidlekken, flankerende overdracht, omweggeluid, contactgeluid.

Inhoud oefening

Doel: akoestische karakterisering van praktijksituaties; het meten van

eenvoudige en met computerapparatuur. Inhoud: spectraalanalyse van constant,

varierend en impulsgeluid; nagalmmetingen, impulsresponsies; bepalen

van bronvermogen; geluidabsorptie van materialen en constructies interferometrie,

nagalmmethode; lucht- en contactgeluidisolatie van bouwelementen

en in praktijksituaties; intensiteitsmethode; trillingsmetingen; spraakverstaanbaarheidsmetingen.

75540 Stedebouwfysica 2 B-3.2 (TB)

Vakgroep: BFA 2 5P

Docent: prof.ir. J.A. Wisse

Voorkennis: 5tedebouwfysica 1

5tudiemateriaal: dictaat (in voorbereiding)

Onderwijsvorm: 2 uur college p/w

Tentamenvorm: schriftelijk

De samenstelling van de buitenlucht en de neerslag. De waterhuishouding en

de vervuiling van luchtverontreiniging door industrie en verkeer; consequenties

voor het gebouw. Bouwfysisch ontwerp ivm massaverdeling, ramen,

ingangen, afdaken. Detaillering en materiaalkeuze.

75500 Klimaatregeling B-3.2 (TB)

Vakgroep: BFA 2 5P

Docent: prof.ir. K. te Velde, dr.ir. J.L.M. Hensen

5tudiemateriaal: dictaat: 7236 Klimaatregelinstallaties; Taschenbuch

Onderwijsvorm:

Tentamenvorm:

Inhoud college

fur Heizung- und Klimatechnik, Rechnagel/-

5prenger/Honmann; 1550-publicaties

2 uur college p/w, 4 uur oefening p/w

schrifte lij k

Ventilatie-, warmtebehoefte- en warmteoverschotberekeningen; functionele

indeling van installaties; kamerproces en behaaglijkheid; berekening van

belangrijke onderdelen; procesbeheersing en -regeling: koelinstallaties en

warmtepompen; mogelijkheden voor energiebesparing.

Inhoud oefening

Ontwerpberekeningen en meetopdrachten in het laboratorium of in de praktijk.

75551 Capita Selecta Materiaalkunde B-3.2 (TB)

Vakgroep: BFA 1 5P

Docent: Gastsprekers o.v.v. prof.ir. E.L.J.Bancken, ir. H.M.


Concept-studiegids cursusjaar '93-'94

Lamers

Voorkennis : Materiaalkunde 1 en 2

5tudiemateriaal : syllabus wordt uitgereikt

Onderwijsvorm: 2 uur college p/w

Tentamenvorm: beoordeling opdrachten per gegeven college

Per studiejaar wordt een serie lezingen georganiseerd om een bepaald thema.

75630 Verlichtingskunde B-3 . 2 (T8)

Vakgroep: BFA 1 5P

Docent : drs . A.J.F. Rutten

5tudiemateriaal: dictaat : 7815 Algemene verlichtingskunde; dictaat: 8042

Aanbevelingen voor binnenverlichting; dictaat: 7214

Natuurkundejbouwfysisch ontwerpen 1

Onderwijsvorm: 2 uur college p/w

Tentamenvorm: schriftelijk

Dit college verdiept de stof van het college Natuurkundejbouwfysisch

ontwerpen 1 verder uit . Verbanden worden gelegd met de visuele perceptie en

de fysiologische aspecten van het oog. De belangrijkste kwaliteitseisen

voor een verlichtingsinstallatie, zoals luminantieverhoudingen, verblindingsbegrenzing,

glans en niveaus worden bespoken. De stof heeft zowel op

daglicht als op kunstlicht betrekking.

75632 Verlichtingskunde laboratorium-oefening B-3.3 (T9)

Vakgroep: BFA 1 5P

Docent: drs. A.J.F. Rutten

5tudiemateriaal: dictaat: 7815 Algemene Verlichtingskunde ; dictaat:

8042 Aanbevelingen voor binnenverlichting; Handleiding

wordt uitgereikt door de docent .

Onderwijsvorm: 4 uur oefening p/w

Tentamenvorm: verslag

In deze oefening wordt de kennis, opgedaan in het college verlichtingskunde

in de praktijk toegepast. De beheersing van deze stof is dan ook noodzakelijk.

De oefening loopt aansluitend aan het tentamen 75630 op diverse

locaties. Voor deze oefening dient men zich in te tekenen op het secretariaat

BFA . Basisrekenmethoden en meetmethoden worden experimenteel getoetst .

Een verlichtingskundig-bouwfysische beoor deling van een werkruimte wordt

uitgevoerd. Verder wordt van een lopende expositie de opstelling en de

verlichting bestudeerd en suggesties voor verbetering gevraagd.

75530 Bouwfysica van const ructies B-3 . 3 (T9)

Vakgroep: BFA 2 5P

Docent: dr .ir. M.H. de Wit, ir. H. L. 5chellen

Voorkennis : aanbeveling 2Y811 Differentiaalvergelijkingen en matrices

(T7/(T4)) en 2Y860 Fourr i erreeks en (T9)

5tudiemateriaal: dictaat 7265 : Bouwfysica van constructies

Onderwijsvorm: 2 uur college p/w, 4 uur practicum p/w

Tentamenvorm: schrift elijk

I nhoud college: meerdimens ionale s tationa ire warmtegeleiding (koudebruggen)

, eendimensionale instationaire warmtegeleiding in constructies,

instationair water- en damptransport door poreuze materialen, convectief

warmte- en vochttransport in constructies .

I nhoud pract i cum : werken me t diverse modellen voor warmte- en vocht transport:

anologe elektrische modellen, numerieke modellen en netwerkprogrammas

. He t practicum is een verplicht onderdeel van het vak.

7S620 Materiaalkunde 3 B-3.2 (T8)

Vakgroep : BFA 2 5P

Docent: vacature , drs . J.J. Hardon (coordinatie)

109


110

Concept-studiegids cursusjaar '93-'94

Studiemateriaal: literatuur (wordt nader bekend gemaakt)

Onderwijsvorm: 4 uur college p/w

Examen: schriftelijk

Materiaalkunde 3 is gericht op het adequaat toepassen van bouwmaterialen in

bouwdelen en gebouwen. Het analyseren van bouwschades, die het gevolg zijn

van niet juist gebruik van bouwmaterialen of het toepassen van niet juiste

combinaties van materialen maakt onderdeel uit van dit vak. Hierbij wordt

eveneens ingegaan op de theoretische achtergronden van de processen, die

aanleiding geven tot dergelijke bouwschades. Vanuit deze analyses wordt

ingegaan op de wijze, waarop men in specifieke gevallen tot een juiste

materiaalkeuze komt. Ook het gebruik van 'nieuwe' materialen worden hierbij

behandeld.

75623 Kateriaalkunde 3 Oefening B-3.3 (T9)

Vakgroep: BFA 2 SP

Docent: ir. L.A. van Schayk (coordinatie), prof.ir. E.L.J.

Bancken, ir. H.M. Lamers, drs. J.J. Hardon

Studiemateriaal: literatuur

Onderwijsvorm: lx2 uur instructie, 4 uur oefening p/w

Examen: werkstuk en een voordracht

Dit onderdeel van het materiaalkunde-programma richt zich op de analyse van

bouwdeel- en materiaaltoepassingen in gerealiseerde gebouwen. Hierbij wordt

in het bijzonder aandacht geschonken aan begrippen als kwaliteit en

kwaliteitsverlies. Tevens wordt ingegaan op de mogelijkheden van levensduurvoorspelling

en kwaliteitsmeting.

Door middel van een duidelijk gedefinieerde opdracht moet een omschreven

analyse uitgevoerd worden. Aandacht wordt in het bijzonder geschonken aan

de wijze van aanpakken en oplossen van het probleem.

75621 Capita Selecta Milieusparend bouwen B-3.3 (T9)

Vakgroep: BFA, BPU 1 SP

Docent: prof.ir. J.A. Wisse, prof.march.arch.ing. P. Schmid

Studiemateriaal: wordt bekend gemaakt

Onderwijsvorm: 2 uur college pjw

Tentamenvorm: schriftelijk

Per studiejaar wordt een serie lezingen georganiseerd rond het thema

Milieusparend bouwen.

7S610 Zaal- en elektro-akoestiek B-4.1 (TlO)

Vakgroep: BFA 1 SP

Docent: dr.ir. H.J. Martin

Studiemateriaal: dictaat (in voorbereidingO

Onderwijsvorm: 2 uur college pjw

Tentamenvorm: schriftelijk

Modellen voor geluidvelden in omsloten ruimten. Zaalakoes-tische criteria

voor spraak en muziek versus subjectieve beleving. Zaaltypen en ontwerphulpmiddelen.

Beginselen elektro-akoestiek. Typen microfoons en luidsprekers.

Installaties voor spraak en muziek. Toepassing in diverse zalen.

75570 Practische

Vakgroep:

Docent:

Voorkennis:

Studiemateriaal:

Onderwijsvorm:

verlichtingskunde B-4.2 (Tll)

BFA

2 SP

prof.dr.ir. S.H.A. Begemann

Verlichtingskunde 75520 van drs. A.J.F. Rutten.

wordt ter beschikking gesteld: Handleiding Praktische

Verlichtingskunde; Aanbevelingen voor Binnenverlichting

(NSVV) .

lx2 uur inleidend college, 5x4 uur oefening (Licht

Applicatie Centrum Philips)


Concept_.studiegids cursusjaar '93-'94

Tentamenvorm: schriftelijk

Inleidend college:

Wat is een goede verlichting (objectieve en subjectieve criteria). Licht

als- ruimte- en sfeerbepalend element, verlichting en architectuur. Hoe is

een goede verlichting te realiseren. Het ontwerpen van verlichtingsinstallaties.

Oefening:

Demonstraties van verlichtingsmiddelen (lampen + armaturen). Diverse vormen

van verlichting voor verschillende applicaties. Ontwerpen van verlichting

voor 4 projecten: kantoor, conferentiekamer, hotel, Brandenburger Tor.

75640 Biologische agentia en het zieke gebouw B-4.3 (Tl2)

Vakgroep: BFA 1 SP

Docent: mw.prof.dr.J.E.M.H. van Bronswijk '

Studiemateriaal: dictaat (in voorbereiding)

Onderwijsvorm: 2 uur college p/w

Tentamenvorm: schriftelijk

Huisstof-allergie, sick-building-syndrome, jeukpukkels, entomofobie worden

alle geheel of gedeeltelijk aan het gebouw geweten. Twee tot drie van

iedere vijf woningen en de helft van alle kantoorgebouwen hebben er mee van

doen: jaarlijkse schadepost 3 miljard gulden. Biologische agentia (ratten,

muizen, schimmels, kakkerlakken, bedmijten, allergenen en pathogene

bacterien) zijn in circa de helft van de gevallen van belang. Hoe ontstaan

de problemen ? Op welke wijze kunnen ze met technische maatregelen uit de

wereld geholpen worden ? Hoe kijken bouwkundige, arts, wijkverpleegkundige,

ongediertebestrijder, psycholoog, schoonmaker en slachtoffer tegen schadelijke

organismen aan ? Werken deze experts ook samen ? Waarom niet ? Op

deze vragen poogt dit college een bevredigend antwoord te vinden. In de

curatieve sfeer wordt het onderscheiden van klacht en hulpvraag benadrukt.

In de preventieve sfeer komen ontwerp- en beheerrichtlijnen aan bod.

MECH: Mechanica reeks

7P060 Mechanica 1

Vakgroep:

Docent :

Studiemateriaal:

Onderwijsvorm:

Tentamenvorm:

B-1.1 (Tl)

BKO 80 SLU

ir. W.J .J. Huisman, ir. H.J . M. Janssen, ir. J.F.G.

Janssen

dictaat Inleiding MechanicajKonstruktief Ontwerpen

1,2,3, syllabus; dictaat: Inleiding Mechanical Konstruktief

Ontwerpen 1,2,3 oefeningen; dictaat: Inleiding

Mechanica/Konstruktief Ontwerpen 1,2,3 examenopgaven;

NEN 6700, 6701, 6702 TGB Algemeen, Symbolen,

Belastingen en vervormingen

3 uur college pjw, 3 uur instructie p/w

schriftelijk, deelname uitsluitend na het voldoende

afronden van de wekelijkse taken

Schematisering van bouwkundige konstrukties, bepaling van het gedrag onder

invloed van belastingen en de gevolgen van vorm, afmeting en materiaal voor

standzekerheid, sterkte, stijfheid en veiligheid.

Trefwoorden: beweging - evenwicht, kracht, moment, koppel, belastingen,

ondersteuningen, N-V- en M-lijnen, superpositie, spanning, vervorming en

arbeid bij normaalkracht, trekkonstrukties, drukkonstrukties, vakwerken,

cremona, Williot .

7P070 Mechanica 2

Vakgroep:

Docent:

B-1.2 (T2)

BKO 80 SLU

ir. W.J.J . Huisman, ir. H.J.M. Janssen, ir. J.F.G.

Janssen

111


112

Studiemateriaal:

Onderwijsvorm:

Tentamenvorm:

Concept-studiegids cursusjaar '93-'94

dictaat: Inleiding Mechanica/Konstruktief Ontwerpen

1,2,3 syllabus; dictaat: Inleiding MechanicajKonstruktief

Ontwerpen 1,2,3 oefeningen, lnleiding Mechanica/Konstruktief

Ontwerpen 1,2,3, examenopgaven

3 uur college p/w, 3 uur instructie pjw

schriftelijk, deelname uitsluitend na het voldoende

afronden van de wekelijkse taken

Schematisering van bouwkundige konstrukties, bepaling van het gedrag onder

invloed van belastingen en de gevolgen van vorm, afmeting en materiaal voor

standzekerheid, sterkte, stijfheid en veiligheid.

Trefwoorden: spanning, vervorming en arbeid bij buiging, wringing en

afschuiving, doorsnede-grootheden, buiging met afschuiving, gaapvergelijkingen.

7P080 Mechanica 3 (cursusjaar '93-'94: verva1len)

Stof is in de nieuwe vakken Mechanica 1, 2 en -voor een gering gedeelte- in

Mechanica 4 verwerkt

Behaalde scores worden verrekend met nieuwe onderwijseenheid

7P077 Propedeuse Onderwijseenheid Mechanica

Gewogen eindcijfer van:

7P060 Mechanica 1

7P070 Mechanica 2

7P270 Mechanica 4

Vakgroep:

Docent:

Voorkennis:

Studiemateriaal:

Onderwijsvorm:

Tentamenvorm:

SO-Raamwerken/Knik

4 SP

B-2.1 (T4)

BKO 40 SLU

ir . P. Hiemstra, ir. H.J .M. Janssen

Mechanica 1, 2 en 3

dictaat 7173: Mechanica 4; 7155: Mechanica 4 opgaven;

literatuuropgave

2 uur college pjw, 2 uur instructie p/w

schriftelijk

Methode Cross. Beginselen van matrix-methode en bezwijkanalyse. Generalisatie

in krachten- en verplaatsingenmethode. Gebruiksoverzicht. Symmetrie-eigenschappen.

Elastische knik: Euler, kniklengte, knikspanningen, CECM/­

ECCS-kromme. Dimensionering op knik.

7P280 Mechanica 5

Vakgroep:

Docent:

Voorkennis:

Studiemateriaa1:

B-3.2 (T8)

BKO

ir. P. Hiemstra, ir. H.J.M. Janssen

Mechanica 4

2 SP

dictaat 7184: Mechanica 5; 7153: Mechanica 5 opgaven;

literatuuropgave

Onderwijsvorm: 2 uur college p/w, 2 uur instructie p/w

Tentamenvorm: schriftelijk

Arbeid 2/Liggertheorie 2/Spanningsleer

Arbeidsstellingen. Arbeidsmethode ten behoeve van SO-konstrukties. Virtuele

arbeid. Inhomogene doorsneden. Scheve buiging. Excentrische normaalkracht.

Beginselen van de spanningsleer.

7P750 Mechanica 6

Vakgroep:

Docent:

Voorkennis:

Studiemateriaal:

B-3.3 (T9)

BKO

ir. K.B. Lub

Mechanica 5

1 SP

dictaten 7171 en 8009 Bezwijkanalyse; literatuur:

Plastic Design of Steel Frames, Lynn S. Breedle, John


Onderwijsvorm:

Tentamenvorm:

Bezwijkanalyse

Concept-studiegids cursusjaar '93-'94

Wiley and Sons; Yield Line Analysis of Slabs, L.L.

Jones, Thames and Hudson, London; Stabiliteit voor de

staalconstructeur, Staalcentrum Nederland.

2 uur college p/w

schriftelijk

Plastisch tegenover elastisch gedrag: trek, druk, buiging: elasto-plastisch,

vol-plastisch, M-k-diagram.

Bezwijkanalyse: voorwaarden, beperkingen. Mechanismen: bezwijkdiagrammen.

Stellingen van Prager. Arbeids- en evenwichtmethode. Bezwijkbelasting van

raamwerken volgens de elementaire bezwijkanalyse. Invloed dwars- en

normaalkrachten. Geschoorde en ongeschoorde raamwerken. Invloed 2e orde

effekten. Stabiliteit van de geLsoleerde kolom. M-N-k en M-N-' diagrammen.

Ongeschoorde raamwerken. Beginselen vloeilijnentheorie, isotrope platen.

7P753 Oefening Mechanica 6 B-3.3 (T9)

Vakgroep: BKO 1 SP

Docent: ir. K. B. Lub

Voorkennis:

Studiemateriaal:

Onderwijsvorm:

Tentamenvorm:

Bezwijkanalyse

Mechanica 5

dictaten 7171 en 8009 Bezwijkanalyse; literatuur:

Plastic Design of Steel Frames, Lyn S. Breedle, John

Wiley and Sons; Yield Line Analysis of Slabs, L.L.

Jones, Thames and Hudson, London.

2 uur oefening p/w

verslag van de berekening

Het ontwerpen en berekenen van een portaalkonstruktie volgens de bezwijkanalyse;

en het berekenen van een isotrope plaat volgens de vloeilijnentheorie.

7P780 Mechanica 7 B-4.1 (TlO)

Vakgroep: BKO 1 SP

Docent: Hiemstra

Voorkennis: Mechanica 4; (bij voorkeur eveneens Mechanica 5 en 6)

Studiemateriaal: dictaat 7262: Mechanica 7; literatuuropgave

Onderwijsvorm: 2 uur college p/w

Tentamenvorm: schriftelijk

3D-spanningsleer/Elasticiteits- en Plasticiteitstheorie

Voortzetting spanningsleer: ruimtespanningstoestand. Lineaire elasticiteitstheorie:

Grenstoestanden. Klassieke plasticiteitstheorie. Arbeidsprincipes:

virtuele arbeid, minimum potentiele en complementaire energie.

7P790 Mechanica 8 B-3 . 2 (T8)

Vakgroep: BKO 1 SP

Docent: ir. P. Hiemstra

Voorkennis: Mechanica 1 t/m 4, 5 en/of 7

Studiemateriaal: dictaat 7242: Eindige Elementen Methode

Onderwijsvorm: 2 uur college p/w

Tentamenvorm: schriftelijk

Eindige elementen methode

Constructie opdelen in een eindig aantal elementen en bet kiezen van

relevante vrijheidsgraden (Veplaatsingenmethode). Met behulp van een

arbeidsprincipe (meestal virtuele arbeid) een stelsel lineaire vergelijkingen

opstellen, per element, dat het verband weergeeft tussen de krachten

(belastingen) en verplaatsingen (vervormingen). Constructie-eisen: Elementstelsels

samenvoegen tot een stelsel lineaire vergelijkingen, geldig

voor de hele constructie. Lokatiematrix. Oplossingsmethoden voor dit

stelsel . We onderscheiden: een dimensionaal element, zoals staaf- en

113


114

Concept-studiegids cursusjaar '93-'94

balkelementen en driedimensionale elementen, zoals volume- en massa-elementen

. Elementen kunnen gemaakt worden op cartesische coordinaten, cylinder-coordinaten

of kromlijnige coordinaten. Hybride elemeten worden

eveneens behandeld .

7P793 Oefening Mechanics 8 B-3.3 (T9)

Vakgroep : BKO 1 SP

Docent : ir . P. Hiemstra

Voorkennis: Mechanica 1 t/m 4, 8

Studiemateriaal: dictaat: 7242 Eindige Elementen Methode; handleidingen

programmatuur

Onderwijsvorm: 2 uur oefening p/w

Tentamenvorm: verslag van berekening.

Het berekenen van eenvoudig probleem, waarvan de oplossing bekend is, met

behulp van een bestaand elementenprogramma. Hierbij worden de invloeden van

elementenverdeling, type element en schematisering van de randcondities

vergeleken.

7P530 Mechanics 9

Vakgroep :

Docent :

B-3.2 (T8)

BKO

ir . J.O . Bats

Voorkennis: Mechanica 7

Studiemateriaal : dictaat 7746: Mechanica 9

Onderwijsvorm: 2 uur college pjw

Tentamenvorm: schriftelijk

1 SP

Laagvormige konstrukties : Schijf- en plaatvergelijkingen. Eenvoudige

schaalvormen: bol en cylinder . Membraamwerking, rekloze buiging. Analytische,

numerieke en experimentele berekeningsmethoden.

7P800 Mechanica 10 B-3.2 (T8)

Vakgroep : BKO 1 SP

Docent : ir . P. Hiemstra

Voorkennis: Mechanica 1 t/m 5

Studiemateriaal: dictaat 7243: Mechanica 10

Onderwijsvorm: 2 uur college p/w

Tentamenvorm: schriftelijk

Liggertheorie : Het berekenen van schuifspanningen die optreden in een

materiaal tgv dwarskracht en/of wringend moment. Het bepalen van het

dwarskrachtencentrum. We beperken ons tot massieve-, open dunwandige en

enkelvoudig gesloten doorsneden. Torsie-knik, kip en plooien, alleen de

errste grondbeginselen waarop de voorschriften TGB gebaseerd zijn.

7P810 Mechanica 11

Vakgroep :

Docent :

B-3 . 3 (T9)

BKO

vacature

1 SP

Voorkennis : Mechanica 7, 8, 9 en 10, inleiding numerieke methoden

(2N210)

Studiemateriaal: dictaat (in voorbereiding) en literatuur

Onderwij svorm: zelfs tudie

Tentamenvorm: bespreking van oefening

Niet-lineaire Numerieke Mechanica: Inleiding in de niet-lineaire numerieke

mechanica . Numerieke benaderingsmethoden, stabiliteit en nauwkeurigheid van

numerieke berekeningen . Fysisch niet-lineair gedrag: materiaalmodellen.

Geometrisch niet - lineair gedrag: rekken en spanningen, kinematische,

evenwichts- en constitutieve vergelijkingen, arbeidsprincipes.


Concept-studiegids cursusjaar '93-'94

7P650 Hechanica 12 B-4.1/B-4.2/B-4.3 (Tl0/11/12)

Vakgroep:

BKO 3 SP

Docent:

prof.dr.ir. H.S. Rutten

Voorkennis:

Wiskunde, Laagvormige Konstrukties.

Studiemateriaal : literatuur, gedeelten uit: Tensor Analysis ; Introduction

to differential geometry and riemannian geometry;

Theory and design of shells on the basis of asymptotic

analysis

Onderwijsvorm: 2 uur college pjw, wordt in 3 achtereenvolgende trimesters

gegeven

Tentamenvorm: mondeling aan het einde van TlO en Tll, werkstuk gedurende

de laatste weken van Tl2

Schaaltheorie en ontwerp: Kromlijnige coordinaten. Tensoranalyse. Differentiaalmeetkunde.

Oppervlakte-theorie. Theorie van lineair-elastisch gedrag

en krachtswerking van dunne schalen. Schaalgedragsvergelijkingen. Typologie

van schaalgedrag. Ontwerp- en berekeningsmodellen.

7P600 Konstruktieve dynamica B- 3 . 3 (T9)

Vakgroep: BKO 1 SP

Docent: ir . P. Hiemstra

Voorkennis: Mechanica 1 t/m 4

Studiemateriaal: dictaat 7015: Dynamica

Onderwijsvorm: 2 uur college pjw

Tentamenvorm: schriftelijk

Harmonische trillingen. Een- en twee-massa veersystemen, opstellen van de

d.v. en berekenen van de respons. Numeriek oplossen van de d.v. Methode van

Rayleigh. Continue systemen. In- en uitschakelverschijnselen. Trillingsisolatie.

Fourier analyse. Samenvattend de meest elementaire beginselen van de

dynamica .

7P602 Oefening Konstruktieve dynamica B-3.4 (TlO)

Vakgroep:

BKO

Docent:

ir. P. Hiemstra

Studiemateriaal: dictaat 7015: Dynamica

Onderwijsvorm: 2 uur oefening pjw

Tentamenvorm: verslag

Ontwerp van een (eenvoudige) dynamisch belaste konstruktie.

l SP

7P620 Elastische en plastische stabiliteit B-3 . 3 (T9)

Vakgroep:

BKO

1 SP

Docent:

vacature

Studiemateriaal: SG-publicatie Stabiliteit voor de staalconstructeur;

SG/SN publicatie Concept rekenregels voor de stabiliteitscontrole

van staalkonstrukties opgebouwd uit

lijnvormige konstruktie-elementen; dictaat deel centrisch

gedrukte verend gesteunde staven; dictaat deel :

samengestelde staven en dictaat deel : plooi.

Onderwijsvorm: 2 uur college pjw

Tentamenvorm: schriftelijk

Stabiliteit van elastisch evenwichtjplastisch evenwicht. Elastische

stabiliteit van lijnvormige konstruktieonderdelen: buigings- en torsieknik.

Elastische stabiliteit van laagvormige konstruktieonderdelen: plooien van

schijf, plaat en schaal (eenvoudige vormen). Berekenings- en benaderingsmethoden

. Kip van hoge balken . Post-knik- en post-plooigedrag van lijn- en

laagvormige konstrukties. Plastische stabiliteit van idem.

115


116

Concept-studiegids cursusjaar '93-'94

7P660 Experimentele Mechanica B-3.4 (TlO)

Vakgroep: BKO 2 SP

Docent: vacature, ism S.L. Overdijk

Studiemateriaal: dictaat Experimentele Mechanica en literatuur

Onderwijsvorm: 2 uur college p/w, 4 uur oefening p/w

Tentamenvorm: onderzoeksrapport en mondeling examen

Experimenteel onderzoek tegenover numeriek onderzoek m.b.v. computerprogrammatuur.

Schaal- en modelwetten. Dimensie-analyse.

Meetinstrumenten en -methoden. Experimenteer-voorwaarden; fout-analyse;

verwerking meetgegevens. Modelmaterialen. Meettechnieken: o.a. rekstrookjes,

moire, foto-elastisch, analogieen.

BIT: Bouwinformatica reeks

7U063 Tekenen met CAD systemen ('92-'93: BCT) B-1.1 (Tl)

Vakgroep: BAUB 40 SLU

Docent: ir. G.T.A. Smeltzer

Studiemateriaal: manuals (on-line beschikbaar)

Onderwijsvorm: 2 uur instructie p/w 2 uur practicum p/w

Tentamenvorm: beoordeling gebundelde practicumresultaten

Door middel van instructies en practica zullen de mogelijkheden en randvoorwaarden

van CAD systemen worden geintroduceerd. In deze oefening wordt

de nadruk gelegd op het tekenen met deze systemen. De volgende onderwerpen

komen aan de orde: omgaan met computerapparatuur, programmatuur en gegevensbestanden;

2D tekenen; opbouwen tekenbestanden; samenstellen macrocommando's.

Er wordt gebruik gemaakt van DOS PC's, Windows (programma- en file-management

en tekstverwerking) en AutoCAD . Het practicum ondersteunt het computergesteund

ontwerpen in het atelier- en projectwerk.

7U253 Modelleren met CAD systemen ('92-'93: BIen GCT) B-2.2 (TS)

Vakgroep: BAUB 40 SLU

Docent: ir. G. T.A. Smeltzer

Studiemateriaal: manuals (on-line beschikbaar)

Onderwijsvorm: 2 uur instructie p/w, 2 uur practicum p/w

Tentamenvorm: beoordeling gebundelde practicumresultaten

Door middel van instructies en practica worden de mogelijkheden en randvoorwaarden

van CAD systemen behandeld. Gedurende het practicum ligt de

nadruk op het modelleren met deze systemen.

De volgende onderwerpen komen aan de orde: Computer aided design systemen,

opbouwen van gegevensbestanden, samenstellen 3D modellen, maken van

afbeeldingen.

Er wordt gebruik gemaakt van DOS PC's, Windows (programma- en file-management

en tekstverwerking) en AutoCAD. Het practicum ondersteunt het gebruik

van ontwerpmodellen met CAD systemen in het projectwerk.

7U257 PP-Onderwijseenheid T4-T6 Wiskunde en Bouwinformatica 4 SP

Gewogen eindcijfer van:

2S250 Statistiek 1 voor B.

7U253 Modelleren met CAD

22800 Informatica voor B.

7U631 CGDS: Computergraphics and Datastructures B-3.2 (T8)

Vakgroep: BAUB 2 SP

Docent: ir. G.T.A. Smeltzer mmv ing. W.A.H. Roelen, ing. J.

Dijkstra

Studiemateriaal: manuals (on-line beschikbaar)

Onderwijsvorm: 2 uur college pjw, 4 uur oefening p/w


Concept-studiegids cursusjaar '93-'94

Tentamenvorm: schriftelijk tentamen over de inhoud van de colleges;

werkstuk met resultaten van de oefening.

Door middel van hoorcolleges en oefeningen zullen principes, theorieen en

praktijk voorbeelden worden behandeld van grafische- en alfanumerieke

gegevensverwerking (gegevensbestanden, 2D tekeningen en 3D modellen).

Aan de orde komen onder andere product models, component based approach,

shape grammars, parameters, data conversion en data extraction.

Er zal gebruik gemaakt worden van algemeen bekende database-, cad· en

visualisatieprogramma's.

De te behandelen onderwerpen kunnen van grate betekenis zijn voor System

Development Methodes and Techniques (7U701), Intelligent CAD (7U711), Multi

Media (7U721) en voor het doelmatig gebruiken en ontwikkelen van bouwkundige

informatiesystemen en computertoepassingen gedurende de studie en later

in de praktijk.

7U701 SDMT: System Development Methods and Techniques B-3.2 (T8)

Vakgroep: BAUB 2 SP

Docent : ir. R.H.M . van Zutphen mmv ing. J. Dijkstra

Voorkennis :CGDS : Computergraphics and Datastructures

Studiemateriaal: manuals (on-line beschikbaar)

Onderwijsvorm: 2 uur college p/w, 4 uur oefening p/w

Tentamenvorm: schriftelijk tentamen over de inhoud van de colleges;

werkstuk met resultaten van de oefening.

Door middel van hoorcolleges en oefeningen zullen verschillende ontwikkelingsmethoden

en -technieken worden behandeld die van belang zijn voor het

ontwikkelen van bouwkundige informatiesystemen en computertoepassingen.

Naast de behandeling van theoretische aspecten zal, voornamelijk gedurende

de oefeningen, gewerkt worden aan een praktische probleemstelling.

Aan de orde komen achtereenvolgens de projektfaseringsmethode SDM, de

proces- en data-analyse technieken IDEFO en IDEF lx, de rol van prototyping

en gebruikersinterfaces. De te behandelen onderwerpen zijn van grate

betekenis voor Intelligent CAD (7U711), voor een zo efficient mogelijk

gebruik van de aanpassings- en ontwikkelingsmogelijkheden die algemeen

bekende programma's ook tijdens de studie bieden en voor een mogelijk

aktieve deelname aan automatiseringsprocessen in de praktijk.

7U711 ICAD: Intelligent Computer Aided Design B-3.3 (T9)

Vakgroep: BAUB 2 SP

Docent: ir. R.H.M. van Zutphen mmv ing. J. Dijkstra

Voorkennis: CGDS: Computergraphics and Datastructures; SDMT: Sy·

Studiemateriaal:

Onderwijsvorm:

Tentamenvorm:

stem Development Methods and Techniques

manuals (on-line beschikbaar)

2 uur college pjw, 4 uur oefening pjw

schriftelijk tentamen over de inhoud van de colleges;

werkstuk met resultaten van .de oefening.

Door middel van hoorcolleges en oefeningen zullen verschillende kennisrepresentatiemethoden

en de bijbehorende redenerings- en programmeertechnieken

worden behandeld. Het accent zal daarbij liggen op de ontwikkeling van

bouwkundige ontwerpsystemen. Aan de orde komen onder andere produktmodellers,

intelligente userinterfaces, object oriented approach, functional

programming (AutoLisp), rule-, frame- en constraint-based design en expert

system shells. De te behandelen onderwerpen kunnen van grate betekenis zijn

voor Rule Based Design (7U720) en voor de ontwikkeling van intelligente

informatiesystemen en computertoepassingen gedurende de studie en daarna in

de praktijk.

117


118

Concept-studiegids cursusjaar '93-'94

7U721 KK: Multi Media B-3 . 3 (T9)

Vakgroep: BAUB 2 SP

Docent: ir. G.T.A . Smeltzer mmv ing. W.A.H. Roelen

Voorkennis: CGDS: Computergraphics and Datastructures

Studiemateriaal: manuals (on-line beschikbaar)

Onderwijsvorm: 2 uur college pjw, 4 uur oefening pjw

Tentamenvorm: schriftelijk tentamen over de inhoud van de colleges;

werkstuk met resultaten van de oefening

Door middel van hoorcolleges en oefeningen zal kennis worden gemaakt met

een integratie van beeld, geluid en tekst met behulp van onder andere

computertechnieken.

Aan de orde komen onder andere opname - en representatietechnieken, productie-

of presentatievoorbereiding, visualisatie, animatie en simulatie en

verschillende media zoals beeldplaten en hologrammen. De te behandelen

onderwerpen kunnen van grote betekenis zijn voor het doelmatig gebruik van

moderne hulpmiddelen bij het werken aan en presenteren van (ontwerp)projekten

gedurende de studie en in de praktijk.

7U720 RBD: Rule-Based Design B-4.2 (Tll)

Vakgroep: BAUB 2 SP

Docent : ir . J.H. v . d . Wetering

Voorkennis: Hoewel ervaring met programmeren van voordeel kan

zijn, kan dit vak ook worden gevolgd zonder veel com ­

putergebruik.

Studiemateriaal: diktaat

Onderwijsvorm: 2 uur college p/w, 4 uur oefening pjw

Tentamenvorm: werkstuk met resultaten van de oefeningen.

Doel : het leren ontwikkelen van ontwerpgeneratoren. Aan de orde komen. o.a.

logisch redeneren met proposities en verzamelingen, zoekmethoden en

strategieen bij ruimtelijke en rekenkundig/logische strukturen, formal

grammars, array grammars, shape grammars, fractal grammars , recursie,

plangeneratoren en practische toepassingen.

BWT: Afbouwtechniek reeks

7T010 Bouwtechniek

Vakgroep:

Docent:

Studiemateriaal:

1 B-1.1 (Tl)

BFA/BKO/BPU 40 SLU

ir. B.G. Wolfs, prof. ir . H. Nieuwland, prof.ir. H.J .

Henket, mmv J. Verdonk

dictaat 7166: Bouwtechniek 1 (druk: juni '92 of later);

7246: Bouwtechniek 2 (druk: okt. '92 of later);

dictaat 8098: TUE-Bouwmethodiek II, BK 067 TUD , Tekeningen

map 4 voorbeeldhuizen; Compilatie (wordt uitgereikt)

Onderwijsvorm: 2 uur college p/w

Tentamenvorm: schriftelijk

Behandeling van de samenhang tussen het ontwerpen en het maken , waarbij

speciale aandacht wordt gegeven aan bouwtechnische aspecten. In het eerste

trimester wordt deze samenhang behandeld aan de hand van traditionele

bouwtechnieken: het voorbeeldhuis in metselwerk uit dictaat 8098. Eveneens

komen algemene bouwtechnische zaken aan de orde (dictaat 7166)

75090 Bouwtechniek

Vakgroep:

Docent :

Studiemateriaal:

2 B -1. 2 (T2)

BFA/BKO/BPU 40 SLU

ir . B.G. Wolfs, prof.ir. H. Nieuwland, prof . ir. H.J.

Henket, mmv J. Verdonk

dictaat 7166: Bouwtechniek 1 (druk: juni '92 of later);

7246: Bouwtechniek 2 (druk: okt . '92 of later);


Concept-studiegids cursusjaar '93-'94

dictaat 8098: TUE-Bouwmethodiek II, BK 067 TUD, Tekeningen

map 4 voorbeeldhuizen; Compilatie (wordt uitgereikt)

Onderwijsvorm: 2 uur college pjw

Tentamenvorm: schriftelijk

Behandeling bouwtechnische aspecten van niet-traditionele bouwtechnieken

aan de hand van de overige 3 voorbeeldhuizen van staal, hout en gasbeton.

Tevens wordt een koppeling gelegd tussen bouwtechniek en Bouwbesluit.

Voorts wordt installatietechniek binnen de woningbouw behandeld (CV, GWL,

ventilatie en afvoeren) en komt het dimensioneren van constructies aan de

orde.

Bouwtechniek 3: zie 7P050 Konstruktief ontwerpen 1

7S097 P-onderwijseenheid Bouwtechniek en uitvoeringstechniek 4 SP

Gewogen eindcijfer van:

7T010 Bouwtechniek 1

7S090 Bouwtechniek 2

7P050 Konstruktief ontwerpen 1

7T020 Uitvoeringstechniek 1

7T213 Detai1leren 1 B-2.1 (T4)

Vakgroep:

Docent:

Studiemateriaal:

BPU 80 SLU

E. Schulte, arch. AvB, ir. P.W.J. Jansdaal, ir. A.W.C.

Timmermans, ir. J. Westra, P.A. Erkelens mmv J . van

Geest, ing

dictaat: 7166 en 7246; Literatuur: Building Construction

Illustrated van F. D. K. Ching (second edition)

4 uur oefening

werkstukken

bestaat uit een drietal fasen, waarin achtereenvolgens aan

Onderwijsvorm:

Tentamenvorm:

De vakoefening

de orde komen:

- het analyseren van een klein gebouwtje; fundering, constructie, opbouw

van dak en (buiten)wanden en de detaillering van de dakrand en de kozijnen,

- het ontwerpen en uitwerken van een gebouwtje binnen eenvoudige randvoorwaarden.

Het geheel wordt beoordee1d op basis van inhoudelijke kwaliteiten van de

werkstukken,de presentatie en de participatie in het werkproces.

75250 Bouwtechniek 5 (Fysische bouwtechniek 1) B- 2.2 (T5)

Vakgroep: BFA 40 SLU

Docent: ir. B.G . Wolfs, ir. A.P. Thijssen

Voorkennis : 7T010 Bouwtechniek 1 , 75090 Bouwtechniek 2, 7P050

Studiemateriaal:

Onderwijsvorm:

Tentamenvorm:

Konstruktief ontwerpen 1

dictaat 7778 : Oaken; dictaat 7824: Gevels ; Literatuur :

A. Orton: The way we build now. Form, Scale and Technique;

Reader: Historische bouwtechniek (in voorbereiding)

2 uur college pjw

schriftelijk: gebruik van Orton is hierbij noodzakelijk:

bouwtechnische vraagstukken, zoals behandeld in

de dictaten 7778: Oaken en 7824: Gevels dienen te

worden toegepast op detailleringen uit Orton (+ tabellen

uit Orton)

Geve1s: typen, functionele eisen, samenstelling, keuze-aspecten.

Oaken: typen, functionele eisen, samenstelling, keuze-aspecten.

Historische Bouwtechniek: funderingen, gevels, bogen, ramen, v1oeren.

119


120

Concept-studiegids cursusjaar '93-'94

7S260 Bouwtechniek 6 (Gebouw en installaties 1) B-2.3 (T6)

Vakgroep: BFA 40 SLU

Docent:

prof.ir. K. te Velde, dr.ir. J.L. M. Hensen

Studiemateriaal: dictaat 7175

Onderwijsvorm: 2 uur college pjw

Tentamenvorm: schriftelijk

Warmtebehoefte en koelbehoefte van een gebouw, ruimtereservering voor

klimaatregelinstallaties, relatie tussen het bouwkundig ontwerp, het

thermisch comfort voor de mens en de keuze van deze installaties.

7T233 Detailleren 2 B-2 . 3 (T6)

Vakgroep :

BFA/BPU 80 SLU

Docent: ir . A. P. Thijssen arch. HBO, K.Links, a.a. dipl, ir.

W. Schijns mmv J. van Geest, ing

Voorkennis: 7T213 Detailleren 1 (met inachtneming van art 12 lid

Studiemateriaal:

la van de OER)

dictaaten 7165, 7905 en 8095; literatuur: KVT 80,

studie-uitgave Waltman; A. Orton: The way we build

now . Form, Scale and Technique

Onderwijsvorm: 4 uur oefening pjw

Tentamenvorm: werkstukken , tekeningen en materiaalstaat

In de vakoefening Detailleren 2 ligt de nadruk op de afbouwtechnische

detaillering van een klein gebouw en zijn onderdelen. Bij de detaillering

staat de bouwkundige verbinding m.b.t. de aansluitingen en ontmoetingen

centraal.

Aspecten welke o.a. op detailniveau aan de orde worden gesteld zijn:

vormgeving, maatcoordinatie, materialen en systemen , verbindingsmiddelen,

duurzaamheid, constructieve principes, fysische aspecten, sterkte en

stijfheid, etc.

De uitwerking van de details geschiedt op basis van een ruimtelijk architectonisch

ontwerp dat als schetsplan bij de aanvang van de vakoefening

wordt uitgereikt.

7S257 PP-onderwijseenheid T4-T6 Bouwtechniek

Gewogen eindcijfer van :

7T213 Detailleren 1 oefening

7S250 Bouwtechniek 5

7T233 Detailleren 2 oefening

5 SP

7T210 Bouwtechniek 4 ('92-'93: college-gedeelte bouwte.chniek 4) B-3.1

(T7)

Vakgroep: BPU 40 SLU

Docent: ir. J. Westra

Studiemateriaal: dictaat (in voorbereiding); literatuur: J. Westra

(red): Tussen traditie en experiment; SBR 102 : Techniek

in bouw en industrie; A. Brookes, Longman: Cladding

of buildings; A. Ogg: Steel in Architecture .

Onderwijsvorm: 2 uur college p/w

Tentamenvorm: schriftel-ijk en werkstuk

Het college heeft tot doel inzicht te verwerven in de samenhang van ontwerp

en vervaardiging van gebouwdelen en bouwprodukten

Aan de orde komen: projecten en produkten; taal van de techniek; plaats

vorm en hoedanigheid; pioniers in prefabricage; bijzondere bouwwerken;

industralisatie-trends en -tendensen; bouwwijzen; archineering; het

technisch concept binnen het bouwen.

7T227 PP-onderwijseenheid T7 Bouwtechniek

Gewogen eindcijfer van:

1 SP


7T210 Bouwtechniek 4

7T222

(T7)

Vakgroep:

Concept-studleglcls cursusjaar '93-'94

Bouwtechniek 4 ('92-'93: oefening-gedeelte bouwtechniek 4)

Docent:

Voorkennis:

Studiemateriaal:

B-3.1

BPU 1 SP

ir . J. Westra

7T220 Bouwtechniek 4 (parallel te volgen)

dictaat (in voorbereiding); 'literatuur: J. Westra

(red): Tussen traditie en experiment; SBR 102: Techniek

in bouw en industrie; A. Brookes, Longman: Cladding

of buildings; A. Ogg : Steel in Architecture .

Onderwijsvorm: 2 uur oefening p/w

Tentamenvorm: werkstuk

Ontwerp en uitwerking van een gevelfragment op basis van dunne plaatmaterialen

7T260 Bouwtechniek 7 (Architectuur, afbouw en detail) B-3.1 (T7)

Vakgroep:

BPU

1 SP

Docent:

prof.mag.arch. P. Schmid, K. Links, a.a. dipl.

Studiemateriaal: dictaat 7165; en literatuur: Bio-logische Baukonstruktion;

secundair: dictaten 7705/7765/7826.

Onderwijsvorm: 2 uur college p/w

Tentamenvorm: schriftelijk

Het belangrijkste van de morfologie (vorm), het materiaal (stof) , de

methodiek (tijd) en het bouwonderdeel (deel) ten behoeve van de integratie

van voeg, verbinding, ontmoeting, aansluiting en detail in architectuur en

afbouwtechniek.

7T643

(T7)

Vakgroep:

Bouwtechniek 7 oefening: (Architectuur, afbouw en detail)

Docent:

Voorkennis:

Studiemateriaal:

B-3 . 1

BPU l SP

prof.mag.arch. P. Schmid, K. Links, a.a. dipl .

7T260 Bouwtechniek 7 (parallel te volgen)

dictaat: 7165 en literatuur:. Bio-logische Baukonstruktion

; secundair : dictaten 7705/7765/7826.

Onderwijsvorm: 2 uur oefening p/w

Tentamenvorm : werkstukken

Het methodische, bouwkundige detailleren, met aandacht voor de elementaire

aspecten van (bouw)vorm, -stof, -tijd en -deel, in relatie tot het geheel

in architectuur en afbouwtechniek. In het bijzonder het concipieren van

bouwwijzen in de (elementaire) bouwstoffen hout , leem, baksteen en textiel .

7S590 Bouwtechniek

A) B-3.3 (T9)

Vakgroep:

Docent:

Studiemateriaal:

Onderwijsvorm:

Tentamenvorm:

Vloeren, plafonds

brand. Bijzondere

9 (Fys.ische bouwtechniek 2) ( ' 90-'91: Bouwtechniek

BFA 2 SP

ir. B.G. Wolfs, ir . A. P. Thijssen

dictaat 7731 : Vloeren; dictaat 7733: Brandpreventie;

dictaat 7735:Scheidingswanden en plafonds; Reader:

bijzondere kozijnconstructies (in voorbereiding);

literatuur:A. Orton: The way we build now. Form, Scale

and Technique

2 uur college p/w

schriftelijk, gebruik van Orton is hierbij noodzakelijk:

bouwtechnische vraagstukken, zoals behandeld in

de dictaten dienen te worden toegepast op detaillerin­

gen uit Orton (+ tabellen uit Orton)

en scheidingswanden en het gedrag van het gebouw bij

ramen en puien.

121


Concept-studiegids cursusjaar '93-'94

7T570 Capita selecta afbouwtechniek B-3.3 (T9)

Vakgroep: BPU 1 SP

Docent: prof.ir. H.J. Henket, ea

Studiemateriaal: reader, wordt jaarlijks samengesteld adhv de actuele

inhoud

Onderwijsvorm: 2 uur college pjw

Tentamenvorm: scriptie over onderwerp uit gepresenteerde reeks

Het capita selecta heeft als leerdoel inzicht geven in bijzondere aspecten

van de afbouwtechniek. In de colleges worden bijzondere aspecten van

afbouwtechniek behandeld, ondermeer: onderhoud, renovatie, vervanging,

hergebruik, herbestemming en historische thema's.

BEH: Beheer reeks

7U030 Beheer en vernieuwing van de gebouwde omgeving

Vakgroep: BAUB

Docent: ir. H.G.A. Rikhof

Studiemateriaal: dictaatnr. 7210

Onderwijsvorm: 2 uur college p/w

Tentamenvorm: schriftelijk

B-1.3 (T3)

40 SLU

Doel van het college is inzicht te verschaffen over de wijze waarop beheer

en vernieuwing van de gebouwde omgeving plaats vindt cq. in het recente

verleden heeft plaatsgevonden. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

De geschiedenis van de volkshuisvesting en stadsvernieuwing; Beheer en

vernieuwingsmaatregelen in stad en buurt; Beheer en vernieuwingsmaatregelen

in woning en gebouwen Actuele en toekomstige ontwikkelingen in beheer en

vernieuwing van de gebouwde omgeving.

7U037 P-onderwijseenheid Stedebouw

gewogen eindcijfer van:

7U010 Stedebouwkundig ontwerpen 1

7U040 Stedelijke ontwikkeling en ruimtelijke planning

7U030 Beheer en vernieuwing van de gebouwde omgeving

3 SP

7U310 Beheer B-2.2 (T5)

Vakgroep: BAUB 80 SLU

Docent: drs. J.J.A.M. Smeets, C. le Nobel arch. HBO

Studiemateriaal : dictaat en reader (in voorbereiding); instructies bij

oefening

Onderwijsvorm: 2 uur college p/w, 1 uur oefening p/w

Tentamenvorm: schriftelijk

Inleiding op het beheer van woningen en utiliteitsgebouwen. Ingegaan wordt

op de achtergronden, het beheer als onderdeel van het bouwproces en de

actoren, aspecten van beheer en besluitvormingsprocessen in beheerorganisaties.

Verder komen aan de orde : eigendoms- en beheervormen, dynamiek van de

vraag, beheerstrategieen en facility management (voor utiliteitsgebouwen).

7U317 PP-onderwijseenheid T4-T6 Beheer

Gewogen eindcijfer van:

7U310 Beheer

7U300 Bouwprocesleer

7U300 Bouwprocesleer B-2.3 (T6)

Vakgroep: BAUB

Docent: ir. H. Hofman, drs. H.J. v.h. Erve

Studiemateriaal: dictaat bouwprocesleer

Onderwijsvorm: 2 uur college pjw

3 SP

40 SLU

123


126

Concept-studiegids cursusjaar '93-'94

Tentamenvorm: werkstuk

In dit vak wordt ingegaan op de verschillende facetten van woningbeheer .

Aan de orde komen : profit en non-profit woningbeheer; woningexploitatie en

veranderende randvoorwaarden; kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbesturing;

diverse strategieen bij woningbeheer in een marktgerichte context: planmatig

onderhoud, afwegingen bij typen verbeteringsingrepen, beeindiging

exploitatie door verkoop of sloop.

In de oefening wordt met behulp van de computer kennis gemaakt met enkele

rekenmethodieken voor de afweging van ingrepen in complexen (onderhoud ,

renovatie, vervangende nieuwbouw).

7U780 Beheer van gebouwen B-3.3 (T9)

Vakgroep: BAUB 2 SP

Docent: ir . H. Hofman

Studiemateriaal : reader + nader op te geven literatuur

Onderwijsvorm: 2 uur college p/w, 2 uur oefening p/w

Tentamenvorm: schriftelijk

De wijze van beheren en de ontwikkeling van de vraag naar gebouwdiensten in

diverse sectoren van de voorraad: industrie , dienstverlening, dtailhandel,

gezondheidszorg, diverse overheden. Profit- en non-profit-verhuurders,

grote eigenaar-gebruikers en andere aktoren in het beheerproces . Strategieen,

methoden en middelen op het nivo van de portefeuille en op het nivo

van het afzonderlijke gebouw cq complex . Aan de orde komen: Investeringen,

transakties, financiering en exploitatie, de rol van de locatie; Exploitatie-management,

ingreepplanning en beheer op operationeel nivo .

7U790 Stedelijk milieubeheer B-3 . 3 (T9)

Vakgroep : BAUB 1 SP

Docent : ir. W.H. de Hoop

Studiemateriaal: dictaat Stedelijk milieubeheer

Onderwijsvorm : 2 uur college p/w

Tentamenvorm: scriptie

Achtergronden en theoretische grondslagen van stedelijke milieusystemen en

stedelijke milieuprocessen. Behandeling van de basisbegrippen mbt stadsecologie.

Het opsporen van knelpunten m.b . t. stedelijke milieuproblemen cq . de

milieuhygiene op verschillende schaalnivo's . Denkbeelden over milieubeheer

in Nederland en daarbuiten en voorbeelden van milieubeheer .

7U751 Capita selects stadsvernieuwing B-4 . 1 (TlO)

Vakgroep : BAUB 1 SP

Docent: prof . dr . dipl . ing . H. Fassbinder

Studiemateriaal: bundel met voorbereidende literatuur

Onderwijsvorm: 2 uur college p/w

Tentamenvorm: scriptie

Presentatie van actuele ontwikkelingen in de stadsvernieuwingspraktijk en

de behandeling van de achtergronden en vermoedelijke effecten ervan . Dit

college zal worden gegeven in de vorm van een studiedag met medewerking van

gastsprekers van buiten de TUE, voorafgaande een voorbereidend college

alsmede een excursie .

UTBP: Uitvoeringstechniek en bouwproduktietechniek reeks

7T020 Uitvoeringstechniek 1 B-1.2 (T2)

('92-'93: Uitvoering en Bouwmanagement 1)

Vakgroep: BPU 40 SLU

Docent: dr . ir. W.F. Schaefer, prof . ir. G.J. Maas, ir. F . van

Gassel

Studiemateriaal: dictaat 7254: Uitvoeringstechniek 1


Concept-studlegids cursusjaar '93-'94

Onderwijsvorm: 2 uur college pjw

Tentamenvorm: schriftelijk

Het college heeft als leerdoel het kunnen maken van basisanalyses van

werkmethoden voor de uitvoering van bouwwerken volgens het onderscheid naar

bouwdelen, werksoorten en activiteiten. Aan de orde komen: Uitvoeringstechniek

algemeen; bestek, prepareren werkplek, transporteren, uitzetten,

bewerken, verwerken, conditioneren, ontwerpen van werkmethoden.

7T230 Uitvoeringstechniek 2 B- 2.2 (TS)

('92-'93 : Uitvoering en Bouwmanagement 2)

Vakgroep : BPU 40 SLU

Docent ir. E.R. Poortman, prof.ir. G.J. Maas , ir. F. van

Gassel

Voorkennis: 7T020 Uitvoeringstechniek 1

Studiemateriaal : dictaat uitvoeringstechniek 2 (in voorbereiding)

Onderwijsvorm: 2 uur college p/w

Tentamenvorm: schriftelijk

Het college heeft als leerdoel de essentie te onderscheiden van deelplannen

binnen het uitvoeringsplan Aan de orde komen: werkvoorbereiding bij de te

onderscheiden bouwmethoden; tijdnormen en kosten per eenheid; oorzaken en

gevolgen van maatafwijkingen; uitzetplannen en montageplannen: theorie;

uitzetplannen en montageplannen: praktijk; transportplannen; terreinplannen

; ARBO-plannen; ontwerpen van deelplannen.

7T240 Bouweconomie en kostenbeheersing in ontwerpfase B-2.2 (TS)

Vakgroep : BPU 80 SLU

Docent : dr . H. Tempelmans Plat, ir. E.R. Poortman

Studiemateriaal : dictaat (in voorbereiding)

Onderwijsvorm: 2 uur college pjw, 2 uur werkcollege pjw

Tentamenvorm: schriftelijk en werkstukken

College en werkcollege hebben als leerdoel het verwerven van inzicht in

financieel-economische aspecten van het bouwproces op het nivo van de

bouwmarkt en het gebouw.

Het college behandelt de bouwmarkt als nationale en internationale economische

activiteit (factor tijd, prijzen, produktiecapaciteit, gebouwenvoorraad,

toekomstige markt) . In het werkcollege komen de kosten gedurende de

diverse levensfasen van een gebouw aan bod: initiatieffase (haalbaarheid

tbv opdrachtgever); ontwerpfase (invloed ontwerpbeslissingen op kosten tbv

ontwerper), uitvoeringsfase (kostenbewaking tbv bouwer), gebruiksfase

(gebruikskosten tbv gebruiker).

7T247 PP-onderwijseenheid T4-T6 Uitvoeringstechniek

Gewogen eindcijfer van:

7T230 Uitvoeringstechniek 2

7T240 Bouweconomie en kostenbeheersing in ontwerpfase

3 SP

7T543 Building technology B-3.2 (TS)

Vakgroep : BPU20 SP

Docent : ir. J. Westra, E. Schulte arch . AvB, ir. A.C.W. Timmermans

Studiemateriaal: literatuuropgaven worden uitgereikt

Onderwijsvorm: 4 uur oefening pjw

Tentamenvorm : werkstukken

Aan de hand van een gegeven programma van ruimte- en prestatie-eisen wordt

een gebouwtje ontworpen en gedetailleerd met als uitgangspunt dat zoveel

mogelijk eigentijdse materialen en constructies worden toegepast. Aan de

orde komen begrippen als functie , structuur, bouwvolgorde , onderhoud en

vervangbaarheid.

127


128

Concept-studiegids cursusjaar '93-'94

Vervaardigen van werkstukken schaal: 1 : 100, 1:20 en 1:1.

7T551 college Industrieel ontwerpen B-3.2 (T8)

Vakgroep: BPU 1 SP

Docent: ir. P.W.J. Jansdaal

Studiemateriaal: dictaat 7881 : Ontwerpen en vervaardigen; dictaat 7095:

Uistorie ergonomie; en uit te reiken papers

Onderwijsvorm: 2 uur college pjw

Tentamenvorm: schriftelijk

Het college heeft als leerdoel kennisverwerving van de algemene aspecten

van industrieel ontwerpen. Het college heeft het industrieel bouwkundig

ontwerpen en het bouwkundig industrieel ontwerpen als thema. Behandeld

wordt: de relatie ontwerp, materiaal en produktietechniek; produktie- en

marktgericht ondernemen en ontwerpen; vorm en funktie; ergonomie; historische

aspecten van industrieel ontwerpen; enkel- en dubbelgekromde vlakken

in relatie tot produceerbaarheid; het integratiefenomeen in het ontwerpen.

7T552 oefening Industrieel ontwerpen B- 3 . 3 (T9)

Vakgroep:

BPU

1 SP

Docent :

ir. P.W.J. Jansdaal

Voorkennis:

7T551 college Industrieel ontwerpen

Studiemateriaal: dictaat 7881: Ontwerpen en vervaardigen; dictaat 7095:

Historie ergonomie

Onderwijsvorm: 4 uur oefening

Tentamenvorm: werkstukken

Het college heeft als leerdoel verwerving van vaardigheden mbt de algemene

aspecten van industrieel ontwerpen. Aan bod komen: constructietekeningen

complexe oppervlakken; analyse van industriele produkten mbt vorm , materi ­

aal en produktie; het ontwerpen van een industrieel te vervaardigen produkt

(prototype).

Met de in het college opgedane kennis wordt een industrieel produkt

ontworpen, waarbij ervaring opgedaan wordt met de verwerking van produktieen

marktfactoren.

7T580 Bouworganisatiekunde B-3.2 (T8)

('92-'93: gedeeltelijk 7T580 en 7T590 Bouworganisatiekunde 1 en 2 (verval -

len))

Vakgroep:

BPU

1 SP

Docent:

prof.ir. G.J. Maas

Voorkennis:

Bouwprocesleer

Studiemateriaal : literatuur (literatuurlijst wordt op college uitgereikt)

Onderwijsvorm : 2 uur college p/w

Tentamenvorm: schriftelijk

Het college heeft als leerdoel om, vanuit het individu gezien, de belangrijkste

kenmerken van het funktioneren van een onderneming te kunnen

onderscheiden. Hiertoe wordt behandeld: algemene aspecten van het ondernemen;

de funkties in bureau of bedrijf; structuur van bureau of bedrijf in

relatie tot de omvang ; communicatie; werken in teamverband; onderhandelen;

plaats van bureau of bedrijf in de markt; plaats in internationale markt;

opstellen van een ondernemingsplan.

7T613 Bouwmetrologie B-3.2 (T8)

Vakgroep: BPU 1 SP

Docent: dr.ir . P.A.J. van Hoof

Voorkennis: 7T020 en 7T030 Uitvoeringstechniek 1 en 2

Studiemateriaal : Hoof, P.A.J. van, Maatbeheersing in de bouw, 1986 en


Concept-studiegids cursusjaar '93-'94 ·

de tijdens het werkcollege uitgereikte aanvullingen.

Onderwijsvorm: 4 uur werkcollege p/w

Tentamenvorm: werkstukken

Het college heeft als leerdoel het ontwerpen van een maatbeheersingsplan.

Hiertoe wordt behandeld: oorzaken en gevolgen van maatafwijkingen; passingsberekeningen

(waarschijnlijkheidsrekening); montagemethode en de

voortplanting van maatafwijkingen; maattoleranties en controlemetingen;

uitzetmethoden.

7T670 Mechanisatie op de bouwplaats B-3.2 (TS)

Vakgroep: BPU 1 SP

Docent: ir. F.J.M. van Gassel

Voorkennis: 7T020 en 7.T030 Uitvoeringstechniek 1 en 2

Studiemateriaal: dictaat (in voorbereiding)

Onderwijsvorm: 2 uur college pjw

Tentamenvorm: schriftelijk

Het college heeft als leerdoel het inzetten en aangeven van ontwerpspecificaties

van materieel, binnen hoogproduktieve en arbeidsvriendelijke

randvoorwaarden. De volgende onderwerpen worden behandeld: algemene

mechanisatie-aspecten; analyse van werktuigen; analyse van belastingen op

de mens; werker-werktuig-systemen; ergonomie op de werkplek; eisen werkomstandigheden

van een werker; robots; binnen bouwen; projecten kleinschalige

mechanisatie.

7T620 Bedrijfseconomie van gebouwen B-3.2 (TS)

Vakgroep: BPU 1 SP

Docent: dr. H. Tempelmans Plat

Studiemateriaal: H. Tempelmans Plat: 'een bedrijfseconomische analyse

van bouwen en wonen', Van Gorcum, Assen, 1984 hfdst 2,

5' 6' 7' 9

Onderwijsvorm: 2 uur college pjw

Tentamenvorm: schriftelijk

Het gebouw staat centraal als produkt van het bouwproces en als produktiemiddel

dat gebouwdiensten levert . Geanalyseerd wordt hoe de investering

zich in de loop van de tijd ontwikkelt, mn door rente en afschrijving. De

afschrijving is afhankelijk van de gebruiksduur van onderdelen van het

gebouw welke afhangt van het gebruiksproces. Renovatie en onderhoud worden

daarom gekoppeld aan de nieuwbouw en de wijze waarop bij nieuwbouw de

bouwkosten berekend worden. Berekend worden de periodekosten van een

gebouw. Relaties worden gelegd met het ontwerpen en in stand houden van

gebouwen: een basis voor facility management. De lijn wordt doorgetrokken

naar de algemeen economische problematiek, voor zover het woningen betreft.

7T680 Bewaking

( '92- '93: 7T603

len)

Vakgroep:

Docent:

Voorkennis:

van tijd en kosten B-3 . 2 (T8)

Kostenbeheersing (vervallen) en 7T623 Bouwplanning (verval-

BPU 3 SP

ir. E.R. Poortman , ir. M.M.J. Vissers

7T020 en 7T030 Uitvoeringstechniek 1 en 2 en 7T240-

Bouweconomie en kostenbeheersing in ontwerpfase

Studiemateriaal: dictaat (in voorbereiding)

Onderwijsvorm: 4 uur werkcollege pjw

Tentamenvorm: werkstukken

Het werkcollege heeft als leerdoel het ontwerpen van tijd- en kostenplannen

waarmee de uitvoering van bouwwerken op de bouwplaats beheerst kan worden.

Behandeld worden: relaties tussen tijd en kosten; planningstechnieken;

normen, capaciteiten; tijd en kosten van arbeid; tijd en kosten van

materieel, tijd en kosten van materiaal; termijnbepalingen, S-curve;

129


130

Concept-studiegids cursusjaar '93-'94

prijswijzigingen (meer- en minderwerk, risicoregeleing; automatisering.

7T560 Onderhoud en renovatietechnieken B-3 . 3 (T9)

Vakgroep : BPU 2 SP

Docent: dr.ir. P . A. Erkelens, prof. ir. H.J . Henket, gastdocenten

Studiemateriaal: dictaat Renovatie en onderhoudstechnieken; Reader

Atriumgebouw; jaarlijks samen te stellen reader

Onderwijsvorm: 2 uur college

Tentamenvorm : schriftelijk

Het college heeft als leerdoel kennisverwerving van onderhoud en renovatietechnieken

van bouwdelen en bouwdeeldetails . Behandeld worden: algemene

aspecten van renovatie en onderhoud; opnametechnieken, onderhoudsprognose ,

levensduurprognose ; funderingen ; casco , dragende muren, vloeren, ; gevels ,

ramen, deuren; daken, trappen, installaties; casestudies onderhoud en

renovatietechniek.

7T690 Financiering van de uitvoering B-3 . 3 (T9)

Vakgroep: BPU 1 SP

Docent: dr . H. Tempelmans Plat

Voorkennis : 7T240 Bouweconomie en kostenbeheersing in ontwerpfase

Studiemateriaal: literatuur (literatuurlijst wordt op college uitgereikt)

Onderwijsvor m: 2 uur college p/w

Tentamenvorm: schriftelijk

Het college heeft als leerdoel inzicht te verschaffen in de vermogensbehoefte

van bouwbedrijven, waarin grotendeels afzonderlijk te financieren

projecten centraal staan. Hiertoe wordt behandeld: vermogensbehoefte van

een bedrijf, in het bijzonder een uitvoerend bouwbedrijf; aanbod van

vermogen en vermogenskosten; bedrijfs- , proces- , en produktfinanciering;

weerstandsvermogen : het hefboomeffect; kengetallen ; analyse van bouwbedrijven;

omzetontwikkeling en rentabiliteit .

7T603 Kostenbeheersing in de ontwerpfase B-3.3 (T9)

Vakgroep : BPU 1 SP

Docent: ir . E.R. Poortman

Voor kennis: 7T020 en 7T030 Uitvoeringstechniek 1 en 2

Studiemateriaal: Poortman E.R., Budgetbewaking in de bouw, Samsom,

Alphen a/d Rijn, '90

Onderwijsvorm: 2 uur werkcollege pjw

Tentamenvorm: werkstukken

Het college heeft als l eerdoel het beoordelen van ontwerpen van gebouwen

(van programma van eisen tot en met het bestek) op financiele consequenties

. Hiertoe wordt behandeld: algemene kostenaspecten; kostendragers en

kostenplaatsen (bouwdelen, ruimtedelen, werkdelen) ; budgetvorming (funktiebegroting);

vierkante meter begroting (bouwkundige werken, installaties);

kostenbestanden (kostenanalyses , bouwdeelkosten , MAMO); e lementengroep- ,

elementen- , variantelementenbegroting; kostensoorten (materiaal, arbeid,

materieel, onderaannemer); werksoortenbegroting; prijsvorming.

7T700 Logistiek in de bouw B-4 . 1 (TlO)

Vakgroep : BPU 1 SP

Docent: ir. E.R. Poortman, gastdocenten

Voorkennis : 7U300 Bouwprocesleer

Studiemateriaal: Poortman E.R. Logistiek management in de bouw , de

besturing van de bouwmateriaalstroom, SBR 1993

Onde rwij svor m: 2 uur college pjw


Concept-studieglds cursusjaar '93-'94

Tentamenvorm: schriftelijk

Het college heeft als leerdoel het besturen van de materiaalstromen naar en

op de bouwplaats. Hiertoe wordt behandeld: modellering van de materiaalstroom;

gegevens voor de besturing; relatie(s) leverancier-afnemer;

Electronic Data Interchange; inkoop (funktie) in het aannemingsbedrijf;

certificatie (ISO 9000); distributie; milieu (afval); invloed ontwerp op

logistiek.

7T703 Uitvoeringsplan B-4.1 (TlO)

Vakgroep: BPU 5 SP

Docent: prof.ir. G.J. Maas

Voorkennis: Verplichte differentiatievakken en kernkeuzevakken van

de afstudeerdifferentiatie Uitvoeringstechniek

Studiemateriaal: wordt nader bekend gemaakt

Onderwijsvorm: 2 uur werkcollege pjw, 14 uur oefening pjw

Tentamenvorm: werkstukken

Het vak heeft als leerdoel het ontwerpen van een 'totaal'plan (samengesteld

uit deelplannen) waarmee de uitvoering van een bouwwerk bestuurd kan

worden.

7T650 Bouwen als economisch proces B-4.2 (Tll)

Vakgroep: BPU 1 SP

Docent: prof.ir. A.P. Buur

Studiemateriaal: dictaat (in voorbereiding)

Onderwijsvorm: 2 uur college pjw

Tentamenvorm: schriftelijk

Bepalend voor het volume op de bouwmarkt is de uitkomst van vraag en aanbod

op deze markt. Bouwbedrijven, ontwerpers en toeleveranciers vormen de

capaciteit van het aanbod. Vragers zijn incidenteel dan wel structureel

aanwezig op de bouwmarkt. De overheid speelt in verschillende gedaanten een

rol: als regelgever en als opdrachtgever. Welke economische factoren

bepalen de vraag naar bouwprodukten op korte en lange termijn ? In hoeverre

bepalen ontwerpers en bouwbedrijven de vraag naar bouwprodukten ?

7T660 Technologiebeleid B-4 . 2 (Tll)

Vakgroep: BPU 1 SP

Docent: prof . ir. J. Stuip

Studiemateriaal: dictaat (in voorbereiding)

Onderwijsvorm: 2 uur college pjw

Tentamenvorm: schriftelijk

Opgang van technologische ontwikkeling met onder andere regelgeving,

milieuwetgeving, kwaliteitsbegrip en Europees perspectief.

KO: Konstruktief ontwerpen reeks

7P050 Konstruktief

Vakgroep:

Docent:

Studiemateriaal:

Onderwijsvorm:

Tentamenvorm:

ontwerpen 1 (Bouwtechniek 3) B-1.3 (T3)

BKO/BFA/BPU 40 SLU

prof.ir.H. Nieuwland, prof.ir. H.A.J. Henket, ir. B.G.

Wolfs mmv J. Verdonk

dictaat 7192: Konstruktief ontwerpen ljbouwtechniek 3

(druk '93 of later); dictaat 7166: Bouwtechniek 1

(druk juni '92 of later);dictaat 7246: Bouwtechniek 2

(druk okt '92 of later); dictaat 8098: TUE-Bouwmethodiek

II, BK 067 TUD, Tekeningen map 4 voorbeeldhuizen;

Reader bouwplaatsexcursie; Compilatie (wordt uitgereikt)

2 uur college pjw

schriftelijk

131


132

Concept-studiegids cursusjaar '93-'94

Algemene aspecten van het konstruktief ontwerpen van gebouwen, aan de hand

van woningbouwkonstrukties van de vier voorbeeldhuizen, actuele praktijktoepassingen

en complexe gebouwen. Naast het ontwerpproces komen aan de

orde: het schematiseren; omgaan met ontwerpregels en contro1e hierop;

konstrueren en materialiseren van een gebouw en het maken van een gewichtsberekening.

Tijdens het trimester wordt een excursie naar een bouwplaats

gemaakt.

7P210 Konstruktief ontwerpen 2 (Houtkonstrukties 1) B-2.1 (T4)

Vakgroep: BKO 40 SLU

Docent: ir. F. Schot

Voorkennis: Mechanica 1, 2 (en 3:'92-'93 en ouder), KO 1

Studiemateriaal: dictaat 7215: Houtkonstrukties (KO 2)

Onderwijsvorm: 2 uur college p/w

Tentamenvorm: schriftelijk

Algemene aspecten van het doelmatig gebruik van hout en houtprodukten in

dragende konstrukties, ook ter ondersteuning van, of samenwerking met,

scheidende konstrukties.

Aan de orde komen: het materiaal hout en houtprodukten, mechanische

eigenschappen, verbindingsmiddelen en verbindingstechnieken, ontwerprichtlijnen,

overspanningskonstrukties zowel in het platte vlak als ruimtelijk,

gelijmd hout, lijmtechnieken, stabiliteitsproblemen.

7P230 Konstruktief ontwerpen 3 (Betonkonstrukties 1) B-2.1 (T4)

Vakgroep: BKO 40 SLU

Docent: ir. H.J.M. Janssen

Voorkennis: Mechanica 1, 2 (en 3:'92-'93 en ouder); KO 1

Studiemateriaal: dictaat 7239: Betonkonstrukties 1 (KO 3)

Onderwijsvorm: 2 uur college pjw

Tentamenvorm: schriftelijk

De principes van veelvuldig voorkomende konstruktieve betonkonstrukties

worden behandeld. Aan de orde komen: buiging, dwarskracht, wringing, pons,

stabiliteit en voorspanning. Vanuit de mechanica worden de betonvoorschriften

(VCB 1990) nader toegelicht en worden rekenvoorbeelden gemaakt.

7P277 PP-onderwijseenheid T4-T6 Mechanica en Konstruktief Ontwerpen (1) 4

SP

Gewogen eindcijfer van:

7P270 Mechanica 4

7P210 Konstruktief ontwerpen 2 (hout 1)

7P230 Konstruktief ontwerpen 3 (beton 1)

7P232 Oefening Konstruktief ontwerpen 2 en 3 B-2.3 (TS)

('92-'93: gedeelte oefening Konstruktief ontwerpen)

Vakgroep: BKO 20 SLU

Docent: ir. H.J. Fijneman, ir. H.J.M. Janssen, ir. S.P.G.

Voorkennis:

Studiemateriaal:

Onderwijsvorm:

Tentamenvorm:

Oefening behorende

Moonen

Konstruktief Ontwerpen 2 en 3

wordt uitgereikt

2 uur oefening p/w

vers1ag met tekeningen

bij Konstruktief Ontwerpen 2 en 3.

7P240 Grondmechanica en funderingstechnieken 1 B-2.2 (TS)

Vakgroep: BKO 40 SLU

Docent: dr.ir. J.J.A. Janssen

Voorkennis: Konstruktief Ontwerpen 1

Studiemateriaa1 : dictaat 7707: Grondmechanica en funderingstechnieken 1


Concept-studiegids cursusjaar '93-'94

Onderwijsvorm: 2 uur college p/w

Tentamenvorm: schriftelijk

Gedrag grond en de gevolgen ervan voor de konstruktie. Samenstelling van de

bodem, spanningsverdeling en zettingen. Funderingen op staal en palen.

7P250 Konstruktief ontwerpen 4 (Staa1konstrukties 1) B-2.2 (TS)

Vakgroep : BKO 40 SLU

Docent: vacature

Voorkennis: Mechanica 1, 2 (en 3: '92-'93 en ouder) en 4; KO 1

Studiemateriaal: dictaat 7871: Staalkonstrukties 1

Onderwijsvorm: 2 uur college pjw

Tentamenvorm: schriftelijk

Algemene aspecten van het ontwerpen van staalkonstrukties. Bespreking van

de toepassingsgebieden en mogelijkheden van bouwen in staal. Beschikbare

materialen en produkten. Uitvoeringsvormen van liggers en kolommen, en de

berekening ervan. Verbindingstechnieken. Berekening van verbindingen.

Fabricage en montage. Gedrag bij brand. Corrosie.

7P252 Oefening Konstruktief ontwerpen 4 en grondmechanica en funderingstechnieken

1 B-2.2 (T5)

('92-'93: gedeelte oefening Konstruktief ontwerpen)

Vakgroep: BKO 20 SLU

Docent: ir. H.J. Fijneman, ir. H.J.M. Janssen, ir . S.P.G.

Moonen

Voorkennis: Konstruktief Ontwerpen 4 en Grondmechanica en Funderingstechnieken

1

Studiemateriaal: wordt uitgereikt

Onderwijsvorm: 2 uur oefening pjw

Tentamenvorm : verslag met tekeningen

Oefening behorende bij Konstruktief Ontwerpen 4 en Grondmechanica en

Funderingstechnieken 1.

7P257 PP-onderwijseenheid T4-T6 Konstruktief ontwerpen (2) 3 SP

Gewogen eindcijfer van:

7P240 Grondmechanica en funderingstechnieken 1

7P250 Konstruktief ontwerpen 4 (staal 1)

7P232 Oefening Konstruktief ontwerpen 2 en 3

7P252 Oefening Konstruktief ontwerpen 4 en grondmechanica en funderingstechnieken

1

7P820 Konstruktief ontwerpen 5 B-3.1 (T7)

Vakgroep:

BKO

40 SLU

Docent:

prof.ir. H. Nieuwland, ir. A.Th. Vermeltfoort

Voorkennis : Konstruktief Ontwerpen 2, 3 en 4, Grondmechanica en

Funderingstechnieken 1

Studiemateriaal: dictaat: Konstruktief ontwerpen 5, algemeen en integratie

(in voorbereiding)

Onderwijsvorm: 2 uur college p/w

Tentamenvorm: schriftelijk

Het college vormt een voortzetting van Konstruktief ontwerpen 1. Er vindt

integratie plaats met de overige voorafgaande materiaal-gerelateerde

vakken: Hout (KO 2), Beton (KO 3), Staal (KO 4) en met Grondmechanica en

funderingstechnieken 1.

7P827 PP-onderwijseenheid T7 Konstruktief ontwerpen

Gewogen eindcijfer van:

7P820 Konstruktief ontwerpen 5

1 SP

133


134

Concept-studleglds cursusjaar '93-'94

7P830 Konstruktief ontwerpen 6 B-3.1 (T7)

Vakgroep: BKO 1 SP

Docent: prof.ir. H.Nieuwland, ir. H.J . Fijneman

Voorkennis: Konstruktief Ontwerpen 1 tm 5

Studiemateriaal: dictaat (in voorbereiding)

Onderwijsvorm: 2 uur college p/w

Tentamenvorm: schriftelijk

Algemene aspecten van konstruktief ontwerpen, veiligheid en vervormingen

7P260 Konstruktief ontwerpen 7 B-3.2 (T8)

Vakgroep : BKO 2 SP

Docent: prof.ir. C.J . M. Schiebroek, prof.ir . H.W. Bennenk,

prof.ir . J.A. Wisse, e.a.

Voorkennis : Konstruktief Ontwerpen 5 en 6 - Hout, Beton en Staalkonstrukties

1

Studiemateriaal: dictaat 'Hoge gebouwen'

Onderwijsvorm: 2 uur college pjw

Tentamenvorm: schriftelijk

Hoge gebouwen: bouwtijd, bouwsnelheid en kosten. Funderingen en konstruktiesystemen.

Wind en hoge gebouwen. Gevels, binnenwanden, installaties en

uitvoeringstechnieken. Algemene ontwerpaspecten.

7P730 Betonkonstrukties 2 B-3 . 2 (TS)

Vakgroep : BKO 1 SP

Docent: ir. K. B. Lub

Voorkennis: Mechanica 5 en 6, Konstruktief ontwerpen 3 (Betonkonstrukties

1)

Studiemateriaal: dictaat (in voorbereiding); 'Constructief ontwerpen in

beton' Vis en Sagel; -Voorschriften beton, Constructieve

Eisen en Rekenmethoden (VCB 1990)

Onderwijsvorm: 2 uur college pjw

Tentamenvorm: schriftelijk

De samenwerking van beton en wapening.

De nadruk ligt op het kwalitatieve gedrag van beton voor de verschillende

veerkrachtsgevallen en de kwantitatieve modellering. Behandeld worden

krimp, kruip, scheurvorming, doorbuiging, lijnvormig ondersteunende platen

en ontwerpen op basis van staafwerkmodellen.

7P740 Staalkonstrukties 2 B-3.2 (TS)

Vakgroep : BKO 1 SP

Docent: vacature

Voorkennis: Mechanica 5 en 6, Konstruktief Ontwerpen 4 (Staalkonstrukties

1)

Studiemateriaal: dictaa t in voorbereiding

Onderwij svorm: 2 uur college p/w

Tentamenvorm: schriftelijk

Voortzetting Konstruktief Ontwerpen 4 (Staalkonstrukties 1). behandeld

wordt: materiaalkeuze in relatie tot eigenschappen van staal; beoordeling

van gelaste constructies op krimp en lasspanningen; stabiliteit van op

bulging belaste liggers en van gedrukte staven en raamwerken; ontwerpen van

verbindingen; de achtergronden TGB 1990 (NEN 6770 , 6771, 6772); eigenschappen

statis ch bepaalde staalbetonli ggers.

7P743 Staalkonst rukties 2- oefening B-3.2 (TS)

Vakgroep : BKO 1 SP

Docent : vacature

Onderwijsvorm: 2 uur oefening pjw

Tentamenvorm: verslag


Concept-studieglds cursusjaar '93-'94

Tentamenvorm: schriftelijk

Het college behandelt het gedrag van gestapelde constucties, zowel aan de

hand van historische voorbeelden als aan de hand van geavanceerde denk- en

rekenmodellen. Voorts: de mogelijkheden van gestapelde constructies; de

plaats die deze innemen binnen de huidige bouwpraktijk; detaillering,

waarbij naast de konstruktieve aspecten ook de architectonische mogelijkheden

worden benadrukt.

7P680 Prefab konstrukties B-4.2 (Tll)

Vakgroep: BKO 1 SP

Docent: prof.ir. H.W. Bennenk

Studiemateriaal: dictaat (in voorbereiding)

Onderwijsvorm: 2 uur college pjw

Tentamenvorm: werkstuk

Het ontwerpen en uitvoeren van gebouwen in prefab beton onderverdeeld in de

aspecten: constructievormen, produkten, vervaardiging, verbindingen,

transport, montage, architectonische vormgeving en bouwfysische aspecten.

Een bedrijfsbezoek is een onderdeel van dit college.

ONTL: Ontwerpleer reeks

7U020 Ontwerpleer l B-1.1 (Tl)

Vakgroep: BAUB 40 SLU

Docent: dr.ir. J.T. Boekholt

Studiemateriaal: dictaat 7191: Ontwerpleer 1

Onderwijsvorm: 1 uur college pjw, 1 uur oefening pjw

Tentamenvorm: werkstuk

Doel van het college is: inzicht te geven in die aspecten, die een rol

spelen bij het ontwerpen van een woning of een eenvoudig gebouw; vaardigheid

te verkrijgen in het vaststellen van gebruiksmaten vanuit de anatomie

en bewegingsmogelijkheden van het menselijk lichaam; nadere kennis te

verwerven over de vormgeving van een woning vanuit gebruiksfuncties;

algemeen inzicht te verwerven over het verloop van ontwerpprocessen.

7U840 Dragerjinbouw B-3.2 (T8)

Vakgroep: BAUB 1 SP

Docent: ir. P.J.M. Dinjens

Studiemateriaal: dictaat: 8068/7820

Onderwijsvorm: 2 uur college pjw

Tentamenvorm: schriftelijk

Het college speelt in op actuele ontwikkelingen rond het thema Drager/inbouw.

Door (gast)sprekers worden aspecten belicht met betrekking tot het

ontwerpen, gebruiken en beheren van (woon)gebouwen, die toelaten dat

gebruikers een directe of indirecte invloed kunnen uitoefenen op hun woonof

werkomgeving.

7U690 Computer Aided Architectural Design B-3.2 (T8)

Vakgroep: BAUB 1 SP

Docent: dr . K.J. Veldhuisen

Studiemateriaal: dictaat (wordt nader bekend gemaakt)

Onderwijsvorm: 2 uur college pjw

Tentamenvorm: schriftelijk

Het vak betreft in algemene zin het gebruik van de computer als hulpmiddel

bij bouwkundig ontwerpen en het vinden van optimale bouwkundige oplossingen

binnen gegeven beperkingen. Meer in het bijzonder richt het zich op de

modelmatige achtergronden van een beperkte reeks van evaluatie berekeningen

op basis van gegevensmodellen voor gebouwen. Daarbij wordt aandacht

geschonken aan (onder andere) de verschuiving van het gebruik van tekenin-

137


138

Concept-studiegids cursusjaar '93-'94

gen als dragers van informatie naar relationele referentie modellen alsmede

aan de reductie van de hoeveelheid gegevens die ontstaat bij het genereren

van varianten voor een bouwkundig ontwerp.

7U693 Computer Aided Architectural Design-oefening B-3.3 (T9)

Vakgroep:

BAUB

1 SP

Docent: dr. K.J. Veldhuisen

Voorkennis: van de deelnemers wordt verwacht dat zij het tentamen

7U690 met goed gevolg hebben afgelegd

Studiemateriaal: prograrnrnadocurnentatie (wordt verstrekt)

Onderwijsvorm: 4 uur oefening p/w

Tentamenvorm: werkstukken

Er zal worden geoefend met de beoordeling van gebouw-ontwerpen op een

aantal criteria tegelijk. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van het

programma COSMOS dat het mogelijk maakt energie en behaaglijkheidsberekeningen

(ELAN), kostencalculaties (IBISCALC en duurzaamheidsberekeningen),

gebruikersnutberekeningen, de bepaling van geluidsoverdracht en een aantal

verlichtingseigenschappen uit te voeren. De nadruk daarbij zal liggen op

het management van de uitgebreide informatie.

7U820 Ontwerpleer 2 B-3.3 (T9)

Vakgroep:

BAUB

2 SP

Docent:

prof.dir.ir. M.F.Th. Bax

Studiemateriaal: dictaat 7167; literatuur: Habraken: The Appearance of

the Form

Onderwijsvorm: 2 uur college pjw, 2 uur oefening pjw

Tentamenvorm: schriftelijk en werkstuk

Doel van het college is kennis over te dragen gericht op het systematisch

en methodisch benaderen van (stede)bouwkundige ontwerpproblemen. Ten

behoeve daarvan wordt een model behandeld waarmee bouwkundige objecten en

situaties in formele, functionele en temporele zin beschreven kunnen

worden: het GOM-model. Dit model wordt zowel in zijn statische als zijn

dynamische modaliteit beschouwd. Bij de behandeling van de stof wordt de

geleding van de bouwkundige werkelijkheid in schaalgebieden (niveaus) als

leidraad genomen; prestatiegebieden (functies) en besluitvormingsgebieden

(fasen) worden daaraan gerelateerd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een

structurele en modelmatige benadering van de bouwkundige problematiek. In

de vakoefening die parallel loopt aan het college, wordt de stof toegepast

in concrete ontwerpsituaties.

A&S: Architectuur en stedebouw reeks

7U080 Architectuur 1 (beeldanalyse) B-1.1 (Tl)

Vakgroep: BAUB 40 SLU

Docent: Th.M.E.W .J . Dubbelman, arch. AvB

Studiemateriaal: dictaat 7205: Architectuur 1, beeldanalyse

Onderwijsvorm: 2 uur college pjw

Tentamenvorm: schriftelijk en werkstuk

Doel van het college is het visuele beeld van architectonisch vormgegeven

objecten en ruimten te leren analyseren op hun vormaspecten, veelal in

relatie tot hun betekenis- en gebruikswaarden. Behandeld worden de beeldbepalende

componenten van een gebouw . Onder deze componenten vallen: de

eigenschappen en waarden van het fenomeen licht, zoals intensiteit, kleur,

diffusie en gerichtheid; de eigenschappen en waarden van architectonische

maasa en ruimten, zoals deze oa bepaald worden door de ordening in vormcategorieen

zoals vlak, relief, sculptuur, monoliete massa- en ruimtelijke

structuren, alsmede door hun beeldsyntactische aspecten.


140

Concept-studiegids cursusjaar '93-'94

7U230 Stedebouwkundig ontwerpen 2 (stedebouwkundige inrichting en vormgeving)

B-2.1 (T4)

Vakgroep: BAUB 40 SLU

Docent

W.F.M. van Bokhoven arch. HBO

Studiemateriaal: dictaat 7207 en 7208 (Deel 1.1/1.2, Deel 2.1/3.1)

Onderwijsvorm: 1 uur college p/w

Tentamenvorm: werkstukken

Het zwaartepunt van dit onderdeel ligt op het in de 'breedte' opdoen van

kennis en inzicht omtrent de totstandbrenging van een stedebouwkundig plan

tav zijn functioneel ruimtelijke inrichting en fysiek-ruimtelijke vormgeving.

Als planniveaus komen aan de orde het structuurplan, bestemmingsplan,

beheersplan en bebouwingsplan. Inrichting en vormgeving zullen o.a.

behandeld worden aan de hand van de aspecten: planvoorbereiding; planconcipiering;

planuitwerking.

7U200 Architectuurgeschiedenis 1 B-2.3 (T6)

Vakgroep: BAUB 40 SLU

Docent: dr.ir. G. van Zeijl, gastdocenten

Studiemateriaal: syllabus en literatuurlijst

Onderwijsvorm: 2 uur college p/w

Tentamenvorm: schriftelijk

In aansluiting op het P-college wordt de overgang van de moderne architectuur

naar de recente verwikkelingen als uitgangspunt genomen om de actuele

constellatie van geschiedschrijvingen en de theorie, het ontwerp en de

gebouwde realiteit op haar historische realiteit te ondervragen. De

klemtoon ligt hierbij op de reflectie op het ontwerpen van architectuur,

stedebouw en de bouwtechniek.

7U202 Architectuurgeschiedenis 1-oefening B-3.1 (T7)

Vakgroep: BAUB 1 SP

Docent: dr.ir. G. van Zeijl/gastdocent(en)

Studiemateriaal: literatuurlijst (wordt uitgereikt)

Onderwijsvorm: 2 uur oefening p/w

Tentamenvorm: werkstuk/ontwerp

De oefening is gebaseerd op een diverse reeks ontwerpthema's, die in

verbinding worden gebracht met actuele en historische ontwerpmethoden.

Uitgangspunt is niet het verwerken van informatie tot een oplossing, maar

het bewerken van een object, zodat inzicht ontstaat in het ontwerpmechanisme

dat tot architectuur leidt.

7U220 Architectuurjwoningbouw B-2.2 (TS)

Vakgroep : BAUB 40 SLU

Docent: dr.ir. J.Th. Boekholt, ir. H.G . H.M. Smulders

Studiemateriaal: dictaat 7194: ontwerpprocessenjontwerpmethoden

Onderwijsvorm: 2 uur college

Tentamenvorm: werkstukken

Het doel is: ontwikkeling en explicitering van een (eigen) antwerp-attitude

enerzijds en - strategie anderzijds, toegespitst op het gebied van de

woningbouw. In deze zin wordt dan ook een relatie met het projectwerk

beoogd. Dit resulteert in: uiteenzetting verschillende benaderingswijzen

vanuit architectuur en ontwerpleer, begrippenstelsels etc. Vanuit de

ontwerpleer: analytisch, methodisch en gericht op operationalisatie van de

ontwerpactiviteit (Het 'Hoe?'). Vanuit de architectuur: commentarierend en

verklarend vanuit architectonische intenties en prioriteitenstellingen

enerzijds en gegevenheden van situatie, constructie e . d . anderzijds (het

'Waarom?') . Deze verschillende benaderingswijzen worden geexpliciteerd via

bespreking van telkens een woningbouwplan.


Concept-studiegids cursusjaar '93-'94

7U227 PP-onderwijseenheid T4-T6 Architectuur

Gewogen eindcijfer van:

7U210 Architectuur 2

7U220 Arch.en woningbouw

7U200 Arch.geschiedenis 1

3 SP

7U293 Presentatietechnieken B-2.1, B-2.2, B-2.3, B-3.1 (T4/5/6/7)

Vakgroep: BAUB

1 SP

Docent: R. Daru, Th .M. E.W .J. Dubbelman, Arch . AvB, mmv P.

Rooyakkers Studiemateriaal: handleiding

Onderwijsvorm: 4 uur oefening p/w

Tentamenvorm : werkstukken

Doel van de oefening is het leren presenteren en representeren van architectonische

concepten en beelden van het eigen ontwerp voor een gebouw of

het gebouw van een bekend architect, in de vorm van isometrische en

perspectivische constructies. Deze constructies worden handmatig en/of met

behulp van een computer geconstrueerd en nader u i tgewerkt op weergave van

materiaal, schaduwwerking, en kleurperspectief.

7U271 Beeldende kunst en architectuur 1 B-3.1 (T7)

Vakgroep: BAUB 1 SP

Docent : prof.ir . J. Leering

Studiemateriaal : dictaat 7018 : Beeldende kunst en architectuur 1

Onderwijsvorm: 2 uur college p/w

Tentamenvorm: werkstuk

Het vak besteedt aandacht aan de geschiedenis en de beschouwing van

beeldende kunst en aan beeldende waarden en betekenissen, die hierin en in

de gebouwde omgeving naar voren komen. Het onderwerp wor dt benaderd vanuit

de visie van Alexander Dorner op de kunstgeschiedenis, zoals neergelegd in

zijn boek 'Uberwindung der Kunst' (1959). In deze kunstfilosofische

beschouwing wordt veel aandacht geschonken aan het ontstaan en de ontwikkeling

van het begrip ' r uimte'.

7U521 Beeldende kunst en architectuur 2 B-3.2 (T8)

Vakgroep: BAUB 1 SP

Docent: prof .ir . J . Leering

Studiemateriaal : dictaat Beeldende Kunst en architectuur 2

Voorkennis: 7U271 Beeldende kunst en architectuur 1

Onderwijsvorm: 2 uur college pjw

Tentamenvor m: werkstuk

Het vak besteedt aandacht aan de beweeggronden tot, de modalit.eiten waarin

en de resultaten van de samenwerking tussen architectuur en beeldenbe

kunst. Het geeft inzicht in overeenkomsten en verschillen tussen be ide

disciplines en in motieven, uitgangspunten en condities die bij hun

samenwerking gelden. Eveneens komt de maatschappelijke inbedding aan de

orde, zoals de werkverhoudingen tussen opdrachtgever, ontwerpers en

gebruikers, best aande r egelingen en procedur es , etc. Dit alles t oegelicht

met voorbeelden uit heden en verleden, waardoor eveneens de histor ische

dimensie wordt verduidelijkt.

7U520 Bee ldende kunst en architectuur 3 B-3.3 (T9)

Vakgroep: BAUB 1 SP

Docent: prof.ir. J. Leering mmv M. Somers (SKO)

Voorkennis: 7U271 e n 7U521 : Beeldende kunst en architectuur 1 en 2

Studi emateriaal :

Onderwijsvorm:

Tentamenvorm:

In deze oef ening

reader (wor dt verst rekt)

2 uur oefening pjw

werkstuk

wordt de s amenwerking t ussen a r chitect en beeldend

141


142

Concept-studiegids cursusjaar '93-'94

kunstenaar metterdaad beproefd door middel van een samenwerkingsproject met

de Academie voor Beeldende kunst en Vormgeving Den Bosch. Leerdoelen van

deze oefening zijn het waarnemen, inventariseren en rubriceren van uitgangspunten

die in een te onderzoeken casus geleid hebben tot samenwerking

van beide disciplines en tot het uiteindelijke resultaat hiervan. Dit

geschiedt door middel van een visuele en textuele analyse.

7U510 Architectuurgeschiedenis 2 B-3.2 (T8)

Vakgroep: BAUB 2 SP

Docent: drs. P.J. Gijsberts

Studiemateriaal: dictaat (in voorbereiding)

Onderwijsvorm: 2 uur college p/w

Tentamenvorm: scriptie

Het college geeft inzicht in de diverse vertakkingen en gedaanteverwisselingen

van het moderne. Leidraad is de nooit oplosbare dialectiek tussen

traditie en vooruitgang, tijdens de overgang van de 19e eeuw naar de 20e

eeuw.

7U590 Architectuur 3 ('92-'93: Architectuur 4) B-3.2 (TS)

Vakgroep:

BAUB

1 SP

Docent:

prof. B. Loerakker, arch. HBO, prof.ir. H. Ruyssenaars

Studiemateriaal: reader voor het behandelde gebouwtype (wordt nader

bekend gemaakt)

Onderwijsvorm: 2 uur college p/w

Tentamenvorm: schriftelijk

Toelichting op de ontwikkeling van architectonisch- en stedebouwkundig/morfologische

ontwerpen van een type van gebouwen, dat recent door de (gast)docenten

is ontworpen.

Systematische behandeling van deze gebouwen tijdens het college moet de

student in staat stellen zich enig inzicht te verschaffen in het functioneren

van een architectonisch ontwerper in de praktijk van een architectenbureau.

7U661 Stedebouwkundig ontwerpen 3 B-3.2 (T8)

Vakgroep: BAUB 2 SP

Docent: W. van Bokhoven arch. HBO

Studiemateriaal: syllabi 'Stadsanalyse en stedelijke morfologie' (via

Legenda) Deel 1 en 2

Onderwijsvorm: 2 uur college pjw

Tentamenvorm: werkstuk

De inhoud richt zich op methoden en technieken voor het analyseren van

stedelijke patronen en structuren. Op basis van de analyses, in de vorm van

een werkcollege, wordt gestudeerd op de morfologische aspecten van de stad.

7U563 Schetscursus

Vakgroep:

Docent:

B-3.3 (T9)

BAUB 1 SP

Th.M.E.W.J. Dubbelman arch.AvB, ir. C.J.J.M. Maassen

ir. W. Thijsen, e.a.; mmv P. Rooyakkers

Onderwijsvorm: werkweek

Tentamenvorm: werkstuk

Beeld-onderzoek naar de architectonische en stedebouwkundige vormgeving van

een rurale of stedelijke nederzetting in relatie tot het natuurlijke beeld

van het omringende landschap met behulp van het handschetsen in diverse

tekentechnieken en met documentaire opmetingen.

Deze oefening vindt plaats in de vorm van een 7-daags kamp in de omgeving

van de studiesituatie.


Concept-studiegids cursusjaar '93-'94

7U650 Vormleer B-3.3 (T9)

Vakgroep: BAUB 1 SP

Docent: R. Daru

Studiemateriaal: dictaat (in voorbereiding)

· Onderwijsvorm: 2 uur werkcollege pjw

Tentamenvorm: schriftelijk

In het college staat Vorm als resultaat van vormgevingsactiviteit centraal.

Reflectie over vormgevingsproces en -produkt vindt grotendeels plaats door

(begeleide) activiteit van de student in de vorm van experimenten, vormgevingsopdrachten

en simulatiespelen, waarin vormgeven zich verstaat als

conceptuele activiteit van voortbrenging, verkenning en interpretatie. Ook

de benaderingen via programma en situatie komen aan de orde. Daarnaast

biedt het college een overzicht van actuele onderzoeken over de ontwerpstijlen

van architecten, hun vormgevingsstrategieen, -tactieken, -heuristieken

en -logica. Via zelf ondernomen gevalsstudies vindt een uiteenzetting

plaats over opzet van onderzoek en ontwikkelingswerk. De overgang van

theorie naar praktijk vindt plaats middels behandeling van technieken van

het formele vormgeven: contextvrije symmetrieregels, situatiegebonden

deformatieregels en tijdsgebonden groeiregels.

7U653 Vormleer oefening B-3.3 (T9)

Vakgroep: BAUB 1 SP

Docent: R. Daru

Voorkennis: 7U650 Vormleer (parallel te volgen)

Studiemateriaal: dictaat (in voorbereiding)

Onderwijsvorm: 2 uur oefening pjw

Tentamenvorm: werkstuk

De oefening dient voor het opdoen van de benodigde affiniteit en ervaring

bij het toepassen van de gedoceerde collegestof. De student wordt gevraagd

zich te verplaatsen in de rol van vormgever of vormonderzoeker, die zich

richt op fundamentele vormvraagstukken, en die een goed te verdedigen

experimentele onderzoeksopzet dient te leveren. Resultaten uit 7U650

werkcollege Vormleer dienen als uitgangspunt.

7U830 Architectuur

Vakgroep:

Docent:

4 ('92-'93: Architectuur 3)

BAUB

dr.ir . G. J.M. van de Ven

B-3.3 (T9)

1 SP

Studiemateriaal: syllabus en literatuur: G.J.M. van de Ven: Space in

Architecture

Onderwijsvorm: 2 uur college

Tentamenvorm: schriftelijk

Toelichting op de ontwikkeling van karakterisiteke begrippen van het

architectonische-stedebouwkundig ontwerpen in de 19e en 20e eeuw aan de

hand van de (veelheid van) ruimteopvattingen in die periode. Gentraal staat

het begrip driedimensionaliteit en daarvan afgeleid de architectonische

begrippen maat, plaats en schaal.

Het college moet de student met behulp van deze begrippen in staat stellen

een eigen standpunt te formuleren en ZlJn (min of meer) intuitieve denkbeelden

te vertalen in een aanzet tot een toepasselijke theorie.

7U580 Architectuurgeschiedenis 3 B-4.1 (TlO)

Vakgroep : BAUB 1 SP

Docent: dr.ir. W.J. Wallis de Vries

Studiemateriaal: literatuur (wordt bekend gemaakt)

Onderwijsvorm: 2 uur college pjw

Tentamenvorm: schriftelijk

Capita selecta uit de geschiedenis van de moderne architectuur en stedebouw,

gerelateerd aan de hedendaagse ontwikkelingen op het gebied van

143


144

Concept-studiegids cursusjaar '93-'94

architectonische en stedebouwkundige theorievorming.

URB: Urbanistiek reeks

7U040 Stedelijke ontwikkeling en ruimtelijk planning B-1. 2 (!2)

Vakgroep:

BAUB

40 SLU

Docent: dr.ir. K. Doevendans, dr. R. Stolzenburg

Studiemateriaal: dictaat 7845: Stedelijke Nederzetting, deel 1; dictaat

7915: Stedelijke Nederzetting, deel 2; dictaat: 7715

Stedelijke Nederzetting, deel 3

Onderwijsvorm: 2 uur college p/w

Tentamenvorm: schriftelijk

Het doel van dit college is het verschaffen van kennis en inzicht in de

ontwikkeling van de stad als object van ruimtelijke planning en als

stedebouwkundig verschijnsel. Daartoe worden een aantal markante ontwikkelingsstadia

van de Noord-west Europese stad behandeld, toegespitst op de

sociaal-ruimtelijke en fysiek-ruimtelijke kenmerken van de Nederlandse

stad. Het accent wordt met name gelegd op de wisselwerking tussen bepaalde

aspecten van de maatschappelijke ontwikkeling, stedelijke ruimtelijke

structuren en stedebouwkundige concepten en vormen . Het college fungeert

tevens als inleiding op het vakgebied van de urbanistiek/stedebouwkundige

planologie.

7U240 Grondslagen

Vakgroep:

Docent:

stedebouwkundige planologie B-2.3 (T6)

BAUB

prof. dr . H.J.P. Timmermans

80 SLU

Studiemateriaal: dictaat 7177 : Grondslagen van de stedebouwkundige

planologie

Onderwijsvorm: 2 uur college p/w

Tentamenvorm: schriftelijk

Het doel van dit college is om duidelijk te maken wat de kern van het

vakgebied der urbanistiek (stedebouwkundige planologie) inhoudt. Aan de

orde wordt gesteld: wat is ruimtelijke planning, met name op stedelijk

niveau, welke vormen en benaderingswijzen van planning zijn er, welke

plansoorten worden er gebruikt , hoe zijn die tot stand gekomen, hun werking

en reikwijdte, en een overzicht van methoden en technieken van planvorming,

gekoppeld aan de verschillende fasen van een planvormingsproces, planvorming

en decision support en expert systemen (inleiding).

7U247 PP-onderwijseenheid T4-T6 Stedebouw

Gewogen eindcijfer van:

7U230 Stedebouwkundig ontwerpen 2

7U240 Grondslagen stedebouwkundige planologie

7U320 Stadsvernieuwing en stedelijk beheer 1

4 SP

7U280 Onderzoeksmethodologie B-3 . 1 (T7)

Vakgroep: BAUB 2 SP

Docent: drs. H. Oppewal, m.m.v. ir. A.W.J. Borgers, drs.

J.J.A.M. Smeets, dr . ir. W.F. Schaefer e.a.

Studiemateriaal: 1 . D.B. Baarda en M.P.H. de Goede (1990), Basisboek

methoden en technieken, Stenfert Kroese, Leiden;

2. Uit te reiken aanvullingen

Onderwijsvorm: 2 uur hoor-en/of werkcollege p/w

Tentamenvorm: we rkstuk plus schriftelijk tentamen

Dit college behandelt het onderzoekproces als vorm van kennisproductie,

bijvoorbeeld ten bate van het ontwerp/planvormingsproces. Ingegaan wordt op

de kenmerken van wetenschappelijk onderzoek, typen onderzoeksontwerp, en

methoden voor de verzameling en verwerking van data. Als oefening en


146

Concept-studieglds cursusjaar '93-'94

7U603 Werkcollege Stedebouwkundige planologie 2: methoden en technieken

t.b.v. de ruimtelijke planning B-3.3 (T9)

Vakgroep: BAUB 2 SP

Docent: ir . A.W.J. Borgers

Voorkennis: 7U810 Stedebouwkundige planologie 2

Studiemateriaal: dictaat Oefeningen stedebouwkundige planologie 2 (in

voorbereiding)

Onderwijsvorm: 4 uur college p/w

Tentamenvorm: werkstukjverslag

Toepassen van de in college 7U810 behandelde methoden en technieken t.b.v.

de ruimtelijke planning in een empirische context.

7U560 Stedebouwkundige planologie 4: stedelijk groen

Vakgroep: BAUB

Docent: ir. W. Thijsen landschapsarch. BNT

Studiemateriaal: dictaat 7187: Zicht op groen

Onderwijsvorm: 2 uur college p/w

Tentamenvorm: schriftelijk

B-3.3 (T9)

1 SP

Behandeling basisinzichten in zowel de tuin/landschaps-architectonische als

de groen- en civieletechnische aspecten van vooral de openbare stedelijke

ruimten. In de bewerking van een veelzijdige stedelijke ontwerpopgave en

een praktijkconfrontatie wordt getracht de relatie tussen theorie en

werkelijkheid tastbaar te maken. 1 Dag excursie hoort bij het college.

7U611 Werkcollege stedebouwkundige planologie 3b: toegepaste ruimtelijke

informatica B-3.3 (T9)

Vakgroep: BAUB 1 SP

Docent: dr. G. G. van der Meulen

Studiemateriaal: literatuur: G.G. van der Meulen: Ruimtelijke informatie

en besluitvormingondersteunende systemen, TUE

Bouwstenen 11 ; G.G. van der Meulen: Applies spatial

informatics, Asian Institute of Technology Bangkok

Thailand; H. Baas ea : Verkeer en Geluid, manual CP,

Mill; G.G. van der Meulen: Geografical information &

Decision Support Systems, Computer Environement and

Urban Systems,Vol 16 .

Onderwi jsvorm: 2 uur werkcollege pjw

Tentamenvorm: werkstukken

Kennis maken met ruimtelijke informatica in het algemeen en oefenen met

software relevant voor ruimtelijke planning en ruimtel.ijke ordening in het

bijzonder, daarbij nadruk op toepassing. Aan de orde komen ruimtelijke

informatiesystemen met betrekking tot besluitvormingondersteuning (DSS en

SDSS), domeinkennisextractie, milieu (waaronder hinderwet , verkeersgeluidhinder

, calamiteitrisico's) , logistiek, voorzieningenplanning . planinr ichting

e n exploitatieberekeningen voor bestemmingsplannen.

7U670 Stedebouwkundig ontwerpen 4: stedebouwtechnische elementen B-3.3

(T9)

Vakgroep: BAUB 1 SP

Docent : W.F . M. van Bokhoven arch . HBO, ir . W. Thijsen, landschapsarch.

BNT, dr. G. G. van der Meulen mmv drs . ing.

P.J.H.J. van der Waerden

Voorkennis: 7S220 Stedebouwfysica 1

Studiemateriaal: dictaat Stedebouwkundig ontwerpen 4

Onderwijsvorm: 2 uur college p/w

Tentamenvorm: schriftelijk

Het college heeft verwerving van kennis, inz icht en vaardigheden omtrent

technische en financieel-economische elementen en componenten van het


148

Concept-studiegids cursusjaar '93-'94

telijk bouwrecht; 7U560 Stedebouw planologie 4

Studiemateriaal: literatuur: NIROV, De duurzame stad (wordt uitgereikt)

Onderwijsvorm: 4 uur werkcollege pjw

Tentamenvorm: werkstuk

Sinds de 70-er jaren heeft een oecologische-planologische herbeschouwing

van de planning, de inrichting en het beheer van buitenruimte zich sterk

ontwikkeld: de te gebruiken gegevens en hun verwerking tot relatieve

geschikheidsbeoordelingen voor diverse maatschappelijke functies dienen aan

de 'afleesbaarheidseis' te voldoen. Via enige geselecteerde verkennings- en

waarderingsmethoden, in combinatie met veldwerk, worden plankaarten,

toelichtingen en voorschriften in de zin van de wet Ruimtelijke Ordening

vervaardigd. De werkzaamheden spelen zich af op het niveau van de stadsregio.

7U801 Stedebouwkundige planologie 7: capita selecta B-3.2 (Tll)

vakgroep: BAUBlO SP

Docent: Prof. dr.H.J.P. Timmermans, e.a.

Studiemateriaal: nader te bepalen

Onderwijsvorm: 2 uur college pjw

Tentamenvorm : schriftelijk

In dit college komen een aantal actuele thema's op het gebied van de

ruimtelijke planning aan de orde. Tevens kunnen thema's op verzoek van

studenten behandeld worden.

\1' & M reeks

OZ130 Techniek , innovatie en maatschappij voor Bouwkunde B-3 . 1 (T3)

('92-'93: OZllO en 0Zl20 TIM 1 en TIM 2)

Faculteit W&MW 2 SP

Docentjonderdeel: mr. W.J.H. Wenselaarjrecht (coordinatie, HG 8.35, tel

3236), dr . M. de Vriesjontwerpmethodologie, drs. L.J .

Thijs (psychologie)

Studiemateriaal: Adriaansens ea: Inleiding recht vd gebouwde omgeving,

2e druk Kluwer Deventer; dictaat Ontwerpmethodologie

(in voorbereiding); dictaat Psychologie (in voorbereiding);

studiemateriaal Bouwbesluit (wordt bekend gemaakt)

Onderwijsvorm: 2 uur college p/ w

Tentamenvorm: schriftelijk

Doel van het vak is kennismaking met niet-bouwkundige disciplines en hun

toepassingsmogelijkheden voor bouwkundige velden. Behandeld worden algemene

aspecten van recht , juridische consequenties Bouwbesluit, ontwerpmethodologie

en psychologie .

OZ137 P-onderwijseenheid \I'&M\1' voor B.

Gewogen eindcijfer van:

0Zl30 Techniek, innovatie en maatschappij voor Bouwkunde

0A510 Publiekrechtelijk bouwrecht B-3.2 (T8)

Faculteit W&MW

Docent: mr . W. Wenselaar, HG 8 . 35 tel 3236

2 SP

1 SP

Studiemateriaal: 'Bouwrecht in kort bestek' de Haan cs, Kluwer Deventer

hfst 1; 2 . 3; 3 muv 3.4 en 3.8; 5 muv 5.2.1, 5.2.1,

5.2.3, 5.4; collegestof

Onderwijsvorm: 2 uur college pjw

Tentamenvorm: schriftelijk

Zie omschrijving faculteit Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen.


150

PRAC: Practicum reeks

Concept-studiegids cursusjaar '93-'94

7S013 Practicum bouwkunde: bouwtechniek B-1.3 (T3)

Vakgroepen: BFA/BKO 20 SLU

Docent/medewerker: drs .J .J. Hardon/A. W.B . Theuws; ir. H.J .M.

Janssen/ing.J.L. van Ishoven; S.L. Over dijk/J . C.P .

Neggers

Coordinatie: A.W. B. Theuwsjdrs.J.J. Hardon

Studiemateriaal : Bouwtechniek-gedeelte : Bouwkundepracticum propaedeuse

B-Handleidingen nr. 7074

Onderwijsvorm: 6 uur oefening pjw (gecombineerd met 7U033)

Tentamenvorm: meetrapporten

De studenten worden geconfronteerd met de practische betekenis van in

materiaalkunde- en mechanica colleges behandelde begrippen: E-modu l us,

trek-/druksterkte, plasticiteit, druk-/trekbelastingsverdeling in vakwerken,

warmtegeleidingscoefficient en temperatuurgradienten in sandwichconstructies.

Tevens worden zij vertrouwd gemaakt met het gebruik van een

computer als hulpmiddel voor het berekenen van constructieve problemen.

7U033 Practicum bouwkunde: stedebouw en ruimtelijke planning B-1. 3 (T3)

Vakgroepen:

BAUB 20 SLU

Docent : dr.R. Stolzenburg, ir.W. de Hoop

Coordinatie: A.W.B . Theuws/drs.J.J. Hardon

Studiemateriaal : dictaat 7106

Onderwijsvorm: 6 uur oefening p/w (gecombineer d met 7U033)

Tentamenvorm: verslagen

Op het niveau van stedelijke woonbuurten worden metingen verricht op het

gebied van de gebouwde omgeving (woningen , woningblokken , s t raten), de

bewoners en de voorzieningen. De verschillende metingen worden met elkaar

in verband gebracht en ge1nterpreteerd.

Het doel van de oefening is kennis te maken met de wij zen van meten die op

het gebied van de stedelijke gebouwde omgeving mogelij.k zijn, de beschikbaarheid

van de noodzakelijke gegevens en de wijze waarop dergelijke

ge1ntegreerde metingen gebruikt kunnen worden ten behoeve van de bel eidsonderbouwing

op gemeentelijk niveau.

7S017 P-onderwijseenheid Bouwkundepractica

Gewogen eindcijfer van:

7S013 Practicum Bouwtechniek

7U033 Practicum Stedebouw en ruimtelijke planning

1 SP

7N013 Practicum Bouwkunde B- 3.1 (T7)

Vakgroepen : BKO/ BFA/BPU/ BAUB 40 SLU

Docent/medewerker: drs.J.J. Hardon/A.W. B. Theuwsj ing. H. Smulders; S.L.

Overdijk/J.C.P. Neggers ; dr.ir. H.J . Martin/ing. F.K.

van Wely; ir. H.L. Schellen/ing.A.W.M. van Schijndel ;

dr.ir. P. A.J. van Hoof/C.P . W.M . van Asten; i r .A. W.C .

Timmermansjir.P.W.J. Jansdaal.

Coordinatie : A.W.B. Theuws/ drs.J.J . Hardon

Studiemateriaal: dictaat 7987: Handleidi ng Practicum Bouwkunde

Onderwijsvorm: 4 uur oefening pjw

Tentamenvorm: meetrapporten

Het leren omgaan met meet-jberekeningsmethoden, die in de verschill ende

bouwdisciplines gehant eerd worden.

Hierbij komen aan de orde het meten v an materiaaleigenschappen, het l eren

omgaan met veldmeetapparatuur ter detectie van bepaalde eigenschappen. Het

leren samenstellen van korre lcomposieten. He t experimenteel kennis nemen

van instabiliteit sverschijnselen. Het doen van grondmechani s che en milieu-


Concept-studiegids cursusjaar '93-'94

technische metingen in het veld. Het doen van geluids- en warmtestroommetingen.

Het leren omgaan met eenvoudige landmeetapparatuur. Het practisch

kennis nemen van de relaties tussen maattoleranties en bewerkingsmethodieken.

7N017 PP-onderwijseenheid T7 Bouwkundepractica

Gewogen eindcijfer van:

7N013 Practicum Bouwkunde

1 SP

7N023 Methodisch literatuur zoeken B-4.2 (Tll) 1 SP

Docent: ir.P.J.M. Dinjens mmv J.J. Arts

Voorkennis: VUBIS

Studiemateriaal: handleiding

Onderwijsvorm: 15 uur college (totaal), 25 uur oefening (totaal)

Tentamenvorm: werkstuk

Studie en onderzoek in de afstudeerfase wint aan waarde door een goed

uitgevoerd literatuuronderzoek. In college en oefeningen wordt informatie

verstrekt over aard en gebruiksmogelijkheden van ter beschikking staande

bronnen en informatienetwerken. Op grond hiervan dient een zelfstandige

literatuurstudie gemaakt te worden.

151


152

ATEL: Atelierwerk reeks

Concept-studiegids cursusjaar '93-'94

7Nll7 P-onderwijsheid Projectwerk Tl 4 SP

7Nll4 Atelier Basisvaardigheden/Ontwerpproces

7N337 P-onderwijseenheid Projectwerk T2-T3 8 SP

Gewogen eindcijfer van:

7N224 Atelier architectuur en bouwtechniek - gebouwjbouwdeel

7N334 Atelier architectuur en stedebouw - gebouwjstad

Atelierwerkkaders Tl tjm T3 :

7Nll4 Atelierwerk Tl: Basisvaardigheden/Ontwerpproces

B-1.1 (Tl)

Docenten: Docenten P-onderwijsgroep

Studiemateriaal: wordt bekend gemaaktjwordt uitgereikt

Onderwijsvorm: atelierwerk 15 uur p/w

Tentamenvorm: werkstukken

160 SLU

Leerdoel: algemene aspecten van het bouwkundig ontwerpen en oefening in

bouwkundige vaardigheden aan de hand van de volgende programma-onderdelen:

1 . oefenen in de basisvaardigheden op het gebied van reduceren, communiceren

en expressie, d.m.v. een opmeting, bouwkundig tekening, isometrische

projectie, perspectief tekening, collage, maquette, handtekeningen;

2. kennismaken met verschillende stappen binnen het ontwerpproces , zoals

analyse-probleemstelling-ideeenproduktie-ideeenselectie-uitwerking-evaluatie

. Deze stappen worden doorlopen aan de hand van de

ontwerpopgave van een klein gebouw , dat wordt uitgewerkt in tekeningen en

in maquette.

7N224 Atelierwerk T2: Architektuur/Bouwtechniek- GebouwjBouwdeel

B-1.2 (T2) 160 SLU

Docenten: Docenten P-onderwijsgroep

Studiemateriaal: wordt bekend gemaaktjwordt uitgereikt

Onderwijsvorm: atelierwerk 15 uur p/w

Tentamenvorm: werkstukken

Leerdoel: het leren maken van een architectonisch-constructief ontwerp, op

basis van gegeven functie en in een bestaande situatie, aan de hand van de

volgende programma-onderdelen:

1. analyse van de situatie, als voorbereiding op een ruimtelijke ingreep;

2. functie-analyse resulterend in een programma van eisen;

3. kennismaking met ordeningsprincipes , die gehanteerd kunnen worden bij

het ontwerpen van een ruimtelijk plan en de daarbij behorende draagconstructie;

'

4. kennismaking met architectonische thema ' s zoals ruimte, massa, wand,

structuur en concept.

7N334 Atelierwerk T3: Architektuur/Stedebouw - GebouwjStad

B-1.2 (T3) 160 SLU

Docenten: Docenten P-onderwijsgroep

Studiemateriaal: wordt beke nd gemaakt/wordt uitgereikt

Onderwijsvorm: atelierwerk 15 uur p/w

Tentamenvorm: werkstukken

Leerdoel: algemene aspecten van het architectonisch-stedebouwkundig

ontwerpen, met het accent op ruimtelijke, architectonische en functionele

aspecten. Hierbij zullen de volgende onderdelen aan de orde komen:

l. het op een systematische manier ontwikkelen van bebouwingsvoorstellen

voor een kleine woonbuurt binnen een bestaand stedelijk gebied;

2 . he t formuleren van uitgangspunten voor een functionele en ruimtelijke


Concept-studiegids cursusjaar '93-'94

indeling van een nader aan te WlJzen gebied binnen of grenzend aan een

stad. Het maken van een globale, ruimtelijke en functionele structuurschets

voor dit gebied;

3. het doen van concrete stedebouwkundige voorstellen op buurtniveau van

een of meer woonmilieus als ruimtelijke uitwerking binnen de structuurschets.

Bij de aanvang van het trimester worden schaalgebied, te bestuderen

aspecten, verlangde werkstukken e.d. nader toegelicht aan de hand van een

concrete werkaanleiding.

PROJ: Projectwerk reeks

7N ... PP-onderwijseenheid T4-T6 projectwerk Bouwdeel

(met inachtneming van art 12 lid la van de OER)

Gewogen eindcijfer van een 120 SLU project, te kiezen uit:

7N .. 4 Kader 1: draagconstructies en gebouwtypen

7N .. 4 Kader 3: draagconstructies en bouwfysische processen

7N .. 4 Kader 5: afbouwtechniek en onderhoud

3 SP

7N ... PP-onderwijseenheid T4-T6 projectwerk Gebouw 3 SP

(met inachtneming van art 12 lid la van de OER)

Gewogen eindcijfer van een 120 SLU project, te kiezen uit:

7N .. 4 Kader 2: gebouwvorm en draagconstructies

7N .. 4 Kader 4: industriele produktie en gebouwen

7N .. 4 Kader 8: architectonisch/stedebouwkundig en bouwfysisch ontwerpen

7N ... PP-onderwijseenheid T4-T6 projectwerk Stad

(met inachtneming van art 12 lid la van de OER)

Gewogen eindcijfer van een 120 SLU project, te kiezen uit:

7N .. 4 Kader 6: stad en stedelijk beheer

7N .. 4 Kader 7: stedelijke planning en stadsvernieuwing

3 SP

Projectwerkkaders T4 t/m T6

De T4-T6 projectwerkkaders staan het gehele 2e studiejaar ingeroosterd (B-

2.1, B-2.2, B-2.3)

7N.l4 Projectkader

Vakgroepen

Docenten:

Studiemateriaal:

Onderwijsvorm:

Tentamenvorm:

Voorkennis:

1: Draagconstructies en gebouwtypen

BPU/BKO

Docenten Dl-onderwijsgroep

wordt bekend gemaakt/wordt uitgereikt

projectwerk 12 uur p/w

werkstukken

7T010 Bouwtechniek 1 (Tl)

75090 Bouwtechniek 2 (T2)

7T213 Detailleren 1 (T4, parallel te volgen)

7P060 Mechanica 1 (Tl)

7P070 Mechanica 2 (T2)

(7P080 Mechanica 3 (T3) generatie '92 en voorgaande)

7P050 Konstruktief ontwerpen 1 (T3)

7T020 Uitvoeringstechniek 1 (T2)

120 SLU

(Projectkader 1 wordt als TEMA-project B-2.2 (TS) en B-2.3 (T6) ontraden)

Schaalgebied: Gebouw, bouwkundige gebouw-onderdelen.

Leerdoel: relatie van gebouw-concepten en de toe te passen constructiewijzen,

uitgaande van een bepaald gebruiksdoel. Vaardigheid in het constructief

en produktie- en uitvoeringstechnisch ontwerpen.

153


154

7N.24 Projectkader

Vakgroepen:

Docenten:

5tudiemateriaal:

Onderwijsvorm:

Tentamenvorm:

Voorkennis:

Concept-studiegids cursusjaar '93-'94

2: Gebouwvorm en draagconstructies

BAUB/BKO

Docenten Dl-onderwijsgroep

wordt bekend gemaaktjwordt uitgereikt

projectwerk 12 uur pjw

werkstukken

7U020 Ontwerpleer 1 (Tl)

7U080 Architectuur 1 (Tl)

7UOSO Geschiedenis van het bouwen 1 (T3)

7T010 Bouwtechniek 1 (Tl)

75090 Bouwtechniek 2 (T2)

7T213 Detailleren 1 (T4, parallel te volgen)

7P060 Mechanica 1 (Tl)

7P070 Mechanica 2 (T2)

(7P080 Mechanica 3 (T3) generatie '92 en voorgaande)

7POSO Konstruktief ontwerpen 1 (T3)

7T020 Uitvoeringstechniek 1 (T2)

75020 Materiaalkunde 1 (T2)

75240 Materiaalkunde 2 (T3)

120 5LU

(Projectkader 2 wordt als TEMA-project B-2.2 (TS) en B-2.3 (T6) ontraden)

5chaalgebied: Gebouw

Leerdoel: samenhang tussen gebouwvorm en draagconstructies, de wisselwerking

tussen gebruikseisen (gebruiksmogelijkheden), ruimtevormen en draagconstructievormen.

Vaardigheid in het architectonisch en constructief

ontwerpen.

7N.34 Projectkader 3 : Draagconstructiesjafbouwconstructies en bouwfysische

processen 120 5LU

Vakgroepen: BKO/BFA

Docenten: Docenten Dl-onderwijsgroep

5tudiemateriaal: wordt bekend gemaaktjwordt uitgereikt

Onderwijsvorm: projectwerk 12 uur pjw

Tentamenvorm: werkstukken

Voorkennis:

7T010 Bouwtechniek 1 (Tl)

75090 Bouwtechniek 2 (T2)

7POSO Konstruktief ontwerpen 1 (T3)

7T213 Detailleren 1 (T4, parallel te volgen)

7P060 Mechanica 1 (Tl)

7P070 Mechanica 2 (T2)

(7P080 Mechanica 3 (T3) generatie '92 en voorgaande)

75050 Natuurkundejbouwfysisch ontwerpen 1 (Tl)

75060 Natuurkundejbouwfysisch ontwerpen 2 (T2)

75070 Natuurkundejbouwfysisch ontwerpen 3 (T3)

75020 Materiaalkunde 1 (T2)

75240 Materiaalkunde 2 (T3)

(Projectkader 3 kan als TEMA project B-2.3 (T6) worden gekozen)

5chaalgebied: 1:100 (1:200) - 1:1.

Leerdoel: toepassing van bouwtechnische elementen uitgaande van een

gebruiksdoel in relatie met fysische processen in materiaal en omgeving.

Vaardigheid in het bouwfysisch en constructief ontwerpen,in het gebruik van

tekenschalen en van presentatietechnieken. 5ysteem en materiaalkeuze: de

relatie draagconstructie-afbouwconstructie.

Inzicht in de toepassing van bouwtechnische elementen in relatie tot hun

fysisch gedrag en in keuzebepalende factoren.

Het ontwerpen van ontwerpvuistregels.

Ruimtelijke samenhang: inzicht in de driedimensionale bouw van construe-


Concept-studieglds cursusjaar '93-'94

ties, details en hun aansluitingen in verschillende richtingen.

7N.44 Projectkader

Vakgroepen:

Docenten:

Studiemateriaal:

Onderwijsvorm:

Tentamenvorm:

Voorkennis:

4: Industriele produktie en gebouwvorm

BAUB/BPU

Docenten Dl-onderwijsgroep

wordt bekend gemaaktjwordt uitgereikt

projectwerk 12 uur pjw

werkstukken

7U080 Architectuur 1 (Tl)

7U050 Geschiedenis van het bouwen 1 (T3)

7T010 Bouwtechniek 1 (Tl)

7S090 Bouwtechniek 2 (T2)

7P050 Konstruktief ontwerpen 1 (T3)

7T213 Detailleren 1 (T4, parallel te volgen)

7T020 Uitvoeringstechniek 1 (T2)

120 SLU

(Projectkader 4 kan als TEMA project B2.3 (T6) worden gekozen)

Schaalgebied: Locatie, gebouw, bouwkundige onderdelen van gebouwen .

Leerdoel: relatie architectuur-industriele produktiewijzen t.b.v. de bouw .

De volgende vragen komen aan bod: wat is industrieel en welke consequenties

heeft deze wijze van produceren? (Ver)wordt de bouwkundig ontwerper tot

industrieel ontwerper? Bestaat er een systematische benaderingswijze voor

het maken van een keuze tussen het gebruikmaken van een catalogus-produkt

en het ontwikkelen van nieuwe elementen? Wat zijn de mogelijkheden en

beperkingen van industriele produktiewijzen? Welke invloed heeft die op het

architectonisch ontwerp en visa versa?

7N.54 Projectkader

Vakgroepen:

Docenten:

Studiemateriaal:

Onderwijsvorm:

Tentamenvorm :

Voorkennis:

5: afbouwtechniek en onderhoud

BPU/BFA

Docenten Dl-onderwijsgroep

wordt bekend gemaaktjwordt uitgereikt

projectwerk 12 uur p/w

werkstukken

7T010 Bouwtechniek 1 (Tl)

7S090 Bouwtechniek 2 (T2)

7P050 Konstruktief ontwerpen 1 (T3)

7T213 Detailleren 1 (T4, parallel te volgen)

7S050 Natuurkundejbouwfysisch ontwerpen 1 (Tl)

7S060 Natuurkundejbouwfysisch ontwerpen 2 (T2)

7S070 Natuurkundejbouwfysisch ontwerpen 3 (T3)

7S020 Materiaalkunde 1 (T2)

7S240 Materiaalkunde 2 (T3)

120 SLU

(Projectkader 5 wordt als TEMA-project B-2.2 (TS) en B-2.3 (T6) ontraden)

Schaalgebied: Gebouw, bouwkundige onderdelen van een gebouw; schaal: 1 : 1

t/m 1 : 100.

In dit werkveld staat het bouwfysisch gedrag van het gebouw en de samenstelling

van de onderdelen centraal, met de nadruk op de gevolgen voor het

onderhoud ervan. De eisen die men hieraan stelt zijn gebaseerd op de

volgende overwegingen: technisch compleet en zorgvuldig samengesteld;

gebruik van het gebouw; functionele conditieverandering (eisen); technische

conditieverandering (veroudering).

Leerdoelen: keuze van bouwmaterialen in relatie tot onderhoudsarm ontwerpen

van een gebouw; vaardigheden in het beheer- en onderhoud-gericht en het

bouwfysisch ontwerpen.

155


156

7N.64 Projectkader

Vakgroepen:

Docenten:

Studiemateriaal:

Onderwijsverm:

Tentamenvorm:

Voorkennis:

Concept.studiegids cursusjaar '93·'94

6: Stad en stedelijk beheer

BAUB/BAUB/BFA

Docenten Dl-onderwijsgroep

wordt bekend gemaakt/wordt

projectwerk 12 uur p/w

werkstukken

uitgereikt

120 SLU

7U010 Stedebouwkundig ontwerpen 1 (Tl)

7U040 Stedelijke ontwikkeling en ruimtelijke planning (T2)

7U030 Beheer en vernieuwing van de gebouwde omgeving (T3)

(Projectkader 6 kan als TEMA-project B-2.2 (TS) en B-2.3 (T6) worden

gekozen)

Schaalniveau: een gebouw of braakliggend terrein, resp. een buurt.

Leerdoel: de gebouwde omgeving in relatie tot stedelijke funkties, als

context voor het ontwikkelen en het beheer van funktionele gehelen van

gebouwen en de gebouwde omgeving en het stedelijk milieu.

Het project heeft betrekking op de volgende fasen in het bouwproces:

initiatief, programma, ontwerp. De bouwkundige opgave ·is: vervanging;

vernieuwing; herbestemming; invulling; instandhouding. De stad is hierbij

de CONTEXT. Mogelijke functie en vorm worden geconditioneerd door de

situering van het gebouwjde locatie resp. de buurt in zijn stedelijke

omgeving. Deze 'omgeving' in fysieke en functionele zin is expliciet object

van onderzoek, voorzover van betekenis voor het beheer of de ontwikkeling

van het gebouwjlocatie resp. buurt.

7N.74 Projectkader

Vakgroepen:

Docenten:

Studiemateriaal:

Onderwijsvorm:

Tentamenvorm:

Voorkennis:

7: Stedelijke planning en stadsvernieuwing

BAUB/BAUB 120 SLU

Docenten Dl-onderwijsgroep

wordt bekend gemaaktjwordt uitgereikt

projectwerk 12 uur p/w

werkstukken

7U010 Stedebouwkundig ontwerpen 1 (Tl)

7U040 Stedelijke ontwikkeling en ruimtelijke planning (T2)

7U030 Beheer en vernieuwing van de gebouwde omgeving (T3)

(Projectkader 7 kan als TEMA-project B-2.2 (TS) en B-2.3 (T6) worden

gekozen)

Schaalgebied: Buurt, wijk, stedelijke context.

Leerdoel: Inzicht in de maatschappelijke bepaaldheid van de ruimtelijke

gebouwde omgeving. Vaardigheid in het architectonischejstedebouwkundig en

urbanistiek ontwerpen en stadsvernieuwing.

Maatschappelijke processen in relatie tot stedeli"jke structuren en de

stedelijke gebouwde omgeving, dit als context voor het ontwikkelen van

strategieen enjof het ontwerpen van plannen voor stedelijke (ruimtelijke)

problemen.

7N.84 Projectkader 8: Architectonisch/stedebouwkundig en bouwfysisch

ontwerpen

Vakgroepen: BAUB/BFA

120 SLU

Docenten: Docenten Dl-onderwijsgroep

Studiemateriaal: wordt bekend gemaaktjwordt uitgereikt

Onderwijsvorm: projectwerk 12 uur pjw

Tentamenvorm:

Voorkennis:

werkstukken

7U020 Ontwerpleer 1 (Tl)

7U080 Architectuur 1 (Tl)

7U050 Geschiedenis van het bouwen 1 (T3)

7T010 Bouwtechniek 1 (Tl)


Concept-studiegids cursusjaar '93-'94

7S090 Bouwtechniek 2 (T2)

7P050 Konstruktief ontwerpen 1 (T3)

7T213 Detailleren 1 (T4, parallel te volgen)

7S050 Natuurkunde(bouwfysisch ontwerpen 1 (Tl)

7S060 Natuurkunde(bouwfysisch ontwerpen 2 (T2)

7S070 Natuurkunde(bouwfysisch ontwerpen 3 (T3)

(Projectkader B kan als TEMA-project B-2.2 (T5) en B-2.3 (T6) worden

gekozen)

Schaalgebied : Gebouwde omgeving van de enkele ruimte tot een klein buurt

(1:1000 - 1:500 - 1:100 - 1:1)

Leerdoelen: vaardigheid in architectonisch (en/of) stedebouwkundig ontwerpen

en bouwfysisch ontwerpen in onderlinge relatie; inzicht t.a.v. de

invloed van de gang van de besluitvorming op de vormgeving; toepassen van

vuistregels en ontwerphulpmiddelen; ontwikkelen van inzicht in het ruimtelijke

beeld en de ruimtelijke samenhang in het ontwerp en het oefenen van

uitdrukkingsvaardigheid in beeld en verslaglegging.

Projectwerkkaders T7

De T7 projectwerkkaders staan het gehele 3e studiejaar ingeroosterd (B-3.1,

B-3.2, B-3 . 3) . De projectkaders staan in de PP2-info nader omschreven

(verkrijgbaar aan de balie buro onderwijs bouwkunde HG 5.43).

7N... PP-Onderwijseenheid T7 projectwerk

(met inachtneming van art 12 lid la van de OER)

Gewogen eindcijfer van een 5 SP project, te kiezen uit:

7N7.4 T7-projectwerk BKO

7N7 . 4 T7-projectwerk BFA

7N7.4 T7-projectwerk BPU

7N7 . 4 T7-projectwerk BAUBl

7N7 .4 T7-projectwerk BAUB2 (1)

7N7.4 T7-projectwerk BAUB2 (2)

5 SP

7N7.4 T7-projectwerk vakgroep BKO

Vakgroepen: BKO (BFA, BPU, BAUBl:AO) 5 SP

Studiemateriaal: wordt bekend gemaaktjwordt uitgereikt

Onderwijsvorm: projectwerk 20 uur p/w

Tentamenvorm: werkstukken

Konstruktief ontwerpen in relatie tot afbouw, produktie/uitvoering of

architectonisch ontwerp

7N7.4 T7-projectwerk vakgroep BFA

Vakgroepen: BFA (BKO, BPU, BAUB:AO) 5 SP

Studiemateriaal : wordt bekend gemaakt/wordt uitgereikt

Onderwijsvorm: projectwerk 20 uur p/w

Tentamenvorm: werkstukken

Bouwfysisch ontwerpen in relatie tot constructie, productiejuitvoering of

architectonisch ontwerp

7N7 . 4 T7-projectwerk vakgroep BPU

Vakgroepen: BPU (BKO, BFA, BAUB:AO) 5 SP

Studiemateriaal: wordt bekend gemaaktjwordt uitgereikt

Onderwijsvorm: projectwerk 20 uur p/w

Tentamenvorm: werkstukken

Bouwteam: ontwerp, ontwikkeling en onderzoek mbt gebouwdelen en bouwprodukten

(nadruk op samenwerking van disciplines)

157


158

Concept-studiegids cursusjaar '93-'94

7N7.4 T7-projectwerk vakgroep BAUBl

Vakgroepen: BAUBl: AO (BKO, BFA, BPU) 5 SP

Studiemateriaal: wordt bekend gemaaktjwordt uitgereikt

Onderwijsvorm: projectwerk 20 uur pjw

Tentamenvorm: werkstukken

Architectonisch ontwerpen in relatie tot bouwtechniek

7N7.4 T-7 projectwerk vakgroep BAUB2 (1)

Vakgroepen: BAUB2: S, RP (BFA, BAUBl:AO) 5 SP

Studiemateriaal: wordt bekend gemaakt/wordt uitgereikt

Onderwijsvorm: projectwerk 20 uur p/w

Tentamenvorm: werkstukken

Stedebouwkundig-planologisch ontwerpen in de middelgrote Nederlandse stad

7N7.4 T-7 projectwerk vakgroep BAUB2 (2)

Vakgroepen: BAUB2: B (BKO, BFA, BAUB2: S, RP) 5 SP

Studiemateriaal: wordt bekend gemaaktjwordt uitgereikt

Onderwijsvorm: projectwerk 20 uur p/w

Tentamenvorm: werkstukken

Ontwerpvoorstellen mbt beheer van waning- of gebouwcomplexen

Projectwerkkaders T8 en T9

De TB-T9 projectwerkkaders staan het gehele 3e studiejaar ingeroosterd (B-

3.1, B-3.2, B-3.3). De projectkaders staan in de D2-info nader omschreven

(verkrijgbaar aan de balie buro onderwijs bouwkunde HG 5.43).

7PB14j7P914 T8-T9 projectwerk afstudeerdifferentiatie Konstruktief

ontwerpen

(met inachtneming van art 12 lid lb van de OER)

Vakgroep: BKO 5 SP

Studiemateriaal: wordt bekend gemaakt/wordt uitgereikt

Onderwijsvorm: projectwerk 20 uur pjw

Tentamenvorm: werkstukken

Keuze uit:

1 . Konstruktief ontwerpen in relatie tot afbouw, produktie/uitvoering en

architectonisch antwerp

2. Specifieke KO -projecten

3. KO-onderzoeksproject

7S814/7S914 T8-T9 projectwerk afstudeerdifferentiatie Bouwfysica

(met inachtneming van art 12 lid lb van de OER)

Vakgroep: BFA 5 SP

Studiemateriaal: wordt bekend gemaakt/wordt uitgereikt

Onderwijsvorm: projectwerk 20 uur p/w

Tentamenvorm: werkstukken

Keuze uit:

1 . bouwfysisch meten

2. bouwfysisch adviseren

7SB24/7S924 T8-T9 projectwerk afstudeerdifferentiatie Installatietechniek

voor bouwkundigen

(met inachtneming van art 12 _ lid lb van de OER)

Vakgroep: BFA 5 SP

Studiemateriaal : wordt bekend gemaaktjwordt uitgereikt

Onderwijsvorm: projectwerk 20 uur p/w

Tentamenvorm: werkstukken

Keuze uit:

1. bouwfysisch me ten


160

Concept-studiegids cursusjaar '93-'94

2 . Ontwikkeling van Bouwproductmodeller, bestaande uit bestanden, procedures

en routines

3. Onderzoek naar Multi Media systemen en toepassingen bij simulaties en

presentaties van bouwproducten (gebouwdelen en gebouwen)

7U954 T9 projectwerk afstudeerdifferentiatie Stadsvernieuwing-stedelijk

beheer

(met inachtneming van art 12 lid lb van de OER)

Vakgroep: BAUB2 5 SP

Studiemateriaal: wordt bekend gemaaktjwordt uitgereikt

Onderwijsvorm: projectwerk 20 uur p/w

Tentamenvorm: werkstukken

Keuze uit :

1. Onderwerpen Stadsvernieuwing en stedelijk beheer

7U864j7U964 T8-T9 projectwerk afstudeerdifferentiatie Stedebouw

(met inachtneming van art 12 lid lb van de OER)

Vakgroep: BAUB2 5 SP

Studiemateriaal: wordt bekend gemaakt/wordt uitgereikt

Onderwijsvorm: projectwerk 20 uur p/w

Tentamenvorm : werkstukken

Keuze uit:

1. Onderwerpen ruimtelijke planning

2. Onderwerpen Stadsvernieuwing en stedelijk beheer

3. Onderwerpen stadsanalyse en stedebouwkundige geschiedenis

7U824/7U924 T8-T9 projectwerk afstudeerdifferentiatie Beheer

(met inachtneming van art 12 lid lb van de OER)

Vakgroep: BAUB2 5 SP

Studiemateriaal: wordt bekend gemaaktjwordt uitgereikt

Onderwijsvorm: projectwerk 20 uur p/w

Tentamenvorm: werkstukken

Keuze uit:

1 . Onderwerpen Woningbeheer en facility management

7U844/7U944 T8-T9 projectwerk afstudeerdifferentiatie Ruimtelijke Planning

(met inachtneming van art 12 lid lb van de OER)

Vakgroep: BAUB2 5 SP

Studiemateriaal: wordt bekend gemaakt/wordt uitgereikt

Onderwijsvorm: projectwerk 20 uur p/w

Tentamenvorm: werkstukken

Keuze uit:

1 . Onderwerpen ruimtelijke planning

Afstudeerwerkkaders

De a f studeerwerkkader s staan het gehele 4e studiejaar ingeroosterd (B-4.1,

B-4 . 2, B-4.3). De kaders staan in de D2-info nader omschreven (verkrijgbaar

aan de balie buro onderwijs bouwkunde HG 5.43).

7 . .. 5 Afstudeerproject deel 1

(met inachtneming van art 12 lid lb van de OER)

Vakgr oep: BKO of BFA of BPU of BAUB 16 SP

Onderwijsvor m: projectwerk 40 uur p/w

Tentamenvorm: verslag en voordracht


Concept-studieglds cursusjaar '93-'94

7 ... 6 Afstudeerproject 2e deel

(met inachtneming van art 12 lid lb van de OER)

Vakgroep: BKO of BFA of BPU of BAUB 16 SP

Onderwijsvorm: projectwerk 40 uur p/w

Tentamenvorm : verslag en voordracht

7P015j7P016

Kader 1:

Kader 2:

Kader 3:

Kader 4:

Kader 5:

Kader 6:

7S015/7S016

Kader 1:

Kader 2:

Kader 3:

7S025/7S026

Kader 1:

7S035/7S036

Kader 1:

7T015/7T016

Kader 1:

7T025/7T026

Kader 1:

Kader 2:

Kader 3:

Kader 4 :

Kader 5:

Kader 6:

7U015/7U016

Kader 1:

Afstudeerwerkkaders Konstruktief Ontwerpen:

BKO- integratie/algemeen in samenwerking met

BAUB/BPU/BFA (ontwerpprojekt)

BKO-algemeen enjof beton-staaljhoutjmetselwerk(bamboe

konstrukties (ontwerpprojekt).

BKO-beton of staal of hout of metselwerk of bamboe en

technische mechanica en informatica (onderzoeksprojekt).

BKO-algemeen en technische mechanica en informatica

(onderzoeksprojekt).

BKO-algemeen enjof betonjstaalfhout metselwerk(bamboe

en technische mechanica en informatica (onderzoeksprojekt).

BKO-integratiejalgemeen in samenwerking met

BAUB/BPU/BFA (onderzoeksprojekt).

Afstudeerwerkkaders Bouwfysica:

Bouwfysisch ontwerpen in rel atie tot het gebruik,

ruimte en plaats

Bouwfysisch ontwerpen in relatie tot:

- konstruktief ontwerpen

- bouwtechnischjtechnologisch ontwerpen

Bouwfysica/ kwaliteit, normstelling of modelvorming

Afstudeerwerkkaders Installatietechniek voor bouwkundigen:

Installatie-ontwerp en gebouw

Afstudeerwerkkaders Bouwmateriaalkunde:

Bouwmateriaalkunde

Afstudeerwerkkaders Uitvoeringstechniek:

Uitvoeringstechniek

Afstudeerwerkkaders Bouwtechniek en bouwproduktietechniek:

Bouwcomponent en industrie

Bouwwerk en vervaardigen

Onderhoud- en renovatietechniek van utiliteit sbouw

Afbouwtechniek en gebouwen

Afbouwtechniek en milieu

Afbouwtechniek en architectuur

Afstudeerwerkkaders Architectonisch Ontwerpen:

Architectonisch ontwerpen van woningen en utiliteitsgebouwen

7U035/7U036 Afstudeerwerkkaders Bouwinformatica (te combineren me t een

afstudeerkader van een andere afstudeerdifferentiatie)

Kader 1: Ontwikkeling van informatiesystemen en computertoepas­

Kader 2:

Kader 3:

s i ngen i n een bouwkundige context

Bouw-Productmodellers

Computer Aided Design

161


162

7U055/7U056

Kader 1:

Kader 2:

Kader 3:

Kader 4:

7U065j7U066

Kader 1:

Kader 2:

Kader 3:

Kader 4:

7U025/7U026

Kader 1:

Kader 2:

Kader 3:

Kader 4:

7Ub45j7U046

Kader 1:

Kader 2:

Kader 3:

Kader 4:

Concept-studieglds cursusjaar '93-'94

Afstudeerwerkkaders Stadsvernieuwing/Stedelijk Beheer:

Stedelijke vernieuwing en stadsbeheer

Stadsvernieuwing en buurtbeheer

Stedelijk milieubeheer

Stadsvernieuwing en architectuur

Afstudeerwerkkaders Stedebouw:

Stedebouwkundig ontwerpen (Urban design)

Stedelijke vernieuwing

Stads- en buurtbeheer

Stedebouwkundige planologie

Afstudeerwerkkaders Beheer:

Beheer van woningen

Beheer van utiliteitsgebouwen

Facility management

Economie van beheer

Afstudeerwerkkaders Ruimtelijke Planning:

Stedebouwkundige planologie in relatie tot facetplanning

Stedebouwkundige planologie in relatie tot

bestemmings· en structuurplannen

Stedebouwkundige planologie in relatie tot ontwikkelen

van Decision Support Systemen.

Urban Design


Bijlage 10

HTO-aanvullingsprogramma voor het studiejaar 1993-1994

Opzet van het aanvullingsprogramma voor HTO-afgestudeerden

Het diploma Technische Hogeschool in de richting Bouwkunde of Weg- of Waterbouwkunde geeft toegang

tot het vrijstellingsprogramma ten behoeve van de verkorte opleiding van de Studierichting Bouwkunde aan

de Technische Universiteit.

Het reguliere programma van de studierichting Bouwkunde aan de TUE bestaat uit twee fasen, te weten de

propaedeuse-fase en de doctoraalfase. De doctoraalfase is onderverdeeld in 2 gedeelten:

de 01-fase en 02-fase.

In de propaedeuse- en de 01-fase volgen aile studenten een gezamenlijk verplicht programma; na het zevende

trimester kiest men voor een van de afstudeerdifferentiaties.

In schema ziet de reguliere opleiding er kwantitatief als volgt uit:

propaedeuse 3 trimesters

doctoraal 14 trimesters

doctoraal 25 trimesters

totaal 12 trimesters

(SP = studiepunten, SLU = studielasturen)

40 SP= 1600 SLU

58 SP= 2320 SLU

70 SP= 2800 SLU

=168 SP= 6720 SLU

Toelatingsgesprek

Na inschrijving aan de TUE wordt met iedere HTO-afgestudeerde een toelatingsgesprek gevoerd. Hierin

wordt ondermeer besproken:

- in hoeverre het feitelijke door de student afgeronde HTO-programma afwijkt van de inventarisatie door de

faculteit Bouwkunde verkregen gegevens over het onderwijsprogramma aan de betreffende hogeschool;

- de motivatie en haalbaarheid van het voornemen van de student het programma met HTOvrijstellingsregeling

te volgen;

welk afstudeerperspectief de student aan de faculteit Bouwkunde heeft.

De gesprekken vinden plaats v66r de aanvang van het cursusjaar en worden gevoerd door de voorzitter van

de examencommissie en de studieadviseur.

Afspraken voor de toelatingsgesprekken worden gemaakt via Bureau Onderwijs en Ondenoek.

Na dit toelatingsgesprek wordt voor iedere student een individuele vrijstellingsregeling opgesteld. Hierin 165

worden de examenonderdelen opgenomen, die door de student met voldoende resultaat moeten worden afgerond.

De P- en 01-vrijstellingen worden verleend door de desbetreffende examencommissie.

Pas nadat de student het HTO-diploma heeft getoond, ontvangt hij/zij het officiele besluit van de examencommissie

waarin het hem/haar betreffende vrijstellingsprogramma is vermeld.

In de P-en 01-fase mogen geen extra vrijstellingen worden verleend op programma-onderdelen van het vrijstellingsprogramma.

Verkorte opleiding

De verkorte bouwkunde-opleiding bestaat uit twee delen te weten:

- een vrijstellingsprogramma

- het volledige, reguliere 02-programma

Omdat de onderwijsprogramma's van de verschillende HTO-instellingen verschillen vertonen waardoor er

sprake kan zijn van verschillende deficienties, kan ook de inhoud van het af te ronden onderwijsprogramma

per student verschillen.

Voor de opzet van het vrijstellingsprogramma t.b.v. de vrijstellingsregeling is de structuur van het gewone

onderwijsprogramma van de faculteit bouwkunde uitgangspunt.

Deze bestaat in hoofdlijnen hierin dat -zoals aangegeven- voor iedere student de programma-onderdelen in

de P-en 01-fase verplicht zijn (gemeenschappelijk programma). met uitzondering van een aantal keuzevakken

in het laatste trimester van de 01 -fase (het zevende trimester). Daarna kiest de student voor een afstudeerdifferentiatie,

die in vijf trimesters (nominaal) wordt afgerond.

Aanvullende eisen

De genoten HTO-opleiding Bouwkunde dan w al Weg- en Waterbouwkunde wordt in principe gelijk gesteld

aan het gemeenschappelijke deel van het onderwijsprogramma TU-bouwkunde.

Oat wil zeggen:

HTO-studenten krijgen in principe vrijstelling voor het gemeenschappelijke deel van het onderwijsprogramma,

behoudens dat een aantal aanvullingseisen voor de 02-fase wordt geformuleerd, inhoudende:

inhalen van de deficientie die is vastgesteld tussen de door de betreffende student reeds opgedane

kennis en ervaring en het gemeenschappelijke deel van het onderwijsprogramma;

More magazines by this user
Similar magazines