Views
5 years ago

Markeboek Hellendoorn 1710-1814

Markeboek Hellendoorn 1710-1814

Markeboek Hellendoorn 1710-1814 eijgenaars of gebruijkers van ‟t Jerusalems so de selve geneegen mogten weesen om daar teegen over ook een stuk te koopen na quota dat het boovengenoemde geld te handelen egter met dit onderscheijt dat op het laatst genoemde niet mag worden getim mert en ook sonder eenig waartal, ook is den inhoek over de brugge tusschen het land van de Graaf van Rechteren en het land van den Heer van den Dam getaxeert op vierentwintig guldens als deselve booven genoemde Heeren daar voor aanstaat om aan te graven. 23. So de schulden van de Merkte uit voorsijde hoeken nog niet kunnen gevonden worden sullen de gecommitteerden een slag vier en vijve langs den Karkdijk in het Ysak veijlen en publijk meede verkoopen. Nog is ingekoomen dat de paal tusschen de Merkten van Notter en Hellendoorn is omgevallen, waar toe voornoemde gecommit= teerden versogt worden om de Merken= rigter van Notter te versoeken op seekeren tijdt teegen te willen koomen om de selve weer op te rigten. De Merkenrigter wort versogt om in het voorjaar de Rijsen so veel te krijgen sijn op te koopen voor rekening van de Merkte om het sandt so veel moogelijk te dempen. De gecommitteerdens worden ook versogt de oude rekeningen van de Merkte te examineeren en op de eerste vergade= ring daar van te rapporteeren. Aldus gedaan op tijdt en plaats voorschreven en was geteekent Joost Haagedoorn J:L: Janssen Hannes Egberts B.Leedeboer H: Tiggelhof: H:L: Meijnders F. Creijenbelt J:H: Roelofs J:C: Bouwmeester L. Wolterink Jan Pot 24. 1742: 8 November. De gecommitteerdens J.C. Bouw= =meester, J.L. Janssen, J.H. Roelofs en Lubbert Wolterink ingevolge resolutie den 8 October 1742 publijk en aan de meest biedende verkogt den hoek over de Helder brugge teegen over Jan Kollenstert sijn huijs door Jan Kollenstert aangekogt voor een somma van driehondert en vijf guld: segge f 305=:= op dato nog verkogt vijf slaagen Luu veur Oald Niejs Sprokkeln 2002-2007 Pagina 10

Markeboek Hellendoorn 1710-1814 in ‟t Ysak so uitgebaakt sijn No.1: aangekogt door Jurrien Janssen voor eenhondert gulden f 100=:= No.2: ontfanger Bouwmeester voor f 100=:= No.3: H:L: Meijnders voor f 110=:= No.4: ontfanger Tiggelhof f 110=:= No.5: ontfanger Tiggelhof f 110=:= onder reserve van de daar opgeloopen kosten elders gedaan luijt de voorwaarden en condities die sijn geteekent J.C. Bouwmeester J:L: Janssen J:H: Roelofs Lubbert Wolterink 25. 1744. den 6 Meij Houtsprake gehouden op den Hof te Hellendoorn en sijn present geweest De Hoogs Welgeb: Heer Baron Van Heiden Heer Toe Den Dam etc: als Erf Merckten Rigter en verdere hier naagen: Heeren Erfgenamen. De Heer Hagedoorn Van Duivencate De Rentmr: Jansen namens De Graaf Van Rechterern. De oudt ontfanger Tiggelhoff De Verw: Scholtes Fr. Kreijenbelt en na “mens de Scholtes J: Van Muiden Jan Podt voor de Burgerwt: Ten Brinke en Sig Selfs. Lubbert Wolterink voor Sig Selfs. H: Meiners voor Sig Selfs. Huurman namens Sijn Landheer. Egbt. Hansen namens sijn vader En hebben op dato gebesoinjeert over de Santstuive en tot dempinge der 26. derselve goetgevonden, soo veele rijsen als te bekomen sijn op te koopen, welke sullen worden betaalt, bij uitsettinge uit de middelen en door de Land Heeren betaaldt, mits dat de bouren soo volge” “waarden als Caters geene uitgesondert so veel als „t den Merckten Rigter nodig sal oordeelen, sullen helpen daar aan arbeiden, en sullen gehouden zijn een volman en geene kinderen of onbe” “quame te senden, op pone en G:guld: bij die geene te verbeuren die quam te fexeren Wordende ook wel uitdrukkelijk verboden, dat niemand met Beesten of Schapen in de Sant Luu veur Oald Niejs Sprokkeln 2002-2007 Pagina 11

Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Niet tevreden? Laat het ons weten! - Woningstichting Hellendoorn
Hoe vind ik een geschikte woning? - Woningstichting Hellendoorn
Motorclub Nijverdal-Hellendoorn - Mcnh
DUURZAAM ZWEMBAD VOOR HELLENDOORN - DWA
De reis van mr. Jacob Roggeveen ter ontdekking van het Zuidland ...
klik hier voor de Presentatie en Bijbelteksten
Markeboek Elsen 1549-1856 - Hofmarken
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Zienswijze ontwerp bp: Broekmate.pdf - gemeente Hellendoorn
Nota Parkeernormen - gemeente Hellendoorn
Over de taal van Hellendoorn - De Taal van Overijssel
DE BLOKKEN, DAAR WIL JE WONEN! - Gemeente Hellendoorn