Views
5 years ago

Markeboek Hellendoorn 1710-1814

Markeboek Hellendoorn 1710-1814

Stuive sal mogen hoeden

Stuive sal mogen hoeden of weiden meede op een boete van twee G:guld: en om disputen te provenieren weegen Markeboek Hellendoorn 1710-1814 27. weegen der beesten en schapen tot den uit” “drift te vinden, is gecommitteert den Heer Merkten Rigter met twee gezworens. Voorts is geresolveerdt om den ontfanger Bouwmeester te versoeken om een halve verhoginge van land en beesten tot laste van den eigenaar in te vorderen, uit de middelen van 1742 welke halve verhoging sal moeten betaalt worden voor expiratie van aanstaande Meij 1745 op poene van parate executie door den Merkten Rigter te executeren. 28. 1744. den 12 Meij de Holtsprake vervolge= dag is de Heer Pastor Leedeboer namens den Heer Van Bellinghove daarbij gecompareerdt en heeft den Heer Merkten Rigter in consi deratie gelegt, of niet behoorde geresolveerd te worden, dat huislieden houdende wagen en Paarden, wierden geordonneerd een Seeker tantum rijsen te brengen (tantum = genoeg) in de Sandstuive om die te bearbeijden soo als ‟t den Merckten Rigter sal nodig oordeelen. Soo is op desen art geresolveerdt, en dat die huislieden houdende wagen en Paarden sullen hebben in de Sand Stuive te brengen 25 bossen rijsen en jeder Cater 5 bossen welke Caters als dan die sullen bearbeijden soo als ‟t den Merken Rigter sal nodig oordeelen. Sullende 29. Sullende die manquerende bouren houdende paarden verbeuren een gulden en de Cater 5 stuivers doch en evenswel leverantie doen waarvan den dag bij Kerkenspra” “ke sal worden bekent gemaakt blijvende de vorige resolutie van „t kopen der rijsen in sijn waarde. 30. insettingen der Erfgenamen van Hellendoorn als te sien in het Mercktenboek. Pag: 3 art.1 staat uitgedrukt, dat soo wie Luu veur Oald Niejs Sprokkeln 2002-2007 Pagina 12

Markeboek Hellendoorn 1710-1814 van de Erfgenamen na gedaene Kerkenspra” “ke niet en compareerde verbeuren sal een old schild, gelijk ook de meijers welke hare Landheeren daar van gene kennis geven en die niet komt, verbeurt sijns stem. NB de breuke den Meijer van des Land Heeren pagt te panden. Desen art. word geaccordeert voorbe” “houdens noot en sal de Meijer genoodsaakt zijn bij de eerste Kerkensprake kennis te geven de gevolmagtigde sal kunnen bestaan met de hand van den eigenaar. 31. 2. Pag: 4 art: 3 dat de nieuwe aankomende Erfgenamen sullen tot en wilkomst aan den Merkenrigter en Erfgenamen geven een anker Rijnsche wijn. Desen 2d: art. blijft in vollen Waarde. 3. Pag: 5 art: 6 dat de breuken in de Merkte vallende half voor den Merkenrigter sullen zijn, en dat daar toe de Merkten Rigter van jeder Meijer sal hebben een paar hoenders. Desen art. in Statu quo gebleven. 4. Pag: 8 art. 4 behelst, dat op jeder waartal de halve naar advenant hondert schapen sullen gehouden worden, op poene van een poene = straf old 32. old schild, en dat die op St. Lambert sullen werden geteldt. Desen art. blijft meede in volle waarde. 5. Pag: 10 vermeldt, dat die tot gesworens gekoren werden, en sulks verweigerden ijder naak sal verbeuren een old schild etc. Desen art. blijft als vooren 6. Pag: 12 art: 4 dat niemand vermag houden of scheltorf te steeken op pone van twee scheltorf = plag olde schilden en den torf. Desen art. blijft en staat als voren dan alleen, dat Jan in ‟t broek voor sijn eigen provisie en niet meer mag steeken. Luu veur Oald Niejs Sprokkeln 2002-2007 Pagina 13

Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Hoe vind ik een geschikte woning? - Woningstichting Hellendoorn
Motorclub Nijverdal-Hellendoorn - Mcnh
DUURZAAM ZWEMBAD VOOR HELLENDOORN - DWA
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Niet tevreden? Laat het ons weten! - Woningstichting Hellendoorn
klik hier voor de Presentatie en Bijbelteksten
Markeboek Elsen 1549-1856 - Hofmarken
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
protokolboek Uelsen 1710 - Sligt
Zienswijze ontwerp bp: Broekmate.pdf - gemeente Hellendoorn
Markeboek Markelo 1609-1860 - Hofmarken
Over de taal van Hellendoorn - De Taal van Overijssel
DE BLOKKEN, DAAR WIL JE WONEN! - Gemeente Hellendoorn