Views
5 years ago

Markeboek Hellendoorn 1710-1814

Markeboek Hellendoorn 1710-1814

wanneer ‟t den

wanneer ‟t den Merkenrigter nodig oordeelt op de boete daartoe gesteldt. Op den 12 art: is verstaan, dat den Esch in vreeden moet sijn en blijven op de boete daarbij gesteld nament” “lijk twee guld: tien stuivers ijdermaal. 44. Op den 13 art: is verstaan, sulx in oogenschijn te neemen blijvende pro” “vitioneel in Statu quo. Den 14 art: blijft als voren. Edog en sal niet gedult worden enige nieuwe Caters in de Merkte weder te laeten timmeren nog te heijden en te weijden. Den 15 art: blijft in sijn volle waarde. Op den 16 art: is verstaan dat in gevolge de oude resolutie een vol gewaerden Vijf olde Gansen, de halven nae advenant, de Caters geene, mits die in geen groen lande zullen mogen komen op verbeurte van de Gansen. Sullende dit aan vang neemen Anno 1746. 45. Op den 17 art: is verstaan dat de Heer Merkenrigter gelieve een register te laeten formeren, wat voor Nieuwe Huisen in deze Merkte zijn gebouwt. Om dus den gerequireerden rijxdaal” “der te kunnen invorderen. Den 18 art: blijft in waarde. Den 19 art: blijft als vooren. Den 20 art: blijft als vooren. Markeboek Hellendoorn 1710-1814 Den 5. Octobr na voorgaande Kerkensprake op den Hoff te Hellendoorn holtspraake gehouden ter presentie van de Hiernaa genoemde Heeren Erfgenaamen. De Hoogwelgebr Heer Baron van Heiden Heer van den Dam en Erfmarkenrigter van Hellendoorn. Als meede comparerende ingevolge vertoonde gratifi” “catie voor den Heer van Bukhorst. De Hoog Welgebr. Heer Baron van Heerdt toe Eversberg namens de vrouw van Bellinghave. De Heer Hagedoorn van Duyvencate. Lubbert Wolterink voor sig selfs, Hannes Egberts voor sig selfs. De oud ontfanger Tiggelhoff en jan Podt en is 46. En is ter vergadering ingebragt een Rekening van Luu veur Oald Niejs Sprokkeln 2002-2007 Pagina 18

Markeboek Hellendoorn 1710-1814 De Erfgen. van der wijk Soo tot Laste van deze markte souden zijn ter somma van ______________F waarop bij de Heeren Erfgen in deliberatie genomen dat de Heeren Hagedoorn, Bouwmeester en de ontf. Tiggelhoff op aanstaande Saturdag sijnde den 8 hujus over dese saake mochten confereren en deselven te examineren en naar dien haar Weledele consideratie aan den Hr Erfmarkenrigter over te geven om na mens eenige abusen in der selven rekening hadden bevonden. Dat verders die resolutie van den 6 Mey 1745 rakende de halve uitsettinge die commissie niet is voldaan en dus geen voldoende cedule door de Setter overgegeven zij so is daar nu op ‟t nieuws verstaan dat in plaats van het halve gesaaj nu op de cedel van 46. het gehele gesaaj extra door de meyerlieden sal worden betaalt en wederom van haar Landheeren Korten. Wijders geresolveerdt dat (vermits men geen heerde heerde = schaapherder tot hoedinge van de santstuive heeft kunnen bekomen) jeder huys of van twee sal moeten hoeden op een poene van eenen gulden voor behoudens dat die dan nog voor den Landt Drost sullen worden verklaagt en sullen de Heerden aanvangen te hoeden van nu af aan tot martini martini = 11 nov. en vervolgens met den eersten Mey en eindigen op martini en die bevorens sijne beesten daarin bevonden wierden, sullen de boete etc. daar toe ge= steld moeten betalen. Sijnde ter vergadering voorgedragen of niet noot= sakelijk was een huysjen aan de Helder Brugge te setten waarop de bovengenoemde gecommitteerdens versogt worden het selve in ogenschijn te nemen en daar van rapport te doen. 47. Anno 1747 den 29 Meert. Ter requisitie van de Hoog= Welgeboren Heer Baron van Heiden Heer toe den Dam en in dezen Erfmarkenrigter van Hellendoorn ederom holtspraake gehouden op den gewoonlijken Hoff te Hellendoorn en sijn als Erfgenamen present geweest: Den Hoogwelgeboren Baron van Heiden Heer van den Dam voor sig selfs en de Heer van Weleveldt De Hoogwelgeboren Baron van Heerdt voor de vrouw van Bellinkhave. De Heer Hagedoorn van Duyvencate. Harmen Meijners voor L: Wolterink en sig selfs Soo hebben de gecommitteerde Heeren Erfgenamen ter vergadering rapport gedaan rakende de pretensie van erfgenaam van der Wijk en daar benevens vertoont een missieve van de Heer Dokter Muntz waarin sijne Weledele geliefdt te allegeren de resolutie der allegeren = aanvoeren van rechtsgronden Heeren Erfgenamen van den 8 Juny 1699 gehouden en waarin soude geblijken dat destijds een capitaal van f 358=8=: soude sijn genegotieerd van de Luu veur Oald Niejs Sprokkeln 2002-2007 Pagina 19

Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
DUURZAAM ZWEMBAD VOOR HELLENDOORN - DWA
Hoe vind ik een geschikte woning? - Woningstichting Hellendoorn
Motorclub Nijverdal-Hellendoorn - Mcnh
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Niet tevreden? Laat het ons weten! - Woningstichting Hellendoorn
klik hier voor de Presentatie en Bijbelteksten
Aan de raad - Raads - gemeente Hellendoorn
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
protokolboek Uelsen 1710 - Sligt
Zienswijze ontwerp bp: Broekmate.pdf - gemeente Hellendoorn
Over de taal van Hellendoorn - De Taal van Overijssel