Views
5 years ago

Markeboek Hellendoorn 1710-1814

Markeboek Hellendoorn 1710-1814

Vervolgens geproponeert

Vervolgens geproponeert sijnde door de Verwalter Marckrigter, hoe dat die van Haarle geschut sijnde over inbreucken in onse Marckte daar op met een meenigte van menschen sijn angelopen, de geswo” “rens neffens de ondermarckrigter deerlijck af te slaen, en haar de afgeschuttede schapen de facto af te nemen ende te ontweldigen, en daer over door de Verwalter Marckrigter sijnde na behoorlijcker wijse na genomene informatie als het 4. het Hoog Adelijck Drosten Gerigte beklaagt, ons daar over behoorljcke satisfactie te geven; Is daar op door Verwalter Marckrigter en Prov: Baarselmans gg ongewaarde devoiren geapprobeert, en vervol” “gens versogt dat tot een gewenst eijnde te brengen en de Marckte vervolgens te mainteneren, mits dat de saken mag in staet blijven tot de reverxxxtie van de Heer Graaf van Rechteren om dan finaal te laten termineren in der minne of anders soo als van regte behoirt, sullende de Verwalter Marckrigter nevens Prov: Baarselmans qq dierwegens worden geinde inniseert De gesworen worden bij provisie Tot de naaste vergaderinge gecon” “tinueerd en versogt getrouwelijck in 5. in dienst der Marckte haar te willen gedragen 6. 7. Markeboek Hellendoorn 1710-1814 8. 1741: den 10 Meij. Na voorgaande Convocatie eene Erfgenamenvergaderinge gehouden op het Hof: binnen Hellendoorn om te resolveren over de reparatie van de Hellendoornse brugge en waaren present De Hoog Welgeb. Heer Baron van Heerdt namens de Heer van Bellinkhof:: Rent.-ter Janssen Luu veur Oald Niejs Sprokkeln 2002-2007 Pagina 2

Markeboek Hellendoorn 1710-1814 voor de Graaf: van Regteren; A.Tiggelhoff: voor zich de Heer: Bouwmeester in qualiteit als gevolmag= tigde werkende voor de Heer van den Dam, Lubbert Wolterink; Jan Pot; Jan Arent Roelofs, Jan Meinders, Evert Tiggelhoff, de Gecommitteerden van de boermannen en ingesetenen van het kerkdorp Hellendoorn. De. En is geresolveert dat voorsch. brugge Op nieuws gerepareert sal worden de penning= =gen daar toe noodig bij provisie sullen ge= =vonden worden bij wijse van uitsettinge sonder projudicie van iemandt; sullende middelerwijl de Heer van den Dam versogt worden aantetoonen dat men gehouden is voorsch. brugge uit hoofde als Erfmarken= rigter ter sijnen kosten te onderhouden en sulks blijkende sal men op de beste en meest gemakkelijkste wijse die penningen uit de ???? soeken te vinden wordende den ontfanger Bouwmeester versogt op de minste manier die penningen teegen alleheijligen 9. bij aldien dan nog geen ander fons gevonden is, te neegotieeren, sullende de besteedinge gedaan worden opeerstkomstige sondag agtermiddag door de Hoog Welgeb= Heer van Eversbergh en den ontfanger Bouwmee= ster beneffens de gecommitteerden aldus gedaan op tijdt en plaats voorsch. En was geteekend R.F. van Heerdt J.L.Janssen uit naam en last van als rent=r van Schulenburgh de heer van Bellinkhof A.Tiggelhoff Jacob Duijvencate Uit naam J.Bouwmeester van de Heer Haagedoorn Jan Pot Ezn H.L. Meinders Lubbert Wolterink Gerrit Bakker Jan H. Roelofs F. Craijenbelt 1741 13 Meij. Hebbende Hoogwelgeb. Heer Baron van Heerdt toe Eversberg de ontfanger J.C. Bouwmeester en de vorder gecommitteerden de bestedinge der repara tie van de Hellendoornse brugge publijk en aan de minstijschende gedaan en is door Jan Van het Veer, en Hendrik Roesinck aangenoomen voor een somma van tweehondert twee en dertig guldens L: de conditie van besteedingen en besteld op F: als booven. J.C.Bouwmeester 10. 1741: 20 September. Na voorgaande convocatie op het Hof binnen Hellendoorn houdspraake gehouden waaren present volgende HH Erfgenamen J.Haagedoorn, J.L. Janssen, Rent=r van Luu veur Oald Niejs Sprokkeln 2002-2007 Pagina 3

Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
DUURZAAM ZWEMBAD VOOR HELLENDOORN - DWA
Hoe vind ik een geschikte woning? - Woningstichting Hellendoorn
Motorclub Nijverdal-Hellendoorn - Mcnh
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Niet tevreden? Laat het ons weten! - Woningstichting Hellendoorn
klik hier voor de Presentatie en Bijbelteksten
Aan de raad - Raads - gemeente Hellendoorn
Zienswijze ontwerp bp: Broekmate.pdf - gemeente Hellendoorn
protokolboek Uelsen 1710 - Sligt
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Nota Parkeernormen - gemeente Hellendoorn
Over de taal van Hellendoorn - De Taal van Overijssel