Views
5 years ago

Markeboek Hellendoorn 1710-1814

Markeboek Hellendoorn 1710-1814

Markeboek Hellendoorn 1710-1814 de Heeren van Eversberg Hagedoorn of van Duuren de Rentmeester jansen en Bouwmeester om provisionelijk en sonder prejudicie over gemelte pretensie te spreken. Wat de andere rekeningen belangt sullen door de Heer van Eversberg en de ontfanger Bouwmeester opgenomen en geliquideert en nadien op de eerste te houdene Holtsprake rapport te doen blijvende meede de andere art: in statu quo tot de eerste vergaderinge. 1748 den 14 juny wederom holtsprake op den gewoonlijken hoff te Hellendoorn gehouden en sijn ter vergaderinge present geweest de navolgende erfgenamen: de Heer Hagedoorn van Duyvencate, ontfanger Bouw= =meester namens de Heer van den Dam en De Heer van Bokhorst Lubbert Wolterink, jan Podt, Egbert Hansen voor sijn vader. En is door de Heer Hagedoorn ten missive van de Erfgenamen van de Wijk in vergaderinge vertoont en voorgelesen dogh om en vermits de swakheid der Erfgenamen of ook der Heeren Gecommitteerdens absentie heeft men op heeden tot geene resolutie kunnen treeden den volgenden art: rakende liquidatie van andere reekeningen blijft alsnogin statuquo. Den art: rakende den heerde in de santstuive waarover geklaagt wordt dat sijn post omtrent het schutten van Beesten en Schapen in de santstuive niet had waargenomen desen art: word tot de naaste vergaderinge uitgestelt om alsdan ter deegen overwogen te worden. Omtrent ‟t douceur aan de verwalter belooft blijft alnog in statuquo omtrent het rijsen koopen tot de santstuive is geresolveert weder 100 vimme te koopen en de betalingen te soeken uyt een extra geslagte over den jaare 1747. Sullende door de boeren werden betaalt en van de Landheeren weder worden gekortet wijders werden gesworens wel ernstig gerecommandeerd goede toesien op de sandstuive en verdere saaken de markte raakende te neemen en sullen provisioneel tot de naastkomende vergaderinge moeten continueren als wanneer de selve opnieuw aangesteld onder Ede sullen worden gebragt. Hierop hebbende gesworens Huurman en Hendrik jansen instantie gedaan om van die functie ontslagen te zijn, en is daarop geresolveert provisioneel tot eerstkomstige vergaderinge uit de krink van‟t Karkdorp vier man tot de andere gesworens gestelt. 51. Anno 1750 den 18 Juny ter requisitie van den Weledelen Heer Paulus Benell Heer van Westdijkshorn Windesheim en den Dam als Erfmarkenrigter van „t kerkdorp Hellendoorn Holdspraak gehouden op de Hof te Hellendoorn en sijn present geweest j:j: den man als verwalter markenrigter en voor intres van sijn principael d‟Heer jansen Rentmeester van Schulenborg Hendricus tiggelhof namens sijn vader Lubbert Wolterink jan Podt Egbert Leestemaker Gerrit Huurman namens sijn lantheer de heer van Bokhorst Hermannus Meiners Luu veur Oald Niejs Sprokkeln 2002-2007 Pagina 22

Markeboek Hellendoorn 1710-1814 En is geresolveert rakende de santstuive dat de verwalter marktenrigter sorg sal dragen so veel rijsen als bekomen kan te besorgen tot ‟t maken van de stuive en de betaling te vinden uit ‟t verkopenvan veenakkers of bollen ensijnbij desen tot die verkoping gecomm. 52. gecommitteert neffens de verwalter marken rigter jannes Schutte Lubbert Wolterink en jacob duvencate. dat op de nodigste plaetsen ‟t hout of rijsen in de stuiven werden gebragt als ook de santhaver in sijn tijd ingesameld of afgesneden en ingelegt werde dit alles volgens gebruik ten tweden rakende de Helderbrug is de ondermarkenrigter gedemandeert ‟t nodige te laten maken ten derden is voorgestelt door de Heer ontfanger Bouwmeester den inhout van een brief van de juffrouw van der Wijk rakende de bewuste pretensie en werdende dit gereserveert tot de naest aenstaende holtsprake Vorders is jan Podt aengestelt tot onder markenrigter. nog is voorgedragen dat die uit de markte van Luttenberg hare maten in geen goede vree en houden en de vree = afrastering beesten van de helderse ingesetenen met honden hitsen tot groot nadeel van deze 52. dese markte is tot voorkominge van verdere disputen de markenrigter versogt om de markenrigter van Luttenberg mondeling daer over te onderhouden en te versoeken dat de beesten van die van helderen voortaen niet meer door honden gehitst worden maer datze hunne vree opmaken en naberlijk onderhouden. nog is goedgevonden dat de boete of schutgelt sijn sal de halfsheit voor de markten rigter en de andere halfsheit voor de gesworens. en sijn vervolgens tot niuwe gesworens aengestelt Hendrik Wemekamp en jan Maris de overige gecontinueert aldus geresolveert op tijd en plaetse voorschreven Luu veur Oald Niejs Sprokkeln 2002-2007 Pagina 23

DUURZAAM ZWEMBAD VOOR HELLENDOORN - DWA
Horae Belgicae
Gemeente Hellendoorn
Hellendoorn Aan de raad
Hellendoorn
Hellendoorn
Hellendoorn
Hellendoorn
protokolboek Uelsen 1710 - Sligt