Views
5 years ago

Markeboek Hellendoorn 1710-1814

Markeboek Hellendoorn 1710-1814

Markeboek Hellendoorn 1710-1814 1754. den 21 mey volgens voor afgaende Convocanten op de Hof te Hellendoorn holtsprake gehouden en sijn present geweest sijn Excellentie den Heer Generael Grave van Rechteren Heer tot den Dam als Erf Markenrigter J:L: jansen als rentmeester van den Schulenborg J:B: 54. J:Bruineberg als gequalificeerde van den Heer Marquis de tonars Heer van Bellinghof Henricus Tiggelhof namens sijn vader Lubbert Wolterink jan Pot Egbert Leestemaker En is op ‟t point van de santstuivingen geresolveert voor eerst dat op de santhaver naukeurig moet gepast worden door den onder marken rigter en de gesworens om deselve p sijn tijd in te samelen en gesaijt te worden daer ‟t meest nodig is. Ten anderen, dat met den eersten bequaem persoon tot een hoederop de santstoevinge sal aengestelt worden op de minste kosten om so wel de beesten als de de schapen uit de santstuivinge te keeren en sal voor de beesten en schapen in de santstuivinge bevonden werdende betaelt worden als van outs daer toe gestatueerd vorders is door den Heer Erfmarkenrigter aengestelt of laten continueren jan Podt en tot geworens sijn op niuws genomineert jan Sogen en Peter Pijffers en de verdere gesworens wprdem gecontineerd als jan Maris 55. Hendrik Wemekamp, Lubbert Wolterink en Klaes Hulst. Eindelijk worden de ondermarkenrigter en de ses gesworens door de Heer Erfmarkenrigter en de gesamentlijke presente erfgenamen geauthoriseert om als hier boven gemelt met den aller eersten een hoeder over de santstuivinge te nomineren en methem daer over ten minsten kosten te accorderen wat betreft de reparatie aen de Hellendoornse brugge daer op is geresolveert dat de nodige reparatie aen deselve wort gedemandeert aen den ondermarktenrigter om sulx ten minsten kosten en ten spoedigsten te laten repareren. D‟Heeren Efmarkenrigter en presente Erfgenamen van Hellendoorn van de Luu veur Oald Niejs Sprokkeln 2002-2007 Pagina 24

Markeboek Hellendoorn 1710-1814 Heer de Man hebbende verstaen dat de Heer D:Baselman nog eenige markten resolutien onder sig houdt en niet tegenstaende een en andermael sijn Edele heeft aengemaent om deselve over te geven daer in tot hier toe in gebreke is gebleven al waarom bij genomene resolutie den Heer Erfmarken rigter gedemandeert wort om voornoemde Heer Baselman te versoeken om alle de onder Luu veur Oald Niejs Sprokkeln 2002-2007 Pagina 25 hem 56. hem berustende markte papieren hoe eerder hoe beter aan sijn Hooggeboren over te geven. Wijders door jan Wolters Veneman voor gedragen sijnde dat Claes Hulst in sijne turf kuile is komen invallen en Claes Hulst daar over gehoort sijnde is goed gevonden dat de ondermarkenrigter en de Gesworens dit sullen in ogenschijn nemen en so mogelijk decideren dog inval onver moedelijk nietkonde geschieden sullen deselve daer van aen d‟Heer Erfmarkenrigter raport doen. Ook is geresolveert dat bij aldien iemant in ‟t veen de dijken of wegen komt te vergraven daer aen sal verbeuren 2 goud guldens. Nog is geresolveert dat een Commisie sal aengestelt worden om ‟t veen in ogen schijn te nemen ten einde ‟t veen door ‟t graven van turf niet vernielt werde en ‟t turf graven in ‟t vervolg in beter ordre geschiet en daer toe is genomineert j:L: jansen Rentmeester des Huises Rechteren Gerrit Leestemaker en Antonie Tiggelhof en daer bij geadjungeert e Heer Bouwmeester Scholus van Hellendoorn. Over de hekken om den Es die schouw vree sijn eenige klagten ingebragt sijnde is 57. is geresolveert dat een niuwe opschrijvinge der landen in den Esch sal bemaekt worden en daer na de uitsettinge te doen tot betalinge der hekken waer toe den onder markenrigter en gesworens worden ge committeert. 1755. Den 15 october na voorgaende wettige convocatie markten gerigte gehouden op den hof te Hellendoorn en sijn verschenen de Hoog Geboren Gestrenge Heer L:C: Graaf van Rechteren Heer van den Dam ec: ec: als

Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Hoe vind ik een geschikte woning? - Woningstichting Hellendoorn
DUURZAAM ZWEMBAD VOOR HELLENDOORN - DWA
Motorclub Nijverdal-Hellendoorn - Mcnh
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Niet tevreden? Laat het ons weten! - Woningstichting Hellendoorn
klik hier voor de Presentatie en Bijbelteksten
Aan de raad - Raads - gemeente Hellendoorn
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
protokolboek Uelsen 1710 - Sligt
Zienswijze ontwerp bp: Broekmate.pdf - gemeente Hellendoorn
Over de taal van Hellendoorn - De Taal van Overijssel